Goudsche Courant, maandag 16 mei 1898

In een afgegraven wordende terp bg de Botsirarder vaurt heft men dezir dagen weer een zevental menacbeiyke garaamteo gevonden met bet aantal dat reeds te oren gevonden is bedraagt bet totaal reeds ongeveer 30 terwijl er zich nog meer io den grond bevinden Naar men vermoedt dateeren deie over biyfselea nit de onrustige tyden van de 14e eeuw Het Vaderland c zegt dat de nwelriekende geur D der Haigacbe grachten in de laatste dagen zeer sterk zyn toegenomen nn ttesten staande de winterspaiiog vau 1 Octobi r 1897 onafgebroken is volgehouden Het ongeluk ia de gasfabriek Id de Raadszittii g ts Rotterdam vao pergisteren des avonds voortgezet i 4 na breedvoerige diacoasie wiarby de ramp die in den nacht van 28 December ui de ammoniakfabriek pliats had van verschillend standpunt werd behandeld en van alle kanten werd bekeken besloten aan geen der weduwen van de drie by die ramp omgekomfo werklieden een gratificatie te verleenen noch pensioen toe te kennen De meerderheid vai den Raad meende dat daartoe oor de gemeente geen aanleiding beftotid Intuaschen hoopten vele leden indiTidueel dat de particuliere liefdadigheid 7ich ten aanzien dezer weduwen niet oubetuigd zoQ laten RECHTZAKEN Tegen een ouverb terlijken rywietdief die nu vreer een fietn gestol D bad oit een maga yu aan de Nasaaukade te Rotterdam ia gisteren door bet O M by de Amsterdamscbe rechtbank 3 jaren t evangeniestraf goëiacht WIELGIIMIEVWfi De wielerwedstryden te Alfen a d Rijn van 11 dezer zyn wegens het ongunstige weder uitgesteld tot Woenidag 25 dezer 138 11 I U 4 102 11 14 1 74 r VERSCHEIDENHEID Men herinnert zich het ongeval ruim een raaaud geleden overkomen aau het stoomgcbip Champagne van de Compagnie Transatlanti ue van Havre waarvan men gedurende eeni e dngen tonder berichten was terwyl men het ergste vreesde Deze maatscbappy heeft nu besloten proeven te nemen met reisdniven om het vaït land te verwittigen zoodra zich een schip in uuod bevindt Deze proeven zallen gedaan werden aan booid vun de stoomboot La Hretat iie dia dienst doet tasHchen Havre ea New York 100 kilometer in zee znllen de eerste dniven worden losgelaten dan 200 vervolgens 300 tot 100 kilomet r Op d laatate afstanden zullen de dolven wel liet in baar hok terugkomen mnar wanneer ze geen kans xieu bet vasteland te bereiken zoUea ze welli ht opgevangen worden door ander pohepen eo dat doel zal op die wyze ook verkregen bnaneo worden Indien deze proeven gelukken zullen op alle postbootan dqiveo medogenomen wordun Döze zullen niet alleen loagelat n worden waaneer een schip in gevaar is maar ook bg elke terugrei om de komst der booten aan te knndi vo FOTOGRAFIE STUDIO levert steeds VEBGROOTINGEN in elk g enre Dagelijks ook des Zondags geopend P VAU DER WAALS Rookt NELL 21 Ct s lUrecte SpoorwegverblDdlngen met UuUüV Zomerdlenst 1898 Van j vaiis D I Md BOIIDA ROTTXDAH vilein T T t irJ as uin 0 11 aan 9 B1 10 11 11 13 11 113 18 12 B8 3 11 3 1 7 4 68 4 68 11 88 6 S1 11 14 7 31 Stedelpe Gasfaijriek te GOUDA Oe prijs van het gas is 6 cent per M em veer Kooktoestellen of Motoren 4 ot Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Toer 