Goudsche Courant, zaterdag 14 mei 1898

e 0 r D A t T R K C K T viM Teria Ueuda 5 80 6 39 6 34 7 12 7 63 8 14 9 07 10 19 10 67 12 00 18 10 18 58 8 80 8 17 4 38 5 20 5 47 6 05 6 66 f U door 10 17 Oudew 6 85 8 66 11 14 8 87 ff 5 87 7 10 10 34 Woord 5 43 7 3 8 10 11 88 18 87 ff 8 45 3 34 5 45 6 14 7 18 8 48 10 36 10 41 dtnrht 6 08 7 04 748 8 98 8 55 9 89 10 6111 46 1S S8 1 90 8 18 3 60 6 04 6 28 4 7 3 6910 61 1 12J Utrecht 5 85 6 18 7 45 8 87 8 49 9 00 9 80 10 16 10 38 11 88 12 08 1 37 8 08 3 26 3 55 4 48 5 85 6 80 6 S6 7 66 69 9 07 9 86 10 08 10 84 Wo nlim 6 49 6 6 1 8 06 ff 9 16 10 38 11 65 12 24 8 47 4 16 6 50 7 13 9 10 9 88 10 54 üuduw 8 14 H 10 46 ff ff ff 4 84 ff 9 36 Gouda S Ï7 9 06 9 26 9 5J 10 69 11 10 12 11 9 8 40 4 37 5 20 6 07 7 99 8 98 9 49 9 56 10 84 11 10 BINNENLAND TWEKDE KAJMER Zitting van Donderdag 12 Mei 1898 Ëerot werden de aanhangige interpellatiin afgedaan Aan de ofde was eeritt de vraag van dtin beer Donner den neator der Kamer of Je Ret eeriDg bereid was bg de inhuldiging der Koningin bet initiatief te nemen oor godsdienstoefeningen f De minister Pierson achtte inmenging der Regeering onnoodfg du byna slle kerkgenootacbappen zich reeds bereid verklaard hadden de kerken dien dag te openen voor een byzonderenK dienit By vorige gelegenheden is dergeiyi terzoek ook niet van de Regeering nitgegaai Daaroi vroeg de beer Troelstra naar aanleiding nn een minder toesobietelyke bondingvan eeoj plAttelandsbni gemeester je ns de socislistenj of de Regeering roorbemens is ookdeze paJiy baar groodweitige v gbeid te w arborgen jl j M De Her Borgesins antwoordde dat alle psrtgen ïl kunnen rekenen op gilyke bescherming oij Trgheid volgens de wetten des lands De hwr Soumin trok gn interwllatie orev de oodeJbantlelingenVvaQ den miD lVao jasÜtie met de D oedersobap der candidaat ootarisse n DaariJp ving het ialgemeen debfct aan over Persoonlpken Qie lpst icbt De Meerón Trè va£ ico ontwikkelden htlnnebekendtfj hcKwareji tegen de wet terwgl debejfren l jttersan len Tan Eoj het beginsel der wet verdedig deiji GROOTE KEUZE in de nieawste A van OS Az Md TaiUear Kloiweg B 73 73 1 GOUDA Telepko m 3t Beurs van tmsterdam Beoowad ü tot notaris s Qravenhaga met standplaats aldaar de heer A A van Straaten oaüdiddaiKoiaris aldaar Blykena deZwitseifi Ëhe bladen zyn HË MM de Koninginenn Diniulagmiddag te 4 ureD over den Brenner komeo i e met een extra trein te Zng aaog konleo Tetatood hebben 11 H MM ziob naar Kummer s ar inrichtiug Sct öofeU op den Zugerberg nègeven waar zy eenige weken zulleq vertoev nl en waar met dit doel 42 kaïuera voor de ainginaen en baar ge volg biasteld zyn De gemeenteraad van Middelburg beeft met 11 te en 6 stemmen besloten om in de commissie van toezicht o het lager onderwya ook dames te doen zitting nemen De algemeene vergaderinpf vao aandeelhouders eer Maatacbappy tot Exploitatie van TraHiwegea te a Gravenhage heeft de balans aü d winst eo varliearekeniog over 1897 goedgekeurd het dividend Tastgestetd op 4 pOt en den aftredenden commissaris C J van der Oudermeulen herkozen Dr A Kajper is ofschoon orerigens gezond door een lastige ongesteldheid in den mond aangetast die hem sedert enkele weken het spreken in een vergadering belet of althans zéér mocielijk maakt De uitgever Jac Robbers te Amsterdam heett weder zijn practisch en gemakkelyk 10 cents spoorboekje voor den zomerdienst bet licht doen zien De kaart van Europa is vervangen door een uitgebreider en uitvoeriger dan de vorige en achter de dienstregeling is een opgave ingelaacht welwillend verstrekt door bet boofdbesinor der posteryen van de treinen waarin postrytaigen loopeo waarmee verzending van losse brieven kan plaats hebben Aan bet examen tot toelating op den buofdcnraas te Kampen nemen 27 onderofficieren van bat instrnctiebataljon deel Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdienst 1898 99 nOUDA ROTTH DAM ïi esre 