Goudsche Courant, zaterdag 21 mei 1898

Uircclc Spoorwegvci WndlngeB met GUUU l Zomerdlenst 1898 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich OOllni ROTTI DAM viicire r Ociud 6 7 86 8 10 8 36 9 10 9 14 9 85 9 64 10 11 ll lS ll U 19 13 19 63 8 XI S 43 S 7 4 61 4 69 6 28 6 61 6 14 7 81 7 66 8 80 8 6 9 56 10 04 10 86 11 18 Moorürooht door 7 S8 8 49 n 9S 1 6 6 n ft 8 08 ff 1 10 11 ff NiouworVork 7 89 8 49 11 85 1 7 6 12 f u 8 09 ff 1 ff 10 18 0 poll6 7 46 H 8 56 U 1 14 6 19 ft ft ft ft 8 16 ff I ff 10 85 ff ff ft ift ir Um 6 80 7 66 88 0 9 81 9 34 9 4310 13 10 30 11 39 51 19 19 1 98 9 30 4 4 16 6 88 6 10 6 40 6 16 6 32 7 50 8 96 8 48 10 10 16 10 84 10 54 U 80 Uotlerüini 4 45 6 59 16 6 61 7 86 7 68 8 40 9 18 9 63 10 19 11 85 11 50 19 87 1 44 9 60 8 45 4 06 4 41 6 96 6 85 6 17 7 96 8 9 87 10 10 Oapelle 4 66 6 08 10 99 1 64 4 60 ff ff 6 87 t ff 9 47 Nieuworlterk 6 04 6 11 10 38 9 01 4 67 ff ff 6 84 a ff 54 Uoordreoht B n 6 1 10 43 2 08 ft 5 04 ff ff 6 41 ff 10 01 4ouda 6 17 H 5 3S 7 10 7 46 8 U 9 0 47 10 13 10 4 11 64 19 08 19 47 2 14 S O 4 116 4 94 5 10 S 46 6 65 6 47 7 4S 8 90 10 07 10 80 GOUDA URN HAAG vin Tcrw Gouda 7 S S aO 9 17 9 98 9 57 10 14 11 18 11 18 18 16 18 56 8 14 3 46 4 4 4 63 5 86 6 64 6 11 7 34 7 58 S S3 8 64 10 10 8 U IÖ Zovonbuixau Moorkapollü 7 49 8 49 11 80 1 8 ft 6 7 ft ff ff ft 84 10 18 ft Zootormaer Zogwaard 7 6S S 61 n 11 41 f 1 19 618 ff ff ff ft 8 15 ff 10 91 P Voorburg 8 07 9 08 11 66 1 88 5 88 ft ft ff ft 8 99 10 88 ff Ilaz 8 19 9 08 9 45 9 66 10 95 10 44 11 46 l 19 46 1 48 9 43 4 16 6 16 6 37 5 63 6 82 6 9 8 04 8 84 9 9 BS 10 38 11 5 11 44 lUgo 6 46 7 20 7 40 8 3i 9 46 10 11 11 87 11 36 19 91 1 35 8 4E 3 40 4 4 38 6 80 6 19 7 20 7 65 9 98 10 05 Voorborg 6 69 10 17 1 41 ft ft 4 8 ff 6 18 ff 9 84 Zoolermocr Zeawanrd 6 6 t t t 10 38 1 66 V ft ff 4 68 ff 6 80 w 9 48 flTouhuufla MoorkapoUe flïl7 10 43 ft 8 06 ft ff ft 5 04 ff 6 3 ft 9 69 ourta 6 98 7 48 KOI 9 0 10 16 10 64 11 67 19 86 12 60 9 17 S 14 4 0 4 87 15 6 6 50 7 48 8 98 10 10 10 8 1 1 D r T R K H T vin ntu II OOUD A A H 8 T Ë B D a U Uouda 5 80 8 89 8 84 7 18 7 63 8 14 9 07 lO lD 10 67 18 00 19 10 18 58 3 90 8 17 4 88 6 20 5 47 6 06 6 66 8 96 door 1 1 iouda 6 39 8 14 9 48 11 6 l ll h W 7 61 8 96 10 17 10 J6 Oudew 6 85 e 6 ft U 14 8 37 6 87 7 10 ft ft 10 kn l W 8 019 06 10 36 18 48 6 00 6 37 8 40 10 09 11 97 Woord S 48 7 H f S IO 11 99 18 87 8 46 3 84 5 46 6 24 7 18 8 4810 86 10 41U ns 8 20 1 89 l KKO 1 Ot SAS N IR 1I I Hlnmtl 8 7 04 7 49 R 9R 8 65 89 10 6111 46 19 38 1 9 3 08 3 60 6 04 6 88 4 7 3 V69 10 61 i U lltreoht 6 96 13 7 45 8 S7 48 8 00 U 90 10 16 10 88 11 38 12 09 1 37 3 08 3 96 3 66 4 48 5 85 6 H0 6 SI 7 66 F 60 9 07 9 95 10 09 10 34 Wocrd in 5 49 8 53 8 06 9 16 10 38 11 66 19 94 3 47 4 16 6 60 7 1S 9 10 88 10 64km t 0 a 7 06 8 10 9 06 11 16 9 58 8 46 4 46 6 80 7 46 9 46 OuJuw 8 14 10 46 4 84 9 8 ft ft krauW 7 90 8 95 9 90 11 30 3 0S 4 00 6 00 6 85 8 00 10 00 Uouda 8 87 8 08 se 9 58 10 69 11 10 18 11 8 09 8 40 4 87 I M 07 7 18 8 8 9 49 8 55 10 M ll lOteoud S 08 8 18 IM8 li 51 56 4 47 1 41 f 4 1 48 11 10 47i 041 7410 9714 U U 247 5115 7520 9878 11982 2689 5198 7648 10000 IS076 2800 5299 7549 10182 18390 2808 5340 7593 10164 13404 2853 394 7IS49 10214 135 8 8377 409 7701 10157 13S14 2878 6471 7784101 31 13771 15517 IBllt 08l 15541 18121 10876 15633 18171 10905 15745 18248 20926 1 746 18418 20941 15780 18577 20993 158SI 110S9 141 0 15847 5 Kluse 7e I y t No 7916 m 1716 70 GROOTE KEUZE in de nieuwste T nizoen Terleenen cd telt een dMrkoe BtrelckeDd amendement voor De heer Yerbey acht voor militaire bekwaambeid meer ooodig d n oefeniDgen io den vrywiUigen wapenhandel en weoRcht alscoodunig beecbsawd te hebben Uchameiykeg oefendheid all marschen hoog eit Ti rspringea en beffeQ van gewichten Oe heer Lobman weuseht veiblüf in de kazerne voor alle diemlpHchtigen zonder ooderscheid De minister van Oorlog belooft toort te gaan met verbetering der