Goudsche Courant, donderdag 26 mei 1898

Ulrectc Spoorwegverbindingen met GOUÜ l Qeuds n t a io u t io a u a is 9m Koordrachl door 7 8S 11 Hieuverkerk 7 g 8 4 HM Oapelle 7 411 8 i e t ll RoMnnisii f 80 l U 8 d c I SO 94 t 4ai0 1S 10 81 11 81 51 Zomerdienst 1898e Aangevangen 1 Nel OOUDS KOTTI DlMriiniev 11 18 11 53 1 11 8 l 8 C7 4 58 4 5i 5 11 5 51 8 L4 7 31 7 55 s 1 s 6 5 V f f V 8 08 1 7 sa 6 18 r i Ot s 14 iJ 6 1 e s l li 18 8 1 81 8 80 4 15 5 88 5 10 5 40 ll 4 3 7 6 1 16 Tijd van tireeD ich 8 30 8 5 58 10 04 10 38 10 11 10 18 t 10 85 8 48 4 10 lO la 10 S4 10 54 l H s 11 e ftotterdua 4 45 6 i 8 15 8 51 7 85 T Ii 8 40 V I8 Oapelle 4 58 8 08 ifieuwerkerk 6 04 8 11 Moordraekl 5 11 8 1V o ds 6 17 a 6 S 7 10 7 46 8 11 47 11 58 f e 10 18 10 1 11 86 11 58 18 87 1 44 8 60 S 4t 4 06 4 4 5 86 1 86 10 88 1 54 4 60 10 8 r s I Ol s e 4 67 10 48 8 01 6 04 114 11 54 lf 08 18 47 8 14 H nt 4 06 4 14 8 10 6 45 5 55 8 17 7 85 8 87 8 84 8 41 8 47 7 45 8 rt7 47 64 10 81 80 10 07 10 10 a s lo so stt Ke 5 41 7 10 7 M MS 48 10 11 11 87 ll SB IS H 1 85 8 41 j fs 40 4 4 38 5 80 1 7 80 7 51 8 11 10 05 Voorburg 5 58 t a s Jl 10 17 v e t 1 41 s s a 4 88 v 18 e p 8 84 Zoelanneer Zeawssld 8 8 10 11 1 66 s s a 4 53 30 8 48 evenkutsen Moerkspells 6 17 10 43 w $ n i oe v a s 5 04 8 3 8 58 Tnnits J8 7 41 8 08 8 08 10 18 10 64 11 57 U ns 11 50 1 3 14 448 4 87 5 15 60 7 4 8 11 10 10 10 8 eOVOA DEN B41G vil rosa 7 8 8 80 8 17 8 88 8 57 10 14 11 15 11 18 11 18 18 18 Ü U 7 48 8 48 t 11 0 s 1 8 7 68 8 61 e a U s 11 s 8 07 0 03 e 11 s 1 M 8 18 08 8 45 18 10 85 10 44 11 41 It 18 48 1 4 8 48 1 41 4 M 4 18 5 11 5 14 11 7 34 7 11 Ki f 54 10 1 88 5 7 84 10 18 it sas 8 1 10 81 t flf e 8 88 10 88 6 S 6 63 8 88 8 88 M4 84 9 88 10 88 11 5 K o U U 4 4 M TliHB4M 8 14 8 l i1 H iet n n 17 in W 8 1 05 I O 86 18 48 5 00 8 87 8 40 10 08 M 87 sSO rsli ri 0 ls u 18 11 41 e O I S A 1 T R O N T U nra 0 34 7 U 7 18 8 14 Of 10 18 iO 57 18 00 ll l 18 58 8 80 8 17 4 81 5 10 5 47 05 55 l t door 10 11 14 1 37 1 87 7 10 10 t 1 10 11 88 18 81 8 41 ai S4 6 46 1 14 7 18 8 48 10 8810 7 04 7 1 8 88 8 66 8 10 61 11 4 18 S8 l tS 3 08 8 6 0 6 04 88 4 7 8 68 lO tHi 1 84 64 Viast TlTs 1WI5 8 10 a 05 11 18 8 53 8 45 4 45 aïUns 45 AsBS W 7 80 8 15 9 80 11 30 S 8 4 00 6 00 818 00 10 00 10 aoada 8 18 l 18 51 l tt 4 47 1 48 T 4 1 48 II 10 8 48 8 00 a iO 10 11 10 38 11 88 18 01 1 37 3 08 3 8 8 66 4 41 8 31 HO 7 6 6 8 07 8 85 0 8 10 8 16 10 31 s 11 55 11 84 3 47 4 16 6 50 7 13 9 10 8 81 lO 10 4 4 84 8 38 Ma 58 10 6 11 10 toe itrekkende om dt ODbitlglm werliisf der DnmmarrerwibseUaK a da loting zoo mogelgk te Toorkombn door io roeriog tsd het iteliel aD Trywiltige aaDgifte met loting ileebti voor bet geval er óf ta veel óf te weioig Tr vriUigeri zga in bei eerste geval lansebeD de frgwilligeri oadtrliog ia bat tweede geval tOHChen el de maBMChappeD der Hehtiog De heer Pguappfl beêtreed de nammerverwiiieliog aU itrödig met bet wezen vaa een oatioaaal leger ook in bet blgvesd gedeslte Ia de arbeid van bet blgveod gedeelte Militieplicbt dan moet t zyn een plicht voor allen gelgk zonder oederKbeid Üe beer Van der Zwaax bmchonwde de onmmerverwiiieliog voor bet bigvend gedeelte als beretel der uummerrerwisseliog in t