Goudsche Courant, maandag 23 mei 1898

37ste Jaargang Maandag S3 Mei 1898 No 7586 Te huur ofte koop aangeboden om tcrslond te aanvaarden Een pracla tig net ingrexiclxt HEERENHÜS met TUi slaande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eisehen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 2 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 mimm m m MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TclefMi N V ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Genten iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Telefoon Ko M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd JiaadteékBninff jaet roodo letters Let voozilI op de omeenuRDCR view r a bron oBCRiAH isrciit y verkrijgbaar Overal C 9 nilom ü sOi MaaUchapftii ot XkeploitaHe van de fietoria Bron Kantoor voor Nederlana Boompjes 40 Rotterdam IngekoiDeD i 1 Eon Bcbryveo van de Commiasifl tan Toezicht op het Middelbaar Ondarwije oen tweetal inzendende wftwop geplaatst zijn do hli II J NEOEKHOnSï ea A GOKDEWAA J N Tor visie 3 Een brief ted B en W betrelli nde eene aiinvrnas übt conlïnuatio der lioiBng van marictffcUfen Ter visie 3 Ken voorstel vnn t W om het persoiioelaan de avondaohool veor handworkelieiteu ui eenloeraar ia do wiskunde en een leeraar in hut hauilteetenon welko beiden voor oen jaar waren benoumd nu dermitiof daarvoor ie benoemen en het gnlanavan den leoraftr in het teekonon te bepalen op f 500 Tor viaio 4 Een vooritel van li en W belroffende hetleftgen van eou zinker in do Jouwe on een buialoiding in het plauteooti ovor tte Kat tens iugelgrac lit Ter visie 5 Een rapport van B en W op het adres vande wed S Linthorst voorstellende eiioomdo wed eene pratificatie te verloenon van 3 por week D Voorzitter Ik stol voor dit tor visie te leggen üe heer Ilerraan Mijnheor do Voorzitter zouden wij dit pant met liet oog op don korton termijn niet heden nog injbehundeliiig nomon De Voorzitter Indien de raad zich daarmede kan vereenigüu stol ik dit aan de orde na alloop van de punten die op de agenda ettaan Kon voorstel vim B en W betruIlVnde deregeling van hot personeel aan de s uizun on dobmggen op de Haven Tor visio ï on schrijven van B en W daarbij vüorbenoeming van een sluisknecht indionende de volgende voordracht waarop geplaatst zijn S Handors on H Engelhart beiden te Gouda en voor adsistaatsluiskoecht wordt aanbovoloa B Kooij Tor visie 8 Een brief van B en W batretFonde de versterking van een gedeelte knaimuur aan h t nicuwoVeerstal waarvan do koste zijn geraamd op f 3800 Tor visie 9 Een voorstel van B en W om bon to maclitigen lot aankoop van een huis en erf aan doMarkt hetwelk door den lieor A van Voon is aan gekocht voor f 8800 Do Voorzitter B en W stellon voor dit nog in deze zitiing te behandelen ÏO Een adres van Pei verzoekende het ovorzotvüor aan do Kattensingelgr cbt to mogen pucliten Toor de som van f 60 sjaars Zal bij punt 4 der agenda wordeu behandeld Aan de orde De bonooming van üon lid der Oomraieaio van administratie over do Stedelijke Bank van Leening periodieke aftreding van den hoor Prinoo Benoemd wordt do heer Prince mot IS at l stom in blanco Aan de ordo Do benoommg van eün lid dor Commis io van bijstand in het beUeer der gomoento sasfaljriek penodioke uftruding van don heer C V W Deasing Honoorad wordt de heer C P W Dossing