Goudsche Courant, dinsdag 17 mei 1898

aantal bandbraod en stoomspuiten de straat doch niet ééa behoefde er in dienst gesteld te worden D9 hoofdman de heer J Mildere ter plaatse aanwezig liet dan ook alle apuiteo terstond inrokken Ook de directeur van de gemeente gasfabrieken de beer O J Cramer Jr was spoedig op het terrein om zich van den toestand de oorzaak en de gevolgen der ontploffing te nverto gen terwyl inmiddels door den comosisiaris van politie deu heer J W C Strang een ondeizoek werd ingesteld Zaterdagavond ooiBtreeks half tien reed da 54 jsrige bleeker J D wonende op de Aelbrecbtskade no 222 te Rotterdam met paard en wagen in du van Oldenbarneveldstraat tegeu langs de boomeu geplaatste paaltje op Door dan cchok werd by van den bok geslingerd en dadelyk ging de stoomtram over hem heen Zyn rechterarm werd zoo goed als afgereden In het ziekenquis werd dat lichaamsdeel geampniserd Bovendien bekwam by eeoige verwondingen aan hoofd en voeten De man is giatermorgen te half twaalf ia het Ziekenhuis overleden £ en zekere B C boiiknecbt in een botnl tfl Amsterdam die Donderdagavond met cijne vrouw op een bruiloft was kreeg daar met haar twist omdat hy meende dat zy zich tegenover een anderen man gedroeg zooats niet behorde Toen zy s morgeoa om vyf nnr de bruiloft verlieten kregen zy opnieuw rozie met het gevolg dat zy samen niet naar hunne woning in de Koge kerksteeg gingen doch dat de man naar zyn hotel in de Warmoesetraat ging De vrouw ging naar hnis Toen zy omstreeks een kwattier th is was verscheen ook baar man Toen hy recht voor haar etond haalde hy een revolver voor den dag en loste een schot op baar Dit miste echter waarop de vroaw de trap af vlucbte Twee kogels werden haar nog achterna gezondnn waarvan eenbaar licbtetyk aan bet huofd verwondde Met eeoige moeite werd de mau later door eon inspecteur en eeoige agenten die inmiddels op bet hooren van de schotun waren toegesneld nuar het bureau aao de Oadebrngsteeg gebracht De woude van de vrouw ia nelukkig niet erufltig watit ze kon ua verbonden ta zyn eer naar haar wonini terogkeeren Het e htpaar was reeds 17 jaar gfttronwd De dader bevindt zich in voorlonpiga hechtenis Tel Uit Delft wordt gemeld Zaterdagmiddag werden door een baldadige band twsa schoten gelost op de hoogere bargcrRcbool de kwamen terncbt iu de bp enrutt van het raam van een der benedfulokalen an veroorzaakten twee gi t u van 3 en 2 cm Een der kogels ging langs h t hoofd van een eerling wat O ider leeraren en leerlingen groote ontsteltenis töwepgbracht Da politie heeft de daders ontdekt en proces verbaal opgemaakt Deo tweeden pinksterdag zal da vdreeniging Jeruel met bare gasten per extra trein naar ZeiatDriebergen vertrekken om op bet landgoed Kraaybeek van den beer W G A Diodericbc f Ryzenburg samenkomsten te hoadeu De fanfarekorpsen uit Rotterdam Utrecht ea Edam zulten haar vergezellen en dien dag met de zaogvereenigiog oitvoeringen geven Op deu provincialen weg tusschen Putte en de HoUandsche grens hebben twee Belgische landloopers den veekoopman J Thomas op brutale wyze aangevallen en hem van zyu geld ruim 1000 fr beroofd Bovendien is de man zoo mishandeld dat men ieder oogenblik zyo overlydeo kan verwachten m Sp rwe ve bMn g r H 4 y1ly y ZÏ GOUDA KOTTÏJ DAM ïiiesre 10 86 r l8 9 56 10 04 10 11 10 18 10 86 10 S4 7 55 8 0 8 09 8 18 8 96 9 10 9 14 9 9B 9 64 10 11 ll H 10 64 11 80 8 48 9 1 Cl lO lK 9 80 9 84 9 4810 18 l U l JUi8 7 26 8 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 6 17 6 2J 6 84 6 41 6 47 11 86 11 60 12 27 8 16 6 61 7 95 7 69 8 40 6 45 5 66 11 54 1 08 19 47 6 88 7 10 7 46 6 U 9 OUDA DBN HAAG tlsB Turaa 11 18 19 16 19 61 8 14 8 46 4 49 4 53 11 SO 1 8 6 7 11 41 1 19 618 11 66 1 88 5 81 l 19 46 1 48 8 49 4 16 6 16 5 87 10 39 ll n 10 10 19 10 91 10 38 10 38 7 69 84 8 16 8 99 8 84 5 26 5 54 6 11 7 84 11 44 11 5 5 68 6 29 6 89 8 4 9 46 9 56 lo 25 10 44 11 46 9 18 10 05 9 84 9 