Goudsche Courant, vrijdag 13 mei 1898

4W 6 180 10B 1081 100 lOlV 1177 136 321 atèrilag 14 Mei 1898 37ste Jaargang No 7580 mmm mmmL MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Sla t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsru te Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke lïoinmers VU F CENTEN 357 Staat8 loterij it SUne Traklcmg nu Donderdag It Mei No 1S90 ƒ 1000 No 1787 n 1 4BS ieder 400 No 4S8S 10S 1 en 19362 ieder ƒ 300 No 971 088 82SS li04 131 21 14308 1SI8S 17888 en 1 3SI4 ieder 100 Prijzen tan 70 128 2S00 6218 94311 11748 18664 16974 18497 810 2688 6S61 9440 11801 13882 1698S 18808 841 2779 6621 14 8 11802 13991 16014 18902 493 2896 6646 9467 11849 14868 16021 19186 639 80S0 6706 9469 11902 14601 16196 19268 694 813 708 9619 11906 14676 164B8 1980B 764 8838 7305 9628 11912 14594 16758 19880 856 3298 7271 9795 11953 14626 16987 19475 892 3348 7841 1896 11969 14697 17188 i i559 1040 3807 7349 10066 11981 14745 17288 1960S 105 4001 747610064 12061 14784 17404 20099 1177 4410 7529 10184 12064 15186 17460 20104 1881 4411 7641 10491 1230 16244 17488 20123 1466 4709 7896 107 1 12829 15387 17556 20186 1532 4766 811610774 12732 15588 17598 20160 1577 4856 8165 10823 1278S 15570 17615 20192 1628 4919 8819 19969 12924 16632 17616 20229 1786 6042 8477 11046 12972 16634 17739 20463 2011 6043 8550 11036 13281 15658 17925 20486 i029 5263 8870 11178 18267 15669 18177 20600 2067 6924 901711210 13298 16790 18822 20870 8214 6122 919711684 18367 16886 18868 209 8 2313 6130 928511670 13621 16896 18480 30266 2695 6168 5a Klaane Se Lijet No 1740 m z 1714 70 GROOTS KEUZE in de nieuwst A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 QOÜDA Velephomt Xo 3t Beurs van Amsterdam slatkrs 86 98 96V Vrkw 851 98 6V 100 86 88V 84 17 8 641 96 76 sol 88 104 96 35 lOO u 100 62 685 468 1001 43 100 304 1 8 69 101 98 130 96 80 28 117 113 206 193 100 64 68 150 99V 76 101 1001 198 ll 101 49 103 ll a 14 1 74 4y ITV 96 102 42 10 MEI NiDimiND Cert Ned W S S i dito dito dito 8 dito dito dito 3 HaNaill Obl Geadl 188188 4 Iwii InaohrijVing 1862 81 5 OoBTimi OM in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 FoKTOG Obl met coupon 8 dito ticket 8 100 1001 148 96 199 69V IBLAIID OU Binnenl l894 4 dito Gecona 1880 4 dito bi Botha 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 itkVii Ferpet aobuld 1881 4 ToïIHJ Qepr OonT leen 1890 4 Geo leening eerie D Geo leuning aerie 0 ZuidAï Hip T obl 1892 5 Mbiioo Obl BuitSch 1890 6 VumzDilA Obl 4onbep 1881 AuBTBKDAif Obligation 1895 3 EoTTBïBAH Sled leen 1894 8 Nra N Afr Haudala aand Arendab Tak Mij Certificaten OeliMaatachappij dito Am Hypotheokb pandbr 4 Cult Mn der Voratonl aand a Gr Hypotheokb pandbr 31 JJederlanilaohe bank aand Ned Hondelmaataoh dito N W k Fao Hyp b pandbr 6 Eotl Hypotheekb pandbr 3V Utr Hypotheokb dito 8Vi Ooniira Üoat Hong bank aand Eoal Hypotheekbank pandb 4 i Akiiika Equt bypolh pandb 6 Maiw L ö Pr Lion cert 6 Nm HoU IJ Spoorlr MÜ aand Mfl totBxpl y St 8pir aand Ned Ind Spoorwegm aand jted Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTlul8poorwl l887 8 A Eobl 3 Znid Ital Sp roij A H obl 8 POLIN Waraohau Weeuen aand 4 Bdsl Gr En a dito dito oWig 4 12 lïv Ammika Cent Stad Botterdam aan 3 Bll0Iï Stad Antwerpen I8S7 21 Stad Bruaael 1886 2 HONO Theia Eegnllr Oeaelljoh 4 OoaTBNK Stsataleoning 1860 5 K K Coat B Cr 1880 3 firiKJB Stad Madrid 3 1868 NïD Ver Be Hyp Spobl oert MARK rBBEICHTBN Gouda 12 Mei 1898 In de laatste dagen kwam op de boofdmarkten een verniauwde rqzing ia granen Hoewel dit hier niet zonder uitwerking wordt het moeilijk koopers te Tinden daar de broodprijzen over het algemeen te laag zijn Tarwe Jarige