Goudsche Courant, vrijdag 20 mei 1898

GROOTE KEUZE in de nieuwste J o 7585 Zaterdag 21 IWei 1898 37ste Jaargang s fiOüDSCHE mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A Tan OS Az Ud Taillenr Kleiweg E 73 73a QOÜDA Telephoan M o 31 Beurs van Amsterdam slatkrs 86 98 96 Telefoon No St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd Telefoon No 99 De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN ITV 96 102 42 100 100 148 2AADHANDEL ELEIWE Gesorteerde Bloemzaden geachikt om buiten te zaaien 12 pakjes in schoonste soorten 0 5025 1 Gekleurde zakjes met Bloemzaden Toor binnen en buiten 12 stuks O 75 25 1 40 Per stuk o lO Aanberelend J P HOOfTMA B J TAN Elsil T Dubbele Buurt B 10 I taille ürJ Vraag de Bieren van de Beiersch Bierbrouwerij De Amstel AaribevéunA M M BËLO JE Jr Keizerstraat R116 Vikrs 8 6Vi 98 96 lOOV 86 8SVa 84 17V 84 96 97 1 2 431 76 30V 95 104 96 85 l 100 100 02 686 468 100 43V 100 804 1437 19 101V 98 ISO 16 MJil NiuïELASD Cert Ned W S dito dito dito ü dito dito dito 8 HosoiB OW Geudl 1881 88 i Insclirijfiiig 1862 81 5 Oosumi OU in papier 1868 6 dito iu zilver 1868 6 PoBTVou Obl met ooupon S dito ticket S EmiisD Obl Binnenl 18 4 dito Geconi 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito b j Uopgl88S 90 4 ditoiogoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 8 SpiKH Perpel aohuld 1881 4 TtiBMU Öepr ConT leen 1890 4 Geo leening aerie D Oeo leuning aerie O ZinB AFi Kir r obl 1893 5 Mnico Obl Buit Sah 1890 6 Venizviu Obl 4 onbep 1881 AnSTEllDAlf ObliKatieB 1895 8 SoTlEioiH Sted leen 1894 3 Nbd N Afr Haudelav and Arendab T b Mij Certificaten Seli MaatBchappü l to Arn Hypotheekb pandbr 4 Oalt Mij der Vorateol aaild a Qr Hjpotheokb pandbr 8 Kederlamiache bank annd Ned H undelmaataoh dito N W fc Pao Hyp b pandbr E Rott Hypotheekb pandbr S j Utr Hypotheekb dito S i OoiIINB Üoit Hong bank aand 96 B BL Hypothoekbank paudb 4 I 6 AMBBUti Equl hypoth pandb 5 801 Maiir L G Pr Lien cert 6 j 88 NBB HoU IJ apoorw Mij aand 117 113 806 193 100 64V 68 160V 99y 76 101 100 i7v 188 ll i 101 49 103 11 l i 74 My tot üipi r St Spw aand Ned Jnd Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTiUB8poor r 1887 89 A Eobl B Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PoLBN Wariohau Weeuen aand 4 HvsL Gr BuiB Spw Mij obl 4Vi Baltiache dito aand Faatova dito aand 6 Ivang Dombr dito aand KKarak Gh Azowdp kap obl 4 dito dito oblig 4 18 11 49 6 180 99 lOt i 108 I 1001 101 117 136 33V Ahbbua Cent PacSp Mü obl 6 Chic il North W pr C v aand dito dito Vl n Bt Peter obl 7 Denverfc Blo Gr Spni cert r a lUinoia Central obl in goud 4 LouiaT KaahTilleCert v Band Mexico S Bpw Mij Ie hyp o 6 MIbb Kanaaa t 4pot pref aand N York Ontasiofe Weat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif 1 e hyp in goud S St Paul Minn Manit obl 7 Un Pac Uoofl ija oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Oamjloa Cao South Cert v aand VbN O B llw Na leh d cO Amaterd Omnibua Mij aand Botlerd TramwegMaatB aand Nbd Stad Amaterdam aand 8 Stad Botterdam aan 8 Bblqib Stad Antwerpen 18 7 8 s Stad Bruaacl 1886 ij KoNa TheÏBB Begullr Jeaellsoli 4 OoBTSNB Staataleeuing 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Stuiis Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bea Hvp Spobl cert KABKTBBBICHTEN QOUda 18 Mei 1998 Ondank de flauwe Btemming en daardoor ook belangrijk lagere uoteeringen ging er heden in granen weinig om De ongewone marktdag zal hieraan wel ocnige ohuld hebben Tarwe Jarige ZeeuwB ll a 11 76 Nieuwe dito i Mindere dito 10 60 ii ƒ 10 76 Afwijkende k Polder 10 86 i f 11 Z Bogge 8 85 a 7 Polder i f i 6 60 buitenlandflohe