Goudsche Courant, maandag 23 mei 1898

boren Ook de ntauffe ia xeer rerbeterd ïoodat Japaasche petroienm tegenwoordig in hoedanigheid niet voor boitenhuidaciie behoeft onder te doen De voornaamste mmrkten roor de Echigomtrolenm zgn Hokkaido Sfainsno en de nooroelgke provinciën van Tezo Wegens de geleidelyke vermeerdeting der olie prodactie poogt men thana te Tokio een syndicaat te vormen naar voorbeeld Tan de Standard Oil Company of dan Knssiachen Oil Trnat Dit zal de productie sterk doen toe nemen en men hoopt weldra da Ji uuuche petroleum te kannen nitvoeren naar de markten ran Oost Azië Paal de CasBagnae verdedigt inde Autorite zijn candidataur voor de Fransche Kamer tegenover die van den beer Basoon zyo coocurreat lk heb regt hg meer verdienste dan gg si ware bet alleen maar voor mga levenmakon ia de vorige Kamer Ik ben zóó dikwgli tot de orJe geroepen dat ik er een aaaztenlyk gedeelte van mga tractement by heb verspeeld terwyl men mg dan vgf of zesmaal de laal beett oltgeut Hoeveel afgevaard gdeo vra t de Unirera kannen wijzen op zulk een ataat van dienst I Muizen honden van muziek en dit feit bracht een Amerikaan op de gedachte een muizenval met muziek te vervaardigen Dit lokt de kna dieren en om de harmonische tonen van naby te kunnen hooren alnipen zg in de val die men den volgenden morgen dan met aandachtig Inisterende toehoorden c viudt De buitensporige vorming van hoofdschilfers wordt verhinderd wanneer men de hoofdhuid iederen avond met teerwater uit de apotheek wascht Aan te bevelen ia hei de operatie ééna tweemaal per week te doen voorafgaan door een wasacning met warm water goede zeep en wat soda Jacqual u heeft er van afgszien de directie der Parysche Buffalübaan te aanvaarden Van den match Rivierre Gariu OfW BordoaoxPargs zal wel niets komen Rivierft wit een inzet van 25000 francs 1 Bargorl ke Stand GEBOREN 16 Mei Mgntje ouders W Z verboom en A G van der Louw Gabriel Adriaons ouders G Smit eo B A Bakker 17 Mnria Jobaona ouders B Zaodyk en A C Bakker Pieter ouders J 8nel en J Wolvers 18 Bendrious Oornelis ouders J H van der Kog en C M do Joug Johanna Dirkje onder G A Groenendal en J A Stam 19 Antonias Bernardo ouders C Verklejen M de Groot Hendrik ouders H Praag en Wj eoriob Cornelia ouders G H Bont rfw lOnhof Franciscos Gijibertus ouders ATS Tan de Puvoort en C Boer l Wilbelmkif ouders W Broer en J M Koeman PsulasAdrianns oaders W H Hafipet eo M C Suelleman Adriana oodera C Tan ËgkenW Boere 20 Hendrik oudere P Eykhoffeo C van der Bey Gerarda Johanna oodera G Streng eo W Tennissen WillemJan Bernardus ouders H H Kok en K Soaterte OVERl BDEr i 18 Mei J van der Valk 77 j 19 M T Westhoff wed J P van Ede van der Pais 81 j 8 m N van der Poot 2 m 20 G vao Vliet 62 j J K A Scheffal 3 w ONDERTROUWD 20 Mei J Koopa te Oudewater 37 j en A Verweg 30 j Moordrecbt GEBOREN Pieternella Wilhelmina Geertrnidn ouders G J Ham en J C M de Vos Dlreclc SpoorwcsvcrblndlnRcn met GOUUi