Goudsche Courant, maandag 23 mei 1898

Maandag 33 Mei J898 37ste Jaargang No 7586 Goedkoopste en soliedste HEEREN en KINDER KLEEDINGMAGAZUN GOUDA Wijdstraal A 41 m mim i m aalst Speciale lorichting ¥ CM r Rleeding naar Maat TJitgQ reide sorteering Stoffen Elegante Modellen mimm mmmi ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefnoii No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden Iterekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoog Ne M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij8 per drie maanden is ƒ 1 85 franco per post 1 70 AliionderUjke Nommers VU F CENTEN 1 Lage Prijzen Stalen op aanvrage L i ©@© ®® ® @m @ €è @© m ®® ® ® © 0 © ® © BISPMG G1 BISPIM GOUDA Ürak TU A BBINKMAM Z Qoad Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER OOUDA LEVERT SOFLATTEH ABCniTltATEN SU LUSTEN ook volg ens op te geven Profiel EBS poedige aaeverlng Nette uitvoering Concurreerende prijzen 3 £ XCT 6OUDA in verbinding iuet r Elegante f oupe MM Fijne ilfwerking Billijke prijzen t ovet bloter en iotoria Surpriae cMataóor Nationale Nikkelstalen ingeschroefde Frame s worden naar keuze gemonteerd ff Merk AJ§1TRA eigen fabrikaat elegant goedkoop sterk BEPAQEEBEN EHAILLEEREN VERNIEKELEN Sport en irj clerTxrstg exa Toa ra d en in verbinding met ¥ I D van EIJIEMI Yeerstal oiida Buitengewone keuze Gegara ndeerd solide goederen litsluitend contant TWEEDE BLAD BINNENLAND D StaaUcommisB voor de pensionoeeTtog eoï MO werkliedea heeft to pii9 De VerxekeriDgsbodec lo de laatite weken herbaaldelgk dag eo afODdTergadermg g boadeo Men Tsrwacbt dat deta couimiBsie weldra met baar rapport en Tooratellen lat gereed tyo Hen verxebert dat de beooeauDg ran deo bargemeeater dsr Residentie weldra te wacbteo li en op do voordracbt zoo staan de beer Tntem NoUbei lua burgemeester van ApeU doorn De aWeelingen der Tweede Kamer benoemden beden tot rapporteurs oser het wetnontwerp tot TOorzieaiDg in dti verdediging der Noordzeeknat vnn Noord Holland de heeren Troflstra Ferf De Boer Coorad ïoorzitt ir en Van Byland Gouda on oTor dat tot erboogiog der marmebcgrootiug pautserscbip ds heeren Smeaoge Van Gi u De Uas Goekoop roorzitter en Liettiock De leden n de Eerste Kamer der StatenGenersal zgn bgaengeroepen tegen Dinsdag SI dezer des avonda te htlt negen STADSI EUWS GOUDA 21 Mei 1898 By de Donderdag te Dordrecht gebonden Kalfwedstr ld van den Z B Kolfbond i door de hh B Beszelzen J A Verboet en H BertDn den Korpspr a gewonnen mft 292 p Bovendien b baalde de beer J A Verboef met U3 pantao den 3e peraoneelen prg Concert Orelio en Mann In aanaluititig op one vorig bericht knooen wy mededeelen dat bet concert van Orelio en Mann albier bepaald IS op 24 Mei a R in de Sociëteit Onfl tjsDoegeo Tn een der booidbladen obreef men naar aanleiding van bun tournee Het doel van de tournee dor heeren Manu en Orelio ia ons laad bekend t maken met den acBiit zyner eigen TotbahedereD een streven dat onze volle aympatbie en waardeering verdient Laat ons dan ook deze g legenbeid door den gavierden bantonzanger geboden niet voorbid gaan eh door een flinke opkomst bewgzen dat bon vaderlaudlievend streven ook bier ter stede gawurdeerd en gesteund wordt In bat hotel de Rooiein zal op de nienw UBRelegde baao op 14 21 en 28 Ang een nfttiooaleo KrOnmgiKegelwedstrgd wurden gehosdan welke is uiigescbreven