Goudsche Courant, maandag 16 mei 1898

No 7581 Maandag 6 Mei 1808 37ste Jaargang mmmi mmaÊmfmmfma GOUMHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No iM De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 fr co per post ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No St ADVERTENTÏEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere reg meer 10 Centen ixroote lett s worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd I Goedkoopste en soliedste HEEREIN en KI NUER KLEEDINGMAGAZUN GOUDA Wijdstraal A 41 VAMMIGI VIN MIST Speciale Inrichting voor Rleeding naar Maat i Lage Prijzen Stalen op aanvrage Uitgebreide sorteering Stoffen Elegante Modellen W ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 CENT C C KROM 2 Sen Sen M vioerzeiiTianingvernis 3 Spionspiegeltjes Vloerzeilflattingvernis Engelsche DROPS per Flacon vas 18 Ons netto inhoud f 1 10 Bij 25 riacons gesort f 1 05 pJlacon cSiJ 100 en SOO tsFlaoon Speoiah prijzen L BOER H H WIRÏKELIERS RIJWIELHAUDEL Gladiator Mercury en Cleveland Yankee Style met Osmond Rollenketting AABEVKLEND Ooedkoopête le Kla MaeMne R£PAREEREN EMAIIJ EERBN en VERNIEEELEN HOOGfilTRAAT Jl 192 GOUDA Spovtkarren en Kinderwagenbanden J C UE RUITER BoodsrUwielhersteller le klas KoHe Tiendeuieg 10 60ÜDA lv£ £ SSI 3 BISPING Etablissement voor HEEREN EN KINDERKLEEDING gl Ongeëvenaarde sorteering van af de eenvoudigste tot de allerfijnste soorten Elegant Degelijk en Goedkoop öoud Dii B A BRINKMAN Zo TWEEDE BLAD TUBKIJE Dooderdi zqd da vreemde gefolmacbiigdeD die toesicht moeten houden op de oatruimiag Tao Theualtëi uit KouataDtioopal ertrolckea ïilf Ecbepeo van de maatscbappy MubBoeae zgn op w naar Yolo Een irade gelast da Ottomaosche Bank de QriekBobe oorlogsvergoeding te inoeo Itiue Volgens bsricht uit Milaan over Cliia so Kan de Daily Npwrc bigft de rost bewaard mMr bet militair bewind handbaaft don sta t van beteg ook gestreng £ r worden nog steeds tal ao perionen in becbteois gonomeo veel locialiatiaoba clabs zgn ontbonden De Italiaanscha regeeriog zendt sterke troe peBafdeeliagen naar de grens om bet binnendringen van ItaliaaDBcbe socipüsten oit Zwitserland te beletten Kardinaal Ferrari wiens afwe i beid zoo aierk is afgekeurd is terugi ekeerd Ferrnri heeft den bevdbebber generaal Bavii Becrari eu brief gescbreven waarin bg diens m airegeleu goedkeurt maar hem versoekt de gearrasteerde Kapucyners los te Uleo Bava antwoordde leukjes en zeide de afwezigbeid vbb den kardioaal eu de houding Tan de pri steis tydeut d ooInateD te betreuren Haar uit Lugano aao de Daily NewBc gemeld wordt komen er aciirikbarende berichten uit Milaan over de uitwerking an de nieawo gtweerkogela daar Du kug ls bar tieu n vernialden de beendeiei 710Ü U afzeitco niet bietp Vandaar dat er zuovu l noodlottige TerwondiogfD zgn vooral boofdwotidt n Uit Nadels verneemt de Daily Nenst dat daar de staat van beleg voortduurt maar minder gestreng gehandhaafd wordt De Times krggt baricht uit Rnme dat de positie van bet kabinet steeds neteliger wordt oodanke de pogingen van di üudiiii om het by elkaar te bonden want de leden vao bet kabinet zyn het onderling niet eens Het Milaoeesche blad PerHeveran7a spreekt tegen dat du opitandalingeu bet Kapucynerklooster met bebnlp van de mouoi en zyu bic nenged rongen Deze werden gedwongen ze binnen te laten door de dreigementen van de gewapende opfataodetiiigen BINNENLAND VVTEEDE KAMER Zitting watt Vrydag 13 Mei 1898 De cittÏDg werd gekenmerkt door een ttfffend en treurig incident bet plotseling o erliijdeo Tao Mr Bublmann terwyl bij bet woord voerde tegeo het aan da orde zynde weteoni werp Katuorlyk