3 en 5 liohtgasmeters bedraagt de kaar 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week ünnnen wekelijks afrekenenen ran de fabriek lampen kooktoestellen enztegen betaling Tan eenige centen per week in hanr bekomen E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfraarkt 11 80 6 10 R n 111 6 82 7 60 11 3 1160 ll l 7 11 64 1 08 li 47 I ü I D a U J N H 13 10 12 66 3 14 1 8 1 19 1 88 6 36 F 64 6 11 7 84 5 63 6 22 6 BB 4 ll 5 i iM 1 41 2 48 4 16 8 1 1 4 J3 4 39 4 58 6 04 6 16 U 06 u I 1 A 1 1 R h c H l vim Tem i u U ü A i M T B K D A 8 14 9 07 10 19 10 67 12 00 18 10 12 63 8 2 1 3 17 4 3 6 20 6 47 HO e 56 S i6 door lo lll 9 j j j joi ii ss in p Ir 1 l V 1 V MS lï W 8 i ü6 O 8612 48 j 00 6 87 8 40 lO Os 12 87 2 4S 8 84 6 46 6 24 7 18 8 48 10 8610 41 Umst 0 8 20 1 SO lO i 18 1 96 8 08 1 60 6 04 6 88 4 7 8 5910 61 11 13 i i 1 SPBBJBKUBMlf MAANDAG DINSDAG DONDEBDAQ en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSOAG en 7BIJDA0 van ItotC uur ZONDAGS niet 4 St7 8 49 9 00 9 0 10 15 10 38 Il i8 19 09 1 87 08 8 26 8 66 4 48 6 S6 6 10 56 7 66 10 86 11 56 12 3 47 4 16 6 60 7 18 9 10 9 18 10 64 Vd 10 46 4 94 S 4 ms 9 69 10 11 10 IJ ll 09 3 40 4 T 0 6 07 7 9 8 98 9 4 66 l 4 11 10 Souda 7 IIS 8 10 9 06 11 15 63 1 46 4 45 90 1 4 11 46 W 7 S0 8 SS 9 20 U 80 3 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 00 l 9 9 12 10 0111 61 S te 4 47 6 4 7 49 8 4 II 10 polder de Broekvelden en Yettenbroak zqd door iogelaodea eo het hoogheemraBdschap van Bgnlaod goptlgekenrd De begrootiDi dienst 1898 bedraagt aan mkomsteo 1 13255 33 en aan uitgafen i 13240 48 derhaWe eeo bati Blot TBD f 14 85 Thaua heeft men ook besloleii o er te gaao tot het bHialco na omnlig De omslag 18 bepaald op t 10 per H A Dit geval doet d nken aan hei een een reiziger in gedistilleerd op een dorp overkwam Een herberg bionentredpnde en vrageodn om den heer des huizes te Rprekeo kreeg by tot basoneid dat die er nie eioc was De vrouw bo d echter ann bem door haar dochtertje te laten roepen en deed dit in de volgende bewoordingen Drieka roep vaoder is en zeg daar is neu oome ien foQzel Kbimpbk Alfaier in RJatermiddag bet bnii en de scbsar van den beer Joh Gonweoa afgebrand Yaa den inboedel is weinig gered BoDEG ATEN By het examen Toor klerktelegrafist 3e M by de Stsatsspoor slaagde o a de beer D Kiekens alhier Heden slaagde roor semi arts de beer W Morse alhier Kkiufen a d IJaaiL De heer P 3 de Kanter Hzn elect ro teobnisch ingenieur te Amsterdam beeft aan den raad dmer g mpente voorloopige couceeaie gevraagd voor d elcctriscbe verlichting dezer gemeente Gemmgde Berichten Gistermorgöo is een milicien plaat tTf rvBnger die uit zgo garnizoen te Delft gedeserUerd w 8 in de woning zijner ouders aan de Hago de Qroot traat te Rotterdam door een recliercbenr aangebonden Men meldt nit den Haag 6y een twist tosschen twee broeders in de Paramaribostraat heeft de eoo den ander met een Uq sen slag op de wang toegebracht Aanvankelijk liet de verwonding zich niet ernstig aaoziflD Tbans verneemt men echter nader dat de toestand van den verwonde dia in h t gemeenteziekenhais is opgenomen leTensgeTQBriytc