Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1898

ste Jaargang Donderdag 26 Mèi J8 8 No 7589 MIE WRiffir iVtei ii en Advertentieblad vmr Gouda en Omstreken TriefMi K St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd avapctbladea behelzen een telegram nit New Yol naar laid waarvan het eskader van adaliraal Cervera in de val zit en de twee AoMrikaansGhe eskaders hem steeds nauwer iu ii aD A n de Evening World wordt uit Kvy W st gesetod Na r men verzekert zal de Aittatikaanscfae vloot de Spaanwhe op sgo laatat over drie dagen aanvallen Hetzelfde blad erne mt dat de Spaanscbe vloot eer gisfterenochteod om elf nar nog te Séntiago wa Ür zgn negeDtien Amerikaaoiebe aehepan voer Bavana Aaa het JoQrnal wordt nit Key Weit geseind Eeo advie jacbt is bier met bet bevel aangekomen lle hospitalen oogdnbtikkelgk mr ed te maken om gewonden te ontvangen Dohtorsn eo ziekeuverplegers hebben last gekregen zieh op ban post te begeven Aan de Tempte ordt nit Londen geseind De kniiurs f t Loois en Wompatack hebben te 3aotii o eu Gosntenamo de talegraafkabela dootgesneden ondanks het vaar oit de forten waarop zg antwoorden Te Santiado werden alle battergen op drie kanonnen na tot zwggeD gebracht zoo ook te Goantenmo Het gerucht over bet varliea van de Mangrove ia onwaar Gister zgn er op de City of Sydney en de Aiittralia te Sao Franciioo troepen scheep gegMti voor Manila Aan de sËveomg World wordt nit Hongkong ges ind De toestand U Manila is wanhopig Het voedsel is er tchaarseb het vleesch is op De vrgwilÜg ra vroegen de overheid om f ten maar dez weigerde Ër dreigt een oproer De vreemdelingen verlaten Cavite De hertog van Almodofar is benoemd tot minister van bniteolsndscbe zaken Io do Kamer heeft de minister van financiSo in antwoord op een aanval vnn Villaverde zi verdedigd tegeo het verwgi i 0 gebrek aan voorzorg Oodaoka de ootzaglgke oor logeoitgaven is er geen oer t van de staatsrente onbetaald gebleven zeide de minister Hg verzocht de Kamer zgn bezaioigingsvoorstellen aan te oemeo PllANKBUK Io een intenjenw met eeo verslaggever van da Temps haeft Zola gezegd dat hg niet de nietigheid v m de aanklacht vandeokrggt raad heeft gepleit aangeiieo de verjaring bet eiode van bet proces zoa beteekenen Ik beb gezegd vervolgde Zola dat ik licht wilde en mgn woord ts mgo woord Het pmces il aoodig want ik bob voor de jory KoninltUfke Machinale fabriek DE HONIQBLOKMt y m H N van Schaik Co geveatigd te s Oravenhage Hepplentraat 99 e M9 laby de Regenteseeluiu niet maar hij behoort ook iiiot tot don gp ingen siabtenaarBstand De boofdznak is wMitir dat t en Irina s wil toch nïeti kunnen beginnen Is ii va cerat bekend dat tif haar wil niet heeft doorgazet P Voua oonnaiiies sa violaneo I BaitendisQ is er immers nog niets besHit 2oo redeneerde de Vorst on voegde er tosn in gedachten bij Niets meer dan mevrouw Litwinof Ik koesterde groatsre verwachting Irina had heerschappij verkref en over haren toekoststigen bruidegom die zioh gaarne en volkomen aas baai overgaf hij bevond zich als in een maalstroom en was geen msester meer over zich zelf Hg baadde zioh in de zoetste vreugd hem ontbrak nieti en hij vreesde nieta Over de beteekenis en de plichten van den eobt alsook of hij die soo onvoorwaardelijk n n den leiband liep een goed eehtgenoot kon zijn hoe eindelijk Irina zich als getrouwde vrouw