Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1898

Oauda n 1 11 1 10 n tho u a is M Hoordreoht door 7 e l 4t tut Hieuwarkerk f 7 8 f 8 41 e ara ÜapeUe Kolleedaia K tO 7 7 H a I IB 8 a ci e 10 fat 4 4S lO U 7 8 8 80 7 41 8 41 7 88 8 81 8 07 11 08 8 11 t 08 te iga gepromoveerd Taatigda hg tiab weldra ala advocaat te Leeuwarden Alapoedig werd bg in onderacheidene opeabere betrekkingen geroepen onder andere ala kanton reehtar plaetavervangar diatricte acbiolopzienar la Beeitenwaag lid van de commiaaie van toezicht op bet middelbaar en van die op bet lager ondarwjja ea tbane ia bg aedert 1880 recbterplaatiTervaoger bg de knondiaaementa rechtbank la Leeuwarden In Jnli 1879 aerd bg tot lid van den gemeeoteraad in September 1881 tot welbonder en d n 30 December 1891 tot bnrgeaeeeter vaa Leeuwarden benoemd Oniauga werd bjj in laatatganoemde betrekking herbenoemd Behalve dit een en ander wae bg vroeger en later lid van bet beataur van veraobeidene plantaelgke vereenigiogen Verleden jaar werd by door Gedep Staten van Friealaad voor die provincie benoemd tot lid van de hoofdcommiaiie tot bertien ng van da belaatbare opbrengat der gebouwde eigendommen a Griieobage krggt dna een burgemeeater die een werkzaam leven achter lich hoeft liggen FtlXUUK Ook Fniiikrgk hMlt t o prouiwii orer f a miUioeDeDarieaU De ticacn bewcrso dat hsB erflater Jaan Thi rj in d origa nav 30 millioan tranoa bad pd poDeerd bg de bank Tan Tanetii en dat Napoleon Bonaparte die in 1796 in bealag baalt Keoomen op berel van bet Directoire onder belofte Tan terofEgaaf na den oorlog TeTergeett bealt de eigenaar u aebtar taraggefraagd Zgn erfganaoian babben reedt tweenalan bon proce Terloren Toor den gewonen reebter die zich onberoegd beeft Terklaard Daarna bebbeo zy ticb tot den Raad Tan State den admioiitratieTen rechter gewand die ben eTeneena afweea op Itrond dat de inbealagnemiog een oorlogadjud ia gewaaat Tbut ia opiiieoir een procetteii o dea ataat unbangig gemaakt roor de rechtbank te Parga en wel met de reata orer 60 aillio B irano Ta Parjja ia Zondag brand ontttaan door bat TUnTatten raneeo booldwaacbniddel Ean Buiije die bel gebruikte kwam te dicbt bg en gaaTlam dadelgk ratte bet baar Tnor en da fteach ontplolte Drie peraonen warden ernattg gebraad Eiian Ai n De minipter ran bionenlaDdache zaken beeft aan de wettalgke commiaaie nit bet Lagerbnia opgaTQ gedaan Tan de wgcigingen dia hg io de reglaneoten Toor da ganoganiaien wil brengen De krak en da tredmoten worden afgaacbaft bet alapen op de brita Tan een maaad tot Teettien dagen en eenzame opalniting bg tabge gerangeeiaatraf an negen tot lei maanden rerkort het zwggateleel wordt zoo gewgzigd dat apreken onder zekere Toorwaaarden geoorloofd ii de Tergnnniag tot bet aohrgrea ran brieTan bet ootraagen ran bezoek ea bet lenen Tan boeken wordt uitgebreid enz Men ia Ter deze toazeggiegeD Tan den miniater dankbaar maar niat roldaan Gemengde Berichten Door bet prachtige zomerweder vraa bet eergiateren lange dan atrandweg en het atrend te Scheveningep zeer druk De meeate inrichtingen voor outapanoiDg en de wiukela in de galeriea waren reeda geopend De verlichting dar galeriea ia door het aanbrengen van dubbele gaagloeilampeo zeer verbeterd Tjjdenl bet hevige onweder dat Zaterdag boven St Piater L B woedde ia da landboawer Thomaa door den blikaem gatroffea en onmiddelgk gedood De bernchte De Boek die reeda zooveleTonniiaeu te sgnen laate beeft en die onleogaait de gevangenia te Roermond ia ontanapi heeft zicb thani vrjjwillig aangemeld en iaweer opgenomen L K Een niet alladaagacbe gilt werd in da Oaa rkerk te Utracbt voor de zending ontvanjian namelgk 2 gouden aioten met koralen en een atel gouden oorbellen Naderlandera onthoofd I Ta Daiabnrg tgn wegebt moord gepleegddoor vier