wordt geacht Te Uireeht ia een jongen geboren met zei vingers aan elke hsnd en zes teenea aan elke voel Gistermorgen i doordestoomtrarti te Beertn eon vierjarig kind overreden Vreestiiyii verminkt werd het in levensgevaarlgken tonstand opgenonuD Een schipper uit Nederweert die wat teel aan Bacchus geofftjrd had viel bg een etuis te Weert te water werd door de zuiging vsn het water direct nair beneden gt trokken onder de afsloitplank den daiker in gestuwd en er door gespoeld om beneden de sluis we rte Tonrfiobyn te komen waar by met mqu baak opgf pikt werd door een inmiddels fluks toegeBchoten to96ohoDwer die bet te water vallen gezien bad De man mankeerde niets en was io die weinige oogooblikkeii totaal nuchter geworden De volgende grap wordt aan De Postt gemeld nit s Heerenberg 11 1 13 18 11 2 11 36 11 43 61 15 83 13 63 1 1 7 1 14 1 38 9 10 9 14 9 8B 9 64 10 11 11 13 Oonda 6 7 3B Mooidreoht door 7 33 NieuwerVerl 7 89 O peUo 7 46 lloHerd m 30 4Ï 8 49 8 Ü6 9 l 5 9 30 9 84 silSlollS lO S U 32 7 li 1 1 1 10 29 10 36 10 48 1 1 41 l 5 1 6 16 8 61 7 36 7 62 t 40 VS ïonetdaui 4 46 6 62 Oapetlo 4 66 6 0 Nieuirerkerk 04 6 U Moordrecht 6 U 6 1 Douda 6 17 R is 6 SS 7 10 7 48 8 11 9 47 11 18 11 80 11 41 11 66 9 17 9 28 0 67 10 14 11 16 8 80 8 48 8 61 9 03 9 08 7 30 7 42 7 68 8 07 a u Qouda ZevenhuiEan Moerkapallo Zoetermeor Zegwaard Voorburg s Ha 9 46 9 16 10 26 10 44 10 11 10 17 10 82 10 48 10 64 46 S 3 20 40 jllog 6 46 Voorborg 6 58 ïïoetermeer Zerwaard 6 6 i eTenhuiseQ Moerkapelle 6 X7 voitd 6 88 11 67 10 16 9 0S 8 03 6 89 6 6 7 3 6 80 86 48 6 iS 6 84 7 19 7 3 liouda Oudew Woerd Hraohl 11 14 11 39 8 66 9 8 10 61 11 4B 12 83 8 10 8 98 7 04 7 48 Utreoht 6 26 Woorden 5 49 8 i 06 Oudew 4 Sonla 3 27 06 0 96 0 16 Een inspecteur der leveusverzekering Maat schappy Piëiaac te Utrecht was vóór een i eo tyd in zeker dorp van deze streek met den daar geveatigden agent aan bei werven c om nieuwe deelnemers te verkrijgen De BECent had bier en daar de menscbeii voorbereid op de komst van den inspecteur zoo ook een eenvoodige boere vroaw by wie de heeren op een goeden morgen het buis instapten Ons moedertje biedt stoelen aan en bekykt dan zocder zich t minit te genaeren recht nieuwsgierig den vreemden heer Eindelyk terwyt ze den inspectear mit den Higei aanduidt wendt ze zich tot den agent met de vraag Zoo ia dat nou de pi s eis De Frankfurter Zeitung geeft nit een rassiscb blad een voorbeeld van de overdreveaheid sn bet bureaaoratisme in Rusland Het betreft bet onnut verkpoeiea van papier by gelegenheid van de reiden van de ministers of met dezen Itelykstaaniie per onen Ala een minister oit de stad gaat o dt daarvan sobriftfllyk kennis gegnv o aan 29 personen al de overige ministers de gouverneurs Kcneiaal van Moskon Warschau eoz Hen rykscontroleur den vnorziiter van den Ryksraad den chef van versobillende kanse laryes eoz Aangezien nu aan elk ministerie elke kanselary eoz ook de departementen afdeelingeD gemiddeld 4 moeten worden verwittigd komen er te Petersburg alleen by een 70 brieven d i samen omstreeks 100 Komt de minister terag dan weer 100 dat i 200 Daar men nn gerost kan rekenen dat de