mot 15 St 1 stom word uitgpbraoht op den beer Straater Aan de orde De benoeming voor ieder kioa 8tom di8trict van acht kiezers tot plaatavorvangeudo loden van bot Btembureau In het Isto district worden bonoemd do hh J A Biezflnaar L F Duijmnr van Twist U Groonondaal E J van der lioijdcn P VV Kamphuizen H Knuttel O B Luliua van Goor en A van Voen In het 2do diatriot wordon bonnamd de hh II A U Brinkman A Bruut A W Koes B J Boliolten Mr M M Schim van dor Loell J f van üije J II Vattekanuo on B 11 van do Worvo Jr in het ede dislriot worden benoemd do hh A vau Barkel h P llooKondijk Jr J de Jong Hz h 1 Keus J J A Montyu U Straver J T Swartaonburg en S h Willcms Wordt vervolgd ADVERTENTIEN Getrouwd KIENTS UUISMAN TITIA K DIJKSTRA Die ook namens wedorzijdaclio Familie dank zeggen voor de blpen van belangstelling bü hnn hawelük ondervonden Alimaar 19 Mei 08 Heden overleed in den ouderdom van 82 jaar onze geliefde Moeder Boïiuwden Grootmoeder Mej de Wed MARIA TOEIlESlAïiW EDE ra Dl PALS gab WESTHOf Uit aller naam J W l V4N EDE VA UUR PALS Gouda 19 Moi 1898 HAAR TAND NAGEL on KNEVëLBORSTELS wordon ateed op garontie verkocht nlsiuede een ruime Borteeriug KAMMEN bji D P VAN WlJi fiAAilDEi Coiffeur Jfleiweg Gouda VOORTZETTING V II DE OPENBARE VERKOOPING TAN EBWK Inboedel enz aan de WESTHAVEN Wp B No 15G te Gouda op Z iTEKDAQ 21 MEI des Tnorgen ten 9 uur lloofiliirijs Men bicdi kil vtip M nl l l 1 1 door den Staat S ISdO MNIIfark geluk Ie lianil L i 4 Uitnoodiging tot deelneming hl de Kansen I van de door don Staat Hamburg gewaarborgde groote Goldloterij waarin zeker U Nilllocn 349 325 Mark gewonnen moeten worden D prij en van dfzo voul voordeel biodonde ieldlotonj dio volgona hot plan slochts 118 000 loten br vat zijn do voljfonde Do hoogste prijs is ovontuool 500 000 Mark l romio van ÏOO OOO Mark 1 prijs i 200 000 Mark prijs a 100 000 Mark prijiun a 70 000 Mark 1 prijs ü 70 000 Mark 1 prg9 il 1 prijs ü pnja il prijzon 1 prijs 11 priJH i prijzon a 2 1 prijzen ii tifl prij ou a 106 prij ou i 206 prijzon ïi 812 jvyzen il 1518 prijzen a 40 pnjzpn a HO prijzen ii HfiSIBi prijzen J i9 prijz a 9351 prijz 80 000 Mark 60 000 Mark 55 000 Mark 50 OltO Mark 40 000 Mark 30 000 Mark 20 000 Mark 10 000 Mark 5000 Mark 3000 Mark 2000 Mark 1000 Marie 400 Mark 800 Mark 200 Mark 155 Mark 134 104 100 Mark 73 45 21 M rk totaal ri9 180 prijzen en wordon dozo in oonigo maanden in 7 klasson uitgü oot De Hoof ipnjs in de lo klasse bedraagt Mark 50 000 slljct in de 2o ki lot 55 000 M ni do So tot 00 000 M in de 4o tot 65 000 M lu do 5c tol 70 000 M in de Io tot 76 000 Mark in do 7o tot 2OO0OO M m met do promio van 300 000 M evout lot 500000 M Voor do eerste pryatr kkiug die offioieel ia vastgcstoM kost een geheel origineel lot slechts Guld S 50 eon hall origineol lot sleobts Guld 1 75 oen kwart origineel lol slechts Uuhl 90 Ho inlogg ldon voor do volgen te klassen zoowel als de juiste lijst dor prgzen worden aangegeven in het ofiirieelo trekkmgsplaii voorzien van het Wapen van don ötaat wolk plan ik op aanvrago gratis verzend ledero doeliiemer in do lotonj ontvangt ongevraagd onrauldollijk na do plaats gehad hebbende trekking do oificieelo trokkiiigalijst Dc üiibclaliiio en verzeniliQj van de prijzen geachiodt door raij dirokt en prompt aan de winners en ouder do strrngsto