Zoinerdlwist 1898 AaugevangcD I M OTTS DAM ilatire i 8 43 h 7 4 68 4 62 6 6 t U S l 4 4 15 S il 6 10 9 10 9 14 9 2B 9 64 10 11 11 U 8 8 87 10 10 8 47 8 14 10 01 8 10 10 07 lO M IIM 11 50 12 87 5 61 7 86 7 5 0 40 11 64 U 08 18 47 88 7 J0 7 46 S tl ti p U U A 11 K N H A O vit veru 18 18 18 68 8 14 8 46 4 49 4 63 1 8 6 7 1 19 6 18 1 88 5 88 11 48 1 4 l 8 48 4 15 6 16 6 37 10 8 11 i 11 17 9 88 9 67 10 14 11 15 9 46 9 56 111 85 10 447 40 ai 4 18 08 11 60 08 9 08 I OIIIA I I KBI H ii v r l noCUA 1 M IKKJ A M 6 80 8 89 n 84 7 18 7 53 8 14 9 07 111 19 10 57 18 00 IJ IO 18 68 8 80 8 17 4 S2 6 80 6 47 f Oi 6 66 s O door lO lïl j SJ 8 14 H I i yn i 8 8 5 86 8 6 11 14 8 37 6 37 7 1 10 84 W S 06 10 8518 48 6 00 8 37 8 40 10 08 1187 6 18 T t 8 1 1 11 89 18 87 J 45 3 31 5 45 4 7 18 1 48 10 88 10 4lU t os t jo 1 n 1 O 1 18 608 7 04 7 48 8 9 8 66 9 89 10 11 11 46 U a 1 io S ii8 S 6ii 6 04 8 88 4 7 89 m l0 tl l Pl 15 10 88 n J 18 08 1 37 S OI 1 8 3 66 4 48 6 86 6 0 56 1 66 6 9 07 8 86 10 08 10 341 Mins 11 66 18 84 3 47 4 16 6 50 7 13 9 10 9 18 I0 64lvm i 7 06 8 10 11 06 11 15 8 58 8 4 4 46 80 T i 45 11 40 4 84 9 38 ims W 7 80 8 85 8 20 11 flO S 08 4 00 6 00 8 86 8 00 10 00 a OB 3 40 4 37 5 10 8 07 7 88 8 18 8 48 9 65 10 14 ll iolloud t Ot 8 11 K Oll Ï M 8 58 4 47 8 7 48 1 49 11 10 9 61 10 58 11 10 11 11 De heer Bellaart M de Voorzitter ik weDschto wel to Tragnn oi die rfgeliii wéI i opgemnakt ten geno f e van den directpnr dor gasfabriek of dat dit baiteo heru is oingBgnao Dé Voorzitter De directeur bwftzKh InW r bg deze regoling oedflrgel ftfl Pa hper vnn Gaieo Hot wart i nalarn i dat f 3150 en over 1897 heeft de dirrt nr een lalBrin genoti n van f 3160 dat in óns flIecbU f 10 meer eo wanoeer wy hum e n vaat nalnris Tan l 3150 geven dan is de prikkel wcggpoomen om bf t hehtcr yuinia te doen zjjn daarom r ou ik er vo r zijn om bet bpheer zninig U doeu 7 jn daarom oo ik er voor lyn om bet rastw salari op f 2000 te bepalen en q nog de 3 vau de winvt dan is de prikkel fee grooter l e beer de Raadt ik vind dat salaris Dtet te boog maar do ga T rbiDikers hebben wel eens rfdeo tot klagen daarom roa ik er i oor zgo dat h j er toor znrgt dat er goed gan gelererd wordt en te zorgen dat er een raachino komt WBftrb ieder kan zien dat d i directfor goed gas levert dan zon Jen de klacbten wel ophouden ik heb bet b j mij genad dat ik bg het gns niet zien kon ik heb daarop den branilf r te Rotterdam Uteo probeeren en daar voldeed h oitHeki nd De Voorzitter Ik moet eerat den beer de Raadt autwoordwn dat ar op de fabriek gelegenheid in on ds drokking ua te gano d qualitoit van het g fi 14 goed en de drnkking n de Btad is zeer hoo ik heb in de lant itt twee jaren daarover geen klachten ueboord dn heer de Uaadt wfmsoht den directpnr een hoog naiarifl lo gpven en juitt dnnr de 3 t van de winxt kan het ecu prikkel voor hem 7 jo om goed te werken en efn rqinig bt hepr t TO ren en nu wensch ik dwn heor van Galen te bemerken