Goudsche Courant, woensdag 18 mei 1898

Aangevaogen I Mei TUd vao Greeowlcb 6 61 6 14 7 81 7 66 8 S0 1 6 9 66 10 04 10 88 11 18 Directe Spourwegvvrblndlngen met iüUD t omerdlenst 1898 9 10 9 14 9 86 9 64 10 11 11 18 t e B aa 1 60 9 80 9 84 9 43 10 13 10 80 8 16 6 61 7 86 7 69 8 11 85 11 60 19 87 11 64 19 08 19 47 6 88 7 10 7 46 8 1 1 9 ö O IJ D A 1 K N H A A G ïiw ïeriB 11 18 18 16 12 68 2 14 8 46 4 49 4 6811 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 66 1 88 6 38 U 18 46 1 48 8 48 4 15 5 IB 6 87 6 96 5 54 6 11 7 34 9 17 9 98 t ii 10 14 11 16 5 63 8 29 6 89 M4 9 46 9 86 10 96 10 44 11 4S 7 40 O OOl DA llTKBCHT ii T ri G O O U A A M T B II D A 6 89 6 84 7 12 7 68 8 14 9 07 10 19 10 67 19 00 19 10 2 68 8 80 3 17 4 38 6 90 6 47 6 05 6 66 H Ï6 door 10 11 J9 8 14 9 48 10 6 I U S 80 7 81 8 88 10 17 10 81 6 6 11 14 8 S7 8 87 7 10 10 84 n j H j Oj io S6 12 48 6 006 87 8 40 JO OI 11 97 7 1 8 10 11 28 19 87 8 45 8 34 6 46 6 94 7 18 8 43 10 86 10 41 a C S 20 l 60 cOlü H 18 I8 H 4l 7 04 7 48 8 a l 8 66 9 89 10 61 11 46 18 I9 1 9ta IH 8 60 6 0 4 6 98 4 7 89 I 5 10 51 1 li l lt clii 6 96 6 8 7 45 8 87 8 49 9 00 9 80 10 16 10 88 11 38 18 08 1 37 8 08 3 36 8 66 4 48 6 86 6 80 6 S8 7 58 68 9 07 9 96 10 98 10 34 5 49 6 63 8 06 9 16 10 38 11 56 19 84 3 47 4 16 6 50 7 13 9 10 9 88 i 10 64 V C S 7 06 8 10 9 06 11 16 2 68 8 46 4 48 8 20 7 46 9 46 8 14 10 46 4 84 9 36 A I1U W 7 80 8 86 9 80 11 30 3 08 4 00 6 00 6 88 8 00 10 00 8 87 9 06 9 98 9 68 10 69 11 10ai ll 2 09 8 40 4 87 5 20 847 7JI 8 28 9 48 9 66 lllt 84 ILlO aoudl tM i li tM9 ia tl B lt 4 47 1 41 1 4i 8 48 lU D cCorriè delta Sert harinnert er uo dat de F nach repobliek in 1793 en 1794 Mil dargelgken mutregel genomen beeft eo dtt de GommisaioD dei SobsisttDoei die tbq Mei 1793 tol September 1794 beetain beeft 1400 miUioeo deficit beeft nagelaten waarbg evenwel ia aanmerking moet worden genomen dat bet agio in dien aatiii o aten t gd bgzooder hoog fras Kn nadat die commissie ontbonden wae itelde Barrèse teo einde raad aaa de cooTentie voor an jeüno general tt qd carême ciriqne ait te cbrgven Zoo erg zal het nu misBcbifUi in Italië wtl niet worden De pra tan 32 lire ie niet zoo baitengewooD laag de rrge markt is op het oogenbiik ongeveer even boof Maar ig daelt en rgat wat natnoriyk tot Bpecnlaties aaulei ding kan geven Ën dan is het zeker voor een regeering wel een zeer vreemde maatregel tegeoover deo giaaohandel vrg hooge inkomende rechten op graan plot ling af te scbiffea en dan zelf te gaan verkoopen tegen prezen die rerliee moeten opleveren D iarmee moet de bande geraloeerd worden Ëindelgk sal men Datuarlgk terdege moeten oppaisen dat met gekocbt wordt oor verkoop naar bet baitenland ook weer op speculatie Het rolgende verhaal omtrent de troebelen te Pontedera io Pisa in aan een correspondentie in de Daily News ontleend De vroQwen gingen ook bier vooraan Reeda sedert den 3den Mei waren er samenBcholingen geweett voor bakkerswinkels eo had njen voor het raadbuii om brood geroepen Maandag ontjnapte een kletoe jongea die zgo oudere had hoeren roepen en menife teeren aan ban toezicht en rende door de 8tra en iiticbreeuwen de wat bij geboord bad Geef ous werk Geef nni broedt üa arme domme hongerlgders hem achterna meenende dat het kindden g est had de engel der revolutie was Voor bet huia van den bargemeester kwam de menigte samen eoldaten TeracbeoHo er viel een echot Onmiddeliyk daarop volgde een verwoed gevecht de politie afcenten scholen ban revolvers af en er werd teruggcscboteD Een infiuterie officier een pol it ie inspecteur en een reswrve officier vielen als eerste slaahtoffers Toen liet de bevelvoerende officier acbtmaal op de trompet f blazen ten teeken dsfc er