Goudsche Courant, maandag 23 mei 1898

FOTOGRAFIE STUDIO levert steeds VERGROOTINGEN in elk genre Dagelijks ook des Zondags geopend P VAN DER WAALS No 7587 Diojsdag S4 Mei 1898 37ste Jaargang GOUDSCHE mmmï NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 GENT Gekr IE BAADT Westhaven 200 Peperst raat 7 8 9 11 Inrichting tot Meubileering van geheele Hnizen desverlangd Tè huur ofte koop aangeboden 1 iom terstond te aanvaarden icen pracla tig an et ian g ericla t HEEREKHOS met TIIN staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Hi iis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder M idenkaioers boven en beneden Privaat met Waterleiding vobr en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Telefoon Ho St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No 09 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V UP CENTEN Vraag de gunstig bekende Heinekens BIEREN Tiesema sRijwielhandel Markt A 54 Alleenverkoop der wereldberoemde CRESCENT I il FflT I Cl Terlangdrme tken RALEIGH IiTIiI RN tnÜ PERFECTION UJIMMa piüsyerhoogiDg RUIUE KEUZE Onderdeelen en Benoodigdliedeii EMAILLEEREN EN VERNIRRELEN BondsrlJ wIelhcrstcHer 1 klasse Dames en Heeren Iliówieleii TE HUTJE RIJWIELHANDEI4 Gladiator Mercury en Cieveland Yankee Style met Osmond Eollenketting Ooedkooptte Ie Kla Machine RBFAREEREN E A ILLE ERBN en VERNIEKELEN Spot tkarren en Kinder wage nhanden J C UE RUITER oDdsrllwlelhcrsteller Ie klas Korte Tiendetoeg 10 QOVDA Schoenen en Laarzen lagazijn 1 DE UOÖDE Um r t § bet GOEDüOOPIiTE en het BillSTi adres van GOUDA Ipi AANBEVELEND j m immnu aar 2 € JSiis T = MmsKi t tte 3 i Oct 1 ïnimw £ Een nofe ongebruikt AHIfcK Ul aTOUY I CLAKKj Een nog ongebruikt AMER OUG Oct 1 Kiiie w f 75 Ken gebruikt doeh nog nienw AMIÜR ORG 5 Reg lOW B nteerfr ai dooheeniga in8boaoh diga AllIER ORG lOKeg y lÖW 13B I i XTa tOoedkoopste en aoliadst adres TOor Vervoer van Inboedel oowel binnen ala bniten de atad met gealoten wagene i by A G RAVESTEIJN Oude Gouwe Aüe Ufordt tegen Transport ehade venekerd jw Hoogstraat Al 27 W Stroohoeden Slappe Hoeden Stijve hoeden I Kijdep Hoeden Sport Caps Stroopetten Slroobarets ij Cheviot Bafèts laagste Prijzen Nieuwsle Modellen Erkend soliedste Kwaliteiten Bessensap AanbeTelend SLOTEMAKER Co t Het beete ouchadetvkete en ft makkeljrkete poetimtddeiTOorHeerei ett vooral damet tti Ktodettchoenwefkla de Apprctunr van 0 M MlilliT 4 G 0 Bartiii Bettth Str 14 Men toMvfoetf flJiV v op naam en fitórlckamerk Virkrnksvbv H rwt Wlalf llw hi nfcewww tahHtwHi rMl 0 f r W e a r n waaa A ri W ftF I ogf slechts en 1 kele dagen Voortzetting DËB riMALiE I k Contant in het IJzermagazijn van I JAN ROND Lange Gnenendaal I 23 I Een elk kaaste ziek dus StoUwercl sche Borstbonbons geUniceeid na Toomohiift ru den 100 ünireniteits FroE Oehm Hofitad Dr HartoH Bonn hebbes sedert 60 jann ah vanaobteod mkUel tegen hoeetao heeKkheid en aandoening der ademingaorganan uihteekende dienaten bewezen Bg spoedige afmeeeling ran varme en konde lucht is t bijzonder aanbenlenawardig een benbon te gebraiken Verpakking Oeele pakjee ik 26 oeot Alom verkrtigiMat UEPóT bij O H RCDCDiym ZEOGSTRAAT BultenlaDdscb Overzicht De oorlog komt niet veel vooruit Ëen diog schijDt thftDB fteker Uet eskader van admiraal Cdtvera ia er in gealugd de waakzaam beid te verschalkao vaa de Amerikaaoiche vlooivoogdeo en ib de haveo fao SaDÜago de Cuba bioaeDgeTallen Daar heeft by troepau ammonitie ea leTeaamiddelen aan wal gebracht eo volgens een bericht uit Mudrid beeft bü die baieo reeds weder verUteo WaarscbyDlijk zal bg tbaofl pogea zya eskader te versterken met de schepen dia bg Havanna f d Cieofaegoe zga opgesteld