geheimhouding Jl ledoo bestolling kan men eenvoudig per poatwissel opgeven Mon tteude zich dus mol de aanvraag om toezending van loten voor do spoodig plaats liebbeiide trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 90 MEI c k met rortrouwen tot Samuel lleckschcr Sciir Bankier en Wisselkantoor in HAMUU TÏG Duittrhland E CASSrTO TANDARTS Gouda Turfmarkt MAANDAG DINSDAG DONDBUDAG en ZATKUDAG vanS tot 5 uur WOENSDAG en VKlJDAGvan ttotS mir ZONDAG S niet A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Ueveelt zich aan tot het leeeteu van bett ieeuwscli Tarwebrood a IG Cenl per Kilo KRAËPËLIEi HOLr Chciiiiscli ziiivm SlcIkSllikcr SPECIAAL VOOR KINDERVOEDING alom verkrygbaar lö bussen a V2 kgr O 90 Vi k r 0 50 en a V kgr 0 25 Men vraq e u itdruhl elijk KRAEPETAEN S IlOLIifs pviiitiEKSMEBK J elkêutkev en eiache op de Rtiqueiten nevensstaatid Fa hriehsmerh en de handteekemnq van KRAEPELIEN HOLM üofleveraiiciers Xeiêt Een ware Schal voor de ongelukkige slRchtoffera der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z ür Retau s ELFBEWARI iG HoHöudsche uitgave met 27 afb Priis 2 gulden Ieder die aan de rerschrikkeljjke gwirolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te veTbrjigen by hetVerlags M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels eu in elfcen boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ GtaeiHJsebe WasscheriJ VAN 11 OPPEi IIËIMER 10 Kruiskade Motterdam öebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepat voor ÜOUDA do Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen eu veryoa van alle Heerenen Damesgarderobeu alsook alle ICindergoederen Speciale inrichting voor het atoomcn van plncne mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd AHe goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Een HUIS TE Küül of TE IIÜUR staande in de Plattevreg te Reeuwijk Benevens daaraan grenzende L00D8ÉN TUIN met IG orastaande Vrnchtbooraen en ia verder van alle gemakken voorzien Adres G VER WOERD Platteweg te Ueeuwijk Zenuw on Haag lijders wordt nit overtuiging als een workelylte holp in den nood het boek ESa a d g © T7 er aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel StoUwerck sche Borstbonbons gofebriceord na vuonvhrift van den kon Universiteits Prof G hm Hofrad Dr Harlen Bonn hebbeo sedwt SO Jai n ale T zaohtend middel tc en hoestoD beesckheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bg spoedigo afwisseling van warme en koude lucbt is t bijzonder aanberelenswardig een bonbon te gebrsiken Verpakking Geele puiges 25 cent Alom verkrijgbaar IDB 7EE7EB2EEEmS UI ia de vDordeeUgtte in IWeOerland Ü erzeRzrt tag@n SoHaie ontstaan door ziekte en ongelukken uitgezonderd tuberculose Uitsluitend VEEHOUDERS als AGMN XES gevraagd DE DIRECTIE QoDita Brak tu A BRINKMAN k ZOON Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Bultee landsch Overzicht D reconitractie van het Spaaniche kabinet heeft gelgk reeds aaoBtoods verwacht en ook aangekondigd vras een kleine wyiiging ondergaan die echter wel b chouwd zoo heel kMn nog niet is Groote vreogde is intosschan io Spanje gewekt door bet bericht dat Bdmiraal Cervera Woenadag met zgn torpedovtoot bebondea is aangekomen te Ssntiago de Caba zonder met eenig Amerikaanach eskader in botsing te zgn geweeit Toen de miniiter Sagaota het telegram