2 11 SM 9 10 9 14 9 2S 9 S4 10 11 U L2 18 53 1 l T 1 14 1 88 ll l 18 13 11 88 11 86 11 48 51 12 88 31 9 84 9 4S10 1S 10 30 11 8S 9 63 9 28 11 86 11 60 12 27 6 15 6 51 7 25 7 62 5 40 10 19 10 29 10 86 10 43 in 4 4 4 5 25 6 35 4 5 1 4 67 5 04 6 10 5 46 6 55 11 54 18 08 12 47 9 47 10 18 6 88 7 10 7 46 8 11 9 GOUDA DKN Haag 18 56 1 8 1 19 1 88 1 41 6 11 7 81 7 62 84 8 15 8 29 6 89 4 8 84 9 17 9 88 9 57 10 14 11 15 11 18 11 80 11 41 11 65 1 9 45 9 16 10 85 10 44 11 45 11 27 11 85 10 11 10 17 10 38 10 48 10 54 GOUD A A M sTKKDAW UiuU 9 8 14 t 4 1 ï i M 7 S1 8 ï T S i Amat W 8 1 9 05 O 3M2 48 6 00 6 S7 8 40 lO OJ 1187 I S t 20 ï l 5 O 1 8 i 4 Vir t r s 7 Ofi S lft 9 ftS n l5 Ï 5S MB 4 4B J0 TA 46 A m8 W 7 20 8 2B 9 20 tl 30 3 08 4 00 B OO 6 35 8 00 10 00 ïottdi K OV V IS 10 08 18 bl 8 66 4 47 B 4 7 49 8 49 1 i 10 Qiateren hebben Zola ea Perrenx met ban adToaaten mri Labori en Albert ClémeDceau ereneeas in breede trokken ban plan de c mpagne vastgeiteld Ahbkika OnlaDga kreeg president Me Kinlej bezoek Tea een lerecbe dame die in Amerika ïb komen wonen en den preRident een jfeschpnk aanbood dat hem zeer veel belang inboezemt Het waa een pbotograpbio van de met fttroo bedekte hut waarin zga overgrootTacier heett gewoond en een opname van de plaati waar zyn grootvader Francia Mc Eiuleybydeu opstand van 1798 werd opgehangen Dat gescbiedde in het dorp Dervock by Hottymooy in bet lerscbe graafRchap Antrim Debewonera van het dorp moeten er niet weinig trotach op zyn dat da president der Vereenigde Staien een afstamnehog ia van een zoon van OudlerUnd Sen tarwemagazijn te Gbicagodatl IlO QOO bnibela inhield ii door brand vernield ËELQIE f De werkaüking van de metaetaars en plafondmakera te Gent is gisteren begonnen Ër zyn dnizend slakera tarwyl vierbooderd wcrklai aan t werk zjjn gebleven De meeate uonemers weigeren loonBverhooginfi toe tpsta o De groote werken aan de nieawen Ylaamscben SoboawbarR enz liggen stil De werkstakera wandelen in groepen en bedreigen hnn kan èraden Men gewaagt reeds van verscheiden aanslagen op de Tr ybeid van het werk politie bewaakt de bedreigde posten DUITBCBLAMO Zooals at vroeger is aangestipt willepl ekatboieken in Wnrtemberg aaar de beprlftttemetbode bun toefltémmiog tot de nieaweMri i wet wier noodzakelykheid zy elf niet SjbSiXntooobenen zoo dnor mogelyk verkoopen Zystellen de overdrevenste eiscben en bebben Wieneergelegd in een wetsootverp van bet eentrèdiin de Kamer betreffende het toelaten vangeastelyke ordeo uitbreiding van de biaachoppelgke reebten op het godsdienalooderwgs inalle sobolen eo bevestiging van bet neatsanvan oonfessioneele 8cho ea door ze op te pemeoin de grondwet De mimslerpresideut baron von Mittnscbt heeit nn gelnkkig kort en bondig die e Bcbeo van de band gewezen De regeering leide bg eergiateren weigert mee te verken aan de wijziging van de verhonding tosioben itaat ea school die het centrum eiscbt Nergpua in Doitiohland heeft de kerk zoo n macht over de school als de Wurtembergsche katholieke kanprladeu verlangen De regeftriog heeft altyd de kerkelyke belangen behartigd en de katholieken hebben dat nooit ontkend De regeering vervolgde hy kan het recht om de geestelgke orden toe te laten niet prgageven want dan zon zy handelen in strgd met de wenschen van de moeste staatsbnrgera en met de grondslagen van de kerkelyk politieke wet van 1862 la Wnrtemberg bestaan nn eenmaal bet geestelyk scbooltoozicbt en confessioneele scholen en er is daa geen reden om die dingen nog eens voor te schryven In de grondwet kanoen ze uoeilyk worden opgenomen aangesien dat een verregaande beperking voor de toekomstige wetgeving zon meebrengen Het wetsontwerp ii dus onaannemelyk zeide de ffliniater We zyn heniflowd wat bet centrnm antwoorden zal en welke houding bet na t enover de kieswet zal aannemen Het mag xicg nog we tweemaal bedenken eer het baar verwerpt 8 35 8 48 8 4 8 6 0S