Zeenwa if 7 5 a ƒ 13 50 Nieuwe dito f lf Mindere dito ƒ 11 26 i f 11 50 Afwijkende f if Polder ƒ 11 60 è 12 Z Eogge 6 501 7 26 Polder 6 60 ii 7 buitenlandsobe per 70 kilogram ƒ if Gerst Winter 0 a Zomer ƒ O a ƒ 0 Ohevallior 5 75 a ƒ 6 76 Haver per heol 4 è ƒ 4 60 per 100 kilo ƒ 9 i 9 50 Hennepzaad Inlandsoh 7 50 a 8 Buiteolandsohe 6 26 a 6 60 Kanariozaad 6 60 f 7 60 Karweizaad ii ƒ per 80 Kilo Koolzaad nieuw ƒ a Erwten Kookerwten 0 i 0 Niet kakende ƒ 6 40 i 6 60 BuitenlandscheToeierwten per 86 Kilo ƒ 6 20 il ƒ 6 80 Booueo Bruine boonen 8 60 a ƒ 9 Witte boonen il Duivenboonen 7 20 7 30 Paardonboonen O è f O Mai per 100 Kilo Bonte Amerikaansohe 50 il ƒ 6 Cinqnantine 6 76 a ƒ 7 Poiaoian ƒ 6 25 il ƒ 6 60 Inlandsche meeting i f VESUiLKKT Melkvee goede aanvoer handel en prijzen hoog Vette varkens goede aanvoer handel matig 17 a 19 ot per half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vrij wel 17 il 13 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer handel matig 0 85 a 1 36 per week Vetia schapen redelyk aanvoer handel vlug ƒ 22 1 ƒ 28 Zuig Lammeren goede aaovoer handel stug 7 a 18 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vrü wel 5 i ƒ 8 ïokkalveren ƒ 7 i 14 Graskalveren aanvoer handel ƒ 4 Aangevoerd 189 partijen kaas Handel vrij wel Ie ual ƒ 83 il ƒ 25 2o qual l a ƒ 23 Zwaardere in prijs Noord Hollandscha ƒ 33 il ƒ 34 Boter goede aanvoer handel redelijk Goeboter 1 a 1 10 Weibotar 0 80 a 9 96 p KUo ADVERTENTIEN V H rl ljk d nk aan allen die mj dezer dagen blgken van belangstelling gaven D HEKMAN ni UROOT Arts HAAR TAND NAGEL en KNEVELBORSTELS worden steeds op garantie verkocht alsmede een ruime Borteeriug KAMMEN by H P VAN WIJKG4ARDËN Coiffeur Kleiweg Oifuda mm w mm ook gehuwde Lieden kunaen direct geplaatét worden Toot de afdeeling WasscherJ in de STOOMWABSCHEEU van W e BURGER Xettt 9gan Balf oluni wordt te YOORBDRGl CEVRAAG IIINB DIENSTBODE die zeliitandig Koken en netjes Werken kan Loon 100 bnilen verval en Vfaschgeld Brieven franco aan t adres van Mevr H BRÜIJNINGS INGENHOJES Heerenstraat 157 Voorhwg Zenuw en Maagflijders vordt lit overtniging als een werkelgke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekh ZaltbommeL Ooada Druk van A BRINKMAN lu Mest Mest Mest De Voorwaardeil waarop eerstdaagfs 34 perceelen van 200 en 300 Meter Huis en Straatvuilnis desverlangfd vermengfd met beerstoffen zullen worden verkocht worden op aanvrag e franco g ezonden door dtn Dirtcttur der Gemeentereiniging te Utrecht G RENKEMA Ezn DEPOT der PLATEE L BAKKEIIIJ ZÏÏID H OLLAM ONTVANGEN eene nieuwe prachtige Collectie Vazen Jardinieres Bloempotten MUUHBORDEN enz voorheen Wed BOELSUMS ZIET DE ETJLLitCE N B Bovenstaande Artikelen worden van af heden bij mij voor de prijzen door de Fabriek vastgesteld verkocht Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HerL pxaclxtig net iarLgrericlit HEËRENHLIS met TIE staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA w LEVERT EOFLAITEN ASCHITSATEH EN LIJSTE ook volgens op te geven Profiel Spoedige aflevering Mette uttvoerfing Coucurreerende prijzeiié IV Opruiming ttl D j m msEN Dubbele Buurt B 10 P TAILLEUR I van betchatUgOe 1 j en gebruikte 4 a MZIEKINSTRUIfflENTEN min het MAOAZUN van L G UE LilX G 14 Gedurende nog eenige dagen BEKROOND UET GOUDEN MEDAILLE StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na vooraohrilt van den kon UniTerslteits Prot Gehm Hofrad Dr Harlese Bonn hebben sedwt GO Jai n als TMzaobtend middel tegm hoealeo heesohhad cd aandoening der ademingsorganen uiteteekende diensten bewezen Bij Bpoedigo afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Terpakking Oeele pakjes i 26 cent lerkrljgbaar KRAEFEIIEN