algemeen meenDe beer Kerdgk verdedigt het amendameot Van Kol De heer Van Karnebeek ooderiteant het regeeringavoomtel en bentrgtlt de amendementee De beer Noltiutf bed van den min Borgeeiui gewacht dat hg even ale Kerdgk opgekomen zoo tiiyo Toor bet damocratiicb amend Van Kol Da heer De Ru wgit nogmaali op bat mi tfliir belang van hfi big vend g deeli s en stelt TOor de nommerverwiaseling alleen in hetzelfde garnizoBD toe te laten De min van binaenl zaken ontkent dat hier van privilege sprake is en aobt ongewgzigde aanremioo van bet regmrin ga voorstel het meest in be betBBg der zaak hoewel geen der amendementen voor de Uegearing onasnoemelgk iv De min Tan oorlog bftpreekt nog eeoige détails nit militair oogpont Na repliek van enkele leden heeft de stemming plaati waarvan de oitslag als volgt tiet amand Van Kol wordt verworpen met 58 tegen 37 stemmen Het amendement Lohman wordt verworpen met 61 tegen 34 stemmen Uet smendement De Has wordt verworpen net t tegen 43 stemmen Art 124 i das ongewyagd goedgekenrd De beraadslaging wordt geopend over het voorstel tot wgtiging art 127 der mititiewet vrgstalliogen De heer PytterKeo licht sgn amendement toe strekkende om de batrekkelgke zinsneden in het regeeringsartikel tot vrgHtettiog vaa geestelyken enz te vervangen door eeo algemeeoe bepaling dat in byzondere gevallen door de kroon onthefBng van den werkelyken dienst kan worden toegekend ala by d f militie ingeIgfdan apeoiaal met het oog opdekostwtanere De heer Troelstra bbeft bovendien voorgeiteld om de ontheffing voor de toogenaamde kottwinneri in het regeeringsvoorstel faealtatief imperatief te stellen Door den beer Van BjUndt Apeldoorn is bet amendement verdedigd tot vrgstelliog van de proteataotaohe broeder diakonen De vraag near plaatsen opeen der triboons te Amiterdnm die opgericht worden om tgdene de inbnldigingffeeaten den intocht en den all orisoberi optocht te konnen zien ia volgene bet Ubl reeda zeer groot tal van plaataen sgn reeds verbourd Op tribnne A tegenover de Weesperpleinbrug is plaate voor 218 op tribune B bij het Paleis voor Volkavlyt voor 424 op tribnne C Frederikiplein voor ol8 op tribon D Haadbnisstraat tegenover het telephoonbnrean voor 304 personen Alle plaatsen op deie tribones die overdekt t jo kosten f 20 Qouda Kevsshuiten Moerkspetle 7rf eLermeerZeg sard Voorburg Hsire llouda 5 80 3 Oudew 6 85 15 Woerd 6 48 7 8 irankl 8 Ulrroht 6 86 33 7 45 S S7Woerden 5 49 63 8 0 Oudew 8 14 a Oouda 8 87 t Ot De tribnne Ë Uaadhnisstrsat tegenover de Kiezersgracbt is niet overdekt en biedt ruimte voor 1171 personen Da 371 boveupIsaUen kosten f 15 de 800 daaronder gelegene i 10 per plaats Zeer waarschgolgk wordt aan deze groote tribone een bar verbonden Voor de nitvoering van het Nrdarland cb GymnastiekVarbood die te Amstetdarn bg gelegeobeid der Inholdigingafeesteo zal ge ieveo worden hebben zich reeds 52 meenigiogeD aangemeld Onder preaidinm vtn den beer HtHrsman te Krimpen a d Ijek werd gister te Utrecht eene bgeenkomat gebonden van een dertigtal graan achorsen pelmolensars waarin besloten werd tot de oprichting van een algemaenen Nederlandscben Molenaarabood die ten doel heeft door alle gepafte middeirn verbetering te brengen in