Goudsche Courant, zaterdag 14 mei 1898

0 Mest Nest Mest De Voorwaarden waarop eerstdaagfs 4 perceelen van 200 en 300 Meier Huis en Slraatvuilnis desverlan d vermengd met beerstoffen zullen worden verkocht worden op aanvragfe franco gfezonden door dm Directeur der Gemeeniertiniging te Utrecht G RENKKMA Ezn Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pra cln tigr n et iaag erida t HËËRENHLIS met TUIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder oven 3 Kamers met achter een jjroot Balcon Zolder Meidenkalraers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG t 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Maandag 16 Mei 1898 37 ste Jaargang No 7581 mimm mmmi NimtwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERi NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vanfAdvertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maandeu is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Hommers VIJF CENTEN toriawater ui f de VTcïor aJBron f e Oberlahnsfein by£ms Tafeldrank Yanh£ önink ykeffuis dcrjfeder anden Koninklijke HAAR TAND NAGEL en KNEVELBORSTELS worden steeds op garantie verkocht alsmede een ruime sorteering KAMMEN by H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Gouda DAMKS ZANGVEKEENIGING ARI TOID SP OEL UITVOERING op Dinsdag 17 Mei 1898 des iTonds ten 7Vi uur in de Zaal i Nnt en Vermaak der kietelt i Réunie i Met welwillende medewerking van Heeren Invites Solisten Mej EMMY KLOOS te sHage Sopraan De Beer M 8 t VEEN te Rotterdam Tenor De Heer W J 8PIEKSMA te Hoge Bas De Heer A H BBUSEKAMP te Qouda Piano Accomp H H Donateur hebben toegang met 2 Dames H H Kunstl leden met 1 Dame Meerdere Dames en leerlingen der Sted Muziekschool kunnen worden geïntroduceerd tegen betaling Tan ƒ 0 50 Contributie voor Donateurs 3 Toor Kunstl leden 2 per jaar Xelestboekjes zullen aan de Zaal verkrijglmar ijn d 0 15 mm EN mw ook gehuwde Lieden kunnen direct geplaatst worden Toor de afdeeling WaascherB in de STOOMWA8SCHEB1J van W C BURGER ZeM PEMSCHE STOOMVEEYEEIJ cheniisclie Wasscherij TAN H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Botterdam Gebreyeteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit tooi het stoomen en Terren van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordjnen tafelkleeden en worden naar de nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzj gestoomd of geverfd worden onschadelflk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Stedelijke Gasfaljriek te GOUDA De prjjs van het gas is 6 cent per M en voor Kookloestellen of Motoren i i = Onder zekere voorwaarden worden peroeelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrjje leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de bnur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelijks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in buur bekomen A SLEGT NIEUW EHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het leveren van be$t Zeeuwsch Tarwetoood a 16 Cent per Kiia Hoofdprijs ev 500 000 Hark ienbiedchel i 1 Idoordeu staat R Ie nanu jgeearandecrd g VUnoodiging tot deelneming in de Kansen Tan de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote GeUUoterij waarin zeker 11 Nlllloen 349 325 Mark gewoDDSB moBten wordeo Do prijzen ran deze reel voordeel biedende Qeldloterij dia Tolgens het plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende De hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van 300 000 Mark 1 priJB 200 000 Mark prys u lOO OüO Mark prijzen a 75 000 Mark 1 prija 1 prys a l prijs a prijs pryzen a1 priJB a1 prijs 70 000 Mark 65 000 Mark 60 000 Mark 55 000 Mark 50 000 Mark 40 000 Mark SO 000 Mark 2 pryzen i 20 000 Mark 10 000 Mark eOOO Mark 8000 Mark 2000 Mark 1000 Mark 400 Mark 800 Mark 200 Mark 165 Mark prüaeo K6 