Goudsche Courant, vrijdag 20 mei 1898

Kabene en LamTeba Bg haar ion tich hebben aangesloten Toeaakoe Mohamad van Koeal Bate Ia dea nacht Taa 5 op 6 April werd vaa Gleiëog in verbinding met een troep van Selimoen een poging gedaan om deze bende nabg Lam Kabeue te verraasMi hetgeen echter nial gelukte alteen werden een paar verdachto Atjehera in hechtenis Keuomen De hoofden vaa Reong Raang en Pantja berichtten bet beatnar dat eg door Panglima Potim naar de VII moekims Pedir zgn opgeroepen Ook liepen er gerachten dat Toekoa Daoed Selimoen zich daarheen aou witten begeven RECHTZAKEN In 1894 ward iemand uit Opaterland door de Rechtbank te Heereuveen tot è o jaar gevaogeoisstrat veroordeeld omdat bg zich in zgne qualiteit ala armvoogd had schuldig gemaakt aan fraude door zich eene tom gelda uit de armenkaa wederreobtelgk toe te eigeaen Zoodra zgn vader van het feit kennis kreeg begaf bg tich naar den burgemeester van Opaterland en stortte een aom van f 1000 omdat bg niet wilde dat de gemeente door de bande tingen van tyu zoon schade ton Igden en tevena met de hoop dat hg daardoor de atraf van zgn zoon zou verlichten Toen het vonoia gevallen waa en bek bleek dat bet bedrag der fraude p m I 58 bedroeg begaf de vader zich opnisow naar deo burge meester om na aftrek vao dit bedrag het ga atorte terug te ontvangen maar tevergeefs Den 22a April j l zond on de vader een adres aan den Commissaris der Koningin die een ondertoet instelde De vader heeft on van dete autoriteit be richt ontvangen dat blgkens een door h m ingesteld onderzoek de door den vader be doelde gelden door den burgemeester van Opstetland sgn gestort in de Armvoogdgtaa van Langezwaog en in de rekening dier Armvoogdg over 1894 zgn verantwoord Indien de vader meent nadere rekening en Tcrantwoording dier gelden te kunnen Torderen hg daartoe een eisch bg jen burgerlgkan rechter zal moeten instellen doch dat er Toor deo Commissarii geen termen bestaan verder in deze zaak tuaschenbeide te komen Vermits bet dikwgis moeilgk is gehuwde militairen benedun den rang van officier bg overplaatsing of detacbeeriDg terstond van eene woning t t voorzien heeft de minister van oorlog Boowel in ket belang van den dienst als van de betrokken militairen zelven bepaald dat bg overplaatsing of detaeheering van epo gehuwden militair beneden den rang van officier naar een ander garnizoen door de autoiiteit onder welke bg reasorteert daarvan zoo spoedig mogeiyk mededeeling zal worden gedaan aan den commandant van het garnizoen waarop hg wordt gedirigeerd opdat deze commandant in de huisveating van dien militair zoodra mogelgk kan voorzien Gedurende de maanden Juni Juli Auguafna an September a a znllen door de stations der S S Mg Almelo Am terdam Arnhem Den Bosch Breda Deventer Dordrecht Eindhoven Enschedé Groningen Hengelo Leeuwarden Middelburg Ngmegen O denzaal Rosendaal Rotterdam Tilburg utrecht Veolo en Zwolle goedkoope retoarbiljetten Ie en 2e kl naar Londen en terug via Vlisaingen woiden afgegeven tegen de enkele rdsvraeht Dete biljetten zullen acht dagen geldig zgn en uitaluitend op de dagbooteu der Stoomvaart Mjj Zeeland Zg worden door de stations vanwaar bg vertrek des Vrydags overtocht met dq dagboot van dien dag mogelgk ia afgegeven voor de op die dagboot aanslDitendemorgenti eiDen Op de overige stations heelt de afgifte dea Donderdags plaats na vertrek van de treinen die aanslniting geven op de nachtboot van Donderdag Vrg vertoer van bagage wordt op deze goedkoope retour biljetten niet toegestaan ¥ recle Spoorweg c dlngen met GüüUA Zomwdlenst 1898 Aaoscvasge 1 mi W van Greenwich 6 61 1 14 7 81 8 10 9 U e 6 9 64 10 11 U U 10 64 11 10 8 10 6 40 4 10 8 88 7 60 9 80 9 s 9 4S 10 l8 10 30 11 88 6 16 6 51 7 86 7 68 8 40 9 88 10 80 6 88 7 10 7 46 8 11 9 9 47 10 18 6 86 5 64 6 11 7 84 S 17 0 8 87 10 14 11 16 ARNOLD SPOEL De Daoiea ZangvereenigiBg Arnold Spoelt gaf mat medewerkiog vau eenige bh invites giaterenavond eene sehoone uitvoering vaa Die Jahreaieitent Oratorium van Joseph Haydn Ala