vnar gegeven zou worden maar de menigte luisterde uie Zg die vooraan stonden konden niet we do achtersten drongen op Tonn de infanterie aiudelgk een balvo gaf vielen de voorste rgen der menigte getroffen nefr Met stoleo en revolvers werd teroggaschoten iTen rouw vloog naar voren rakte de gevelde geweren vaDsen zette een pistool op de borst van een loldaat en lohoot hem dood Zij zelf werd oümiddellgk met bajonetateken afgemaakt Onder de dooden waren vgf kinderen De prefect van Floreace heeft ootilag genomen de prefect van Milaan is op nonaetiviteit gesteld Het militair gezag voert bet bntour DUITSCHLAND De keizer en keizerin ijn Zondag in Straataborg aangekomen Kr w a veel volk op de been ËMOKLAND 8 86 S 4S 8 49 8 66 9 06 0 udi 6 7J UoordriMht door 7 88 Hiouworlrork 7 89 Cpslle 7 4 Rott r l ni 6 30 7 SS 88 4 46 4 66 6 04 5 11 6 17 6 58 8 08 6 11 6 19 6 86 ttoUerükm Ctpelle Hieuwerkerk Uoordnoht 9 d 80 8 41 k 61 9 03 9 08 Goud Ze ranhuiuD Moerkapelle ZoetermeetZegwMrd Voorburg Haw 7 8 7 42 7 68 8 07 8 19 7 20 Uage 6 46 Voorborg 8 68 ZoetermMr t sewaard 6 6 orgiibai ii Moerkapelle 6 17 onrt 4 J8 7 48 8 20 6 35 6 43 6 08 apda Üuéew Woard UtrMkt Woonl Oud w aoud Een onbekende heeft bet geld aangeboden om ter gedacbteois van de hertogin van Teek te Bognor op de Zoidknst van Engeland een huis te bouwen en in te richten ten einde arme werkvroowen uit Londen eeo veertien dagen aan zee tot rast te laten komen Voor bet ouderbood ii een kapitaal van 11 000 pd at noodig 9000 pd at is reeda door een Mansion Hoiueoommissie opgehaald BINNENLAND De vervaardiging van het bordnnrwerk voor bet iowendige van de gondeo ataatsiekoets welke H M de Koningin hg baar troonsbe teiging tal wordtin aangeboden ia Ofj edragen aan de leerlingen van de Bgkaschool voor bBoatnyverbeid atdeeliog knoatsaaldweik ge veitigd in bet llijkamuseam Het werk wordt geleid door de Iferares aan bedoelde school mevrouw Ida van Ëematede Winkler en belooft zeldzaam fraai te zollen worden Aan den adjodantonderolficier vaandeldra ger de Boer van bet 4e reg int is de lilveren medaille nttgereikt voor 24 jaien dienst Door de H ÏJ S M zal 23 Mei e k aaobeitefd worden bet maken van een vierde perron aan het Centraal station Ie Amsterdam De boBw van dit perron etaat in direct verband met deinhuldigingafeesten Aangezien gedorende de feestdagen van September e k een groote toevloed van reizigers zal mogen worden ver acbt ia door de H IJ S M naar middelen gezocht em de aankomst eo het vertrek der treinen zoo goed mogelgk te regelen Een dier middelen is de bouw van een vierde perron langs da De Knyterkade zich oitstrekkende van het Weatelgk viaduct tot even voorbg het geboow van de venoootsehap Begraafplaats Westerveldc Dit perron krggt eeo breedte an 6 D0 M en zal geheel bestraal worden Ëen hevige orkaan heeft in Bima en Timor vela huizen vernield bopderden meo8cht n zgn omgekomen Birma is een rgk dat zich over bet oostelgk gedeelte van bet eiland Soembawa uitstrekt en daaieaboven bet wsatelgk gedeelte van bet eilaed Florea Maoggaraai en de tassclienliggeade eiUnden omvat Het grenat das ten ooeteo aan de resid otie Timor wuartoe het oo telgke deel van Flores behoort en in het telegram van onzen correspondent zal wel bedoeld worden dat de orkaan die gaheele eilandengroep gevormd door Timor Flores Soembawa enz geleistird heeft Ter hoofdplaats Bima 10 000 inwonera iaeen controleur gevestigd N R Ct Over de nieuwe ramp io Indtë ontvangt bet N V d D bet volgend telegram oit Batavia De kleine Soenda eilandan tgn geteisterd door hevige stormen De baai ran Bima Soembawa is bedekt met doode lichamen stokken van buizen huisraad enz Timor Koepaag het Nederlandscb gedeelte bleef gespaard