Goudsche Courant, dinsdag 24 mei 1898

Ulrecte Spoorwegverbindingen net GOUDA Zomerdlenst 1898a Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich 00 U D OTTÏ D 1 H tiuir I Qeuds 7 86 8 10 8 86 8 10 t U 86 8 84 10 11 11 18 U tl 18 18 18 18 8 11 8 48 8 4 68 4 68 6 88 6 61 8 14 7 81 7 65 8 80 8 S 9 56 10 04 lO St 11 18 Moordrecht door 7 8 4S n 88 V 1 8 8 8 08 10 11 NUuwerkerk 7 88 8 48 11 88 1 7 8 11 r 8 0 V 10 18 CpeUe 7 41 8 6 n 48 1 14 5 19 8 18 10 86 Eetterdam 80 7 66 8 88 8 16 8 80 8 84 8 4810 18 10 80 11 88 61 18 88 1 88 8 80 4 4 16 6 88 6 10 MO i ie 88 7 60 8 86 8 48 8 10 lO U 10 94 10 64 11 80 aalterdam 4 46 6 68 1 16 61 7 85 7 68 8 40 8 88 8 68 10 1 11 86 11 60 U 87 1 44 8 60 a 4 i 4 06 4 4 6 8i 6 35 17 7 85 8 8 87 10 10 OapeUe 4 66 8 08 10 88 1 64 4 50 JJ 47 Hieawerkerk 6 04 8 11 10 88 8 01 4 67 4 ff 84 Heordrecht 6 11 18 10 48 8 08 6 04 1 ff 10 01 Seada 6 17 81 88 7 10 7 48 8 11 8 8 47 10 18 l 4 11 64 18 08 18 47 8 14 S n 0i 4 84 6 10 8 46 6 55 8 47 7 46 8 80 10 07 10 30 e 0 u D a u IS N H a e mu Oouda 7 8 8 80 8 17 8 88 8 67 10 14 11 11 11 18 18 K 18 68 8 14 8 46 4 48 4 68 6 86 6 64 U 7 84 7 68 P 3S 8 64 10 10 9 U lï Kerea uisea Moerkapelle 7 48 8 48 11 80 1 8 84 10 18 Zoetemeer 2egwaard 7 68 8 61 11 41 1 1 6 18 8 16 10 81 0 Toorburg 8 07 11 65 1 88 6 88 8 8 10 88 s Haie 8 18 8 08 8 46 a 8 10 86 10 44 11 48 It 18 48 1 4 8 48 4 16 6 1S 6 87 6 68 88 8 Il n4 8 84 8 9 88 10 38 11 6 11 44 sHage 6 48 7 80 7 40 8 86 8 48 10 11 11 87 11 88 18 88 1 98 1 4E 8 40 4 4 88 6 80 8 18 7 80 7 65 9 88 lO OK Voorbnrg 6 68 10 17 1 41 4 8 8 18 8 84 f 10 88 1 56 4 68 80 8 48 ff Kerenhsizen Moerkapell 17 10 48 1 08 6 04 I 8 V 9 6 raid 88 7 48 8 08 0 08 10 18 10 64 11 57 18 06 18 60 8 17 8 14 4 08 4 87 8 16 t 50 7 48 8 88 10 10 lOJlt O O U Ü k k M 1 T B R D A M mA M8 8 14 9 48 1 K 4 11 i 7 H 8 88 0 17 lfl 81 Amst W 8 nl 9 06 O 86 18 48 6 00 8 37 8 40 10 08 11 87 Ajn8t 0 S 80 i 1 0 Oi i n U I8 i 4l Ol D UTK CH TUeada I IO 8S 8 S4 7 1S 7 B8 t l4 9 07 10 19 10 K7 11 00 11 10 Üoiew S 8t 0 16 U 14 Weei 1 48 7 8 8 10 11 18 87 Ulrackt 8 08 7 04 7 48 8 8B 8 88 tt 8f 10 8111 41 18 88 18 88 8 80 3 17 4 88 K 80 fi 47 OS 8 88 t l6 door lO n 8 87 B 8 87 7 10 10 84 S 4B 8 34 t B 46 84 7 18 8 4810 8810 41 l ïb 8 08 8 80 B 04 8 88 4 7 89 t K9 10 61 8 68 4 48 8 88 8 80 6 66 7 66 9 07 9 85 10 08 8 49 9 00 9 80 10 16 10 38 11 88 18 08 l ST 8 08 8 88 9 18 a 10 88 B 11 66 18 84 8 4 f V 10 48 w M t fk i or 4o Ulrcoht 6 86 8 88 7 45 8 8T Woenluu 6 49 6 68 8 08 Ottdaw 8 14 Öonda 8 87 9 08 8 60 7 18 Vmit C 7 06 8 10 9 06 11 18 8 88 8 48 4 46 6 90 7 4 46 kmu V r 7 80 8 86 9 80 11 80 8 08 4 00 5 00 0 88 8 60 10 00 U lO giMU ft 09 9 18 U Ott IS kl 8 46 4 47 6 49 7 49 8 49 11 16 9 S8 lO tf 11 10 18 11 in è a rorm Torniotigl an na kwkm i aulc Toor de joiy nn hot depsrtoment Mond ran dt RbÖDO dau ga den min leTonaltngon dwngairbeid Woer wm er een font in het TOnnit weer bed een endera jnrjr te bMÜaaen en date in bet departament Var Teroordealde dan mootdennaar tot 20 jaar dwangarbeid ÜNOILAHD Pgn bad de oada ttrgder Oladatona niet ine r geleden in de laatate reertien dagen Sedert men wiet dat zjjn toestand bopelooi wu bad men licb oitalniteod toegelegd op pgnitilliag en dat doel dan ook olkomen bereikt Niet de ziekte maar wakte i bet dan ook gewaeat waardoor Oladitone a leTon ii afgeloopaa Nog D nidaginorgen werd bem getraagd of hg pgn bad 0neen antwoordde bg ik ben heel wel ik wacbl alleen maar j am only waiting only waiting Orerigens waa hg gedorende de laatate dagen lelden bg keonii soma boorde men bem wet eena ieta mompelen blgkbaar gebeden waar Tan men een enkal woord wal kon veralaan Of bg beantwoordde flaowtjee een handdink Henmaal lai bg nog yriendalgkhaido7aral Kindneaa kiodneia kindoaai noibing bnt kindneae on erery aide Tegen den morgen ran Bemelnaitidag werd de adembaling hoe langer boe flaower en om rgf nor terwgl men daarbinnen een gebed zeide en daarbniteo honderden rogela zonnen ging bet leren onmerkbaar orer