er ooit een toonwerk gsacbreTea is dst voor het pnbliek genietbaar is dan ia bet voorzeker dit Er ia aooveel afwisseling zooveel kleur ia dete beerlgke compositie dat ieder tot het einde met aandacht luistert Ook het pianoaooompaguemeot is ateeda melodiene en geeft leven aan het geheet Het werd door den heer Bwiekamp nitmantend weargegevan Inderdaad 5 58 6 81 8 89 8 04 9 45 9 68 lo ae 10 44 1M6 T 65 9 98 10 06 9 84 48 9 69 I IS 10 10 10 88 4 33 4 39 4 58 6 04 6 15 e O D D k k hsterdau Dud 4 8 14 9 48 10 51 11 5 10 7 61 8 86 10 17 n o l D i u T K O H 1 ïi er 6 84 7 11 7 88 14 07 10 19 10 67 18 00 11 10 18 53 1 10 8 17 4 88 6 S0 5 47 6 06 8 65 8 16 door 10 11 11 14 1 87 6 87 7 10 10 84 8 10 11 11 19 17 1 45 8 84 6 46 8 14 7 18 8 48 10 8610 41 7 04 7 48 8 11 8 58 D B 10 61 11 4 19 81 1 9 1 8 118 8 60 5 04 6 98 4 7 8 li 5 10 81 11 18 Utrecht 5 16 8 88 7 45 8 37 8 49 9 00 9 80 10 16 10 38 U 3S 11 08 1 37 8 08 8 16 3 56 4 48 6 35 0 80 6 56 7 56 5 9 07 9 86 10 09 10 84 Woerden 5 49 6 68 8 06 9 16 10 88 11 56 11 34 8 47 4 18 6 60 7 18 9 10 18 10 64 Oudew 8 14 10 46 4 14 9 88 O oude 8 87 06 80 9 58 10 68 11 10 li U 1 09 8 40 4 87 6 10 07 7 11 8 88 9 49 56 10 84 11 10 Via t 9 7 06 8 10 9 06 11 15 1 88 1 46 4 45 6 80 7 4 9 45 Am W 7 10 8 85 9 10 11 80 8 08 4 00 6 00 86 8 00 10 00 aL 8 09 9 18 U 11 51 8 5 4 47 7 4 8 49 1 1 10 toomboot Toeo het nog twgfelaohtig scheen 1 of de nat gespoten fiischera op gtuk van lak n zonden aldeinieo dan wel er in slagen lond n I om de sleepboot te ent ren kirem een boot e I Tan de hatenpoitie aan de ierrie ei wnde maken 1 FUHKBDK I Ken der wagens na de Compagnie Par s 1 LjonUéiiinnaie die te Pargs de terzond o goederen tan waarde aan hun bestemming I brengt ia Maandag tgaschen de Gare de Ljon 1 en de Place de la Bastille londer dat e 1 koeteier er iets ran bemerkt heeft van achter n I geopend Een dief ia erio geklommen he It I Tan al do akken die er lagen den kostbaarst n iuitgepikt en ia er weer nitgesprongen na het I deurlge te hebbon dichtgedaan Oe gestolen z k 1 beistte tostien aangeteekende brieien roet 1 waarden tol eea beSrag van oen half millio o 1 francs aan het adres Tan het Crédit Lyonna 1 Iemand die Tolkomea bekend ia mot de vyze Tan slaitiag der wagens moet den diefstal I begaan bobben Een ander spoor hoeft m n I niet I BONOAEIJI I Zoadagatond Toroorzaakten Tsjochischo socia listen in Praag ernstige ongeregeldheden Do I politie trok de sabel en doelde slagen nit die 1 aiot altyd onscholdig waren Er waren rer 1 aoheidene gekwetsten DeDnitscbe bnizen we 1 den bewaakt I BINNENLAND VWEGDE KAMBR Zittiug ao Dinsdag 17 Mei 1898 De ToorziUei Trydde een woord tbo hol e OftD de nagedachten ia vaD deo plotaeling rersoheidoD ambigeooot Mr BahlmanD dian by j roemde als scherpzioDig en bekwaam troaw 1 aab z D OTeriuigiog Da Mioiiter vin BiaDeolaadache Zakea licb daarbg aan il uitende haldiRde den overledene als man bg wien oprechiheid de grondtoon Tan bet karakter was Sn die met toewgdi g etreed voor hetgeen hg goed en waar Bobt e De heer Seret sloot sich bg de woorden van hnlde aan Bij de voortzetting van bet algemeen debat ovei het dieoatplicht ontwerp betoogde de beer Seret dat de anti revo partg nog ateeda U voor landsdetensie en porsoonlgken dieuitplicht Ug achtte de afachaffing der plaftt Tervao ging noodtftkelgk ook voor kadervorming en verklaart dat de antirevolatioDnairen voor het ontwerp KoUen steaneo verdedigt nit militair oogpant als in a landi belang deo persoonIgken dienatplioht en verwgb den liberalen vroeger dien tegeogehonden te hebben Het leger moet zgo het beeld der natie zonder ondersobeid van rgk of arm De heer Van Limburg Stirnm vroeg pertinent of de afschaffing der plaatsvervanging bepaald aoodig ia voor een goed en weerbaar leger De minister van oorlog dankte voor den toegezegdeo ateno De Regeeriog acht het vraagatDk der verbetering der levsnde trgdkrachten bet best oplosbaar door invoering van den persooniyken dienitplicbt en daarna de legerorganiaatie Bg verdedigt den