48 9 69 10 10 10 8 7 65 6 19 6 18 6 80 6 8 K sn 11 86 8 18 7 48 G O l D A U ï B E C H T iw r l e O O D A A M T 8 II D A M 8 14 9 07 10 19 10 57 19 00 19 10 19 53 9 90 3 17 4 89 6 20 5 47 6 06 6 65 8 26 door lO ltiU 4 59 8 14 9 48 l 6i 4 U 6 90 7 61 8 96 0 17 10 81 Hi 2 5 ï I ï l Un t W 8 n9 06 03619 485 006 378 401 l 09 11 27 11 99 19 97 9 45 8 84 6 45 6 14 7 18 8 48 10 B6 10 4lL rt O a 20 M 1 60 iOlVH 10 18 11 1 g 66 9 89 10 6111 46 19 32 1 9 6 8 08 3 60 6 04 6 98 4 7 89 l 6 10 61 Ll il 3 96 3 66 4 48 5 86 6 30 6 56 7 66 5 9 07 9 96 10 02 10 8 1 3 47 4 16 6 60 7 18 0 10 9 28 10 54Kni t 1 s 7 06 8 10 9 05 11 15 9 53 8 45 4 45 8 80 7 46 9 46 4 94 9 36 AmauW 7 80 8 86 9 80 11 30 3 08 4 00 5 00 6 36 8 00 10 00 Ulretiht 6 26 6 3S 7 46 8 37 8 19 9 00 9 80 10 16 10 88 11 88 12 02 1 37 8 WoordoLi 6 4 6 63 8 06 9 16 10 88 11 55 12 24 Oudow 8 14 10 4 t o na 0 1 g d ia 5 11 10 19 11 9 09 8 M 4 87 6 90 1 07 7 99 8 98 9 49 9 56 10 34 ll lO oula m i t 10 09 18 51 3 6 4 47 5 49 7 49 8 49 II 10 8 9 Oe 9 96 9 59 10 5 11 10 19 11 alle tetegrufkabelfl ten zaiden an Cuba e 1 kappen bebaWe den kabet tid Cayo Haes I ffaarop de regeeriog toeziobt bondt I Itaue I Da Dftily Newsc Teroeemt ait Napels d t I de staat van beleg bet Terspreideo vao de 1 onlasteo niet verbiodert 1 De telegram menceo ft uur wilde i en corre I spoDdent oipt toe iaan bet getal dooden tyde s I de ooluatea te Napela OTnr te Reineo De 1 vreemdelingeD vertrekken in grooten getale Ofer Chtaso wordt uit Milaao a o de Dai y Newsc gemeld dat bet getal dooden in deo vierdftagRchea str d steeds minder goed viat tellen wordt maar officieel ia thaDs bevestigd dat roim honderd JÜken alleeo Zoodagarond op bet kerkhot Maaocco begraven 7 o Onder de sosialtsten te Rome bebbeu voortdorend veel inbeohtenisnf miQgen plaats De sociatis tisohe afgevaardigden zetten thans de nitgare voort Tan bet blad lAvantif Zy hebben Terzocbt alle copia Toor dat blad naar bet parlement te zenden De poorten der stad worden dag en naeht bewaakt door de soldaten en de politie De Daily Newsc verneemt uit Florence nog dat de oproerlingen Vrijdag daar een wapen winkel opengebroken hebben om de generen te stelen en die tegen de troepen te gebrniken TJit alle oorden van ItsUë komen berichten over bloedvergieten Vgf kinderen en acht volwassenen sgu te Fontevedra in Toskane doodgeschoten vrouwen schoten met reTolrers öp de troepen Emgblakd Het langverwachte einde van den heer GtadBtoue is nabiJ Zgn politieke vrienden lord RoBebery en Morley hebben hem bezocht naar het Bohgnt om een laatst afpcheïd te nemen De heer Chamberlain heeft in de jaarlykacbe vergadering van bet comité der Birmingham Liberal Ünioniat Association een korte toespraak gehouden van den volgeoden inhoud iVoor wö overgaan tot de punten van behandeling voor dezen avond meende ik dat u wel bereid znlt zyn een motie aan tn nemen die ik n zat voorlezen Deze luidt dat de vergadering der liberale uniooiaten dankbaar arkennende de onvergetelijke publieke densten en bet edele partemontaire leven van den huer Gladstone toejuichingen haar diepgevoelde sympathie oitspreekt met hem in dezen tyd van lyden en baprosring Geen woorden zyn noodig om deze reaolntie te ondersteunen Wy hebben vernomen dat de heer Gladstone thans alle gedachtsn aan verleden geschil eo alle verBChiJilen van meening van zich heeU gezet Wy van onzen kant denken nlleen aan zyn ecüitterende daden hear bear zyn bewonderenswaardig genie syn hoog karakter toejuichingen n wy bewonderen het voorbeeld dat hy ons stolt van moeden duldzaamheid in tyd van lijden en zyn verheven en eenvoudig vertrouwen in verwachting van den naderenden omkeer Ik breng de motie in stemming Zg werd aangenomen door eeibiedig opalaan der gaiiscbe vergadeting De motie is opgezonden naar familieleden van den beer Gladstone HONGABIJB Te Natziiberg heeft een ontzettende brand gewoed C8 buizen met 125 neveogsbonweu Bohoreo