en dan trachten admiraal Sampson te ontmoeten De vraag is maar of Ssmp On na wetend waar Cervera zich bevindt bem DÏet bet eerst tot dan slag zal noodzaken Vermoedelgk echter mI de aankomst van Gervera s eskader op de CubaaDsobe kant de voortzetting der operaties daar een weinig verbasstea En ho eer bet meaechalyk gevoel zich verzet tegen het denkbeeld tan een grooten zeeilag waarin zeker tal van dooden en gewoodeo aan beide zgde znilen vall in toch zon het te wenscbeo njn dat die stag na spoedig voistreden werd omdat het de eanig denkbare weg is om te komen tot den vrede De onzekerheid waarin de geheels wereld thaua verkeert de aboormale toestand wekt zoo verpletterend op handelen oyverheid op beors en graanmarkt dat etke oplossing te verkiezen is als daaraan steehis een einde komt Het is echter zeer de vraag of het de wensch is vau de Vereeniftde 8tateo een spoedige optoasiog te bevorderen Het geheele optreden van Sampson s eskader in de WestIndische zeeën doet eer denkea aas speien als van de kat met de maïs De verkiezingen tot gedeeitelpke vemieuwiDg van Kamer en Senaat in België zyn volkomen kalm verloopen Te Gent werden de katholieken met groote meerderheid herkozen te Charleroi en Mons BergenJ werden de socialiaton herkozen Te Luik Verviers Thnin Soigniea en Waremme hebben herstemmingen plaats tasflchen Katholieken en socialisten Te Hoei verkregen de verbonden liberalen en socialisten de meerderheid Te Doornik en Ath komen de Katholieken en liberalen in herstemming In het district Aalst werden de Katholieken met een groote meerderheid gekssen terwyl de christelyke democraten party pastoor Daens werden verslagen De ministers Begerem Debmyn en Desmet de Najer werden herkozen Voor den Senaat komt te Doornik een liberaal in de plaats van een katholiek FEViLLETOni Het Leven te Baden £ eit lüuiiieAe Boman Nu eens verscheen hem al veder de leelijke tiguur van Potugin en b herinnerde zioh wel tien ja twintig naai al diena woorden dan weder dook Woroshilof ia zgn el ante paletot dia hem als een nieuwe uniform om het l jf t ereuala een poppe e uit een speeldoos te voorsohgn of knikte Piatakalkin ham wijs en deflig toe met zgu naar de mode gefriseerd hoofd dat werkel k voel goedhartigheid verried Biadassof schold an schimpte Basibajef geraakte in geestdrift en stortte daarbg traaon Doch vooral was het die zich hoe langer hoe meer verspreidende die sterk bedwelmende geur die b m niet tot rust litt komen Deze verspreidde zich hoe langer hoe sterker in de duisternia en veatigda Litwinofa gedachten aanhoudend op iets dat hij zich tooh niet reeht duidelijk kon maken Ten laatste kwam het bem in de gedachte dat bloemengeur des Duhta in een aiaapvertrek ongezond is hij siond op tastte naar den ruiker en bracht hem io een sijkamari dooh ook van daar bleef die bedwelmende geur hem als t ware smeekend vervolgen en afgemat en ontstemd draaide hy zioh van de eeaa zijde op de andere Beeds overvielen hem koortsachtige nhantaaiéa hg zag den geeatelijke den redder ran behekste meuschen in de gedaante van een fiinken haas mat langen baard en gevloehten hoofdhaar over Gistareo ook bersiemmingen in Fraakryk De ptkieziogsdrokte ia echter heel weinig geweest Het schijnt dat het publiek zoo wat aftze stemd is eo moeilyk meer warm te maken Da kiezers meeneo no ervaring genoeg te bebben dat er met stemmen ook al geen veraoderiog w rdt gebracht io het geen er verkeerd is in de beataaode toestanden en deze veeleer bet gerolg zyn van hetgeen iedereen eo daarom niemand helpen kan Bniteodien weet men al zoo wat vooruit wat er oit de bas zal komt n Ër zyn 132 resaltaten bekend geworden Gekozen werden 50 