HOLH S Quina Laroche Staalhoudende 4uina Larocbe is de meest krachtige en versterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen baitenlandsche Geneeslieerei Verkrygbaai in flesschen ƒ 1 90 en 1 0 Kiti £PiiLiiK HoLH Hofleveranciers Ztitt Depot te Gtuda bg den Heer A H TBEPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar Baltenlandsch Overzicht Belaogrijk nieows van het oorlogiterteio u er oist De Spaansohe vloot ia zegt meD te Cadix eo Diemaad weet welke plaoDea de regeeriDg te Madrid daarmede heeft Zeker is bet dat die on ernachte tPrugkomst der iloot oiet ton medewerken om de toestandeQ iu Spaoje te verhetereu Toch Bchynt men nog tw fel te koesteren aangaande dien torngkeer AlthBoei oit Londen komt bet volgende telegram De Timea verneemt nit New York van gtFtereo dat te Washington twgfel wordt geuit of het Kaap Verdiacbe eskader werkelyk naar Cadiz i teruggekeerd en dai huewel een te Londen openbaar gemaakte l at de namon der aangekomen schepen bekend maakt waarvan men weet dat zi tot het eskader behooren Ta Londen nit Wasbington oDtvangen telegrammen stemmen overeen in bet beschouwen van de plaats waar de vloot zich bevindt als onzeker In Italië heeracbt than rust Vrlgena een bericht uit Milaan aan de Daily Chronicle Woensdag via Chiasso ver£0DdeD £ ia oogenRcbynlyk alles op t oogenblik rnstig Twaalfduizend geweren en re ol era die de overheid de bnrger afji edwongen heeft worden in den Scala schonwhorg bewaard MAar onbetwistbaar vormt de oproenge beweging io Lombard e de ernstigste epiaode in de Italiaaniohe geschiedenis edert 1861 Ib Milaan z n enkele pogingen om brand te ticbteu veredeld De redactie van de Chronicle doet wegensde geheimzinnigheid van de Ataliaansche regeering een beroep op oof etnigen om te vertellen van de moordtooneelon die ze hebben bygewoood 1 De gezanten der mogendheden Ie Waabingtoo wtllen trachten thans deii vrede te verbaasten door een drok op Spacje te oefenen Zy meenen dat de Spaanaclie rfgeering tbana OTertnigd van da nutteloosheid van den strgd zal toeetenimen ia een vredesvi rdrag wa rby Caba ala onefbankeiyk wordt erkend en de Pbilippynen voorloopig aan de Vereenigde Staten worden afgestaan als waarborg voorde betaling eener oortogsscbatting Kr ia één gevolg van deo oorlog dat zich nil reeds scherp doet gevoelen in geheel Europa de pr averhooging vau het graan In Spanje en Italië heeft de atyging der broodpryzen rff U tot trroole en ptnftiBo onliMen aanleiding FEViLLETOl Het Leven te Baden tJen Rmaische Roman Ja JR zei Bambajef t ih waar vy zullea Tekenschsp moeten geven Dook hoe Blaat het toch met uw werk Stephnn Nikolajewitch zei hij zachter TOrdort hel wat ffllc verzamal nog bouwatoffeu antwourdde Oubarof varlegBB en wendde zich daarop tot Litwinof die duizelig bejou te worden van al dio oubekcDde namen en babbelarijan met de vraag Waarmede houdt gij u bezig P Litwinof bevredigde zijne nieuwsgierigheid ffDua met de natuurwetenschoppen Dat is nuttig aU leering aU middel niet als doel Dat doel mijne heeren is Ikana een ander Sta mij toe to vragen welke partij ü tijt toegedaan P Welke partij Ja welke politieke partij meen ik Litwinof lachte Om u de waarheid te zeggen heb ik goene politieke overtuiging De atomnie perioon in den hoek richtte bij die woorden het hoofd op en zag Litwinof opmerkzaam aan Hoe komt dat F vroeg Gubaref met zekere achterhoudendheid Zijt gy het met u zelven nog ujet eena of hebt g j het reed opgegeven P jfWat zal ik u daarop antwoorden P Hot komt ml gegeven in Frankryk heeft het miuisterto Meline het protectioniatiache ministerie de Doodzakeiykheid ingezien om de graanrechten Toorloopig op te effen in Dmtschland