de politie der genoemde molenaars en de behtirtiging bnaoer belangen Men zal dit doel trachten te bereiken door onderlinge aamenwerkingen door oprichting van afdeelingen door geheel ons land De setel is gevestigd te Utrecht H t beatnnr wordt gekozen door de afgevaardigden en lal bestaan ait teven leden Op de atatoten zal de kooioklyka goedkenring worden gevraagd Uit het verslag der plaataelgke comnisaie van loezicbt op bet lager onderwya in het Uaartemsche gemeenteverslag neemt de H Qt deze eigenaardige bjjconderbAden over De heer C de Vriei hoofd der koatelooaa school Cf werd benoemd tot hoofd der derde tnsicheoschool die op het Leidecheplein Van de 739 leerlingen van de koaielooze school giogen 567 met hem mede en verkozen liever schoolgeld te betalen dan han onderwijzer tï verlaten de ooders wilden banne kinderen niet aan de leiding vun het hoofd ooitrekkfn die tot beden het onderricht van hnnne kindere hrd behartigd De ooders toonden das het onderwgs zeer te waardeerea Gemengde Berichten Gisteren namiddag is ua eene kortatoodige ziekte te Leiden in den ouderdom van rnim 83 jaran overleden dr Johannes Jscobna Prioa ondboogleeraar bij de faculteit der godgeleerdbeid aan de Leidecbe ooiveraiteit Men sohrgft nit Wesaem Drie Daitacbers vader moeder en dochter stappen in om een rgtoer te maken Atio de greoaen gekomen vatten zy bet beeleitopeven een bezoek te gaan brengen aan bet gaitvrye Nederland Daar naderen op een afstand twee heeren blgkbaar komen zy op bet rytblg af om te zien wat onze Dnitacbera hebben Deze vinden twee fletseben wyn ea vier Öeischen spoitwator sage and schreibe twee en Ti er en nn moestee onze goede baarlni mêe van Pootios naar Piletus totdat zy eiodelyk gracht kwamen bg den inspecteor te Roermond De booswichten c wy bedoelen de Duitsobers moealeo de béwóata flessehnn afgeveb en on degelgke borgstelIJDg konden zg opraklten Sg Zaterdagmiddag is te Utrecht aan den Zeedyk een hyna vgfjarïg knaapje gestorven dat met een onder kind samen in een bed sliep De moeder hield het overlgden voor den vader stil die het eer t Zondagochtend bij bet wekken van het ondate kind merkte omdat de laatvte zich beklaagde over het feit dat zgo moeder hem bg bet reeda hyna een dag gestorven broertje bad doen slapen De vader op tboogit ontsteld baaMe de buren er bg de politie ontfermde zich over het jgk om voor den aohoaw en teraardbestelling te Borgen V D Bg d don 11 U i t ii ovarstiuD ran dn Noturii D R Sanator ftahoaden trekking dér pniiiiebeirü o de Uitge er van deB z r ton geschenke ungebodeo □ de bonnéet op dat Mode Weekblad No 13 24 nn dm loapwda Jiarf ng ign de prgun gsnilen op de Domoen 7785 en 7874 Etk der winnen D me Fabrmann Laat 9 3 Alkmaar ao Moroa C t d MngMnbargh t Tilbarg ontving eene SingerNaai niaeh ne VibratiogSchntile No 3 Gexune inkoopeprgi 57 Ö Voor de inleakenwMieo op No 25 36 an dezen Jaargang tgn weder 2 Singer Naaimachioen beitemd De inteekenaraiaeo znllen bet preaie bewg ootvangea bg de Ba ur No 32 terwgl da trekking sal plaati bebben ia Anga tos aanstaande Bg het Ewemmen in de sterk atroomende Heiligcnbargerbeek te Amenfoort ii da 23jarige AdoK da Vriea Tardrookan Ëaniga oogenblikken later fond man ign Igk