dat voor twoo ja ir het Ta ite alaris op f 2000 in gebrarbt hadden wy daarin goeD veraodering gebracht don zon hetnalarif viu den directenr wel f 4000 hebben bedragen do dirortcur rond dat ztlf ook wpt al te boog woarom verleden jnar werd vastgesteld dit te benaleii op f 2400 on no kan men toch raoeilyk ddt salarts mit I 400 gaan vorminderen De hfter do Rnadt lk vindt d t het safaris niet te hoog is het ia wenechfdjjk dat d directeor zorgt voor goed gnn en dat de directenr zich ook bemoeit met do leiiliiig dat by daarvan ook notitie neemt De Voorzitter Wanneer de heor de U fldt een foiometer weet te vindon die vohlout en die het licht met uen duuiutok wil meten zal hy spoedig een ryk miin yii ove iwel du fotometer is nog niet ge ondon en h t gna toch niet aati dat de directeur zich z u bo raoeien roet alle leidingen er is een opzichti 00 er ijn ook fitters onlantre hebben wjj nofv gezien dat men zellfl geen kennis van verandering van do leiiling uau de de f hriek gar hot valt niet te vorgen dat oen directeur iel met dat allea bemoeit duar beeft by personee TOor Do heer de Raadt Nimmer heb ik een leiding g legd oï ik bab er konnii van geg viMi aan de fabri k óns dat heb ik my nietaanii trekken maar rtouit h dn directaur of de op ïichter ar naar wezen zien De heer van Onlen I bob ni i g Z g tegen bet sal ar h te zyn maar ik luoeu dut di prikkel wordi weggenomen wanneer wy ni het salaris op f 2000 brongen w f 750 als minimum dan geloif ik dat het silari minder zal zyn dan nu ik hfS hot niet iir het debat willen brengen maar do beer d Raadt is dairover beKonnen h t komt mij voor dat wiinneer dfl directenr oo elo werk zaaraheden heeft dut hij dan geen workznamheden buit n dd stiid kan wiarnom fn 8 3B 4 8 49 8 6 6 111 B 08 11 3 1B K S6 Ooiula 6 7 86 MoortlrMiht door 7 38 Kieuw rV rk 7 8b Ispollo 7 4 Roltnriliim OM 7 S5 ftotteril ni Oapello Kieuwerkflrk Uoordncht tloitda S SO 6 16 88 4 46 4 65 6 04 6 11 6 17 7 S0 7 48 7 68 8 ii I 6 46 6 6 S 6 8 B n K iS 8 30 8 48 8 61 il OS 9 08 7 80 Ckind ZflrenhutMQ Moericapella fSo termeflr Zef wuT l Voorburg h Hnsre l Kiwo Voorburg Zoetermiwr Z ewB rd yeveohttlKea MoorkapeUe HniiH ioudl Oudew Woord i froflht 7 04 7 48 fiiri ohl 6 9S 8 iJ 7 41 8 S7 8 10 9 00 9 S rdnri 5 49 6 53 8 06 9 16 Ou lo 8 14 8 87 9 06 8 16 ioud Do Voorzitter De heer van Gulon gelooft dab hot salaris niet bo en de f 3150 za komen ik geloot dat dit wel het geval zal zyn wannpor de gaftprys iiiot verlangd wa xoD bet meer geweest zyn ea wat die werkzaamheden b liten de stad betreft ibtl vijn meer vrajeo om inlichtingen De heer ötraüter Gedeeltelijli loopt ean li cos te over het va t traclfment k on dit vast tractement wilUn i Lten op f 2400 de 3 pCt wil en behonden f n het mi imtim daarvan b pelen op f 5 X en het maximum op f KKX dan biyfL de prikkel bettano om veel winst te maken De hi or vau de Velde Ik ben het meer eens met het voorstel van B eo W maar ik geloof Ut de gebruikers