verwyten de agrariëra n de vrghandelaars elkander de schuld van de atyging der prysen te isyn Verspreide Berichten Spanje en de Vereenigde Staten Een particulier telegram van Portorïco meldt dat eenige Anxerikaansche oorlo Mcbepen in het gezicht van de ko t zyo gekomen De Amerikaanache generaal Merritt die het bevel zal voeren over de troepen voor de Filippyn che eilanden beatemd zal rmstreeks 15000 man onder zijn bevelen bebbe waarvan 2500 geregelde troepen Tengevolge van het gebrek aan tranaportBchepen ia bet waarachynIgk dat slechts eea divisie de volgende week vertrekt Van 8choot by n eht Sampson beeft men geen bericht ontvangen sedert zyn schepen ten noorden vau Baïti gezien zyn 6y Cardenas zyn de krotser Wilmington c de torpedoboot Wiostowc en een kannonneerboot slaags geweeat De Amerikanen verloren eea oflBcier en twee man verscheiden werden gek weat Omtrent het gevecht bg Cardenas wordt nader vernomen dat bet vunr der Spanjaardan zoowel van dn batterypu als van hunne schepen zich bgna uitsluitend op deiWinalow richtte waarvan de ketel ia gesprongen Toen kwameu de Wilmington en de Hudson te hulp en alle drie trokken zich terug De Spaauiche Kamer beeft de ontwerpen tot achorsing der douanv tHneven voor katoen en lot het toestaan van dezelfde douane voorrechten voor koloniale invoeren aan ladingen onder vreemde vlag als onder Spaansche aangenomen Ook werd aangenomen het ontwerp tot wettpiyite goedkeuring van de bg besluit aan Cuba verleende autonomie De republikein Salmeron verklaart voor te stemmeu omdat het verieenen der autonomie bewyat dat Spanje rechtvaardig handelt tegenover zgn koloniën De Carlisten laten er akte van nemen dat sg tegen stemmen Volgens de Evening Telegram zou er te Washington een samenzwering ontdekt zyn die ten doel had het Witte Hois en heb departement van oorlog in de lacht te laten vliegen Het blad voegt aan dit senaatiebericbt toe dat 250 pond dynamiet gevonden zgo alsmede een groot vat met nitroglycerine De Pransche atoomhoofc Lafayette die aan voor dat het voor oas Uuaaen nog te vroeg is om eene politieke ovortuiginj te hebben of ons in te boelden dat wij die bezitten Heb echter da goedheid in aannerkiag to nemen dat ik aan het woord politiek de beteekanis geof die het inderdaad heeft en dat O Koo I van die soort viel Crubaref hem in de rede en keerde zich toen tot Woroshilof Hebt gij de brochure al gelezen Woroshilof dia tot verwondering van Litwinof neg geen woord gesproken badi omdat hij de gewoonte bezat om of aileen of in bst geheel niet te spreken atak op militaire wijze zijn borst voorait sloeg met de hakken tegen elkander on knikte toestemmond met het hoofd Nu en zijt gij tevreden vJa met de punten van uitgang ben ik het eens doch niet met de gerolgtrekkingen HoeP Androy Iwatfowitch heeft mij toch met lof over bet boek gesproken Gy moet mij later nw9 bedenkingen mededeelen WiU gij ze schriftelijk hebben P Gubaref waa zichtbaar verbaasd hy had dat niet verwacht Na zich een weinig bedacht te hebben zeide hy Ja schrifteiyk A pi opoa ik verzoek u mij gelijktijdig uw oordeel over het vsooiatie stelael mede te deelen Hoe verlangt gy hot naar de methode van Lasalle of van Sohulz Delitzaoh P Hm naar die van beide Voor ons Euaaen begrijpt gij wel is namalijk vooral de finantieele zijde van het vraagpunt belangrijk En daa Artell all ODtwikkeliugtkiem ala t ware alles moet in vai kelgk aangebonden maar daarna losgelaten eni naar Havana begeleid werd heeft de Cintaanscbe hoofdstad Dinsdag verlaten Bg het vertrek vielen ongeregeldheden voor doordat het volk verwoed was op de vele bewoners van Havana die van deze gelegenheid gebrnik maakten om het eiland te verlaten