vereeotgde perionen ootboofd debelde Hollandacbe arbeiden Pb Graat oud 25 jaar geboren te Gennep en A Scbmitz 22 jaar geboren e Viele gemeente Vaala mat hnn beide Doitaofae medeplichtigen De agent van politie J F Knor hield Zaterdagmiddag op den Oudendnk te Rotterdam een man aan die op een handwagen 15U kilo gtam rundvleeacb nit Vlaardiagen afkomatig verToerde Uet rleeach werd op bat abattoir voor de cooinmtie afgekeurd Maandagmorgea geraakte in de Frovenieraatraat ta Rotterdam een atier op hol die nit een waggon aan bet atation D P waa ontinapt Nadat jjat beeat een wagen had omTergewo pen werd het tec roorkoming ran onheilen neergeetoken en onder politietoezicht naar bat abattoir eerToerd Een jongmeniob loo leeat men in eenHaagach n brief in t N r d D werddezer dagen op een oebtend Trneg op tra aaogevproken door den bekenden afataoenigkenwerkman dje ean woordje alajeblielta verzocht te mogen apreken daarop zgn verhial deed van een loop van Rotlerdam naarden Haag werkloosheid honger enz eneindigde met 3 centen Ie tragen voor een broodje BINNENLAND De werkzaamheden wclka da Tweede Kamer nog wachten doen roorzien dat de Kamer nog tot oier de helft ran de Tolgende maand al bgeenblgten De Eerate Kamer ia bgeeogeroepen tegen Dinidag 31 dezer dei arondi tan half negen Da Staatipoorwegmaatachappg zal gedoren de maanden Jnni Juli Aagoatoa en tkptem bar ratoorbiljetten Ie en 2e klaiaa naar Londen tIa Vliiaingen pitgeren tegen enkele reiarraoht galdig aobt dagwp Van deze biljetten mag op de baenreit alleen gabroik gemaakt worden op de dagbooten der mattichappg Zealand die Vrgdagi Vliaaingan Tarlatan en voor de teingreii op alle dagbooten binnen den geldigheididaar Uet het oog op de bnidigingefeettea tullen dil jaar de leaien aan bet gjmnaeinm te a QraTenbage na de zomarrBcantie aerit op 15 September worden berrat t a iomerdienatregelini ran de B mTaarlMaalecbappvi Zeeland ia rencbenen in Eogelache on Doiticbe uitgaaf en in kleiner formaat in de Nederlaudaobe taal Deze raiagidaen zgn gntia Terkrggbaar A a iprakera op de propagindamaeting Tan dan Bond ran Nederlandaobe ooderwgiera te bonden op Piokaler Maandag te Rotterdam tallen optreden de betren C BIgkerk te Alfen a d Rgn en dr Van Leeuwen te Schiedam zoadere peraonen staaterecbtelgk onderdeel van dan Steal ala Do erfprinaea van Meiningen ia wieirgd iTita s o wcsverbMI m G tt t J JTrT T Z TrlT flOUDi gOTTl i i U 18 n ♦ 8 I 1 a 1 7 1 11 l o e JL 4 U li J Lll 1 44 1 84 8 01 S OS 1 14 11 18 11 80 l 7 8 16 8 81 7 18 8 81 8 08 U 1 88 4 48 4 88 8 04 t U 1 17 ftettardan 3apelle Hleawerkerk Hoordteoht aoada 47 n 84 1 0 m 7 1 7 1 il 8 O U D a UB N Hut ilia tana 11 18 It Bt 14 8 48 4 4 4 88a 1 8 8 7 1 1 a 8 18 1 88 a S tS 11 4 1 41 8 48 4 18 8 18 8 87 U7 1 1 l Souda Ïeveahuizen Moerkapelle ÏoaumaerZegwaard Taorbnrg a Haaa aHag Voorbarg goatarmeer eirwaard 7evenkniMn Moerkapelle f nda 8 48 1 88 1 41 1 88 S 1l 8 17 U 8 18 88 7 80 7 40 8 48 8 81 8 17 a lt 11 60 7 48 O l D t l T E I O H t Ua an 10 11 XtAi 18 00 11 10 11 11 1 10 1 17 4 81 6 80 6 47 08 8 8 t door 10 171 d a 1U4 1 87 a 7 U 1I IM7 1 41 8 14 8 48 8 84 8 68 8t 10 81 11 4 11 88 1 14 8 08 1 60 04 8 18 4 7 1 10 51 8 84 7 18 7 8Ï 8 14 K 07 t M 8 56 7 1 6 80 686 8 48 ns Uaada Onéew Toerd irirMkl 8 10 8 8 7 04 7 48 iïïfX lliy Utrecht Woerden Oudew Qoada Ter gelegasfaaid eaii da tnhnUigiag laa Koningin Wilbelmina zallen oogereer 40 Ne J derlandara in den Adeletand worde opgeuomrn oi rerhoogd Men aeint ait Den Baag Tagan TFr de oitaen oopende beriekten in Teracbillende baitenlandacbe dagbladen omtrent bet rerblgf der Spaanicfae rloot in de haren ran Curavao konoen wg melden dat b gkena telegram Tan den 18en dezer Tan den Go Ternenr het Spaanacha eekader op den I4en dezer te Curasao aa aaogeUmeo doch aleebte