waarin de aankomst van den admiraal gemeld werd aan de KoüiDgin Ilegentes hid doen toekomen liet B I terstond Cervera talegraphisch gelukweDScPtn Hek eekader van admiraal Cervera ontmoette geen enkel v andelgk acfaip en had geen enkel oogeUk te betreoren Aan boord beerscht goede diicipline en men is nn vol geestdrift De Amerikaanicbe schepen trokhen terug bg de nadering van bet Spaaoscbe eskader Ook te Santiago heerscbt groote geestdrift Esn groote menigte liep naar de kadon ea joichte de SpaaoBohe zeelieden toe Overigens is er niet veel nieuws Volgens de Spaanscbe berichten heeft men te Havana volstrekt geen kana van honger om te komen Elk oogeablik zegt bet bericht wordt de blokkade verbroken door vreemde hepen met proviand schepen waarvan sommige nit Amerika In het EogeUcfae Lagerhoia droeg de heer BaKonr het gisteren vermelde adres fOor betrekkelijk de begrafenis vsn den beer Gladstone wiens groote verdiensten boogel ik door den miniater werden geprezen De voorgestelde motie werd ondersteand door de heeren Harcoart en Dillon en met algemeene st mmen aangenomen In het Hoogerbais bracht lord Salisborj een dergolyk adres ter sprake dat gesteund door de lords Kimberlej Devoosbire en fioaebery die alteo een woord van lof aan den overledene wadden eveueeni met algeraeano stemmen werd aangenomen De Hnssiscbe legeering heeft bevolen dat alle slaat iastellingflo in Middeo tiuHland door den S Daat zollen worden onde zocht Een FEVtLLETOJM Het Leven te Baden JEen RustUche Roman fik bea u daarvoor leer dankbaar viel Potugin kern in de rede terwijl bjj opstood en een buiging maakte rmaar ik heb reeds zoo laug met a gesprokea of veel juister gesegd alleen tot a gesproken dat ik er my eigenlijk over sabaam vooral omdat ik u voor het iferst ontmoet en bet doa den schijtt zou kaanen bebbeu ataof ik mij nsn a vertoonen wilde Tot wederziens das ik herhaal bet nogmaals dat ik mi oprecht verheug over onze kennismaking fWaobt dan tooh even 3ofon ïwanowitch en zeg mij dan ten minste waar gi woont en of gij hier nog laag denkt te blijren Fotugin scheen een weinig rerlegen fik blyf aog eene week te Baden zeide hij fOverigeDs IflBnen w i elkander het beet hier hjj Webar of bij larx ontmoeten Of ik bezoek a Iq ieder geval zou ik uw adres wel weoachen te weten f Ja maar ik ben niet allefn Zjjt gij gehuwd P vroeg Litwinof vNeen waaraan denkt g Ik heb een jong meisje bjj my f Ah t liet de snder hooren terwijl bij met stijvo beleefdheid een buiging maakte fZy is anders nog maar ses jaar oud voegde senatoreD 0Qder7 oek vindt in Uuulaud ali eti dan plaats wanneer men gi oote bervormingen in den zin heelt Na htet ondorzoek door den Senaat dat volgde op de troonsbestöging van Alexander II zqo de hervormiogen ingevoerd die na 1860 zgo tot staod gekomen en 00 heeft ook Alexander III een onderzoek door den Senaat laten inat lleti waarop de reactionaire maatregelen van dezen keizer ge Volgd ZöH De RoBsische bladen swgnen van deze nienwe enquête groote verwacbtiogen te hebben Welke die zyn znllen is natuurlijk niet te zeggen Maar de Now Vremj begroet bet bericht met dez woorden Goddank Het was hoog tyd dat aan de gezondmaking van de hiooenlandacbe toestinden begoooen werd want deze Zöo zeer treurig Na i de hoop gerechtvaardigd dat het Rossiacbe volk io het binnentiod betere dagen