Goudsche Courant, woensdag 18 mei 1898

JNo 7583 Woensdag 18 Mei 1898 37ste Jaargang ww ftmnse mim NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte t Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleroon No De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met Viitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers V IJ F CENTEN Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracl3 tigr n et irxg ericltt HËERE HOS met TUIN staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprys 450 sjaais Koopsom ƒ 8000 nog meirkwaardiger en thans na zeven of acht doozen gebruikt te hebben ben ik beter als ooit te Toren De pyn had my Teel doen vermageren maar zooals D siet ben ik we4er dik Ik ben veel sterker en ik kan myne bezigheden waarnemen zonder de minste vermoeidheid Wat denken Uwe buren van X 1 0 zy denken dat ik niets minder ben dan een wonder en dat heeft Eooveel op en in het dorp verwekte Wat hebt dan toch wel kunnen nemen vraagt men mg en ik antwoord Pink Pillen van Dr Williams zg hebben eerst om mjj gelachen maar zg zgn er thans evenzoo van overtuigd als ik Hebt U eerst andere middelen beproefd Ja vele maar niets scheen mg goed te doen De docter zeide mg dat ik chronische rheumatiek had en dat niets mg genezen kon maar de Pink Pillen van Dr Williams hebben het gedaan € Mej Strange was niet meer de zelfde vrouw als voor een of twee maanden zeide een bnurvrouw Ër zgn misschien nog andere gevallen van rhenmatiek genezen door de Pink Pillen van Dr Williams alsmede elk andere ziekte zooals bloedarmoede en beiden worden door het bloed veroorzaakt Deze Pillen werken rechtstreeks op het bloed spieren en ruggegraat en daarom zgn zg zoo goed voor degenezing van verlamming klieren chronische belroos aangezichtspgn tering beenziekte St Vitus dans zenuwachtige hoofdpgn enz Prgs ƒ 1 75 de doos ƒ 9 per 6 doozen Verkrggbaar bg Snabiué Steiger 27 Rotterdam eenig depöthouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Lijst van briereD geadresseerd aan ODbekeoden gedrrende de 2e helft der maand April 1898 en terog te verkrggen doot InsachenkomBt tan bet Poatkanteor te Goud Verzoodeo van Gonda Os Jong Alphen A Moere Enschede A Blok Rotlerdam Mevr Malty Utrecht Mej E Aasten Shanklia De dirsctear van bet Poat en Telegraafkantoor VOBSTEB MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen EOrreRDA M 9 Mei 1898 Op de graaabeuTB wbb heden Tarwe wederom ruim esDgevQerd dooh bleef door de hooge prijzen veel oaverkocht Haver en Kogge blevea prijalioudenil Boonea en Kookei wtcQ waren aangeboden Kasariezaad stil en onveranderd ÏARWK per H L ƒ 9 S0 il ƒ 12 50 por 100 K G ƒ 14 a 14 70 Canada por H L i ROOGE por H L ƒ 8 76 i ƒ 6 7B WlNTEaOIlBST per H L a por 100 K G O a ƒ 0 mindere soorten ƒ il ƒ betore aoorton ƒ b ZOMEEQEBST por H L ü ƒ per 100 K G ƒ i ƒ OUEVALIEBGEESÏ per H L ƒ 0 i ƒ 0 per 100 K G f i HAVEE per H L 3 30 il 4 por 100 K G f 8 40 i 9 PAABDEBOONEN per H L 6 90 i f 6 40 WITTE BOONEK per H L ƒ 7 J6 a ƒ 8 10 BRUINE BOONEN per H L ƒ ü ƒ BLAUWE EEWTEN Kookioorton per H L ƒ 6 50 il ƒ 7 Niot kookaoorlon 6 26 a ƒ 6 60 KAKAEIEZAAD per H L ƒ 6 il ƒ 6 60 Por telegraaf EoiTlSEDill 16 Mei 1898 Tarwe 18S lol 1 O Rogge 40 tol 60 Haver 16 Faardeboonen 20 cent lager Wille Boenen 9 ü ƒ 9 76 genoteerd 357 t Staats lotërij 6e KlaHe Trekking van Maandag 16 Mei No 276 3848 en 17040 ieder ƒ 1000 No 877 en 9482 ieder 400 No S276 4180 4247 6126 6068 16628 16658 en 17873 ieder ƒ 200 No 1428 2846 10848 12984 1298 en 19190 ieder ƒ 100 Pryzen van ƒ 70 89 1667 3616 7491 9743 12205 15046 