zou gedragen over dat alles ua te denken waa bcm onmogelijk lyn bloed kookte en hij kende thans maar no zaak haar te volgen ia alle eenwigbeid wat er ook van komen mocht I Dooh in weerwil van Litwinofs volgzaamheid in wewwil van den overvloed van oene toederheid zonder terughouding van irina s zijde kon een enkel klein misverstsnd een weinig gekibbel nu ea dan toch niet Reheel vermeden worden Op zekeren dag kwam hy juiBt uit de Ufliveraitflit hij haar overloopen in een oude overjas en de vingers met inkt bemorst Z snelde hem aU gewoonlyk vriendelijk groetend te gemoet maar bleef plotseling staau Gij hebt geen handschoenoa aan zeide ze op rekten toon en terstond voegde zij er bij Foei llj lijt een echh student Soada ra na A BlUNKMAM k ZOO H Barg rlUk Stand 1 GEBOREN 20 Mai Umlmtu oaden M A H Scboatta an C Ttn Reada 22 MtrtioDi Jobannat oodara H DaUar an ff F da Jong ConalU oadan J Voogi ao C JoDganaal Gttharin Mar oadan J da JoDg an E J da Bruin Matia Gaarttnida ondari O LakaiTald en C Tan der Bag Qgije oodari A Kaldar an W fan dar Laan 23 Cornelia ondari J Doogalnana an C tan der Wolf OVERLEDEN 21 Mai B Vogelanaaok 91 j 22 J M Borat 23 j 357 Staats loteriJ te KUMa Tnkking lu Dinidag 14 Mei No 7 S0 IIOO No 7 l t4 H97 5 10 l 0 en eotl ieder 400 Na 1848 ttiS 11114 13186 18S19 en 14131 ieder 100 No ia4 1 70 64 4 Hit 84a 13291 U89G en 17778 ieder 100 PriJMn ru 70 il 3088 4 48 7M8 10888 litOt 18718 18178 186 8076 4904 8088 10848 18887 16844 ISSSt 19 3100 6064 8864 19644 1S 6S 16U60 18467 198 8171 6809 6317 lOtOt 12840 16872 18667 226 8178 6778 BS6i 10947 18864 16883 18908 366 3180 6714 8361 11098 18887 1 397 18960 488 3290 6888 8868 11049 18988 16401 18972 844 3828 6184 8780 11117 18106 16706 19080 887 8362 6898 8970 1112 18177 18770 1 470 901 3390 6378 9008 11819 18649 16779 19608 49 8498 8378 9079 11886 18674 16847 19621 1081 3467 6471 9088 11406 18788 16948 19698 1189 8478 8488 9118 116 8 18744 16980 19781 11 9 8497 642 9186 11696 13768 17068 19896 1480 8610 8 46 9188 11644 18868 17081 20069 1498 8666 6676 8890 11 49 14088 17190 20077 1 03 3836 6 47 9871 11624 14077 17884 2U140 1 18 3849 6 t 9646 11864 14498 17888 80277 1 94 8888 6817 8586 18031 14661 178 6 90818 1686 4014 860 9696 12034 14639 17487 0864 1618 4090 6893 9697 18056 14714 17445 80547 1789 4064 6980 9625 1210 14874 174 8 20648 1848 4189 7894 9818 19194 14990 17488 90696 2061 4196 788010001 12837 16101 17608 20608 2054 4243 781810029 18368 15816 17596 20696 1886 4499 7749 10060 12891 15S3t 17781 80710 8466 4433 7808 10086 1 1427 16416 17733 90763 8746 44 8 781510190 12684 1 516 17834 80869 9836 4486 768010187 18638 15739 17986 90 80 8068 4667 7930 103 9 126 9 U797 17987 6e KIttie 9e Lijit No 968 70 m i eiel No 17886 lOO ADVERTENTIEN HAAR TAND NAGEL en KNimBORSTELS worden steeds op garantie verkocht alamedo en raime sorteeriug AMM N by H p w mmimm Coiffeur Kleiweg Oouda Er wordt gfevraagd tegan Attguatut EBNE DIENSTBODE idni TURFMARKT 174 iütomatlsehe vallen TOor r tt n 1 i 1 40 yoor niuiien k fl M voor lorren kftkkerlkkkKn jnni fcfl l o vrniM vooridureiia loniter toKiloht r i muii n uf daUonU A8 v r iD Mn niwht WlUn ioli TMf lft we Ur i o IkHttn niet d olfliiMi ruuk na V rk in t m tora ndln tm b t T g it m tr tenilxiun VeraemllHils Merkuur Oiimnmmlll aUolmmty Nphnbrrt A Oo iri t ilnt N VrMirbnrgwal VSS FBAÜTSCHE