kazernen hy acht de oefeningen bg het leger voldoende voor bet weerstandarermogen der lotelingen en ontraadt aanneming van bet nmendemeat Van der Zwaag omdat het daarby nitgeiloten voorrecht voor militaire bekwame lotelingen voor allen te bereiken ie De beer Van der Zwaag rekt z d amendement in De heer Verhey stelt b j amendement foor behalve aan miltaiie bekwaamheid ook aan lichameiyke geoefendheid het voorrecht van garoizoenskeuze voor lotelingen te verbieden De heer Staalman ondersteunt dit voorstel dat door den heer Kerdjk bestreden wordt als oen beletfiel om te komen tot volkewapening Aan den heer Roesningh verklaart de Minister dat de wyze tot het verkrygen van militaire bekwaamheid vrij ie Het Amendement Yerhey wordt verworpen met 74 tegen 14 stemmen De beer Van Kaalte licht zgn amendement toe strekkende tot beperking van bet blgvend gedeelte tot een negende in plaats van een zevende van het totaal bedrag der 5 lichtingen als onnoodig in het systeem van den minister Het amendement werd na debat ingetrokken Uet nmendemeat Van Kol om de be oegdhoid tot onderlinge nammenerwiiBeUng oor bet biyvend gedeelte te doen vervallen lokte een warm debat uit De minister BorgesioB ontraadde len eterkste de aanneming ervan omdat dil de aanneming der wet en bare populariteit io gevaar zou brengen Dinsdag voortzetting Het betalen der belastingen wordt den bnrgera niet gemakkelyk gemaakt Het begint er reeds mede dat de uitreiking der aanslagbiljetten vaak kat geschiedt Met name by de peraoneele belaeting De invordering daarvan geschiedt in tien maandeiykschu termynuo loopende ran bet eind van Februari tot het eind an November de wetgever beeft bïtrmode de gelegenheid tot aautuivering in kleine bedragen willen openstellen Wanneer echter zooals dit jaar de uitreiking der aanslagbiljetten QBD velen eerst in Mei plaats beeft op M ± iid diir d t al drie termijnen zijn i leo wordtoiebedofiiiiigZtBei tfen deele althao verydeld Dao komt de betaling zelve In gommige gemeenten is dit vaak een ware plaag Ec ia slechts een ontvangerskantoor en wie daar zyn belastingpeuningen komt storten moet dikwijls onbehooriyk lang wachten Da schuld ligt niet aan de ambtenaren die gewooiiiyk voorkomend genoeg zyn Maur er is slechts éÓA ambtenaar voor de onuangfit der ge den Dal is eeu werk van naowkeurigheid vooral omdat gewoonlyk niet het juiate bedrag wordt overgereikt maar eeoiggeJd moet worden teroggegefen De ambtenaar is aatisprakoiyk voor een tekort io zyn kas q moet dsarom zooder overhaasting elk op zyn beurt helpen Daarby worden hem vaak inlichtingen gevraagd door personen die niet aliyd zeer vlug van begrip zyu Zoo meet men aan het kantoor van den ontvanger soms lang wftchten alvorens men aan de beurt is om zyn ofier aan e solMtkist te kunnen brengen Wie zgn geduld lerliett en heengaat om eon volgenden dag terug te komen vindt dan ToeUl denzeUdeu toestand en ergert zich voor de twi eden kfer enz En dan alinlen de kantoren reeds ia I Dur ofiehoon juiat in de volgende nren zeer veleu meer vryen tgd hebben Is hierin geen verbetering mogelgk Waarom wordt de kaotoortgd niet verlengd tot 5 nor Waarom wordt het personeel aan de ontvangerskantorFu niet versterkt zoodat meer dan één belust ia met aannemen en narekenen der stortingen Ziet óe minister van financiën hierte pri op om de hoogere oitgaven die er het gpvolg van zooden zgn kan hq dan den belastingscholdigen niet de gelegenheid geven op andere wyze hun aaniltg te betalen By de verinogensbelaetiog mogen aaogeilagenen die boiten de gemeente van bet ontvangkantoor wonen de belasting voldoen door middel van een postwissel en wel kosteloos De strook van den wissel in overeenstemming met dezen ingevuld door een ambtenaar der posteryen onderteekeod en op de nitnoodiging tot betaling vastgehecht geldt dan als bewys van betaling Zoo behoorde men ook anderen de aanzuivering der directe belastingen gemakkelyk te maken zooder