Goudsche Courant, dinsdag 17 mei 1898

DEPOT BIJ den heer J II ROODE ZBU68TRA AT de gunstig bekende Heinekens BIEREN Dinsdag 17 Mei 1808 No 758S 37ste Jaargang mimm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VErÜuIZINGEN binnen en BUITEN DE STAD co 3 Cd m M m m Tapijten Gordijnstöffenjafeildeeden Behangselpapieren enz enz Aanbevelend FirOia B DE JOI G 2 Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 uur des midd Telefoon No De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ONTVANGEN een enorme zending der nieuwste Heerea Dassen e Strii en Zwart en Gekleurd in DE NIEUWE WINKEL Markt A 7 GBOOTB VOORRAAD FRONTS BOORDEK EN MANCHETTEN SPOBTHEMDBN Truien Fietskousen enz Aanberelend CiBJANTZlNGER een groote Sorteering D© ï ©s © an I iza cL©r©3a JIMMBDEBHI Uitmuntende Coupe Goede Qualiteit en billü ke Prijzen Bahlmann € o O OTJID A WIL U O oed lcoop SterlE ean ÜTet SCHOEN WERK koopt dan in het van ouds bekende Schoenenen Laarzenmagazijn 0Ë ROODE LAARS Bekend als het groptste het goedkoopste en sohedste I SCHOENEN MAGAZIJN van Gouda en Omstreken 6R00TE IN ALLE MOGELIJKE SOORTEN HP Prijzen zijn beneden concuren tie Alles prima Handwerk IH A be tod j y£ff zOfflEVELD G T1Ë8EIIA O OTJD A Is axüzt 5 H9rst9lt stoom en andere Werktuigen SNELPER8EN BRANDKASTEN enz Vaakl en bert aUe Grof en Fijn SHIDWEBK KAGBELS HEKWERKEN enz BEUGELS voor gebrekkige voelen Tolgens Qenaesknndig Toorichrift STOOM METAALDRAAIERIJ JieltwtgaMlenden worden beleefd uitgmtoodigd de Inrichting Cappenersteeff 14 te komen bexieMigen Brak ru l BRINKMAN ZOON De Schoenen en Laarzen aanwezig in den winkel van J VAN GORSELEl HOOGISTRAAT 110 GOUDA worden van heden af a CONTANT UITVERKOCHT De Coi or in het ailliu m iit VAN QOBSELEN Mr M M SCHIM van dee LOEFF GouDi KLEIWEG 28 AdTocaat Procnreor Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT SOFLATTEN ASCHITEATEN EN LUSTEN ook volgens op te geven Profiel Spoedige aflevering Neitc nltvoerfng Concurreer ende prijzen Ëenig Depot van OPi IEUW üCb T € R E B A fii mjd tra U A 169 OOVDA Aanbevolen merken SHBRRY P r Ito r f li l t FleMb Fludk riiailia Gold 1 1 90 22 60 Elegante Dtj 1 20 2 21 Wie zeker zyn wu d EcbtP I Eikel CaeaO te ontrangen le swiiei I gesteld en na Tele proefnemingen in den handel gekomen onder de num des 1 uitvinders Dr Hiohaelis Torraardigd 1 op de best machines in het wereldbe f roemde étabbliaaemeat van Qebi StoUwaick te Eenlen elsche J rTI2iel2 iettV Bikel Cacsio in vierkanten bussen De Bikel Cacao is met melk gekookt een aangename gezonde drank ywr dar griijkach gebruik een i 2 theala t b t poeder toot een kop Chooolatij Ala geneeekracbtige drank bg ge l tan diarrhee slechts met water I gebnJkm Yerkrügbaiï bj de Toornaunt H fJ ApotlMcers eni K b V K pwtftmje 1 1 9 22 50 1 1 90 22 50 1 20 225 2 50 BOOUB POET Aarora a good dinnerWine WITTE POET Santa Choice Venni Amber Special SpaanschePort Roode 0 80 1 50 IB TABRAQONA 0 80 1 50 18 Witte MALAGA 2 25 t 2 50 1 2 Roode M 1 20 2 25 26 50 Witte M 1 90 22 50 2 25 26 50 1 90 22 50 1 1 20 I 1 Zeer geschikt roor medicinaal gebrnik Good Yonng Madera Very Fine Tokajer Tnnn Vermouth i CHAMPASNE Bodega Marque spéeiale 1 2 COGNAC Cognac 1872 2J15 24 50 Prga a a3 BORDEAUX WUNEN t 130 0 0 90 OBwrtêlwrtlgffliwooidign land Mus MattenkMI Amsterdam Kalvoistraat 103 jZaer aan te berelan Taielwïien 8t Kstèphe O 85 N liiitrac 0 6 St Emilion L Graras Witte Bordeanx 0 80 U i i Bnltenlandscli overzicht De Uatate berichten melden dat het eskader Tan de Spaaosche admiraal Cerveragezieo was ia de baurb van de Nederlandsuhe kolooie Curasao De kruisers Maria Teresa eo Vizcaye hadden zelfo KÏsleren Willemstad aangedaan terwyi de twee endere kraiaera ea twee torpedoJBgeri buiten bleven