in dan dood Da dokter rerklaarde dat het leren garloden waa Merronw Oladatone aoheeo het eerit niet te koanen ratten toen taaritte zg nit in lolk een wanhopige droeflieid dat men haar moeat wegroeren Later werd de kleine Ooroth Drew Oladitone a kleindoobtertje bg het doodabed gebraekt Het kind had er zich den rorigen dag al ofer terbaaad dat grootrader nieta gezegd bad toen ze bem bet roorbooid kuate Na bleef u zeer alil en wat acbuw taan en nadat te met haar moeder bad gebeden ging ze been thana wel begrgpeud dat grootrader nooit meer ieti zoo zeggen Bg een reobtageding dat thaaa in Bngaland geroerd wordt ia gebleken dat de toooeelspeler Penlej die in de bekende klacht Cbarlay a Tante de hoofdrol speelt daarmede reeda orar do £ 100 000 heelt rerdientl DuixaonLAiiD Te Keolen ign twee leden ran een internationale dierenbeoda geraogeo genomen die onlangs in België een groote alag bg een bank hadden gaalagen ran 95 000 francs waarde Zy werden in hel besit geronden ran een groote hoereelheid geldewaardig papier BINNENLAND By Eooinklyk beilait Tan 20 M i ii mr J S baron t d Hariaxmi thoe SIooUd met iagang fBD 1 Jooi 1898 beDOBmd tot barge MBtsr dar gemeeote ê Grarenbage met toakeuDiag vao eerrol ootalag alt bnrgemeeiter Tan d gemseuta Lpanwarden Jbr P O H Oeturis tao SimonibaTao wetbooder tad B UraT6Dhag die bet bnrgaDieMtariohap heeft waargenomen it tot ridderin da orde ran den Nederlandaobao Leeuw benoemd St Ot Indertyd werd door het bestnur der afd OroBiDgen van den Bond tid Ned Onderwyiera een oodersoek ingeatdld waaroit bleek dat aldaar 30 onderwyiere beswaar hebben mee te doen aan de inhuldigiagefeesteo De bezwaren syn door het bestaar ter keanii gebracht lan B en W met rerzoek de TOor 9 86 bereiding der faeatea bniien de achoolaren te doen plaata hebben en tot medewerking alleen die ondarwgzers nit te noodigeo dia geen bezwaren hebben B en W hebben daarop geantwoord dat bet ban niet mogelgk is eene gezamenlgke beschikking op dat verioek te nemen omdat de bezwaren der oederwijzera te reel niteen loopen en zg rerzochten bet baitnnr der aldealiog aan de bedoelde oiderwgzera mede te deelea dat ieder die bezwaren hetft zich persoonlgk scbriltelgk tot hen heeft te wenden met mededeeliog ran de eaardheid igoer bezwaren en ran het renoek of rooretel hetwelk hg aan die bezwaren meent te kanoen outleenen Het beetonr der afdeeliog meeada eckterdat da weg door B en W aangewezen de minst rerkieelgke is en drong daarom in een nader adrea aaa op wat in t eerste is gerraagd Maar op dit tweede adrea ia geen antwoord ontrangen Met reel genoegen hebben reien zeker bet bericht nit de Staateoooraat gelezen dat de regeering een commiaaie heeft iogeateld om te ooderzoeksQ of ter rermindering an brandgeraar wettelgke roorschrilten wenschelgk zgn omtrent rerroer opslag rerkoop en gebrnik ran petrolenm Ongetwgfeld zal de commiasie in bgzoodere mate baar aandacht wgden aan de belangrgkate rraag welke bg dit onderwerp rgil namelijk die oier bet ontrlammingtpont ran da petrolenm die roor hoiselgk gebrnik gebezigd mag worden Het ieit dat tot lid dar commissie o a is benoemd prof Lobry de Brago die zoo raak reeda in dit apiiobt zgn atem heeft rerbereo ia een waarborg dat dia boofdfraag naowkearig zal worden orerwogen Yolgana de itatiitiek ran de brandweer in Amaterdam zijn ran de 1494 branden die in 1897 hier rooikwanen 267 nf 18 pCt rereoriaakt door petrolenm IIC of 8 pCt bg gebrnik ran petrolenm ala lichtbron 101 ala warmtebron Toor de eerste drie maanden ran 1898 worden reu 428 branden 74 of 17i pCt opgegeren la doo gebrnik ran petrolenm reroorzaakt waarren 52 of 2 pCt ala liehtbron Da Amatardamsche correspondent ran de N Rott Ct sehrgft De aitbteidiog onser haren gelgk zg thans zal worden oodernonen Tergt eene nitgeaf ran f 2 700 000 Niemand die zich daartegen haeft Terzet Wat de toekomst dan ook learen moge Amaterdam zal zich niet behoeren te retw jten het zgoe ie hebben nagelaten om en scboone toekomet