ST00M7EBVEBIJ okeffllsche WassetieflJ H OPPËNHEIMER i Kruiêkade Botterda n QabreTetwrd door Z U dan Koning der Belgen Hoofddeptt Toor OOUDA de Bear A VAN OS z Specialiteit Toor bet ttoomen en Terras Tan alle liearenen Dameagarderoben alsook alle Kiodergoederen Speciale innohtiiig roor het atoegien tu ptuonemantele Teeren bont eni OordgnaB tafelkleeden eni worden naar de uienwate en laatate methode goTerid Alle goederen këtig geatoomd of goTertd worden onachadelgk TOor de geaondheid en TtJga a taal bewerkt IE ziii te Q 0 va d a wordt o WOES BDAG SS MBl GEOPEND AB0NNEHENT8KAABTEN en KAARTEN Toor 20 Baden k f ijn terkrggbaar bg den Secretarie dar Comminie Wgditraat No 49 Namene de Commisiie A D TU VR8UMIN0EN Saeretaria Hieuwe zending ontvangen Natilurlijk mil BIÏÏEBWATIR BU SLOTEMAKER Co Prijstre kMng 23 Jum 500 000 Mark all koofdprüa in het gelukkigit geval biedt de oiauwite gTOOtO Qeldverlotlng die door de Hooge Uegeering vso Hamburg goodgekevrd ea gewaarborgd ii üe voordeelige iDrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat io den loop van slaohtt weinige maanden in 7 verlotingen vau 118 000 loten 50 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter volledige beiliisiog zatlen Icomen daaronder zgn kapitale prijzeu Tan erentDsal 600 000 Mark bij uitnemeudheid eohter lnr iM 300 000 1 prqa a M 200 000 1 pry 4 M JflO OUO 2pri naM 76 000 Iprbi aM 70 000 Iprui ÜM l pr i a M prija a M priiien ü H Ipnia ÜM 2 priiien iM 20 000 26 pniien ii M 10 000 66prijieDaM 6 000 106prij an iM 3 000 206prijienaM 2 000 66 000 60 000 66 000 50 000 40 000 80 000 812prijnnitM 1 000 1518prJMiiiiM 400 86952 prüzenüM 165 1940 pr a M 800 900 184 104 100 73 46 81 itM prUa prije De aaaitaande eerite prijitrekkin deur groote door den Staat gewaarborgde Oeldrar looting ia ran amblawege bepaald plaati te hebben op den 23 Juni e k en keat hiervoor 1 geheel orgineel lot aleehta BL ot 8 50 1 hair 8 1 76 1 kwart l l U 0 tegen intending van het bedrag per poalwiaael of tegen rembours Alle eoatmiaaieB worden onmiddellijk met de grootate forgvuldigheid uitgevoerd en ieder ipeler ontvangt van ona de met het wapen van den Staat vooraiene Orgineele Loten iclf in handeD ni iedere bflatelling wordt kat vereiacbte oflloieelo plan waaruit de rerdeeling der prijaen op de veraohiileude ktaaaen ala ook de betreffende inleggeldan te vernemen ia gratia bijgevoegd en Kenden wij aan ooxe Begunstigera onaangevraagd ca elke trekking de offioieele lijiten De aitbetaling der preien gesehiedt ateede prompt onder waarborg vaa den Staat ei kan door directe toezending of ook naar verkietiog der Belaoghebbeaden in alle grootere plaateen van Nederland bewerkilelligd worden One debiet is steeds deor het gelnk begunstigd en onder vele andere aaaKienliJke praten hebben wij meermalen volgens offioieele bewijiten JH eerate Hoofdprijsen verkregen en onto mSkligera lelf uitbetaald o a Hark 260000 100000 80000 60 000 40 000 eu Het is te roortiea dat bü deae op den hechttttn rondaltf efCMIgda onderneming van alle kanten op oene zeer werkzame deelneming bepaald kan worileii gerekend men gelieve derhalre wegens de reeds opZiandeD sijnde trekking alle orders ten apoedigeta reohtstreeka te lendaa aan Kaufmann Simon Bankiera eo Qeldwisaelaara in Hambarg P 8 Hiermede danken wlj vOor bet vertrouwea ona tot hiertoe gesobonken on