dienatplioht in militair belang ter verkrgging van het iotetleot voor het leger Voorshands wil hg vror bet mili tiekader het reservekader behondeo Hg ontkent bet groote geldelijk verlies voor de plattivervangers zalven Da maatHchappyen trekken er bet meeit voordeel van Hg eindigt met te wgzen op den gunttigeo invloed welken de persoonl dienstplicht op da offifliereo heeft 1 10 S St 8 49 8 6A a O 7 7 8Ï 7 8 7 7 S 0 ud Moordrecht door Nieuwarlrerk r Oepalle Uottnrdem 80 8 S8 6 68 8 08 8 11 S 19 8 96 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 aoUerdun 3apeUe Kieuwerkerk Moordrecht eeda 8 80 8 41 8 61 9 08 9 08 7 8 7 48 7 58 8 07 8 11 Qouda ZeioahuiMO Moerkepelle Zoetermeer Zegwurd Voorburg t Haiie 7 80 iHsge 6 48 Voorbug 5 58 Zoetermeer Zegwaard 6 6 Zerenhuizea Moerkepelle 8 17 oud as 8 89 56 7 8 6 80 6 85 6 48 8 08 Uaada Oudew Woerd rriraekt De regeering verzette zich bepaald tegenuitstel in welken vorm ook van de iavoermgder wet Na replieken van de heeren Van Kol en De Visser betoogde de heer Van Karnebeek de wenschelgkheid om in het belang der wetenschappelgke en technische opleiding onzer jongelingschap het reservekader ook in de toekomst te behouden De heer De Klerk bestreed dit De heer Troelstra verklaarde dat hoeweide arbeidersparty niet gemstgesteld is omtrent de toekomstigelegerorganiaatip de socialisten daarom toch niet tegen dit ontwerp zullen atemmen De minialer van oorlog die opheffing in de toekomst van het reservekader in uitzicht atelde verklaarde dat deze in geen geval zal geachieden buiten medewerking der Stat nGeneraal Het algemeen debat is daarop gesloten beden zgn de artikelen aan de orde De minister van binnenl zaken verdedigde ook in een boeiende rede het ontwerp werd gtsterenvoonniddag onder vele blgkan van belangstelling ter aarde besteld het stof 1 felgk overschot van den heer J H Völlmar I ouddirectaar van de Koninklgke Militaire kapel ran bet regiment grenadiers en jagers en oodleeraar aan de Koninklnke Muziekschool Onder de tonen van treormnziek nitgevoerd door de Kon Militaire kapet onder leiding van den directeor den heer Bouwman werd het stoffalgk hulsel grafwaarta gedragen terwgl zich wederom roawmatisk deed hooren toen de kist bedolven onder vele fraaie bloemt atokkao waaronder een in deo vorm van een lier in de groeve werd oedergelaten Men zal zich herinneren dat B eo W van Haarlem iadertgd het bonden van eene coU lecte door de liefdadigheidsvereeoiging Bolp en steun voor weezen van alle gezindten tt Amaterdam belet hebban maar dat bon bg Eoninkl beslnit de beToegdheid daartoe ont zegd werd Na de genoemde vereeniging den 16 17 en 18 dezer aldaar eene collecte zal honden maken B en W dat Qp de volgende wgze bekend dat ingevolge Koninkl besliasiog in sommige gevallen geene bevoegdheid bestaat om collecten ten behoeve van instellingen buiten Haarlem gevestigd te beletten fdat zg zich voorstallen telkens wanneer men collecte ten bate eener dergelgke inatelling zal worden gebonden bierroor de bnrgerg te waarschowen Oe gep kolonel der artillerie de heer Boe gaard wgdde eenige vaardeerende woorden aan VStlmars nagedachtenis Hpreker kon hem niet beoordeelen als moaiek directenr of als toondichter doch was wel in staat om als muziekooderwyzer van den nn ontslapene te betuigen dat hg was een degelgk leeraar vol toewgdiog gver en innemendheid De hulde den heer Völlmar dan ook giater door zoovelen gebracht noemde hg welverdiend vooral die van de Koninklgke Militaire Kapel over welke de ontslapene na den on vergel gkelgken Dankler deo acepter beeft gezwaaid Aan die hulde meende kolonel Boogaard zou een blgvend karakter geheel in den geeat van den gestorvene worden gegeven wanneer het korps op zgn oorbeeld zich er op toelegde door nauwgezette oefening gver en eeodracöt onder degelgke leiding den roem van het korps op te honden De oudate zoon van den overledene de beer Henri Vóllmar dankte voor de betoonde be I laogatelling Op bet kerkhof waren o a tegenwoordig Het schriftelijk gedeelte van het examen