door de ver enigde Kegeiolubs Auti Pofdel Hoa Planki Amicitia en Bollandache Joogena Tot btafcaarders zgn gekozen de hb P Jager voorr J Zwart secr eo Tb J W Peetera penniuAmeaster Aaa dezen wedstrgd zgn nog verbonden een peraoneelen en een vrge baanwed trgd om fraaie prgzen Hedenmiddag ten ongeveer balf drie is een Be scb achip geladen met keipiken bestemd Toor Velzen hetwelk gesleept werd op het Jaagpad komende ntt de Torfaingelgrocht op dxA wal terechtkomen Bg deze aanvanng kre het achip een gat van ongeveer 1 nerkl meter in de hoeg Onmiddell k beeft men het Bchip aan de Wachtelstraat voor den wal ziea te Krggeu en ia men begonnen het leeg te pompen en de ladmg te losaen Donderdagmiddag arriveerden alb er een 40 t l leden der Zugvereeo iag van den Nat Chr Gebeei Onthonders Hood ut Schiedtim Ntt de achoone glafen vau tie St Jan Ie bebhoii bewonderd werden de ital en omstreken in oogenscbouw genomen a Avonds erd door ben in het lokaal aan den Haam vau de daar gevestigde afdeelmg een nitvoenog gegeven welke Mer voldeed en die door een groot aantal belangttellendeu werd bygewoond BERO AMBAriiT De jaarwedde van den bargemeeflt r dier gemeeotu is verhoe gd van 1750 tot f 1000 en die vau den Beorotiiris van fGOO tot i750 Stein In de vergadering van ingelanden werd giateriu igeii mot algemt ene steuimoü nU bealuorslid herko7en de beer A J de Goej De rekening over 1897 bedragend in ontvangat f4051 78 en in uitgaaf f3405 8 almede de begrooting voor 1898 bedra endeiu ontvangst en uitgaaf t 37GG CCi werdeu goedgekeurd Voor 1898 bedraagt de omslag per U A i ó HAASTaECin In de Vr da avoo I gobooden buiahnudelnke torgadenng van het Nul aldaar werden tot afgevaardigden nuar de algcnieene vergadering to Amnterdaui i kozen de beeren C J M Ktoon eo Dr J O Pool en tot p aatavervaogend afgevaardigde de be r S De Jong JzD Herkozen werden ali bestuiirwlid van bet departement de beer mr J C V Vwuly aU conimi9san der luiai en breiachnol mr J € T Virolj aN difecteoran d r suaafbuik de beeren O den Baari en 7 KoenHtn tot nanen der nntsbibliolhenk ds beeren J Koomnn en P C Mnller Vtrvolgesis werden verkozen ala commiMie voor het nazien der rekening en verpntwoordmg van hworen riirertournn der Spaarbank over het boekjaar 97 y8 do hh P C Muller eo F L Deterding Bd gelegenheid der iDbnldi ingsfoestea in September zullen van wege de luu nkvereenigiiig Piima Volta een O tnl beeren onder directie vain den beer Areutz te Gooda eeoign vnderlandacbe liederen ten geboore brengen IIlkfhwjep Mejofirouw II Ooatenrïjt onderwgzeres te ü Viilk tn ala zoodanig albier benoemd en wel met at erafcene atemmen üemeng de Berichten Terwyl de 70 jarige v d H wonende op het Roodeiand te Rotterdam op bezoek waa by een kennn in de Oranjeboomstraat aldaar viel hy van da trap kreeg een acbedelbreok en oierleed aao de gevolgoo De berocbto DS de in de omatrektn an Leiden gevreesde veedief di kort geleden nog tot 5 jftren gevangenlaitraf werd vt roordeeld wegena diff iial van aobapen in de weide onder de gemeente Leiderdorp ia in de gevangeois te bcheveuingen gestorven Men meldt dat de beer Totem Noltbeniaa bnrgemeenter van Apeldoorn i roeger vaoVliasiogen t t burgemeester Tsdi Den Baagzal benoemd worden R Nbl De regeering slelt nn voor f 55000000 teleeoen in plaats van f 45 000 000 wegens hetwetsvoorstel tot aankoop van den