twee achepen ii da baien waren toegelaten Tolgent de regelen Tan da neutraliteit door de Regeering raatgeateld Aan Teracbillende rerioeken ao den Spaaoacban Admiraal kon door den OoOTeroenr niet worden roldaan op grond tan de bedoelde regelen alimede Tan da aan den OouTerarnr Taretrekte inatrnctiin terwgl dienaoTereenkomatig aan ilecbte twee acbepeo ateeakolen werd Teratrekt uitilaitaad Toldoende roor de reia naar de naaatbggelegene Spaanaebe haren welke achepen den Tolgeodeo dag weder Tertrokkes e Op Toordracht ran debetrokken celtegetTan regenten over gerangeoiaaea heeft de mmiater Tan Joatitie twee itedetioeerde roorwaardalgk in Trgbeid doen Italian De Nederlandache Bond ran Poet en Tolegraafbeambten De Poan vertegenwoordigd door S i afdeelingen met ruim 1850 leden heeft in de vergadering te Utrecht beiloten aan de Tweede Kamer het verzoek te richten het ingadiaoda ontwerp in zake het paniioenlonda foor birgerlgke ambtenaren zonale dat ia Toorgeatcld door da commiaaie Taa dat foodi in zgn geheel te verwerpen met uitlondaring van da gelgkatelling van onde en jonge wedewen en bet ovarachot van bet batig aaldo aan te wenden tot verhooging der wedowen panaioenen Mocht echter de Kamer vau oordeel zjjn de penaioengrondalagen voor wedawen op te voeren tot een maxrmnm van f 4000 dan vragpn adreaaanten voor de wednwen der minatbezoldigde ambtenaren ook een minimum vaat te atellen omdat bg de beataanda regeling r g niiit kunnen Toortien in de allernoodlakilgkata behoeften Door bat nitvoerend comité der bakkergtentoonatelliag ia balloten aan de jnr eene etenicbappelgke commiaaie lao bgitand toe te voegen waartoe zijn beaoemd dr Goiterua laeraar in de Plantkunde en directeur in B H B S te Amiterdam dr Kingeliog directeur van de gemeentelijke gezoudbeidadianit aldaar en dr van Hamel Rooa ea Harmeni directeuren van het Maandblad tegen varvalI hingen De leden van den Ned JonrBaliet okring zullen op bnp vertoon van diploma toegang hebben tot de tentoonatelling Overigena zullen parakaarten nitalnitand worden verlterkt door toaacbenkomat van het beataur der Haagacba Journaliiteu Tereenigiag Tot haudbaTing dar orde gadnranda da kroningafaeitan te Ameterdam konaan aldaar in garnizoen 2000 man infanterie 400 man cavalerie 40 marackanaaéea beneveni de noodige manichappen van de beraden politie Men acbrjjft nit Leeawardan i De nieuwbenoemde burgemeeater van Oraveohage de heer mr J 3 barou van Hatinima tboe SIboten broeder van den Oommiiaaria dar Koningin in Frieiland ia nog in de volle tracht dea leveua Hg werd geboren a Beetateriwaag en ia tbana 50 jaren oud U ïl u i U M 11 11 U 4i 11 u as 10 11 n n 11 88 10 18 10 18 10 88 10 48 10 411 it 11 18 11 0 11 41 11 88 11 8 10 88 8 8S 10 44 11 48 11 17 8 48 10 11 10 17 10 88 10 48 IP 84 18 08 11 87 10 18 1 08 108 Na Ie Lalden tot doHor in de rackt o Bet jongmaaich gelukkig nog niet wga geworden in de treorige acboo dea lerena geloofde in de waai held der beweringen en kon den man mat bongetend laten Maar hg bad alecbu een kwartje dat ook voor hem wat bateekande Onwillekeurig legt bij tagen dea rager aik heb nieta dan eea kwartje knat ge dat wieaelen c en de bedelaar baalt een paar dobbeitjee en caatan ait dan zak ea geeft 22 cU terag Eeret daarna kwam de ander lot het bc waatzgu van t komiacbe dezer afzetterabrota liUit Op de ringvaart van den Baarlemmermeer polder bg de machine Lijnden ia Kiateroacbt een roeiboot omgeslagen waaria zee jongelieden zaten die zich daarin vao Zaterdagavond af hadden gaamaaeard Vijf hunner wiaiau zicb ta redden dank zg ook de krachtige halpvaa een achipper die daar met zgn raartnig lag Doch de 21 jarige S een zeer oppaaaend jongmenacb rerdfonk j enkele uren later werd zgn Igk opgehaaldAan bet atetion te Bozeodaal wilde eergiaterenaroud