gemachtigde republikeinen en progressisten 45 radicalen 34 gocialisten en 8 monarchisten De gematigde republikei nen en progressisten winnen O en verliezeiï 15 zetels de radicalen winnen er 12 en verliezen er O de socialen winnen er 12 en verliezen er 9 de monarchisten winnen 3 zetels en verliezen er 1 Uet proces Zolazal ook volgens deaTempsc waarsobyulgk op den eersten dag Maandag eindigen Ten bewyzs voert bet avondblad aan dat geen der vele getuigen gedagvaard is De verdedigers znilen dadelyk by het begin de nietigheid der dagvaarding inroepen Is de beslissing van bet hof in ban geest dan is het proces van zelf uit Anders zulten beklaagden in cassatie komen van die beslissing en tegelykertyd da zaal verlaten Contradictoir debat is das in ieder geval nitgealotea Verspreide Berichten Spaoje efl de Vereenigde Staten Met het aanbreken van den dag Donderdag was bet Amerikaansch vliegend eskader van Scbley zes myleo zuidwaarts van Kty West geankerd en bet eskader an Sampson kwam om 5 aar in den middag aldaar aan Drie grootetraosportschepeu kwamen s middags aan daaria is gelegenheid tot tydelyk verblyf voor maaschappBQ aangebracht De Bancroft c Ca4iue iHelenac eo tWilmingtOD vertrokken in allery De 3t Paulc mot steenkool voer met zonsondergang af De trein die bfot eerstt AmMriksaosche regiment MisBOuriinfaoterie naar Cbickamaug vervoerde ii ia botsing gekomen met een passagier trein op vyt myleu afstand van Chattanooga VyF soldaten werden gedood en twaalf geVrood Wegens de aanwezigheid van de Spaaosche vlo3t bij de AmeiikaADBche knatatreok heelt het departement der schatkist da dueaneBotoriteiten bevolen bet vertrek van met kolen geladen schepen naar havens in de Antillen den weg springou en hoorde Woroshilof terwijl bij in den vederbos van esn generaalaboad evenals in eeu boom zat gelyk oen nachtegaal z n lied uitgalmen Plotseling richtte hg zioh in ziJD bed op sloeg beide bandea in elkander en riep verbsMd uit IV Is zij hot dan werkelijke Het kau niet wazen 1 Ten einde dezen uïtraep van Litwinof te verklaren maeten wg dan totgevenden lezer verzoeken eenige jaren met ons terug te gaan VII In 1850 leefde te Moskou de t lrgke roratolijke familie der Ossiniu s in bekrompen ja bijkans ar oedige omstandigheden Zij was geene TartaarpchOmnisiache maar eeu echte volbloed Kussiscbe familie en stamde van Rurik af Haar naam komt dikwgls in onze kron ken voor in den tgd der Kosoovisebe grootvorsten de groeten des Uijks Zij warec eertijds in bet bezit vaa groots goederen geweest hadden voor bnane diensten zoowel in vrede ala in oorlog vael onderscheiding genoten en hadden zitting en stem in de Bojaren Uuma gehad doch ten laatste werd hun goed en eer ontnomen en verbanning werd het loon hunner verdieusten Dezen val konden eg nimmer weder te boren komen wel is waar warden zij later uit die rerbanning teruggeroepen en gaf men hun zelfs eene klaioe bezitting bg Hoikou en een gedeelte van hua vermogen terug maar dit allat kon nieta baten Het geslacht was eenmaal verarmd en te gronde gerisht en het gelukte hun nooh onder de regoeriug van Peter noch onder die van Katharioa zich weder In de hoogte te werken en daar bat hoe langar hos maar in aaoziaa Mexico Midden on Zuid Amenka niet toe ie lateu louder bjjiondere vargunning van het depaitemant Naar de aTemps uit Madrid vemeeiat spreekt de re eering bet bericht betiefieode de onderwerping der rebellen hoofden tegen Wel aanvaarddea verscheidenen van mindere beteekeni de voorstellen der aotooomisteo welke door Maximo Gomez en Caliito Garcia waren verworpen Uit Madrid wordt geseind dat indien de AmerikitaeD de kabeli van Cuba kappen zal Spaoje deo kabel van