waardig te blgren Toob meenan wg te weten dat de Raad er reeda is op Toorbereid dat weldra een nienw offer ran de gemeente zal worden gerraagd in een bgdrage in de kosten der rerbetering ran het Noordzeekanaal nitdieping Terbreeding op sommige ponten wegneming ran brngberwaren hg Velzen en Zaandam De tegenwoordige miniater moet roornemena zgn deze gewichtige zaak bg de weigerende macht aanhangig te maken De kosten ran nitvoeriog zooden zgn geraimd op 8 millioeo golden In de rolgende week zal te Utrecht eena internationale postzegelteotooostelling gebonden worden Vele prachtige rarzamelingen nit Nederland en nit bet fanitenland zgn reeda aangekomen De waarde ran de gezameolgke inzendingen aal ongereer f 200 000 zgn De cNed Blagarsbond hondt zijn jaartgk sche algemeene rergadariag op VIToensdag 25 Mei te Haarlem in bet Brongebonw Op de welroorziene agenda komen o a roor 4 16 4 84 4 87 6JM 6 07 Bespreking ren d nif awe eeraeentelgke kearrerordening ta Rotterdam en ran da mogeIgkheid om ran het daarin roorkomende rer bod ran inroer anders dan bg minstens halre dieren rernietiging te rerkrggen Vooiitel der Ams erdamache VleaKhbonwersrereeniging en der AmsterdemKheSpekslagersrereonigiag om in het lakbad ran deu Bond te waarseboweo tegen üisichentrekkers Voorstel der Ooodecba Slegerirereenigiug on bg de Regeering aan te dringen hetrieeechen rel plaatselgk aan te beatedsn en in rerband hiermede de militaire alachtergen op te beffen Voor tel der Rotlerdamsclio Ulagerstereeoigiog om aan te dringen up de algemeene Rgkskenr Voorstel der Derenter alagererereeniging om bjj de Regeering aan te dringen op afscfaaffiog ran den acogns op het je laobt ol zoo het hlgkt dat dit ondoenijjk is gelgkstelling te geren Tan alle accgns roor t op Bollandschen bodem te elachten rnedree Voorstel ran het beataor bg de Regeeriog aan te dringen om orer te gaan tot taberculinein enting tegen tgbercnloae hg rsrkens Voorstel der Uerenter SlagersTcreeniging tol het rerkrggen ran accgns op het ran oit bet hoitenlaod ingevoetd tet Gemengde Berichten Ëergiatermiddag te ongereer drie nor had te A msterdam de heer J i L S dagschrgrer bg de H IJ S M die een collega in den eUnstgd afloatte het ongelnh te etruikeleo waardoor een jniet aankomend eonrooi hem greep en bem het hoofd ran den romp scheidde De orerledene wee 48 jaar ood en ongehuwd Ter ftelegenbeid ran hel cbriatelgk aaogerfeeet op het landgoed Voordaan bg De Bilt op Woensdag 15 Jnni heeft de 8 8 Mg zich bereid rerklaard in orerleg met de Ned Centrsjl Spoorweg Ug dien deg extra treinen te laten loopen naar en ran de halte Grnenekan in de rchting den Haag Rotterdam en Leiden Voor deze extra treinen zallen door de betrokken stations speciale retoerkaarteo roor de drie klasaen naar Groanekan worden afgegeren De officier ran jastitie te Arnhem rersoekt aanhonding en orerbrengiog ran H J Frentz eb te Valborg 7 Dec 1869 rroeger klerk tan kantore ran den ootrangerder directe belastingen ta Eist tegen wien door de arrood recbtbank te Arnhem dd 12 Meijl rechtsingang met last tot instructie en berel tot gerangenneming ia rarleeod als rerdacht ran bet miedrgf rag rerdnistering sis ambtenaar Te Lexmond ie Vrgdagaroad te 9 aren de bliksem gaelasen in den peil watermolen tan den polder Hei en Boeicop De as ran den molen en éne roede zgn rernield Een begin an brand werd üebluioht De inboedel tan den molenaar werd gafaaal itok geslagen Niets was geresareerd Uit Zomeren wordt tan 20 Uei gemeld Hedenoamiddag is gedorende een herig onweder in dese gemeente doodelgk door den bliksem getroffen zekere H de B een man ran rgftig jaar de kostwinner roor zgn ouden rader en zoeter Eenige boeren die wegens het weder in een naburige woning geecbnild badden vonden hem dicht bg de woning tegen den grond geslagen zjjn pet aan flarden een zgner klompen stok het hengsel ran een mandje dat hg aan zgn arm bed midden doorgebroken 10 84 10 84 9 10 9 88 9 86 r f 7 88 8 88 9 48 9 68 10 84 Kenkenzoni wordt reel