werkplaatsen enz zyn eeq prooi dar flammen geworden DUITSCHLAND Te Netzeband Mecklenburg zyn 12 huizen en de school afgebrand BINNENLAND 8 35 1 48 8 49 8 66 9 05 Oonda 7 6 Moonlreohl door 7 8Ï 7 89 7 46 7 65 Kiouwerlrerk Cnpollo Eotti rd in 6 80 8 88 5 68 6 08 6 11 6 19 6 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 JloUerduii Gtpello Sieuwerkerk Uoordrecht Ootid 8 80 8 49 6 51 9 03 9 08 7 S0 T 42 7 53 8 07 8 i Gouda ZBve huinn Moorkapollo ZoolermeorZegwoarO Voorburg b Hage 7 80 aHajo 6 46 Voorburg 6 68 Zoetermeer ZflKvaard 6 6 ereDhuieoQ MoarkapeUe 6 17 frniiil 6 98 6 84 7 19 7 58 6 89 6 5 7 6 90 6 85 6 48 6 08 Uouda Uudaw Woord tUrookl 8 10 8 98 7 04 7 42 ioada De N R Gt vestigt in een artikel over het nieuwe pautserschip in het byzonder de aandacht op bat slot der Memorie v n ToelicbtiBg van het betreffende wetsontwerp waar de minister van Marine er op wyst dat de vertegenwoordiging door deze snppletoire begrooting in de gelegenheid wordt gestald onder meer het beginsel te sanction neer en dat tot het aoxiliair eskader pantserichepen zullen behooreo Hierin ligt inderdaad meeat deK R Ct het groote belang van het wetsvoorstel Was het vooropstellen an dit beginsel ook j te verwachten na de uitingen van den vice i admiraal oud commandant der zeemacht in ïodië het verdient in den minieter waardeeriog dat hy by bet grypen van het roer van staat niet aanstonds datgene tracht te vermydeo wat menigeen in zyn omstandigheden eene dreigflude klip moest toeschyaen Oogetwyfeld zullen velen het met ous toe juichen dut ds volksvertegenwoordiging thans vierkant voor dit zoo belangryk vraagstuk wordt geplaatst ten aanzien waarvan duiven I wy zeggeo de atmosfeer reeds te lang aau I eene groote mate van onzuiverheid lydt Naar men verneemt heeft de minister vaa binnenlandsobe zaken tot alle burgemeesters in het land eon schryven gericht waarby opgave verzocht wordt van alle fee itelykheden welke in ieder der steden of dorpen van gemeentewege zollen plaats hebbeu ter gelegenheid van de iahnldigtng van Hare Majesteit de Koningin Vrijdagavond omstreeks half negen ia het stofielyk overschot vftn mr Bahlman uit het gebouw der Tweede Kamer overgebracht naar het huis van de firma Bablmann aas de Hoogstraat Hierby waren eenige katholieke leden der Kamer o a de heeren Ërerti Michiets vao YerdDyneu en Travaglino tegenwoordig Een diner op Dinsdag 17 Mei by den minieter van batttmlandBCbe zakeut waarop de voorzitter en verschillende ledeo der Tweede Earner waren uitgenoodigd zal wegens de op dion dag bepaalde begrafenis van Mr Bablmann niet plaats hebben Zaterdag overleed op byna76 jartgenleettyd te sGravenhage de beer J H Völlmar by onze Btadgenooten welbekend als opvolger van den beer Donkler ala Kapelmeester by de Grenadiers en jagers Hy zette de traditiën van zyn voorganger trouw voort en was vooral bekwaam in het arrangeeren van militaire muziek Ook was by vroeger leeraar aan de Kon Muziekschool Eeeds sedert geruimen tyd was de heer V gedeelteiyk verlamd Een ziekte van weinige dagen maakte nog onverwacht een einde aan zyn welbesteed leven Uit Leuven m ldt men dat de toestand van prof Alberdingk Thym niet zoo ernstig ia al men vreesde Hy is niet door een beroerte maar slechts door een flauwte overvallen veroorzaakt door de vermoeienis gevolg van zyn dagalgksolie wandeling van zyn woning te Eessel Loo naar de universileil De heeren mr H Smeange en J Meesters leden der Tweede Kamer hebban volgens De Tel c een nitnoodiging gericht aaa de burgemeestera van alle by dan waterafvoer naar zee betrokken gemeenten beooaten de Zniderzee om met hen te vergaderen ten einde gegeveus te verkrygen nopaos den toestand eu de schade die by den tegen woord igen hooien waterstand in die gemeenten wederom wordt geleden Men boopt langs dien weg tot oplossing te komen van dit waterafvoer vraagstuk De toestand ia er thans zeer treurig S ll 18 53 1 1 7 1 14 1 8S