ministers of met deieo gelykstaanden 18 in getal jaarlgka drie maal uit de stad gaan moeten er jaarlyks 3 X 18 X 200 = 10 800 zulke brieven worde j gescbrev u At die brieven syn volmaakt overbodig aangezien de werkzaamheden an de ministers enz gedarende hun afwezigheid eenvoudig worden waargenomen duor hun adjuncten of andere vaat daarvoor aangewezen personen Het eonige verschil is dat men niet schryft aan den miuistvr enz maar aan den waarnemer van bet ministerie enz Men heeft reeds lang getracht door indamping van de melk en door verdunning of door vermenging van verschillende melk soorten een e melk te verkrygen die aan allerlei eischen van samenstelling ten behoeve van kinderen vooral en zieken voldeed Dr Rose is no oog een stap verder gegaan door de melk geheel kunstmatig te vervaardigen Hy is er lo gejlaaud door vermenging vau de eiwilstoffeo u t de melk met botsrvet melksuiker zouten en water een product te verkrggen dat uitstekend smaakt oed te atetiltseeren is eu in iedere verhouding volgens recept bereid kan worden de proeven die er meê genomen 7yo op de klitiiuk van prof Van Noorden te Pianklort voldeden uitislekeDd Do hoogleenmr zelf liet zeer tot zyn genoegen een melk b reiden voor lydera aan diabetes met sncchsrioe in plaati van melksuiker De bereiding geschiedt thans io het groot in een fabriek te Keulen en indien heï blykt dat zij ook op de e wyze en uiet alteen in hit iaboratorium bouronwbaar is en geeft wat ze bn ouft knn er zeker van d ZQ kunstmatige opboQWing van de melk uit baar grondstoven voor de uielkiodaHrie veel verwacht worden b i8 19 6 3 4 4 4 6 1 4 67 6 04 6 10 1 H I 8 01 S 08 S U 4 115 2 611 A G ïiBe vem S 46 1 49 4 63 6 7 6 18 6 82 6 7 1 36 1 41 1 66 9 06 8 17 1 14 4 08 4 27 U BO 611 9 07 9 26 10 02 10 34 Heteilaud Porto Rioo waarvnn in d lait te dagen io de oorloi sboricbten berhnnldelyk is gesproken is een der groots Antillen de WevtIndiacbe eilanden die voorheen allen aso Spanje behoorden maar op Cuba Porto Rico na voor dat land verloren gingen Het is van het grootste eiland Cuba gescheiden door Hsïti dat sedert 50 jaar in twee republieken Hoïti en San Domingo verdeeld is Heb werd in 1493 door Colauibua ontdekt en heette toen Boriqu en ot Barenquen de ontdekker gaf er den nanm van Isla de San Juan Batista eiland van Johannes den Dooper aan maar later nadat PoucecfeLeoo er de eerste Spaanscht kolouisteo bad gebracht kwam de moöF op t oorpro kelgke gelyke naam Pueito Rico ryke haven in zwaug De oorspronkelyke Caraibiïche b volking ging ohder bet Spaansche bestuur geheel ten gronde eoodat voor den arbeid evenals in andere Spaansche koloniën negers nit Afrika werden ingevoerde Langen tyd gebrnikto Spanje bet eiland ala verbanniogsoord eerst s dert t einde dor vorige eeow is het een betiiiLirijk bezitting geworden Het be fb een oppervlakte van b na 1 3 nn Nederland maar slechts rnim 800 000 inwoners waarvan de erootsta helft blanken De slaverny is in 1873 opgeheven doch voor de ontwikkeling ia weinig gedaan Bg de volks telling van 1880 bleek 3 4 dor bevolking aiet te kanoen lezeo of schryven Het klimaat ia ongezoud maar in de hoogere gedeelten