kan te gsmoek zien Het bezoek van den broeder van den Daïtscben Keizer te Peking wekt In Engeland groote belangitelliog De Timesc herinnert er aan dat totnogtoe de bezoeken van voroteo op den grondslag van volkomen ge kheid Fteeds afge e eD werden zooals dat Vin den Hertog van Ëdinbarg terwgl andere vorstelijke jreïzigers zooala indertyd de tegenwoordige Czaar van Ilaslaod Peking niet bezochten omdat men wist dat eeo ontmoeting op de eenig raogetgke manier niet plaats kon hebben Onder zalke omstand beden is bet bezoek van den DnitBcben prins aen merkwaardige historische gebeurtenis en levens eeo gebeurtenis die haar oorzaak vindt in het groote vorsttnd gedeeltelijk ook in de vrouwelyke nifowigierigboid van de keizerin weduwe In elk geval is dil historische bezoek te beachoawoo als bet resoltaat van den grooteu tact dien prins Hendrik bij deze gelegenheid beeft betoond Verspreide Berichten Spaoje en de Vereenigdc Staten In den Senaat beeft Sagasta na een historisch overzicht te hebben gegeven van de no opgeloste criais plechtig verklaard dat Spanje nooit den vrede th aanvaarden zoo daarbij de opiobendbaarbeid van bet gebied niet wordt gehandhaafd en in dit geral zou Spanje den strgd volhoaden tot bet uiterste Bet nienwe kabinet zou zich gister resds aan de Kamer vertoonen Na de bemiddeling van den Engelichen consnl ia men bet eens geworden over de uitwisseling der twee correspondenten van het Amerikaanecbe blad de Worldc tegen Spaao Potugin er met een goedliartigcr lacli by yMet ia eone wees da dochter van eene vriendin viinmij Wg moeten elkander dua liever hier ontmoeten Vaarwel I 11 drukte de hoed op zijn krulkop verwgderde zich snel en voordat bij geheel uit h t gezinht waa was hij nog maar tweemaat te zien onder de gaalantaarna die den weg die naar de Lichtenthaler allee voert spaarzaam verlichtten VI nËen zonderling menach I daobl liitwiaof terwyl hij zijn schreden richtte naar het hotel waar hij zijn intrek had genomen Ëen zonderling menach 1 Ik moet hem noodzakelijk opdoeken I Hij trad zijn kamer binnen en zag een brief op de tafel Ah van Tatiana dacht hy bg zich zetven en verheugde zich bij voorbaat doch da brief kwam Tan zijn vader uit Rualand Litwinof brak het zegel open en begon te lezen op eens kwam er een sterke zeer aangename maar wel bekende geur in syn neus die hem bevreemdde Hij keek rond en zag een friaacben ruiker van heliotropen in een glas water op de vensterbank staan Met eene biïjzondere aaudoeniag boog Litwinof zich over den ruiker heen en terwijl hij er aan rook varviel hjj in gepeins Eene herinnering aan een lang verleden waarvan bij zich geen rekenschap wist ta geven rees bij heat op Hg schelde om den bediende en vroeg wis die bloemen hier gsbraobt had Be bediende vertelde dat een dame ze gebracht had zonder dat zg baar naam had willen noemen terwijl zij verklaard had dat mijnheer stellig aan de bloemen de geefster herkenoen zau By Litwioot werd dv herionerii sohe gevaqgeoen Twee Amerikaansche schepen beschoten GnantaBaoiO De Spaaoscbe kanonneerboot Sandovol antwoordde De Spaaasche mariniers beletten een poging tot landing Da Amerikaansche schepen trokken zich terag De Evening Post maakt een telegram uit Key West openbaar volgens hetwelk belaagryku gebeorteniaaen worden verwacht bioooo 24 oren De oensonr verbiedt bet