ll n 18 18 11 88 11 85 11 48 61 18 89 8 80 10 19 10 99 10 86 10 48 m 4 9 98 9 47 10 18 I 9B 9 67 10 14 11 16 11 97 10 11 10 17 10 32 10 43 10 64 8 6i 7 40 11 67 19 06 10 11 9 0S 8 08 Het Hoofdbestuur der HoUandsche Maaisohappy van Landbonw beeft besloten proeven te tiemen met iporooiatic e o inentingsmiddel tegen ds vlekziekte onder de varkens De afdeeling Eotterdam van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond beeft te Rotterdam een manifest verspreid waariu de ingezetenen wordt verzocht ter wille van het sfachafien van den nacbtflirbeid van 1100 bakkers in do plaats V8D des ochtends des namiddags ban brood ie koopen In de maand April werden langs het grensstation E schen nit Nederland naar België verzonden 5126 stuks rundvee tegeu 3154 in April 1897 Het Vee waa bestemd voor de verechillende Belgische abattoirs ea had een waarde v n ruim 650 000 francs De 8 quarantalDe stallen te Ësacbeu zyu byna gereed Gemeng de Berichten € lasontplofJing 1 Omstreeks kwartier voor negenen eergister 1 avond werden de bewonerd van de Gedempt I GlaBbaveo te Rotterdam opgeschrikt door ee 1 harden slag veroorzaakt door een gasoDtplofflog 1 ten huize van de familie B Gedempte Glas 1 haven No 7 De heer en mevrouw B zaten I met twee zoons in de voorkamer der eersi 1 verdieping terwyl op de derde verdieping een 1 andere zoon architect aan een teekentafel aa I het werk was De aandacht der familie be I neden werd getrokken door eengeroiach bove 1 baar en onderstellende dat dit v roorzaak I werd door gebrek aan water in de gaspyp I gingen mevrouw en de twee zoons naar d itweede verdieping de eene zoon van een bran 1 dende kaars voorzien Toen hy nn water i I de buis van de gaskroon der voorkamer deze I veidieping wilde doen en daarbjj met de bran dende kaars boven die huia kwam had een 1 ontploffing van het gas plaats dat zich tegen 1 het plafond en daartnaschen reeds te voren I had verzameld Met zooveel kracht gesehiedd 1 die ontploffing dat op de dfrde verdieping d zoon die daar stond te teekeneo de teeken I tafel geplaatst uaast die waaraan hy zelf werk zaam waa eeniklaps in dpu vloer zag zakke en tegfliykertijd rakelings lanirB zich zag voor 1 byslaan een kolossale vlam w lke zich daarna I Innga de zoldertrap een uitweid baande Dez I zoon bleef buiten verwachting geheel onge deerd 1 4 62 6 28 6 61 6 14 7 31 4 58 5 5 6 12 5 19 5 88 3 48 6 10 5 40 1 88 7 60 ♦ 4 16 4 4 4 60 4 67 6 04 5 10 2 6ti 8 4 4 05 1 44 1 S4 8 01 2 08 9 14 t nfl 4 06 4 24 4 83 4 39 4 68 6 04 6 16 1 86 1 41 1 66 9 06 9 17 9 4E 11 99 tó 4 08 8 14 U 60 è Op de tweede verdieping io de kamer waa I I de ontplofBog plaats had hleef gaen ruit heel 1 de ranmgordynen hingen in fiarden in de bao I men op de Glashaveo de jaloezieën lagen op 1 de straat het gehaela plafond werd wegges a 1 gen de vloer van de derde verdieping gedeet telyk omhoog geworpen spiegels stoelen en I ander meubilair geheel of gedeeltelyk vernield I de kamerdeuren ontzet of gesplmterd enz De I derde verdieping bood een zelfde toon beet i van I vernieling aao terwyl cok een deel van het I dak bleek stak geslagen Vaa d straat gezien I bad de tweede étage vry wel het aanzien van I een verdieping van een in aanbouw zynd huis I Mevrouw B en de beide zoom die met de I brandende kaar naar de tweede verdieping I K K i waren kwamen er minder gelukkig af I I dan de architect Zy kregen min of meer beI langryke brandwonden eau hoofd en handen I en werden nadat da geneesheeren Dr J G I Vorstman en O Noleo in de oabyheid woonI arbtig de eerste hulp verleend badden per I rytuig caar het Ziekenhuis gebracht LevensI gttvaarlyk is hun toestand gelukkig niet I De kolosale vlam die daietjjk met de glasI ruilen jaloezieën en gordijnen de straat opI sloeg deed een uit deo politiepost opdeGlasI haven op het hooren van den slag naar baiten loopend politieagent naar syn brandhoorn grijpen Bnkele minoten later vulden een Bij