18320 107 1679 4202 7610 9963 12317 16279 18414 149 1748 4322 7614 U988 18886 16375 18448 159 1768 4226 7682 10002 12418 15401 18523 386 184 4284 7992 1013 12170 16402 18612 515 1963 4263 7712 10141 12492 16427 18685 743 2013 1290 7797 10170 12579 15512 19003 749 2074 4296 7385 10296 12620 15689 19077 777 2008 4325 7954 10410 12752 16040 1 108 830 2176 4888 8187 10413 13O0O 16676 19127 87S 2426 4669 8399 10464 13428 16704 19167 880 2606 4S99 8468 10695 18471 15871 19195 913 2609 1917 8506 10069 13582 16909 19374 094 2810 5031 8540 10691 13765 16168 19402 1051 2869 6470 8112 10849 18792 16180 1 128 1114 29D8 6737 8676 10878 13818 16240 19718 1124 2932 6969 8876 10897 14187 16261 19749 1181 2991 6012 8980 11033 14273 16440 19909 1916 3063 6817 9063 11088 11876 19524 2006o 1282 S087 6434 064 11089 11121 16981 2007s 1846 S091 6605 9076 11272 14470 17447 2026 i 1S60 8166 6618 9090 11348 14196 17620 2047 V 64 3234 6560 9373 11619 14545 17568 2063i 1S77 3266 6738 9399 11561 11660 17633 2068 1169 8829 717 9411 11686 14764 17961 20888 1467 3385 6995 9493 11602 11803 18050 20920 1607 3440 7217 0566 118J1 14878 18093 20 44 1509 3487 7H0 9641 11926 11880 18267 20 83 1653 8537 7429 9616 12101 11889 18317 20988 1664 3689 7464 5e Klaase 4o Lijst No 16244 m z 16144 ƒ 70 GROOTE KEUZE in de nieuwste A van OS A2 Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teiepho n Xo 3Ê Beurs van Amsterdam Vrkrs slotkrs 8 6Vl 86 98 98 98 8 96 loov 86 83 8 4 4V n s 17 64V8 96 96 97 1 2 102 421 42 76 2Ul 26V8 104 96 36V 100 lOO s 100 100 Ve 62 626 168 1001 43 100 204 143 143 9 101 98 180 96 96 80 28 117 113 206 1981 1 199 100 64 68 69 160 99 16 101 100 12 12 188 11V 11 101 49 108 11 14 14 MEI Nbdbrland Cflrt Ned W S 2Vg dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoKOiB Obl Gfcudl 1881 88 4 Italib Inschryving 1862 81 5 OosTBNB Obl ÏQpapipr 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoaTUOAL Obl met coupon 3 dito ticket 8 Rusland Obl Biuueul 1894 4 dito Gocone 1880 4 dito bij RotiiB 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 ditoingoud ieen 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Ferpet Bohuld 1861 4 TuaKBH Mbiw L G Pr Li8ü eert 6 Nkd HoU IJ Spoorw Mij aand Mjj tot Ëip V St Spw aand Ned Ind Spoorvegm aand Ked Zuid Afr Spin aand 6 dito dito dito 1S91 dito 5 lTALiE8poorwI 1887 89 A ÏÏobl 8 Zuid Ital Sptrmij A H obl S Polen Warschau Woeuon aand 4 RuBL Gr Russ 74V 49 6 180 99 106 108 lOOV 101 117 186 S2V Ahebika CeQt Stad Rotterdam aan 8 BlLGiB Stad Antwerpen I8 J7 ÏVs Stad Bru sel 188S S Hono TheisB ReguUr Gesellach 4 OoBTBNR Staatsleening 1860 5 K K Oost B Gr 1880 3 Spanje Stad Kladrid 3 1868 Nbd Ver Bas Hvp Spobl cerL ADVERTENTIEN ♦ Heden overleed te LoeHem in den ouderdom van 71 jaren onze geliefde Behawdzoon en Zwaner de Heer A E POPFEBADE Uit aller naam G J D JONG S N Gouda Ib Mei 1898 HAAR TAND NAGEL en KNEVELBORSTELS worden steeds op garantie verkocht alsmede een ruime aorteeriug KAMMEN by H p m mmmmi Coiffeur Kleiweg Qmula 7TT die Bog iats te Toideren hebben J van MeTronw de Wed C J C PRINCE geh de Joss worden verzocht hanne rekening in te zenden yóór 1 JUNI 1898 ten Kantore Tan den Notaria GBOENËNDA AL te Gouda OAMKS ZANGVEREENIGING AEUOLD SPOEL Directeur de Heer J H B SPAAUBBRMAN UITVOERING Of Dinsdag 17 Mei 1898 dea avonds ten 77 uur in de Zaal iDiot en Vermaak der Sodeleil i Réaniet Met welwUlende medewerking van Heeren Invites Soli aten Mej EMMY KL008 te aliage Sopraan De Heer M S v VEEN te Rotterdam Tenor De Heer W J SPlKKSMi te U Hage Bas De Heer A H