per 70 kilogram Gerst Winter 0 a Zomer f 0 ü ƒ 0 Chevallier 6 76 6 76 Haver per heet 4 è ƒ 4 60 per 100 kilo 9 ï f 9 60 lleuaopzaad Inlandach 7 76 a 8 86 Buitenlandsohe ƒ 6 86 ü 6 E0 Kanariezaad 6 50 7 50 Karweizaad ƒ ƒ per 80 Kilo Koolzaad nieuw ƒ i f Erwten Kookerwlen 0 il ƒ 0 Niet kokende f 6 40 i 6 60 BnitenlandscheToererwten per 80 Kilo ƒ 0 è 0 Boenen Bruine boonen 8 26 u ƒ 9 Witte boenen Duivenboonen 7 80 il 7 80 Faardenboonen ïi ƒ 6 26 Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaanaohe f 6 20 ƒ 6 60 Cinquantine 6 76 il 7 Polanian 6 86 il 6 60 Inlaudaobe meating Ybbhabkt Melkvee goede aaBvoer haadel en prijzen matig Vette varkens goede aanvoer handel matig 17 a 19 et per half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vrij wel 17 k 18 et per half KG Magere biggen goede aanvoer handel matig 0 S6 è f 1 80 per week Vette Bchapen redelijk aanvoer handel ving 18 B ƒ 27 Zuig ljammeren goedeaanvoer handel tug 6 a 13 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vrij wel 7 e 10 ïokkalveren ƒ 8 a 14 Graakalveren aanvoer handel i Aangeroerd 99 partijen kaas Handel vrij wel Ie quai ƒ 83 a ƒ 86 2e qual 18 22 Zwaardere in prijs NoordUoll Ddaolie ƒ a Boter goede aaoToer bandel matig Goeboter ƒ 1 a ƒ 1 10 Weiboter ƒ 0 75 a 0 90 p Kilo ADVERTENTIEN HAAR TAND NAGEL en KNEVEBORSTELS worden steeds op garantie Terkocht alsmede een rtHine sorteeriug KAMMEN by H P VAN WlJNG44RDËPi Coiffeur Klei eeg Gouda A BÖAS Kon Chir Pedicure AMSTEL 149 b d Hooge Sluis Amsterdam zyne ge zal a DONDEBDA 19 MEI achte Abonné a bezoeken is te CoHtuiteeren ot te ontMe n m t Hotel tm Zuu Tim i tot 4 uur Mnlitepttêche en pijnlooze behandeling Tan WAkdoamt en Tan Magels welk in t Tleeach of in de hoogte groeien Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIOBLOEMc van H I van Schaik Co geTestigd te Oravenhage tieppleritraat 29 en 20t naby de Begentesaelaan Tan Z M den KONIING van BELGIË Indien gij hoestlt gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Soperior DraiTenBorst Honig Extract FLACONS van 40 Cta 10 Cts en 1 Terkrygbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven g9S Omda E H VAD MILD Veerstal B 126 te Oouda A BOUMAN MoordretU J C KATELAND Botloop B T WIJK Oudtviafer M KOLKMAN Waddirvtmm Zenuw en Maag lijders voidt uit overtuiging als een werkeiyke halp in dea nood het boek aanbeTolen Na ontTangst Tan adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel Gebr DE BAADT Westlia veii 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in MAI IJFICTUREM TAPIJTEN EN EAHPETTEIT lieuw © en gebruikt © Meïil eleii ANTIQUITEITEN ENZ Directeuren der ONDERLINGE BRAND WAARBORGMAATSCHAPPIJ g evestigd te Amstebdam brfltogen ter kennisse van belanghebbenden dat den Heer € t J PHIUCE als Correspondent van genoemde Maatschappij op zijn verzoek het meest eervol ontslag is verleend en dat in diens plaats is aangesteld de Heer J B Biezenaar Jzn voor Gouda en naaste omgeving bij wien voortaan alle verlangd wordende inlichtmgen Ie bekomen zijn 14 Mei 1898 DE JONG Co Onder referte aan het bovenstaande beveelt de ondergeteekende zich in genoemde betrekking aan J B BIEZENAAR Jzn Te huur ofte koop aangeboden oni terstond te aanvaarden Bean praclxtig net irLg ericlxt HEËRËNHLIS inet TUIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom ƒ 8000 Een HUIS TE KOOI o TE HUUR staande in de Platteweg te Reeuwijk Benevens daaraan grenzende LOODSËJ TÜIN met IG omstaande Vruchtboomen enii verder van alle gemakken voorzien Adres G VER WOERD Platteweg te Reeuutijk Klmek en Polikliniek OBSTJETHMB en uthimbcoïïjOBIk Toor Spreekaren dagelijks lan lH fl a Uratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A EVL G eneesJieir DirKUuT VAN Blommestein s Inkt is pro fnn leAindeli de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLANO Zeer nette Gesteendrukte NAmAA TJES A BRINKMAN ZOON Buitenlandsch Overzicht Giadatoua ïs oierleden Ia bet Eogolscbe Lagerbnia zeide de minister Balfoar dat naar bg meent alen met bem zalIeD ioBtemmeo ala by voorstelt ter eere der nagedacbtenis vao Gladatone wiena lange en scbitterende loopbasn heden werd afgeBloten de zittiog op te heüTeD Hy kondigt het Toornemen aan morgen het voorstel te aallen doeo om den overledene op s lands kosten in de Westminster Abby te doen ter aarde bebtelleo en een monument in die kerk te doen oprichten als blyk van erkenning van de groote en belangrijke diensten door den overledene aan den lande bewezen Sir William Harconrt vereenigt zich hiermede de zitting wordt daarna ten teekeo van roow opgeheven Algemeen wordt het overiijden van Gladstone bescboawd als een nationaal verlies Alle bladen verscbeueD in ronwrand en bevatten necrologiëo met vele byzonderbeden en illastraties De openbare mcening vraagt ter aardebestell g iu de Westminster Abby op de openbare gebouwen waait de vlag halfstok ook van vele particuliere gebouwen De Kooingin de prins van Wales en de koninklijke familie zouden aan mevroaw de wedawfi Gladstone hartelyke eu roereode briaveD vaa rouwbekiag Ondanks de logon straffingen van betRussiecbOosteorijksch HoDgaarsch geheim verdrag uit Weeneo gelden in diplomatieke kringen te Berlijn de meedeelingen van de iFraokforter Zeitung wal hua kern betreft voor juist boewei als waarschijnlijk wordt erkend dat in dat onbescheidenlyk openbaar gemaakte stuk met bet een of andere bijoogmerk enkele byzonderbeden erbg zyo verzonnen Deze bijv rzinseli eu de bewering dat het een itaata verdrag ia optima forma i terwijl de verstaudbooding misschien in een anderen vorm ia verwezeniykt hebbeu dan in staat gesteld tot de logenatraffingeu welke echter by wel onderrichte personen biykbaar zeer weinig geloof vinden De begrooiingscommiasie der Oostenrykache delegatie heeft met 14 tegen S steMmen de aanvallings kredieteo van 30 mÜIioen florijnen voor hot ministerie van oorlog aangenomen De marinecommissie der tlongaarsche dele gatio heeft de marinebegrooting aangecoraen Zy nam een resolutie aan waarby de buitengewone kredieten bestemd tot dekking van de kEVlLLEJiflM Het Leven te Baden Een Rmauche Roman 12 Ieder onzer heeft tich atoUig eens in syn Ipven tot het buitenland gewend met dien uitroep jrkom leid en beheersch mij I Wel ie waar ik moet het erkennin kunnen wij niet altijd nauwkeurig weten of hetgeen wij van buiten in ona opnemen geen vergif is in plaats van het brood dat wij lerwacbt hadden maar daartegen ia nn eenmaal niets te doen onse weg van kwaad tot goed leidt niet langs het betere maar altijd langs het slechtBre en ook bet v gif wordt lomtyda een genBOsmiddol Alleen waanifrijze en wangunatig nienscbeu zyn iu staat om met leedvermaak op de armos ie der boeren na de vrijmaking op hunne toegenomene ovarhelling tot dronkenschap na de opheffing der brandewynspacht als op een aangeboren kwaad te wijzen Booh het moet eerst slechter worden zal het beter worden Potugin Btreek met de band over het gezicht Gij hebt my straks gevrïagd begon hij tasn opnieuw hoe ik over Europa denk ik bewonder het ik deel ja tot aanbidding toe huldig ik hare beginsels en ik zie niet in waarom ik daarvan oen geheim zou maken Voor lang neen onlangs eerst sedert kort ben ik begonndn er niet meer voor te schromen om rechtait myn gevoelen te zeggen Ik heb Gode K dank opgehouden mgne