Ooiida e 7 26 Hoordreoht door 7 82 Nieuwerkwk 7 S8 Gapelle 7 46 8 28 Sottnrdnin A SO 7 li 4 45 4 55 5 04 6 11 6 17 5 58 6 03 6 11 6 19 6 85 Roiterilun Otp lle Kieuirurkerk Iloordr olit OoiidA Gouda 7 90 8 80 Kpvenhutzen Moerkapello 7 48 8 42 Zoetermeer Zegwaard 7 58 8 61 Voorborg 8 07 9 08 Hai 8 18 9 08 lUage 6 46 7 20 Voorbnrg 5 68 Zoetarmeer Zei vaard 6 6 Zerenhaizaa Moarlcapelle 6 17 Bnud 6 88 7 48 Een vermakelyke stryd wordt in de Katholieke pers bier te lande gevoerd naar aanleiding Van bet wetsontwerp op dan leerplicht De gevoelens daarover zgo onder onze katholieke medebprgeri zeer ve deeld Do Tgd De Maasbode en andere organen bestryderf bet ontwierp befti Het Centrum denkt ei geheel anders over en viodt o u steen hij hm cndKamerlid mr Van Berckel eo veraehillende katholieke onderwyzers van welke onlaD aeeD in ons b ud bet bsKinstl verdedigde met byvoegiug van zeer nuttige practiscbe wenken Hoe denkt de katholieke geestelykhpid over ds zaak Ook daarover bistaat stryd Id Het Centrum heeft de heer G v Br zich ten gantte van bet beginsel op verklaringen van gezaghebbende Duitscbe geeetelyken beroepen en ook op dat van pat r Catbrein lid der Jezoieteborde die hier te lande tan een A katholiek sem narium onderwys geeft en eenige H belangryke werken over de jiatbolieke leer heeft nitgegeven Op grond van één dier werkfn betoogde de beer G v Br dat genoemde geestelyke een oorstander is van leerplicht natunrlyk bebobden bet voldoen vsu het onderwys aan de voorschriften der kerk In andere bladeu wefd dit betoog bestreden met aanbaliogeo uit een ander werk vao denz jlf n filïbrijver pu ib Da Maasbodec échreef een R katbj priester zelfa dat hy sicb scmiitelyk t patBr Cutbrein bad gewend eo datUit diens fautwQ r blykt dat bij tegen leerplioBt iajl Het Centrum weder r G V Br di aHiSi mr S J Visser den dag komt en perj M niyii pater G beeft Nu Uzen l Wy beden een aipikel van den met zon werkelyken te s ipit reobege i verhaalt aat bü perspauiyi pater u aeeibi bezoctit kif 7 u eepiitg gevrria d En de slotsom ma dit onderbond is dat tipg pn hm flboheke school te j bezvraar b de brake kan zyn wering als zouden vóÓB leerplicht dderd M lby Wie onzer lezers nu precies kan uitmafMn tn hoev rre P Catbrein ala beslist voojh of tegenstander van bel ontwerp Borgeaius pmoet worden u rekend dien feliciteereo wy met zijn scherpzinnigheid H t blad herbaalt echter dat zoo nood g de autoriteiten vao kardinaal Mand ng het Staatalexicon het KircLenlexicon enz die bet vroeger ten gunste van leerplicht beeft aangehaald ruimschoots opneegt tegen het gesag van pater Catbrein In allen gevalb blykt uit deze geacbiedenis eep verdeeldheid die voor het lot vao betontwerp der regeering zeker een gunstig voorteeken bevat Handbl plicht o rkoi nend op dc hoaldwang zooala y iü h ohtwafp BurgMim vervat is waarby sin katholiuk i slechts kan ge dwoDgfiD ihrQTdüii een Ki bezoöfcftn iii Tan irincip geestul like tó verheid inoeilij lans va Het Pater C Jtkende ook de de Dpitscne Jezuieten trot tban van ineeniug ïi n vei Centrum voegt Dat er naast de vier bekende evangeliën nog andere hebben bestaan van welke echter niets is overgebleven is in de theologen wereld vaak vermoed Thans deelt ds Eldering te Friedrichstadt in het tydschrift Uit de Kemonstrantsche Broederschap mee dat hy onder de onde papieren in het archief aldaar een handschrift heeft gevonden dat het evangelie van Petros zon oevatton Dit zou volgens den ouden bisschop Serapion vooral veel gelezen zyn in de gemeente van Rossus Silicië en gaf daar aanleiding tot vele ketteryen waarom het gebruik verboden werd 4 62 6 22 6 51 B U T S 4 58 5 5 5 18 5 19 5 38 6 10 5 40 in 82 7 60 1 44 1 54 8 01 2 08 8 14 2 5 1 3 4 4 05 1 1 4 06 4 84 2 14 3 46 4 4 ff 2 42 4 16 6 1 4 58 6 7 18 6 32 87 1 35 1 41 1 65 2 06 9 17 4 33 4 89 4 68 6 04 6 15 13 60 Hoe het handschrift in dat archief gekomen ia weet de