den landboawer J Zerge te Serooskerke Schouwen is eene geit geboren met konynenpooteo De heer Veniog Meincsz burgemeester van Amsterdam is naar Wiesbaden vertrokken Binnen een veertien dagen hoopt de borge meester te Amsterdam terug te keeren De agent van politie Van Brink te Amsterdam die verdacht werd deu jongen Van Marel de doodelyke wonde te hebbeu toegebracht is nit de preventieve hechtenis ontslagen genBeyeu echter die mede verdacht wordr blyft iu voorloopige hechtenis Als opvolger van da Amsterdamsche Lantaarn c ia thans daar veiacheuen het weekblad sDe Satan Naar men nit Rozendaal sebryft bevindt Van Deth zich te Antwerpen en heeft hij geen plan naar Nederland terng te keeren Giitermiddag is de lOjarige 6 van derGraaf wonende ly zijn ouders op den aldaarliggeuden steenkolenlichter Volharding in deMaai uaby de fabriek Feyeooord by hetplukken van aan den walkant staande bloempjes te water geraakt en verdronken Tevergeefs heeft men ot nu toe naar het lyk vandan jongen gedregd I I J iggg SBg STADSNIEUWS GOUDA 16 Mei 1898 By Kon besluit is de heer Dr A van XJsendyk rector van het gymnaiinm alhier benoemd tot lid van de commiasie die dit jaar het Staatsexamen tot de toelating tot de universiteit zal afnemen De Tooneelvereeniging Nut en Genoegen alhier zal Zondag a s een boottocht van hier naar Amsterdam organiaeeren De tyd van vertrek van bier is bepaald op 4 45 roorm en van Amsterdam 5 45 s nam De prys voor deelneming ia slecbts 50 ets per persoon Om voor aiwisaeling gedurende de reis te zorgen zal een muziekgezelschap deu tocht Ter gelegenheid van het kroningsfeest zal in September as door de kegelclubs Anti Poedelc Houd Plank Amieitia en Hollandsche Jongens alhier een nationaal kegelconcours gehouden worden bestaande in korps personeelen en vrye baan wedsti yd Op de lEegelbaan in het café de Romein zal daarvoor een tweede plank gelegd worden terwyl de pryzen zullen bestaan in medailles en luxe artikelen Met het oog op de gunstige ligging van Gouda en de flinke wyze waarop hetconconrs georganiseerd wordt twyfelen wy niet ol dit sal uitstekend slagen Naar men ons mededeelt heeft het Comité voor Liefdadigheids uitvoeringen zich ontbonden Sr worden pogingen in het werk gesteld omde gangkoren onder leiding vanden heer Mart J Bonman te behouden G Nbt De definitieve candidaten van anti rev zyüe voor de aanstaande 8taten verkiezing zyn de hh J van Galen alhier eo C Bruut P Jr n te Woerden de laatste als vertegenwoordiger van de party der vrjj antireToIutionairen Men verwacht dat van Eath zyde zal worden gesteld de heer M C J van der Weyden te Nieuwkoop Oud lid der Staten G Nb De heer W C J Pastoors voorsitter vandan Ned R K Volkebond zal in plaats vanden 29en Mei Zondag den 22 dezer maand dea avonds te 8 uur zaal Kanstmin aoc O G voor de leden der afd Gouda alsspreksr optreden G Nbl Donderdag jl hield de Centrale Antirev Kiesvereeniging Nederland en Oranje in het hoofdkiesdiitrict Gouda eene vergadering om de gedragstyu te bepalen voor de a s Statenverkiezing De vergaderiug was drok bezet Na afdoening van enkele hnishoudelyke bezigheden werd een warme discuisis gehouden over het roorstel door een der afgevaardigden gedaan om saam te werken met de vryAntirevolattonairen en Roomecb EIathoIieken Een Bcbrjjven van de Vry Antirevolntionaire Eiesvereenigiog Groen van Priosterer te Woerden opende hiervoor den weg Met algemeeofl stemmen werd ten slotte tot die sameawerfcing besloten en ook om contact te zoeken met de Roomseb Kstholiekeo Voor de 3 vacaturen zou er dos één gesteld worden door de centrale Antireiolutionaire kissvereeuiging een opengesteld worden voor de vryAntirevolntionaireu eeo voor de Roo msobKathol iekeo Tot oandidaat werd hierna na ernstigeberaadslaging gesteld de heer J Van Galen albier T Q Zaterdagavond omstreeks 10 uar werd op de Turfmarkt zekere vroaw van W door een beroerte getroffan Nadat inmiddels voor