Goudsche Courant, maandag 16 mei 1898

ook hier de hongw ia t epel w t wordt niet nrmeld ADVERTENTIEN I MARKT 58 TEEDI VOORRADIG Heeren Deiuisaisons in alle kleuren i van f 6 50 tot f 30 Heeren Kamgaren en Cheviot Costiiniès 5 75 34 Jonffeheeren Costumes i i $ r r i 4 35 13 Kinder Costumes rgke keuze 1 35 0 50 Uitgebreide sorteering in geheel Wollen Pantalons 3 O I Voor de afdeelias COEDEREM müAR MAAT zijn steeds de nieuwsteEngelsehe en JSebotscbe iStofTen voorradig emt iffiotor n ffiatoria Surprua tMafaóor Nationale Nikkelstalen ingeschroelde Frame s worden naar keuze gemonteerd 19 Herk ASiTRA eijes férikaat elegaat goedkoop sterk BEFABEEREN EUAILUBEREN VEBNIKEBLSN Siport en lizica er TTT a eaa Toaza ia eaa W I D van BIJIEMI Yeerstal Gouda Qeurig en Onachadelgk Zolverlnfi ret 1 branderigheid klieraehtige aangezicktê en andere lichaamiroven en wonden etrayieid en t kingen bij verttoeringtn vinterhanden en voeten bij aehurft dauworm etu Zuirert ran onnin inieet onder in en op het Tel en haat 10 Centfl per doos Huizen kunnen xioh op ToordeAllKe w ae voor de reinheid in hunne huurperoeelen tGoedkoopBte en solledst adres Toor Vervoer vau Inboedel oowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens i l A GR AVE8TEIJN Oude Gouwe Atte wordt tegen Tranaport achaAe vertekerd V Den 27 MEI a a hopen onze Geliefde Oaders JOHANNES VAN STAVEL CATRINA CHRISTINA PHILIPS hunne V Jf en DerUg Jarige Echtvereeniging te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behuwden Kleinkinderen Gouda Mei 1898 HAAR TAND NAGEL en KNEVELBORSTELS worden steeds op garantie Terkocht alsmede een mime sorteeriug KAMMEN hg H p m mmmmi Colffevg Kleiweg Gouda DAMUS ZANOVEHEËMGINO AUNOLD SPOEL Directear de Heer J B B SPAASBMRMAN UITVOERING Of Dfnsdag 17 Mei 1898 dea afondi ten 7Vi uur in de Zaal i Nnt en Vermaak der Sociëteit i Réunie i Het welwillende medewerking van Heeren Invitéi ijolisten Mej BUUY KLOOS te Hoge Sopraan De Heer M 8 t VEEN te Rotterdam Tenor ï De Heer W J BP1EK8MA te s Hoge Bas De Heer A H BEUSEKAMP te Gouda Piano Accomp H H Doqatours hebben toegang met 2 Dames H H Kunstl leden met 1 Dame Meerdere Dames en leerlingen der Sted Mnziekschool kunnen worden geïntrodoceerd tegen betaling Tan 0 50 Contributie Toor Donateurs 3 Toor Kunstl leden 2 per jaar Tekttboekjes xiUlen aan de Zaal verkrijgbaar leijn A f O IB A PTi Tin p xLUXIi l J I concnrreerende Aardappel siroopfabriek zoekt voor Gouda Schoonhoven en Oudeuater een VERTEGENWOORDIGER Zonder kekendheid met afnemers onnoodig zich aan te melden Brieven met opgaaf welke firma s vertegenwoordigende letters P W Z NIJ6H v DITMAB Rotterdam OPEMBARE mmm JOH ULRICH Jr Ondernemer van Verkoopingen zal op JHnsdag eventien Mei aanstaande des namiddags ten één uur precies in het gebouw CiLiiDOiiiic aan den Haringvliet No 41 te Rotterdam Publiek en om Contant geld Verkoopen eene party AMSBIKAAySCBJB Hoeren en Dames Vélocipèdes fonkelnieuw en van uitstekende kwaliteit allen met luehtbanden de DamesVelocipedes met gebogen frame s Morgens vóór den verkoop in gemeld gebouw te bezichtigen OPENBARE YERK00PIH6 te GOUDA op VRUDAO 20 MEI 1898 des morgens te 9 tiren aan het Huis Wijk B So tS6 aan de Westhaven te Gouda van Een gedeelte T n een onderwelscheD INBOEDEL bestaande nit Canapé Sopha Spiegelkabinet Kabinet Porceleinkast Commode met BnfiSat 7 of 8 Boekenkasten Schr ibnrean Cilinderbureau Schr flessenaar groote uittrektafel Mangel Weerglas