BEUSEKAMP te Gouda Piano Accomp H H Donateurs hebben toegang met 2 Damea H H Kunstl leden met 1 Dame Meerdere Dames en leerlingen der Sted Mnziekachool kunnen worden geïntroduceerd tegen betaling van ƒ 0 50 Contributie voor Donateurs 3 voor Eanatl leden 2 per jaar Tekstboekjes zullen aan de Zaal verkrijgbaar stiJn d f 0 15 Een HUIS TE KOOI of TE HIÜR ataande in de Platteweg te Reeuufijk Benevens daaraan grenzende LOODSEN TUIN met IG omataande Vruchtboomen en ia verder van alle gemakken voorzien Adres G VEUWOERD Platteweg te Reeuwijk mmÊmmmÊmmÊomÊimÊÊÊfa mÊÊÊmmmmm Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zetfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIVG flollandsche uitgave met 27 fb Prgs 2 galden Ieder die aan de Versohrikkel ke gevolgen van deze ondeu lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlagB Magaun te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boek kandel in Holland Kliniek en Polikliniek OBSTETUME en KYHJlBCOIjOGMm loor Spreekaren dagelgki van 12 S a Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A eEVLr Geneesfieer Directéur E CASSITTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBEMKJJ MN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG e ZATERDAG ran 8 tot 5 uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotS nn ZONDAGS niet VAN Blommëstein s Inkt is pro fenderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND De prijzen zyn door den Staat gegarandeerd Hoofdprijs Henbiedeliet ev MW OOO Hark Vitnooüiging tot deelne tning in de Kansen van de door deo Staat Hamburg gewaarborgde groote öeldlotery waaria zeker 11 Millloen 340 325 Mark gewonnen moeten worden D prijken van deze eel voordeel biedende Gelrtlotorij die volgena het plan alechta 118 000 toten bevat zijn de volgende I e hoogste prgs is eventueel 500 000 Mark Premie van 300 000 Mark 1 prijs a 200 000 Mark prijs a lOO OttO Mark prijzen ïi 76 000 Mark 1 prijs ü 0 000 Mark 1 pry9 a 65 000 Mark 1 prys ü 60 000 Mark prys a 65 000 Mark pryaen ü 50 000 Mark 1 prijs a 40 000 Mark prijs a 30 000 Mark prijzen h 30 000 Mark 26 prijzen u 10 000 Mark 56 prijzen it 5000 Mark 106 pi zon n 3000 Mark 206 prijzen a 2000 Mark 812 pryzeo a 1000 Mark 1518 prijzen a 400 Mark 40 prijzen a 800 Mark 140 pryzen a 200 Mark 36962 pryzen a 155 Mark 995Ö pryz u 134 104 100 Mark 9351 pryz ü 73 45 21 Mark totaal 5 180 prijzen en worden dozo in eenige maanden in 7 kina gen uitgeloot De Hoof jprys in de lo klasse bedraagt Mark 60 000 BliJKt lu de 2e kl tot 35 000 M in de Se tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 56 tot 70 000 M in de fle tot 76 000 Mark in de 7e tot 200000 M en met de premie van 300 000 M event tot 500000 M Voor de eerste prijstr kking die officieel is vastgestelil koEt een gebeel origineel lot slechts Guld 3 50 een half origineel lot elechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechte Guld 90 De inleggülden voor de volgen Ie klassen zoowel nis de juiste Itjst dor prezen worden aangegeven in het offioieele trekkingsplnn voorzien van bet Wapen van don Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trokking de ofücieole trekkingslijst De uilbetaling eo verzending van de prijzen geschiedt door mij direkt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding i Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag ora toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogctyk of niterlijk tot 26 MEI e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr ankier en Wisselkantoor In HAMBURG Duitsobland Uithoofde van den Hemelvaartsdag