denkbeelden inztbhten kosten van twee linieichepen werden toegestaan Admiraal Spaan deed uitkomen dat de aanbouw van doze schepen een strikt defensief karakter draagt Het oordeel van d Eogelsche pers over Lord tialisbury s rede in het lloogerhuis toopt uiteen maar de boofdiudruk blyft toch dat zy bestemd was de wereld mede te deeleo dat de oavoorzicbtige Cbambprlaio te Birmingham zyo boekje ts te buiten gegaan en de politiek van het kabinet niet getrouw of niet geheel getrouw weergpgoven beeft Immeri of cboon Lord Salisbury zeide dat hg Lord Kimberley in de ontleding van Chamberlain s rede niet kon volgen aangezien Lord Kimberley s interpellatie daarvan niet gewaagde voed de mi nister gelegenheid Chamborlaia ettelyke steken Obder water Ie geven door te verklaren dat hij Chamberlain s toespraak niet voor zich had vervolgene door too te stommeu dat ChamberUiv a voorstelhng van het ineengezonkea China niet veresnigbaar was met Lord Baliabory a voorstelling van en opgericht China voorts door niet met Cbamberiaiti s critiek op de politiek van Lord Rosehery in Ooat Azie mede te gaan en evenmin met het party kiezen tegen Unsland Immers verklaarde Lord Salisbury nadrakkeiyk dat de Kngelache regeeriog zoo vriend chappelyk mogeiyk wenaobt te verheeren met alle mogendbedvn overal waar zy urtnaB in aaniakina r ïJamniiKo biailon zieo hierin een verloochening van C hamberlaio s Birmiugbam program Verspreide Berichten Spanje en de Vereeoigde Staten De berichtgever van de Herald to Key Wost meldt dot het Spaanache smaldeel verleden Zondag te Havana verwacht werd Blanco meldde langs ambtelyken wegaau het garni oen eu da bevolking van Havana dat oen eterk eskader met hulptroepen en levensmiddelen de Amerikaansche vloot ontweken had en Havana naderde Dit bericht verlevendigde den moed van de soldaten eu de maatregelen tot verdediging van de kust werden opnieuw krachtig aangevat De Standard vernam uit Washington dat om Cervera te bewegen spoediger naar Cuba te stoomen last gegeven ia aan commodore Watson Offl de verdedit ingswerken op de Cubaausche kust te vernielen overal waar dit mogelyk is Aan do Timeic wurdt uit Hongkong gemeld at Aguinaldo en andere leiders der op taudo overtuigingen en gewoonten te plooien nanr deu persoon met wion ik spreek Ik ken iudonUad mots orgers dan die nutteloozo laflieid die verachtelijke bereid vaardigheid wnarraede bij ona byv do voorname staatsman zich schik naar don student dicu bij zoif minncht Misschien laat zich dat bij deu staataman verklaren uit zijn zucht naar populariteit Doch met welk doel zou onze boer zoo handelen a ik bon een vriend en aanhanger van Westolijk Europa dat wil zeggen om mg duidelijker mt te drukken oen vriend ran die bescbaviag waarmede men zoo aardig den spot weet te dryven van de civilisatie dit woord Schijnt mij nog beter toe ik heb haar van ganaober harte hef ik geloof aan haar pone andere liefde een ander geloof bezit ik niet en zal ik niet bezitten Dat eeno woord ffCi vi li sa tie Potugin sprak elko lettergreep duidelijk on mot bijzonderen nadruk uit is alleen algemeen verstaanbaar rein en heilig terwijl al de andere zoonls aatiooalitfit roem enz naar bloed rieken fKn bemint gy Uuslund uw geboortegrond Potugin atreek weder met z jn hand over hot gelaat Ik bemin en haat tegelykertyd mijn vaderland bartatochtelyk Litwioof haalde de schouders op Dat jieeft uitgediend Sofon Iwanowitob dat is eei gemeenplaate Nu wat zou dat Ëen gemeenplaats Ik ken vele zeer achoono en zeer ware uitdrukkingen die gemesnplaataen geworden zijn Daar habl gij bijv de uitdrukking Vrijheid en orde ook een bekende gemeeaplaats Ka toch