ter verkrgging der akte van hoofdonderwgzer of boofdonderwgzerea zal plaats hebben 28 Juni de mondelinge examens zullen aanvangen 15 Joli De commiaaiëo met het afnemen dezer examens belast znllen zitting houden te Breda Afbbem Haarlem Utrecht Leenwarden en Zwolle j de beer Revius secretaris van het concert Diiigeiitia Kriena opvolger van VöHmar als leeraar aan de Koninklgke Muziekschool de kapelmeester der Haagache achntturg ds heer Bolten en die van de moziek der faazaren de beer Van Waaadgk voorts onderscheiden leeraren der Moziekschool en vele stafmuzi j kanten Gisteren bad te Ngmegeo onder veel belang 1 stelling de leraardestelling plaata van bet 1 stoffelgk overschot van wglen Mr Bablmaon Da Igkrede werd door Dr H 8chaepmao uitgesproken die zgne rede met deze woorden eindigde Labora aicnt bonus miles Jeau Christi Og dan arbeid en zwoeg als een goed krgg8 knecht van Jezus Christus heeft de groote Apostel der volkeren tot zgn leerling Timokbeos gezegd Het woord dat de Tervolling nm dit hoogfl en heilige voorschrift beacbrgft ia bet beatie grafschrift voor dezen man Het ia het heerlgkste woord van troost dat men bieden kan hun die hem betreuren met meer tuerbeid meer verwringtog des harten niet met meer eerbied en meer trouw dan wg Het zegt dat hg zgn taak heelt vervuld zgn kroon beeft gewonnen En tot ona allen Katholieken van Neder land komt het ala en groote machtige roepstem tot onverpooadeo e onvermoeiden arbeid immers de kroon dea levena en de victorie over den dood ia de maooelyke arbeid in Cbristoa in liefde en in geloof Men meldt nit s Gravenhage aan de N H Ct Naar wg vernemen was tot gistermiddag bg I dfl regeering geen protest ingekomen tegen de I aanwezigheid van Spaanaohe oorlogsschepen in de haven van Cora9ao noch door toaschenkomst van onzen gezant te Washinpton noch door bemiddeling van den Amerikaanacheo gezant alhier I Men meldt nit a Graveohage aOTTI DiMriMin 8 48 S 7 4 18 4 58 5 5 8 18 6 19 4 4 16 6 88 OODDA18 18 8 11 1 1 7 1 14 1 88 ll l 18 18 11 88 11 86 11 4 51 11 88 8 80 8 60 S 4 4 05 4 4 4 60 4 67 5 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 9 14 11 88 11 60 18 87 9 58 10 19 10J9 lO St 10 48 10 49 1 09 4 06 4 84 11 64 1J 08 19 47 OOUDi BEN HiiO 1 rau 11 18 18 16 18 58 9 14 8 46 4 49 4 58 11 80 1 8 8 7 11 41 1 1 1 11 66 1 38 8 89 tl 18 48 1 48 1 4 4 15 5 16 6 87 U H 1 86 1 41 1 66 8 08 8 17 8 48 11 8 11 87 10 11 10 17 10 81 10 48 10 54 8 8S 7 40 4 08 4 J7 S 14 13 50 18 06 11 67 10 t 9 08 I Op de besraafplaats Oud Eik en Dnioen Gemengde Berichten Eergisteren middag is te Amsterdam by het exerceeren in het want op het opleidingsschip Pollux op de marinewerf een jongen van de Waisenaer € van de tweede ra gevallen op de verachanaicg en van daar op een solderachoit met kettingen terecht gekoman Zwaar aan het hoofd gewond werd het arme matroosje naar het hospitaal overgebracht Er bestaat plan de Wealerhaven te Rotterdam te dempen Gisteren viel in de haven van Texel te water een knecht van de atoomboot Formerend kapitein 6 Bakker Kort daarna werd de ongelakkige levenloos opgehaald Hij was woonachtig te Alkmaar en laat een gioot gezin onverzorgd achter Ten hoize van den beer N F P aan da Voorstraat te Dordrecht bad Zond morgen tegen elf ure een allerdroevigste gebeartenis plaata Met haar vader op den zolder apelenda begaf zich het tweejarig dochtertje Marietje zonder dat de heer P bet kon voorkomen zich op een glazen lantaarn waardoor het licht in de hoiahoadkamer komt De kleine viel er doorheen en kwam vreeielgk verminkt een verdieping lager neer De direct ontbodan geneeaheeren dr Jong en dr Van Loon konden na twee uren slechts den dood constateerea Een vermakelgke werkstaking had dezar dagen op de Blatraat te Utrecht plaata Het paard van een tram van Zeist komende weigerde vóór den stal door Rgtaigmaalsobappy eensklaps een stap verder te doen be dreigingen en vleiergen bleven allen vrnchte loos bet roa was nlft van beslnit te veranderen tot op eens het dier tot andere gedachten kwam en nu