Z n deze berichten juist en r is geen bgtoodere reden om er aan te twijfelen dan beviuden de eskaders Tan den Spaanscheo admiraal en an Sampson zich wedtr verder van elkaar dan een dag te toren Immers de vloot Tan Simpson ia bg Paerto Ptala bpven Haiti gezien en beweegt ich dns na het DOttelooae bombardement Tan de hoofdstad tbd Forto Rico westwaarts naar Cnba In de commiBsie Toor de bnitenlandsche ken Tan de tlongaarsche Delegatie verkliart graaf Goluchowski dat er wat de oamiddel Igke toekomst betreft voor bet tydperk vao deze Delegatie tot de Tolgeode geen dreigend teeken van eenig gevaar aaoweïig is maar hü kan niet Terklaren dat anlke teel e aB 7ich in een gegeTen tgd niet zoüen Toordnen want de Balkiin is vol van ontvlambare itotfen en in zekere gevallen kan een vonk voldoende sgn om er den brand in te st ekeu De mi Uter golooft iet aan ds waarichijniykheid maar onvoorziene conflicten konnen rijzen De Terstandhouding met Ruskod in het Oosten bestaat nog steeds Goluchowski gelooft niet dat de toestand tot spoedige tussohenkomfet Tan Oostenryk iu den Balkan aanleiding geeft V De Fransche Siècle berekent dat na de herstemmingen op 22 Mei de FjraDScbe Ktmer Termoedelgk zal f Hen 22G republikeinfn en 238 radicalen socialistieche radicalen en socialieteo YoortB 56 rallies en 61 monarchaten Bet Ministerie Méüne dat op de republikeinen en railiéa siennt kan dus op slechts 282 temmen rekenen in de Kamer van 581 en zal das om een meerderheid te hebben afbankel k zgn an de radicalen of de monarohaleo Yves Goyot meent dat een veel nataurl ker combinatie is die tu89ctien de 226 republikeinen en de 121 radicalen tonder flocialistischen bynaHm die T3rmoedeiyk zullen gekozen worden die eokel over de inbömsteabelasting en de grondwetpherziening anders denken en bg wie Tele rallies zich dan zouden aansluiten Dit geeft ook zonder rallié een partyTerboDd van 347 ledeu met een liberale meerderheid Tan 113 itemmen Méline kan daa echter geen Minifter blgven FEVILLETOf Het Leven te Baden £ e Musaüehe Roman 9 Fotugin werd verlegen hij Terzocht deo gai on hesi een glaasje kirsohwasser te brengen jrOm moed te Tatteo voegde hg er laohend bij Litwinof restigde met verdubbolde oplettendheid ziju BBndaokt op deze Teraobgning de kaalste van al die hy heden gelegenheid had gebad te ontmoeten en dacht bij zich zelven Welk een geheel aader man is dit toch Ën inderdaad was hg andera geheel anders Hij die daar voor hem zat en met zijn üjne dunne vingers den rand van het tafeltje glad streek waa een breedgeschouderd man met zwaar bovenlijf op korte beenen met gekrulde haren oogen die schrander en zwaarmoedig van onder de zware wenkbrauwen uitkeken een s rooteii maar regelmatiic f evormden mond slechte tanden en daarbij dien echt Ruaaiachen neus dien men niet ten onrechte een aardappelenneua noemt een schijnbaar onbeholpen ja miaaohien wel vat verwilderd naar zeker geen gewoon man Zfja kleeding was slordig de ouderwetsohe overrok hing hem als een zak om het lijf en zijn das was verschoven geraakt Het vertrouwen dat hij zoo plotseling in Litwinof iletde ffcrd door dezen Tolalrekt niel ats een indringen beschouwd maar hy gevoelde er zich integendeel door geatreeid t Was geaiakkelijk tt xien dat die man niet gewoon was zich b vreem In een redeToering te Birmingham noemde de £ ng mia Tan koloniën de heer Chamberlain deo buitenlandacben toestand ernstig en haoheIgk £ r zon wel eens spoedig een tijd kunnen komene zeide hg dat het noodig zou zyn een beroep to doen op de Taderlandaliefde van het Tolk en wg hopen dan het volk Tereend te zoUen vinden voor de Terdediging an zgn beUngeo Bet zal blgkeo dat lord Satiabnry s minzame concessies niet onrereenigbaar zgn met de eer van bet land