prijzen a 106 prijsen a 306 prijzen a 813 prijzen a 1B18 prijzen ft 40 prijzen a 140 prijzen a 36052 prijzen a 9959 prijz a 134 104 100 Mark 9361 prjjz a 18 46 21 Mark totaal 59 180 prijzen en worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprijs in de lo klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 2o kl lot 56 000 M in de 8o tot 60 000 M in de 4a tot 66 000 M in de 6e tol 70 000 M in do o tot 76 000 Mark in de 7o tot 200000 M on met do premie van 800 000 M vent tot 600000 M Voor de eerste pry str kking die officieel is vastgesteld koet een gekeel origineel lot slechts Gnld 8 60 een half origwoal lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lol slechts Gnld 90 De jnleggeldea voor de rolgende klassen zoowel alt de juiste lijst dar prijzen worden aangegeren in hot offloioelo trekkingsplan voorzien van hel Wapen van don Staat wolk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij onlrangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de oBBoieole trokkingslijat De uilbelallnji en verzending van de prijzen geschiedt door mü direkt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding g Iedere bestelling kan men eenvoudig per postffissel opgeven Men wende zich dus met de aanrraag om toezending ran loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 26 MEI e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Seiir Bankier en Wisselkantoor in HA MB ÜUG Duitsohlaud L CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBEBKriBBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot i uur WOENSDAG en VRIJDAG van t tot S uurZONDAGS niet miPEli k Böli S Eikel Cacao Aanbevolen door Hll Genees en Sehei kundlEen Bekroond met ouden en Zilveren Heilailles Foedmaam rertlerkend en Mangenaam van Smaak Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor dagelijksehe K Ltigebruik hg kinderen zwakke persotten en klierachtige ge s tellen Fabriektmerk Met water toebereid is zg als geneeskrachtige drank uitstekend bg diarrbee ook voor zuigelingen en kleine kinderen De echte Ef kei Cacao van KBABPELIEN SOLM is alom verkrijgbaar in vierkante bossen van een i Kilogr 170 Kgr 4 f 0 90 en Kgr a f 0 50 voorzien van Etiqnet waarop nevenstaand fabrieksmerk en hanteekening van de fabrikanten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers Zeist Koninlilijke MacMnale Fabriek DE HONIQBIiOBM v n H van Schaik Co gevestigd te s Oravenhage Hepplerttraat X en 80 naby de Regentesselaan HOFLEVERANCIERS van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoesti gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Estract IM EJLI A lsrTIïE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en ï verkrygbaar by Firma WOLFF Co Westhaven M9S Gouda E H vm MILD Veerstal B 126 te Oouda A BOUMAN Moordrecht 3 C RATBLAND BosUop B V WIJK Oudewairr M KOLKMAN Waddinx een Kliniek en Polikliniek OaSTBVHMB en UVIVMBCOiMGMIi voor Hpreekaren dageiyks van 12 2 u Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 nnr DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A KYIi G ee J T I r u r Nieuw novertroffen Prof Dr Liebors welbekend znsw EEAcaT BLaia AUeeu echt met FahriekHü rk tot voortdurende radicale en y zekere genezing van alle zelfa M H de meest hardnekkige zenuwj BAl Hekten vooral ontataaa door I SSSil B fdTralingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleekzncht Benauwdheid Hootdpgn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spijsvertering Onvermogen Impotenz Poliutione enz Uitvoerige prospectussen Prijs per flaBcb a 1 fl 2 11 S i dubbele fteacli Centraal Depot Matth t d Vegte Zaltbommel Depots C Uappsl s Gravenhage C J W Snabilic Eotterdain M Clol an Co Amsterdam Lobrij on Porton Utrecht en bii alle drogisten MSBEFOTTMTHEL Hen wordt verzocht op t JIERK te letten UIT