De afdeelingen Schiedam van den Ned Brood Koek en Banketbakkersbond en van den Ned R K Volksbond afd Bakkers hebben besloten op Hemelvaa tsdag geen brood te bakken of te doen bezorgen In Den Haag wonen 1 Dpu Haag is in repen roer Waarom Vanwege den hoofdelgken omslag De Hagenaars kregen bnn aanslag biljet tan voor den Hoofdelgkeu Omslag thais en ontwaren dat ze geweldig zgn opgeslagen GOD nA19 53 8 11 1 1 7 I U 1 88 8 80 11 81 1J 18 ll Sê 11 86 11 48 61 18 88 9 63 10 19 10 89 10 86 10 4 10 41 9 88 11 87 11 S6 9 46 iü U 10 17 10 39 10 48 111 64 B 8S 19 06 11 67 10 16 9 08 Verdubbeling la al zoowat t minste dat men rygt zoowel onder de kleinen ala onder de grooten zgn er die oog met veel meer zgn opgevoerd In de middenklasse menachen in woningen van f 300 k 500 huur hoort men algemeen dat ze zoowat tweemaal zooveel tQ betalen krijgen maar iemand die op kamers woont klom van f 30 tot f 100 een jaSronv die van eao pensioentje leeft cig haar aanslag van f6 op f20 brengen zeer vermogenden kregen een f 1000 opslag enz R Nbl Het getal werkelooze diamantbewerker te Amsterdam is door bet voortduren vao den oorlog tnascbea Spanje en de V er Staten dese week g itegeo tot 1413 hieronder werd niet gerekr nd die werklieden die oog een paar oor in de week gewerkt hebbeo Het was de tweede maal io deze eéow dat een lid der Tweede Kumer plota ling in de zitting overleed De vorige maal waa t evenals nu een R K afgevaardigde eo ook toen mid deo in het nitaprekeo van eene rede De eerste maal waa het4 Jnni J895 ook op een Yrgdag en toeo eveneens een militiewet aan de orde waa Eu de heer L D Storm afgevaardigde Toor Breda had toen evenals nu de beer Bablraann bad gedaan joiat verklaard dat hg zich zon bigven verzetten tegen de voorgedragen regel og Gemengde Berichten Men meldt ons oit Rotterdam Hedenmorgen ten half zea uur is het barkachip Chipman kapitein Brigge geladen met ateenkolen komende van Pensacoioe in NoordAmerika en bestemd voor Dordrecht bg het doorvaren van de apoorbmg over de Maaa tttsachen Dordrecht en Zwgndrecht aan den grond geraakt in den doorgang zoodat de apoorbmg niet gesloten kan worden Het drukke spoorwegverkeer via Dordrecht waa daardoor ten eenen nale gestremd De inspectenr der staatsspoorwegen standplaats Rotterdam den heer J J vanBeuningen en de sectie ingenenr den he r A J Buis begaven zich heden moi en ten 6 30 per locaaTtrein die inmiddels was samengesteld aan bet centraalstation te Rotterdam herwaarts onmiddelgk werden maatr elen getroffen om eenigermate in het reizigersverkeer te voorzien ook met het oog op van en naar België en Frankrgk gaande treinen De Zuid Expreatrein No 84 die ten 6 30 aar te Rotterdam van Hoek Tan Holland arriveerde werd aan het Beursstatioo ontbonden en vervolgden de reizigers vaa nit het Maasatation hunne reis naar Znid Duitschland Inmiddels mocht het gelukken de spoorbrug zoover dicht te draaien dat hg voor voetgangers begaanbaar was en de reizigers konden overloopen naar de aan weerszyden staande treinen Ten 1 uur hedenmiddag bg boog water zal getracht worden de Chipman c af te sleepen Aan de spoorbrug is geen noemenswaardige schade toegebracht Mevrouw B te Rotterdam die tengevolge van een gaaootploffing verwond werd ia eergisterenavond na in hft Ziekenboia verbonden te zgu naar de echtelijke woning op de Glashaven teruggekeerd doch de eveneens verwoede zoons zgn daar in verpleging opgenomen Zaterdagavond ruim 10 nor warden door G H Haiakeos en H T Verhaaff te Schiedam de drie kinderen van 8 6 en 1 jaar van J F Nauman wonende Groenelaan aldaar an den veratikkingadood gared doordien zg op het nalpi eroep van eeo der kinderen en omdat zg rook nit bet pand zageo komen de straat deur