is de Kamer onder den indrok van dit verlies onmiddellyk tot Diosdtig niteengegaan Wg bebooreo eohter een kort verslag te gaveD van het verhandelde Bet debat over den peraoonlyken dienstplicbt werd voortgezet Dr de Visser is voor bet ootwarp als een stap tot en nationnal leger en een sterk li r op d goedkoope wys waarborgende Hg acht olkswapening Diermede in strgd als ruimte latend voor plaalsvervanging die een anti nationaal leger geeft Dit ontwerp l elooft een sterk leger en versterkt bet nation al itaitsge voel üg hoopt dut t door alle partyen zat aaogenomen worden daar z i de meerderheid van het volk het weosobt en verkiezi o ge program ma s van alle partyen er zich voor verklaarden ook arbeideravereeoigingen Da heer Van Vlymen beetrydt de beperking der persoonlyke vryheid omdat zy nietooodig ie voor de laodiweerbanrheid en io het sli lsel TU l rTorming met ha r oiteenloopende ischen Spr wensebt een leger van vrywilligers aangevuld met dienstplichtigen met het recht van plaatsvervanging eo met toevoeging Tin een reierveleger waarin rgk en arm dient orde en toebt beerioben De heer Van der Zwang hoewel de noodzakelgkheid van een leger octkeunenda wil het onrecht der plaatsvervanging opheffeot mitf de regeeriug d vryttel iug schrappe en geen coDcessiën doet aao de recbterzyde De heer De Ras acht Je gelijkheid niet gflhaadbaufd waar de p aatsvervaoging afgeschaft en de loting behouden blyft en meent dat da legerorganisatie gelyktydig bad moeten worden ingediend Kadernood wettigt den ptiTHOonlijken dienstplicht niet De heer Verhry acht de opheffing der plaatsvervanging een juiat en rechtvaardiK beginsel eu de perabontyka dienstplicbt ee i hoofdvoorwaarde loor een gopde Icgerorganiaatia De aangevoerde bezwaren deelt by met iotegendeet wacht by allerlei voordeeleu voor de militairen zeUen De heer Bahimann had liever in dit jaar der iitbnldigiDg de indiening van dit ontwerp niet gezien Hij za niet rusten voor de gehee e conscriptie is afg schaft en betoogt dat bet leger vooinameïijk uit beroepSHoldateu moet bestaan iljj raadr den miuiater aan chriKtelylc historische dominees als Dr Visser voor militiecommissHria te gebruiken gelach Zyo betoog voortzettende ygt de heer Bablmaun plotseling bfwuhtelooa ineen De Voorzitter schorst de verKuderiog en bij da wedi ropeoing ua bbd koria poos deelt de Voorz mfde dat de heer Bahimann ia overleden en dientengevolge de fitting tot Dinsdag 11 uur wordt verdaagd Op verzoek van den Voorz verlaten de leden de vergaderzaal behalve da bijzondere vrienden vao den overledenen Dd N U Ct deelt omtrent den dood vao Mr Bahimann noj het volgende mede Een tre ng loc dent had gister U tijdens do openbare vergadering der Tweede Kamer plaats De heer Bahhnanu naiueiyk zeeg terwyl hy zgue r da uitsprak plolseling op zijo zetel neder met het boofil tegen het blad van de tafel dor achterstaande bank Oumiddellyk 80 Ideo leden naar hem toe die hem geestopwekkende middelen toedienden eo zyn hoofd met water wascbton Gedurende deze behandeÜng opende de heer Bahimann nog enkele ongeoblikken de oogeo Inmiddels schorste de voorzitter de vergadering een kwj rtier m 4 list tot ontruiming der tribunei Een zich op de tribune bevindende militaire arti meldde zich aan en werd tot deu heer Bah mano toegelaten kort Jaarna gevo gd door dr Nortier wieni bystand iumiddals was ingeroepen Zy tracbtlen oog het bewoBtzgii zoo eel mot elyk op te wekken maar moesten weldra den dood const teeren Vóórdat ds dood was infrBtrrdf n gaf een d r aanwezige r kath geeatelykco den stervende de absiilutie Verschillende Kamerleden o a de heeren Van Vlyraeo Travnglino en De BieberfltMn