HET MiOlZUN ViN M RAVENSWAAY ZONEN GOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf wee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREËBA AKT LZ 7EETEmE£me l TB w Bi 8 r w Kn ff SM is de voorüeeltgate in Xederland erzeSerl tc£en SoRaèe ontstaan door ziekte en ongelukken uitgezonderd tuberculose Uitsluitend VEBaOüOERS aA6BN TEN gevraagd DE DIRECTIE Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD BulteDliindsch Overztcbt OfBchooD de telegrammen nog eeoigsziDa t eoRtrijdig zgo mag meu toch aannemen dat oboot bg nacht Sampson San Jnan de Porto rieo heeft beacboten bet nog niet duideiyk of de regeeriag e Waahiogton hem daartqa last gegeven beeft of dat Sampson gebruik heeft gemaakt tbd de vryfaeid hem eergisteren gegeven om naar bevind vau zaken te handelen Zeker ia bet dat de Amerikanen Portorico niet hebben veroverd en dat z zelf ten slotte erkennen dat ban eerste berii bten omtrent de aan den vgand toegebrachte verliezen zeer overóreven waren Het is das wel wa rsch uiyk dat de Spanjaarden gelyk hebben als zy zeggen dat de vyand werd afgeslagen Si asta zal bedeu aan de Kamer meedeeirn dat r een mioisterieele crisis ia ingetreden Maandag of Dinsdag zal het nienwe kabinet sgn program ontvouwen Dat program zal weinig verscbillsn van dat tan het tegenwoordige l ftbinet ♦ De We tmio8ter Qazette bevat een hoofd tffikel over de oorzaken an de ellende in Italië waarvan hei blad bet voortdurend conflict tuBBchen het Koningschap en het pausdom alt een der voornaamste oorzaken beschount De We8tm Oazettec crelooft niet zooals de TimeBi dezer dagen schreef dat bete kende doel van het Vatican zon geweest zyn samen te werk n met de socialistiaohe en republikein iche portgen om het Hnia van Savoye omver te werpen Ook neemt bet blad niet aan dat de troebelan au de laatste weken door de geestelgkbeid zyn aangemoedigd Yerechillende bladen verzekeren dat er in Milaan en elders gee telyken gewoeBt zyn die de onlusten hebheo aangemoedigd een Triester blad beweert zelfs dat een monnik van oit het venster vaa eeo klooBt r de menigte tegen de soldaten heeft opgehitst eu zelf op de troepen heeft geBcboten Het is zeer te hopen dat dit bericht onjuist zal biyken Diep treurig zou bei zyu wanneer leden der geestelykheid in hun yvervoor het berst van hei wercldlyk ryk desFsnseD zich tot dergeiykef xoes ien hadden latenverleideu De werkitakiag der di nwerkera in ZoidWales duurt ooierandecd voort Ge n van FEVILLETOM Het JLeven te Baden Sen Euiiitche Roman 8 Op het laatst varBchean er nog eec zekere Titna Bindaasof schijnbaar een openharti e knaap doch inderdaad een sluvre kop naar syn epr ken te oordeelen een terrotigt doch van beroep een politieagent iemand zonder haar of tanden en een alt d boBohonken vriend van Eussisohe kooplieden en de 9ranBohe grisettes Hij zag er verhit en opgewonden uit en verzekerde dat h aan dien aohelm van een Benazet zign laatste rkopek verloren had ofschoon hij inderdaad v ftien gulden gewonnen had Met ééa woord er waren vele menschen bijeen en verwouderl k zeer verwonderlijk was het te zien met welken eerbied allen tot Gabaref als tot hno hear en meeater opzagen Zij deelden hem hunne gesehillen mede en ondervrierpen die aan z ne bealiasing doch bij antwoordde hen met brommen met aan zyn baanl te trekken met z n oogen te doen rollen ef op zijn mooist met af ebrokene zinledige troorden die evenwel ala uitspraken der hoogste wijsheid werden opgevangen en gewaardeerd Gubaref zelf mengde zich sleobts zelden ia het gesprek waarvoor de anderen hunne longen des te meer uilzetteden Het onderhoud duurde tot na middernacht en onderBcheidde zich door rijkdom en talr kheid van onderwerpen Mevronw Sachantohikof aprak over Garibaldi over zekeren Ksrl Iwanowitob die door beide pvtypö is tot toegeven