en ais Treemde regeeringen mochten twgfeleo aan lord Salisbury s beginselvasthflid zooden tg de moeie lijke taak om den Trede te bewaren zeer verzwaren Grogt Brittannië staat alleen daarom is het de plicht van het geheele rgk om zich aaneen te sluiten en daarna om zich nanwer aan te sloiten bjj den Amenkaanschen hloedrerwani £ tke oorlog zoa goedkoop gekocht zgn indien hij eindigde met een AngloSak sisch verbond Met betrekking tot Port Arthur eu Talienwan merkte de minister op Misaebiea is het beter om niets te zeggen over de beloften welke Rusland heeft gegeven en veertien dagen later gebroken De algemeene toestand in China is verre Tau bevredigend Wg hebben Toortaan in China BTenale in Afghanistan met Rusland te rekenen doch wg hebben daar geen leger noch een verdedigde grenv Het was onmogelgk om met Rusland tot een overeenkouist te geraken daar wg oiets BOD te bieden hadden om dit rgk van zgn plannen te doen afzien £ n zelfs indien een overeenkomst tot stand ware gekomen wie zon dan borg hebben gestaan dat ze waa nageleefd Groot Brittannië had Rusland den oorlog kunnen verklaren maar zonder bondgenoot kannen wg Rusland geen ernstig nadeel toebrengen Het is geen qaaestle van een enkele Cbineesche haren maar Tan geheel China waar onze belangen zoo bgzonder groot zgn dat nooit een belaDgrgker levensquaestie aan de beslissing van de BrHscbe regeering en het Britscbe volk is onderworpen AU wg niet willen dat over het lot van het Chineesche rijk zal worden beslist buiten Engeland on dan moeten wg niet van ons afwerpen het denkbeeld van een verbond met de mogendheden vier belangen mot db onze overeenkomen Verspreide Berichten Spanje en de Vereenigde St len Dit is bet telegram van maarschalk Blanco den in te dringen Hy maakte een zeldzamen indruk op Litwinof terwijl hij hem te geiykertijd achting aymp thie en medelijden inboezemde ylk atoor u dus niet P herhaalde hg met heesche en zwakke stem zoottla niet beter met zijn gnnache persoonlijkheid had kunnen overaenatemmen k Vraag wel excuus antwoordde Litwinof anel integendeel het rerbtgdt mg Inderdaad P Nu dan moet ik u de verzekering geven dat het ook mij genoegen doet Ik heb veel van u gehoord en ken uwe atudien en pUnnen Gg hebt n aan eene edete zaak gewijd en daarom bewoardet gij ook heden zoo onwrikbaar het stilzwijgen irZeker maar ook gg acheent mij toe slechts weinig te spreken merkte Litwinof op Fotugia zuchtte Daarvoor redeneerden de anderen dea te meer Ik waa toehoorder Nu voegde hü er na een korte poos bij hoe is u toch onze BabyloDische apraakTerwarring bevallen Met recbt een spraakverwarring gelijk gij zeer juiat aanmerkt Ik zou die hoeren wel gaarne eena hebben willen vragen met welk doel tg zioh eigenlijk zoo herig opwonden Fotugin zuchtte opnieuw ffDat ia het juist ze weten het zelf niet In Troeger tijd zou men eenvoudig gezegd hebben dat ze de blinde werktuigen eener hoogere macht waren Tegenwoordig echter bailient men zich van minder scherpe uitdrukkingen Overigens ben ik geeoazina Toornemena hun Terwijtingen te doen het zijn toch bijna alle voortreffelijke menachen Vaa merrouw Suohantchikof Is mg veel goeds bekend Zoo heefl I M l IIL betrtfB ade het éohnc vnn de Amerikanen voor Cieqfc ego8 Vrlienadagochtend om 8 uur begonnen de Amerikanen met schieten en losten meer dan zeshonderd kanonaeholen Tezelfdertyd beproeven zjj een landing in groote sloepen waartao sommige erin slaagden de bemanning asn wat ts zetten die evenwel over de heele lioio gloriergk teraggedreven werd door ons vnidif en gedwongen weder scheep te gaan en zich haastig te verwyderen met eraatige verliezen Onze verliezen bedroegen veertien gewonden De aatsval waa gecombineerd met opatandelingbenden die evenwel iu de