verschijnt in den avond van Donderdag geen GOUDSCHE COURANT H H inzenders vanadvertentiën gelieve hierop wel attent te zijn IkRICUTINGBN welke OEVAAU SCHiDE OP IlINDEE KUNNIN VRBOOBZiKEN BUKGEMEESTEB ea WETHOUDKUS Tan Gouda Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat iij vorgunnin hebben rerleend aan E J van der Heijden en zijne reohtTerkrijgenden tot het plaatsen Tan een easmotor in den windnolen voor het malen van krijt eni in het perceel aan den Turhingel wijk P no 117 kadastraal bekend seotie E no 646 Gouds den 17 Mei 1398 Burgemeester en Wethouders Toornoerad R L MABTBNS De Secretaris BBOUWBK BuitcHlandscti Overzicht De IngeUche bladeo melden dat koningia Victoria een eigenhandig scbrvJTen heeft gezonden an den beer Gladstone waarin zj haar dankbaarheid te kennen geelt TOOt den arbeid dien hfl Terricht heeft Toor het laderlaod gedorendo zfln langdnrig openbaar leven De legercommiBsie yan de ïlongaarsche delegatie heeft de buitongewone begrooting van ooiJog aangenomen en eveneene de BanvnlliogS kredieten ao 30 millioen onder bfliondere rklaring echter dat zg niet dan hg uitzondering do aanTollingskredieten toestaat De redevoering tan minister Chamberlain Vrodagavond in Birmingham gebonden was een leroordeeling van de politiek der iaoleeling door Engeland sedert den Krimoorlog gevolgd Chamberlain bepleitte een nnio tueacben de Angelsaksische volken Eü bjj meende dat elke oorlog die daartoe leidon zou in het TOOldeel van Engeland moet zijn De Toss Ztg gelooft echter dat Cham Het Leven te Baden Een Mmmche Roman Ur als onze Terachtiog dan nog maar ernstig ge meend was ging Fotugin foort fmaar ook dit Ïb niets dan laagen en mooie woorden Beachimpen ja besehimpec knnaeD wij het wel maar wij zijn toch bevreaad Toor zijn oordeel en hoor maar eens hoe Ter die trees gaal I Ik heb eens kennis met iemand gemaakt een goedtn kerel een huisvader en niet zoo heel jong meer Deze was jaren lang werkelijk ait zijn humeur omdat fag in een restauratie te Parijs une portion de biftafc aux pommes de terre bestelde terwijl een Fransobraan daarop onmïddeUyk den bediende toeriep Gar on biftek pommes 1 M n vriend zonk b na van schaamte in don groqd en leide Toortaan altijd alleen biftek pommes ZbHb de grièettes verwonderen zich óver den eerbied waarmede onze jonge landgenooten ik wijla met grappige besohroomdheid hniine opwachting bij haar maken Mijn Goi 1 denken zij ik ben doB werkelijk bq haar by Anna Deslion zelfl Doe my het genoegen en eg my vroeg Litwiuof hoe terklaart gy dien onbetwistbaren invloed van Gubaref op zijne omgeving P Toch zekar niet nit zijne talenten en bekwaamheden yVolstrekt niet I hij bezit nooh het een noch het ander Doi muicbien uit ayo kinkterf berlaia s ju doel voorbgatreeft Het bondgeDootachap oa ia hoofdzaak legen Raeland en Frankrgk gericht moeten zgo dat bondgenootBobap zal ia de Vereenii de Staten oiet veel ioatainmiDf vinden Want de Vereeaigdo Staten etaan met Rasland op den besten Toei en de belangen der Amerikaansche indaetrie zgn voor die vriendschap een voortdurende waarliorg Volgens de Amerika ascfae telef iammen beeft Chamberlain s oorlogsspeech te Birmingh ini ia Nonrd Amerika evenveel annsatle teweeggebracht ais in Boropa De New Yorkscbe Times noemt die rede de merkwaardigste tbd ooze dagen de Anglo AmenkaanRohe onderbandelingea welke en Anglo Sakai h verbond tegeDorer de mogeodhedeo van het vastelaad ten doel hebben moeten wet ver gevorderd sgn daï Chamberlain zoo derfde aprekeo Daarom bescboawt bet blad zyn redevoering eer ala een openbaring dan ats