daar wij bij bet begin der nienwe verloting ter deelneming inviteeren sullen w i ook voer bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven uu j BKbadMjrligl e maklnlykale poetamldilal vfll Uanva a vooral damsa tn Klikdereehoeri la de Apptetuor van C M Millar ama laalMtr l4 Mio IM ap nuun en fabrlekemefk t llsaraa Te huur ofte koop aangeboden onn terstond te aanvaarden Een praclitLg ixet ixigr©3±clxt WEmmm met im staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Wtc ui f de VicroriaJBron f e Oberlahnsfein by£ms Tafeldrank Van hé ninklykef uis dw feder anden I er ffrwme Brfolg rfw 1 êivungati hat Aitlm tu rar j wttrfJUoaen yachnhmungen m mi Hui kuife dther uifwa ittetn nth trfen H ÜtoUvn mie nu mi Otnot cütt m lolcfmn Eltênhêndlunien uaiêfffêiêt wM itebtnêfimi muithingtm SSJPrvmiatmnuiaZeugtUêmtMtkiMlt g Z Patent H Stollen low onoTertroffen rof Dr Liebers welbekead I WTnr KSACBf II I l AUeeD echt mtt rabtiakimnt tot voortdurende radicale en zekere genezing ran alle lelia da meest hardnekkige zenv ziekten Tooral ontetaan door I afdwalingen op jengdigen leeftgd Totale genezing van elko zwakte Bleekzncht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysTertering OuTennogen Impotettz Pollotione enz Uit Toerige proapectnaaan l rijsper Seach tl 1 t 8 11 V dubbelefleich 161 CentrimfDepat Matlh r d Vegle Znltbomrael Denuta O Happel s Gravenbage C 1 W Snabüii Bottetdam I iN r s M Cleban li Co Amsterdam liobrij en Porton Utrecht en bii alle drogisten tegen Jiehl fcortem ia de beeta hwrlvinc tega Rbeomaiek Leade jnen tegen fc j fciter PiJB ExpellBT TU Z M den KOKUtO van BBLGIB Indien gij hoeetlt gebrnikt de ellerweg bekroonde en Woroldberoemde Superior DmiveuBarat Honig Eitntot FLACONS T n 40 Cta 70 Cto en 1 verkrögbaar hy Firma WOLFF Co Weatharen 0S ffouda i B H Tl MILD Veeriial B 126 te aouda k BODMAN Moordndu J C BATKLAND Botloop B y WIJK OudmatfT U KOLKMAN WadünMvtm tSSLJi W l moet daa aleede b ieda kniageafa Pl O eeat 76 eeat en 1 20 de flae h Teerlundea h de meeste Ipodieken en bu r AL eïckter t Oe Ie Belleidara Te GOUDA bg C LUOË i Apothelifer Markt en bg WOLFF ii Co WesthBvea 198 ZAADHAIimEL ELEIWEGI Gesorteerde Bloemzaden geschikt om buiten te zaaien 12 pakjes in schoonste aoorten O ü 25 g Bokroonil Tsntooii I telIiDgSohoBDiiuüisry IWIIIMHI a Uac Aag 18W W nUb6r Mi U Sdum Appr tDW Upwla Satin u ara da b t niddalaa vor hal aonaar moaito tirio Dnwarj u Ito IMaa Qati Aa iti W la rtawsaa ijnbem Gekleurde zakjes met Bloemzaden TOor binnen en baiten 12 Btnk 0 75 25 l dO Por atnk i Ö IO Aanbevelend J P HOOVTJMAIV defMtt Xo ftt De met mtzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 25 franco pf post ƒ 1 70 Akonderlijke Nommers VÜF CENTEN Biitteolandsch Overzicht Nog ateadi zgn de bericbteo ichtarscb vaa bei oorloffiietreia Het is mogeiyk dat dn Tlot n eUur oDtmoet bebbeo De eaknderi no admiraal Sampson en van commodore Schley babben last oatraDgea zicb naar Siintiaga de Cnba te begefen en ta trachten dmiraal Cervera tot dco elag te nooi xaken Volgeoi het bericht tao Port ao Pridca op Haïti il daar Zoodagarood een hewi kanon I vDur gehoord io ooorde gke richttag do io de richtÏDg waaiio Santiago ten opzichte van Poit aa Prince licht Maar vao het verloop van dea trgd i verder niets belceDd Bgoa eiken dag komeo nog berichten Tao pogingeo door de Amerikanen