konueti Europeanen het beter uithouden dan Op de andere Antillen Het eiland heelt een spaan chen gooverneor die zonder ecnige vertegen woordining der inwoners bestoart Er zyn nog weinig spoorwegen de waarde van haodfllsomzet met Spanje was in 1895 21 millioen gulden aan invoer en 15 millioen gulden aan nitvoer vooral van koffie iniker tabak wol huiden en rnm Het is rgk aan detfstoffau de Spanjaarden vooden er goudwasacberyeo die echter weinig worden ontgonnen Onder een goed hntitnur kan die vruchtbare bodem welke raimschoota doorwater wordt doorsneden veel me r dan thans opleveren Burgerl Jie Stand GEBOREN 11 Mei Hendrika ondari JBuurman en G van Ërkel OVERLEDEN 12 Mei C Blokland 3 w 13 A Suelleman 75 j ONDERTROUWD 13 Mei N C de Rooy 23 j en M C van Riet 22 j C van Vliet 46 j en J H dy Bruin 37 j G J Grendel 22 j en P J P de Kleyo 24 j M M Eyassll 27 j en A W Noothoven van Goor 20 M v d Leest 23 j en A Schouten 25 j D UsselHyo 25 j en J P van Heek 20 j G A H Gabrg 62 j I T M d Jnns 24 j R B C L A JS E Foulard Zijde 60 Cts tot ƒ 3 X5 per Meter Jspansch Chineesoh etc in de nieuwate deaeins en klenran zoowel Zwarte Witte en gekleurde Bennebergmifde Tan 3S cU tot MSa per H Glad Gestreept iernit Gewerkt Damast 6ct circa 240 versche qualiteiten en 2000 Tersch kleuren dessins eol fr van port en rechten in kult STALEN per onn gaande Dubbel brielport naar Zwitserland 6 HeDDeberg s Zijde fabrieken K en K Bofl GROOTE KEUZE in de nieuwste Sk A van OS Az Md Taillonr Kleiweg K 73 75a OU DA Telephoon Bo 31 Beurs van Amsterdam Vrkrs S 61 98 96 lOOV 86 88 8 17 4 91 II u 43 7 76 3 SB 10 9 slotkra 967 12 MEI M i i ia ND Cert Nsd W S SVj 177 98V liuo ilun il ü a dito dito dito 8 HoNOiK Old Goudl 1881 88 4 Italik loschrljyinK 18ti2 81 KÜOB BB O il iu iip orl80S 6 lilt m iilier lb98 5 l OKTUGAL Obl mi t oijupoii 3 dito ticket 3 103 V BusLANU Ol l II i iioid 1894 4 dito Gtcoue 1880 4 dito bil Hotli 188 4 dtio bg Ho 8 1838 90 4 dito lu goud leun 1883 6 dito duo dito 1884 6 Spanje Pcrp 1 oLul i 1881 4 TuaKJi Gepr Oonf lesn 1890 4 Gec leL ning sorie D Gac Ie tm aorie C ZuiuAfh BïP ohl 1893 5 Mbiioo om Bu l Srh 1690 6 Tijd vao Grewnwlch 8 80 8 B 9 66 10 04 10 86 l li 7 56 8 02 8 09 8 16 8 96 10 04 10 11 10 18 10 26 10 84 10 64 8 48 9 10 10 16 8 9 87 9 47 4 10 01 M 10 07 6 17 6 37 6 84 6 41 6 47 S3 8 B4 10 10 8 10 12 10 81 10 38 lll S8 11 6 7 62 84 8 16 8 29 U 44 84 9 38 10 06 9 34 9 48 9 6 8 99 10 10 10 8 7 65 11 97 li 1 6 12 6 16 6 50 6 89 6 50 Vjkmijiu Ohl 4 oiibop 1881 3B7 100 lOO g Anmianui Oldwiiton 1896 3 100 BoniaOAH Sted ken 1894 3 100 Nkd N Afr H Ljo Sï iuind 62 Arendih Tab Mij CeTtilicaten 626 Dflli Maatechappij dito 468 Ara Hypotheekb pandbr 4 1001 CulL Mij der Tonteol anad 43V Gr Hypotheekb psudbr 3V 100 I edertaudsdhe bniik aaod 04 148 Ned Hndelmaalsoh dito Uilj N W il P o Hyp 11 pandhr 6 59 Kolt Hypotheekb p n lbr 3 101 l tr Hypotheekb dito S i I 87 Omtbn Üo l Uong bank annd I 180 95 Bn8I Hypotbpfkbaiikpaiidb 47 96 AMauxA £ qut hypoth pattdb 6 SO Mjiiw L 1 I r Liei cert 6 I 28 N o Holl IJ 8poorw M i aaa l IIJ M j tolEipl f St Spw aauil 113 Ned lud Spoorwegm and 306 19 Nad Zuid Afr Spui