schromeiyk tydverlies en ergents byv door bet ophalen der gelden ten huize der genen die daartoe bet verlsngen kenbaar maken Hiertoe konden formulieren aan het aanslagbiljet worden vB8tgebeobt deBnoodB met de voorwaarde dat den eenigetermynen tegeiyk betaald moeten worden Menigeen zou gaarne een kleine bysing er voor over hebben als hy van de plaag van het lang wachten of den afgezant lang te moeteo missen bevryd werd De minister van financiën die op deie of andere wyze der burgfry te hulp komt zal zich recht verdienstelyk maken Nog een vreemd ding Bij de nieuwe belastingwetten personeel vermogens en bedryfsbelasting is het zegelrecht van qoitantiën afgeschaft Men vindt niet meer op het aanslag biljet boven zeker bedrag een vordering van 22 cent wegens izegelrecbtf By de ean lagen oor de groddbelasting echter wordt dat recht nog altyd ingevorderd Bestaat daarvoor meer redon dan by de vermogensbelasting Zoo niet waarom dan die uefBng voor ééa enkele belasting gehandhaafd Het bestuur van den Bnud van Brievengaarderbc niet tevreden met den naam van brieveDg3arder beeft zich gewend tot prof J Te Winkel te Amsterdam met verzoek bet bestuur bebolpzaam te willen syQ in bet zoeken van een woord dat met de taalregels niet in strgd is en beter de bevoegdheid der betrefiende personen nitdrnkt L Ti wtaa Kan Klw i lo nl l mmUm ti MOtl aan Gedeputeerde Staten der provinciën eene aaoscbryving gezonden van den volgenden inhoud In het verslag der commissie van rapporteurs uit de Tneede Kamer der 8taten Qeneraal betreffende de wetsotttwerpen tot bekrachtiging van provinciale belastingen over het loopende jaar werd gevraagd eene opgaaf van de provinciale gemeentelyke waterschap eu polderlasten bier te lande geheven Bet i myn voornemen by de indiening der wetsvoorstellen tot bekrachtiging van de over 1899 te he£fen provinciale beUstingen aan dien wenscb te voldoen door het verstrekken van cyfers die oowel per provincie als per gemeente den belastiugdrok per hoofd aangeven naar de raming der belastingopbrengst over 1898 terwyl by de vaststelling au die cyfers alleen rekening zal worden gehoaden met de directe beItitingen Io verband met het Toreostaandt beb ik de eer n te verioeken my op een staat ingerioht volgens bygaand icodel tedoen toekomeo eeoe opgaaf van hetgeen in elke gemeente awer provincie volgene de raming voor 1898 betaald wordt nan hoofdelijken omalag of an dere directe belasting nar het inkomen of de vertering van opcenten op de grond ea personeele belasting van belasting in natora en aan waterscbapsen polderlasten De Moaticbappg tot Nut van t Algemeen heelt tor verspreiding uitgegeven eene beknopte brochure Leerplicht door mr H Pb de Kanter Wy vernemen dat de Regeering nao H M de Koningin den wensch heeft kenbaar gemaakt dat het Har Majesteit moge behagen ca de plechtige inhuldiging te Amsterdam en den intocht in de Hesidentie ook een bezoek te brengen aan Rotterdam ale tweede koopstad des Ryka Wy vernemen dat op dit verzoek door Hare Majesteit een gunstige beschikking is gegeven Zooals bekend is zal de Belgische regeeriag een invoerrecht beffen fan 1 frank op vreemde bieten Deze wet zou met 1 JoH a s io werking treden Daar de Belgische saikerfabrikanten ook dit jaar weer veel bieten met Nederlandsche tandbonwors gecontracteerd bebben is de invoering der wet een jaar verschoven In October a s zullen op de dubbele kegelbaan van Muiis Sacrum te biedam korps personeele en vrye baauwedstryden in het kegelen worden gehouden uitgeschreven door de club Recht naar het doelc Naar men verneemt zal de heer H W Moulyo hoofd inspecteur van politie te Rotterdam by den actieven dienst binnenkort den politiedienst om gezondheidsredenen verlaten De heer Mooiyo telt reeds ruim 30 dienstjaren by de politie Hy is t svena chef vao de afd recherche In de iBtaats Courante wordt mededeeling gedaan van de voorwaarden voor een wedstryd door de Belgische Regeering