Goudsche Courant, woensdag 18 mei 1898

Vrijdag SO Mei 1898 No 7584 Tste Jaargang tm Directeuren der ONDERLINGE BRAND WAARBORGMAATSCHAPPIJ gevestig d te Amstebdam brengen ter kennisse van belanghebbenden dat den Heer Q Jl PBIIICIE als Correspondent van genoemde Maatschappij op zijn verzoek het meest eervol ontslag is verleend en dat in diens plaats is aangesteld de Heer J B Biezenaar Jzn voor Gouda en naaste omgeving bij wien voortaan alle verlangd wordende inlichtingen te bekomen zyn 14 Mei 1898 DE JONG Co mmim courant NimiwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tdcfooii Mo De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN Onder referte aan het bovenstaande beveelt de ondergeteekende zich in genoemde betrekking aan J B BIEZEINAAK Jzn Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pracla tigr i et ing exiclxt HEËRËNHUIS met IM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerieht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Jitujdtaeieainff met rood letterSi iet voorai op de MaatseJiapp tot Exploitatie ran de Fietoria Bron Kantoor voor 2federland Boompje éO Botterdam HAAR TANDt NAGEL en KNEVELBORSTELS Worden steeds op garantie verkocht alsmede een mime sorteeriug KAMMEN bij B P VAN WIJMiAAllDIJI Colffewr Klelmeg Gouda Opeabare Vrijwillige Verkooping op WiËNSDAG 25 MEI 1S9S des morgens ten ftO ure ten overstaan van den Notaris J VAN DKR LBEDEN te Ouderkerk a d IJssel aan de Steenfabriek genaamd Altena gelegen aan den HoUandschen IJssel onder Oouderak TBn Ongeveer t Alillioen Tftn verschillende soorten en op diterae tassen gesorteerd Notitiën te bekomen by den Notaris acht dagen vóór den verkoop ÏE KOOP in de onmiddeiyke nabyheid van OnOIIA zeer gunstig gelegen aan den Stoomtram een Bolied onlangs nienw gebouwd FABRIËHSGËBOIIW met FLINK len errein bözonder geschikt mor WA8CHINR1CHT1NG of INDU8TRIEELE ZAAK Te foeTragen onder No 2453 aan het bureau van dit blad Een HUIS TE KOOI ol TE HUUR staande in de Platteweg te Beeuxoijk Uenevens daaraan grenzende LOODBEN TUIN met 16 omstaande Vruchtboomen en ia verder van alle gemakkeu voorzieu Adres G VERWOERD Platteweg te Ueeuwijk Nïeuw onovertroflen Prof Dr Liebers welbekeml imnv mLcnt iuxn Alleen i eht met Fnlrioktinerlt tot voortdarende radicale en HM H zekere genezing van alle zelfs B0V de meest hardnekkige xenuwj Bnl xlekten vooral ontstaan door j3fi9 afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleekzucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz Pollatione enz Uit voerige prospectossen Prijs per llesoh fl 1 fl 2 fl li ilulibüle llencli 1 6 CeDtruiilDepot Miittli v d VbrIo Ziiltl oinme Depöti 0 Uappfll B Gnivenhage C J W SiiabiUé llottenlHra M Cleban Co Amstordum Lobrij 011 Porton Utrecht en bii utle drogisten KRAEPEUEN HOLIH Chemisch Mlvero MelkSUlker ISFEGIAAL VOOR KINDERVOEDING alom verkrijgbaar in bussen ii i g 0 90 1 V kgr 0 50 en a kgr 0 25 Men wage uitdrukkelijk I j KRAEPELIEN HOr M IfiBRTEKsMEKK MeUciuiker ei tisclie op de Etiquetten nevensttaand Fa briekamerk n de liandteekening van KEAEPELIEN HOLM Hofleveranciers SBeitt Gouda Bïruk Tan A BRINKMAN k ZÜO V Dinsdag 24 Mei 1898 8 uur Nederlandsche Liederenavo d DOOE OKËLIO EN HANIV PHOenAMMA Ebbst Dkbi üithct LIMDMKBSBOEK van QBOOISBDMBLAUD nr zameld door F C C0ER3 TwBKDï D EL 1 LIMDBBBS v HXDMÜDAAGSCHE XOOSDICBTMBSBntrée 1 Toegangsbewyzen en Tekstboekjes È 25 cta zjn te verkrijgen by Firma EDAUW Boekhandel Gouda Leerlingen ran Openbare Instellingen Toor Onderwijs en van de Muziekschool 0 75 Hoofdprijs ov sm oooHark Hen biede bet geluk de hand De prijzen zyu door den Staat gegarandeerd Xninoodiging tot deelneming in de Kansen TOB U door leu Staat Hamburg gewaarborgde groote GeWloterij waarin zeker 11 Millioen 