gedaan om op Gaba te laodeo maar telkens orden die pogingen door de Spanjaarden fergdeld Thans b eft de Amerikaanstbe regeariog de stoomboot Florida nitgernst om levensmidd leD ammunitie en mnüezsla naar Coba te brengen voor de opstandelingen Het is echter de vraag ai do reïi van de Florida getokkiger wecea aal dan die van de Gaasie dia oover richter sake moest terugkeeren Da ttlettwe Ffaoscba Kamer telt op 581 gaVozeoen 210 nieowe leden waarvan echier 18 reada in ecu der vorige sitting hadden Toch ia een getal an 192 nieawelingfia of bgna een étr o van het geheel bijzoDder groot De repoblikeinen hebheo U zetels ver loran en stellen thans 225 leden De radicalen en rnoicaal BOcialisten erliBS D 5 plaataea en komen op de 182 de Booialieten vrinoen 1 ep komen op 54 da ralliéa winnen 5 45 da recbtertyde wint 6 49 en de partg der revinie en de antisemieten winnen 4 26 De repoblikemen en de radicalen zunder Booialiatiscben bgnaam vormoa te samen 31 leden en kannen das eeo meerderbeidapartg worden welke dan echter eea meer voornit trevend kabinet dan dak van Móline zal verlangen Ëokel met de 57 rallies verbonden bigven de repoblikeioen ia de minderheid en hebben zg de stemmen der racbtengde ooo dig ala tot dusver V De Dottacbe Keizer heeft de fori e weak de Tersohilleode wetiontwerpen tot inToeriog Tao bet nienwe Burgeclp Wetboek oorgelieel DnitichlaDd door tgn onderteek ning tot rtten erheiOD Het giootMbe werk waaraan 20jear i gearbeid kan dei met 1 Jan 1900 worden ingeToetd De Eeiier heelt thans io den Reicb anr eig r den Staatssecretari oor jnatitie Nieberdiiig en rijn mnM nttr n openltik daok hetnigd Het Leven te Baden Seu Jtuêuteke Roman v or den grootea gver en toewuding door hen lig dien arbeid betoond De heer Nicbarding is luven de orde van den Rood n Adelaar eer te klaata verleend Onder voorzitterwhap van graaf Thon iada OüMPorgkwhe ministerraad Vtgdag büwnnekom a eo heeft besloten dat de U ksraad l Junt zal worden opgeroepen Beslis werd verder dat de voorloopige taalverordeniog van baron Gaotech in Bohomeo eo Moravië r al gehandhaafd bigven totdat de parlementaire commissie wier benoeming tich iotussohen oog laat wachten een rgkawetgeviog betreffünda de talen xtl hebben ontworpea De Ooitenrgk ofae minister van FinaueiSa Kaitzl heeft aan eeo janrnaliat verklaard dat hg Tooraemens ia bet zegelrecht dat op 3e dagbladpers zeer drukkend gewerkt beeft af te schaffen Verspreide Berichten Sp oje es de Vereeolgde Statei Verscheidene bladen maken telegrammen uit Washington openbaar meldende dat commodore Schley in het gezicht van Santiago da Cuba gekomen ia Aan het tËveoiog Jooroalc wordt oit Port aa Prioee gea ind dat volgaoa een W legram nit Port de Paix sttrk kanonge bolder gehoord is io het noordpn in dS rioli iing van Gobi Men telde twintig schoten Het schieten dontt voort Ëen telegram nit Key Wetitann het Jonrnal meldt dat de slad io groote opgewotideoheiH verkeert wegens het gerocbt dat het Amerii kaanecbe schip Mangrove dat opzettelgk met bet doel oitgerust is om lelegraafkabela at te Bogden door de Spanjaarden op de coidkobt van Ouba genomen is Generaal Miles gelooft dat 85 000 man noodig zollen eyu voor de krggaverricbtingen op Cuba men verwacht niet veel hulp vao de opstaodelingeD De blokkade van Manila is door de regeeriag formeel afgekondigd ï e regeering overweegt