met goed gerolg toegepast bg ongesteldheden der keel en bg droog hoesten Neemt men een eetlepel keukenzout lost dit in een glaa water op en gor mlt men met deza oploi dag d w z roor eiken drie malen per BI wi tjiMMu maaitgd dan zal men ran keelziekten berrgd blgren Bj keelontatekingen in lichten graad gorgelt men dikwgls met zwakkere zontoplosaingen In de fabriek ran den beer H HedemanJr te Almelo zgn tbani alle weelgetoewen in werking zoodat er nn 26 weefgetouwen meer bezet zgn dan roor de werksttkiog Zaterdagmiddag werd bg t atation Veenenbnrg aan de noodrem getrokken omdat een bejaarde rronw die door haar man was rergezeld zeer onwel was geworden Twee beeren bodeo bon dieaaten aan doch bg aanfcomat te Haarlem blerk de rronw reede orerieden te zgn Falh a roorapellingen roor de tweede helftdes jaars zien er droerig nit In Juli tairgkeonweders en reel regen ia Aog idem idemen nog wat koode er bg roor Septemberheeft Falh zelfs sneeow in petto Gelukkigdat andere meteorologen het niet met hemeens zgn Woensdag had de eerste groote lammerenrerzendiug in dit jaar ran Teiel plaati 4256 stuks werden naar de Leidsobe maikt rerzon den Op de Teielache markt deden de lammeren f8 k f 11 75 De storm der Torige week heeft heel wat Bthade berokkend aan de taigen der riascbers Tooral ran die tan Lemmer De schade welke de Starorensche rissobers beliepen werd meer dan rergoed door een buitengewoon rgke angit Donderdag werden er 500000 eteks an jofia aangeroerd De heer W C J Passtoors io KuDstmIn In de zaal Eiinatmin der Sociëteit Oas Genoegen wetd gisteren arond door de Ned R K Volksbond afdeeling Gonda een algemeene rergadering gehouden waarin als spreker optrad de Heer W C J Passtoori roorzitter ran het Centraal Beetuor te Amsterdam De Tergadering werd door den roorzitter den Heer J A Donker mat gebed geopend waarop de secretaris de Heer H O Brink de noinlen roorjes an de rergadering gehouden 3 April 1898 en reralag uitbracht ran de feeatrergaderiogen onlangs gehouden Een waardeerend woord aan de Oodorafd roor Tooneel en Zang die sooreel baddeo bg gedragen tot hft welilagen der feeslrergade ringen mocht natnurlgk bierbg niet achterwege blgren De Secr deelde refder mede dat eenige nieuwe leden waren toegetreden en dat de koniukl goedkenring op de Statutau ran da afd Gonda rerkregen wsa deze mededeeling werd met applana begroet De notolen werden onreranderd goedgekeurd en de Voorz richtte na een woord ren welkom tot den beer Passtoors die roor de Bondsledeo alhier geen rreemdeling ia doch gerust hnn rriend msg gebeeten worden De Voorz berinuert er aen dat in deze maand de rersctigning ran den Encycliek Rernm Norarom be dacht wordt Tbaoe brengt de Heer Feonei rerslag nit ran de werkzaamheden ran de onderafd Hulp in Nood c Al is de jongstleden wioter niet etreug geweest toch heeft deze onderafd werk genoeg kunnen rinden Vreemd doch terena jammer is het dat nog reel Boodsleden geen lid zgn ran deze nuttige onderafd tarwgl de contributie hierroor laag gesteld is Voortaan zal etk jaar een rerlotiog georganiseerd worden ten bete ran sHnlp inNoodc Juni a s zal de eerste plaats hebben bet krKchiig applaai dal op Jqm msdtdeeliog rolgda doet odb hopes en rerwBchteDt dat die rerlotiog nitatekeod atagea l Da Voorz bracht daok aan deze ooderafd TOor baar ouitig öptredeo spoorde de Boodaledeo aan tol toetrediog bg da ooderafd en deelde mede dat di teotooastelliDg voor de Terlotiog hedeo morgen begooneo de beide P nkstaTdageo roortgezet zou worden eo el TUI na a 12 3 aren ia de Boodskamerder R K LeesTereeoigiDg Tfaaoa kwam de Heer Paasloora aao het woord Met geooegeo bad Spr de oitooodigiog om hier op te tredeoaaiigeaomeD Gaarne wilde by aprekea orer hut Arbeidavraag tak tot eeo Tereeoiging die sicb doet keaoeD ala eeo ordelgke partij tot vrge fiere maiioeD 4ie hDD heilig Geloof en huo bagiaselea hoofihoodea en lotarerbetering io ban raandel hebben geKbreren Deseo arond zou Spr aao toonen het nat ran het rereeQigingaliren