opentrapten eo de kinderen die alleen tbnii waren eo te bed lag o nit bet met rook gevulde pHud overbracbten naar de tegenover gelegen woning van den heer C Klein ROTTS DAM ïiHsre T S tS 3 7 4 68 4 6S 6 6 6 12 6 19 4 4 15 6 9 6 10 i y 4 4 4 4 6i 4 67 6 04 6 10 1 44 I S4 8 01 9 08 9 14 4 83 4 39 4 68 5 04 B 15 18 2 1 85 1 41 1 S6 8 06 9 17 U 60 4 01 4 97 S 14 Naomann en zgn vrouw waren boodsobappen doen eo het bleek later dat Nauman die een wateratokerg ia het pand uitoefent brandstoffen onder den waterketel bad gereed gelegd maar dat dezen in brand wareo geraakt ter wgl de achnif dicht wal Te Valtermond heeft man den inboedel eener weduwe die den In Mei hnre woning bad moeten verlaten tgdeoa bare afwezigheid oit bet huis gedragen en in een nafoggelegen deonenboecb neergezet zoodat sg genoodzaakt was deo volgeoden nacht met hare twee kindereu onder den blooteo hem 1 door te brengen genThans is haar van overheidawega eene andere ver ïifl tj aangewezen leldtH E Men meldt SU Den Haag Nu er aan de Vgfalnizen flink gespuid wordt begint bet graobtwater binnen deze aia d allenga te verbatrea De onaangename reuk ia da vorige week was bet gevolg van het inwerking brengen der herstelde aluiawerken bg Schiedam Ala na gedurende het badseiztfen de toestand dezelfde kan bigven o l dat het water zooals thani in zee kan stroomen dan verwacht men geen herhaling van de vervuiling van verleden jaar en die ook voor een groot deel waa toe te ecbrgven aan de werken aao de Vgisloisen Perdooen die daar geweest zgn verzekeren dat er than a groote hoeveelheden friacfa water worden doorgelaten Men meldt oit Middelburg Gisterenavond te 8 nar had op heiSeiabolwerk eeoe acbarmotsetiog plaats tuaacheo burgers eu militairen tengevolge waarvan een anldaat door een messteek eene ernstige verwonding bekwam zoodat hg terstond in het hospitaal moest opgenoman worden Ook aao een borger werd eene verwonding aan deo hala toegebracht Omatreeks 10 oor in deo avond werd io de Lange Noordstroat een sergeant der iofaotcrie onverhoeds aacgevatleaen zoodanig met ren mes gewond dat zgne epoeraiog in hft hospitaal nnodzakelgk was De dader vao tl deze verwondingen is zekere Van D een 30 jarig werkiuin die zelf gewond nerd in den roft door bajoaetfitekeo de daderji bi yn cnbekend Bet tiatkscbip ajonge Jan schipper P Ftirtstra werd giateren ten zuidwesten vku Eukhuizeo aangevaren door de Dokkumer Rtoomboüt Koophandel kapt O ds Joeg met bet gevolg dat bat bgna oomiddellgk zenk De opvarenden werden door de stoomboot upgeuomeo enteEnkhuizenaan wal gezet Zouditg werd ia de bosschen te Boschhoorn van de aMaatachappg van Weldadigheid een groote drgfjacht op wilde zwgoen gehouden Een veertigtal jagers uit verachillenda plaatsen van ons land nam er aan deel Men had wel het genoegen eeo wild varken op te sporen maar niet het elnk bet doodelgk te treffen Het was een groot exemplaar Veracbeidea schoten werden er op gelost waarvan sommige ook wel raak waren doch ze schenen op de dikke baid af te stuiten en de achtervolgde ging in zgn gewonen draf verder Io den naobt van Zaterdag op Zondag werd bij den landbouwer T R aan de Walatraatte Deventer ingebroken De dief werd op heeterdkad betiapt zijnde de bourmao van Te R die de miadsad niet uit armoede behoefde te plegen De vronw toch heeft een zaakje met hasr water en vunrnering en verdient goed haar brood terwijl de dief dagelgks werk bad als arbeider T R was reeds meermalen bestolen maar het mocht hem niet galnkken den dader op te sporen 10 04 10 11 10 18 10 96 10 84 10 84 11 80 7 66 S Oi 8 09 8 18 96 8 48 9 10 10 16 10 1 7 86 8 6 17 6J7 6 34 6 41 8 47 9 87 f 47 f 9 84 10 01 8 80 10 07 10 80 10 10 89 11 6 10 18 10 81 10 88 10 88 