van de cokes uieor zullen rro teu betalen om de winst te doen styt en en waar blyft dan de forens Dj beer BHÜaart Ik heb daar traks gevraagd of die regeling in overleg met d ndirecteur was voorgesteld het zat do heerenniet onlx kend zyn dat de tractementen dorgasfahnkaoten zeer boog zyn r zyn er dief 1000 per maand salaris hebben waaromik voorstel het Tooratel vbq B en W aan teoemeD Do heer de Raadt Ik zoa den director een goed salaris willen goveo wanneer hg zor t voor goed gas en U voor een zninig behi er doet hij dat niet dan eoa by ontsluen moote I worden eveuaU de andere ambtenanip waarom moot de directonr aandeel in de winst hebben toch geen der andere ambtenaren hwft aandenl in de exploitatie Het voorstel van ddu heer Htraaier wordt in ptimminK gebracht en verworpen mot 10 tegen G Httimmen die dor hh Krüük Straater lloogenbuom Bront a4per 4 en van Gales De heer do Riadt Mug ik nog oen voorstel doen ik zou willen voorstellen hot tr ictemont te bepaleo op f 3200 Dunr dit voo i4t l met voldo r de ondersteand wordt kan het niet in behandeling komen Ilwt voorstel van B en W wordt daarua zonder hoofdelyke stemming aangenomen Aan de orde De wyiiiïiug der benrootintï voor hetistaölietisch Armbeetnur dienst 1897 Wotdt goedgekenrd Aan de orde De wyziging di r bugrooting voor het Hoffmao rt gei ticht dienst 1897 Wordt goedgekeunl Abd de orde Hot voorstel om de wed S Linthor een gratificatie van f 2 per week too te kennen Wordt goedgekeurd A in de orde llot voorfliel om goed te keuren den aankoop van pjn hni en erf nan de Markt Do heer van Galen Ik wensclite ta vrngc wat of B en W hiermeds willnn doen welkin beetommiiig y daaraan willeu goven Da Voorzitter W hebben nog geen w stemming daafaiin gegeven hot is aapgekoffht nm dat hier te weinig ruimte is loor sommige t ikken tnn difliist De he r van Ga en Het spgt my dat de leien van den gemeenteraad daarvan niet vootaf zyn ingolirhl bet was toch zoo erg niet geweest indien dit in oen godoten vergadt rfeg was bekend gemaakt het is nu minder aan enaam dat wy dit moeten hooren hel npijt my dftt wji daaro er niet gehoord 7 a naar Iny 14 medegedecM zal dit aaakjy eoo f20 000 kosten want het most geheel worden afgebroken D Voorzitter Ik wil alleen de heer van Gaten een paar opmerkingen maken bet in niet waar dat het g heele hai zoa moeten worden afgebroken alleen wanneer de boveuvordiepiög wordt af ïflhroken et wy maken daar een bovenwoning hoewel wy er nog geen best mm ng aan hdbben gegeven zoa dit f5000 kotten dns nog geen 20 000 zooals u daar opmerkte ZoniUr hoofdelijke stemming wordt dit voor htol goedgekoord R O V Tl 1 19 63 9 111 1 7 I U 1 91 iM 11 1 12 13 ll a 11 36 11 48 51 1i S 6b lO l 10 88 in Sfi 10 48 11 4 1 9 88 47 10 18 11 18 11 8 11 41 11 55 11 87 11 46 111 11 10 17 10 81 10 48 10 64 11 36 11 67 1 1 1 Muts moer aan de orde zyndo wordt do hrj ii l uing aeflioten ATJtEH Blykens een bü het dfpariemeut van ïtolouiêu ontvangen telegram