geneeskundige hulp was ge orgd werd zy per vigilante naar hare woning gebracht Te s Hage ia heden geslaagd voor akteexamem lager onderwgs de beer P de Raadt alhier By de heden te Amsterdam gehouden aanbesteding voor het maken van den bovenbouw voor macbinegebouw ketelgebouw met schoorsteen en werkplaatsen toegangsgebouw voor het laagreservoir de afdekking van overstorten afvoerputten kelder met toeganggebouwtje voor bnisleidingen dempen en rioleering van de scheidingaloot voor bet terrein het maken van de terreinafsluiting de grondwerken voor het leggen der sporen het bestraten of verharden der wegen voor en om de gebouwen en bet leggen van eenige bnisleidingen met ale daarby behoorende werken op het terrein van de gemeentewaterleiding gelegen in de gemeente Amsterdam buiten de Haarlemmerpoort waa onze stadgenoot de beer H J Naderborst minste inscbryver By de uitvoering van de Zangvereeniging cAroold Spoel op morgenavond zullen voor Donateurs en Kunstlievende leden plaatsen worden gere80r eerd De majoor commandant van het 5e bat 4e reg ini alhier P v d Velde vergezeld van zyn adjudant den le luit Eyssel inapecteerde Vrydag de forten Spion eu Kykoit iu de Vechtstreek By de 3 S My bestaat het plan gedurende de maanden Juli Augustus en September dea Woenidags en dea Zaterdags zoogenaamde vacantiekaarten uit te geven van Amsterdam Leiden Den Haag Rotterdam Gouda en Utrecht naar twee der stations van de lynen Maastricht Simpelveld en Sittart Herzogenratb tepen den pry van f8 f6 en f4 reap voor dele 2e en 3e klaase Deze kaarten znllt n veertien dagen K ldig zyn Op de hondenteutoonstelling te s Gravenbage werden Zaterdag voor pointel kennels o a bekroond de heeren C A Spruit alhier en A F M Dupper DAz keunel Nimrod te Haastrecht III de gister gebonden bniteognwoue algemeene vergadering vau aandeelhouders der Stoombootreedary Maas eo IJsel ia besloten tot liquidatie over te gaan Met ingang van 15 dezer is de firma J A V der Sohuijt kooper van de reederij geworden Kbiupbm a dIJsBL Vrydagmiddag omstreeks halfeen was het ezin van J Gouwens alhier aan den maaltyd gezeten De vrouw van Gouwens boorde in het aangrenzende schuurtje iets knappen Zy ging kyken en z tot baar schrik het schuurtje dat tegen het woonhnis gebouwd staat in lichterlaaie staan Aan redden viel niet te denken wyl de vlammen door densterken wind aangewakkerd spoedig op het huisje oversloegen De brandspuit hoewel spoedig aanwezig kon den vuurgloed niet bedwingen Het huis brandde tot den grond af Assurantie dekt de sebade BoDEOEAVsif Gisteren lierdeo alhier hun diamanten buwelijksfeeit de kastelein 0 Van Ëngen en zyae ecbtgeooote Cornelia Loa De beide oudjes zyn nog zeer kras en tellen 160 zomers Ongeveer 60 gasten allen kinderen behuwd klein en acfaterkleiukindereu vierden teu huize van ooda De glazenkaat feest NiKUWiAKB a d IJsiL Beroepen by de Ned Herv Kerk alhier ds Ë H Jonkers te Znid Beierland WIKLEHIWICUWS Gistermiddag reed Vroowes in zyn eentje op de Amst Wielerbaan Zonder dat hy het wist wei d hy door iemand met een chronometer gevolgd VrooweB reed 15 Km == 45 rondes en deed elke ronde precies in 28 sec Bordeaoi Parga Om acht uur Zaterdagavond bad de afrit plaats aan de Quatre Pavilions op zeven kilometer afstand van Bordeaux Do Incht was bedekt doch er viel geen regen mooi weer voor deo wedstryd 2000 personen waaronder een groot aantal wielryders en veertig berüders van automobiles woonden den afrit by die een zeer tchilderKcbtig schouwspel opleverde Veertien ryders verschenen aan de streep De deelnemers zyn Rivierre Foureao Taoghe Garin Taquet Bertin Habert Majot Bobl Peaioaod Ducans Mooachan Cresté en Ronsaet Nader meldt men Rivierre is io deu wegwedstryd Bordeaux Parys weer eente geweest in 20 nur 39 rainnten 14 5 seconde een kleine drie miontsn langer dan io 97 Toch heeft hg Oording die van bet vorig jaar het record hisld op de 500 Km nog met 12 minuten 