Galveston afsuyden dte in verbioding staat met de kabels van den Grootea Oceasn De Spaansche stoomboot Montaerrst die driemaal de blokkade van Cuba geforceerd heeft ia Vrydagavood te Corona aangekomen zotfder passagiers brieven of verdere post noch eeniga opdracht naar de kapitein voorgeeft Zy ia den 6daa Mei van Cienfoegos vertrokken en beeft met oitgedoofJe lichten zooder den gewonen koers te volgen met eso snelheid van 18 m jl n gerareo Meo gelooft dat zy een byzondara opdracht berft De MoDtserratc zal nn naar CadixofFerrI gaan OOt bewapend te worden Zy ontscheepie op Oubft vyltion millioen aan gemout geld honderd kaoooneq vyitieobouderd geweren veel krQgsrOorraad en duizend soldaten en verzekert dat bet eskader van Cervera Santiagp de Cuba verlaten heelt Ook zegt meu dat d regeeriog een talegram it Havana ontvangen beeft meldende dat d Cabaaoscfae rebellen zich vóór Spanje nitgesproken hebbeo en gemeene zaak met de Spanjaarden zallen maken om de Amerikaoeu te bestryden De Times verneemt uit New York dat bet ongeduld vao het volk ovpr den stand van den oorlog en de wyze waarop by gevoerd wordt toeoeemt Men klaagt dat Dewey s zegep aat by Manila zoo onvrnchtbaar ir dat de smaldiëten van Sampson vb Scbley zelfa niet io staat zyn gHweeht den 8paao chen vlootvoogd te viuden laat staan te verslaan dat de positie der Spanjaarden op Cuba inderdaad sterker i t geworden sedert het begin van den oorlog dac de blokkadw nutteloos is en alleen dient om de menscbeu uit te hongeren die meu te hulp wilde komen De iingo s geveo de regeeriog van dit alles de scha d vergeiende dat zy zelf den oorlog doorgedreven hebben voordat men gereed was Volgens een telegram van de Daily MaiU uit Washington komen daar dagelyks droevige bericbteo uit Cbïckamsnga orer de vrywilliaers die naar men zegt volkomen tachteloos sya het moet een dronkenmanstroap 7 ija en iederen dag hebban ernstige vpchtpartyen plaaf onder daalde telde hei ten laatste rentmoeaters aoognsen politiebeambten onder zgae leden De familie OssiniD ran welke bier sprake is bestond uit een man Eijne rrouw en rijf kinderen Zg woonden op het zoogenaamde HHondenplein in een houten huis van ééa verdieping met een licht geschilderden voor gevel een groenen leeuw op ds poort on andera advÜjke nestergen Zij rekten hunjammerlgk btstaan niet zonder schulden te maken bg bet asDschufTen van lerenimiddoliBn en des winters dikwgls gebrek te Igden aan vuur en licht Üe vont zelf was een bekrompen en traag menscb vroeger een saletjonker en bsTosmd door zijn sohoonheid doch wicn meu thans nauwetgks de sporen meer daarran kon aanzien Men bad hem minder uit achting roor zgn naam dan wel uit consideratie voor zgne rronw eene gewezen hofdame een van die posten gegeren die bij eea hoogkltnkeodoa titel een V i inkomen verschafte doeh daarvoor ook rolstrekt niets te loen gaf bij bekommerde zich over niets rookte ran den morgen tot don arond droeg altgd een nachtrok en looade vaa tgd tol tgd een diepen zucht Zijn vrouw was ziek Igk en knorrig altgd in de weer met die duizend kleins beslommeringen des buiselgkon leven mei het bezorgen van haro kinderen op onderachaidaoe kroDuatiohtingen en met het instandhoudeu van hare relaties t Petersburg het gelukte haar niet zieh ia hare positie te schikken want petersburg en hel bof kwanten haar niet uit de gad bte Met deze familie nu bad Ijitwinofs vader gedurende zijn verblyf te Moskou kennis gemaakt hg was herhaaldelijk in de gelegenheid geweest om haar den oen of anderen dienst te bewgzen onder anderen baar ook SQO roebels te leaneu Toan zga zoon da manaohap eD die geheel ongeschikt souden zyn tot hut ondernemen vao een veldtocht