Toen giaterenarond de trein vaa Amsterdam □ Mr Amertfoort vertrok en reeds in beweging was kwam een haar aaoloopao die eeoige brieven in de but van bet pcwtrgtoig wilde werpen Hg ttinikelda achter en viel tniscben den trein en het perron Zoo werd hg door den trein medegesleapt Dit zagen eanige raizigeri die direct aan de noodrem trokken en zoo den trein tol elilsland brachten De man bleek an alteen eantga wnnden aan bet gezicht bekomen ta hebben Rassisehs monnikan in aan klooster ta Kursk sgn betrapt op eane vrome bedriegerg het maken van een wosder Ëenigen tijd geleden nl bleef eeo Maria baald in hnn klooster op wonderdadige wijze oogaregeerd toen in die kerk aan geweldige ontplofBog plaats bad Na meldt men aan N 11 Ct c nit St Petertbnrg De zaak is gerecbtelgk ooderzocbt en nit dat onderzoek is gebleken dat er een mgn gelegd was met zooveel kennis van zaken en de ontploffing zoo goed berekend wa dat er geen twjjfel bleef of er varen een gewone roovers of diaven nan t werk geweest maar mensch n die volkomen vertrouwd zgn met pjrrotechoiek en artillerie zaken Nn wonen er in bet klooster monniken die tot voor korten tgd artiUena ofiicieran waren en bet is nitgekom n dat die beereo bet heela saakje op i getonw hebbeo gezet Da mgn m zoo handig gelegd dat het beeld gespaard moest bigvan Het doel wa bat klooster te verrijken en dat is dan ook volkoman gainkt want pelgrims nit alle oorden des rgk hebben reeda fabelachtige sommen naar het klooster van Kawk gebraebt en wat er verder ook geschiedde moge da legende van het wonder beeld zal wel bigven leten en werken De minister van Justitie heelt den moed gehad den tsaar de volle waarheid bloot te leggen maar deze heeft bevolen de zaak in den doofpot te stoppen Hg vindt het zeker beter ia t belang van den staat zegt de briefschrijver betvolk in den waan te laten dat er een wonder gebeord ia dan mede te deelen dat er onder de jgeestelgkheid znlke schorkeu roodloopen Da monniken evenwel die het acbandetgke werk verricht babbeo en allen die er bg ba trokken waren sollao zeer strenge straSen nndargaaa 4 11 15 M loutt Vassf n S Aan dan kant van dan straatweg bniten Amsterdam nabg da fabriek der heeren Btooker hield eeo reiswegen tijdelgk mat Het paard was afgeapanosn en graasde in het graa aan da bermen van den weg Tarwgl het echtpaar in het gras gezeten aanig vlechtwerk verrichtte begon hhn tweejarig kind dat op eeoige pa tseo afstand in den open wagen te slapen wai gelegd plotseling Inidkeela ta schraeewen De onders snelden nog bgtijds toe en zngen een groolen roofvogel zich verwüdaran Het kind waa gelukkig ongedeerd Naardebetehrgving van perannan die dasaa vogel mot groote vlncht boven de Waaaparzgde en BaiteoAmstel hebben gezien verondersteld men algemeen dat t een steenerend is geweeet Oelgk neen weet werd een paar jaai geleden in de bonrt van Diemen een saearend gaaebo ten Nieuws In da volgende maand zal het 25 jaar geladen ejjn dat prof J D t d Waala ta Amsterdam zgn beroemd proefschrift over d continuïteit van den gsstoeetand en dea vloeiatnltoaataod in het openbaar ie Leiden verdedigde Dit merkwaardig gaachrift is de grondslag gewotdan voor een grootach wetenscbappalgk gebonw waaraan naast