geneigd De werkgoters bigven eifloben dat de commisaie die met hem zal ouderhaodeleu eeao onbeperkte volmacht krijgt tot het sluiten van eeo overeenkomst De arbeiders hebhen echter reeds tweemaal dien eiscb geweigerd De bereidwilligheid om de stakers te helpen is grooter dan bg den aanvang vin den siryd werd verwacht maar er moet voor 150 000 werklieden orden gezorgd en de stakers moeten ales oit vrywilliga bgdragou fcrggen Daar zy geeua organisatie hebbeu bezitten zy ook geen weert tandBkas Intusschen heeft deze looostrijd hen de begane fout doen inzien en men mag na de verklaringen der woordvoerders als zeker aannemen dat oen der gevolgen dezer strike de vorming vau een georganiseerde vakvereeoiging onder de mynwerkers van Zuid Walea zal zyn Maar als dat het ééoige profijt bipt zal bet duur te duor betaald zijn 6 de plechtigheid der f edaaflegging vanpresident Krugor na zyu herkieziog sprak depreBideiit een rede uit waarin hy zeide datde regeering alles in het werk stelde om denmynbonw te helpen en niet zou rusten voordat de prya van het dyuamiet nog meer verlaagd was By zyn toespraak tot het oorpaditrlomatique zoide president Kroger dat hij opvrieudscbappelyken voet wenacbt te blyveumet allo natiën dat nitlauden ajt wolkomzullen zyu dat hij bon wilde helpen fortuin temaken hno vertrek zou hetreoren en ala zywilden ierogkeeren hen met open armeu Z9nontvangen Kroger gisjite sveug de houding van den ond rechter Kotze Ig verklaarde dat wanneer Kotze a zieuswyze tel opzïcbte van de auzereiuileit jnist was den de geheele greaeqnaestie opnieuw aau de orw zou atelten en misHchien zou veroorzaken d Transvaal het zwaard zou moeten trekken teno Eogelanc Verspreme Berichten Spanje en dl Vereeoigde Staten De StaDdardc verneemt uit New York dat volgens een telegram uit St Thomas Deensche Antillen het bombardement van San Jnan ds Portorico eergisterenochtend te vyf uor begonnen is twee Spaanacbe scbeppu werden vernield en men zegt dat San Juan zich na een stryd van acht uren heeft overgegeven Admiraal Sampson is eeri isteren met negen oorlogsschepen voor h t aanbreken van den di g ia het geziclit vau San Juan de Portorico gp zijn oigen hofbedieaden met roeden getuchtigd werd over Napoleon over vrouwonarheid oTerPleakataohaf een koopman die met opzat twaalf van zijne arbeidsters zich liet doodwerkan en daarvoor een eereteeken verkreeg met bet opschrift voor nuttige diensten over het proletariaat over den Ruasisohen vorst Tschukisbenlidsef die zijn vronw met oen kanonskogel had laten doodschieten en over de toekomst van Ilusland Pistscbalkin sprak insgelijks over de toekomst van Eusland over de brandawiJDSpacht over de beteekenis der nationaliteiten en eindely k daarover dat h niets zoo zeer veraehtte als het gemeene Ook WoroshüoFs afgetrokkeiie redeneeringen begonnen weer te vlotten en hij sprak nu in c n adem zonder ook maar éunmaai op te houden over Draper Virchow den heor acbelgunof Helmholz Staks Beimonth Johannes Miiller den phyaioloog en Johaanes Muller den historicas die hij klaarblykelijk met sikander sohecn te verwarren over Taine Renaa dan weder over Thomas Naib Peel on Green Wat eijo dat toch voor vogels i vroeg Bambajef in stilte en vol verbazing De voorloopers van Shakespeare die tot dezen in dezelfde verhouding Btaan als takken van Alpen tot den MontblaDo merkte Worosbilof in heLvoorbygaaa op en het zich vervolgens ook nog over de toekomst van Ilusland uit Ook Bambajef sprak over ditzelfde onderwerp en schilderde liet met d sohoonste kleuren af Intussoheii geraakte hij in de grootste vervoering bij de gedachte aan de Eussisohe muziek waarin hij iets versohrikkelijks groots zag on om dat te bewyzjn neuriede hy terstond een lied van Warlamof dooh werd al eeer spoedig tot zwqgen gebracht door kat algemeen