heeft zy eene andere schoo ere beteekenii dan de bij oni maar al te teer Ungen Woensdag van daar naar Cavito vertrOfken zyn met het adviesjacht Hugh l£o ulloch c Ze zulten de opstandelingen tMi hteD over te baleu binnenkort een aanval te loen op Manila De Time3 verneemt uit Manila dat de Spüinsehe gouverneur van de Filippyneo een nationalen raad van vyftien leden heeft iogertfid bestaaude uit inboorlingen en halfbloedea De maatregel strekt natnnrlyk om de bevolking te rieod te houden Voorzitter van Aqm raad i ipaterao die de jongste vredesooderhandeliug D m t de opstandelingen voerde Naar de Times t uit New York verneemt schiput de daar ingestelde scherpe telegrammencenaour afkomstig van den chef van deu telegraafdienst Greely ofachoon nog biyken moat waaraan deze de autoriteit daartoe ontleent Echter schyuen de telegraafkabelroaitschappyeu met Greeiy mede te werkenen zeUa een telegrammencensuar nit te oefenen Ook de minister van marine zond een roud BehrjjvBU aan de dagbladredactlën houdende het verzoek niets omtrent de bewegingen van bet Amerikaaosche Ipger eu de vloot mede te deelan De Tribune keurt de censuur goed maar herinnert eraan dat de Amerikaauicbe regMriagamannen de ergatt klappers zgo H0t escader dat by Cadix verzameld ligt is oik gereed om zee te kinzon Men vermoedt dat Ê t ïich naar de Philippyuen aai begeven met Jen militaire expeditie van 11 090 mau admiraal Cervera iu het gezicht van Havana is gekomen welk gerucht echter nog niet is beveatigd Ëeue ofBci ele dépêche uit Havana bevestigt het bericht dat zich twee Amerikaaosche ourlogsboderas voor Hautiago de Cuba vertoond hebben Oo déprcbn voegt er aan toe dat e 80 projectieleu afgeschoten hebbeo zonder eeuige schade te veroorzaken Do p aataelyke batteryea beantwoordden hetvuoren bracbtin avery toe aan één Ameriknansch schip Ëeu half nur later liep bet l raasibe adviesjacht Fulton de haven bioueu De iosurgenten zyn in verschillende gevechten verslagen Er vtelen enkele dooden Vol gens ODB byzondere dépêche van Cuba zyn er vülop levensmiddelen daar ondanks de blokkade hyaa elkon dng vaartuigen met voedmgsmiddelen hinnonloopen Negen oorlogsscbepen die meu voor Hpaansche hield zijn Woensdag do kust vnn NieuwS hotland voorbggevarón Dit belicht schijnt bevestigt te worden door eeu particulier telegram volgens hetwelk Spaanache kolenachr pen ter hoogte van Ht Pierre en Miquelon uit Cadiz zyn aangekomen in praktijk obrachln stolling Itniig hiërarchie un wanorde En zijn dan al lio schooiia woorden waardoor onze jeugd bedwelmti ia ilourireoisio Souveraineti du peuple het recht op arbeid zijn dat ook peon gemeanplnatsen P Wat enhtor den van de lid de onafaohoidetijkea haat betreft Loutpr navolging van liyron viel Litwinofbem in d rode d romantiek Tan 1830 uVargeef mij gij vergist u hierin de eerste die op dit nauwe vcfliaiid van beiderlei aandoeningen wees waa Catullus do Roraeliiache dichter Catutlui Odi et amo Qnaro id faciam fortafse requiria Xesoio Hed fieri aentlo et excruaior Ik h b dat van hem geloord omdat ik toDgevütgo van raijne goaBtolijke opvoeding wat latijii versta Ja ik bemin en ik haat mijn Ilualand mijn wonderlijk lief boos dierbaar vaderland Ik het et thans Vsrtaten om de wereld oens te bekijken nadat ik twintig jaren lang op oon bureau gezeten heb ik heb Rusland verlatou en het bevalt mij hier zeer goed en tüoh kan ik niet anders dan spoedig weder terngkeeren Do tuinaarde ia goed on tooh kan de braambezio niet op haar gedijen Het bevalt u hier goed mij gaat het ofenoens zeide Litwinof Ook ik ben hierheen gekomen om ts leeren wat thij echter niet botet ook op de schaduwzijden te