349 325 Mark gewonnen moeten worden Do prijzen van deze veel voordeel biodendu tieldlotorg die votgene bet plan slechts 118 000 toten bevat zijn de volgende De hoogste priji ia eventueel 600 000 Maik Premie van 300 000 Mort 1 prü a 200 000 Mark 1 piiJB a lOO OUÜ Mark S prijzen i 7B 000 Matk 70 000 Mark 66 000 Mark 60 000 Mark 65 000 Mark 60 000 Mark 40 000 Mark 80 000 Mark 20 000 Mark 10 000 Mark 6000 Mnrk 3000 Mark 2000 Mark 1000 Mark 400 Mark 800 Mark 200 Mark 165 Mark 1 prjj 1 prijs a 1 prij prys a prijzon ïi 1 prijs ft prü fl ïi prijzen h 26 pryzen a 5fi prijzen a 100 prijzen a 206 prijzen a 812 pryzen a 1518 prijzen a 40 prijzen a 140 prijzen a 86DK3 prijzen 9959 pry z Ti 184 104 100 Mark 9851 pr z i 78 45 21 Mark totaal 59 180 pryzea en worden deze in eenige maanden in 7 klasaen uitgeloot Do HoofapriJB in de Ie klassa bedraagt Mark 60 000 sliJEt in de 2e kl tot 55 000 M in do 8e tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 5e tot 70 000 M in de 1o tot 76 000 Mnrk in de 7e tot 200000 M en raat de preraio van 300 000 M event tot 500000 M Voor de eerate prijstr kking die officieel ie vastgeetebl koet een gebeel origineel lot sleohta GuUl 8 50 eon balf crigmeel lot elechta Guld 1 75 een kwart origineel lol alechts Guld SÜ De iiileggflden Toor de volgen lo klnssen zoowol aU de juiste bjel der pryzen worden aangegeven in het oflioieele trekkingaplan voorzien van het Wapen vae den Staat welk plan ik op aanvrage gratie verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkiugslijst De uilbetalini eo verzeDiliiig van de pryzen geeciiiedt door mij dirokt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding yir Iedere bestelling kan men eenvoudig per poatwiBsel opgeven Mon wende zich dus mot de aanvraag om toüzendiug ran loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo ipoedig mogelijk of uiterlijk tot 26 MEI e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Seiir Bankier en WiMelkantoor in HAMBUHÖ Duit chland Stedelijke Gasfalriek ie GOUDA De priJs Tan het gaa is 6 cont per M en voor Kook toestellen of Motoren 4Vs Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdboia verbonden met 15 meter vrjje leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgaameters bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewoners van perceelen vao ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenenen van de fabriek lampen kooktoestellen enztegen betaling van eenige centen per week in hour bekomen il FEANSCHE STOOMVIEVEEIJ HN chentisclie Wasscherij 11 oi pë iiëiiiier 19 Kruiskade Botterdam Gftbreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verreii van alle Üeerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche man tela veeren bont enz Oord nen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden ouschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Klmek en Polikliniek yOBSVErHiBeü KTXM KCOIMti IB toor preek ren dagelyk T n lit 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A GVL Qeneetheer Diretieur P O IKE OUDE SCHIEDAMJMEU GEITEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bg M N B PEETER8 Jz CHIEDAM I Als bew B vüi echtheid ii oacbet en kurk steeds voorzien pan den naam dar Firma P HOPPE Stollwerck sche Borstbonbons gebbrioeerd na Toorachrift van den kon UniTersiteils Prot Gelun Hofeid Dr HarlSM Bmn heblwn sedert 60 jaren als Terzaohtend middel tegen hoesten heeecUieid en aandoening der ademingsorgmen nitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling Yan warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebraikea Verpakking Gede pakje 26 cent Alom verkrijgbaar Buiteniandsch Overzicht Do groote oat der Amarikaaoacbe r eeriag in dezen oorlog is tot nog tóe dat ig alles zelf wil doen eo regelen