Goudsche Courant, dinsdag 24 mei 1898

Woensdag 25 Mei J898 i Jo 7588 37ste Jaargang FtgiM fu 70 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte f Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen £ e prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alzonderl ke Nommers VU F CENTEN 100 Va lOOV 148 96 199 697 209 2217 4816 276 2340 4848 446 1327 4889 486 2336 4462 32 2423 4474 666 2496 4487 668 2 11 4 61 77 2 17 4889 769 2638 4948 1028 2686 4966 1099 2639 006 1167 2694 6017 1238 2788 P22 1264 2 40 6128 1272 8061 20 1263 3243 326 1311 3248 363 18 0 8869 400 1 2 8318 691 1 72 8383 6263 1608 8431 6278 1986 3804 6746 2031 3930 6826 210S 8963 6882 2124 39 9 6927 7U4 tU 12 67 l t 4 1S430 7314 10096 U744 16336 U466 7401 lOiO 1 9 1 426 18 84 7404 10429 1298S 16 06 16 47 7493 10 42 13019 16 76 18 87 7695 1066 13121 1 601 18787 7620 10712 13204 1 714 1S7S9 776S 10744 183S 1 912 16833 7889 10949 1S406 16113 18910 79S4 10978 13418 16128 190 7 7995 10996 1S458 16187 19202 8086 11063 13 43 16466 19404 8192 11116 13642 16723 194 8 8 69 11164 13666 169 4 19467 8 88 11191 18704 16997 19S0 66 6 11347 13867 171 1 19 58 8709 11447 13949 17173 19S68 8729 11496 14126 17313 19664 8743 11701 1 4233 17390 19708 8 S2 11786 14301 17400 19786 8976 11919 14 20 17441 19822 1604 8498 6284 9229 11993 14483 17443 19942 1607 8602 6281 9326 19041 14672 1760S 199 4 1828 8682 6681 9387 12181 14682 17681 19960 1938 3706 6696 9476 12231 14937 17890 20247 9 06 12264 14976 17932 20267 9694 12294 14977 1S04 i029 9807 128 4 1 08 13061 20314 9821 12411 1 193 18163 20496 2163 3986 6947 9827 12447 1I 20 18279 20633 218S 4087 6968 9876 12 00 1 248 18880 30750 22 9 4028 7114 KUmb 8 Lijsl No 394 m i 6364 70 NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DEENSCHE Glacé llaiidsclioeiien Toor DAMEB en HEBREN A van OS At Md Tsilleni Kleiweg E 73 73o SOU DA TelepAoon Mo 31 Beurs van Amslerdam lotkrs 867 98 96V 20 MKI I ïrkrs ITV 96 H a 64 96 97 1 SV 421 76 20 26 104 96 86 100 100 68 626 468 100 43 100 204 I 1 8 69 loiV 1 8 t 180 i 9C 801 28 117 118 206 193 100 4 8 160 76 101 lOOl i Vi 188 ll i 101 49 102 11 14 741 NMïiu iiii Cert N J W a 2V 8 6 dito dito dito 8 98l dito dito dito 8 96 HoKOiK Obl Qeuill 1881 88 4 100 iTiln Insolirijïing 1862 81 6 86 OojiTB Obl in papier 1868 6 88 i dito in zilrer 1668 6 84 POMUOU Obl met ooupon 3 dito tiokct 8 102 421 Sdiund OU I iiinelll l894 4 dito Goconi 1880 4 dito l ii Bollii 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 ditolugoud loon 1888 6 dito dito dito 1884 6 ifkXlt Peipit aoliuld 1881 4 TnuuJ aopr üonr leeti 1890 4 Gbo leeniog aeria D Geo le niDgaorieC ZuiuAn Bip T obl 1892 Mnioo Obl Buit Soh 1890 6 Vlill20 l A Obl 4onbep 1881 AnaruDUl Übli iatien 1896 3 BorMEOiM Slfd loen 1894 8 Nas N Afr Uandela aand Arandab Tab Hij CoTtifloaten DaliMaatechappij dito Am Hvpothoekb pandbr 4 Oult Mg dei Toratenl aand 0r Hypotheekb pandbr H i Nederlandanlie baak aand Ked Handelmaataoh dito N W k l ao Hyp b pandbr Kott Hypotbeakb pandbr SVi Utr Hypotboekb dito 3l i OoaTBNK Oost Hong bank aand UlIBL Hypotboekbank pandb 4 i Amreika Equt bypotb pandb Maiw L i Pr I ieu eert 6 NlD Holl lJ 8poorir Mij aand Mij tol Kipl V at Spw aand Ked Ind