8 aeconden geslagen Op de baan vtn Tervneren by Brnaael waarop t vorige jaar de grand prix der Tentoonstelling verreden werd Bourillon won met Taap Edeu als tweede Protin als derde wordt opnieuw een grand prix verreden van 10 000 franca VERSCHEIDENHEID Men beeft weer eaos op een Amerikaausch ooriofissobip op de Brooklyn een spion gesnapt ditmaal een Engehcbman van geboorte maar in Spaanschen dienst Hy had documenten by zich vau den ex consnl von Spanje te New York Vóór mea hem evenwel voor deo krygrsad terectit kon stellen heeft de man zich opgehangen den strop verkiezend boven deo kogel De Asienkanen zyn spoedig eothoosiaat Zy weten geen woorden van lof genoeg voor een zestigjarige laudbonwer tekera John Heckimer die verzocht ingedeeld te worden by het regiment waarin zijn vier en dertigjarigen zooD Bill dient Ën het mooiit iu het oog der Yankees is dat dit geval niet op zichzelf staat er zyn wel honderd van deze gevallen Te Madrid is een stierengevecht gehouden ten voordelen van de vloot Ongeveer de gebselen bevolking was komen kyken zoodat aan entree s twee millioan pesetas ontvangen werden aaivere winst daar al de toreadors zooder honorarium werkten Dames verkochten voor het goede doal bloemen eu een enkele roos bracht soms vyfhonderd golden op Dat is n 6 os offervaardigheid voor het vaderland In ene conferentie te Londen hebbeo de Moord Atlantische Stoomvaartlynen voor den tyd van twee jaren een contract gesloten voor bet vervoer van toaschendek pasingiers voor gemeenschap pel yke rekening Men zal de volgende maand byeeukomeo om te onderhandelen over de uitbreiding dezer gemeentichappelgke exploitstie op andere takken van dienst Te Halluiu Fraukryk vierde onlange eeu echtpaar zyn 25 jarige bruiloft By die gelegenheid werd hun een aubade gebracht door eeo fanfareorkest bestaande uit ledeu vau het stedelyk muziekkorps van bet Harmoni ezelFohap eu den tamboer der brandweer muziekDaar echter oan lid van laatstgenoemd gezelschap niet aau een mtvoermg mag medewe ken zouder toabtemmiog dar aotoriteiteo en ds tamboer die niet gevraagd had is hem aangezegd binnen de 24 nar zyn uniform aan bet stadhuis te komen inleveren Ook eenige ledec van bet stedelyk muziekkorpa die tevens deel uitmaken van de brandvreermazisk zolleo ontslagen woïden No men spot te Halloin niet met de voorschriftenl INGEZONDEN Reciteei wedstrijden M de RedatteurI Hrt zy my veroorloofd an de welwillend toegestane plaatsruimte in Uw blad gebruik te maken om de m i gegronde klacht iu het licht te stellen welke in den laataten tyd hy velen in de rederykerswereld is gerezen tegen ds gewoonte om Reciteerwedstrydeo meestal io zulk een ongnnstigen tyd van bat jaar ei c de maanden November t m Maart te boaden Ia die maanden toch zoo luidt de klach verder wordt het reizen vaak bemoeielykt zoo niet oumogelyk gemaakt door de aleohte weersgesteldheid maar wat oog erger is de dectamator beloopt daarin meer dao in andere maanden veel kans dat hy door ongesteldheid verhinderd wordt aan den bamp deel te nemen Immers bet voor naamste wapen van den deelnemer is zyoe stem eene lichte verkoudheid is dikwerf voldoende on hem dat wapen tydelyk te ontnemen óf het ongeschikt voor den stryd te maken De motieven vau de hierbedoalde gewoonte liggen overigens voor de band Io Een reciteerweditryd wotdt io den regel gehouden by de herdenking van deu datum van oprichting eener toooealvereeoigiog of rederyksrskamer en bet is begrypelyk dat zulk eene oprichting meestal in den winter heeft plaats gehad 2o Men Echt zich algemeen gebonden aan een speelseizeen en vreest dat bet byv in October of April te warm zal zijn voor volle zalen enz Voor de sub Io genoemde beweegreden is zeer zeker veel te zeggen maar toch zou het on de hierboven opgesomde bezwaren io aanmerking genomoa zoo ongemotiveerd zgn om de viering van een jubüé dat b v op 15 Februari valt nitta itelten tot 15 April of gesteld