openbaar maken van de byzonderheden der bewegingen en der planntn De Tempi ontving een telegrim nit NewYork volgens hetwelk nit Kiogaton letegraB Cb bericht was gekomen dat Domingo Alvarez Capote vice preaident van de CobaanBobe republiek daar zod ayn aangekomen op weg uaar de Vereenigde Staten waar bgigne inzicbtan aan Mac Kioley won blootleggen en vóór een geldelgke controle van de Vereenigde Staten over Cuba spreken YolgeoB den correspondent der Daily Mail te San Francisco vertrokken gister de eerste driedaizend man troepen tot rersterking van Dewey naar Manila onder generaal Otii Tengevolge van een onderbond tosscben den AmerikaanBcben minister van buitenlandsobe zaken en den Franechen gezant waarin deze laatste de verzekering gaf dat de traditiooeele vriendschap tuaacben Frankryk en de Vereenigde Staten vooridnnrl heeft elk der beide regesriUgpn het volste vertrouwen in de vriendsahappelyke bonding van de andere Brwie By de Belgische Kamer is een weUontfrerp ingediend over de vergoeding wegens ongeInkken by den arbeid Uet kent den werkman reobt op vergoeding toe als de ongesohikbeid om te arbeiden langer dan 2 weken duort Bg volstrekte oogesobiktheid bedraagt zy de helft van bet gemiddeld genoten loon by gedeeltelijke de helft van het verschil tassebeo dat loon en t geen de w rkman nog kan verdienen Verplichte verzekering wordt niet toe gepast de werkgerer blyft persooolyk aanBprakelyk ook at beeft by zyn werklieden verzekerd en deze zyn daartoe bevoorrecht teritond na het privilege wegens loon De werkgever is goboudan een voldoend kapitaal tot nitkeeriog der lyfrenta in de pensioeuksa te storten of by een asiofautie maatachappij die vilD rykswege ia goedgekeurd PORTUOAI Te Lissabon ia eergiateren aen groote op tocbt gebonden waann vele sllsgoriicbe wagens enz meereden De optocht ging langs ein tribune waarin de kooinklyke faoiilie met levendiger Hij vroeg den bedienilo naar het uiterlijk der dame on vernam dat ij lang van gestalte sn zser elegant gekleed was en dat haar gelaat onder een zwarten sluier verborgen was yWaarachijntijk een Russiaehe gravin voegde de bediende er bij fWaarom denkt gij dat P vroeg Litwinof fZij gaf mü twee guldan antwoordde de bediende lachend Litwinof zond hem heen en bleef vervolgena langen tgd in gapeina voor het venster staan ten laatste maakte hij oen afw zeudo beweging met de hand en begon opnieuw den brief ta lezen Zijn vader herhaalde daarin de gewone klachten en verzekerde dat hst koren volstrekt geen waarde bezat dat het met de gehoorzaamheid onder het werkvolk geheel gedaan was dat men nergens arbeiders krggen kon en dat waarschijnlijk bet einde der wereld niet veraf was ffBeak maar eens schreef by onder anderen jrOiijn laatsten koetsier den Kalmuk gij herinnert hem na nog wel ze dezen hebben ze mü totaal bedorven en hg zou ook reddeloos verloten zg n geweest en ik zou thans niet meer kunnen uitrijden aU goede mensobeu die God daarvoor moge beloonen mg niet deo raad haddon gegeven hem naar Ujaaao tot een priester te zanden die een wM bekend duivelbannor ia En werkelijk is hy daar volkomen genezen geworden t geeu u bggaaade brief van Zgo Eerwaarde authentiek bewijzu zal Litwinof tag deze akte nieuwsgierig door Daarin word verklaard dat de stalknecht Nikanor Dmirief aan eene ziekte geladen bad die door