in het algemeen en ran rak ereeaigingen in t bjJKonder Vooraf wil gpreker een groet brengeo aan den Patroon der werklieden dan timmerman TftD Nauretb den B Jozef die de eer heelt gebad den Godmensch tot leerliog te hebben en in t zweet syna aanichyas het brood te mogen rerdieoen roor onze H Moeder Maria Het moet oo gaat Spr voort rreomd klinken dat tbana werklieden nog moeten wotdeu aangeapoord tot het rereeDigiogslereo terwgl bet mt bierran zoo duidelyk it Onranobilligbeid lauwheid zya heUa de oorzaken dat voel werkliedea zich nog ge aolcerd bonden Sinda een tiental jaren wordt van kath zyde een ernitig treren waargenomen voor de oploaiing ran de Soc kweatie reeda 25 jaren wordt door anderen hieraan gewerkt doch ly hebben alleen gedacht aan de broodarraag en niet aan een lofen hieroamaaU Daarom konden wy met h n niet aamenwerkeo wy mochten aan die anti cbriateiyke propaganda niet deelnemen Om te £ ien welk succèa deze gehad heeft zal Spr deti toestand io bet algemeen even orerzieu bet arbeidscontract wacht oog op heratel het arbeidstorrein worüt no teeda roor een groot deel door roa woQ en kinderen ingenomen loon en ar beidadour zyn alecbt geregeld b t kapitaal beheerMcht nog den toestand ouden Tan dagen zyn nog aati de a gvmeene lie dacÜgheitl orergelateu het ongeloof steekt den kop op Slaan wy nog eren een blik op ona eigen vaderland bet vorige jaar Janl werden by de geopende atembua prachtige programmi a ror toood koeien met goadeu boreoa baloofd Ën Wftt ia thstti rerkregvo De rsgeeriug wil oDs twee plichten bezorgen n l soldaten eo aoboolplicbt Ofschoon Spr zicb geen tegenstander ran deze erklAart noemt by de b ide wetsontwerpen ontydig eerst brood daarna oatwikkeling Daarom ia bet Tereeoigingaleveo zoo noodig en vooral roor de katb werklieden dia een kaabalag hebben ootvangeD van Miniiter Cort r d Liodeo die recbt tp raoonlykbeid dnrfde rerleenen aan een party die omverwerping ran troon en altaar io baar vaandel he$ft eacbreren en van Minister van Hoaten dw althna ton troon verhief Wy moeten ooa vaandel booghoaden en troowzya fian ons devies roor God Kouiof ia en Vaderland wy moeten loiateren naar de waar achnwende stem die geklonken beeft van het Vaiicaan Werklieden vereeoigt n W j moeten hnide brengen aan den Pana der werklieden den groeten Leo Xflf Spr toont DO het groote nat aan an Vak Tereenigiogen deze ataan niet alleen bet centraal bestaar de geheela Bond interesseert zicb daarvoor Dene wil de werklieden ontwikkelen daa knoaeu zy zoo noodig een degelyk advies san da regeeriog geven en dat dit noodig zal zyn hiervoor wyat Spr op de Kamers van Arbeid die weldra opgericht zallen worden Spr toont bet nut biervan aao en spoort aan by de samenatellin van de Kamers ran Arbeid aamen te werken met hen die Ungs ordelyken en wettigen weg de oplossing van de Soc kweatie zoeken Hierby zal ook ai weder bet groote nnt van t vereenigingslaven nilkomen tarwyl tevens zal blyken dat het adtiea van mannen van den praktyk te T4rkiezen ie boven dat van tbeoriemannen Spr wyit oog op rechten en plichten vno den werkman ptichtabetrachting róór allea wetkt atrjjdt bidt dan is de orerwinniog U I Zoo eindigde Spr lyo achoooe rede die met gloed en orertnigiog nitgesproken was Ken warm applans en een woord van hartehjken diuik ran dao voorzitter waren een welverdiende holde aan den Hear Patstoora De Zangrereeniging St Qregorïn deed het BoDdalied booran waarna de Heer PMitoora nog mededeelde dat by bet BeUnnr der afd Gonda in orerweging gegeven bad alvorens de oplossing van het woningvraagatak ter band te nemen dese zaak eerak grondig e bestodeereo Als ean plaats waar inlichtingen in daze te verkrygen lijn noemde de Heer Paistoon Soeek waar de vereenigiog Z lf Bolp siodi jaren op nitstekaode wyze werkt STADSNIEUWS GOUDA 23 Mei 1898 De ieesteommissie voor de aanstaande kroDingtfaesten beeft een plan gevormd dat ongetwyfeld aller sympathie verwerven zal Het betreft het planten van een Wilhelminaboom