van den gouverneargeneraal van hed n zgn uit Pedir kUino benden n ir G oot Atjeh vertrokken en is de voorgenomen expetiitie ooar Pcdir thans derwaarts op weg zoo lat de Isatate i achcping op Java van troepen en irt in op 23 dezer zon plaats inden VKRSCflEIDKNHEID Een oude Amerikaansche wet die nog kracht bezit looft een premie van lOO dollars nit asn de bemanoiug van een vloot voor eik vernield vyandelijk schip De mannen van admiraal Dewey hebben dientengevolge 200 000 dollars verdiend Uit New York wordt gemeld dat daar twintig groote torpedo s die in de haven waren gelegd zyn erdwonsa Ër heericht daarover natourlyk groote opgewondenheid drie verdachte personen werden gevangen genomen De Kanarisch eilanden worden nu de Spaansch Amerïk a iscbe oorlog uitgebroken i niiliiiirlijkerviij e veel genoemd daar ze onmiddellyk ten Zuiden van Cnba ligj en Zooals men weet hebbeu onze kamerzangor de kanariev daaraan hno naam te danken Voor 350 jaren werden deze vogels welke op bovengenoemde eilanien ioheemsch zijn voor bet eerst naar Ë iropa gevoerd en wel niiar Italië Door een toevallige omstandigheid brnk een der kooitjes v airin zy zich bevonden n ig vóór het schip de pUats van begemming bereikt bad De vogels tljt en nataurigk weg doch niet naar het vasteland van Italiü maar near het eiland Ëtba waar zy neatalden broeiden en jongen voortbrachten WieCERNIElJVrS De bewoners dio boorden dat zy mooi zongen vingen ze en verkochten ze aan liefhebbers Ër bleef geen enkel exemplaar in vrybeid op Elba leven Sedert dien ontwikkelde zich een uitgebreide kanarieteelt daar en een handel daarin met verschillends landen De k poreD vau hun veeren alnmede het karaktor vnQ de vogels verinderden langzamerhand crnheel Kunstmatig ontwikkelde men ze tot ver chillend typen terwyl bun ook de nie6 t verschillende zangwyzen werden geleerd Zy zyn ook grootor geworden byna alle vogels dis nu nog op de KaDariscbe eilnnden gevonden worden zyn kleiner dan die in gevangen staat gekweekt zyn De vraag naar petroleum heeft zich in Japan sterk uitgebreid Zoowel tot verlichting als tot voortbeweging van werk en voertnigeu en in den vorm van machine oHo wordt dit product gekrnikt iTot dusver wordt jaarlyks voor omstreeks 0 000 000 yen f 7 620 000 aan petroleum uit Rusland en Amerika ingevoerd maar voor het verbruik is dit niet voldoende en ia toenemende mate ontginnen de Japannena den petroleum hoadenden grond die vooral in de provincie Echigo zeer ryk is De petroleum districten in Japan strekken zich nit van Hokkaido naar Akita in het noorden en over de geheele lengte der provinciën Echigo en Shinano tot aan de provincie Totomi Maatschappyen hebben in vele districten boormachines opgesteld omstreeks 60 op een 20 tal ondernemingen In dit jaar zullen bovendien nog 28 machines aan het werk gezet worden Tot dusver had evenwel dit bedry f nog weinig te bete ekenen Te gemakkelyk was baitenlandsche olie te verkrygen en de ondernemers