geroep dat het sleohti het seer slecht kotteo De Iowb deed bet eerste schot toeu begon da Indiana ie vuren Binnen eenige mionteu was het fort Morro in puin geschoten de kanonuen van het fort antwoordden slechts n eeaige schoten op het vuur van het esk per ze werden byua dadelyk tot zwggeo gebrapht De vreemde consuU en vele dnizeoden inwoners zyn naar het bioDenland gevlnobt De hnlpkruiser Yale heeft de Spaanscbe atoomboot Rita angeboeden en de bemanuiog gevangen genomen Maarschalk Blanco beeft van generaal Marin hei volgende telegram ontvangen Douderdago tt nd in de vroegte vertoonden ïich elf v andelijke oorlogsschepen voor Porta Rico en o uden zooder voorafgaande wasrBchnwing hst vuur Da batteryen der vering antwoordden en een verwoed kanonvuur hield den gebe leu ocbtead tot negen uur eau Onze sObide is niet hetaogryk onze verliezen zyn a bednidend Ben telef ram aan de Herald uit WashUlgton meent te neten dat president Mac Sïniy gister da b okkade vau Manila zou güroclameeren Te Key West aangekomen AmerikaauEche kaaooneerbooten oerichten dat ag een groot deel vau de stad en do haven van Cardenas virwoeat en een Spaanscbe kauonoeerboot Tfirbrand hebben Zy gelooveo ook twee torwdojagars vernield te hebben Men zag een Êiip bffvuden en zinken kort na den aaavaog van het gevecht Ëeo groot huia by de kade eu verscheidene belendende buizen werden ook in brand geschoten De kaoonneerboot Macbias zond gedurende den stryd granaten af op de battery en de kazerne Diaua kade de kazerne werd verwoest Ë io detachement matrozen ging aan wal vermeesterde de beHchikkiogorer de onderzeescbe myuen en heesch de Ameri kaauRche vlag op een blokhuts flei Amenkaunsche Btoomschip Gussie heeft gisteren na een l cherp gevecht ie Cabanas een expeditie aan wal gezet Het amhtelyk bericht van Portorico luidt dat hei i li eskader zich met zware avery teruggetrokken heeft lan schip moest op sleeptouw worden geuomen De beschieting van San Juau op Portorico beeft lichte schade toegebracht aan de kazerne waar vier man gedood en eeuigeo gewond werden Het deparlemeot van marine te Washington heeft bat volgeode bericht van Bohoi t by oacht Sampson ontvani en St Thomap 12 Mei Eeu gedeelte van bet smaldenl onder mgn gezag bereikte gister raei bet annbrekeo van den dag San Jnan fn dl haven werdnn Eref n hewappude schepen gezongen miserere uit de Trovatore was Ëen van de jonge officiers liet zich zeer bitter uit over de RussiBohe literatuur terw l da ander eonige vereen uit de rVonken reciteerde Maar eenvoudiger dan al de anderen handelde Titus Bindassof daar hij kortweg verklaarde vdat men al die spitsboevea den hals moest omdmaien en daarmede basta 1 zonder overigens meer nauwkeurig op te geren wie fay onder die spitsbooven verstond Do damp der sigaren was benauwend allen sweotton werden meer verhit en kragen roode en branderige oogen De flessclten koud bior verdwenen even zoo snol als sij gekomen waren Wat wJida ik daar ook zeggen hoorde men de een opmerken r mot wieu en waarover was ik zoe even in dispuut riep weer een ander En to midden vaa nl dat geraas en gcdamp liep Gubaref terwijl hy ziyn lange nagels door zgn baard liet glfjilen onverraoüd op en neder terwijl hij bior eens naar een gesprek luisterde daar weder een gowichlig woord zich liet ontvallen zoodat alle aanwez gen luid of stil moesten bekennen dat hy niet alleen een beminnel k gastheer was maar ook OBB wijs man Litwinof kreeg tegon tien uur hevige hoofdp n en verwijderde zich atil en ongemerkt op het oo ublik dat het geraas zijn hoogste toppunt bereikt had Mevrouw Suohantchikof herinnerde zioh juist een nieuwe ongerechtigheid van Barnaulof die iemand bijna een oor had laten afscheren De friasche noohtluoht speelde z ohtkens op Litwlnofs gelaat en verfrischte zijne drooge