bij gel enheid van de kroning onzer geliefde Koningin De commiaaie zon gaarne zien dat dit werk tot atind kwam door offertjes van de Gondsche Schooljeogd Zeker ion het toor de kinderen eec aangename herinnering lya ala zy later den boom naar wy hopen welig opgeschoten zyndo in den torn van den vorigen Borgemeeater ontmoeten Door de kiesvereeniging Ona Belangt alhier weid gisteren voor de aanstaande verkiezinK der Pror Staten caodidatt gesteld de beer P v d Hoog te Krimpen a d Lek aftredend lid terwyl omtrent de keoze van de twee andere capdidaten vryheid gelaten werd De R K K leaver ee oiling alhier hield gisteren een vergadering der leden o bet gelionw der R K Leesvereeoigiog ntar aanleiding van de aanstaande verkiezing voor de Prov Staten De secretaris de betr H Weck deelde mede dat de oandidateo die nn gesteld zullen worden ala roorloopige moeten beschouwd worden daar de hestoren an de rerschillende vereeojgiogen in dit district de dsfioitieve cand tiaten moeten benoemen Van de anti rerolutionaire kiesvereeniging te Ouderkerk a d IJsel wav een scbryven ingekomen waarin het beatunr der R K Kiesvereeniging alhier verzocht werd pogingen aan te wendeo om Dr Scbaepman voor de anti revol kiezers te Ouderkerk n i IJsel te doen optreden Aan dit verzoek meende het bealQiir niet te kunnen voldoen Toch werd aamenwerkiog met de A U ten sterkste aanbevolen vooral met bet oog op de b elangryke verkiezing die aan ttuaode is Na eflnif e diacnasie werden de caudidaten der A U de beeren i van Galen alhier en C Bront te Woerden overgenomen en aU eigen candidaat werd dn beer v d Weyden van Nieuwkoop bg acclamatie gekozen Zat rdagavond ongeveer zev n nnr wa weder een vyfjarig meisje op do Tnrfmarkt te water geraakt D ar dit niet spoedig werd opgemprkt zon de hlelne atellig verdronken tijo 2on met de lieer O bet bad gored Br dwelmd op het droge gebracht werd het kind fpoedig bygehracht en naar de ooderlyke woning gebracht Eeo gevaarlijke vert iasing was Zaterdagmiddng byna de oorzaak van den dood van een vierjarig kind van den broodbakker M alhipr De kleine kw im mot een flesch aangeloopeo waaralt by gedronken had en na bemerkte de moeder dat de fleach loog bevatte Gpueeskandige bnlp werd ingeroepen de toestand bleek niet leveosgeroarlyk Heden morgen kwam de beer A H van Moordrecht per rytuig atadwaarta Ter hoogte van bet scbietterreïn schrok het piard en het rgtnig tuimelde met zijn heide passagiers van den dyk aan de Moordrech nche zyde Beide persönon kwamen met den schrik try Dit ongeval had echter ernstige gevolgen lïunnen hebben zoo met eenige cboolUnderen een oogenblik te voren hut rijtuig verlaten badden De Sf Ct bevat de statnteo der vereenigiog van de Afdeeliog Gouda van den Nederlandachun RoomschKatholieken Volksbond alhier Wy maken onze lezers attent dat de Liedareaavond van de hh Orelio en Maun zal plaats hebben morgen avond in de Secieteit de Réunie op de Oosthaven In de Sociëteit Ona Genoegonc alhier werd Zaterdag vergadering gebonden der ooderwyiera in tiet arrondissement Gouda De aftredende beitnursleden Mr M M Schim v d Loeff en J D ËmeÏB werden met algemeene stemmen herbenoemd Het praeadties van hot bestnur op de voorstellen van de beeren Kara en ran Honnik werd aangenomen met 26 legen 15 atemmen zoodat geen nitkeering aan het onderetenniogsfonda van het N O G noch aan de weerataodakas van den Bood van Ned Ond zal gegeven worden Een nitmnnt nde en zeer leerryke lezing van den beer Beekman werd met groote aandacht en belangstelling door de vergadering gevolgd Na de alaiting der vergadering verecruigden velen zicb aan dea discb die zooaU ali d zeer gezellig waa Schoonhoven Woenadag waa het SSjwen geleden dat alhier de eerste volontairs by de Initrnctieoompagaie werden ingedeeld Gedaraode dit tydaverloop zyn de kazerne en bet hospitaal aatsianlyk vergroot Omstreeks 40CX jongelingen hebben sedert dien tyd bun militaire loopfattan a daar aangevangen een groot aantal maakt nog 4e l uit zoowel