knielden naast het lyk neder dat tuaschen de epreekplaa B en het bureau lag uitgestrekt Het stoffelyk overschot werd in de zeal op een matras gelegd en door verscbillende katholieke laden uit de zaal ntiar een oabygelegen vertrek in het gebouw gedragen De boer mr B M Bahimann had sedert 18S0 in de Kamer zitting voor het kieedistrict Tilburg De Tyd deelt nog mede dat Mon eigneur Everts vóiir het overlijden de absolutie gaf Daarna knielden de Roomfche Kamerleden terwgl Mgr Everts eu Dr Scbaepman de gebeden lazen voor den overledene Het Btoffetyk overf cliot bo dau heer Bablmaun ia gisteravond uil bet gebouw der Twflede Kamer overgebracht naar het gesticht der Barmharti heid van Johaunei de Deo op de Plaats De gemeenteraad van Wusaeoaar beeft besloten by de a f feoeten een premie uit to loven aan hem die zyo woning het fraaist versiert Aan de bewoners van buizen die een huurwaarde hebban tot f75 zal een belooning in geld worden toegekend voor ds fraaiste versiering Er zyu uitgeloofd 5 prgzen 1 ééo van f 10 één van i 7 50 één van f 5 en twee van f 2 50 Aru de bewoners vanhuizen met een huurwaarde boven f75 a1 voor de fraaiste versiering namens den raad een souvenir worden aangeboden Voor detesouvenirs worden aaugekocbt 5 fraaie portretten van de Koningin Vad Uil Amsterdam me dt mea Nu opnieuw bet gerucht is verspreid dat H B M M de Koninginnen te Antwerpen diamanten zonden hebben doen inkoopen deelt het beataur der Amslerdamache Juwelieravereeniging mede met volle zekerheid te weten dat de koniuKionen geen enkele diamant te Antwerpen hebben gekocht Bg den oi fening tocht eergisteren te Ëgmond a Zee met de nieuwe reddingsboot au de N Z H R My brak een zware goit ïn de boot wnardüor zes van de elf personen over boord geslagen dech heel poedig weder ïu du boot gebaald werden Niemand kreeg ecnig letsel De boot bleef recht en heelt uiioiun tend voldaan 6 co W van Rotterdam hebbeu aan den gemeenteraad het voo st 1 ingediend een kre iet van f GO 000 toi to staan oor het inhiildigingsffest op 6 Auguatus De le lnitenants van dor Garden van het 5o reg int te Araeritoort en Laud van bet 4e reg inf toegevoegd aan den inspecteur der infanterie te a Hage worden binnenkort bevoiderd tot kapitein De Gen oraal m dj oor C L Doorman coninandant d r bereden artillerie zal tegttn bet najaar den ihenst met pensioen vorlateo Volgens dfi GelderU zoo het voornemen bestaan om de soldij d ir solilaten by de infaot rie te verhoogen Ni ar men verneemt beeft de directie der Maaiscbappy Nederland te Amsterdam aan da Maatacbappy voor Scbeep eu Machinubonw Fyenoord te Rotterdam dee bouw opgedragen vau een stoomschip bestemd voor de vaurt op Ned Indië De vt cooip van het 49 reg vest art te WiUenulad ouder bevet van den kapt W J C B Droogleevtr Fortoyn wordt van 1 tot 13 A iguttus te Helder gedetacheerd lu den Dierentuin te f Gravenhage had giaieren ochlend de opening plsats van de bondenientnonitelliiig net het daarby beboorende lawaai van blaffende keffende en grommende viervoeters van allerlei rassen Mooi mag deze tweede ioternatio jole tentoonatetling der kyoolog n vereeniging Nederland genoemd worden en raeds giater den eersten dag w s er dau ook een druk bezoek De insendingely t telt 544 nummers maar sla altgd ontbreken er daaraan nog uleenige De NederlandBcba inzendingen zgn overbeer cbend Frankryk ontbreekt Duitschland en België zgn try goed uitgekomen KngeUnd was daarin verhinderd wegens de daar te lande ingevoerde quarantaine maatregeli n tengevolge van gevallen van hondsdolheid Zeldzaam zyn een Pyreneesche hond Roland I vau dr J C Schoneveld te Gouda tn twee Noorscbe honden van