aaod 8 I 1 SV dito dito dito 1891 dito 5 I 100 1 lTAl iiSpoor 1 1887 89 A Eobl S 64 59 Zuid ltal i pu iDij A H oM 3 68l u PoHK WaiMhanWeeuonanHl 4 I6O7 KUSL Rr Hum Spw Mij obl 4 99 BaltiBcho dito aand Fa lowa ilito and 5 767 IWBQg Dombr dito aaud 5 101 Knriik Oh 4 o p kap obl 4 KlOi dito dito oWig 4 19 l AmwaA ut P r Sp Mij oM 6 l2 Chic k orlh W pr C ï anddito dito W n St Peter obl 7 Deaver Kio Gr Spm cart v a IlliofiisClentralobt ingoud 4 Loui 1 A Va hrill Cert ï aaid Meiioo N Spw Mij Ie hyp i 6 ijHea KansBB v 4pot praf aand N Tork Ontasioli Wast and dito l onn Ohio obllg Oregon Calif Ie hyp in gtmd 6St Paul Minn k Manit obl 7 IJn Pao Hoof n oblig 6 j dito ito Line Col lebyp O 5 I lABiDA Cao 8outh Cart 7aaad I 49 Va C IUJIw SiNb leb dc OI 6 Amsterd OmnibuB Mg uand 180 Eotterd l mnag M tH aaad j 990 Nei S AmstardHm H nd 8 1 106 ad RoitordFOl aan 3 i 10 1 BllQlipiad nt erpou 18 7 S lOOi Stad BruMel IfcSe 2 1017 Hobo TWs Beguffi Oe8oll i h 1 117 OoBTïsaAstaatsUenlng 1860 5 136 K t Doet B r 1880 3 Spanjf Sad iadrid 8 1868 32 Nmi Vor liw H p Spnbl corl A DVERTENTIE N An QÜie Frères Horloges 5 jaar garantie iüITIENBOeAASl houlogëhakeb Ooathaven B 16 Dreijfus gebmikt op last ran zgn geneeakeer uitsluitend EoUandia Water van de staalwater bronnen te Bttarlem Dit WATÜR is versterkend smakelgk en getond en Texkrygbaar bg den Vertegenwoordiger TOor Gouda en Omstreken Kleiweg No 2 GOUDA A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Bareelt ziek aan tot ket leveren ran het Zeeïïwscli Tarwebrood 2 16 Cent ptr Kilt Een nog ongebraikt A MER O HG STOBT CLAKK 45 Een nog ongebruikt ADIER OKG 4 Oct 1 Kniejw ƒ TS Ken gebruikt doch nog nieuw AMER ORG 5 Reg ƒ 100 Gen teerfrui docb eenigazinsbeschadigd AluEiK ORG 10 Reg 1 0Vi IDE L IiTO I itaire BijVOegSe S Wereltoniek Heden Terscheen het Ie Nommer Zg die dit blad geregeld wenschen te ontrangen a 80 cents per half jaar moeten zich daartoe sbonneeren op de IFereldkroniek die gedarïnde den Kroningsjaargang April 1898 99 met inbegrip der extra Kroningenummers 190 per kwartaal kost 150 zonder Kroningsnummers Afzonderlyk kan men zich dus op de Militaire BgToegsels niet abouneereu Men abonneert zich bg den Boekbandal en bg ds Oitgerers HUGH TAS DITMAB Rotterdam Te huur ofte koop aangeboden p om terstond te aanvaarden Bexx racla tigr xxet ixigrericlit pEERENHüS met TUIN staafide aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een gfroot Balcon Zolder Meidenkamers boten en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en g eheel ing ericht naai de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIENDEWEG 1 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom ƒ 8000 iMest Mest Mest De Voorwaarden waarop ecrstdaag s 34 perceelen van 200 en 300 Meter Huis en Straatvuilnis desverlanjfd vermeng d met Leerstoffen zullen worden verkocht worden op aanvrag e franc g ezonden door den Directeur der Gemeeniereiniging te utrecht G KENKEMA Ezn S il k Elkel Cacao Au hevolen door IIH enees en Schei linndigen Bekroond met Gouden en Kllveren Hedaillea VoedKoam FertterkenA en Aangenaam van Smaak Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor dageUfksehe K A 4l re rulA bg kinderen zwakkepersonen en klierachttge gestellen FahntkerMrh Met water toeba id is zg alt geneeskrachtige drank uitstekend bg diarrhee ook voor zijgelingenes kleine kinderen De echte Eikel Cacao van KBAUPBLIBN BOLM is al m verkrVgiaar in vierkante bussen T n een V Kilogr 1 70 V Kgr a 0 90 en Vj Kgr ii f 0 50 voorzien Tua Ktiquet waarop nevenstaand fabrieksmerk en iianteekening van de iabrik nten KRAEPELIEN HOLM Honeveranoiera Zeist Hofkfdprlfs V 0 000 lurk llenfaiNleliet De prUzen lUii door den iitwit jreirarandeerd UUtiooiUgtng tot deelneming in de Kanaen Tan de door deu Staat Hamburg gewaarborgde groote Oeldioterij waarin zakor 11 Millioen 349 3 Mark priji pryzoQ a1 prijl a1 pru9 ü 1 prgs k l prij t gewonnea moateyworden Du prijeen ran deia 1 voordeel Iriadeadfl Geldloteru dia Tolgens het plad leolita lrt 000 loten bevat tyn de Tolg6Dde De hoogste prijs ia eventueoTd MOO Mark Premie van 800 000 Mark 1 prtji 4 200 000 Mark 100 000 Mark 76 000 Mark 70 000 Mark 65 000 Mark 60 000 Hark SI OOO Mark 2 prgnn k 60 000 Mark 40 000 Mark 30 000 Mark 20 000 Mark 10 000 Mark 6000 Mark 3000 Mark 2000 Mark 1000 Mark 400 Mark 300 Mark 200 Mark 156 Mark 104 100 Hark 1 pru a 1 prijs u 3 prgzen a 26 priJEea a 56 pnJMD a 106 pryzsn ii 206 prijzea h 12 prjjien ii 1618 prijzen ii 40 priizSD ti 140 pryzeu a 36962 pryzsn a 0969 prijz il 134 9S61 prüz a 78 46 21 Mark totaal 69 180 pryteu en worden deze in eenige maanden ia 7 klas zen uitgo oot De ÜDofoprijs in de Ie klassa bedraagt Kark 60 000 ziiiet ia de 2e kl lot 66 000 M in de Se tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in do 5e tot 70 000 M in de te tot 76 000 Mark ID de 7e tot 200000 M en wet de preraio ran 300 000 M event lot 600000 M Voor do eerste pryitr kkjng die officieel is vBstgeBteM kost een geheel origineel lot slechts önld 8 60 eon half origineel lol slechts Ould 1 76 esu kwnrt origineel lot Bleohls Gnld 90 De ialeggolden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lüsi der pryzen worden aangegeven in het oHinieelo trekkingsplsn voorzien van het Wapen vaa don Btaat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd oomiddellyk na de plaala gehad hebbende trekking de offioieole trokkingelüst De uitbelaliDji en verzeniiiDg van ile prijzen geicbitctt door m direkt en prompt mü d winners en onder de itretiRslo geheimhoudiog eV ledere bwtelliag kon meo eonroudiR per poatwisstt opgoT a Men wende eich dus mei de nnnvraag om toezending van lot D voor de apoedig plHBta hebbende trekking zoo apoedig mogelijk of aiterlyk tot 26 MEI e k met Tertrauven tot Samuel HeckschBr Senr Bankier en Wiiielknntoor ioH URa Duitsohland DUBBELE BUURT FEANSCÏÏE STOOMVERVEEU cfcemisclie Wasscherij 4 TAM H OPPËl HEIMEli 1 KrulskoiU Botterdam Gebrereto ril loor Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Uameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor ket atoomeu vu plncbe mantels veeren bont enz Gordgnen tofelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd oi geverfd worden onschsdelgk voor de gezondheid en Tolgeoa itaal bewerkt Zeer nette QesteondTuMe NMUmSTJES A BRINKMAN ZOON