en berelea Daardoor beeft zg wel ia waar de leidiog in haodan maar bet initiatief der bevelhebbers Igdt daardoor te Tflel Het resnltaat van die leiding ie reeds g blekea Toen verladen week het bericht verspreid werd dat de Spaaosche vloot der Kaapverdische eilanden naar Cadix was teruggekeerd frerden te Washington geheel nieawe beschikkingen genomen Ten gevolge daarvan werd admiraal Sampson belast met de iuoemiDg vaa San Jaan de Portonco en werden bevelen g even voor bet overbrengen van troepeD naar Caba Plotseliog blykt een groot deel van bet SpaaoBobe eskader bij Martioique ea by Curasao te zga geziea duS in de nabybeid van Cuba eo Fortorioo Nu moeten alle gegeven bevelen weder wordeo iogetrokkeo SimpsoB moet on tea spoedigste zgn verspreide vloot verzamelen en Portorico in den steek lateo en de laodingatroepen krygen bevel voorloopig nog te Tampa te blyreo De Amenkaansche regeering heeft last gegeven zooveel mogelgk alle kabels naar Portorico en Caba door te sagden dienteagevolge wordt het iteeda moeilyker te weten waar het eskadar aich opboodt en kan het krygshnreBa io het Witte Haii oiet laoger de gebeele leiding hoodeo doch moet bet eeo deel daarvan oierdragen aan de bevelhebbers der eskaders ♦ ♦ Het door de Frankf Ztg c openbaar ge maakt HassischOoBtenryksch tractaat zon gesloten zgo in April 97 by gelegenheid van bet bezoek des Oostenrykscben S izers te St Petersbarg en bebaUe door de beide Keizers ook door de miaistera Moerawjóóf en Goluobowiki onderteekend zyo Het tra4 in werking op 1 Mei 97 eo geldt voor vyf jaar met Btilzwygeade verlenging by niet opzegging met telkens drie jaar Bet hoofddoel is volgene het blad de handbaviag van den vrede op bet Balkan schiereiland en deotatataaqnoc van elks tegenwoordig bezit Daartoe wordt het genoemd Sohiereiland verdeeld in twee naaste en twee meer verwyderde aferen van invloed OosteDryks naaste sfeer omvat Senië ea da meer verwjjderde ook Macedonië en AlbaniC met een Ign van Sa iki totWraoja ala icheiding van RoBlanda sfeOr welke rechtstreeks Bolgarye en meer verwijderd de rest FEVILLETOX Het Leven te Baden Ben Buuiiche Beman 11 Alten verliezen ze den moed allen laten ze de lip hangen en toch zyn ze tegelijkertijd allen vol hoop ea zouden indien het mogelijk was de maan willen bestormen Daar zijn bijv onze volksrriendeo waartoe ook Gubarsf behoort t s n de beste lui van de wereld en tooh vindt gg ook bg hen datzelfde mengsel van vertwijfeling en twiatzuoht het tp eobta toekomatdroomers Alles zal terecht komen denken ze en ze blazen zich op in afwachting van de groote gefaeurteniasen Maar voor het oogenhtik is er echter niata niets hoegenaamd Bualand heeft in den loop van tien eeuwen oieta eigenaardigs voortgebracht noch op het gebied der rechtsgeleerdheid noch op dat van bet staatsbestuur van wetensohap en kunat ja zelfs niet in de handwerksnijverbeid Maar wacht maar I Heb geduld I het zal alles wel komen En van waar ala men vragen magP Van ons ds beschaafde lieden Ha ba 1 Van het volk P O ja t is een groot volk 1 Daar alle anderen afgoden vernietigd zyn wilton wy aan den armiak 1 gelooven Dooh indien ook de armiak onze verwachting besobaande P Neen dat ia eene onmogelgkfaeid ten minste ala men Kocbanofski leest Viaa ik een schilder dan zou ik het 1 Hst voomaaaste kleediDgituk van de boeren van Ëaropeescfa Turkije omvat Wederzgds znlleo coutractaaten Vaken voor het behood van dea vrede en desnoods respectievelyk Servië en Balgarije gewapendarhaod in bedwang houden Aan Daitschland werd dit verdrag geheel meegedeeld zegt de Frankf maar aan Italië met weglating van de passage betreffende Albanië Ia het Engelache Hoogerhuis weigerde Lord Salisbury gister over Chamberlain s rede in debat te treden zonder dat hy den