dan grondlegger zelven tal van aatnarkondigan zoowel in ons vaderland als daarbnitan ia die vgf en twinlig jaar met vrncbt hebben gearbeid Wanneer Nederland tegenwoordig een eervolle plaats inneemt op weteoscbappelgk gebied dan dsnkt het dit voor een belaugrgk gedeelte aan den invloed door Van der Waals uitgeoefend Prof W H Jnlina te Ulreeht dr H W G £ ünckmann dr Ernst Cohen en dr N J vin der Lee te Amsterdam hebben zich vereanigd tot het bgeenbrengen van een fonds waarnit bgdragen verleend worden in de kosten van bet proefoodetvindelgk onderzoek op het gebied door den beroemden geleerde bewerkt met de zoo noodig dagelgkacha voorlichting sn den grondlegger der theorie De bedoeling is dal het londs geheel ter beschikking van prof Van der Waala sal worden gaateld In de 3e Wittenbnrgerdwaraetraat te Amsterdem is een 16 jarige dochter met het hoofdhaar in aanra ing gekomen met een brandend petroleomtoestel waardoor zg geheel in brand ia geraakt en erge brandwonden beeft bekomen De vader dia getracht had bet kind te binaschen bekwam aan baodeo armen en bfeoen eveneens brandwonden Beiden zgn in bet Binnen Gaathois te velpirging opgenomen De 14 jarige Hessel Rnnrds Veldhuis waa Ie Oppeohuizen bezig een koe te melken ei werd door bet dier zoodanig met de acblerpooteo op bet hoofd getrapt dat de dood volgde Ueo beeft de vorige week proeven genamen met eeo telefooiaohe verbinding Brnaaal Lisssbon Ondanks bet oagonsti re weder slaagden da proeven iMvredigend In eeniga groote atadaa van da Vereenigde Stati n bgvoorbeeld New York Wasbingtoo eo Philadelphia 1i aan de telefoontoestellen een bord met cgfers gemeakt waardoor abooné a in de gelegenheid worden gesteld voortaan dadelgk ast elkaar in verbinding té komen zooder de bemiddeling an bet eentraslboresn De bediening is zeer eenvoudig Wil men bgvoorbeeld no 2451 oproepen dan heelt mm eenvoudig op de cgfers 2 4 5 1 te drukken Is het gesprak afgeloopan dan kan nieo door een ander knopje hal bord weer op nul brengen eo da varbinding ia verbroken Deze oitrindiiig zal wel apoedig ook in andere landen ingevoerd worden lOv I I 4 I A lW 46 De Nederlandscha Bond van Post en Telegreafbeambten De Poste vertegenwoordigd door 55 afdealingan met roim 1850 leden heeft in de vergadering te Utrecht besinten ain de Tweede Kamer hel verzoek ta richten bel ingediende ontwerp in zake bet pensioenfonds voor borgerlgke ambtenaren zooals dat in roorgeeteid door de commissie au hel fonds in zgn geheel te verwerpen met oitiondering Tsn de gelgkatelling van onde en jonge wed wao en hrt ftv rKbot van bet batig laldo au u wesden tot verhoogiag dtr weduweapeneioeneB Moebt eehtw de Kaoter ran oordeel tgn de peneioengrondilagsB voor wedaweo op te voeren tot een maximnm van 14000 dan vragen dreeeanten voor d wednwen der mioetbesoidigde ambtenaren ook een ailiiniQni vaat te etellen oiadat by de bsataande regeling xg oiet knoDaa vooraien in de atlernoodukelgkete beboeltao STADSNIEUWS GOUDA 24 Mei 1898 Het aanlal kiezera toor do Provinciale Staten in het hoofdkieadiatrict Gouda ia aldns 1897 1898 Gouda 2218 1982 Baaatrectat 305 m Woerden 746 696 Waarder 131 146 Barwootswaardsr 125 108 Rietveld 99 90 Ondewater 450 418 Hekendorp 