Spoonregm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1S91 dito 6 lT4LnSpoorwl l887 99 A Eobl 8 Zuid IU1 8pwoiü A H obl 8 Polis Wanoliau Weouon aand 4 BusL Sr Unia li 61 180 99 10 loav 1001 101 117 136 AliMiiti Cent Pao Sp Mii obl 6 Chick North W pr O v aand dito diloW n St Peter obl 7 Donverk Rio Gr Spm eert v a Illinoia Central obl in goud 4 Louii kNaBlnill 08rl v aa ld Mexico N 8pw My Ie hyp o 6 Miia Kanaaa v 4pct prei aand N ïork Ontaaiok West aand dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao HoofiMjn oblig 6 dito dito Line Col la hyp O 6 CANina Can 8outh ert v aand V C Kallw kNa leh d e O Amaterd Omnibua Mi aand Kotterd Ttamweg Maata aand Nbd Stail Amitfrdara aand 3 SUd Uotterdam aan 3 BtlJHi Stad Antwerpen 18 7 91 Stad Bruaael 1886 2 lloNQ Tboiss Kegullr ieaellaeb 4 OoBTJN StaaUli ening 1860 6 K K Ooit B C r 1880 3 SpiKlt Stall Hailrid 3 1868 NtJ Ver Bei Hyp Spobl eert ADVERTENTIEN HAAR itAND NAÜEL en RNEYELBORSTELS worden steeds op garantie verkocht alsmede een ruime sorteeriug KAMMEN by H P m WUNGAIKDEN Coiffeur Kleiweg Gouda j Sociëteit DeEéunie 008THAVEN Dinsdag 24 Mei 1898 8 uur Nederla dsclie Liederenavo d DOOIt ORELIO EN HkM pnoenAMMA Ebrstk Dmi üii het LlEVMJtMyHOEK van OROOI SMDEHLASU er zanmld door V C COEKS TwïiiDii DiEL LIEDEBMyv HEDElf UAAGSCUE XOOSJDICHIEUS Entree ft ToegBngsbewiJMn en Tekatboekjea il 25 ets zïjn te verkrygen bjj Firma EDAUW Boekhandel Gouda Leerlingen tan Openbare lastelliagen Toor Onderwy en van de Muziekschool ƒ 0 75 EEN DAGMEISJE niet beneden 15 jaar MARKT A 92 Er wordt gevraagd EENE DIENSTBODE Adres TUKFMAKKT 174 Een ware Schat Toor de ongelukkige BtHcbtofiers der ZelfboTlekking Oname en gehe jue uiüspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABlfMG HoUandeche uitgare met 27 alb Prga 2 anlden Ieder die aan de Terachrikkeljjke gevolgen ran deze ondeugd Igdt most h t leien de oprechte leering die het geeft redt jaarljk duizend van een zekeren dood Te Terkrflgen by hetVerlage Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrM ook in postzegels en iu eiken boelhandel in Holland BEKROOND MET GOUDEN MKÜAILLE KRAEFELIER HOLM S Quina Laroche a Staalhoudende vt m Laroche is de meest krachtige en vergterkenöi KINA WIJN Aanbeiolen door tal Tan binnenen bl itenlandsche Qeneesheerei Verkrggbaar in fleeicHen i 1 90 en 1 0 K iiiriu K i HoLM HoSe erancierB Zeiit Depot te Onda by den Beei A H TEEPE Apotheker en bj de iieeste Apothekers en Drogisten Terkrggbaar A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUDA Beteelt zich aan tot het tevereu Tan bett Zeeuwscli Tarwel rood a 16 Cent per Kb Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEE R GO UDA LEVERT SOFLATTEN ABGHITBATEN SU LIJSTEN ook volyens op te g even Profiel filpoedlge aflevering Nette ultvoeriog Coneurreercnde prijzen Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eean praciLtig net irLgrericlit HëEREHLIS met WK staande aan den KATTENSÏNGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een jfroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor ep achter aan het Huis Waterbesproeiinfr een prachtige Gang iijet Vestibule wit marmeren Tegels AlleS voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 2 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Let