Spiegels waarvan een met antieke Lyst Stoelen en verdere Meubelen voorts Bedden eenig Huisraad Glaswerk Koperwerk enz eenig gewerkt Goud en Zilver en eene groote partg Boeken Te lien At ptaatt van DONDERDAG 19 MEI 1898 WOENSDAG 18 MEI 1898 van 10 tot 5 uren Verdere inlichtingen geeft Notaria J KOEMAN te Baanrecht OPENBARE VERK00PIN6 te GOUDA ten OTerstaan ran den te a iïrfic i £ geveBtigden Notaria op MAANDAG 16ME11898 deavoormiddags ten af uren in het Koffiehuis HAKMOKUt aan de Markt te Gouda van No 1 Twee goed onderhouden HUIZEN en EETEN onder één dak met een TUIN daarachter aan de Wachtelstraat te Gouda Wjk P Nos 189 en 190 Kadaster Sectie E No 1623 groot 1 Are 66 Centiaren Verhuurd bj de week voor 4 7B No 2 Een goed onderhouden Huis Erf en Tuin aldaar Wgk P No 191 Kadaster Sectie E No 1624 groot 1 Are 87 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1898 Nos 3 tot S Drie onlangs nienw gebouwde HUIZEE en EUVEÏT in de Korte Akkeren te Gouda Wjjk P Nos 180a b en e Kadaster Sectie E Nos 1625 1626 en 1627 ie zamen groot 1 Are 39 Centiaren Verhuurd hg de week P No 180a voor ƒ 1 60 en P Nos 1806 en c elk voor 1 50 En No 6 Een Huis en Erf aan de Gouwe te Gouda Wgk C No 50 Kadaster Sectie B No 672 groot 21 Centiaren Verhuurd bij de week voor ƒ 1 30 Na afzonderlgke veiling en afslag worden gecombineerd de perceelen 1 en 2 daarna de perceelen 3 4 en 5 en eindeiyk de perceelen 1 tot en met 5 De perceelen zgn de laatste S werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd van ALBOID vernikkeld Brittannia metaal tot uiterst lage prijzen steeds voorradig bg P P SOOS TIENDEWEG 59 A R SC HOLTENS GOUDA SPECIALITEIT IN Haar vlechten Pruiken Bandeaux en Toupets PARFUMERIÊN TtUeturtlkelei e Scheerbenoadlfdbeden SALON VOOR KippcD Scbeertn en Hursoljdeo Openliare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 18 MEI 1898 des morgens te e 1 f n r e n in het gebouw der R K Leesvereeniging aan de Westhaven ten overstaan van den Notaris G C FORTDIJN DKOOGLEEVER van No 1 Een op den besten atand gelegen ruim ingericht WINKELHUIS WOONHUIS ERF en TUIN aan de Markt te Gouda Wgk A No 152 waarin aedert onhengelgke jaren de Manufacturenzaak wordt uitgeoefend Het Huia meer bekend onder den naam het Huis met de kolommen met den Tuin groot 2 Aren 62 Centiaren bevat beneden de ruime Winkel 2 Kamers Keuken en Kelder met Regenbak en boven 3 Kamers Zolder en Vliering en is den 1 Augustus 1898 te aanvaarden No 2 Een aangenaam gelegen WOOl HÜIS ERF en groeten TUIN aan dé Zengstraat te Gouda Wp G No 9 Het Huis bevat beneden 2 Kamers Alkoof en Keuken en boven 2 Kamers Zolder met Dienstbodenkamer en Vliering en is terstond te aanvaarden No 3 Een HUIS en ERF waarin Koffiehuis met TMMGVSSING aan de Molenwerf teCoud Wjk H No 31 No 4 Een HUIS en ERF daarnaast Wflk B No 31a Te zamen bg de week verhuurd voor 14 No 5 Een HUIS en ERF aan den Raam te Gouda Wgk O No 220 Verhuurd bg de week voor f 3 No 6 en 7 Twee HUIZEN en ERVEN in de Nobelatraat achter den Raam te Gouda Wgk O No 236 en 237 Verhuurd bg de week elk voor 1 1 50 No 8 Een HUIS en ERF in een gang in de Boelekade te Gouda Wgk R Mo 65r Verhuurd bg de week voor f 1 20 No 9 Een goed onderhouden HUIS ERF en BLEEKVELD in de Vrouwenateeg te Oouda Wgk H No 186 Te aanvaarden 1 Juni 1898 No 10 Een goed onderhouden PAKHUIS en ERF in het Klooster aan de St Anthoniestraat te Gouda Wgk G No 133 en 134 Terstond te aanvaarden No 11 Een HUIS en