Het Britacb medical JouroaU vao 11 Meigeeft een overzicht an de geneeskundigemaatregelen door de Vereenigde Staten metbet oog op den oorlog genomea Kr wordt voor 20000 dollar aan verband en verplegiogabeboeften en aan iustrumeoten aangekoobti eaaraonlaocesohepen zullen voorkomen dat de hoapicaloD op bet tooosel van den krijg overtnld worden Meer dan 1800 guucüakurniigeu endaaronder die booge botrekkmgeo bekieeden hebben zich voor leger en vloot aangemeld Zooveel als noodig ia zoUun zy aaogesteld worden tegen een traktement ao boo ateni 150 dollar per maand Itnin 400 vroawen voor eo deel barmhartige zoaltri diakonaaaenof beitsoldateD bebben zich als verptaegsteri aangeboden Het ambnlanceacbip a Solace c 3 X ton groot is voorzieo vao groote Btoom i sloppen voor het vervoer vao zieken op zee eo vauddelmatigehyscbtooateileo Da voortreffelyk ingnrichte nperatiekamer is 100 vlerk M groot Alles il voorhaoden wat voor da bygidoeeo da geieiligbeid dienstig kan lyo ventilators eu elfotrisobe waaiers eon jjsmaohine en een koude provisiokamer tormaldeby iletoestellen zoowel ats rook en gezt l chapzalen Kr kannen t50 patttioten verpleegd warden en 4 geneeskundigen 3 apothi kers waaronder één dia het balsemen verstaat en 8 verplegers ormeu den staf Het Bcbip voert de Uoode Kraisvtag in top De ond ministsr van jastiiie Develle ia tbaus caadidaat voor de Franiobe Kamer aa komt io herstemming met een antisemiet Om zyn kansen te doen stygen beeit de heer Devella nu een verklaring afgelegd waarin by Dreyfus een verrader noemt on belooft de beweging te diens gunste te zullen tegengaan gaanDe Aurore verhaalt nu dat het Develle IS geweest die ali miuitter b t bekende stuk waaria vao tcetle caaaille de D a gesproken werd aan den miuister Meroier beeft gegeven uit bet archief vao zyo departement zonder echter te weten walk gebruik zyn collega ar van zou maken en dat hy zyn spyt daaroier niet heeft verheeld daar bjj overtuigd was dat Dreyfua ooscbuldig wa Zelfi zou hy t vorige jaar oog een der raadali den van MatthiSQ Dreyfoi zyd geweost De Aurore verhaalt dit 6ó stellig dat zy blykbaar tegsoipraak niet mogelijk acht De jary op Corsica heeft onlangs een man die zijo Kwager vermoord heeft ter dood doen vernonleelen Hel vonnis werd om c n fout Tflrrolgena te Moskou ntiidaerde bezocht dcu do Usaioin s zeer dikwijls daar tijno woning in do onmiddelgke nabijheid van bat rorstelijke houten paleis gelegen wai Toob was bet nlot de nabijheid der woningen noch bet weinige wnt het Ossiniiisoha huis anders nog aangenaams moaht opleveren wat hom aantrok bij deed het alleen omdat hij amoorl k verliefd was gswordon op Iriaa de oudste dochter des huizes Deze was deatgds zeventien jaren oud en had juist do kofttaohool rerlaten omdat haar moedrr met da directrice onaangenaarahadoo had gehad De oorlaak hiervan was echter de rolgende Hoewel het bepaatd was dat Irina bij bet openbaar examen dan Curaior van de school meteen gelicht in hotFratiaeh zou iHigroeteo werd evenwel nog op hot laatste oogeublik de doeliter van eea zeer rijken braadowgnpaohter in hare plaata daarvoor oangeweaen Vorstin kon deze belcedigiog niet rerkroppen ea ook Irina vergaf de dlrt otnoo dezer onrechtvaardigheid niet reeds had zij er van gedroomd hoe zij voor die achtbare vergadering hare verzen reoiteeron en men dan in gebrel Moskou van haar spreken zon Ka inderdaad zou geheel Moskou waar cbgnlgk van haar gesproken bobben want zij was slank eu rgzig gebouwd schoon wel wat smal van tohoudera en bezat eens op baran leettgd reblzame golaatakleur too wit en bolder ats albast terwijl haar gazldit door vollo blonde lokken omsloten werd tTtrit wtnolfi