Batavia Oo terspoorw en wegens berekeningen sedert de amennteliing van dere voordrachtopgemaakt die do weoachelijkhpid hr bbenaanRetoond om meer t leeoen dan annvau kelgk ia beoogd R Nbl De krijgsraad het ft den s rgeaat der lofan tene Van C te Hoorn van wieii onlang meldiog werd gemaakt niet kanoen atrafieo vegens diereomiabaudeling daar de acbandelgke baadeliDg binoensknmeri ia geschied Bg II diseipl nair gestraft niet met degradatie m r met provoost tKgtmm l ïan boni van de Bat viür lU ttmn te Londen aantjekooien wordt inderdsud eeti d paiaagiern vermist die dus verraoodemk 18 verdronken by de poging om den bg Hoe fMIIollaod over boord gevallen beambte te redden Tegen bet nanataaode retHflei oen l Junta s worden door de witsemcho Spoorwegen verk gbuar gesteld igenerBal abouoeraenlen tot vjbebüleoden geldigbrulsduur o a voor 15 en 3a dat en Ëcn zoodanig abonnement gfldig o i al de toegplreden Zwit ier che apoorwegen en Htnornboutunderoemingeu koi t voor een Idigheidsduiir van b v 15 dagen slechts fr iO UaaDdag nacbt zoo verhaalt bet Dbl c ia een bratale inbraak gepleegd in bet magu7yn vM de firma II J Lon i m de Veeneatraat te aGra tnbage Dmn nacbt was door een fmtelgke gelegenheid niemiind io boi van fnlke om tBtidigheid do daders op de hoogte dioeten 7yn geweest Door middel van Inopwa of vaUcbe alcateU zyn z den winkel bianengekumen hebben een Ie 9ena8r waarin k4 l eU p oogt te worden benaard opengebroktÏD en daaruit drie gulden aan gt ld ontvreemd Mn dou je met inhoud van 7 gulden lieten ry SlVftn Vervolgens werd de brandkaxt aangeBttroket maar deze bestemd om aan de vtaniqien weerstand te bieden d ed t ook aan de breek ijr ers welke er op waren beproefd Er i Q moKtte genoRg aan gedaan om bnar open Hf kriuion waar gelukkitf waa alle po fflu del want hadden de inbrekers fortuin gehnd dan zooden zy een som van f 1200 bcbbeu gevonden Daarna moest do ge dlale tontg ldeii maar deze wa Udig IVn emdo raud dut er roo ii mager bootje viel te balen hebhen le dader of dadnrs th in t gebouw niet ot bekend schenen zith niiar den zolder begeven waarop küopmansgotderen z n geborgen en leh qiet medeaeming van e n rol van 10 zeemlederen lappen van dn be te qualiteit alzoo van niti genoge waarde vt wyderd het maxazyn lu wanorde on bier en daar rnidjra kaarn achterIntend e Sedert eeiige dagen bloert in den Plantentuin Horius te Amsterdiim een plant dia om hare schoone hioeiwy e algemeen de aandacht tri kt dt lanfiamnryllia l rjranUie4 eUacorr een amaiylidee tbuiK behuoreode in N Z Walls De ongeveer t 75 M hoogo bloemstengel komtte vonr chyn tnt een bladTowi vnn 45 a 50 lant e smalle bladen mfi ke lichtgroen gt kloiird zyo De bloemtros vormt een scherm van groote schoon roode bloeroen wa ke ten deole met honig gevuld zyn Do hoogte der plant boven den grood is 4 meters In de hoitenhaven te Srhiednm is Donderds mofgen bot lyk opgeb iald van den 39jarigen R die sedert 9 dagen vermist werd Te Eatwyk a Z e is een kniap van 13 aar in bet nitwateringAkanaa geraakt en verdronken De werkstaking in de diamaotslypory vnn den heer Coator te Amsterdam is al uit Het eii en Iicht it er vervaogeo door Imperialgai Een der bladen heeft gemeld dat gunstig beschikt 18 op een verzoek van het gemeentebestuur te Rotterdam dat na de inhutdigingsfeetten te Amsterdam en te sOravenhage H M de Koningin ook