laatste dagea uiteeageslagen waren Tezelfdertijd viel de T nd Cardenas aan Ook daar aloagan onze troepen hem terug terwgl hg aan land trachtte te gMn en onze kanonneerbooten stelden een torp do JBger buiten geTecht en ooodzaaklen de i t Tan het vgandelgke eskader de bnai te T irlateD Van het garnizoen zgn vgf soldaten gewond en eveneena zgn er enkele gawonden op dekanonneerbootso Weitiig schade is aio de stad toegebracht De aanval op Cardenas was gecombineerd met samengetrokken rebellentroepen die echter bg 8aa Miquel Térslagen waren Een officieel telegram van den goaverneurgeneraal van Porto Rico meldt Hei vgandetgk eskader voor San JuBD trok zich it 9 uur s ochtends terug Het gevecht dtnijrde drie uren De vgand onderhield een levendig kanonvaur waarop door de battergen der vesting krachtig geantwoord werd Den ïijatid werd groote averg toegebracht vooral aan een groot oorlogsschip Oe Spaansche batterj en en militaire gebouwen bobben weinig schade geleden Enkele burgers zgn gewond twee soldalen van het garnizoen gedood eu vgf gewond Da aanleiding tot het gevecht van Wodnsdag bg CienfuefioB as de poging der Amerikaansche schepen Narblehead Nashville en Wisdom c om den telegraafkabel die Havana met Santiago de Cuba verbindt aftesngden Daartoe werden manschappen in vier kleine bouten naar den wal gezonden Da poging gelukte na een scherpen atrgd met verioheidene duizenden achter geïmproviseerde borstweringen verschanste Eipanjaarden wier Fchoteo in alle richtingen langs de kleine booten vlogen en door de Amerikaansche schepen krachtig beantwoord werden Het Spaansche fort werd in puin geschoten Ongetwyfeld zgn vele Spanjaarden gedood Het verlies der Amerikanen bedroeg sleehta eeo doode en zes zwaargewonden anderen zijn lichtgewond Het depart ment van postergen te Washington heeft bevel gegeven de brievea voor Polo de zij baar laatsten roebel aan twee arme uiehton gegeven en al veronderstelt men dat dezo daad niet Tiij te pleiten ia van zelfbehagen en gdelbeid blijft bet toch altgd een zeldzame trek van zelfopoffering in eene vrouw dis zelve niet rijk ia Op mijnheer Fistaehalkin is rolatrekt niets aan te merken de boeren van zgn district zullen hem ongetwijfeld spoedig een zilveren beker in den vorm van een watermeloen of een heiligenbeeld van ego aohutapatroon vereeren ¥ m wanneer hg hun dan in een aanspraak beduiden zal dat bij zulk eene oer niet waord is dan ze t hij een onwaarheid want hg verdient haar wel Uw vriend de heer Bambajef is een rerwonderlgk goedhartige ziel altgd vo geestdrift is hij dat even ala onze dichter Jaaikof van wien men vertelt dat hij de bedwelmende gonoegena rai het leven bezongen heeft met een boek en ean glaa water vóór zich eigenlijk voor nieta maar vervoeren doet het hem dan toch altoos Ook mgnheer Woroihilof is een door en door goed menaoh hem is even ala al die beeren van de militaire schoot wier namen np de gouden tafel prijken ala het ware de poet opgedragen van ordonnansofficier op het gebied ran de wetensohap en van de beschaving zijn zwijgen zelfa ia langdradig doch hg is nog zeer jong Ja ja dat zgn allen voortreffelijke msnichen doch de resultaten van hunne bemoeiingen zijn gelijk nul de hestanddeelen zijn beat maar de apijs ia niet te nuttigen Litwinof hoorde hem met klimmende verbating nan De verachillende wendingen van zijne langzaam voortvloeiende rede getuigden zoowel van zijn geaohiktheid ali van zijn luat tot apreken Ën inderdaad Fotugin hield van praten en bezat er ook de Garnabt en andere leden vnn de SpaanBobe legatie in beslag te nemen Ken groot aantal brieven en stukken zgn dientengevolge Vrgdag uit verschiltende deelen des lands door de geheime politie ontvangen ea daaruit bleek het bestaan van eeo