heer Eldering niet Het is geschreven in het Arameeach en verkeert in slechten staat Door den tand des tyds en door de ratten zyn heele stukken weggevreten terwyl andere stukken volslagen onleesbaar zyn geworden Toch kon hy nog een gedeelte ontcyferen en hy heeft nn in het Mei nummer van genoemd tydschrift die gedeelten opgenomen welke óf geheel nieuw M zeer verschillend zyn van de bcHtaande evangelies Op het bandschrift komt de titel voor fEvangelie naar Petrus doch ds Eldering vermoedt dat dit met de apostel Petrus is maar een andere christen die ook Petrus heette Onder de fragmenten vindt men de volgende In Kana wordt Jezus door eene vronw aan gezocht haren zoon te verlossen van den geest des dranks doch Jezus kan er geen krachten doen vanwege hun ongeloof De booze geest riep Wat hel ik met te doen N arener Zyt gë niet zelf een vraat ea wynzniper en zie ik weet v n wiar gy komt Het achtste ho d8tnk begint met een verhaal over Bartholpmena die weent lom zyn vader en moeder welke hy achtetgelaieti heeft toen hy met zyn meester ging en die hem daarop verlaat Jezus zegt daarop tot de andere discipelen Niemand die zyne ha d aan den ploeg slaat en eiet naar hetgeen ftqhte is is bekwaam tot het koninkryk Gods Op het verhaal van den barmhartigdn Samaritaan volgt een protest van een priester eeneerwaardig man die zegt dat Jezus hbn onrecht do et met zqlke b rde woorden ivantgeen priester of Leviet zou ooit zoo onbarinhartig zyn een zwaargewonde te laten H n Van Jndas wordt q a verhaald dat hy toen hu de kas hield k a een biedelaar alhet geld gaf Toen de andereni morjden zeihy tot J zna hen te laten zwygenL Want ikheb nwen wil niet gedaan en hébt ge nietgezegd t da hemelsche Vader to4 óns borgen zal Wat Jezus daarop aot oOrdde ianiet benouden gebleven maar da volgt de zin Van af dien stonde kwam het plan by Judas op deii Heer t verrader bit zyn maar enkcfe van de tllryke fragmefhten die ds Elderibg jmededeelt Zeer bpme kelyk ilis t dat bynh overal juist dtor hiift n 2pi waar eei lbelangrykj woord in Jezij vol Dat is zobflUrk dat ka Elderïbg ond heil lezen somaüje gedachte niet hee kuijAen ciiderdrukken lf er misschien opzet by Inlhetljspel is geweMft Men kan er z i niefaau tw yfelen dat ditgesMrift netzelfde isi alsflat waalfvi u SerapiongewMgt want dat het aanleiding gegeven heelttot veel krtteryen en zelfs m oüze dagen datdoen kanji springt ook by eenioppervlakkigelezing in qpt oog Na r aanleiding van het bovenstaande dathet Hbl i berichtte schrgft M heer G vanGorkom in dat blad nn ü referent hoogst waarachynlyk geen theoloog ton natuurlyk niet vermoeden dat heer Eldering met zyn pnbliek e loopje jgenomen heeft of wat zal men t uoemen i iWiOnschelyk schynt my intnaschen dat de myatifuatie geen w deren omvang kryge weshalve Ik de vr heid neem hier te verklaren t verhèal van Ëlderings vonds is een fictie en fictie zyn de door hem get even citaten Uit welke fictie mogelyk alweer bevestigd wordt wat Buaken Huet eens verzekerd heeft I dat ook op het stuk van geeat en geestigheid de verscheidenheid van gaven groot iB Misschien zal men zeggen dat het overnemen run deze beide stukjes nu wel iets heeft van den bekenden brief met het P S gelieve het vorenstaande als niet geschreven te beschouwen Maar wy meenden t een en ander toch temoeten opnemen opdat onze lezers later eensvan de bewering hoorende zouden weten datz y direct ia tegengesproken Gemengde Berichten Te Langezwaag FrieslaDd wonen naast elkaoder K Kbreo J W Zandatra en A De Boer Nd wil het toeval dat de eerbte Zater dag a s 50 jaren de tweede op denzelfden dag 40 jareu de derde op denzelfden dag 30 jareo zal gehuwd zyn In de drie wouiogen dus 120 jaren varens in de huwelykszee c Dat kau iu die buurt een bruiloft geven 8 30 8 6 9 56 10 04 10 11 10 18 111 25 10 14 7 66 8 08 8 011 8 16 S 86 8 48 1 in lO lK 10 36 r is 6 17 6 87 6 34 6 41 47 9 87 10 10 9 47 9 