een beer ait Amaterdam dan train van Bruaeat verlaten om de dooaoe iaal door te gaan toen hg plotMiing eane hwd in zgn binnenzak voelde die naar agna portefeaille greep De zakkenrollei een net gekleed jongmenacb zich ootdekt zieoda nam de vlocht doch werd door den marecbaaaaee T d Wal achterhaald en naar bat arreatenieu lokaal gebracht Na ondereraagd la zgn ia hg oog danzelfden arorid naar Breda getranaporteerd Het acbeelde weinig of de dief waa over de apootbrng die voor niete meer dient achter bet atetion om ontvlucht Men meldt aan de aN R Oie Door de Sticbteche Tramweg Maatichappg te Utrecht ia io verband met een ongeluk een 7jarig kind overkomeu aan bare wageai ongeveer hetzelfde middel tuegepaat all bg da Amiterdampebe Omnibua Mjj tbana in gebruik ia Zg heeft ni vóór de wielen gzaren atan gen aangebracht waaraan een atok gatte percha ia beveatigd waardMr alle vo rwerpeo welke lich op de raili bevinden d iirtan worden verwgderd De proef hiermede ii genomen te Zeiat en wel door het leggen van een paal dwara over den weg die van de raile werd weggeachoTen tonder dat men biervan dp den tramwegen iele bemeikto De proef ia dui volkomen goed gelakt iïen meldt uit Wildatvank aan deaN R C Van het hier t aie beboorende ecbip Eon fld den 10 Februari van Delfzgl naar New Caitla vertrokken beef man aedert niete vernomen Men aeiat uit Vliaaingen aan da aN R C De achilderabaas 6 zond giaterochtend ijja knecht naar den kelder gelegau oader de acbildenwoning waarin verfwaren tjjn opgealagen Toen de knecht lang weg bleef ging G eieo wat hg nitvoerde doch teeu bleef ook hg wrg en zoo ging htt vervolgeni diaua vrouxf en tgn zoon Dete vood allun bj igo binnentreden bewuitelooa neergevallen Deze jonge man kon nog hulp roepen Doctoren en politie onderzochten de oorzaak Gillernacht waa de dokter ook reeda ontboden b de kinderen an O die boven den kelder aliapen en ongeateld geworden waren Weldra bleek nu dat er een vat met zwarlael wai gaan branden en verilikkenda dampen rerapididde Bg het atseoden van het telegram zgn twee penonen nog bewuitelooa 10 04 10 88 1I 10 11 a 10 18 a 10 18 a 10 94 10 84 I SO 1 8 M 7 68 8 01 8 oa 8 11 t is I U 1 11 14 7 81 Een ergemiawekkend voorTal waarbg een politieagent niet de mooie rol Tervulde gaf eergisternamiddag omatreekt ze op Rapenburg 118a t io a in 8 i 7 80 848 10 1 7 88 1 87 10 1 8 47 1 84 f 10 01 f 10 07 10 80 1 0 U 8 4 4 4 80 4 87 8 04 8 10 1 811 S 4 4 08 S O 4 08 4 14 17 8 17 4 8 41 7 y 8S 8 84 7 88 84 8 16 8 89 1 84 88 8 84 e ll 7 84 10 10 18 10 81 10 88 10 88 11 44 8 88 88 W 4 11 8 7 8 7 8 10 06 e is 8 18 8 80 8 S in 4 S8 4 18 4 88 8 04 1 16 8 88 84 48 U t 8 8 81 10 10 108 8 14 08 4 87 800U4 i l T a a va 8 14 alloCl U S 10 7 H8 1 0 1 H ij r Jt Ol 11 48 8 008 87 8 40 10 0 11 7 11 11 7 18 8 41 10 88 10 41 lllïït ca 110 rtl te Anutetdam tot groote opwhadding aanleiding Een paar vrouwen haddan aldaar eene kleine woordanwiiaelmg Eene dezer werd door eea agent tot doorloopcn aangemaand welke aa nm a nin g naar men oni mededeelde teratond Tergezeld gin van een duw De ttouw moeder Tan vgf kinderen gat bet te Tcnrachten antwoord dat zg wel vrilde doorloopen maar niet gegooid wenacbte te worden Hierop greep de agent Tan politie haar aan aleepte naar een eind orer de atraat pooide haar en bracht haar zelii met zgn aabel eenige alagen op de ichouders toe In zgn woeatheid gooide de politieman haar zelfa door de ruiten Tan den op Rapenburg woneuden drogiit Hamel Hier werd de onatelde en mishandelde Trouw nadat reeda een hoop Tolks op da been was gekomen dat den agent te l f wilde naar binnen gehaald doch nauwelgka in buia sloeg zg bewusteloos tegen den grond Ook de betrokken politieagent ging bg den heer Hamel in buts De miahandehle Trouw bleef langeu tgd bewusteloos zelb werd