11 6 11 44 7 69 84 8 16 8 89 8 84 10 05 7 65 7 80 6 12 6 18 6 80 6 8 6 60 9 88 9 84 9 48 69 8 93 10 10 10 88 6 80 7 48 6 De buren hadden nu echter Te R gewaarschuwd dat zg den vorigen avond een persoon om igna woniog haddoo liau loopu bigkfaaar Di t mioder goede bedoeliageD ZaterdftgBTood dd verborgeo cich twe po Utieageoiêa ia het haia bewoond door T R Om èeD anr boordaa zg dat er word iogebroken door bet aao de atraat zicb beriodende atalraam De dief begaf zich toeo naar het Tertrek waar bg meeode wat te Tioden eo liep hier ia de rat De politie ageateo orervielen ham boeideo hen a namen hem nitde oaar bet baream Termoedelgk ia h dezelfde persoon die de inbraken bg Teracbilleada noringdeendeo te Derenter in deo laatatea tgd gepleegd heeft Op bet Znidereind Tan VGrafolaad ia giatarennaeht de groote bleekerg ran Hendrik Stotien afgebrand Kort nadat de beoooera zich ter roBte hadden gelegd brak de brand nit in de drogerg Kaar men rermoedt door het drogen van wascbgoed dat geheel Torloreo ging Ook het woonhaia ia uitgebrand doch de inboedel grootendeela gered evenals de jniat aangekomen Taawben £ ene dienetbode Trgntje Veltmeyer is bg de ramp omgekomen De bleeker Hendrik Hafkamp dte op korten afstand woonde werd Tan schrik ongesteld en stierf kort daarna Omtrent den noodlottigen brand te aGra veland ferneemt het aHbld c nog dat StniTer nog maar zeer kort geleden ingeTolge een geschil met de directie der assurantiemaatachappS waarbg bg Terzekerd waa zich heeft laten aCschrgren en zich nog niet veer bg een andere maatschappij had doen veriekeren zoodat de schade voor hem aanzien Igk is Omtrent de bg de ramp omgekomen dienstbode wordt beweerd d t men haar in bnia heelt booren roepen doch io de eerate Terwarring was het der aandacht ontgaan Tot deelaeming aan de Toorjaarsexamens welke vanwege de Vereenigiug van bandelsbedienden Mercurins zallen worden gehouden hebben zich 211 candidaten aangemeld over de TerschiUende vakken als Tolgt verdeeld Boekhouden 144 handelscorrespondentie Nederlandscb 1 Fransch 9 Engelsch 34 Hoogdaitsch 19 Frahsch ea Kngetsch 1 Fransch Sngelsch en Hoogduitsch 1 Engelscb en Hoogduitsch 2 De examens zuUen ditmaal in geen geval Ttór 15 Juni plaats hebben in verband met de vacature in de commissie van examinatoren ontstaan door het overlgden van den heer C J Theunisse STADSNIEUWS GOUDA 17 Mei 1898 Gisterenavond bad in de Volkaleeszaal eene vergaring plaats van laden van bet departement Gooda der Maateobappg Tot Nut van t Algemeen i waarin de aangelegenheden der Spaar en Holpbaok werden bahandeld alsmede de punten van beachryving der Algemeene Vergadering Tot commiaaarisBen der Spaaren Hnipbank werden herkozen de hh Dr W JnliuB D Hoogeodgk C D Jnlins Dr A van IJsendyk en gekozen de beer W J Foringn Droogleever Tot afgevaardigden ter Algemeene Vergadering werden benoemd de hh D Rnyter en C D JuUae tot bonne plaativervangera de hb C W van de Telde en J H van der Voort Tot lid van het afd bestuur werd herkozen de heer C W van de Velde Orelio en Mano Deze twee bekende knnstenaars die met bnn liederavonden io de hoofdstad groot soccas hebben behaald zullen binnenkort onze atad bezoeken Een waar kunstgenot staat onze mnziekliefhebbers te wachten De onlangs op de Ktierenkenring alhier door de afd Gooda en omstreken der fiolt Maatschappg van Landbouw aangekochte stier is gestationeerd btj A Yerweg te Gooderak oabQ deze gemeente Stolwuk Op verzoek van enkele beereo nit onze gemeente trad jl Zaterdagavond alhier op de beer De Olercq van Nunapeet met eene rede die hg bad getiteld Een blik op onze samenleving De begrafde spreker begon met te wgsen op de lichtpunten als toeneming der bevolking eu van den gemiddelden