T n hei leger bier ta lande $ X in Ooet Indie iarwyl in beide legwa Aoot velen de offioiersplaats met eere wordt verrnid Voor bet vierdaagsch nationaal kegelcoocours der clnb Nooit gedacht in Uaison Strouckan te Amaterdam zyo tachtig vereeuiginf on iuge chrevea en wel uit Amsterdam Jt Haarlem 6 Gouda 4 Rotterdam 3 Nymegeo 3 Hertogenboech 3 Alkmaar 3 Arnhem 2 Gravenbage 2 Leiden 2 utrecht 2 Eoaohedé 1 Bossom 1 Apeldoorn 1 en Winterswyk 1 Beroepen by de Ned Hervormde Kerk teKrimpen aan da Uk de J 0 Dekkinu te Jaarareld Bedankt voor bet beroep by de Nvd Herr Kerk te Helenave n door de A C La Grand te Wonbrag BiaoAiiBAciiT Zaterdag ia door de Rechtbank te Rotterdam uitgesproken het faillissemaut van W Itehorst koopman en smid alhier rechter coramissarii mr B J A Sterck curator mr P A Greup advocaat en procureor te Schoonboven Kapbllk b d IJaia Sedert langen tyd werden alhier bij verschillende mensoheu kippen gestolen De dief ging met zeer veel beleid te werk waarom bet moeielyk waa voor de politie om hem in handen te krygen By voorkeur bezocht hy de groote kippen bonders nam er niet al te veel togelyk mede en kwam na verloop van eenigeu tyd terug na eerat vele auderen een bezoek gebracht te hebben Algemeen werd daarvan verdacht de kippenkoopman J ï r B in deze gemeente elk vermoeden ia gebleken jniat te zijn Vrydaqnacbt is het den gemeenttivuldwoubter C J Liman on den rykaveldwachtor l van Weel die met j jbagednld tallooze nachten in stoim en r gen tevergeefs op hem gewaoht hebbec ireiokt hem op heeterdaad ie bt trappen l e di f IS na door den burgemeester te zya geboord onmiddallyk naar bet beis viin bewaring ts Liottordam overgebracht HusTRBCHT De rekening en verantwoording van den polder Roozendaal alhier over 18Ö7 bedragen de ontvangsten f 2134 52 en de uit f aven f 1730 37 derhalve een batig saldo van 398 15 De begrooting over 1898 in uitgaaf en ont vangst f 2020 G8 Omslag over 1898 f 2 50 per H A tegen f 3 het vorige jaar Vuer De verpachting van het grasgewas van den Slangenweg heelt opgebracht f 12ü tegen hel vorige jaar f 19 VKKSCHEIÜKN HEia De opera comique te l aryn wordt eleotriscb rarlicht met 2840 gloeibollen Op het tooneel zal meo door nieuwe toestellen de Delete en merk waai digate lichteffecten die ooit gegeven zijn kunnen verkrygen Tot nu gabrottte men gas De Engelsche pers weigert te gelooven dat Prinses Louise krankzinnig is Zy was wel zonderling In haar doen maar haar opsluiting heeft geen andere reden van bestaan dan de rreea voor schandaal door da echtecbeiding die onvermydelyk ten haren vooVÏieele zon worden uitgesproken zegt de Times Volgens Parysche dagbladen cal Koning Leopold zich de volgende week naar Weenen begeven om een familieraad by te wonen waarin een beslissing zal genomen worden aangaande de Prinses Deze is inmiddels onder carateele geplaatst De deken der orde van advocaten te Weenen Feistmantel is tot haar cnrator benoemd Het toeren en de kerk I De reverend W Carlisle te St Maryat Hill Engeland richttotwielryderi de volgende aitooodigiog Fietsers in sportcostunm of aadera gekleed worden vriendelyk oitgenoodi d voor de gadsdieni toefen tag van negen Bor op Zondagmorgens in de kerk van St Marjat Hill De prsdioatie dnnrt vyf minntea eo de gebeele dienst is kwart vóór tien afgeloopen Rywielen worden geborgen en bewyzen van afgifte worden uitgegevan Na den dienst wordt een ontbyt bestaande nit thee brood en boter ad libitum verstrekt tegen S pence per hoofd in de konterawoBlnor Statistiek I Het aantal rywielen in de gebeele wereld wnrdt op tioa millioen geschat Op é n ry geplaatst zonden zy esn jaar noo dff hebben om een g vet pnnt te pasaee ree veronderateld dat er in de miount nscht t ü 4 g Qt bygi ngsn BET GOEDftlMIËKJEt iëte HandeUblad tu Wü lezen in het Al Amatordam i Ik keer naw hst reld terng On dMiig il de trooljjke uitroep u eea iandboower wurvui de heavelen T n de Uordogne ona de echo doen hooren Het 18 inderdaad drie maanden geleden datmen mg