letten Hij wees op tweo grlaeltos die voorbij gingen en om wie eoaige loden van de Jookey club rondfladderden als mede op de apeelzaal dio in weerwil van bet late avonduur zeer bezocht waa Wie zogt u dan dat ik voor dergelijke dingen blind ben ipzak Potugin driftig Uwe opmerking Men gelooft dat de oorlogsschepen da Amerikaansche hvensteden aan da kust ran deu Atlactiscben Oceaan zullen aanvallen Het departement van Marine te Washington is van deze feiten verwittigd De Duitscbo kruiser Gejer is ie Havana aangekomea zonder de Amerikaansche schepen te groeten Do commandant heeft aan Blanca en aan den premier van het kolouiale ministerie lange en hartelyke bezoeken gebracht Da Amerikaaosche schepen hebben Woensdag het fort vaa Santiago beschoten sooder schade aan te richten Volgens een dépêche nit Gibraltar aan de Correspoudencia veroorzaakt hat gerucht over een Ëngelscb Amerikaansch bondgenootschap ongerustheid ouder de Spanjaarden aldaar die hun geld teruguemeu nit de crediet iusteU liugen te Gibraltar Castilhn heeft de portefeuille van buitenlaudacbe zaken niet aangenomen waarop Sagasta haar aanvaard heeft Fbankïiwk Aan het station van Lyou zgn geldwaardiga papieren gestoten tot een bedrag van 800 000 francs Itiug Volgens een bericht uil Rome aan de Tim6B heeft de krygsraad te Milaan de Kapucyner monniken vrygesprokon van medeplichtigheid aan de onlastenf Do Ëogellohe expeditie 00 man met 10 Ëngelsche ofBcisren en 5 onderofficieren sterk die eeo oproerige streek in het achterland van Outsja ten oosten van dan Niger getuchtigd beeft is te Brass teruggekeerd Slechts op een plek vonden de Ëogelschen tegenstand zy verloren daar I doode en 5 gowouden Da rust is hersteld BINNENLAND TWKKnE KAMEn Zitting vas Woensdag 18 Mei 18HH By het voortgezette debat over den Persoon lyken Dienstplicht werd het begtniel goedgekeurd hoewel de eindstemming is aangebonden De heer Van der Velde dringt aan op verbetering van den toestand der kazernes eti wenscht het verblyf in de kazerne beperkt te zien tot den tjjd noodig voor een voldoende oefening De beer van der Zwaag wil alleen aan de vrijwilligers het voorrecht van keoze van gar evenwol vergeef mij doot my deiikon aan dia triamfcorendo uitweidingen ovor do gobrckan in het bestuur van hot EngeUcho legor van den kant onzer ongelukkige journalisten gedurende den Krimoorlog volgens de onthullingen viin do Times Ik zelf ben volstrekt geen optimist on ik liezio daarom ons geheole loven dio komedie met een tragisch alot niet in een rozoklaurig licht waarom geeft men dan aan hot Woatati do schuld an t goen misBchien in de monstihelyke natuur Per t algemeen diep geworteld is P Deze apeelbank ia zedebedorvend zoor zeker maar is bot dan anders met do spelers bij ona te lande I Neen mijn waarde Grigori Micbailowitch laat om meer vorzoenlijk en bescheidon zyn eon poetle scholier ziot do fouten van zijn loermeestera roaar uit eerbied zwygt hij er toeh van want door die fouten kmi hy den reebten weg leeren kenn n dien hij beeft in te slaan Doch zoo gij uu volstrekt tuat gevoelt ora aan dit bedorlten Westen uw moed een boetje to koelen dan komt daar gelijk gij ziet Vorst oco jaiflt uit do apeelzaal naar alle waarschynlijkheid heeft hij ia fon kwartier de zuurvar tiende pueht t van Ifi famiUtiif aan de groene tafel verloren Ik zag hem heden hij Marx oen brochure van VeuJUot doorbladeren in bem zult gij geschikt gezelsobap vinden Met uw verlol bornam Litwinof snel loen bf zag dat Potug n van zyn stool opatond ik ken Vorst Coco slechts zeer weinig en ik geef oataiiriyk nun een gesprek met o hoven cijn gezelschap de Tüorkour fFvrit veroolffd