ERF aan den Raam te Gouda Wgk O No 489 waarin Koffiehuis met VMBGUNSIJIG Verhuurd hg de week voor f 2 25 No 12 Een HUIS en EBF in de Vlamingstraat te Gouda Wgk O No 400 Verhuurd by de week voor f 1 65 En No 13 Een HUIS en ERF aan het Verloren Kost aan den Raam te Gouda Wgk O No 543 Verhuurd bg de week voor f 0 90 De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nikdere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIN DROOGLEEVER te Gouda ZAADHAHDEL ELEIWEai Gesorteerde Bloemzaden geschikt om buiten te zaaien 12 pakjes in schoonste aoorten 0 5025 1 Gekleurde zakjes met Bloemzaden voor binnen en buiten 12 atuka 075 25 1 40 Per Btuk 0 10 Aanbevelend jr P HOOVTMANT I Het beste adres voor soiled en goedkoop SGHOËNWERK is het van ouds bekend NOORD BRABANTSCH Schoen en Laarzen MagazUn van C SMIT S KLEIWEG E 30 over de Kleiwegsteeg Alle Reparatiën en aangemeten werk Ontvangen alle soorten Sohoenwark Wat is ds Mste ia Bheomaljek tegen tfrn Jlolit koTtom MerlaiiiExpeller MjoeB rsn il lerid aart Vst M ketMilWaiintawesdiiiilafini H ftiHBr PmExpeller Vat de l n 8e Piïs SO out 75 out n f 1 2b de Sas ili TeorkuLdfn ia ds rasests Apo eken m b t A ttchtar k O ts BoüMdsm Te GOUDA bg C LUGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 19 Sfoom ierSrouaosrH IET mm ANEEB Molenwerf Gouda Gerste Dubbeld Gerste en Oud Bruin Bier CoBcurreerenile Prijzen Aanbevelend A VON LOM I 19 I o jr slechts eilHI kele dagen Voortzetting DER FI1VAL E I 4 Contant in het IJzermagazijn van I JAIT HOUD Lange Groenendaal I 23 I £ eu elk haaste zich dus D J TiTTÊTsiri Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR I Gfoede en goedbope Vleeschhouwerij Keizerstraat 188 biyit steeds voortgaan met de LEVERING van PRIHA QUAUTEIT tegen iterk eoueurreerenOe prlj en Aanbevelend J P van Leeuwen F a IKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merki NIGHTCAP Verkriijgb ar b M PEETER8 Jz IT B A U bewiJB van echtheid u cachet en kurk Bteeds toopxiea mt dea aasm du Tinu F BOPFB n j MagaiiJB DË MATADOR Aanbevelend J H ROODE Vraag de Bieren van de Beiersch Bierbrouwerij De Amstel Aanbevelend M M BËLO JË Jf Keizefstfaat K 116 Wegens Liquidatie zal van af SfAAHDAG en volgfende dageen UITVERKOOP gehouden worden van een groote Partij KARPETTEN LOOPERS TAFELKLEEDEN VITRAGES en afgepaste GORDIJNEN van 80 cent geheel klaar gemaakt M Zwarte en Gekleurde JAPONSTOFFEIT Per buH 90 et doozen 60 en 30 et pakjes 15 et Bpuitje 60 ea 35 et NIKÜW MIDDEL tegen snot by Hoeudera ea alle Plmmgedierte k 0 45 per i fle8ch Doozen met voer ter verdelging Tan ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles mei gebruiksaanwyzing Heereix eigenaren Tan 10 jaar Abonneeren voor MANS en J0N0EN8PAKKEN en BROEKEN En verder een groote Parlij MAiMIjFACÏtRElM OEM A AKTE QOEDEREN Veeren en Kapok Bedden Wollen en Katoenen Dekens Al deze GOEDEREN zullen beneden fabrieksprijzen UITVERKOCHT worden I IS REISER Rorte TIendewcs € ouda Het HUIS is TE H UUR spoedig te aanvaarden jGOÏÏDSCHE TE LEPHOOU MAATSCHATPU Algemeene Vergadering van AANDEELHOUDERS op ZATEKDAG 28 MI des voorin ten Uure JiandteeJeaninff met rood lettam Let vooral op de in het Hotel DE ZALM te Gouda Balan en Winst en Verliesrekening DE DIRECTIE machinale en Chemische zuivering en ontsmetting van Bedden en Matrassen bij Gebr DE BAADT Maataehappg tot mepUMatte van de VMorta Bnm Kantoor toor 2federlana t 9 ma éO JgirfUwdi WestliaYBU 200 Peperstraat 7 8 9 11