was t oop je niet zoo heb je niet ditmaal tot groot verdriet van de uitgestegen passagiers die het rgtaig narenden De gemeenteraad van Wassenaar beeftbesloten bg de a s feesten een premie uit teloven aan hem die zyn woning het fraaistversiert Aan de bewoners van huizen dieeen bnarwaarde tot f 75 zal een belooningin geld worden toegekend voor de fraaisteversiering Er zgn uitgeloofd 5 prgzen ééa van f 10 é6a van f 7 50 één van f 5 entwee van f 2 50 Aan de bewoners van hoizen met een huurwaarde boven f 75 zal vootde fraaiota versiering namens deo raad eensouvenir worden aangeboden Voor date souvenirs worden aangekocht 5 fraai portrettenvan de koningin Vad STADSNIEUWS GOUDA 18 Mei 1898 VERGADERING vak den GEMEENTERAAD op Ytydag 20 Mei 1898 anamiddagi Ijl nar Aan de orde De benoeming van een lid der Commisiie Tan administratie over de Stedelgke Baek van Leoning periodieke aftreding lan dea Heer Q Prince De benoeming ran eea lid der Commissie Tan bijstand in het beheer der gemeentegasfabriek periodieke aftradl ig ran den Heer C P W Deieing De benoeming voor ieder kies stem district van acht kieieri lot plaatsrerraagende leden van het stembnrean 10 88 U li 10 04 10 11 10 18 10 86 18 84 J 66 8 08 8 09 8 18 8 86 8 48 10 10 18 10 10 8 8 87 9 47 9 84 10 01 10 07 90 10 10 18 10 81 10 88 10 88 7 68 84 8 15 8 89 8 84 S3 8 64 11 44 11 6 1 6 18 6 80 t sg a 60 7 48 Bet Tooritel tot onderhands rerpaolten van de heffing Tan het veergeld Toir de pont in de Eattensingpigracbt eo tot het Terleenen van I eene gratificatie aan A de Keizer Het Tooratel tot bet in rechten oprorderen sa tot het rerkoopen van eenige stakjei ge meentegrond aan de Karaemelkiloot Het TOorstel om eenige peraonen toe te laten tot den afkuop der rechten die de gemeente kan doen gelden op gronden aan de Vest Het Toorstel tot nadere regeling der beeoldiging Tas den Directenr der gemeente gasfabriek De wgiiging der begrooting oor het Israülietiich Armbeatnnr dieut 1897 De wfliigiog der begrooting Toor het Hoffman s gesticht dienst 1897 Door de Feestcommissie alhier is Toor de a s Inhnldigingsfeesten een bedrag ingezameld Tan 2404 93 GisterenaTond omstreeks half acht geraakte een Sjarig jongetje dat aan de waterkant op de Varkenmarkt aan het spelen waa te water De korporaal der wacht aldaar dit ziende begaf zich onmiddell k te water waardoor bet nem gelukte den reeds in ziukenden toestand verkeerenden kleine te mogen redden Heden morgen ten ongeTeer 12 anr geraakte de 5jarige 6 wonende op de Raam in het water der Turfmarkt Het gelukte na Teel moeite aan den heer £ hem weder op het droge te brengen Bg beschikking tan den minister Tan binnenl lakan is bepaald dat het eindexamen aan het gymnasium alhier zal gehouden worden op 29 en 30 Juni en 1 Juli en ago tot gecommitteeiden benosmd de hoogleeraren Dr C P Tiele te Leiden dr i Tan der Vliet ta Utrecht en dr H G Tan de Bande Bakhuizen te Leiden Door de aideeliog Gouda van den Ned R K Volksbond zal op Zondag 22 Mei 1898 des avonds te 8 uur ia de zaal Kunstmin c der sociëteit Ods Genoegenc eene algemeene vergadering gehoaden worden opgeloisterd door de sangTereeoiging Bt Gregorins f Ponten van behandeling 1 Ingekomen stukken 2 Verslag door den Secretaris van deonderafd Bolp in Noad AU spreker zal optreden de Weledele heer W C J Pastoors voorzitter lan het Centraal Baitnur te Amaterdam Bg kon besluit ia met ingang van 1 Jeli aan P Tan Onteren op Terzoek eervol ontslag verleend ala burgemeester van Alphen ZuidBolland net tweede concert door Suphonia alfaier aan baar ledeo ta geven zal plaats hebbenop Woensdag 25 Mei aanstaande Wjj vernamen dat B H ledeurvaaiËuphonia iets bnitengewooea te wachten staat en wel dat ie bekende Rotterdamsche violoncellist W Willeke die vöör zgn vertrek naar Rusland eea knnatreis door Nederland msakt bg dit concert zal optredsn Wg sporen Enphania s leden ain dit concert vooral niet te verzuimen daar de heer WMneke iu de muziekwereld een uitstekenden naam heeft o a trad hg onlangs op als solist kg een