54 10 01 80 10 10 12 1021 10 88 10 38 10 07 10 30 6 80 9 88 9 84 9 48 9 59 iO in 6 18 6 13 6 80 6 39 6 60 11 5 7 48 6 8 83 10 8 i Gistarocbtend zyn naby de stations Stroe en Assel twee goedereutreineo in botiing gekomen De bootdcondactenr werd over eenige wagens geslingerd en brak twee ribben en ook aan het hoofd werd hy zwaar gtjwond Oe macerieele schade is vry groot Uen Bofaryft aan het Schoolbladc oit volkomen vertronwbare bron zoodat het ah hiBi oriich moet aangemerkt worden 2 waren op reis naar Leeuwarden om bet Bchrjftelük examen voor de onderwyzersakte te doen Ze hoopten zÓo dat ze voor aardryks kunde een opstel over de Po vlakte mochten krygieo Te Lseuwarden ontmoetten ze onbekendja lotgenooteq Van waar werd gevraagd lYaö Hardegaryp luidde bet antwoord Haridegaryp Waar ligt dat c Zoo vromen ag die zoo n goed opatel wisten te malen over de PUvlakte f Ü brand i t de fabriek der firma Jordaan Zo eo te Hlakabergen welke Donderdagnat bt nitbrakjlwaB Maandag nog niet geheel bed jirengen t spuiten moest het voor voo rt arend ïn bedwang gebonden worden Treurig ia het te óioeten constateeren zegt de fZwQlsGbe Ct c dat t rwyl brand weer liedfjoi al bet mogelyke denken om de Weverij mi te bebouden anderen aao f ezocht ite fÉae te werken deden alsof bet laaksbergeij Inot aanging wat daar door bet vonr vert ertPtterd Of dezen dronken dan wel bedremmdl waren is niet onderzochrt maar een feit 5 i het dat politie er by te bb moest komen om de mensebeo aan t werk te zetten Had ieder zich beyverd te belpen in plaftts an wqerloos bet verscbrikkelyke voorwerk aan te gapen de wevery ware well ebt geipaard gebleven en Haaksbergen voor groote ellende gevrywHir De firma doef alle moeite om by bevriende fabrikanten inlTwenti en Daitacbland baar werkvolk gepletst ta krygen üedeeltelyk is dit gelakt otaar een 390 tal zoekt nog naar werk AU nu niet acbi dagen ook de ble kery en ververy w ens gebrek aan doek moeten stoppen dan vfordt de l onstand nog erger en zolleo de roerlooze kykers van Woenadagoacht bet niet te bpnyden gevoel met ziob dragen dat zy niet beproefd hebben dit onheil te voorkomen Naar men verneemt is het nog onzeker of de fabriek te Haaksbergen berbouwd wordt Omtrent den dader van den moord op den 14 jarigen v d Marel is niets naders bekend De twee verdacbtsa zyn nog in voorarrest Sinds een paar dagen wordt in de baart van het gebeurde naar het mes gezocht dat in t bezit vau Beynen beet te zyn geweest ofschoon deze ontkend dien avond een mes bg zich gebad te hebbeu By een politieagent die zyn confrater naar het bureau bracht is ook eene holszoeking gedaan doch mets gevonden De deurwaarder J Lamberts jr bij de Reobtbank te Assen vertrok Dinsdag naar 8mitde Op den terugweg dea avonds laat ia by waarscbynlyk door de daisternis misleid te water geraakt en verdronken Hy laat een vrouw en zeven kinderen acbter Gistermiddag werd te Montfoort een man in het belang vao de openbare orde in verzekerde bewaring gebracht Een oogenblik daarna stond bet ligstroo in brand Het koate vry wat moeite om den man die achter de tweede deai sat nit zyn netelige toestand te bevryden daar een verst r kenden rook uit dat verblyt opsteeg De brandspuit die spoedig aanrukte doofde bet vour zoodat een groot onheil werd voorkomen daar zich boven het arre taoteolokaal het gemeente archief berindt en de zoldering ileohta van boot is STADSNIEUWS GOUDA 13 Mei 1898 Ofichoon het weder van de laatste dagen vry friscb genoemd nag worden sal toch zeker eiemand aan het schaatseniyden gedacht hebben Gisteren avond werden wjj echter aan dit intervermaak herinnerd toen wy op den Kattensingel den Heer v E zich snel en sierlgk per schaats zagen bewegen Twee wieltjes voorzien van gulta peroba band verbonden door een as waarop de schoen bevestigd kan worden vormen dit voertuig Naar wy vernamen bad genoemde heer biitrmede reeds een uitstapje naar