uitgeschreven op het gebied van de fabricatie van tucif rs en wel van de voorwaarden van den wedstryd tusschen uitvinders van een deeg toor stekjes zooder witten phosphor waarvoor een premie van 50 000 fianca wordt beschikbaar gesteld Voor n dere byzonderbeden zie men de SiaatsGouraot van heden De minister van binnenlandsche zakem overwegende dat tengefolge van het overlyden van den heer mr B M Bablmann eene ver kie ing moet plaats hebben van eeu lid van ae i weede b auior Üer IHkWu aaa raBt in intt kiesdistrict Tilburg heeft bepaald drt die verkiezing zal plaats hebben op Dinsdag 31 Mei de stemming zoo uoodïg op Dinadag 7 Juni en de herstemming zoo noodig op Dinsdag 14 Juni B B St Ct Op ïaaudag IG Mei had te Utrecht eene byueukomst pluats van pomologen frnitkweekers en fruitliefhebbers ten einde over te gaan tot de opticbtiug vuo de Nederlandsche Pomotogische Vereeniging In eene vorige te Utrecht gehouden vergadering waa tot de oprichting besloten en eene commissie benoemd belaat met bet opmaken der statuten Onder voorzitterschap van jhr mr W 0 Alberda van SkeoBtein werd deze vergadering gebonden de statuten behandeld en goedgekeurd terwyi besloten werd koninklyke goedkeuring aan te vragen Toen aldus op deze ststuten d vereeniging was opgericht werd overgegaan tot kiezen van een bestnur GekoEen werden jhr mr W C Alberda van Ekenstein Groningen voorzitter J P M Oammau Tiel Ie secretaris Ë Snellen EzD Maastricht 2e secretaris A C Ide Wogeningeo penningmeester Jac P R Öalesloot Amsterdam G W Keeïsen AaUmear en A Koster Mzn Boskoop De voorzitter wees op het groote not dat deze vereeniging voor een zoo belangryken tak van landen toinboow kon aanbrengen beloofde zyn beste krachten er aan Io wyden eo spoorde de aanwezigen aan mede te werkea tot het wionen van leden De vereeniging telt reeds een zestigtal leden Gemengde Berichten Men meldt uit Haarlem De nieuwste bekeoting onzer pjlilie is die van een feetelschap artisten uit Amsterdam dat na afloop van een concert een bordje poffertjes ging eten in een kraam staande op particulier terrein aan de Houtbrog Vyf jaren achtereen heeft de eigenaar daar eenige maanden met zyn kraam gestaan nooit vroig hy daarvoor v guoning aan de politie en bleef hy open zoolang er folk was Doch de adjnnctinipecteur van politie Verlaan beeft nn beslist dat die pofFerkraam behoort onder de kroegen omdat er ook een flsschje bier te krygen is en alsoo voortaan s avonds om 11 our behoort gesloten te zyn Uet personeel van de diamantslypery van den heer Daniële Zwanenburgersfciaat te Amstetdam heeft gisteren het werk gestaakt Am reden dat aldaar een nieuw licht is ingevArd hetwelk nadeelig wordt geacht voor oogenTen borst Van een en ander is mededeeling geda D aan de gezond heidscom mi stie Toen Maandag de sluitboomen aan den spoorweg by Groeabeek niet geopend of gesloten werden by aankomst der treinen werd een onderzoek ingesteld Daarby bleek dat de wachter dood in zyn huisje lag Oömiddeliyk werd in zyn dieuat voorzien Spoor weg ongelukken kwamen niet voor Te Elten is zekere R uit Kmmertk by het ryden van bruiloftsgasten naar het stadhuis van den hok gevallen met het noodlottig gevolg dat hy kort daarna overleed Men meldt ons oit Utrecht De reden waarom de min v oorlog niet heeft willen toestaan dat militaire moziek d n optocht der studenten opluisterde moet naar men zegt gezocht worden in de omstandigheid dat in dian optocht de SpaanscbAmerikaan Bche oorlog geparodieerd werd Men mvidt nii Haarlem Toen de deurwaarder A Glaser alhier Maandag uitvoering zon geven aan en vonnis tot uitzetting ia de Tulpeoatraat vond by de denr der woning gesloten Nu dit geschiedt bg die zaken meer zoodat een boodschap werd gezonden naar een smid Maar toen deze kwam eu de dear £ oo openstsken waarechowden de huren dat de bewoner er in was en jawel hy vertoonde zich aan het bovenlicht tan de denr en zoo nu en dan hel hoogate lied uitzingend