tekst in handen had De bezetting van Wei hai wei zoo zeide de minister heeft ten doel China te versterken het tegen wanhoop te behoeden en het moed te geven als het aan vyanden het hoofd moet bieden Als Sngeland de bezetting van P Arthur met geen tegenzet beantwoord had zouden vele Chineezen wanhopig zyu geworden en gelooven dat hun onvermydelyk lot zou wezen door één vreemde mogendheid beheeracht te worden Weihai wei ia van groote atrategiache waarde vervolgde Lord Salisbnry maar belangrijker is de zedelyke uitwerking op China Japan en Korea Engeland weuscht de ontleding van China niet begonnen te zien Vooral verlangt het niet door China en andere mogendheden verdacht te worden op den uitkyk te staan naar inlyving van grondgebied Het hoopt alleen op het welzyn van het Chineeacbe volk en op hervorming van de Chioeesche regeering De inmenging van buiten moeat zich bepalen tot een aanmoedigen van verbeteringen binnenlaadS Ten sloÜe eide de minister te hopen dat de moj endheden de verwachting van een prachtige handelatoekomat niet zouden verstoren door twisten over grondgebied Te dien einde wil Engeland vriendschap houden met alle mogendheden waarmee het in aanraking mocht komen Verspreide Berichten Spaoje en de Vereenigde Staten Een telegram nit Cnra o meldt dat het amaldeel van admiraal Cervera Maandag oiet gezien is De Spaansche schepen zyn Zondagavond nit het gezicht verdffeneo in weatelgke richting stoomende De Vizoaya en de Maria Teresac hebben 700 ton steenkool ingeoomen en een groote hoeveelbeid levensbehoeften Volgeoi een telegram nit Saint Pierre ligt de Spaansche torpedojager Terror ta Fortde France met schade aan de pypen van zyn ketels ea aan de schroef Ook het hoapitaaU Bcbip Alicante ligt te Fort de France De iTerror beeft getracht kolen te laden n de Aliciinte maar de overheid heeft dit ver boden volgende tafereel schilderep da beschaafde man staat voor den boor en maakt een diepe buiging voor hsm genees mij vadertje ik ben doodziek De boer buigt echter nog dieper voor den beschaafde geef mij onderricht heer ik verzink in barbaaraobbeid Natnurlyk komen beiden niet verder Wy moeaten daarom werkelijk meer bescheidea worden niet alleon in woorden n vaa onze oudere broeders dankbaar overnemen wat zy uitgedacht on uitgevonden hebben beter en vroeger dan wy Garden nog een glaasje kirschwasser I Gij moet mg niet voor een dronkaard houden maar de alcohol maakt myn tong los Te oordeeleu naar hetgeen gy zoo even gezegd hebt merkte Litwinof lachend op zou het nutteloos zyn u te vragen tot welke partij gg behoort en welko uwe denkbeelden over Europa zijn Vergun nij alleen ééne opmerking Gy zeidet zoo even wy moesten niet trotsch zyn wy moeatea van onze oudere broeders leerun overnemen zeer goed I Maar hoe is het mogelyk iets aan te nemen dat niet in overeenstemming is met de vereischten van het klimaat van den bodem noch met de eigenaardigheden van plaats of volk Zie hier een voerbeeld Myn vader had uit België een yzeren dorschmaohine ontboden die als ds beate soort was aanbevolen Deze dorsohmsohine was inderdaad zeer goed maar wat gebeurde P Zg stond volle vijf jaar ang geheel nutteloos in een acbuur te roesten en moest ten laatste vervangen worden door een houten van Amerikaanaoh model die zooals over t geheel alle Amerikaaneche machines misder met onze gebruikea met onze voorvoderlyke manieren van handelen ttresd Het sou das dwaas sg n Sofoo Iwanowitob ét St Thomas wordt gemeld dat de Ametikaanscbe balpkruiser Yalec getracht he t kolen in te nemen maar dat dit door de overheid belet is en het schip Maandag in weit lyke richting weggestoomd is TM Tribuoec heeft een telegram ait Washington ontvangen neldsode dat Sampson bealcften heeft met zgn schepen naar zuidelyker