de geneeskonde niet geneses k wordon omdat zi van boose het diplomateacorpa en de oflSeier n Wi de vreemde oorlogaschepen laten Amirika Iq Ameiika babbtn werTfllwindan groote Terwoeiting aangericht vooral in lowi IlliDoti Wiioonaio en Minnesota TuuiJi Eenige honderden haizen zyn eergiiteroftcht in de onde wyk van Koostantinopal door brand vernield ËN01LAND De kapitein van het Engaliohe atoomaebip Ëlwick ta Baltimore aangekomen verhaalt hoe by den l27eD April te Hnelva in Spanje door het volk aangevallen en bgna mishandeld ia omdat by een loding salpeter aan boord hfM voor Amerika bestemd Ook de kapitein van een ander Ëngelioh schip werd lastig gevallen F AKKRUK In de Figaro een tDoox paysc tan Forain opgedragen aan Chamberlain Op een onstuimige zee een sloep waar een Engelsebman een leslykeu kop boven nititeskt Aan het strand een Fransohe pionpioo ea MD oaotrooa Ën het volgende onderschrift K k een Eogalschmao die oas lyotanden laat zien Sohtik nieti tiiatn Vftlioh gebit Proces IKolal Men beweert dat het oieowa proeea Zola slechts éèa zitting doren tal Zola en Parrenx zyn vaat besloten zich ttrog te trekken indien bet bof de conoIusiSo van banna advocaten betrefiende de ongeldigheid van het proces verwerpt Veel geloof aobynt dit bewenin in officieele kringen niet ta vinden want nog voortdurend worden uitgebreide maatregelen van orde voorbereid Aan poHtie agentan alleen wordt een totaal van 400 man in Versailles samengebracht Bij een botsieg tnesoheo twee treinen in den omtrek van Brest zyn 45 personen gekwatsti negen ernstig In de Figaro een Dodz plyi van Forain opgedragen aan Chamberlain Op een oostaimige zee een sloep waar een Engelschman een leelykeo kop boven oititeekt Aan bet strand een Fraosobe pioupton eo een matrooi En bet volgende onderschrift i Kyk een EagelHbman die oni tyntanden laat zien Schrik niet 1 t ia een valsch gebit lieden afkomstig was dat echter Nikanor daarvan zelf de schuld droeg omdat hij zija woord nial gehouden had aan zfja meisje sn deze hem daarom dat kwaad had aangedaan en indien ik ham geene hulp had bewezen zou hy als een koolworm vergaan zijn Doch ik werd hem door mijn vartronwen op Alwetende tot aen redder op wat wgee ik dat eol heb gedaan dat ia mijn geheim Ten opzichte bat maiaje verzoek ik Üw Wsledelgeborene welwillend elkoD invloed aan te wenden ten einde baar te verlossen van den booze aan wien zg zich heeft overgegeven eene kleine bedreiging met dan braodetapel zou niet kwaad zijn Zoo tgd ateppei een atii voor moeit reeds lang geslagen bliea bet licht pnsster Litwinof bleef langen inken hij sokeen zieh op de midden in de duisternis van en het kwam hem zonderiing irief juiit hier in Boden lezen bid bet uur van middernacht Litwinof begaf zich te bed en Toch kon b den a aap niet uit vatten al wat hg heden gezien en geboord hoil dwarrelde fu zonderlinge mengeling en verwarring onder een drukkend gevoel van hoofdpijn die bü van den tabaksdamp gekregen had in zijne hersenea dooreen Nu eens versoheen hem de brommende Oubaref en zag hg dan diens neergeslagen oogan met hunne domme en eigenzinnige uitdrukking vMrzich dan weder kwam er leren in die oogan en draaiden zg wild heeo en weer en veranderden ia dia vau mevrouw Suohantcbikof b f boorde hare keffende stem en boa zij daarmede zeide yZij gaf hem een oorreeg