vooral op de haaxdteékeiiiaff met rood letters jOberlahnstein OmUTEURDCK VICTORtABItON OB RlAHIISWH Overal Maatschappij tot Explaitalie van de Fietorta Bron Kantoor voor NederlamL Boompjeê éO Botterdam Geurig en Onschadelak Zulverinrs Tet tegen Iranderigheid klierachtige aangezichia en andere lichaama TOven tn wonden ftraklieid en te kingen bij terzioeringen winferhanden en voeten bij tchuTft dauworm en Zoivert van onreia insect onder id en op bet vel en haar 10 Cents per doos op voordeelige wyze voor huurperoeelen Per boa 90 et doozen GO en 30 et pakjes 15 et Bpiiitje 60 en 35 et NIEDW MIDDEL ie en Bnot hy Hoenders QQ alle Pluimgedierte h 0 45 per flescb Doozen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebruiksaanwijzing Heeren eigenaren van Hulzen kunnen zich 10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne Het groote aantal zenuwkwalen van zen fhoofdpljn af tot de vo rafgaand kflateeketiet TMiap pl xl6 i rMnb re rto tM trotlMm HOR Hteedi alle rolddeleu door da medische wetanscbap aanKevAod Kent aan dan nieavmi tUd kont deenr toe dat £ ij door het gebruik maken van deaesnvoDdinteowa aaBoUJk langa d bnld mm phyilologlachn outdekking Ktdsan beeft die na honderde proamomUifen tbauovtr de KebMtawanld verbreid ie en terwijl eIJ in wteoMChappelijke kringftn de boorata baUngitelIlng iren tavmaeaaa weldaad bitjkt te eIJq voor mk ennwkwaleii lijdende ntanaobbeid Dww gesMawiJu te altceToadpo door deu Keveten OfBcler van OesOndbeit Dr BonianWelaama mt VUahof n an bornatop ds on dervinding opgedaan In aaoe SO jArlge praktijk l or wa achlHa v n het h ofd enmaal pfT lUv worden dnKrtoe eaeblktc oS n d r d huid ennIddcIlUk nn h t xennw B atel Bat d srd ld U t doca Ke aMwijH werden werkelijk aobitterende raanitatea vorkracea n zli maakte aoovnel opeutc dat van een door d B oitvlitder CMobnveB warkia OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomieg en geneilng Mnneo k rt t1 dtfedad ll ednik veisdicuen la Dit boekje bevat niet alletn tot b t ratte pukliek vcrataanbare vetklaringen omtrent hnt waifn der nieuwera tlieraph en de daarmede telfa iti wanhopige gevallen verkicgen uitwerking waar ook vindt men rtiiarin wetenachappalijke verhniidnliiiRfn nitde modiioh binden die aan deïegeneeftwij e gewild zijq zoomede afBclirift van tul vitn getnl oUrirten van hoogi eplaatste gensetiknildieea onder welke P NeniAre ma dr prorMiBr B t dj paiyklinisk tn Pantt rus Rouaemont 10 StBinBraüor med dr praktlisarend eane iheer aaa hit kraatilnnifien neilloM da Charenton SanilBtifatltDr Co ia Ie StBt m GroMmann tati tr arrand arta ti tóhllngtn Dr p Foreit er geneetltrer dlrectDur van tiet hoipitaal te Aoen GMiolmralIl Df Sthariafl kaatael auteanla Bad Enti DoriM med dr BenaeinsBr dirteteur der flalvjino therapeutlaohe lariokttai von laaawUidari ta ParHa ruB St Moeor 334 Caniul von Aiclianbaoh mod dr te Corfu Or Buabaeh arreRd arta i9 Srkalti Dkar itBhtirit J cM med dr te Waenei Or C Sonaawel te La Farnèra Eure lldvaa da i CenMll Central d hyiltne et do Santé IB Franlifrjii en vele anderen Aan allFn wji r nawK ttcl mfttr ot minder KcdAvn la f nn lEOffcnKaMad r nn i rhiichfid llj lnn waarvan da kenteekea n zijn orironitshi haerdpljn midralnedoliala boefdptjti