te gaan o n de wateren van Santiago ea Cten a $ffH ie behcerschen wrarby hij loowel bet aan wal zetten van voorraad ten behoeve fin het garnizoen van Havana zoo kunnen voorkomen als ook het znakke blokkeerende amaldeel versterken Wegens de bezwaren door den AmerikaanBohflD geooraal Merrïtt gemaakt legen het geringe aanial geregelde troepea dat voor de expeditie naar de B ilippgaache eilanden beschikbaar gesteld wordt beeft het departement van oorlog bepaald dat een sterke afdeeliog van tegen bet klimaat geharde soldaten uitgezonden zal worden Vele Ëngelscbe bladen krggen van hun correspondenten oit Washington berichten over de conferentie die Maandag aldaar gahoaden is tngechen den minister van boitenlandsohe zaken en dan Nederlandichen gezftot wegens hetgeen te Cura to voorgevallen is Oieoaangtande seint de correspondent van de Daily Chronicle dat de minister den Nederlandicben gezaat ontboden beeft om hem opbel r iDg te iagen over het leveren an proviand aan de Spaansche vloot te Curasao da minister had daar nog geen protest tegen ingediend omdat steHige bewg en ontbraken De Nederlaodsobe gezant verzekerde dat Nederland geenszins vijandig gestemd is tegen de Vereenigde Staten hg vreesde echter dat de Spanjaarden de levering van beooodigdbedeo afgedwongen hebbeo Dairootegen seint de correspondent van de Daily Mail c te Washington dat de conferentie vooral belangrgk omdat de minister van baiteolandiehe ziken den Nederlandschen gezant mededeelde dat de regeering te Washington de bewgzen in handen heeft dat de Spanjaarden reedi maanden geleden Cora ao ale operatiebasis gekozen en daartoe proviand en kolen derwaarts gezonden hebben Nederland zou dus zyn onzgdigheid geschonden hebben door de Spaijjaardeo toe te staan buo planneL ten oitiroer te leggen waartoe ook beboorde bet zeaden van vele proritod en kolenschepen naar Cura9ao welke thans na de Spaansche vloot bediend te hebbeo naar Caba gaan Uit Washington wordt aan de Standardc gemeld dat Dewey bevel ontvangen beeft om andere mogendheden niette verhinderen troepen aan wal te zenden mits zg erkennen dat het nulteloDZB zaken over te nemen Fotugin riohite zyi hoofd op fOpreeht gesprolcea geachte Urigori Micbailowitaob begon hy na een korte pooB van u verwachtte ik do tegenwerping bet allorminst Wis verlangt er dan dat gij nuttelooze zaken zuU overnemen f Ug moot tot bet uunnemen van iote uit het buitenland altijd eerst dan besIuiteD wantieor gy vooraf het nuttige daarvan hebt ingezien Weeat raanr nïet bezorgd voor do reaultflten zo zullen niflt uitblyvoD on zullen a n at die eigen rdigheden en rereiaoktOD van volk bodem en klimaat die straks door u vermeld zijn beantwoorden Q eef aan de maag van het volk maar eon gezond en krachtig voedsel lij esl bet wel verduwen het zal baar geen nadeel doen en metterl jd aU do swakke verteringaorganen aan lie krachtige kost gewend zyn geraakt als dat organisme lioh zal goba d hebben dan wees maar verzekerd zullen ook de eigene geheet oorspronkelijke sappen niet uitblijreo Keem zoo ge wilt een voorbeeld aan onze taal Peter do Groote opentroomda haar letterlijk met Hollandsche Fransoke on Duitaobo woorden hot Bussisclia volk moest dus vertrouwd gemaakt worden met de bcieekcnis van al die woorden Peter de Groote ging daarmede vry eenvoudig bij ging er in t groot nede ta werk hij schudde de uitheentche woorden als bij sohepela in de algemeene maag ziet self maar hoe gy er mede klaar komt Natuurlijk kwam er in het eerst iet gedrochtetijks te voorBohijn maar mettertgd had juist die verdnwing plaats waarvan ik reed gesproken beb en thans zyn het de gehoorzame dienaren voor onze stilisten eij nemen zeker aan osa sondsr zelfs maar een eo gezag der Unie aioh ook over de Filippgoen uitstrekt