leveusdoar de toename ran de nationale vermogens en de vermeerdering van bet prodaetievermo gen ook op bet gebied van deo landbouw Met tal van cglers toonde spreker dit in enkele voorbeelden aan Hei grootste gedeelte zgoer rede wgdde spreker echter aan de achadowey den in onse samenleving en gaf de z i beste middelen tot verbetering aan De heer De C wees o a op bet groot aantal bedeelden gevangenen werklouzen vagebonden enz in Nederland en Europa op de vermeardering van wereldeehnld en hypotheken op de vele werken van liefdadigheid die noodig blijken ta zgn op de toename van het aantal krankzinnigen op den treurigen toestand in sommige fabrieken en vele andere zaken meer waarna bg enkele middelen tot verbetering aangaf als vermindering van arbeidsuren fabriekswetten bet agiteeren voor looos ver hoog ing en onteigening van deo bodem Zgne met den gloed der overtuiging uitgesproken rede werd met aandaobt gevolgd eu met applaus dankte de vergadering den apreker Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt Na nog eenmaal bet woord verkregen te hebben wees de beer De G o a nog op de werking van het privaat bezit in t Bildt De beer M Verdoold Cz die zich met de leiding der vergadering betastte dankte den spreker ook namens de aanwezigen voor de bereidwilligheid waarmede hg had voldaan aan bet verzoek om io Stolwgk te willen optreden en voor zgae leerrgke rede Tot onderwgzer aan de Chr school ie Heioenoord is benoemd de heer P C Den Ouden te Gooda die de benoeming tegen 1 Jnni heeft aangenomen ScHOONHOTiN Alhier is benoemd tot onderwgzer mei boofdakte aan de school van den beer Akkarbuya de heer Hoogendoorn onderwgter alhier zgnde no 2 der voordraebi Alblasserdajï Uit de gemeentekaa alhier wordt f 300 beschikbaar gesteld ala anbsidie aan do faestcommisaie voor het afsteken van vnnrwerk tgdens de luhuldigtng feesteu RECHTZAKEN De arrondissements rechtbank te Rotterdam veroordeelde heden A J D 22 jaar wegens diefstal tbu een horloge ta Goada tot 2 maanden gevangenisstraf PosterUeo en Telegrapbie Benoemd IG Mei Tot brievengaarder te Abbeobroek A Beekman thans postbode te OodBeier land eo te Nienw Heilevoet J Noot bojm thans postbode te Heineuoord 1 Jnni Tot brievengaarder te Losser J Ennïk thans postbode aldaar ts Scbagerbarg W Bossen 60 te Glekerk Oenkerk H Mannsnga 1 Juli Tot directeur ran bet post eo telegraafkantoor te Ede W Hbbink tbaua commies der postergen 2e kt te Snoek BaTorderd 1 Joni Tot commies der postergen 2e kl de commiezen 3e kl J J fan Houweuinge te Haarlem met verplaatsing naar Rotterdam en J an Ngmegen Schonegavel te Utrecht met vorplaatsiog naar Rozendaal tot commiea der postergen 3e ki de commiezen 4e kl R Bentben van het fagpost en telegraaf kan toor Tolpplein te Amsterdam en Ja K Visscher ten spoorwegpoatkaatore 00 2 standplaats Rotterdam Verplaat t I Juni De commiea dar postergen 2e kl A H M de Brugn van Rozendaal naar Breda de klerk der telegraphic 2e kl mej I Ohmstede van de Rgp naar Amsterdam do klerk der postergen en telegrapbie 2e kl mej J M E van Veltbuijsen van Amsterdam t legraafkantoor naar de Rgp Aan deo op 1 Jnni an Amsterdam naar het spoot wegpostkantoor no 2 rerplaatsten commiea der postergen Ie kl E J W van Goor is Ëotierdam als standplaats aangewezen Verlengd tot en met 31 Maart 1899 de tgdelgke plaatsing aan het bgpost en telegraafkaotoor Kruiskade te Rotterdam van den klerlc der poHtergen en telegrapbie 2e kl mej A A Frnin aldaar Ingetrokken De verplaatsing van den commiea der telegraphia 3e kl J J P Haizer van Grave naar Helmond en die van de klerk der postergen en telegrapbie 2e kl C C den Decker van Goes telegraafkantoor naar Grave Eervol ontilagon 1 Mei De commiea der