trok hy nenzen tegen den deurwaarder en zyn helpers eu sliepte ze telken uit De smid stak het slot open doch na bleek dat de deur van binnen stevig was geschoord zoodat tot geheel uitbreken moest worden overgegaan eo eerst na een goed aor werken gelokte het binnen te komeo en werd het vonnis onder groot gejuich der buren uitgevoerd By den brand te Dongen ia een persoon die behulpzaam was om uit bet braudeade perceel van K nog zooveel n ogetyk van den inboedel in veiligheid te brongen daarby om gekomen Toen het nar bad aitgewoed w rd het gedeeltelgk erkoolde Igk oit den kelder te rooncbge gebracht Door een ran Oldeozaal komende losse ma chine ia gister by bet station Lonneker een bejaarde man oTerreden Hy was terstond dood Te Draehten zon eeoe rroun gerecbtelgk oit hare woning worden geiet Ze erdedigde hare woning met hamer en mei zuo waobopig dat de twee marechaaisees ernstig TOrwond werden Tegen de rouw ia proces Terbsal opgemaakt Toen gisteren de aloitboom aan den overweg te Groeabeek by aankomst der treinen piet werd geopend of gesloten werd een onderzoek ingesteld waaruit bleek dat de blokwachter dood in zijn wacbthnis lag Onmiddellijk werd in den dienst voorzien £ r heeft gister te Dongen een hevige brand gewoed Aangekomen in de leerlooiery van den hear Koki zyn zeven perceelen verbrand waaronder vyf met rieten daken Ook n het bakkersbedrgf kan men zich nog wel eesige kosten veroorloven De firma Paul Kaiser heoll op bet Sopbiaplein te Amsterdam een hois aangekocht voor 145 000 Eeo agent van politie is op de Nienwmarkt t Amsterdam bet alachtofier geworden Tan een zakkenroller Na afloop van den STADSNIEUWS GOUDA 20 Mei 1898 Naar wy vernemen sal er a s Dinsdag geen orgelconcert plaats bebben wegens da lioderenavond door do hh Orelio en Mann maar Dinsdag 31 Mei Voor het akte examen lager onderwys te sGravenhage gehouden zyn o a geslaagd de damea A Breebaart van Gouda A J A Leistikow eo M J E Bootekoe beiden van Woerden Dinsdag 24 Mei 1898 om 8 nor safonds zal de Atdeeling Gouda c van het Nederl Ondeiw Qeoootichap eene vergadering honden in t lokaal van den heet A Dam Kleiweg Agenda Mededeelingen Verkiezing van Afgev voor de Geweatel en Alg Vergad Bespreking van de BeBchryviogebrievenvoor de Gew eo Alg Vurgad Beantwoording der 13 Vragen over hetWetaontwerp op den Leerplicht tot deAfd gerichs door het Houfdbsstunr ö Da onderwyser most voor en van de school leven in te leiden door den heer Stappers 6 Rondvraag en aluitiog In de Woensdag 18 Mei j I gebonden vergadering van de leden en begunstigers der Werkinrichting tot wering der Bedelary alhier werd goedgekeord de rekening en verantwoording over 12 maanden zynde van 1 April 1897 tot 31 Maart 1898 By de verkiezing van Bestuunlers en Commissariasen die als zoodanig moeaten aftreden doch weder verkieabaar ryn werden de altredende Beataurders de heeren A van Veen en F Herman Fzn herkozen Alsmede de aftredende Commiiïarissen Mr D N Brouwer C van Veen Mr D J van Henade eu in plaats van den heer J Fortuyo Dioogleever A van Keedt Dortland en in plaats van den boer G A Bonter die het vorig jaar tot bestuordrr werd gekozen de heer A C C Verzyl Uet water scbynt in de laatste dagen nog aantrekkelykheld te bezitton voor de jengd althans hedenmiddag 2 onr geraakte wederom een 5jarige jongen in het water der Nieuwe Haven die door zyn acboolkameradea op bet drooge werd gebracht eo die hem daarna onder gejuich thuis brachten Rbhuwuk Woensdag 18 Mei werd door de rechtbank te Rotterdam oitgeaproken het faillissement van CorDelisGroeoeschey timmerman en koopman aldaar rechtercommissaris mr G W baron van der Feltz curatoror mr M M Schim van der Loeff advocaat en proCDxeor te Qooda OuDEKKürEK a d IJbsel Dinsdag 34 Mei zal Mr Tb Heemskerk voor de kiezers alhier op verzoek der a r kiesvereonigiog Nederland en Oranje bet onderwerp Xi5erplicht behandelen ScHOoNiioVKX De Stct no 161 bevat de atatttten van de