zeer uitgebreid Bpionnigestelsel terwgl instruotiSn uit Canada gezonden werden Deze feiten zyn aan Paanoefote voorgelegd die naar men verwacht de Britscbe regeeriug zal aanheTelen Polo en andere bg deze laak betrokken Spanjaarden van Canadeesch grondgebied te verwijderen De consul van de Yereenigda Staten op Curasao heeft over den kabel Haïti Ualifaz aan zgn regeering geseind dat de Spaansche vloot van de Kaapverdische eilanden bij Cura9ao gezien is westwaarts stoomende Volgens bet oordeel van regoeringatieden ta Washington betnekent deze dat admiraal Cervera Havana gaat ontzetten alvorens achout bg nacht Sampson bet smaldeel van de Vereenigde Staten daar kan te hulp komen Vermoedelgk echter tal het eakader van kaptein ter zee Schley Cervera s vloot vóór zga Volgens bericht ait Kingatoa Jamaica is de kabel tqstchen Sint Vincent en Santa Locla is doorgesneden Kr is geen telegrafische gemeenschap met Barbados Sint Vincent Grenada en Demertra Volgens een telegram aan de N6w York Herald uit Willemstad op Curasao zgn da Spaansche kruisers Maria Teresia eD Vizoayi Zaterdag daar aangekomen De Cristobal Colónc de lAlmirante Oqusndoc en twee torpedojagers kruisten bniten de ree Uit Havana wordt gemeld dit drïe Ameriksansche oorlogsschepen opnieuw Cardeoaa hebben gebombardeerd Een projectiel kwam terecht op bet Engelacbe consultaat en ver □ ieldii het geheel Onder het schieten trachtten etteiyke booten en oorlogste he pen manschappen en krggsToorroad ann wal ia zetten Die poging werd met heldenmoed verijdeld De Spaanaohe troepen waren opgesteld op de koat onderhielden een hardnekkig Tunr op den vgand en bracbteu hem zwnra verliezen toe De booten gingen op de vlucht Het verlies van de Spanjaarden beperkt zich tot zeven gewonden De Gnssiec is te KeyWest teraggeheerd zonder erin geslaagd te zgn de voor de opstandelingen bestemde geweren en achietvoorraad aan wal ts zetten De Spaansche kroisers Conde de Venadito en Nuev i Espanac vielen bg Havana vgf Amerikaansche hulpkrnisers die de blokkade handhaafden aan Een Amerikannsoh sohip werd beschadigd de vier andere gingen aan dea haal De Amerikaansche regeering it Toernemena gave toe doch zooala het een man gaat wien een bitter leveoalot van alle ijdelheid genezen heeft wachtte hij met de kalmte van een philoaoof de geaohikte gelegenheid daarvoor af f Ja ja begon hg op nieuw met dien wel niet ziekalgken maar toch weemoedtgen humor die hem eigen waa dat allea ia zeer wonderlgkl Ik verzoek u nog allaen hierop te let en komen bijr tien Rngelaohen ergens samen dan spreken zg met elkander over de ooderzeesche telegraaf over de papierb dosting over de beste wgze urn rattevellen te looien dat wil zeggen zjj zullen altijd ïeta poaitiefa iota zakelijke beapreken Komen daarentegen tien Duitachera bgeen dan zgn ongetwijfeld SleeawijkHolstein en de iJünhetd van Duiiaohtand aan de orde van den dag Tien h ranachen daarentegen weder ala tg bij elkander litton kunnen over nieta anders sproken dan over het een of andei pikante UefdeaBvontuur of oror andere overwinningen op dat terrein Maar als tien Kussen ergens samenkomen dan komt onder hon dadelijk het vraugatuk te berde nu gij hebt het immera zoo even zalf gehoord over de beteekonia de toekomst van Ilusland en dat wordt dan behandeld in algemeene uitdrukkingen vol woordenpraal en bovendien zonder oenig reaultaat Aan dit ongelukkig vraagstuk kauwen zij dan zonder geeat en verstand eren al kinderen san een atuk gomelaatiek zonder sap of kracht Naluurlgk wordt er bij die gelegenheid juiat niel mot bgzonder veel eerbied over het bedorven Westen graprokon Een zonderling leta dat Wcaten zou men denken het wint het van ona In alle opzichten on toch zou het bedorven zijn ifordt tenolgi