de bnlp Tan ean geneesheer ingeroepen en eerst tegen ongereer elf uur was zg zoorer hersteld dat zg met een gasthuiskarretje naar het buia Tan haar ouders BataTierstraat 23 vervoerd kon worden De verontwaardiging van het publiek tegen dan politieagent was zoo groot dat zoo er geeu andere agenten té zgner Mreiliging waren opgetreden het slecht met hem ware afgeloopen Toen hg de Trouw herhaaldelgk met de sabel aloeg wilde een der omstanders hem dil wapen afnemen en liep daarbg een wonde aan een tgner tanden op In deze zeker betreurenswaardige zaak zgn gisteravond reeda verscheiden getuigen door den commissaris van politie bureau Jonas Daniel Megerplein gehoord Ook de politieagent die zicb zoo schomelgk te buiten ging werd door eenige collega s naar bet politiebureau gebracht en heeft daar een Terhoor ondergaan Tel STADSNIEUWS GOUDA 24 Mei 1898 De plaataelgke Anti Bevol Kieavereenigiog aVreeat Ood eert dea Koninga albier zal Woenadagavnnd a l te 8 uur een algemeene vergadering honden in bet Militeir Tehniia Peperilraat Op de agenda komt voor de Provinciale Bteten c LiKKEEKBKK Bat scbjjnt dat het Leger dea Ileils alhier ook zjjn tenten wil opalaan want in het laatet dar vorige week arriveerde er een 20 a 25 ileilaoldaten die in café tScbaonaiobte een bgeenkumat hebben gebooden over het onderwerp Wat is wat wil wat doet het Lager dea Hèila c onder leiding van den kapitein J A Tfmoierman van SchoonboTen De zaal was reeda itampTol vóór het nr van aanvang AHea liep in de beate orde af Kmrni a d Usii In de algameene vergadering van aandeelfaottderi der Maalaobappg tot bareidiag van Koolteerproducten alhier werden de balana winat en Terliaarekening ovéi 1897 goedgekeurd Aan de directie werd toestemming verleend de veste goedereu der Maatechappg hypothecair te verbinden ten behoeve eecer obligatieleening groot f 90 000 welke reeds geplaatst ia Waddisxvï i Dl W Zgistra alhier beeft hadankt voor het beroep bg de Ned Uerv Keik te Oiikaland Blkiswuk Bg de Gereformeerde Kerk alh il beroepen da 0 Hoek te Schetteni en Loagarhonw OuoiwziEn De export tlachterg van den heer A Oadahoorn albier ii voor dit leizoen geilotn Ongeveer 8000 kalveren zgn gealacht naar Engeland verzonden i 1 i Posterijen en Telegraphte Benoemd 1 Jnni Tot brievengaarder te Stellendam F van der Vlngt te Heineoord F van der Griend en tot brieTengaardster te Leeuwen m G P H Tan dan Berg Verplaatet 1 Jani De commieien der poitergen 2e kl J J Tan Hoaweninge Tan Haarlem naar Rotterdam J ran Ngnegen Scbonegevel ran Utrecht naar Rozendaal en A H M de Bruijn Tan Rozendaal naar Breda de in nnmerairi der poeteryön en telegraphic F B Schoenmaker Tan Hoorn aaar Alkmaar telegraalkantoot G Wolten Tan Mippel B F Beerenii van Beerenveen beiden naar Zwolle telegraafkanioor C A Otten van Kampen H Gorter van Harlingen beiden naar Leeovarden telegraafkanioor G Vrgbnrg van Gouda M P Bogi vaa Zaltbommel beiden naar Dordrecht talegraafkantoor M F Schram de Joeg Tan SabeTeniagen B Sanders ran Aaien beiden naar Haarlem telegraafkanioor J W Schouten Tan Tiel J O H J Lange raap T a Ondaaboaeh bridaa nMt Utraoht telagraafkantoor J Ebrhardt ran Appingedam A Veenhoven van Wibacboteu heide aaar Groningen telegraafkanioor J Tiaki Koeoiag van Amarifoort naar Nieowediep W F Dbonl van Bergen op Zoom W Schoo van Zaandam beiden naar Breda telegraafkanioor C A van den Briel van Winterawgk P J Leerink aan Rengeloo beiden naar Arnhem telegraafkantoor I Emanoël van Zierikzee naar Middelburg telegraafkantoor J Vierhout van Roermond naar Venloo lelegraafkaatoor J P A Kater van Helmond P J Kraajjeveld vaa Colenborg beiden naar Ngmegen telegraafkantoor H C Keukeomeester vaa Gorincbem naar Schiedam telegraafkantoor J W van Schagen van Maaaaluia naar Leiden telegraafkantoor M A J J