gingen zeer onwetenschappelyk te werk Men kon naar t schynt niet dieper boren dan 200 meter Sinda echter in 1890 Amerikaanscbe werktuigen en hulpmiddelen werden ingevoerd ia men er in geslaagd petroleum op een diepte van 800 tot 2000 voet aan te TUd van Greenwich 10 85 1M5 6 8Ï 6 61 6 14 1 31 10 04 10 11 10 18 10 15 10 34 8 30 8 6 g 5 7 66 8 08 8 09 S l 8 85 10 54 11 10 S 48 D in lO lA 6 41 10 5 8 1 60 4 4 4 50 4 67 5 04 6110 17 8 87 34 41 8 47 7 86 1 44 1 64 8 01 3 08 8 14 6 85 6 36 1 1 4 05 4 4 I 4S 6 55 7 58 84 8 15 8 88 8 84 6 85 6 64 S ll 7 34 8 88 8 88 8 114 1 411 f U 18 8 30 39 60 1 36 1 41 1 S6 8 08 8 11 8 46 7 80 18 88 4 33 4 39 4 58 5 04 1 15 4 0 8 14 7 48 4 87 Coamnnitit Sliiabatli Conwlia oadtn J A Hun n S Tan Bartnm Anna Polina ondtri D Zoobin an J Q Waioraieh Engaliu oadeia J Varhaal an F If Tan Duin Adrianaa ndara C Koot an J SortlaaTar Tanatje oedara A HalliDg ao J Tardoold Jobaó ondara A Tan Èranaoltnrg an A W T n dar Kag ONDERTBOÜWO P J tm dar Pol 24 j Boakoop en B C Bongara 27 j Hautreoht OSBOBKN Sta niu ondara W Stnrar an K H Onji Klinr a Kluinn onden W Blanken en M Hinlunip OTKBLSDBN A A Hombnrg 1 m OSBUWD F li de Vaan en A M Verwey A M na dar Imo en C Bonter ONDKBTBOOWD W Veermu ta Oondn anr N Btaehonwer GROOTE KEUZE in de qjenwate A van OS Az Hd Taillenr Elaiwac K 78 73a QOUDA Teleph i Km 3t Beurs van Amsterdam Vrkn 8 5 lOOV 86 88 84 177 64 961 87 11 sv 48 76 8 86 104 96 6Vi 1001 100 8 85 468 1001 48 1001 804 148 89 101 8 130 80 88 117 lis 806 193 lOOi 4 iep 88V 76 101 100 188 101 48 108 111 14 74 80 UGL Vrkn ilctkra 4y 177 NiuULAiiD 0crt Na I W S 8 i 8 5 Vu 85 dito diva dilo 3 88 98 dito dito dito 8 96 8i HoKSAa OUI Ooudl 1881 88 4 IfALll luehr riag 1868 81 5 OoBTINl Obl in papier 1868 6 dila in nirer 1888 6 PoaTueAL Obl met ooupou 3 dito Uakat 8 109 48 100 100 148 86 AnaUHD Obl Binnenl 1884 4 dito Geeoiii 1880 4 dito bij Sotki 1888 4 dito bg Hope 1889 80 4 dito ia goud loaa 1888 6 dits dito dito 1884 5 Brlliu Ferp l iokuldl8Sl 4 198 Uaiw L O Pr Liau oerL 6 Nan Holl IJ Spoorw MIJ aaai Hij lot Eapl T St 8pw aand Nad Ind Bpoorwagm sand Nad Zuid Afr Spn aand dll4 dito dilo 1891 dito 6 lTALn8poorwl l887 89 A Kobi 3 6 i Zaid Ital Spirmij A H obl 8 PoLBN WuBobau aeuea aaud 4 iJ i ir Uu 8pw k i obl 4V BaltiMb dito aand Futowa dito aaod 5 liraag Dombr dila aand 6 Knnk Ck AKlBr Sp kap obl 4 dilo dito oblig 4 18 11 6 110 a 106 108 lOOV ion 117 116 Vi Ahuua Cent Blad BollardaB aan 8 Beun Stad Aatwerpaa 1S 7 ll t Stad Bniaaal 1188 8 Hem Thaiai BagnUr 4eaallHk 4 Ooamn Btaatalaaniag 1840 5 K K Ooat B Ci 1880 i toAXM Btad üadrtd 8 1888 Nns Tar Baa UTp 8pobl eert H B O Xi jfiL Jb i m ZijdsDamasteii 65 Cts tot ƒ U S p r Heter wwel Zmria Witte en Oeklenrde HeHtuberflJd tu 35 Gta tot f U 65 per Hater Ulnd Qeatreept Oanit met Pntronen Diunaat ete e 240 TerleUUaiide Qgtl en 2000 TerBch Uenron Deanna Ie wy DM pMTt em rMifttm ta STALBN per omgaande Dubbel priefport naar