Bodegraven gemaakt Dikt zyn optreden de belangstel ing van velen tiok il te begrypen t was werkelyk een verrassend gelicht Drie jongens van 14 tot 16 jaar weggeloopea uit de ouderlyke woningen te Gouda Dordrecht en a Gravenhage en die elkaar op bon zwerftochten ontmoet hadden waren gisterochtend in de JosBpbsiraat te Rotterdim bezig meteen draaiorgeltjeeo en floit mnziek te maken Zij leefden van de giften by de bewoners bier en daar opgehaald Ongelnkkigerwys kwam er een agent op ben af de Gonweoaar en de Dortenaar kozen het hazenpad doch da Hagenaar met het orgeltje belast kon niet zoo spoedig nit de vo6ten komen en werd ingerekend Hy is naar de ooderlyke woning teruggebracht Met toestemming der Explotatïe My za alhier op het ttationaterrein een petroleumreservoir worden opgericht door de American Petroleum Company ta Rotterdam Resultaat van het oacteriotogisch onderzoek van Driokwitter der Goodsche Waterleiding Maatscbappy Datum 10 Mei 1898 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagea 2 kiemi n per gram 35 vervloeiende kiemen 2 aonrten 3 z ektekiemen geen e Opmerkingen zeer goed w g Dr H J VAN t HoFF MooEDRECHT Door stemgereobtigde ingelande van en Znidptaapolder werden op 11 Mtii jl tot beemraden van dien polder gekozen de beeren A C Myntiefif te Krimpen a d IJsel en Jbr voq Spengler te Gravenhage Waddisgsvken De heer J de Jong alhier ia benoemd tqt onderwyzer te Huiznm ScHQONuovjtN De Ie luit M Faasaen van het 3e reg vent art te Goriuohem wordt 15 Juli e B ovei geplaat t by de artillerie ïnstruc tie compagnie alhier Te Langertik Ïb een 4 jarig kind van H Hozendaals lo een moddersloot verdronken RECHTZAKEN Het gerechtshof in üeu Haa heeft gieter bevestigd bet i onuis der Middelburgscbe rechtbank waarbg Leo Miloen tot 4 jaar gtvan geuustraf w veroordeeld wegens het ernstige verzet tegen twee marechaussees te Biervliet geplee d iq vereeoigiog met een ander die daarby door een der marécbaossées werd ge dood Donderdim 2 Mei zal de verzetxaak van Vao Ddtb io behandeling genomen worden daar bg gisteroobtend niet voor de Amsterdamsche rechtbank verschenen was Bet Openbaar MinÏBterie by bet gsrechtsbot te oGravenbage eischte gister bevestiging van bet vonoia der Middelbnrgscbe rechtbank waarfay een broodbakker te Yliasingen wegeoa bra odstioli ting in zyn woning aan de Dgkstraat aldaar tot 5 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld Bflklaagde en vgn verdediger mr Wentbolt verzochten vermindering van atraf Voor bet gerechtshof te s Gravenhage had zich gister te rerantwoorden de gewezen commies hg de pobtergen te Vlissingeo thans wonende te Prinsenhage die door Ie Middelburgscbe rechtbank tot 1 jaar gevangeaiaatraf werd veroordeeld wegens het als ambteoaar van eene openbare instelling zich toeeigenen vau een brief en van een daarin gesloten geldswaardig voorwerp De verdediger jhr mr Scborer uit Middelburg concludeerde tot vrijspraak Het Opeob Mm eisobte bevestiging van het vonnis zonder aftrek der preventieve becbteuiH welke meer dan 6 maanden bedraagt VERSCHEIDENHEID De oDgalanta donauebeambte Een grappig voorviil had eenigen tyd geleden bg aaokomtt van een passagiersboct te New York in de douanelo ds plaats Toen men de bagage van een zeer net gekleedu jonge dame inapecteerdet viel bet oog van een der beambten op een klein doosje dat mti een blauw lint omwonden waa De t lbeambte nam het ver daehte doosje op Een donkere blos overdekte de wangen van de jonge dame en zg smeekte den douane den inbond niet te ooderEoekeQ Zg gaf daarbij de verzekering dat het doo je niets belastbaars bevatte doch bood aan om elk verlangd bedrag voor invoerrecht te betalen als hy van het onderzoeken van den iohoad wilde afzien De beambte die juist nn in zyn vermoeden versterkt werd dat er smokkelarij in bet spel was liet zich niet door de Bmeekbeden van de echoone vreemdelinge verbidden En toen er eenige