Blankert van Vlisaiegeo postkantoor naar a Hertogen boach telegraafkantoor C Gilhoge v n Wormerveer naar üelft telegrsafkaoloor ea K Broining van Weeap naar Deventer t legraafkanloor da klerk der poatergau an telgraphia 2e kt T Nieland van Amsterdam telegraafkanteor naar Zaandam Ontheven van beheer 1 Jaai Van het bgtelegraalkantoor Groote markt te Arnhem de commies der telegraphia Ie kl D W Evette en hem weikxaam gesteld aan bet telegraafkantoor aldaar Balast met het beheer 1 Jaoi Vao het bijpoat en telegraafkanioor Groote markt Ie Arnhem de commiev der telegraphie Ie klaaae F K C Kahle aldaar Werkzaam geiteld telegraafkanioor de telegrafiil 3 1 Juni Aan het bgpoet en Groote markt te Arnhem W Tboolen aldaar Ingetrokken De verplaataieg van den klerk dar poatergen en telegraphie 2e kl F H v d Boogaard van Rotterdam telegraafkantoor naar Amaterdam telegraafkanteor Eervol ontelagen 1 Juni De adaiateul te Zaandam M Ofierbaua RECHTZAKEN Een paar jaar geleden werd do gemeente Rbedeu eens onveilig gemaakt door een koe die boornwovstc aan den eigenaar ontenapt waa en op den openbaren weg voor de voorbggaagers gevaarlgk wai De burgemeeater liet bet dier door eenige veldwaohtera doodacbieun en nadat bat vleeieh voor gebruik wai afgekeurd Tillen Terbrandeo en begraTan Den eigenaar efd alecbti de nette opbrengat der huid nog geen rgkidaaldei aavgeboden Hjj weigerde dia aom aan te neme3 eo apiak de gemeente in rechten aan wegens onrechtmatige daad waarroor zg cirieltecbtelgk aansprakelgk was De kantonrechter verklaardr en eiseher niet ontvankelgk in zgn vordfcring op grond adat waar de gemeente door aar orgaoen ii opgetreden all overheid uitoefenende het openbaar gezeg haar ala zoodanig gepleegde daden agu van pobliekrecblelyken en goentzina van eivielrecbtelgkeu aard zoodal zg daarvoor niet privaatrechtelijk verantwoordelijk ia t Dat vonnia werd door de rechtbank te Atnbem beieitigd en op 21 April jt beeft uok de Hooge Raad het beroep in caaialis verworpen Bg dat arrest W r b R eo 7116 ia beslist adat daargelaten of de borgemeaster in deie als orgaan van dan Staal of Tan de gemeente heeft gehandeld het al of niet rechtmatige ran aolk een daad ran bet openbaar gezag uitsluitend aan bel publiek recht kan worden getaeUt en niet kan worden beoordeeld naar de bepalingen van het bnrgerlgk recht ala regelende de reebten en verplioblingen van bgWel kan da Staat of een de gemeente optredende als zedelgk liobaam evenals elk bgznuder persoon bnrgerrechteigk aausprakelgk zgn voor zgn daden of nalatig heden maar in deze heeft zoodanig optraden der gemeente niet plaate gehad VEBSCHEIDENBEIQ Een grapje dat niet meeviel In een tweede kinase coupé ran den onderaardscben spoorweg te Londen zaten dezer dagen behalve drie of vier andere pasaagiera ook een als grappenniker bekend staand jongmenacb en een ietwat onbeholpen oude heer oogenachgnlgk een zeer venlrooid kortziohlig geleerde De raampjes itondan geheel open en daar de oude beer gedurende de reis last kreeg van den tocht aloud bg op om zgn jas aan te trekken Heel voorkomend sprong het grappige jongmenacb op om den waardigen gentleman daarbg behulpzaam te zgn bg welke gelegenheid zjjn lialig ronddwalende oogen eeo temelgk groote wbiakyfleach ontdekte 4 e oit een der zakken van het oaderweische kleedingstiik kwam kgken Onmiddellgk natn de jongeling deze gelegenheid te baal om een grap uit te balen en tonder dat de oude heer of een der medereiziger het bemerkte liet hg de verdacbte fleach nal in aan lijaar eigen zakken Tetdwgnan Nadat de onde heer hem beleefd bedankt had en weer waa gaan gaan zitten haalde de jonge maa de gekaapte Heech te voorsohgo en offraarde den recbtmaligen eigenaar met hst baminnelgkste gealchl van ds wereld een klei ne hartveraterking Zooala de