Er gingen niet minder dan 12000 passagiers aan boord van het schip eu onder hen eau leider der refurmisttscbe partg op Coba Anblard Het volk riep hun lafaards toe terwgl zy aan boord gingen en bestrooide hen met witte veeren Er waren papieren aangeplakt met het opBchrift Hemden te koop voor de wegloopera Onder algemeen gejonw en misbaar verliet het BQÜip de reede van Havana De Engelsche kanonneerboot Linnet te Hongkong aangekomen bad Maandag Manila verlaten Volgans baar verkeeren al de Filippgnen in volslagen anarchie en is Dewey onmachtig iets t beginnen ook indien het Spaanache gezag wordt afgcRchaft Op de opËtandelingen toch is geen oog te houden Ër ton een groota raacht en een bijzondere ondervinding vereischi worden om de orde op de eilaqden te herstellen Da Spanjaarden honden inniddels Manila hardnekkig weigerend de stut ov r te geven en Dewey aarzelt haar te belobieteQ Immers hy boopt de stad door hoèger gedwongen zich ta zien overgeven De Spanjaarden van bon kant zyn vol vertrouwen dat ze bet zullen kunnen uithouden Vóór Manitv wafen twee DoHtche eea Franaoti en een Japansch vaartuig aangekomen terwgl een Bussiscb werd verwacht Het volk Igdt gebrek en begint wanhopig te worden Volgens een telegram nit Fort de France aan het Journal beschieten nejïeo Amerikaanache icbepeo tbana San Jnan op Porto Hico Een poging vau ds Amerikanen om bg Cisnfnegos te landen is Woenadag mistakt De Amerikanen trokken zicb terug voor het vuor der Spaanscbe infanterie die op de kost verborgen was opgesteld Aan Spaanache zgde werden veertien man gekwettt VrgwiUigers van Cardenas door twee Spaansche kanonneerbooten van welke er een door het hevig Amenkaansche vour buiten gevecht werd gesteld geholpeo slaagden er in de landing der Amerikanen onmogelglc te maken en brachten den vgand groote verliezen toe Het departement van marine te Washington heeft geen enkel bericht ontvangen betreffende een zoogenaamd gevecht bg Cienfaegoa waarbg de Spanjaarden twee pogingen om te landen zouden hebben afgeweerd en er van weersBgdon ernstige verliezen zouden zyn geleden Men denkt aan een verwiaseling met den strgd by Cardenas overweging genomen worden Ken belaugryk vraagstuk is nog dat over bot land daï aan do boeren moet worden toebedeeld Welke raoeniu zijl gij toegedaan Stephan Nikolajewitch ten opziohte van de uitgestrektheid land die deu boeren toekomt vroeg Woroshilof op eerbiedigen toon wHm I en de Russische gemeentewet zei Gubaref met oen heel diepzinnig gezicht terwijl hij een stuk van zyn baard tusaohen de tanden nam en op de tafel laundq de gemeentewet begrijpt gij Dat is oen groot woord 1 Wat btiteokenen altoos die bratidsohaden hm die maatregelen dar regeering tegen do Zondagsscholen de leeamnseuns de journalen Wat de onwil van de boeren om hunne kadaster be wij zen te onderteekenen Dn wat eindelijk gebeurt er in Polou P Ziet ge dan niet waar dat alles heenvoert P Ziet gij dan niet bm dat wij nu met hot volk één moeten worden zijne inzichten mOeten leeron kennen Plotseling ovetviol Gubaref eene zichtbare ontroering Zijn gelaat betrok en hy loosde eeu diepen zucht doob hij sloeg zijn oogea oiet op en kauwde weder op zijn baard Ziet gij dan niet Jewsejef it een schurk 1 riep mevrouw Suobantohikof luidkeels uit daar Bambajef haar evenwel uit achting voor den gastheer fluisterend iets verteld had Gubaref draaide zich plotBoliag op zijne hielen om doch begon vervolgens weder de kamer op en nader te loopen Kr versnhenan nieuwe gasten en tegen den avond waa de kamer vrij vol Onder anderen was ook die Jewaejef gearriveerd die door mevrouw Buohontchikuf 100 onaardig betiteld woi geworden j iq aprak Itaus Telkens komt er