bet plan om opoieaw trgwilligers op te roepen ten getale van miosteas 50 misschien 100 000 Votgeos een ambtelgk bericht oit Havana heeft eeo sterke bende opstandelingen de stad Palma Sotiauo hg Santiai o de Cuba aangevallen i maakten daarbg van anelvoorne schat gebruik De bezetting van do plaat t dreef hen terog Alle berichten wgnen er op dat eengroot zeeslag in de Cnbaansche wateren zooal niet begonnen toch aanstaande is De fjondenschH 16 Ï4 reikte heai hare beide handen toe Iscbto bloosde daarop ptotuUng keerde tich om en verdvreen met deoEelfden Isoh uit de kamer Ëeoige oogaDblikkeQ daarna kwam zij met haar jongere ituter terag sag hem weder aao mal dien diepen batooverenden blik en zette zloh naast hem neder Aaovankelqk kon sij niet spreken maar lij rucfatle slfloUts en bloofda Daarop begon üj hem over igne beügheden te onderhoaden wat z vroeger nooit gedaan had Later in den loop van denzeUden avond verontachnldiKde zij zich ms rmalen dat zy hem niat gaaoeg bad weten op pr s te iteilen verzekerde hem dat ijj daarin echter volkomen veranderd was bracht hem vervolgens door enkele betnigingen van hora ejmpatkie voor de republiek ia verbazing h bad deatljdi een oprechten eerbied voor Kobespierre ea betroavde zieb niet Uarat openl k te veroordaelen en eene week later wist bij zelfs dat zq hem beminde Ja cog lug herinnerde hij zich diaa aerzten dag Toeh vergat hy ook niet de latere die dagen toen hij het nog niet durfde geloovM doch het hem vervolf ns tegelijk ten zeerste verraat en verrukt doidelgk werd hoe dat onverwaehte galak begon te ontkiemen opwiea en zioh fiiad Üli alles om tich hean verteraid plotseUd in al s aa groottt oprabaarda Dat warm da beerlijko oogenblikkeu der oerata liefde oogenblikkon die te loot zijn ora in 6 a en Uotzelfde leven voor de tweede maal terug te komen Irius werd plotBflHng soo ge twae aU eeo lam loo Moht ala sijde sn buitengewoon goedhartig Z begon de jongere kinderen te onderrichten niet o de piano want zy was zelve volstrekt niet muzikaH maar in t Fransch en Ëngelsch Ook in andere opüoliten hield zy zich met bare broedeti en zustera buig ea stelde nu ook bal ng in de buïahouding fn vervroolijkta en bezielde alles Nu eena iprak zij Bonder op te zien dan weder zat zij stil en geroerd ter neder zij maakte alletlji plannen en verdiepte zich in eindalooze gedachten hoe zij met horen geliefden Litwinof aan het tot standkomen van een bawelyk twijfelde geen van ben beide gemeenschappetyk zoa strydeo en arbeiden rJa strijdfu en arbeiden en vó6r alles reiien had Irina dikwyls gexegd Voor alle dingen wenaolft zjf Moakou zoo Bpof ig mogelijk te verlaten eö als dan Litwinof daartegen inbracht dat by zijne Mndien op de Universiteit nog niet voltooid had tfi antwoordde zij hem dat by immers te Berlyv pf ergens anders zijne studiën wal voortzettten kon na bedwong zioh niet in de uiting van bare gewaarwordingen zoodat hare liefde voor Litwinof niet lang voor de ouders geheim kon blijven Ofschoon zy er niet bijzonder mede icgenomeo wareii begrepen tij toch nadat alle omstandigheden beboorlyk overwogen waren dat er geen termen bestonden om dadelijk bun veto ait te spreken Litwinof bezit een tamelyk vermogen dacht de Vont Haar hij ia niet iemand van geboorte 1 merkte de VoHtia op Gij hebt gelijk aatwoordda da Vbrst van VoeraaBu faaiilie is hij Dog vele