grappenmaker had verwacht herkende de oude beer aijn fleech liet meer doch nam eea gareaerveerde bonding aaa en zeide ernalig Daok n mgnbeer ik drink nooit De kaciekerige snuiter liet aicb hierdoor niet nil hel veld slaan on zeide fgoljea glimUckend 0 dat beteekend niala mjjnhear dil mark tal u gaan kwaad doea het ia wat eitra l jns t De oade beer bleef bg zgn beelcil en iprak boogtt ernitig Jonge man wanneer ge aoo doorfaat met wbiakf te drinken dan tolt ge op nw vaertigsie jaar eeo gebroken maa ziJD Wat mg bslieft ik heb in ngn geheels leven neg gien droppel alcohol gebruikt ea ik zal daHtoe ook nooit te bewegen zgn Men lag het den jonge man aaa da hg zicb geweld aandeed om het met uit te proesten ilocb hij hield zich goed en antwoordde nat de neeate bofTelgkbeid Nu wauuaar dat het geval is zal ik er niet verder op aandringen maar daar ik geen gekeekiiithouder ben zal ik zoo Trjj zjjn opnw gnondhe d te drinken Bjj latte de wbiakyfleach aan den mond en nam eeo fikachen teug Op hetzelfde oogenblik echter liet hjj de fleaoh vallen eu hoorde men een krachitge verwenacbiug O o jammerde de jongeling terwglhiJ mal beide handen den moad Taalbiald altbat maar geen rergift geweeal ia 1 Ujjn keelis tetaal Terbrand Nu aerat ontdekte de onde beer tgn Terliea eo teide tol groot vermaak dar aadere paaaagiera Zoo zoo jongeman een volgeode maal zoll ge wel niet zoi vlug nw viogera niteiaken naar eena anders goed Ik ben dr Berteui en deie fleacb batalle kinine en andere medicamenten die wel niet vergiftig tgn maar wairvan ge toch een pear dagen plezier kuat hebben 1 Aan de eeratvolgende ba te ateple de grappige jongeling uil Te Parijs heeft een arrestetie van een dief plaats gehad op een wiJie die zeker wal tol de leldzaamheden behoort Een winkelbediende Beqnerie genaamd werd op heeterdaad betrapt op een kleinen diefatel welke hij in acB byoQteriewinket pleegde Ug werd door eeh inapecteur van politie gearroateerd en naar bat politiebureau geleid Zouder zich te verlatten volgde de dief dea inapecteur Op den pont d Arcole gekomen trapte Be oerie zgn geleider piotaeling gevoelig op den voet waardoor deze zijn arrestent even loa liet die van deze gelegenheid gebruik maakte om over de braglenning in de Seine te springen De moe dige inspecteur bedacht zich echter niet lang ea sprong den koenen winkelbediende na De dief bleek een goed zwemmer te zjJD maar de dienaar van de heilige Hermandad waa hem io dozen lak van aport toch de baai Weldra hid de politieman zgn arrealant ingehaald en UB outitood er in bet natte element een woralaliug Spoedig waren de krachten der beide alrgdira uitgepol en terwjjl ijj reeda ep bat pont waren te verdrinken kwamen eene viatcbera met hun booljea te hulp die den in pecteur en tgn prooi op hst droge brachten WIEIiEBNIKIJWa Protin il al te haaatig ditmaal hg moet BOg ling niat in form zgn en waagt zioh reeds aan wedalrgdea Donderdag legde hg t t Pargi deerlgk af tegen Morin in een natob over 1000 en 1500 m gisteren werd bii te Luik zga woonplaate zelf geklopt door een zekeren nieuweling Broca en Baton iter geworden en heelt het beaohermvrouwschap over de Breslaoer wielrgdersvereeniging aangenomen Da prinsss was al een bekend paardrgdster De wielrenner Lamberjack is wegens woest rijden met een autemobial waardoor hg een vrouw omverwierp veroordeeld tot 50 fr boete ATJIBH Uil Eoteradja schrgft men aan bet aSoer Hbl a Diefitdllen zgn weer aan de orde van den nacht De majoor ran den geneeskundigen dienat Suethtage zon bgoa één der slacbtofi ers ajjn geworden deze had namelgk in den naarond eenige menachen bg ticb toen bij zich verbeelde iete te hoeren vallen in de aangrao lende alrapkamer Hg ging dadelgk zien wat het was doch vond of zag niets Naar bat gezelichap willende terngkeeren