Zwitaerland 6 BeudKrg s Zi d Mlri kee I a K fitB SCBICH ADVERTENTIEN Den 27 UKI b kopen onia Oeliefde Oodera imsm VAN STAVEL X CATRINA CHRISTfflA PHIUFS i hnnna YIJf en Ji Hig Jarlge Echtim eeniging te herdenken Hnnne dankbare Kindei n Uehuwden Kleinkinderen Qtmda Hei 1898 Phonographe GRAPHOPHONE van de Amk GraphophoDe MU HP Zing t Spreekt maakt OrkestMuziek Lacht Applaudisseert enz enz Nieuwste vinding Prijs 46 GId A UITTENBOGAARD MuMtekhandel Ootthamn B 61 Terstond gevraagd een Flinke om in het Slagersvak te worden opgfeleid Adres J P van Leeuwen Goede en goedkoupe Vieeschhouwerij Reizerstraat 188 1f09 Jk PD 1KB O0DE 46 SCHIEDAMMER GEITE7EB Jfar f NIQHTCAP Verkrijgbaar bHi PEETERS Jz Ala bowqa raa aokihaid la oaokat en kurk ateeda Tooi Elan ran den naam dar Firau P HOPFK FBAÜTSCm ST0OÏ£VEBYEBU R ekemiseke WasukerU TAN H OPPËiMHEIMER 19 KruUkad Rotterdam Qabrarataerd door Z U den Koning der Belgen BooüUepM roor QODDA de Heer A VAN 08 Az Speeinliteit Toor het atoomen en rerrenTan alle Hearanen Oanieagnrderoben alaook alle Kinder foederen Speciale iaiichtiiig TOor ket stoenun nn plncke mantela reeren bont ens Oordgnen tnlelkleeden eni worden uu de nianwBte en Uatate methode goTerid Alia goederen heiig geetoomd of goTerld worden onaohsdelgk toot de geomdheid en Talgoia atuU bewerkt AN Blommesteins Inkt 1 ONSCHADELl AAt koitMn EigWBr Mi ExHJJBr a£j É8rfaii xpeHBr Wrt itBaii I lader bdatw f Ai lckl r k O t BoSSam Ta GOUDA bï C LÜGBR Apotheker kt en bji WOLFP k Co Weatharen I jelnkdeliuui DeprUUBiUn door den Stut Cninndeerd VUnoodiging tot Oeetntming in de Kanten de door den Staat Hamburg geiraarborgda groou Ooldloterij waarin laker 11 Nlllioen 349 325 Mark geiroQnm moeten worden fiSli i 1mI kiodendt eldloterfl die rolgeos kei plan alaokta 118 000 loten borat 1 0 de Tolgende De hoogate prga ia eventueel 500 000 Mark Premie ran 300 000 Hark 1 prija a 800 000 Hark 1 priJa i 100 000 Mark 8 prijien a 76 000 Mark 1 l r ja i 70 000 Mark 1 prü i 66 000 Mark 1 prüa i 60 000 Mark 1 priJa i 65 000 Mark 8 prljien i 50 000 Mark 1 prya i 40 000 Mark l prg a ik 30 000 Mark 8 prijien k 80 000 Mark 86 prjjieo i 10 000 Mark 68 prjjaeu ü 6000 Mark 106 prijien i 8000 Mark 808 prijien k 8000 Mark 819 ptijun k 1000 Mark 1618 preien a 400 Mark 40 prjJBan k 800 Mark 140 prijien 800 Mark 8695 prjion k 155 Mark 9969 prgi i 134 104 100 Mark 8861 prgi k 73 45 81 Mark totaal 59 180 prgum en worden deie in oooigo maanden in 7 klu aan uitgeloot De Hoofdpriji in de lo klaaae bedraagt Mark 60 000 llggt in de 9e kl lot 65 000 M in de 8e tot 00 000 H in de 4e tot 65 000 H in de 6e tol 70 000 H In de a lol 75 000 Mark in da 7o tot 800000 H en met de premie ran 800 000 M aront tot 500000 M Voor de eerat prijitr kking die offloieel ii raatgeiteld koil een gebael origineel lol iMbta Quid 8 60 een half origineel lol ileohta Ould 1 75 ean kvart origineel lol aiecbta Ould 90 De inleggalden roor de Tolgande klaaian loo wel all de