dingen te zeggen eo te laten eggen Ik lal mg nisi onttrekken als man mg billgk eo wettig bebandeli Word ik door het hof Tan cassatie naar hwt bof van Versaitl atsTng gezonden dan at ik met vertronwen daarvoor rerachgoen maar Ik moest pio Rterren tegenda bnitangewone voorwaarden waaronder hetprocei eergisteren begonnen werd EuYpra Volgena een nader berieht van het gevMbttnsschen de Derwisjen ouder Osman Digna en met de Eogeltcban verbonden Hoedai ners onder majoor Üeoaon kregen da Derwisjen 350 dooden en 500 gewonden Osman Digna diein de dy gewond werd kon nog net op eenpaard onifla hten i DintsoHtilft I In het geheet bigken bij den brand Ia d mgn Zotlein bg Dortmaod 43 Koleodelveni omgekomen en es gewond te zgo iet onheil wojrdt geweten aan bet plichtveraaiai van eea van de werklieden Ook in bet Ooiton van Dait hland ia hal boos weer geweest In Posen tj n Tereebeidene meoscben door den blika ni ge lood riddergoe deren an boprenhoeven in de aich gelegd en is door hagelsli onberekenbare eobado wugerioht BINNENLAND TWEEDE KAMER 7 itting vaa Dinsdag 24 Mei 1898 Bg de voortgezette beraadslaging over hei wet ontwerp op den Persooolgken Dienftplicht deelde de Miniiter van Oorlog mede dat bet vMte bmloit Was om tot portie verdeel ng van het blgvend gedeelte oier ts gaan In verband hiarmade 0Dtrie bg de aanneming vaa het amendamentVan Kol dat ruiling tosichen bei btgvfod gedeelte oitilaït als nadeelig voor den rgke en den werkman zonder dat s lAods belang in t miuat ermae gemoeid is De beer Havoroin Lohman baidigde den hetr Gladstone ala een groot stastsman sterk tn bet geloof eeo strgdar voor recbt en gerechtigheid eo voüi de belangen zijns volks en h t lot der verdrukten over de ganaehe wereld De spreker achtte bet ploegenatelsel opgsoomeo in da wet verkeerd als oedeeüg voor de mansehappon der tweede ploeg dia geen werk zoodee vindt n gedorenda da 4 maanden welke zg vrg rgn in afwachting dat zg ala biy end gfd olto moesten opkomen Hq hcbta zijn nmenrtnment y legt op dergelijke zaken eeo al la groot gewicht tnorkto Litwinof op Uy zijt een echt student herhaalde Ky Was n fiiea pas distinguif Kn terwijl zjj hem den rug toekeerde verliet zij de kamer Wel is waar smaatUe tij hem eoo uur later om vergilfonis la t algeneen beleed zy gaarne voor hem iiara schuld alleen on dat was seker vrij souderltag zij bnsehuldigde zioh dikw ti byksns net tranon ia de oogen van slechte eigenschappen die i niet bezat en leucbenilu hardnekkig de gebreken die baar Inderdaad eigen waren Op een anderen keer voad bij haar in tranen met de band onder het hoofd met loshangende haren en toon bij hevig ontsteld naar de reden harer droefheid vroeg wees zij zwijgend met den vinger op hare borst Keue butveriag liep Litwinof door de leden l e terinR popelde het hem door het bart en diep ontroerd nam hij hare fijne witte hand io de tyne Ben je ziek vroeg bij met bevende steai ia gewichtige aangelegenheden sprsksn zij raeds faui Haar Ik vlieg been om den geneesheer tuhaloii Irina liet hem echter niet uitspraken en stampte boos met de voelen Ik beo volmaakt gezond maar dU klaed begrijpt ge dan nietP Hoe dit kleed zeide bij Dat Ik geen ander bezit en dat ik selftgadwongea ben dit oude leelijke kleeil zelfs dan sao ft trekken als jij als gij ons bezoekt dat dai h bet gij zult my asschspoetster aiat meer lief bebben