bleedandrarg Breate prlkkel aarhald gelaagitliaid tiapeloeiheld Iiohamttltke enraBl n BBbBhagatllta tg itand verder alle afekpn die door beroerte etreffan warden eanog lijden aan de gavolgen daarraa tfloala verlaaimlngsn anveraiBgan tot ipreken iwBca tongval mealelljk aUkkeR itljfkald itr gewriBhiBH wet Berldureede pi piaalaelitka twakte varzwaklLlng van lehaaiefl asL fraij aie reeda oitder neeBkaodtge beimndf ling K weeat zijn naar door de bekeade middalen alt onttaon tins m as koiidwat rk ur wrijven elpcrrlaeerrn ntoomlool ot i eebadeiF e B aeneilnc of ItBlfliiC hmmur kwaal geroadea hebben en ten slotte zij die vreea Kev cl i v r b ra rce udaartM ndM Iwbban wefena versebijneelen ala iioh aaelieudBBd angatlg aalw MrtBoving te M feakN IwofMa mtt driieMfkaW flikkeHngee en doaker rardan voor ds eegaa drakkaata pUa eader kat vMriWOA aatateg lii Mr a bü voa aa va krlaballnB ia en tiat ilapan van handen an voatea aan al doie drte caterorifci van mbnwIU ciVi ala ook aan Da B medjn lljdanda aaa blfletiaaht en krBe taleoBhflld ooi an gesonde tatft aan jaaga paraonen dia vaal mat hgt hoofd arkea en geeBteliJke reactie wIIIbb voatkoaneii wordt dnngend aanKcraden iieb bet boven vermeMe werkje aan te acbalTen betwelk op aaavrago koiteiooa an ftaaoo ver sandeB wordt door An at rdaM door H CLKBAIT Co Heilteeweg 48 m de lODtata bvgtéiuuBcb medloinale teMoanatelliiiil m imi Madlnli Jaril 4a WireraM Ulli NATIONALE MILITIE PASPOORTEN Do BÜSGEMEISTER der Gêmeenle Gooda brengt lOT ï nii Tan ds MIIIOIEKS der Lichting U l dat hunn PA8P0OETKN zijn ODliBugen an dat zij tar bokoming daarvan zicb binden 14 dagen ter Sëoretarip moeten aanmelden tusaohan des morgena 10 en dea namiddage 1 ure üonda den Un Mei 1898 De BurgBBe tar roornqemd B L MAKTENS vERK iBziisra TOor Ledeo an de PROYINGIALE STATEN Pb BURGEUEB8TER ran GOUDA GeEien krt 8 der wet mo 88 April 1897 StaaUblad DO 113 dodt t wetBQ dat de Terkiexing vao drie ledeu dor Staten rau de FroTinctfl Zuid Holland tot ver ullin der pliataen vfto de dit jaar aftredenden eel plaats bobben op Dinsdafc 7 Juni aanstaande dat op dien dag van des roormiddags negen uur tot dea namiddags vier unr bij bem kuonen worden ingeleverd de b Art KI der Kieswet bedoulde opnvsfi van Candidaten waarvan de vooi esobreven Rirmutteren van heden af ter Secretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar ayn en dat voor deie verkiezing de slomminfr zoo die noodig mocht lyn dobr da Gedeputeerde Staten ii bepaald op Vrijdag U Juni aanstaande en de herstemming zoo noodig op Dinsdag iS Juni unstaaide GOUDA den 84n Mei 1899 De BurgenAester voornoemd U L MAIITENS BoUeplandscli Overzlclit Bet niaawe proces ZoU te Verasilles h elt gisteren bet verloop gehad dat ïd de lBJit te dagen waa voorspeld De advocaat Labori beeft dsdelyk zgoe coDclaaiSa voorgedragen waarin hij beweerde dat bet hof niet bevoegd was do saak ta behaodelen Het hof verwierp die coDclaviëo na korte beraadalagiog eo binnen Tjjf minutea daelde Labori mede dat Zola in cassatie ging en das verzocht de verdere behandeling te schoraeo lot het Hof van Caisatie OTer de qnaest e der competentie had nitapraak gedaan Daartoa werd bealotea en binnen een paar nor waa alUs afgeloopen Veel drokte was er te