weer eeo kleinigheid loa ever den zwartrooden Zondag en Maandai te Milaan De gevangenneming van een socialistisch werkman die geschriften verspreidde is de vonk iu het kruit geweeitt Twee afgevaardigden vroegen zgne vryiating de politie weigerde Toen richtte de menigte zich tegen de politiekazerne Hoe hierna is hGiagebouden de lezer weet er si van Gisteren vertelden we van dien dokter Brandi of Drandis Ziehier nog een verhaal uit de Daily News Van Brandii woning trok het gepeupel naar bet fanis van den scbatryken eigenaar van korenmoleoR Barietta Zyn pakhuizen waren reeds geplunderd Als een filanthroop stond Barietta niet bekend Toen bet gepeopel zyn bnis bedreigde begon de millionair met nit de vensters te laten schieten maar begrgpende dat zyn gevaar nog grooter werd ooide by geldstukjeg uit een raam Wel voor dnizend Ure Ook te vergeefs De deuren werden kapot gerammeid de ryiiaard stond plotseling machteloos Toen bood hg duizenden voor zgn lichaam nog meer daizeoden gansch zgo fortuin maar woest klonk de baatkreet om zijn leven Hg is letterlgk doodgeranaeld Zijn vrouw Tersobrikkelgk verminkt Zgu kinderen hebben bet leven behooden Feamkeijk Dezer dagen beeft een bespreking plaftti gbbftd t u alte van mr Ployer deken mtt orde van advocaten waarhg tegenwoordig waren de beide advocaten De las Casea en Deligand en nlle leden van den krygaiaad die als aanklagers optreden tegen Emile Zola en deo gezant van rAurore Perreuz Besloten werd dat de verdediging van den krggsraad als civiele party in bet proces te Venaillea collectief zal zyn en niet individueel Verder werd overeengekomen op voorstel van mr Ployer die den krggaraad als geheel zal vertegenwoordigen dat mr De las Cases zal antwoorden op de eonelasies deor of namens Zola te stellen vóór de loting dar jury om de dagvaarding nietig te verklaren op de bekenden gronden De taak van mr Deligand zal zyn te ant woorden op de concinsies welke door Zola zullen gesteld worden en waarin hg zal be toogeo dat bg in de onmog iykbeid verkeert zgn goede trouw te bewyzen ala de debatten beperkt worden tot de aanklacht zelve en men hem belet bewya te leveren van de feiten welke op de zaken Dreyfns en Ësterhazy betrekking hebhen Mr Ployer zal als advocaat optreden in bet eigfnlijke proces overigens zeer vriendsohappelyk met hem en verzocht hem ten laatste baar naar huis ta geleiden Onder de nieuw aangekomeoon bevond tich ook zekere vrederechter Ptstshalkin een van die mannen waaraan Rusland op bet oogenblik misschien werkelijk behoefte beeft bekrompen onwetend en zonder talenten maar gemoedelyk geduldig en eerlyk df boeren van zijn kreils aaubaden hem byrta eu hy zelf gedroei ioh don ook zeer deftig als eeu persoon dio op zulk eene vereering volkomen aanspraak hveft Kr viTsobeneu óok eenige joni e offioiers die van hun kortstondig verlof gebruik maakten om Europa eens te bezien eu zieb verheugden over de gelsifcnheid om to verkoeren met verstandige en zelfs wel een weinig gevaarlyko mensohen waarbij zij echier natuurlijk alle voorzichtigheid in acht namen en geen lucbt gaven aan hunne geheime gadacbten over den bevelhebber van bun regiment Verder zag men twee magere studenten mt Heidelberg van welke de oen gedurig met vitachting rondzag terwijl da andor zenuwachtig lachte doch bjiden schenen zich niet op hun gemak te gevoelen Na deze loop er ook een Fransobraan binnen een zoogenoemde petit jeune homme hoewel een echte nulliteit was hij ongemeen fraai gekleed en had onder zijn makkers de commis voyageuri den naam van gevaarlyk te zijn voor de rust der Bossisohe gravinnen terwyl hij elf aich enkel bctig hield met de gedachte aan een gratis aouper foriit vervolgd