erkennende Vereeniging voor Christelyk Volksonderwya alhier VooEBum De R K bisschop te Haarlem heelt benoemd tot pastoor alhier den heer W van der Stee Laatste Berichten Men seint ons uit Rotterdam Op de heden alhier gehouden voorjaars paardenmarkt waren 154 meerendeela beste werkpaarden aangevoerd De pryzen varieerden voor la kwaliteit van f 120 tot f 150 voor 2e kwaliteit van f 80 tot f 100 Slachtpaarden golden f 50 tot f 70 De bandtil was traag Jaap Kden schijnt er weur wat in te komen wel ia hy ta New York geklopt over 1 myl met voorgift doch hy reed van meet en de overige deeluemers waieo Johnson 30 yards Robertson 0 Aker GO jards Bntler 20 yards Bourotte 30 yards Freeman 35 yards Üadtield 60 yard Martin 30 yards en hy kwam byoa zonder verschil met den winner aan VERSCHEIDENHEID De Fransche tuberculose commissie heeft haar rapport uitgebracht Zij bandbaalt in de eerste plaats de reeds vroeger a iobevoten maatregelen Io opvangen der epnta van teringlydera in carbolauurwater 2o vermyden van stofmaken door bet vegen van bdsmette plaatsen te vervangen door vasschen en dweilen 3o koken van de malk vanwaar die ook komt Bovendien worden byzondere maatregelen voorgeschreven voor famiHè o waarin tsringly ders worden verpleegd voor leger scholen werkplaatsen eu ziekenhuizen Ook wordt vooral aandacht gowyd aan h t verband tusschen de tobercolose by den menacb en bij het dier en worden met het oog daarop de middelen aangegeven tot uitroeiing van de tuberculose by het vee ala een der krachtïgate middelen tot uitroeiing van de ziekte by den menecb Ter herkenning van de ziekte by het vee wordt inapuiling met tuberculine aanbevolen terwyi de voorschriften ege en worden tot het buiten gebruik stellen van vleeach van tabercolene vee Ook wordt noodig geacht het tobercoleoze vee zoo apoedig mogelyk naar de abattoirs over te brengen en bet daar te slachten on te vernietigen zoowel om uitbreiding der ziekte onder het vee te voorkomen als om tegen te gaan dat vleesch van aan algemeene tobercnlose lydend vee in consuutie worde gebracht De commissie is iet ontbonden maar uit geooodigd bet vraagstuk tot een punt van studie te blyveo mak n om waar noodig to kannen dienen van raad Eene ontzettende ramp heeft op Zondag 3 April in de Chilcootpas op wog oaar Klondyke aan een lOO fcal gelokzoekera bet leven gekost tengevolge van het neerstorten eener lawine juist op bet voetpad waar een 200 gonddelvera over een afstand van ongeveer 8 mylen tnsscben Bheep Camp en den top verspreid waren Onlange ia ook eeu schip met man en mnia vergaan tuaschen Sau Francisco en Portland dat bleek niet zeewaardig genoeg te zijn At wat slechts op den naam van vaartuig aansprank kan maken schryft de beer vanOateren aan da Arnb Ct wordt in de vaart gebracht om gonddelvera over te brengen en het is dus geen wonder d Conde schuiten dia nergens meer voor geschikt zyn niet bestamk zyn tegen het ruwe weder dat vaak op zee getrotseerd moet worden Telkens komen er berichten van rampen ellende en ontberingen en toch btyft men passage nemen naar het hooge noorden aat ieder in minder dao geen tyd mülionair denkt te worden Kunnen de laatste berichten den toets der waarheid doorstaan dan moet de hoeveelheid goud die io den loop van het eerstdaags intredend seizoen wanneer de rivieren weder bevaarbaar zyo nit de Klondyka naar a le windstreken der wereld verhuist op volle 100 miUioen gDlden geschat worden De eerste boot die omstreeks 15 Juni van Dawaon City vertrekt zal p m 40 millioèn aan stofgoad overbrengen Da brautfitastsQ van de beide atoom vaattmaatschappyen zyn thans met bet edele metaal volfteladen en dat gaat allereerst scheep Aan een brief nit Kotaradja d d 9 April van ABC aan de JavAbodec ia het volgende ontleend Voor eanig dagen was Kotaradja weder in rep ea roer daar volgens berichten een dos a dod voerder door Atjehera zou zyn afgemaakt Het geval was het volgende Een klingaleeache