Versailles niet Het Leven te Ba en Mm SMUÜehe Romm U Hare fijne volkomen regelmatige trekken die biJDa idsalisch schoon waren haddso nog die ongekunstelde uitdrukking zooala die aan de jeugd pleegt eigen te sgn oiet verloren en toch bad haar iudf verstrooide half wezenlooze lach iets zenuwajbktigi terwyl de fijae teekboing van hars dunne lippen die zich onder het lachen nauwel ks ver tnAken alsmede de klein © areudsneus ene eigenzibnigheid en hartstochtelykbeid te kenneai garen dia voor haar en andere gevaarlijk konden wordoi Een werkelijk betooveronden indruk echter maakten hare groenaohtig glinsterende donkere grijze oogen met lange wimpers en zwaro wenkbrauwen Deze oogen besaten aane zonderlinge uitdrukking t Boheen sjsof zjj starend en peinzend zoo in diep gepeins geheel uit de verte uit eene eiodelooze diepte u t publikten Op school jpng zq wat verataud on vlyt betreft voor eene der beate scbolieren door maar van haar karakter teide men dat het onbestenilig heerachtucbtig en trolsch was eene der aecoadantes voorspelde dat die hartstochtelijkheid haar in t verderf zou atorten vos paniotts voas perdroDt terwijl een andere baar om hare koelheid en ongevoeligheid berispte en haar daarby oaa joune fiUe sans coeur noemde De scboolmeiiijsa hielden Irina voor trotsch en De Pargtebe Figaro telt aa den nitalag der hentemmirfgen waarvan twee kolooialft kmdistricten oog onbekend fyu 2G2 rpg erici repubhkeinen eo rallies en 50 conaervatieven monarchisten Volgeoa de Matin zyn de twee eerstgenoemde partyen 21 0 man etark da coDserratieTen 44 Teasij men e recbterzyde vaat in de regeeringsmearderneid upneme it na terngkeer tot de rppublikeinscbe concontratie waarscbyaiyk Het ministerie Méline dat een persooolyk échec geleden heeft door de nietherkiezing van deleden van hetkabinvt Lebon en Delpeuch ia dns geschokt Enkele beschouwingeo nog alecbti in de bladen Corné y in de Figaro ziet de b tpu kenis van den dag van Zondag in de neder laag van Gob t Daar Crisaoa da Kamervoorzitter ten gunate van den geslagene in aanplakbiljettan gewerkt heelt wil de schrijver in den nitslag in bet eerste arrondissement een dubbel échec zien nl ook voor Ürisson Do meeste reden tot tevredenheid hebben de antisemieten vat by de politiek van het ministerie ia de Drejfns zaak niet te verwonderen ii terwyl ook de sociaal damocrateQ ondanka TsrBchiilende verliezen waaronder gevoelige ia de hoofdstad eu de groep der han het meest nabyntaande radicalen ten slotte hebben ge wonnen V Oelyk voorspeld was habbeii de verkieiingen in Belgii gean errassingan gebracht mt ie i toestand ongeveer gelaten zooala bg waa Do stpmmencyfers zgn op toogenblik mearpndeels nog niet bekend zoodat gevolgtrekkingen daaroit over de vermeerdering of vermindering van de eterkte van de partyen voorloopig oaoogelyk rgn Gekozen zyn 24 clericalen 15 aooiaÜatm en 1 liberaal r moeten 30 heretemmini en zijn en van 3 stemmingen is de nitslag onbekend Da clericalen wmnen tot neg toe een zetel de aocialisteo ook een de liberalen verliezen er twee in Hoei en io Thoin de clericalen twee in Ondenairde en in Tongeren en de christelyk demooraten een in Aaint Beu oienwigheid zijn twee afgescheiden katholieken Voor den Seaaat is de eenige rerandériog