OTertaigde hjj zich eerat of het raam achter zgn ledikant wel goed gesloten wai hg ratg toen plotoeling een man zoor zioh etean met een fermen knuppel in de hand waarmee hy den majoor behoorlgk van zgn Igf hield die knuppel nn behoorde aan dan laajoor en itond phter hal M OB aan nachtelgke indringen inoree te laerea de dief bad hem laten vallen t en hy sicb op die plaata wilde verbergen Op de loapaten vaa dea majoor voegde zich mevroaw l j hem ea deie vatte moedig den booedoeaet by tga baadja date wiel aich achter los te rakken latende eea stukje van tj n kltadingstak in hare handen doch sjj hem achterok bg de trap atraikalde ag echter en verswikte deerlgk haar voet De dief vlachtte over da Demmeni brng Op bet gegil van amaling maling t liapea aaaiga biljart epelende heeren ait de aooa met de keu i in de banden om te helpco vangen ag dachten den man reeda te pakken la hebben toen deze allen overbluft liet ataan door met eea ateoten sprong in de kali Aijeb te epriu gen en aldna te ooisnappan Niet ontmoedigd door het tegeovallartje ging hg rechtitreeka nil het water naar da woning van den heer Menkela employé hg de Atjeb aaaociatia en bad er joiat een gouden horloge gekeapt waarmee hg lich wilde verwjjdereu toen de waakhond begon aan te alaan eo het der toe geaohoten wacht gelukte ham te pakken te krijgen bö bleek een van Tjot Maaljaal gedroate dwangarbeider te tgn NIEUWE ZENDUSTG met GOUD bekroonde DB8NSCHB Glacé landsclioeEen voor DAMES en HEEREN A Taa OS Al Bid Tailleur Kleiwig K 7d 73a GOUDA TgteH ÜT ai Beurs vau Imslerdaoia Vrkn ilalkri 8 6 ll 86 8 v lOOV 80 M a a 8 V 17 a 84 18 17 l 4 1 78 811 86 a 104 8 n 8B iooV 100 100 looV 88 86 48 1001 aaa VJ IS MKl Nanaataiin Cert Ned W 8 8i dim dito dito 8 dito dito dite I Ho aaa Obl aeudl 1881 88 4 lTAl ia Inaebrtjviiig 1881 81 OoaTiNa Obl iu plerl8 8 dim m ulier 1888 6 FoaTUOzL Obl mat eoupon 8 dito tiekal S 141 a Buat AHU Obl HiBnanl 1814 4 dite Ceeoaa 1880 4 dito bij Hotka IS 4 dito b i Hope 188II 80 4 dito ia goud leen 1881 dito dito dito 1864 8 SraiiJl Perpet aehulil 1881 4 TlluiIl Oepr tkinv leau 1810 4 lee leeulng aerie U DeclaaisgaeriaC ZuiiiAra Bar v obl I8 8 I Mliii Obl BuiLUcb 1880 8 Vnaziillvl Ohl 4 onhep H l AairiauAil Ubligatien 188 8 Homantii Stid leea 1884 8 Nlo N Afr Ili uilslav aaiul Arendab Tab Mij Oertituteo DaltMaatacbappi dito Ata llypoiboakli pandbr 4 CoilMg derVoralenl awid aOr Hyplbeekb pandbr l a IT Nnderlsiiiianhe liaiik aand 804 Ned lUndelmastack ilita I 148 N W k Pao llyp b pandbr 8 Etett Ilypotbaakb paadbr 9l i lOlVt L tr Hypotheekb dito 8 8 OoniHB Uoat Hong buk aaad 180 Ktlal Hypolheeklmk paodb 4 6 Aaaau Kqut bjipolh pandb l 80 i I r Lien eert I 881 18 808 Hl a lOO 84 a ff 160V 8V 7 V 101 1001 1 n A 118 11 101 41 108 ll a Wis 74V Nan Holl lJ 8poor r M i saad 1 Ü tol Kzpl 8t 8pw aand Ned Ind Bpoorwegai aand Ned Zuid Afr Spa aand 8 dito dito dlw nn dito V It l iz3 ioorwl l887 8I A Bobl 8 Z id IUl Sp n li A H oW 8 Pott Wsracbau WaeneoaMd 4 Btiai Or Huaa 8pw Mii obl t i Baltlaabe dito aaad ysalowa dito aand 8 j Iwang Dombr diW aand 6 ltatal k Alo ip kaa pbl 4 dito dite oklig 4 AnzalZA ent Pae ap MÜ olil 6 Chic k North W pr O v aand dito dite W B 81 Peur obl 7 Deoverk Bio Or Spni oert v Illinoia entraUbl iognod 4 Ixraiav kN aahfilleOert v aand Mezloo N Spw Mij Ie bjP o Miaa Kanaaa v po prof and N ïork Onlaaiot WoaLaaod dite Poon Oklo oblig Oregon Calif la hyp io goud i 1081 100 lOlW m i 188 MVa CAiiiDi Can 8ontb Cert v aand Va C EaUw kNa leh d cO Amaterd Omnibua Hij aand Rottetd Tramweg HaaU aand Nzo Stad Amaterdam aand 8 Stad Bottordam aan 8 BtLOll Slad Antwerpen 18 7 l i Stad Bniaael 1868 1 HoKO Tbeiaa Bagullr Oeaellwb 4 OoaTBHe BtsaUleeniag 1880 6 K K Coat B Cr 1880 8 gruiJZ Stad Uadrid 1 1188 Nin Ver Bea Hvp Spobl oert