dos d os voerder was in de richting Lampermei gereden Op weg daarheen slachtte by in zyu voertuig een kip vermengde dit bloed met modder en bracht zicb daarna aan het hoofd een wond toe waarop hy langs den weg in de alang aUng gtuR liggen Het paard aan zich lelf overgelaten keerde met den dosa doa huiswaarts doch toon men te Kotaradja het bebloede voertuig zag zonder koet ier was alles iu rep en roer Natunrlyk alarm voor de maréobaussées cjulerentie tiisflchen komniandont en officieren toen door den kommandant het plan de camptgae was opgemaakt en in alle details was behandeld togen varscbilltiöde brigadea vol moed er op uit en keerden s avonds buiswairta Doch het succes was dun en dü kou ook wel niet andera want den volgenden mjrgen kwam de karvoerder zelf opdagen deed eerst een vreeselyk verhaal van overvalliog plunde ing en pQgiag tot moord waarna by eindelyk door de mand viel en de ware toedracht der zaak als bovBu vermeld mededeelde Alvorens de man weer met een Joa a dos raag ryden moet hy eent drie maanden brommen Dat mag dan ook wel Het feit dat de koromaudant der marechaussees direct gesteld ia onder de bevelen van den asïialentre ident van Groot Atjeb werd door hem zoo onveririkkeld gevonden dat de majoor er niet aan denkt om eiken dag ta wachten op de orJers van den assiatentrest dent voor den volgenden dag maar liever terugkeert naar den troep In Juni wanneer zyn Aljehtyd verstreken is sal by dan ook naar Jara terogkeoreu En zoo kan het leger weder tevreden zyn en een officier in zyn midden tereg krygen die daarheter op zyn pla ta is en vele andere en batere diensten kan be wyzen dan op een kautoorntoet zittende vardiept in admiui tratieve beslommeringen RECHTZAKEN Door het Mei comité van bet N A 3 te Arnhem is by den offioier van justitie de volgende aanklacht ingediend De inspecteur van politie D Thim te Arnhem heeft op 1 Mei 1898 des avonds half zeven een wettig plaats vindende openbare vergadering zonder beraadslaging moedwillig verstoord Io door het dreigement te oiteo de weide met geweld te doen ontruimen niettegenstaande hem beleefd gewezen wka op bet onwettige daarvan 2o loor den eenigen ingang met politieagenten at te doen zetten en nieraaad meer toegang Ie doen verleeneo la deze snak zyn een aantal getuigen genoemd waaronder ook debriifaderkommandaotvan de marechaussee Soc Dem Da jonge koopman die door bet byvuUen vae ben petroleumlamp terwyi deze brandde dan brand in do eerste Jausteenatraat te Amsterdam vercorzankte wnarby vier meuschen het leven verloren ia door de rechtbank aldaar veroordeeld tot drie maanden gevangiuisstraf Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen op Woensdag 18 Mei 1898 t n overstaan van Nutaria Mahlatede te Bergambacht Van diverse Huizen met Boomgaard Erven eo eanbebooreQ te Benacbop Noord en Znidzyde koopers perceelen 1 2 eu 3 de heer J A Verbnrg voor f 3910 perceel 4 de heer C Borst voor f ÖOO iameu f 4810 357 Staats loterij 5e Klasse Traltktng van Vrydag 20 Mei No 6474 10908 on 186 ieder 1000 No 10 190 L0581 13328 17943 en 18634 ieder 400 No 76 lilSl 8506 U85S 186S6 20S31 en 20682 ieder ƒ SOO No 2992 32U 3335 4246 8146 14r tS8S 10200 10943 12451 13789 14167 en I84U ieder ƒ 100 Prijzen raa ƒ 70 99 8002 5510 7743 10395 13797 16858 19043 S80 3027 8654 7747 10899 1S971 16995 19096 427 3050 5871 7888 11415 14046 160S7 19182 500 3104 1683 8129 10471 14054 16123 19220 579 8137 6779 8199 10473 14062 16465 19281 609 3159 6923 8281 10599 14115 16478 19315 611 3205 6945 8806 10748 14275 16490 19478 186 8264 6073 S607 11037 14814 16618 111492 S3 3605 6250 8558 11168 14387 16684 li631 1060 3623 816 8589 11J88 14608 1669J 20017 1187 3704 6327 8690 11281 14810 1678Ü 20HS 1188 S723 6392 8618 11478 14624 16889 20166 1255 4075 6396 8772 11608 14722 17862 20189 1326 4106 456 8309 11609 14S43 17317 20325 1878 4142 6483 8960 llSie 14899 17407 203S6 1426 4168 0407 8964 12029 1 021 17417 20869 1755 