concert van het couoertgebonw orkest te Amsterdam Eo dit optreden a blgkens de recenoie s in do verschillende dagbladen een volmaakt sncces Bovendien tal lEapbonix a Directeur de heer Spaanderman op deze uitvoering een paar liederen zingen NimwüBKEEK a d LIskl Aan de universiteit te Amsterdam is bevorderd tot doctor in de geneeiknnde op proefeohrift Ruptnra Sinus Giroalarisf de heer N Ugnlieff arts geb alhier Wituoï LASQBiiAK Gisteren werden aan Meiroaw Le Fèvre de Moutign te Haastrecht de eerste nieuwe aardappelen vaa den kouden grond aangeboden door den beer Joh de Gier alhier WoMtDBM De liberale kiesvereeniging Borgerplicht alhier heeft tot candidaten voor de ProT Staten gesteld de beeren Mr D N Broawer P van der Hoog en A Kogff Hz BcHOO HnTisN De le luit M Faasaen Tan het 3a reg Test art te Gorinchem wordt 15 Jnli B s overgeplaatst bg de Instructie compagnie alhier hei il verdiend wanneer we in de eerste plaats hnlde brengen aan zgn TOOrtreffelgke begeleiding en hem onze erkeotelgkbeid betuigen voer zgne belangrgko medewerking De koren werden zeer goed gezongen eo getuigden van stadie al kon hier en dasr het inzetten nog gelgkmatiger geweest ign er zgt echter zooveel noeilgkheden in dit werk te overwinnen dat men verwonderd mag zgn dat dit werk in betrekkelgk korten tijd xoo goed ten gehoore werd gebracht Ongetwgfeld is dit te danken aan de oitalekende leiding van den gverigen Dirigent den heer J H B Spaanderman Hg beeft zgn koor onder appel en aller oogen zijn op hem gericht I We vernamen dat de Heer Arnold Spoel in de pause zgne tevredenheid betuigde aan de koristen die blgkbaar dit werk con amorec hadden ingesto dserd en met oplettendheid hadden geluister naar de opvatting van den bekwamen Directeur Inderdaad hg beeft er slag van eene artistieke uitvoeriog te geven Hg heeft aan velen een genotTolleo arood bereid De solo s waren in zeer goede handen Tooral de Sopraan en Tenorsoli werden beerlgk gezongen terwgl de Bs in t bijzonder in t laatste gedeelte Tan het werk bgzonder vol en krachtig was Mejnfvr Kloos den Heer van Veen en den Heer Spietsma brengen wg gaarne onzen hartelijken dank voor hunne overechoone vertolking zg hebben mede aan dit concert een schitterend aaccee gegeven I De Damee Zangvereenigiog Arnold Spoelt alhier gaf gisteravond in de zaal Nut eo Vermaakt der eocitelt Réunieteen uitvoering met iff lwillende medewerking van heeren invites Het programma gaf aan die Jabresteiteoc oratorium van Joseph Hsydn Ieder zal erkennen dat de nitvoering Tan dit Bchoone werk Tan Haydo een ernstige studie verelacbt dasr zoowel van solisten als van koren veel geniacbt wordt Dat de leiding tso de stadie san goede handen was toevertrouwd geweest bleek gisterenavond duidelgk De beer Spaanderman directen van bovengenoemde vereeniging toonde zich weer een uitmuntend instructeur terwgl door zgn wgze van dirigeerea de koren ongetwgfeld geïnspireerd werden Neer wg vernemen werden de solóa ditmaal Tervnld door dillettanten solisten dit behoefde bgna niet vermeld te worden daar deze zich nitiitekend van bun taak kweten Mej Emmy Kloos van e Gravenhage een gratieuse verschgning bezit een heldere sopraansiem van grooten omvang Ofschoon zg in bet begin ona wat zwak toeacbeeo bleek later dat zg krachtig en voor baar taak berekend waa De heer M S van Veen van Rotterdam tenor verdient alleazios lof De kalme wgze waarop hg voordraagt gevoegd bg zgn schoon gelnid maken een zeer goeden iodrnk De beer J W Spieksma van s Gravenhage bezit een sterk basgeluid dat helder eu friach klinkt Zgu optreden was niet bepaald zeker te noemen aitstekend voldeed hg ooa in zgn lied Tan den landman Het Bcboonate gedeelte voor de solisten vonden wg de liefde scène in dea Herfat daarin kwam mpj K ook zeer voordeelig uit De koren waren zeer goed moeilgk valt het de acboonate gedeelte aan te geven nog eenS het geheel getnigde van ernstige stadie en degelgke leiding Het piano accomp waa toevertrouwd aan den bser A H Beusekamp alhier Bg ondervinding weten wg dat