Rotterdam zonde komen bezoeken t it is oojuist Integendeel is te kennen gegeven dat 11 M tot haar leedwezen dit jaar geen bezoek aim andere steden kan brengen VKRGADËRINGVANDENGEMEENTEIlAiDv VUUDAO 20 MKl 1898 Vervolg Aan de orde Het voorstel tot bet onderbaodi verpachten van de befiBng van het reergeld voor da pont in de Kattonaingelgracbt eo tot h t verleenen van eene grtt ficatiit aan A de Keizer De Voortitter Dit voor tel heeft voor de leden ter visie gelegen ik verzoek den Secretaris het nog en8 voor te leien B en W stejleo voor A de Keizer die ootnlag beeft gevraagd en hetwelk hem ook verleend ts eene gratifieitie te geven vao f per week eu daar on de Keiser zelf ontslag heeft gevraagd lit veer ODderhtnds te verpachten aao l Lauweren gepeosmueerd licbtwBchtor by s Ryka kouatvf rlichting tngeo een som van f 75 s jaars en wel tot 3l December 189 De Voorzitter Das zat ik eerst in stern ming brengen om ann A de Keizer eau ftrati eatia toe te kennen en daarna het tweede ged ellfl van het rooril I De heer de Raadt Ik weet nu tof ik goed gehoord heb maar is hel nlechts voor en baU ar De Voor ilter Het ii voor raiin anderfialf jnar voor Ungur hebben wy geen vergunning tot heffing van rechten liet vontMtd wordt lo zyn geheel zonder hoofdeluke ttfinmiiig aaiigeaomon Da Voorzitter Dan is ook ou afwyitend besihikt op het adres van C Pex Ann de orde Het voorntcl tot het in rechlea opvonlsren en lot het vurkonpen van eenigo stokjes gemnont grond aau de Karnemolksloot De Voorzitter Door den heer Jager ia hij dit punt de volgende motie ingediend Motie VBD orde Onder eteekendn vooropn tellende dat de pogingen om langs minnelyken weg bet voorstel tot het in reebten opvorderen en tot bet verküopen van eeinge stukjes grood aan de Ksrnemeikiloot nog met zyo uitgeput stelt voor pnnt 5 der ngeoda niet te bebêBdeleo De heer ile Randt Ik ben er voor dat het oitgesield wordt het is moeilyk uit te maken wie daar recht op heeft roodat ik hoop dat Pr o4ne minuelyke schikking zal plaats hebben De heer van Galen Die motie valt my BOO rauw op het dik ik meen dat lo het reglement vao orde van dergelgke motiei sprake la ik zit al t zoeken maar kan het met vin en ik weniohte te vraiten of dit niet kon worden oitgeateld er is zoo n baast niet by het voorstel vaO B en W is ingediend 2 Jan 1898 das haa t is er uiet by De Viorntter De heer Jager telt voor ou pnnt 5 der agenda met te bebaodeleo lo eene volgende vergadering kaoneo wy toch Diet beslmeo of wy nu eao pa t der agenda znlleo aanhouden De heer van Galen Dus wordt die motie eangeoomon dan wordt dit voorstel nitgesteld De beer Jager Het do 1 waumede ik de e motie heb ingediend ia dat ik getracht bad daar het een medelid dezer vergadering betreft dat de pogingen nog knnnen aangewend word n om tot ren minnelyko schikkiog te komeo Da Voorzitter Het eigeolyke voorstel t om d t pont der agenda nu oit te stellen De beer de Rondt Ik beo er taor datdit voorstel zal worden uitgesteld Do motie van drn brer Jager wordt zonder boofdelgke stemming aangenomen en alzoo pont 5 der agenda voorloopig uitgesteld Aan de orde Het voor tel om eenige penooen toe te laten tot deo afkoop der rechten die de gemeeote kan doen gelden op gronden aan de Vest Wordt goedgekeurd Aao de orde Het voorstel toi order regeling der bezoldiging tan den Dirartear dar gemMnta gufsbrlak