4235 6698 8077 12127 15040 17422 20870 2002 4420 6920 9049 12310 150S4 17486 20385 2009 4615 7030 9076 18480 15119 17486 20473 20S7 4559 7054 9874 12666 15201 17666 30478 207 4569 7088 9446 12681 15241 17686 20538 2141 4790 7195 9462 12852 15333 17796 20617 J148 4 81 7255 9 87 12855 15447 17838 20659 2155 4913 7286 9617 18850 15482 17866 20729 2864 4930 7383 9847 11870 1 1 18065 10848 4 L van OS Az Md Tullear Kleiweg S 73 73a GOUDA TelephMuXo 3t Beurs van Amsterdam Vrkn iimUrs 8 5V 86 81 m 88 96 9 100 1 86 887 84 ♦ 17 s 17 64 97 K 101 411 76 V 104 a 8 lOOi 100 100 100 61 6i 1 468 Y lOOV h 431 wol 204 1487 U5 9 loiv V Pk 180 9C 801 18V 117 118 106 198 199 lOO s 64V 8 1601 6 76V 101 1001 12 1 UI 188 l l 101 49 1027 Ui 14 1 MKI NïüsiiUNu Cerl Ned W S 1 Kilo ilita dilo 8 dito dito dito 8 HoNoiB Obl Oendl 1881 88 4 ITALIB iDscbrijviog 1862 81 5 OoaTRNR Obl in papier 186 6 dito in 2il er 1868 PoaTUQAl Obl met coupon S dilo tioket 8 RtlsiANl Obl Biunonl 1804 4 dito Giicooa 1880 4 dito bij Uotlia 1389 4 dito bg Uopo 1989 90 4 dito in goud loon 1888 S dito dito dito 1884 SnNji Perp t schuld 1881 4 TuMIlj Oepr ConT leeo 1800 4 Geo leuning eerie I Oee Ie ning serie C ZuiDAr 8ep t obl 1891 5 Müilco OW Buil ach 1890 6 VSNEHSL Obl 4 oubep 1881 A iaTB Diil UbliKStieu 1895 8 UaTlKHDiH Sted loen 1894 S Nsn N Af Hsndelav end Arendsb Tsb Mij tTerliAoaten DoliMAStEohappij dito Arn Hypotheokl pandbr 4 Cult My dor Vjrstenl aaud s Gr HypoLbeekb pandbr 8V Nederlaridsrhe bank nand Ned H andelmaatsob dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 Itott Hypotheekb pandbr 8 i Ltr Hypolbeokb dito 81 OoSTINi Uost Honc bankaand RtJSL Hypotheekbaek pandb 4 i AmilKi Equt bypotii pandb 5 Mnxw L G Pr Lion eert 6 NlD lloU lJ apoari M j aand Mti lol Kipl 1 Si gpw aand Ned Ind Spoorwdgm aand Ned Zuiil Afr Spra aand 6 dilo dilo dito 1891 dito 5 lTiU 8poorirl l887 89 A Bobl S Zuïa Ital i p mij A U obl 8 PoLSN Warsohau Weeuen aand 4 Rusl fir Ru B 9p Mii obl 4 i Hallisobe dito aand Paatoira dilo aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Knrslf tJh Atow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 74V 180 105 108 100 101 117 135 31 Ahrrika Oeot Pac Bp MtJ obl 6 Ohio k Vorth W fV i i aand dilo dito W n 81 Poter obl 7 Denverit ttio Gr Spin eert 8 Ittinois Central obl in goud 4 Loni T kNartiviUeUert v aand Mexico N Spw My Ie hyp o 6 Miss Kansas v 4pct prof aand N York Ontasiok West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Cahf 1 ff hyp in goud 8t Paul Minn k Masit obl 7 Un Pao Hoof I in oblig 4 dilo dilo Line Col Ie hyp O Oanldi Can South Cert r aaod Va G IUllw kNa leb d cO Amsterd Omnibus Mij aand Kottetd Tramva Maats aand f Nf u Utad Amsterdam aaud 3 Blad Uotlordam nnn 8 ntlGil Stad Antwerpen I8s7 l s Blad Brussel 1886 1 HoNO Theiss Uegullr GesolUcii 4 OoaTBME Bt atsluening 1860 K K Oost B Ur 1880 S Spikji Stad Madrid 8 1868 Ned Ver Bei Hvp Spobl oort VER6ADERIKGV4NDEN6liMBGNTKRA4D VUIiOAO 80 MKE 180S Vooreittor s da heer R h Marteas regenwfordlff ziju de hb Kootboveu vbq Goor Jager Herman Noderhorst Hoogenboom Pnnoe vaa de Velde vau Üalen v q Itorsoo Bellasrt Itruat Stranter DesHng Jtspera en du Kaadt Affroziu üo hoer ViugaiUng De noteUn der vorige vergadering worden voorgoltften en oarsrandord goedgekeurd De Voorzitter Ik kan modedeslon dat bij Kon besluit van 5 April ia toegestaan de hefTing van rechten voor hot gobruik of genot van opeubara gsmceetowerkeD bezittingen of inriohtingeu of voar door of van weg het GHmeentebestaur verstrakte dieniteo dat voorts door Oed Bt ten rijn goedgekeurd het raadsbesluit tot regeling van de jaariredden van bet onderwijzend personeel aan de avondioholaa het raadsboBlait tot het inetellen van eeo reobtiror dering tegen de erfgenamen van N O ffiwer het raadsbetluit tot wijziging der Gemeeota begrootiog dienst I81f8 en bet kohier der plaatsel ke clireota belasting voor 1696 Aaogenonen voor kBoniageviag