dit bg hem in goede handen is zgn keurige aanslag zgn correcte Tpordracht Terdienden gisterenavond weder lof Een woord Tan holde aan den beer Spaanderman die oos weder sen geootvollen avond bezorgde zgn onvermoeide pogingen om de Vereeniging hooger ta voeren bigken vrachtbaar te zgn Wg hopen dat het getal vrienden ran Arnold Spoelt moge toenemen wat bigken zal nit een grooter worden Tan bet getal donateurs en kunstlieTende leden der Vereeniging WIEL Eni IEUWB Bonrotte en Jaap Eden zgn bg bun debuut in Amerika geklopt door een Amerikaan Freeman t Komt te Pargs eerlang tot een aatchtusachen de Franachen Jacquelin en Morineenerzgds de Italianen Pasini en Tomaaellianderzgds Het rgwielverkeer ia geheel Pruisen zalthana bg verordening geregeld worden Vóórallea wil men een verbod om kinderen op hetrgwiel mee te neaen invoeren Men beweertdat ook verboden zal worden in het belangder voetgangers 11 te rijden met losgelaten ofmet éia band vaatgehonden stunr en te igdenmet de voeten rao de pedalen Van dezebeginselen uitgaande too de Froisiecbe Terordening een piachtatak kannen worden VERSCHEIDENHEID Proces Zolal Het proces Zola achgot Teiseheidene dagen te zullen dnren De racbterlgke autoriteiten ao de advocaten hebhen liok een logiaa in Varaaillea lenekerd Aan den Mraten president Perivier is verblgf aangebodea in het stadhuis De prefect vaa politie Blano Jmft met Gentil p efect TOor Seine en flHa aWerhandeld over de msatregelen vaa orde Meu herinnert zich nit het eerste procesZola den aanstellerigeo overste Paty do Clam De sman die in de rechtzaal veel hilariteitwekte bigkt de hooggeplaatste officier te agn wians opneming in een krkakzianigeugestichtdezer dageu werd gemeld R Nbl De kinematograaf in dienst der ohirntgie Zaterdagmiddag werden voor een aantal artsen en geleerden van het Ghirurgeocongres in de kleine zaal van het Langenbeckgebouw te Berlgn hoogst interessante proeven genomen Professor Tnillmann nit Greefswald beeft langa kinematografiichen weg de gebenrteoisaen laten fixeerec die zich voordoen bg de doorboring van een menachelgksu schedel door MU schot nit een iofsuterie geweer Door deze demonstratie bewees prof Tillman dat de kogel van bek Doitsche geweer tengevolge van de doorboring den ohedel onder explosie rerschgnselen doet Bpriogeo De explosie treedt eerst dan in nadat de kogel den schedel weer verlaten heeft Men zag eerst deo achedel op hel scherm geprojecteerd vóór bet inslaan van den kogel Het volgend beeld der filnreep vertoonde den schedel Vg seconde later op het moment dat de kogel er reeds doorgegaan waa Aan dit beeld waa de explosie van den schedel reeds waaraeembaar het schedeldak althans bleek gerezen te zgn De daarop volgende 20 opnamen die deo toeacboawera langzaam TOorgesteld werdeb deden de bgzonderheden der achedelexplosie duidelgk uitkomen terwjjl bg een tweede projectie m het tempo der opname da ontplofflag zoo duidelgk zichtbaar wss alsof men het feit in origine bgwoonde AVaiEH Aau bet verslag der voornaamste gebeurteniaaen in het gonrernemeut Atjeh en onderboorigheden loopende van 2C Maart tot en met 8 April wordt doorde sJaTa Ct t het toIgsnde ontleend Groot Atjeh In de aogi der XXV moekims bleef het geheel rustig Het bejaarde aagihooid T Abae Sri Sptia Oeiama kwam te Kotarailja aan begeleid door den Kedjoeroeao Tan Long om zgn opwachting van den civielen en militaireu gouverneur te maken In Lhong bonden zich nog kleine beoden op otder Pang Abaa T Aroen en T Amat Lam Loempoer De heide eerste zouden vsn T Oeraor in opdracht hebben N Nata Rajoet naar Pedir over te brengen waartoe deze echter niat genegen ia In den omtrek tbu Kroeng Radja vertoonde zich den 26n Maart eene bende van ongeveer 80 man onder Tengkoe Lampoe oe die het kampement beBchool zoodei ons verliezen toe tè brengen Een oitgarnkte patronille slsagde er in den vgand in snii elgke richting te verdrgveo Om de omgering van Kroeng Radja geheel van Tganden te zuiveren rukte twee compagnieën van Tjot Maotjang op die in vereenigiog met de