belangwekkMiden brief an deuueer Bonehet eigenaar te Montirac canton dwlde Dordogno Frwikryk mede 1 m ¥ dat ik de gelegenheid had den Heer Boncher nauwkearige inlichtingen te Tragen omtrent het onderwerp T n zu hriet Ik geel ign antwoord weder wMTtoe hg mg overigens gemachügd had Hedert negen opeenTolgende jaren leide niB do Heer Boucher leed ik aan rreewiiake Mngoiichtspgn Vooral gedurende de vier laatste jaren heh ik Troeaeiyke pijnen door staan Ik heh allee boproeld behandeling run alle geneesheeren an hel land die ik de een na den ander geraadpleegd heb geneesmiddelen ïan buren en Trienden die mg elk het hunne gaten en die ik alle iugenonien heb Ik lou TirankHnnig geworden ign indien ik Boo Toort gegaan was Het was mg oumoaelgk eenig werk in mnn eigendom te verrichten noch het geringste toeïioht ml te oefenen Ik moest de geheele voraorging er van aan mgne vrouw overlaten Het II tion maanden geleden dal mijn fortuin iich onder de gedaante van een allerliefst boekje aan mij voordeed waaraan ik veel aandacht wgddo en des te meer daar ik er neliiksoortige ziekten als de mgne in bemerkte die geheel en al genenen waren geworden door het gebruik dor Pink Pillen voor hieeke personen van Dr Williams Na dit boekje met aandacht herlezen te hebbon beijverde ik mij om Pink Pillen te laten komen In het begin der behandeling ondervond ik reeds rane bolangrgke verlichting en hoe meer ik voortging des te meerjle verbetering toenam Simedigwas de genezing volkomen en wol coodanig dat ik heden vier en vgftig jaar oud bes en mijne gezondheid beter ia dan op vijf en twintig jarigen leeftgd Men komt mij thans nit nieuwsgierigheid bezoeken zoo wonderbaar ii raune genezing Voor gisteren is een persoon uit hol naburige dorp waarvan de vrouw door dezelfde ziekle aangetast was als ik zich rekenschap komen geven van de waarheid van het herkrggen mjjner gezondheid Zg was er zoo door getroffen dat y terstond Pink Pillen heelt moeten laten komen Dit boekje wordt op iranco aanvrage door den Heer Snabiliii gi atis toegezonden Diegenen die gebruik maken van de Piak Pillen zullen er de beste resultaten van bekomen ij zgn krachtdadig voor bloedarmoede verlamiBing ruggemergstering rhumaliek heupjicht zenuwpijn St Vitus dans hoofdpÜD zennwziekte kliergezwellen enz zij znn een hernieuwer van het bloed en een spierveriter1 ï B goven schoooe kleuren aan de bleeke gelaaUkleuren handelen in al de tydperken der verzwakking bg de vrouw en veroorzaken by den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door hchamelgke en geeatelgke overspanning en door buitensporigheden Prgs f 1 75 de doOi f 0 jier 6 doozen Verkrggbaar hg SsiBiuÉ Steiger 27 Kotterdam eenig depothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen poitwisul MARKTBERICHTEN Binnenlandsehe Granen ROrfKRUAM U Moi 18 8 Tarwe wai hnlen san verieheiden pryion oml r horis daar kooper iiiel rif kaaeos tr ien iu do hooKe prijïon dia verladee week ro l Mo govoelliron kaak ntidflrgtDgeo anl wordt oioig maor verhaiid ld Booneo ao irirlan io do polka aoorleo priiilieudoiiJ ICsoarioEasd atil eo onvarsadard TABWK par H L 8 71 11 por 100 K O 1S 7S 4 1850 Öaoad perH I ii EOOGE por 11 1 6 8S i ƒ 5 WINTEIWISEST por H L k por 100 IC O 0 a 0 minder lortK a betere aoorten j ƒ ZOMKBUKMT por H L i ƒ 1 100 K i y p r CUKVAl IKaOERST par H L 0 i ƒ 0 por 100 K O 1 y HAVEB por H L S U 4 4 JI p WO K O 8 ï f 8 70 I AAIIÜEBOONKN p r H L 1 70 i f 8 10 WlTfE IIOONEN por H L 1 fi j imumK BOONEN por H L J BLAUWE ERWTEN Kookaoorlon par H L fiii 7 Niot kookaoortoo 8 JS ii f 6 60 KANABIBZAAD por H L t i J jo Per Telegraaf RoTTEsDill 13 Uei IIII8 Tarwe 1 50 i 18 70 Hsvar 98 en PoarJoboonon 80 oont lager Witte booeen 18 cent hooier Bruine boonru 7 JS a 8 4Ü 357 StaatB loteriJ 8o Klsaao Trekking van Maaiiilag 98 Mai No 8Si 889 89tS OilO U U 1M8B on 17488 ioder 1000 No 18988 400 No ie41 9199 en ia 4l iodor lOO No 1007 1191 07S J78 7489 10888 18174 18917 14881 18198 18781 18817 en 10898 ioder 100