den heer G Jochmann t Utrecht Dit drietal werd ook oulang te Am teidara tentuongetteld Z er schoon zyn ook dn zendingen barzois Riosiiiache windbonden De tentoonatellintE blyft naar men weet geopend tot en met Zondag en ix ook avonds van G tot 10 open STADSNIEUWS GOUDA 14 Mei 1898 Voor het acte examen lager onderwya gehouden te fl Graveuhage op 13 Mei is o a geslaagd mej J Ë Haye alhier Het voorloopig bettuiir sn de pas opgeriobtn afd Gouda van de Na loualeo Bood van Handelsen Kantoorbedienden in Nederlaud beeft dezer dagen een circulaire veiepreid ten einde de collega s op te wekken lid van die aldeeliog te worden De uitreiking der planten van de vereeoiging Floraliac zal plaats hebben Woensdag 25 Mei van 10 tot 3 unr op den tuin vau de heeren Gebra Steenama Torfiiogel 77 en 78 Ër werden dit jaar weder meer planten aaugevraagd dan in 1897 1369 stuks aan 2ÖG inicbryvers in 1898 tegen 1094 aan 218 iofctirgfors in 1897 Dd vereeuigiog mag zich dus wel verheugen in de sympathie der klasse tot welker nut zy ia opgericht Bet bestuur spaart dan ook geen uoeita om de goede zaak te doen bloeien Op de TentooDstelliog die in Auguatus weder gehouden wordt zal evenals verleden jaar een afdoeling voor Hui8viyt worden toegevoegd Ditmaal ecbtT op grooter acbau dnnr nu aan een iedere de gelegenheid zal worden aangeboden iets iu te zenden wat onder du rubriek voorwerpen van Huisrlytf kan gerrkend worden mits het voldoet ann de voorwaarde dat het betrekking beeft op bloemen of plantene Welk een tal van voorwerpen kunnen door de vaardige handen der misauhien lelf nntwerpenden geest vervaardigd worden en binnen de grens blyven ons inziens terech door het bestuur gesteld gesneden bloemtafels jardinieres kleioe bloeradragers aii was on papier gemaakte bloemen schilderytjee eu lamriekavjes met gedroogd bloerawerk enz enz bet veld is ruim eo waar nu aan ieder zoowel in de gegoede als in de arbeidende klas e de gelegenheid wordt gegeven de werkjes in de ledige uren vervaardigd op een tentoonstelling in te zenden en mogelyk een bekroning te erlangen gelooven wy met reobt een flinke en oardige collectie te kunnen erwachten Ook de wedstrijd van met bloemen en groon versierde sportkarreo zal hy voldoende deelname veder gehouden worden en waar wy reeds verleden jaar vnn zoo velen boorden ibet npyt oos niet aau dezH voor onze jongeoi zoo aardige wedstryd te hebben deelgenomen maeuen wy bet best iur goed gedaan heeft noxmaala de gelegenheid daa t e aan te binden De bloemenvereeniging bloeit en werkt met kracht tot uut en geuoe on van den arbeider Hoe menig uurtje na volbrachten arbeid wordt uu goed baeteed welk een aaugenaani tehuis geeft den werkman zyue collectie goed ver Borgde planten in zyue kleine dikwijls weinig opgesierde woning Ën nu de Hoiavlyt zoo aardig gedacht er by te voegen 1 Ook dat immers het zal hem de avonden doen doorbrengen in do ontspanning van een bandwerkje waarvoor hem misschien oog een bekroning wacht maar waarin hy zeker een nattig en goed tydvordryf vindt De steun an site ingezetenen aan deze nuttige vereeniging en aan de yverige pogingen van baar Bestour Eergiateravond werd alhier door de plaatselgke afdr eling der Nat Christel Oeheelonth vereeniging baar eigen vergaderlokaal aan de Raam by bet Nonnenwuter feestelgk ingewgd Da A Van Geest hield d feestrede en spoordu de aanwezigen aan zich door de liefde van Christus te laten dringen om voor zijn naasten tot zeg D te zgn Hot lokaal ziet er gezellig en frïsch uit heelt een kleine 200 zitplaatsen n ligt tameIgk midden io de stad RbEUWijfc afd Sloipwyk De rekening dienst 1897 00 de begroeiing dienst 1898 Tan den