bezetting deo vgand noopten naar Kota Ba TheuS af te trekken Toeo den 29n Maart omtrent zgn Tcrblijf aldaar zekerheid was bekomen rukte eene colonne Tan Indrapoeri daarheen uit verjoeg den vgand en rerTolgde ban tot Hoetan Aboe Een nederzetting van een twintigtal hutten werd Tcrbrand en daarin eene hoeTeelheid Beaamontpatronen boitgemaakt Wg bekwamen een licht gewonde Pang Arab broeder ran den Imam Tan Hobo die zich eenigen tgd geleden bad onderworpen heeft zich thans weder bg de legeopartg aangesloton waancbgnigk tengevolge van belangrgke speelschnlden die bg onmachtig is ts betalen In Kajoe KajU V moekims Montasik werd eSD spion van het bestuur opgelicht en naar het gebergte gebracht Atjehera brachten het bericht dat het T Arab Imam van Kroeng Radja en ons welgezind door de vgandige partg zon zgn vermoord vermoedelijk wegens het verstrekken van inlichtingen omtrent het verblgf der beodeo In de heuvels aan den bovenloop der Djerir en Kemiroe moeten zich enkele kleine benden ophouden onder Tengkoe di Boesoe Een enkele maal beschoten zg de dekking van ds werken san da trambaan naar Salimoen T AU Baid toe van de Westkust teruggekeerd zgn en zich thana ook bg Tenkoe di Boeaoe ophouden In den nacht van 20 op 30 Maart trachtte weder een nende pe pasar te Selimoen binnen ie dringen maar werd tgdig ontdekt en verdreren Een der medeplichtigen werd daarop ta Datar Gaaeoe gevangen genomen en een tweede te Batèe Meljilja gearreaterd Een der spionnen Tan de wd ciTiel gezaghebber ta Selimoen die te Datar Qasene Terblgf hield werd met agn Trouw en twea kinderen Termoord Ds hooger genoemde kende Tan Tengkoa Lampoa oe na uit den amtrek Tan KroengRadja en Kota Ba Tbeue te zijn TerdroTen bleef tweivaada tnauhaa Lus timoti I B Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 18 MEI 1898 gehouden door Notaria G C FORTÜHN DROOGLEEVER Perceel 1 k A van Veen qq voor f8800 2 k O F van der Want qq voor f 3925 Perceel 3 en 4 k O P W Deiaing qq voor f 230O Perceel S O en 7 k J SchefferToor f 372S 8 k P Tan Vliet Toor f 420 s 9 k G A Tan Menra e a Toor f 1420 Perceel II k C W T d Velde TOor f 1730 12 k de Wed W Bruiniks TOor f 1120 Perceel 13 k J Breebaart Lz Toer f 370 357 StaatB loterij 5e Klsite Trekking van Woensdag 18 Hei No 86 10 O 6199 66 7 8661 en 11981 ieder ƒ 1000 No 3044 er 6764 ieder ƒ 400 No 748 1879 10118 15015 en 16181 isdor ƒ 100 No 688 9655 18186 18906 16600 17763 18734 80800 en 10948 iador 100 Prijion van 70 836 8343 6811 8 190 10516 13374 16895 18683 418 3376 6166 8461 10660 13455 16010 18631 602 3604 267 8648 19719 18456 16391 18781 713 Stil 6315 8668 10886 13644 16405 18766 873 8707 6337 8110 10895 18700 18409 18795 1074 3306 6968 8784 10918 13830 16434 18998 1160 3895 eas 87 A 10930 13367 16685 19104 lill 4036 6555 8911 10941 18986 16617 19168 1300 4111 eeoO 1091 10967 14037 1 697 1C218 1S33 4823 668a 9111 10990 14098 16796 1928S 1491 4894 6731 913 11043 U1B8 16846 lg887 1608 4391 6767 156 11196 14603 1687 19856 1696 4394 6796 91 7 11856 14704 16960 19409 1696 441 6807 9308 11986 14744 18978 19656 1J2S 4616 6814 396 liaOO 14765 17138 19637 1865 4656 6948 9638 11388 14909 17189 19648 1904 4840 6 66 687 11607 16078 17819 19728 1939 4905 7112 9691 11667 16183 17818 10136 1962 4926 7146 97 8 11704 11844 17438 20866 2070 4918 7886 928 11709 16899 17531 10184 2284 5038 7227 9935 12844 16416 17630 20290 266 6066 737 948 12884 15446 17662 20816 2561 6166 7469 10096 19897 16686 17 09 20330 2691 58 6 7561 1013 12213 16637 I7 06 20441 1604 6298 7588 10147 11931 15540 18018 8047 1681 1842 7686 10185 18004 16650 18040 80g36 1766 6414 7893 1 289 13085 15768 16844 106 2791 6461 793610266 18067 16171 18867 10673 2915 6570 8013 10387 ISOU 15788 18898 10700 300 6631 8374 10988 18151 U7B8 18681 80861 3060 5795 8870 5a KlB se 6e Lijat No 15017 m z 16016 0 Burgerlijke Stand GEHUUWD 18 Mei N JoogWoed en M O Steenwiukel J 1 Bredi en S M 7 J Bos 0 A Voensedasl J H yIZJ Verweij K de Wit en J j ViJ A F Th Rjntsldor en W O Blo r Soharloo en N Polei