een profetie Oe New Yorkache Tribane ecbrjjft io gelgken geeet dat £ agelscben en Amertkanen eikaar meer en meer naderen ten base van den vrede ergo moeten vq teveoR samengaan in eventoeele oorlogen ten bate van bon gemeentcbappel ke belangen Men ziet io KoordAmenba io de redevoering ran Chansberlain da bevestiging van bet verbaal rolgens hetwelk Fraokr k Oostnoryk en Doitschiaod voor bet begin van den oorlog Engeland Toorsteldeo een gnmeenachappeiyke nota naar Washington te cendeti en een gemeensehappetyke vloot naar West Iadië betgeen Ëngoland zoo afgewezen hebben Misschien gold die atwyzing mede voor combination der mogendheden van bet vaHtelaod ten opzichte van de Filippyoen waartegen de Londenscbe Tim 8 Doudarda in een hoofdartikel protesteerde Verspreide Berichten Spanje eo de Vereenigde Stateo Particuliere telegrammen oit Havana geven byzonderheden betreffende het gevecht in de baveu van Havana eergisteren Om vyf nor s middags richtten sicb de beide schepen Conde de Venadito en Nneva Ëapana onder de toejuichingen der op de kaden saamgefttroomde menigte naar de drie Amerikaaneche blokkade schepen Ër werd gescholen en bg ieder kanonschot riep de menigte Leve Spanje Eensklaps ield een groot Amerikaanech achip met voren op en werd door een ander op sleeptonw genomen Alle drie verlieten daarop da haven en de Spaansche schepen keerden naar hnn ligplaats tfrug onder het gejuich van het volk Ook daariit niet maar hij heeft veel wilskracht Wij Slavonen bezitten daarvan maar oene kleine hoeveelheid en huigen ons daarom gaarne overal waar wij haar vinden Mynoeer Gnbaref wilde de aanvoerder van dit gezelschap zijn en allen erkenden hem als zoodanig Wat zal men zeggen F t De regeering heeft ons van de lyfoigeoaohap verlost en wij zyn haar daarvoor dankbaar maar de gewoonten der slavernij hebben in ons bestaan to dtei wortel geschoten dan dat wij ons tegenwoordig daarvan plotseling zouden kunnen losmaken Wij hebben in alles en overal een meester noodig en die roeester is gewoonlijk een of ander levend wezen maar somwijlen echter ook slechte eene of andere bepaalde richting Heden ten dage byv zijn wij allen gehoorzame dienaars geworden van de natuurwetenschappen Waarom uit wat oorzaken wij tot zulk oenen afhankelijken toestand geraken is een raadsel het is alsof onze natuur na eenmaal zoo geschapen is Da hoofdzaak blyft echter altyd dat wy een meester moeteti hebben Uier hebben wij er dan een gevonden en deze is het zoo heet het dien wy volgen moeten terwijl wij dan op al het andere mot vorachling knnneu neoizien Echte si a venmanier I Slaventrots en alavenonderworpenhetd I Ëa komt er dan een nieuwe meestor op het tooneel weg weg dan met dec ouden Het Jacob die uitgediend heeft wordt de spot gedreven eo voor Lidor die hem opvolgde kruipen wij in bet stof Herinner usleobts welke omkeeringen wij in deze richting reeds beleefd hebben Wy beweren dat de negatie de meest praktische onder onze eigenschappen is zalfs onze negatie ia niat die van een vry man maar die van een lakei op hevel van zyn meestar Bovendien zyn Pe minister van bniteolaodaohe ukeu heeft aan eea joornaUst verklaard dat de Spaansche regeering een nota tot de mogendheden zal richten ter zake van het bombardeeren van steden door de Amerikanen zonder voorafgaande waarschm iog De regeering verklaart voorts dat de blokkade van Cuba niet ala effectief kan worden erkend en spreekt de boop ait dat de staten van Earopa en Amerika znllen weigeren een dergeiyke blokkade te erkennen Ëen van de Amerikaansche schepen die eergiateren door