postergen 2e kl W F van Oldenborgh te Breda 1 Juni Da brievengaarder ie Scbagerbarg M Bosien 1 Aag De opzichter der telegrapbie Ie kl L S Steen d te Hoorn Ontslagen 2 Mei De commiea der postergen 2e kl J J li Bedloo de Bronore ie Zwolle Overleden 2 Mei De commies der postergen 4e kl E F Meerdink ten spoor wegpostkan tore oo 4 standplaats Arnhem 5 Mei Da direcienr van bet post eo ielegiaafkantoor ie Wage iogen F W Jaeger Met ingang van 1 Jnni a a wordt op de Groote Markt ie Arnhem een bgkantoor der poateryen gtTesiigd in vereeuigiog met bet aldaar geveatigde bgkantoor der telegrapbie Het bgkantoor is tevena aangewezen voor den dienst der pakketpost VERSCHEIDENBEID Op de vergadering der fViaBchetg Vareani I ging werd voorlezing gedaan van bet volgende bericht De heer Hasaelbacb vischkweeker te Zwaanspreng ving voor eenige weken een reiger in een klem die hoogitens drie kwartier aldaar aanwezig geweest kon zgn De maag van bet dier bevatte een en dertig een jarige forellen die alle oc tamelgk gaaf te voorscbgn kwamen De reiger werd iu tegenwoordigheid van bet personeel der inrichting geopend en nagszien De viseh die nit de maag te voorscbgn kwam vertegenwoordigde een waarde aan f 6 20 zoodat io de vergadering de vraag met aandrang gesteld werd ia bet niet zaak maatregelen te oemen zulk een achadelgk dier uit te roeien Aan een brief uit New York ontvangen ontleeneo wg der e amusante passage iNataurigk hebben de mosio balla alle soorten liederen en gelogen beid szangen op bnn repertoire Ik heb in een van deze inrichtingen een Franschen goochelaar gezien die o deze wgze het nationaal gevoelen streelde bg liet een kongn verdwgnen en merkte op dat dit een Spaanaoh kongc was Dan tot groote prat van bet publiek teraoderde bet diertje onder zgn vlogge vingers in een Amerikaaoncbe vlag Ge begrgpt het spectaket van geestdrift dat op deze aardigheid volgde Een tronwpartg Een ooderwetsch howeIgksfeast dal in deze week drie dagen duurde vinden we in een Dnitsoh blsd beachreven Het werd te Siedenlangnnbeck een Pniisiacb plaatsje gevierd en 600 gasten waren genoodigd die grooteodeels iu tenten waren gobnisvest Voor het feestmaal werden 2 ossen 3 vette isrkeos 4 schapen 6 kalveren en 70 kippen geslacht Van ongeveer 10 centenaars meel waren 200 boterkoeken 60 ketelkoekeo 22 gfoote taarten eoz gebakken En daarbg werden eenige honderden flesdoben wgn vier groote vsiao bier en 175 liter sterken draiik genoten Op een concert te Londen kon een zaogerei niet ziageu omdat zg en ongeluk mei baar rijtuig bEtd gerad de piaoiet kon niet apele wegens een wond aan den eersten vinger zgner linkerhand eu een andere zangeres veratnikte haar voet juist toeo zg naar bet conceit wilde gaan Gelakkig waren er voor dien avond nog vgf andere artisten geSngageerd soodat het pnbliek toob genoeg kreeg 357 StaatB loterij o ICIesiB Trekking ran Dinwlig 17 Mei 1 0 671 S6000 No 610 ISdO No 8019 4737 tOIO 965 1167 12884 en 14771 ieder 1000 No 7SS 4S40 878 14481 16446 en 80364 ieder 400 No 4e 7 66S9 li4SB U1S6 cd 16867 ieder 800 No 4108 4446 68 0 8688 llBSl 11S7B 14B 16488 17819 1 U8 ea 80782 ieder 100 Prijzen ven 70 84 8464 6313 7871 10068 I893i 16809 19866 167 3473 6381 7988 10148 130S0 16S14 19388 386 3663 5364 8018 10166 13838 15868 19834 341 3600 6668 S S9 10W7 19846 16880 19471 398 3976 6680 8093 10881 13373 16813 19488 400 3688 6918 8130 10608 18378 16886 19686 681 3795 596 8136 10633 13389 H850 19628 661 388 6057 8433 10646 18717 16315 19838 774 3983 6119 8418 1070S 13766 16867 11716 790 8964 218 8671 10738 1S766 16876 19838 971 8 69 235 8687 I07S0 13776 16464 19864 1038 4080 847 8597 10763 13887 16476 19889 1046 4081 6263 8694 10834 131168 13491 19932 UOO 