naar t aobynt deze dat in DooTnik twee liberalen zyn gekozen in plaati van een liberaal en een clericaal In t algemeen scbynen do clericalen in Doornik achter uitgegaan te zyn ♦ ♦ Woensdag wordt bet lyk van Gladstone naar de kerk van Hawarden overgebracht en danr ten toon gestold s Avonds wordt bet lyk dan met eeli trein naar Londen vervoerd Aan de stations waar de trein ophoudt verwacht men volkabetooginRen Donderdag en Vrydau achterhoudend hare zasters vreesden haar haar moeder vertrouwde haar niet en haar vader gevoelde zich niet op zyn gemak als zij hare groote geheimzinnige oogen op bem vestigde Maar tegelijkertijd boezemde zij baron oaders een onwillekeurig gevoel van achting in tiet zoo zeer door hare hoedanigheden als mtssohien wel door da onbestómdo goode verwachtingen lltfl tij niemand wist eigenlijk recht waardoor by hen opwekte Pas maar op Fraskowja Daniluwnn zeide eens de oude Vorst terwijl hij sijn pyp uit den mond nam Inna zal ons nog eens uit onze ellende ver lossen De Vorstin ergerde zich en zei tot haren man dat hij zich altyd van expresiions iBsupportables bediende doch werd daarop nadenkenti en zeida sacht i Ja het wordt tijd dat wij eens uit do ellende geraken Irina genoot in haar onderlak huis eene bqua grcnzeniooze vrijheid men verwende haar niet maar ging haar veeleer uit den weg en daarmede scheen ijj juist het meest tevreden Bij onaangename tooneeten bijv als do winkelier het met luider stem de gebeele plaats over uitriep dat bij het moede was om langer op ziJD geld te wachten of als de eigen dienstboden het hunnen meesters in t gezicht zeiden Gij wilt Vorsten zyn Hongeriyders zyt gijl bij tulke tooeeeten bleef Irina onbeweeglyk ritten zondof eenige vertrekking zelfs vsa de oogen maar met een boMaardigen lach op hrt somber gelaat Maar die lach deed haren imden raeer pyn dan eeo verwijl daar zy lieb altyd wel is waar zonder nden maai to A au eene aehild bewast waren tea opziohu van dit wetan dat aigenlyk be wofdt de Igkkiat te Londen ten toon gesteld vermoadeiyk in Westminster Hill Zaterdag il dan de begrafenis Dit gebaart soo spoedig omd t het ly niet gebalsemd wordt De begrafenis Kal üo eenvotuliL moj olyk gRRchi den Vefsprelde Berichten Sp i e en de Vereeoigde Staten Brneito Castro voorzitter van de Cobaanache vergadering van de provincie Cardenas is Zondag met de kaoonneerboot tAonapolix te KajfWest eangekomen lly zegt dat do opstandelingen aan alles gebrek hebben want vroeger werïten moadbeboeften att de steden naar bet platteland gesmokkeld maar thans is dat niet m er mogeiyk want de stadsbewoners hebben zelf geen eten De opataadeliDgan trachten hun leven te rekken met paperhout eo palmknoppen Blanco n bevel on alle Gabaosa bij het Spaansche leger in to lyven beeft velen naar de optlandelingen doen overloopen jlen telegram nit Saint PioTre Martinique veréekert nit goede bron dat Cervera s eskader oaM de wateren van Martinique zal teragkeeren om kolea in te nemon De FraDsebe ovtrhai i wil niet toestaan dat de Terror en de AIicante kolen laden nit de TwiokeDham te Fortdc France Men denkt na dat de twie Mp ehe schepen in volte zee kolen nit de Twickenham c zullen innemen en dat deze boot daarna het eskader van Carvers ui ontmoeteo Uit