juiate lijit der prijien worden aan gegeren in het offioieele trekkingaplan Tooraien ran hel Wapen raa den Slaat welk plan ik op Banrraga gratia renend ledere deelnemer in da loterjj ootrangt ongerraagd onmiddellijk na de plaau gehad hebbende trekking de offioieele trekkingilijil De uilbetaling en reneofliiig nn de prijzea geacbiedt door mij direkt en prompt aan d wino ra en onder da itrcngate gebeimkouding iV ledere beatelliag kan men eanroudig E r poatwiaaal opger n SB wende licb dua met de aanrraag om loexending ren loten roor de apoedig plaats hebbend tr kking 100 apoadig mogelijk of uiterlijk lot 26 MEI e k met vertrouwen tot Saiooel Heckscher Senr Bankier an Wiiaalkantoor in H HBURO DuiUohland Hleow onorcriroiren Prof Dr Ueber welbekend iiivv x AqBT tuxia Allwn eeht met Pdm kun k tot Toortdnrende radicale en zekere geoesing Tan alle lelfa de meeet hardnekkige xenuteMiekten Toonl ontataan door afdw ilingan op jeugdigen leeftijd Ie geneiing Tan elke iwi te Bleek Benanwdheid Hoofdpgn Hignine Hartklopping iiaagpijn aledite apiJBTertering OnTennogen Impoteni PoUniiane eni Uit Toerige proapectnaaen Prij per ll ck II 1 H I fl 8 dubbtla Aeaob Ccntraal Dapêl Matth T d Vogto Znltbommel Dap6U C Happal a Oraranhaga C J W Snabilié Hotlerdam M Cleban k Co Amsterdam Lobrij en Porton Utt cbt en bil alle diegitten Een ekster oog k n mu in S k 6 dagen rerwgd en net Pnuwe a LIKDOOEHZALF Torkrügbur tagan 20 e ni per doo tfmei gebntiksMUwiJiiitg bg J vao OIJE Kleiwi h 3 Gnda ZAADHANBEL ELEIWSQI Gesorteerde Bloemzaden geaobikt om bniten te lanien 12 pakje in achoonale soorten 0 5025 1 Gekleurde zakjes met filoemzaden TOor binnen en bnitan 12 atnka 0 75 25 1 40 Per Btnk 0 10 Aanberelend jr P HOOFTÜIAII Koninklifke UaeMmOe I bHek DB HUNiaBLOEU vxn 11 I van Schaik Co gereBtigd ta Oravenhage Hepplerttraat M en M nabg de Begenteeaelun ran Z U den KONING ran BBLOIK Indien g J hoe tll gebmikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Snperior DmiTenBortt Hooig Eitract IsjSL BXjI AliTTHIB FLAC0N8 Tan 40 Cta 70 Cta en 1 Terkrggbaar hg Firma WOLFF t Co WeathaTen f Omida E B TAK MILD Veerattl B 126 te amda A BUUUAN Moordntht 1 C BATBLAND Boêioop B T WIJK Oudtuater U KOLKMAN Waddinmm Automatlselie fallen v r rftttan k t M vonr malun k n I 1 voor tarran k kku Ukken iiK n I VKii ii voortilurfnti ii li rtoMleht i4ür tUn mulMi t UiitêiA Imvtrt in enn lUMLt KialUn J4h vuihUi wmUr e lkH Uin niet iIm nttniit rauk n Vtn koop t gffn toeceiidinf TM hel bsdray of ond f rttmhonri Veraflndhiiï Merknnr l miB iiilit MMIoeliapny Ü Mffhnbi rt A € BEKROOND M£TOOUD£N MKUAlLLfi KRAEPEIEN i HOLI S Quina Laroche H Staalhoudende Q ulaa Laroche ia de meeet krachtig en vergterkende KlNA WIJll AanbeTolen door tal Tan binnenen ba tenlandache Qeneeahearen Verkrggbur in fieaachen k 1 90 en ƒ 1 0 KunriLUX k Hou HofleTemneiera Ztiit Depet te Otuda bg deH Heer A H TEEFE Apotheker en bg de aseeate Apotheken en Drogisten Terkrggbaar