de Spaanache in de baai van Havana aangevallen worden ia de andere Ameiikaaosche schepen tegemoet gegaan welke eiob bezin honden met de bescherming der pogingen tot ontscheping totnogtoe alle misInkt met bevel aan il die schepen om zich in de baai van Havana te coneentreereo Ëlf Amerikaanache schepen worden daar nu gezien maar allen bonden zich bmten bet bereik van bet vQor der Spaanache batteryen Ëen telegram uit Havana meldt dat de Spaansche troepen de hoofdmacht dar opetandalingen te Laroia bg Enorncyado in de provincie Saota Clara ontmoet bebbeo De opatandalingen die een sterke versohanate poiitïeinnamen openden een hevig geweervnnr maarde Spanjaarden na versterking bekomen tebebbeo sloegen beo terng met een verlies van 17 dooden De Spanjaarden vonden in hetver terkte kamp een groote hoefeelheid krygaTQorraad De Evening World hepft een ielegram uit CarH9ao ontvangen van gisterochtend tien unr meldenda dat de Spaaoschit krnisera Maria Teresa en Vizcaya daar kolen en mondvoorraad bigven innemea Andere Spaansche oorlogsflcbcpen wachten baiten de haven Het Amerikaansche vliegend eskader is Zaterdag middag om half vgf ter hoogte van Charleston aangekomen na drie dagen op zee te hebben doorgebracht zonder iets van den vgaod bemerkt te hebben Het heeft bevel ontvftogeo naar Kej West te atoomen De New York Beraldi bevat een telegram uit Curasao waarin gemeld wordt dat de Viseaya en de Maria Teresa de haven Zondag middag om 6 nar verlaten hebben met onbekende bestemming Vter andere Spaansche DOrlogsacbepan die zich in de nabybeid van de haven bevonden verdwenen Zondag tegen tiraalf nor maar a avonds werd weer een torpedojager gezien De twee oorlogsschepen namen een kleine hoeveelheid kolen en lerenamiddelen in Hat vertrek geschiedde op verzoek van het NederUndsche bestunr wegens de onztjdigheidaverklariog De Amerikaansche consul te Willemstad op wij aan zachtaardig volk dat niot moo elijk ondor den duim to krijgen is Op dio wyze uu heeft mynheer Gubaref zich tot meester opgedrongen hij wroette en wroette zoo lang tot dat hij er zich doorgewroet heeft Zien de menscben iemand vol aanmatiging on vol zelfvertrouwen optreden zien zy hem bevelen geven de hoofdzaak is dat hij oen gelHedenden toon aanneme dan Ia hij zoo als van zelf spreekt in zyn recht on men moet hem gehoorzamen Al onze seoton il onze genootschappen van welken aard ook zijn op die wyze ontstaan Wie den stok opneemt die is korporaal Foiugin a wangen begonnen te gloeien en hy zag somber voor zich boen Zonderling anders I zijn bittere on dikwijls zolfa booiaardiga woorden waren toch niet hatelyk maar treurig diep treurig fO welke wijie hebt gy kennia met Gubaref ge maakt P vroeg Litwinof fik ken hem reeds lang geide Potugin verstrooid en ging toen met zijnj beschouwingon Toort Ik kan u nog op eene andero eigenaardigheid van ons llcakarakter opmerkzaam maken Daar heeft bijv zeker dichter onder ona sijn ganache leven lang in verzen en in proza de droukensohap en de brandewynspacht gegeeseld onverwachts koopt hij zelf twee hrandewijnstokerijon richt honderd slytaHjen op en laadt hij daardoor au misschien de welverdiende verachting den spot zijner medeburgers op zich f Integendeel I Men huldigt den geldman Zoo gaat het ook met Gubaref Hy ia een 81avobanvriend democraat socialist en wat al niat meer maar zijn landgoed heeft hy verpacht aan rijn broeder oen boerenvilder van dan ouden stempel Dezelfde mevrouw Suohantchikof die atyf staande hield Curasao diende een proteic in tegeo het veibiyf van het Spainsche Kaap Verdiacbe eskader