New Vork wordt aan de Times gemeld dat de toon van de pers Zaterdag aldaar seer onaangenaam wan De eene groep klaagt over werkeloosheid de andere vreest dat Mac Kiolcy tot handelend optreden genoopt zal worden voordat do loebereidselen geheo gemafckt zyD Het pQbliek ziet eiodelyk in dat admiraal Cerrera s bewegingen een bepaald doel hebben en ro g Ds eeni j e deskoDdiiiteu iu marine zaken is hst z er goed moftelyk dat hy dat doel bereikt Men keort het ook zeer af dat da Amerikaansche vloot geen scbepeu heeft van da Vizcajatjpe Het gerncbt loopt dat de President da adjudant generaal de minister van oorlog en de generaals Miles en Merritt bet maar niet eens kunoen worden over zaken vas groot krygskundig belang Ten aanzien van Caba wordt over het algemeen geloofd dat da TarwBchtiogen dia men in Amerika koesterde rao do krachtige hulp welke de Cubaanscbe opitandalingea onderNjlomez zonden verleooen teleurgesteld snllen worden Uit Key West verneemt de Timest dat de kabel tasscben Cienfuegos eo Santiago de Caba beratetd is de rechtatreotache telegrafische stemd Bohceu om ia rijkdom weelde en vergoding te Iftven Litwinof WBS bij den eersten aanblik op Irioa verliefd geworde hij was overigens slechts drie jaar Older dan zy maar kon zich Ungon t d zelfs hare opmerkzaamheid laat ftaan dan haro genegenheid niet verwerven Er lag zelfs iets vyandtg in do houding die zij jegoas hem aannam alsof hy baar beleeiiigd had en zy dïo bcleediging voor bem vorhergen wilde zonder baar toch te kunnen vergeven Hy was destijds te jong en te beschroomd om te kunoeh begrypen welk gevoel lioh achter dis hatelijke bijkans verachtelijke koelhoid verborg Als hij somtijdH zijn ooilegie on dictaten vergetend in het oDgeteltige salon der Ossiuin s zat en Irina met een stealaeheo blik aanzag dan werd zijn gemoed week on ïyn borst beklemd terwyl zy in zulke oogenblikken geërgerd van haar stoel opstond de kamer op en neder liep hem koud en onverschillig evenaU tafel of stoet aankeek en de schouders ophaalde Of rij zag hem in den loop van den ganschen avond onderwijl dat zy soms veel met hom sprak opzettelijk geco enketfl maal aan en weigerde bem als t ware ook deze aalmoes Soms nam zy wel een oek in de hand ging daarmede op een afstand zitten zonder er in te lezen keek ergeriijk om zii h h en en vroeg dan plotsehug aan hasr vader of broeder hoe het woord geduld in t Duitacti moert vertaald worden Litwinof beproefde zich aaa dien toQvarohrkel te onttrekken en pynigde sioh daarby als een vogel in bet net Hij veritet Uoskou voor eenigen tyd dech werd van heimwee byna krankzinnig oa keerde vermagerd eo ziek naar de OMinins terug En londerliagl Ook Xriua was ia dioa tusoheatyd goneenschap tussobon Cuba ea Kojropa ia dna heropend Aan de Standard c wordt nit het Thomas kamp by Chiokamaag gemald dat de troepen veel te Igden hehb a wegens ds zorgeloosheid van de militaire overheid Hati Ua regiment uit New York ia iwak van den hoDger en half oproerig aangekomen maar voorsbaodi worden nog geen lerensmtddelan verwacht Er is volslagen gebrek aan samenwerking onder do autoriteiten Volgens bericht nit Washington aan de Daily MaiN noemt de vyandige stemming tegen Frankryk in Noord Amerika dagelijks toe Franscha goederen