dat zoo n gedenkdag in November December of Janaari zal voorkomen de festiviteit te honden io de maand October te voren Er zyn imman lelfa voorbeelden van dat de viering van nationale volksfeesten met het oög op slechte weerageateldhsid werd verachoven Wat nu het aab 2o bedoelde votief betreft mag men veilig aannemen dat dit meer op conventie op alenr berust dis vreea voor de cwarmte behoeft wel niet zoo zwaarte wegen In April eo October zyn de avonden lang genoeg en in die maanden zal de atmosfeer in volle zaten wel niet zóóvael drukkender zyu dan gedurende da w inter maaoden Iu het hartje van den winter wordt io bal ea feest zalen toch evengoed teu gevolge van de daar beerscbeode warmte limonade bier ys ens in groote qnantiteiten verbrnikt Resnmeereude wil het ooh my vnorkomea dat ds beweegredenen om reciteerwedatryden in bet zoogenaamde speelseizeen te faoudeo niet zoo zwaar mogeo wagen als de bezwaren welke daartegen ryzen en ik eindig dan ook met den weusch uit veler naam dat waar heeren bestuurders au weditryden nitschryvende vereenigingen kamers euz den paa begonnen zomertyd vast niet ongebrnibt zullen lat n om voorbereidende maatregelen te treffen bet daarheen mogen leiden dat die concoursen ia e nigszins geschikten tyd mogen plaats vinden dat zal zeer zeker aao deelneming eo gehalte ten goede komen I Ouder beleefde dankbetuiging voor de my verleende plaatsruimte verblyf ik Mjjuhaer de Redacteur met de meeste hoogachting Uw D Dienaar DILETTANT Deo Haag Mei 1898 ga Afloop der Openbare Verkooping Van Ouroerende Goederen 16 Mei Notaris J KOEMAN Twee Huizen onder een dak aan de Wachtelstraat P No 189 en 190 f 3240 k L Scheygrond te Gouderak Een Huis en Erf aan de Wachtelstraat P No 191 f 1800 k L ScheygroQd Een Huis en Erf in de Korte Akkeren P No I80a f 1040 k W Groeneweg Een Huis en Erf in de Korte Akkereu P No 180b f 980 k W Greeneweg Een Huis en Erf in de Korte Akkeren P No 180c f 980 k C Jaske Een Huis en Erf aan de Gouwe ü No 50 f 870 k H J Vonk R B d Xj A E EENE DORPS GEBEURTENIS üfschooD Of eetfi korte fstaail Tan Swindon het Centraal depot van de Great Western Spoorweg heeft het dorp Pnrton N Wilti Énffeland het aanzien van Trede en raat Maar er heeft zich kortelings eene buitengewone opschudding in het dorp voorgedaan door de North Wilt Herald rerhaald Een afgevaardigde van dat blad bekocht eene juffrouw Hannah Strange te Purton en uit zyne mond vernam ik eene belangwekkende geschiedenis Jnist buiten eene villa schryft hg ontmoette ik eene dame die den schyn had krachtig en tevreden te zgn en ik had niet noodig op haar opgeruimd antwoord te wachten zeer goed U g u h e e r ik dank U wel was haar antwoord op mgn vraag naar haren gezondheids f stand om mg ta verzekeren dat het zoo was Mej Strange verhaalde mg alles wat betrek king had op de zaak waarvan zg de hoofdpersoon was c Gedurende meer dan achttien maanden zoo begon zy leed ik op vreeselgke wgze aan rheumatiek Ik kon nauwelgks de trappen op en atklimmen en de pgn was zoo kevig dat zg mg noodzaakte mgn lichaam in alle vormen te draaien Ik was dikwgls verplicht mg wegons de pgn op de knieën te leggen Ik kon mg slechte van eene hand bedienen om mgn huishouden te doen Alle buren kenden mgue ziekte en een ieder had medelgden met mg Ik kon slechts met een stok en een kruk loopen Ën hoe komt het Mej Strange dat ik U zoo bedrgvig vind € Welnu mgnheer ziehier hoe zulks gebenrJ is Op zekeren dag ontving een buur een boekje per post dat handelde over de Pink Pillen van Dr Williams voor Bleeke Personen en haalde er mg toe over ze te probeeren Ik had voorheen er over in de dagbladen gelezen en het stheen mg toe dat zg mg goed konden doen Ik liet ze halen En ik veronderstel dat U er niet slechter do r geworden zgt Volstrekt niet Want zn hebben mg genezen Zoodra ik d pillen begon te gebruiken ondervond ik de goede uitwerkmgen Met d twMd doos WH oe verandering ten goad