aldaar Dientengevolge moet dit Zaterdag op verlangen van oen gonveroenr van Cnra ao vertrokken zyn maar vermoedelgk om de nabyzyode fonrageen kolenschepen te ontmoeten Sagaata beeft aan de Kegentea de ontslagaanvraag van al de minialers aangeboden Hy ia met de reorgaoisatla van bet kabinet belast De Kamer is nitgeooodigd h re zittitigen te schorsen tot de crisis zal zijn opgelost Sagaata hoopt dat dit beden het geval zal zgn Blanco bevestittt de tgd agen van een treffen TÓór Havana daaraan toevoegende dat het ïtraven om bet grootst raogelyk aantal Amerikaabiche schepen vóór Havana byeen te krygen was geluki tDe World heeft nit Csyo Hneso bericht gekregen dat Blanco welwillend dt vertoagan zon hebben ontvangen van den Amerikaanscbeo luitenant Braioard betreffende bet vrijlaten van de twee dagblad correspondenten uit New York Twee SpaaliBche officieren die krygsgevaogen zgn gemaakt zdllen onder witte vlag naar Havana wördetii geroerd en ingeruild tegen de twee correspondenten Een telegram uit Washington aande Comtaercial Adverttserc bericht dat er Zondagmorgen een protest is gericht aan de Naderlaudsobe regeeriog omdat deze aan de Spanjaarden heeft veroorloofd op Cars9ao kolen in te nemen De Nederland che gezant heeft Zondagochtend een bezoek aan bet ministerie van buiteolandBcbe zaken gebracht Itiub De Italiaanache regeering heeft t en maatregel genomen die voor het oogenbltk aan den nood der arme berolkiog kan te gemoet komen doch die toch wabnter by lang in werking moet bigven zeer gevaarlijk kan worden De Regeeriug heeft besloten den graanvoorraad dien zy beeft natuurlgk voornamelgk ïn de magazguen van bat leger te verknopen daar waar in het geheel geen graan op de markt is of waar de markt in de handeo U van specnlanten Daarby heelt zg den prys raatge teld op 32 lire in elk spoorwegstation het verichil in vervoerko ten voor veraohiUende plaatsen neemt zy das ook voor hare rekening en zy heeft toegezegd dat zy zoo noodig in een maand de graanvoorraden geheel zal ver nieuwen Afdoend is deze Maatregel wel maar hy kan in de eerste plaata den Staat heel wat geld kosten in de tweede plaats vernietigt hy wiiarsehyntyk den graanhaodet dat merrouw Beecher Stowe den slavenhouder Tentelejef een oorveeg had gegeven vernedert zich nu zelvo voor Gubaref en dat iMeen omdat liy diep zinnig kykt en zich het voorkomen woet ta gaven alsof er groote staatkundige plannen achter hem staken Gij hadt haden zelf gelegenheid u van zgn eigenlyke waarde te overtuigen overigens doet hij verstandig niet te spraken en in zijn eigen schulp ta kruipen want wanneer h spraakzaam wordt dan verliea ik zelfa al ben ik ook de geduldigste mensoh het geduld Dau bazelt hij of vertelt amorlge anekdotes ja js onze groote Gubaref vertelt smerige anekdotes en nmuseart zich daarbij koninklijk Zijt gy dan werkelijk zoo geduldig F mompelde Litwinof Ik dacht omgekeerd Doch sta mij toe u naa uw naam te vragen 1 Potui in nam een slok kirschwaster Ik heet Sofon Iwanowitch Men gaf mij dezen naam ter eero van mijn oim die Arolilmandnet wrs en aan wien ik overigens niets verschuldigd ben Ik ban mot oerbied gezegd uil een popengealacht Indien gij echter aan mijn ge iuld twijfelt dan doet gij mij onrecht ik ben indt rdaad zeer geduldig Ik heb twintig jaren lang onder mijn vollen oom den staatsraad in workdykon dienst Irinarch l otugin gediend Gij hebt bera toch niet gekend P Neen irTk wenach er u geluk mede Neen ik bezit werkalyk geduld Maar keeren wjj tot ons eerste onderwerp terug Ik verwonder my dagelijks over mijn landgenooten