worden overat geboycot lerwyi er een agitatie b int om elke deelneming van de Vereenigde Htaten aan do Parijsche wereldtantoooitelling te verbiedereo Volgens bericht uit New York aan da Times heeft de aorreipoodent van de New York Herald op Jamaica een onderbond gehad met deu coogenaamden vice president van de Cubaanicbe liepnbliek Capota Daze gaf toe dat de opitaadetingen gebrek tyden aan schiet voorraad en mondkost Hdn toestand is min of meer harhelgk maar toch ginpen de opstandelingen da langzaamheid waarmee da Unïe te werk gaat Tevens gaf Capote te verstaan dat de opstaodelingen gaenerlei inmenging of toezicht ook niet van Amerika aouden dulden Deze uiilatingen zegt de cerrespoodent van de Times zulten in de Véïeentgdo Sateueen slechten initrnk maken tnaar te niet vefbindaren hun plicht te doen DurrscHi iNi De scberprechter te Daiabnrg beeft daar Zaterdag sen viervondige tereebtatelUug voltrokken a n drie jonge fabriakaarbeidera en dn weduwe Scbuta uit Meiderioh Do terechtgeatelda jonge heden haddon op aanstoken van vroaw Sehula haren man vermoord Uit Daden koman berichten van onwedeu wolkbrenksn en hagelbuien die alleen iu het district Engen wel voor een millioen maèk schade hebben varoorzaak t In het Neckardal lagen in enkele dorpen do hagelateenen een vnist dik op straat sn waagde cioh gedurende het hondenweer niemand boiten De tuinen zien er Bit als moerassen de velden atiof ze gewalst waren van den oogst sal oatunriyii nieU lerecbtkomen Volgens een bericht oit Bazel trekken j fï Amerikaansche wervers in den Ëlaas en in den omtrek van Üazsl het land door om jongelui over te halen om in b t Ameriknanschu leger dienst te oenen Zy moeten bier en daar reeds succes gehad hebben maar de politie gaat hun gangen na merkbaar afgonomoii haar gelaat was bleek geworden liare wangen lugovallon I ooh ging zij hfem mot nog grooter koelheid bijna met toedveimaak on noAchalancQ te gemoet geheel als had hy die verborgen beleedigmg nog verzwaard Zoo kwelde zij hem nog tweo maanden lang muar loen verandarde op zekeren dog alles Als eeo braad als eon onweerswolk kwam d liefde opzetten Kens by herinnerde zicb later nog dlkffijls dat oogenblik zat liij weder nsar gewoonte by de Jsfinimi in hot salon on keek gt dachteloos uil bet vonster op do straat hy vooMo zich eenzaam en treurig gestemd vorachtte zich zelf en kon zioh toch niet verwijderen Ër ontbrak nog maar een stroom onder bet veiuter waarin bij uoli met schrik doch zonder morren zou nedergostort hebben Irina zette zich dicht bjj hem neder zweeg en bleef roerloos zitten Reeds sedert eeni D dagen tiad zij geen woord met bon gesproken trouweaa vk mei niemand audefs Met de armen over elkander zat zij daar lUs in vertwyfoling en zag slechts somwylen bedaard om zich hMO Litwinof wilde toch aindelyk aan dezen waohopigea toMtand een einde maken en stond op en zoobt naar zyn muts lïlijf bid ik ui ftatsterde zij zacht Lit winufs hart begon luid te kloppen by hief zyn hoofd op en bleef van verbaziaj byna vravtoeod staan Irina zag hem vriendelyk mhivt t9 ï vriendelijk aan Blyf bid ik u iSrhaaïdo Mj g niet weg Ik vertang samen mot u te bleven En haar sUm werd nog achter ga met weg ik verzoek het I Zander bewustheid naderde bij baar