De Daily Telegraph vernesmt nit Peteiahurg dat Japan door Rusland gesteund aioh krachtig verzat tegen de inlyviog van de Pilippgasche eilanden by de Vereenigde Staten Frankryk eo Duitscbland gaan naar bei heet hierin met Japan mede Het Ëngeliche stoomsohip Kimeralda c is ta Hongkong van Manila aangekomen Het had vierhonderd vlaobtelingeo aan booni measi Cbineezen Het schip braobt bei bericht aan dat de Amerikaaniche kroiiers Conoord en Bostons naar Itk ilo op Panay vertrokken zyn De Amerikanen verwaobteo d de stad zich dadelijk zal overgeven Ook hopen kq mtl die kruisers bet Amerikaanschaschip tSarana c met steenkool geladen weer te heroveren Da blokkade van Manila is zeer streng Asn verscheiden vreemde schepen is al da toegang tol de haven geweigerd De opitandelingen sgn onmachtig de Amerikanen te helpen De helft houdt het bovendien mei de Spanjaarden De Amerikanen vonden het toighais te Cavita volkomen leeg De kolonel der artillerie Miguel heeft zich gedood omdat er geen ammnnitia wai De gouverneur van Manila soekt da opstandelingea te verzoenen Hy beeft toegestaan dat er inlaod ohe raden gevormd worden Da Amerikanen stellen de vgandelgkhedso tf land uit tot er troepen zyo aangekomen Xtalik De officieele telegrammen uit Italijf melden dat overal de rust volkomen hersteld is Enkele bladen zeggen dat berichten in de buitenlandsehe pen het aantal gedooden by de oproeren in Milaan overdreven hebben Kr zgn a slechtst 81 dooden en 215 verwondingen bekend geworden Bg de gewapende macht ago twee gooden en 22 verwondingen DUITSCHLAND Voor de haven van Qambnrg kon men dezer dagen een zeegevecht in bet klein aaoioboowen Ken sleepbootje schuurde op het oogenblik dat bet de haven wilde binnendraaien langs den romp van een visscbersichuit Ds viescher over deze onhandige manoeuvre uiterst gebelgd maakte den kapitein van het atoombootje nit voor al wat leelgk is en smeet hem ten slotte ook nog een blok hout naar het hoofd D sleeper stelde zich tegen den visicber te waar door den konden waterstraal van een dekspoit op zgo aanvaller te latsi speten Op het hulpgeroep van den vissoher kwamen acht bsroepsgenooten van dezen tot zgo ontzet aanvaren en geholpen door bonoe vroDwen en kinderen begon dit aaxÜiair eskader een formaal bombardement tf gen den fltnnrman van da kei woord dat met KusBiscl is te gebruiken ds eoue of anders bladzijde naar welgevallen uitllegel te vertalen Ja ja ik zeg uit lleget Wat dni by de taal plaats greep dab lfds mag men vertrouwen zat ooic op ander gebied plaats grjipen De vraag is maar Is bet gestel sterk genoog P Het Hussische P Voorzeker het heeft reeds geheel andere stuoten doorgestaan Alleen volken die zwak van zouowoD zyn mogen beangst eyn voor hunns gezondheid voor hunne zalfstandigbeid ffZeer juist Boha Iwanowitch hernam Litwinof moerom aan bet gesprtk vr edset te geven dan osi tegen hem in te leggen t is alles zooals g j zegt maar waarom moeten wij juist aas dergelijke proeven blootgesteld worden Moet er wwler iets gedroohlelijks te voorschijn komen f Goed en ala dit monster nu eens niet van gedaante veranderde als het een bleef zoo als bet wat P Kn gy weet bet is zoo üeblevun Maar niet in de taal en dat wil veel zeggen Het ia mijn schuld niet dat ons volk zulk eene sohool moet doorloopen ik bec zijn Sahspper niet Js do Duitschers hadden eene norniale ontwikkeling roepen onze volksvriondeo nit geef er ena ook esn en gy zult eens zien IJdele uitvlucht want hadden wij haar wij zouden er niets mede weten aan te vangen De abnormale ontwikkeling is ia eeolgermate de voorwaarde van ons bestaan geworden Wij begonnen met een buitenlander aan het roer van den staat te roepen en deze oaregelmatigheid herbaalt zich hij ieder oazer tol op dan huidigeu dag