4046 6294 8760 11084 13967 16743 19958 1886 4147 6431 8815 11166 14858 16383 80067 1386 4164 6436 8984 11808 14865 16850 80092 1481 4167 6688 8968 11407 14306 16 67 20168 1764 4810 8738 8998 11688 14317 1700S 8018 1861 4386 6380 9066 11979 14369 17108 80186 1946 4380 6867 9186 119S4 14885 17216 20146 1986 4647 6904 9846 18080 14b36 17606 2 1298 8033 4668 7094 9864 18063 14617 17685 20303 8168 4656 7139 9898 18100 14646 17962 20805 8488 47 8 7813 9346 12104 14696 18088 20306 8475 4861 7260 9483 18288 14968 18049 20348 8608 4984 7386 9607 18416 16087 18809 80470 269T 4983 7371 9662 18610 16049 18624 804 8 8668 5108 7459 9707 18687 1618 18678 10146 8790 5114 7684 9888 18648 16237 18717 80604 8796 5180 7666 9877 18691 It8l5 18780 80940 2862 6198 7679 988 12711 16386 18862 80708 8988 6843 7737 9963 18770 16668 18916 80782 8988 6861 781710040 18834 15768 19038 80868 Burgariyke Stand GËBOBEN 13 Mei Jan ouders H Both en M W B Verbree Lncas ouders J Asders eu A Q Berends 16 Hendrina ouders P C van der Horst en P Neef OVERLEDEN 15 Mei B Klopper hoisvr van J Vsihoeff 43 j 16 L Anders 3 i E El O L j Ad E Foulard Zijde 60 Cts tot 3 9S per Meter Japansch Ohiueesch te in de nieuwste dessins en klanten loowal Zwarts Witte en geklenrde Menmehergmffée van 3S ets tot 140d per M tilad Qeatrwipt Geruit Gewerkt Damast eet circa 240 versche qnaliteitan en 2000 versch kleuren dessins eet f rif oai ftM eiB rechten iu hui STAIÏN par omgaande Dubbel brietport naar Zwitserland 6 Heoneiierg s Zijde labrieken K en K HoB 1 B1CM GROOTE KEUZE in de nieuwste A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Televhomn Xo 3t Beurs van Amsterdam latkrs Vrkn 8 61 98 lOOV 86 83 84 17 7 l 48 76 85 104 U S67 lOO l 100 8 85 4 8 100 43V 100 804 143 69 101 81 180 80 ïr 113 iO 198 100 64 9 ll 1601 99V n u 101 100 l l 188 11 101 40 108 u l l ll 74 ♦ V ITV 16 MKI NluB l i D Cert Ned W 3 dito dito dito 3 dito dito dito 8 lloNoia Obl Gcudl 1881 88 4 Italib lasohriJTiog 1868 81 6 üosTlna Obl in papier 1868 dito iu lilver 1868 5 roETUOil Obl mot oonpon 3 dito Ueket 3 10 4 lOO s lOOV 14 V USLANl Obl Bisoenl 1894 4 dito GncoDi 1830 4 dito bij Bollii 1889 4 duo by Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 6 SriliJB Porp t iioLuM1881 4 Tuaaslj Gopr Cmv leen 1890 4 üeo leeuiug sorio D dec Ie niug aerie C ZuidAra Kip r obl 1898 6 Mlllco Obl Duit Sell 1890 6 VaNistm Obl 4 oubop 1881 AvSTlEBAii Obllimtien 1896 3 BonsaOAM SlKd Iceu 1394 3 Nsi N Afr Handels ud Areudsb ï b Mij CertiJostou DoliMMliohsppg dito Am Hypotheekb paudbr 4 OuU Mij dorVoraleDl aud Sr Hypothe ekb psndbr 3 Nederlaudirbe bank snel Ned H ndelmaalioli dito N W k Pao Hyp b paudbr 5 ttrtt Hjpothoekb pandbr S a 1 l tr Hjrpotkeekb dito Sl i OoBTiNa Üoil Hong bank saad RcsL Hypothoekbauk pandb 4 Amb ika Kqut hypoth pandb 6 199 5ÓV s 181 11 Maxw L 1 l r Lion oert 6 NlB Holl IJ Spoor Bü SBud llU totlüipl V ♦ 180 106 108 1001 loiv 111 186 88 Ambbika Cent Pac Sp Mü Obl 6 Ohio k Sorth W pr C v aand ditodito W n at l oter obl 7 Denverk Rio Ir Spm rort v a lllinoii entral nbl in goud 4 LouiBr SAab villi Oert v aand Meiioo N Stad Uottordam aan 3 BlLOlB Slad Antsrerpen I8 7 Stad Brunei 1886 2 UoNO Theiu Begullr OeaelUoh 4 OosTBNB Staatileening 1860 6 K K Ooit B Cr 1880 3 Span Stad Usdrid 8 1868 Nbo Ver Bet Hvp Spobl oert ADVERTENTIEN Ueden overleed na eene kortatondige ongeateldheid in den onderdom van bgna 80 jaar onze geliefde Moeder ALIDA SAnEIlBEEK Wed V den Heet H SoHOuraii Uit aller naam JOHb 8CH00TEN Hm t Hm beste ontcliadaijrksla m s m makkelylulepoeumlddalvaarllsiraa ea vooral danMsniKlndersehoaawarlt U dl Apprsfuur van C M Ullsr 4 Oa av Bsrlla Beatli 8tr l4 ManbtMi Detf DUV os naam en fabrlskBiiMfk