lippen Wat was datP dacht hij terwijl hij zijn weg nam ddur do donkere lanen rwat heb ik gehoord en gezien P Met welk doel waren deie miaiohsn unngetroStm Toen het voldoende liofat aa geworden begon ik den aanval op de battergeu De aanval duurde ikie uur en had tot gevolg dat er aan de battergeu eu bet aan grenzende deel der i tad veel schadn werd toegebracht De battergeu beantwoordden oqi vuur zonder uitslag van beteekenis Een man werd er gedood aan boord van de Naw York op bei geheele amafdeel werden zeven man licht gewond geen schip beliep ernetïge schade Sampson Volgens een particulier sohrgven hier ontvangen heeft een deel der opstandelingen on de Filippgneo de Amerikanen met vrengds begroet maar willen vele andere van hun inmenging niet weten Deze zeggen dat zg bereid zyu de Spanjaarden te helpen om de Filippynen te verdedi eu als hunjiervormingen toegezegd worden Volgens een bericht heeft een bende opstandelingen de Amerikanen hy Cavite aangevallen en eenige gedood en de overige verdreveu nit een dorp waar de opstandelingen later de Spaanscbe vlag heacheo Ëen telegram van den gezagvoerder van het Duitsebe oorlogsaobip te Manila zegt Cavite en Corregidor worden door de Amerikanen bezet Manila geblokkeerd Ëen bombardement kan ijaarscbgolyk sleohta verwacht worden als de Spanjaarden zelf bet blokkade eskader beschieten Dit telegram doet de bewering van de Spanjaarden dat do Amerikanen zonder vryen oit aug in de val zitten te niet In den Spaausohe Senaat noemt markies Romiro de Amerikanen wilden aangezien zg San Joan zouder waarscbnwing gebombardeerd hebben datfii een schending van het volkenrecht Frankbue Georges Thiébaud door de familie Dreyfas wegens laster in verkiezingsmanifesteu vervolgd is vrygesproken OOITBNEUK HONQABIJl L e onlusten in Lemberg befbaafden lieh eergi teren eu dnnrdeu den geheeleo dag De werkeloozen schoolden samen voor hei raadhuis waar men gauw de deurea sloot Tot ernstige ongeregeldheden kwam hef n et maar een venier van broodkrakelingen weri van zyn maud beroofd en enkele persoaeu werden in hechtenis genonien Eenige socialiaten kwamen eergisteren deu stadsprefect verzoeken vsor de gebreklydenden verkrygbaar te styjlen kommiesbrood tegen den koBtenden pry De p efeot beloofde de Inwi ligiug vau het verzoek bg den minister tan oorlog te bepleiten In Alt Rohlan eu Uuter MeierbGfen by Karlsbad zyn ook onlnsian vnorgt vallpn Of byoeaP Waarom schreeuwden on streden zij alsof iq uit hun rel wilden springenP Waartoe dat alles Litwinof baalde de schouders op trad Weber s kofhohuis binnen nam een courant op en bestelde een pr rtie De couranten hielden zich hoofdzakelijk roet het nieuwe vraagstuk bezig en het ijs was zeer slecht Litwinof was juist van plan om naar huis te gaan toon plotseling een vreemdeling Daar hem toetrad en hem in t Russisch met een Sloor ik u niet aansprekende naast hem plaats nam Kerst na bum oen poos te hobbec aangezien herkende Litwinof in den vre mdcling den stillen stovigen beer die bjj Gubaref in een hoek der kamer gezeten bad on dio hem toen het gesprek kwam op politieke gevoelens zoo aoherp had aungekekea Dezo heer had in den loop van den gaoschen avond zijn mond niet opengedaan doch thana uadat hij naast hem plaats bad genomen en zijn hoed had neergezet kwam er verandering in zijue eroBlige gelaatstrekken en zag h Litwinof half trouwhartig half verlegen aan V fMijnbger Gubaref bij wien ik boden hot genoegen had u te zien begou hij heeft mij niet aan u voorgesteld sta mij dua toe dat ik dat verzuim bier goed maak Ik heet Potugin ben hofraad op nonactiviteit eu bon te Petersburg op bet Ministerie van Finantiën werkzaam geweest Ik hoop dal gij mij niet verkeerd zult verstaan andera bon ik uiet gewoon om zoo spoedig keuni te maken maar hier met u fTfrdt MTvoigd