andere douanen bgkwamen liet bet jonge meifije baar geheele bagage in deu steek om zoo spoedig mogelgk zich nit de voeten te maken Allen keken vol spanning naar het geheimzinnige doosje in de handen van den beambte die reeds het blauwe lint had loagemaakt Er zitten zeker diamanten in c meende een der omstanders Voorzichtig opende hg het en verwyderde de eene laag watten na de andere Zie je zóó worden die dingen verpakt merkte een der tolbeambten op misschien lit er wel voor een waarde van 100 000 dollars m Wy zallen het direct wetene sprak de man die met het nitpakken bolaat was enterwglby de laatste laag watten verwyderde vertoonde zieh au ago verbaasde blikken een valscfa gebit Een bomeriaeh gelaeb van de omstanders weerklonk bij deze ontdekking en op het gelaat van den atrengen douanebeambte was het doidelgk te lezen dat het hem speet tegenover het lieve jonge meisje zoo ongalant te cyn geweeat haar verzoek niet in te willigen Eerst drie dagen na dit voorval lie de jonge dame haar bi age en het noodlottige doosje afhalen Vaak worden aanrandingen aanvallen iobrakeo diefstallen enz met veel minder reobt brntaal genoemd dan de aanval waaraan de weduwe Vertongen eigenares van een klein logement in t hart der atad Brnasel in de Rue das Graods Carmes heeft bloot gestaan Om halftwee s nachts door krachtige slagen op de hnisdeor gewekt ging zy met de lamp in de band openen meenende dat een der loges thnis kwam Toen de deur openging wierpen twee mannen zieh op baar een ontrokt haar de lamp en met het mea op de keet werd baar geld geöisobt Zg zeide dat haar heele bezit 600 fra in den zak harer japon die naaat haar bed hing geborgen was Een der bandtetan ging de trap op en bialde de bears uit haar alaapkamer Bg bet weggaan wierp de andere schurk haar de brandende lamp naar t hoofd de lamp sprong en de sjaal die de arme vronw had omgeworpen stond dadelgk in vlam Gelnkkig wist zy de brandende klseren nog vlug af te werpen maar zg verkeert toch in vrg ernatigen toestand Hoewel zeer spoedig agenten ter plaatie kwamen en dadelyk telefonisch een chef gewaarschuwd werd is nog geen spoor van de misdadigers ontdekt Amerika heeft een atrafgevangene die eenig in zyn soort genoemd kan worden Ia de staats gevangenis van Connecticut bevindt zich de misdadiger John Harjry Davia die alle stukken van Shakespeare nit zyn hoofd kent en die aan het bestudeeren van de werken van Shakespeare veertien jaren van zga leven gewyd heeft Voor hy een misdadiger werd wist hy niet het minste van Shakespeare en zyne geschriften zyn belangstelling werd eerst opgewekt toen hy een predikant die nit Stratford terugkeerde over Shakespeare hoorde spreken Davis bezit byna alle klaaaieke Shakespearekennia in briefwiaaeling Zyn lievelingsdrama is Hamlet en zgn eenige wenach is begenadigd te worden slechts om eenmaal in zyn leven een pelgrimstocht naar Stratford te kunnen maken Esn grappige vergissing beeft oolanga te Praag plaats gehad Dr Alfred Meissner redacteur van een weekblad aldaar werd op bet politiebureaa ontboden waar men hem ondervroeg over een bundel revolutionaire gedichten die onder zyn naam te Zurich was verschenen Ey verklaarde nog nooit een vers geuaakt te hebben maar vermoedde dat de bekeode Oostenrykache dichter die eveutoo heette de scbryver was wiena gedichten uit 1848 onlanga herdrukt zgo De commiasaris vroeg hem toen naar het adres van dien naamgenoot waarop bet antwoord loidde dat is heel lastig di man is al 13 jaar dood De snuggere conzmissaria was zeer teleurgesteld dat hy den scbryver der berdrakle opruiende verzen niet meer kon doen vervolgen Eenige dagen geleden slenterde een pair van Engeland door Bondstreed te Londen on ea dan staan blyvend voor eeo wioke 1 totdat hg voor zich uit een dame van zyn kennis sag loopen wiec zakdoe met een pontje uit baar zak stak Onmiddellgk kwam by den wAUtlelaar hetdenkbeeld op om een grap uit te haten bijversnelde den atap en maakte zich zeor behendig van den zikdoek meester Inwendig lachend over het welslagen der klnoht wilde de Jord jaat de dame aanspreken toen hg rachtjea op den schouder werd getikt Hg keerde zich om en ontwaarde een sieilyk gekleed heer gelgkende op een gentleman die hem aldus aansprak Ik vraag n verschoning mgnbeer hier zyn nw beurs en nw bos slentnia terag die ik n ontfutselde toen ge by de dame opereerdet ik wist niet dat ge een confrater waart c Een londecsch blad staat voor de waarheid vao het verbaal in BargerllJii e Stand Moordrecht GEBOREN Tennis Gerrit ondera J G Peverelli en T P van Beasichem Gerritje Margaretha ouders D Bloot en A A van Lange Cornelia Adrianus ouders C van Kranenborg en A van Leenwun Bastiaan ouders B Vergnnst en M E Imholz Dirk ouders D Verdoold en H van de Werken GEHUWD R van der Spek na E Kool Haastreoht GEBOREN Jacoba Gerarda ouders J J Streng en A G van Vetsen Sirach Theodorua ooders A P Eegi en R M van der Reyken ONDERTROUWD T A de Teen en A M Verwg A M van de Lecq en C BouUr 19 MBI NsuMLiNj Cott Ne W S 9 dito dito dito 8 dito dito dito SHoNon Obl Geudl 188188 i Italië lasolirüviog 1862 81 6 OosTBNit OU in papier 1868 6 dito in züror 1868 5 PoETDoiL OM met coupon 3 dito ticket 3 EosLAND Obl Binnenl 18 4 ♦ dito Geoong 1880 4 dito bii Rotlii 1889 4 dito bu Hopel8SB 90 4 dito in goud Jeen 1888 6 dito dilo dito 1884 5 Spinje Perpet eohuld 1881 4 TuMllj Qepr Cony l een 1890 4 Geo ieening serie D Geo Ie ning serie C ZuidAfi Bbp V obl 189 5 Mlllco Obl Biiit Seh 1890 6 Venizueu Obl 4onbep 1881 AïSTEKDill Obli tien 189S 3 BOTTBEDAX 3ted loea 1894 8 NEn N Afr Hindels mnd Arendsb T b Mij Gertileateo DeliMaatsohapp dito Aro Hypotheekb pandbr 4 Cult Mg der Vorsteol aand Gr Hjpotbeokb pandbr SVi Kederlandsohe bank aand slotkn 867 98 9 V Vrkn 861 100 86 83 i 17Vs 64 97 109 4i ir 8 41 76 0l Vb 104 96 361 100 100 i o 100 68 686 468 100 43 100 I 804 148 Ned Uundalmaalsoh dito 1487 N W k Pao Hyp b pandbr 6 69 ttott Hypotheekb pandbr 8 101 L tr Hypotheekb dito 3 98 130 96y 80 88 117 113 806 198 100 64 V 1601 99V 76 101 1001 19 188 101 49 108 ll s 1 1 74 OosilNE Uost Uong bank aand 96 Hosi Hypotheekbank pandb 4 Ameeua Kqut bypoth pandb 6 Maiw L G Pr Lion eert 6 Ne HoU IJ Spoorur M aand Mg tot Kxpl r 8t 8pw tand Ked tnd Spoonregm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 69 TALnSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ital Sp rnl j A H obl 3 PoLlK Warsobau W eeuen aand 4 M Busi Qr Buil 8p r M j obl 4 Baltisohe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knrsk Ch Aiov 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 18 V Akebixa Cent Pae Bp Hg obl 6 Chic k Morth W pr C T aand dito dito W n 8t Peter obl 7 DeoverSt Bio Gr Spm eert v b lUiaoia Central obl ia goud 4 LouiBT 8cNaahrillnOert r aand Mexico ï Spir Mg Ie byp o 6 Miss Kansas r 4pot pref aand N York OntasioSi West aand dito Peno Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn Si Hanit obl 7 Un Pae Hoof Injn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 49 Vs 180 99 106 1081 1001 101 117 186 82V Canada Oaa South Cert T aand Vek C Ballw iiNa leh d cO Amsterd Omnibus My aand Kotterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Botterdam aan 3 Beloib Stad Antwerpen iSü 8 Stad Brussel 1881 8 HoNO Tfaeiss HeguUr GesoUsob 4 OosTENE Staatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 I BD Ver Be Hvp Spobl eert R E C Xj A JVC E Foulard Zpe 60 Cts tot ƒ 3 ZS pe T Met r Japsnsch Chineesch etc in de nieuwste deasins en kleuren zoowel Zwart Witte en gekleurde JBennebergm myOe ran 33 oti tot M03 per M Olad Oeatreept Ueroit Gewerkt Damast eet circa 240 rerscbe qn liteiten en 2000 Tersch kleuren deaainsect yrij vau port en rechten in hult STALEN per omgaande Dubbel brietport naar Zwitserland G Heonebergs ZijdeJabrieken K en K HoO ZUBICH ADVERTENTIEN