117 120 Fapekop 61 62 Langeruigeweide 117 121 Waddini eeo 482 488 Beenwgk 3S S44 Schnonhoven 561 6Ü8 Vliat 82 77 Stolwgk 383 S61 Oadarkerk 393 188 Berkenwoode 114 lil Gonderak 207 204 Bergambacht 443 426 Amnerstol 183 1 54 Ukkerkerk 500 519 Krimpen a d Uk 295 294 Knmpen a d IJssal 231 202 8602 8247 Een lieder avond van Nederlandtche Componialen te geven door de heeren Jos 11 Orelio en Goltfr Mann moest in Gouda mst vreugde begroet worden moest ateuo en waardeeriog ondervinden Gelukkig kunnen weconatateeren dat de belangslalllog niet ontbrak de sasi der üociateit Béuaia lelde een fliok aantal knnstkenners kunstminnaars en kunatvereerdera En of allen vojd aan bliawaarta zgn gegaan Wg gelooven dit wel De heer O elio ia voor Gouda geen oobekeode maar to h bewonderde zeker gisterenavond iadsr der aanwezigen opnieuw sgn krachten ioen hg een vierantwinligtal liederen zoo scbooo zoo heerlgk tea beeta gaf Alle verwierven een welverdiend applaus reeds hst eerste nummer Help nu u selfs strgdzangder Geniën met lot onpletten van het Wilhelmusf onde toonzetting maakte een voortrefTelyken indruk In de eerste aldeeling werd vooral No 9 bet kloosters uitbundig toegejuicht zeker om inbond en om voordracht Het tweede deel heratta nnmmars van Verhnlit Hol Nicolai Bernard iiweers sn andere bekende en gevierde componisten Do Jaatsie twse nummers van bet programma waren kunstproducten van den beer Gottfr Mann dieopzoo meesterlgke w den beer Orelio accompagneerde Waarlgk ese heeren hebben ona een avond van kanstgenot bezorgd die lang in dankbare herinnering en bewondering zal bigven voortleven Wg hopen en vartionwen dat het plan van de haatan Orelio en Mann em ona land bekend te maken met den achat sgaar eigen volksliederen volkomen slagen zal Zg hebben ons getoond dat in eigen gaarde veel achoonr te genieten valt Voor een deskundige bavoordealing zie men bat veralag dat ons welwillend werd vantrekt door den haar Bdnman alhier I i Verged van de Afd Goudae van het N Onderw G die gisterenavond gehoudenwerd hield de Heer Stappera zgne aangekondigde voordracht Hg zette kort en bondigmteen hoe de Onderwgzer moet leVbn aoor en van de achool en betuigde hoe de Onderwgzer die zich geheel geeft aan zgne ernstige taak en haar vervult met de noodige toewgding moest kunnen leven van de school hg betreurde het dat dit met alechte weinigen het geval ia Tot Afgov voor de Geweatel Vergad te Alfen werd benoemd de fleer W dn Hoed en tot plaatavervanger de HeerBdieggrond Voor de Alg Vergal te Wageningen werd tot A ev gekozen de Heer B van Dantzig an tot diena plaatavervanger de Heer O D Heg De bekepde 13 vr n over het wetaontwerp T B dan Leerplicht door het Heofdbeatnnr aan de Afd verzonden en waarover de Heer Lohman het onlange og in de Tweede Kamer heeft gehad werden beaproken en beantwoord Mot eene aangename tgding voor de volgende bgeenkonst sloot de Voimtter de Vergad B $ de op beden gehoadbn vbrkiezing zgn door Stemgerechtigde Ingelanden van den OoatpoUet met algemeene stammen benoemd tol Toorzittar de teer Mr D N Brouwer en tot Ud Tan het Bestnnr de heer C van Veen Voor A Ie s Omveahaga gfkendao AUa eiamena van bet lager onderwga zgn o a geslaagd de boeren J 0 Baara to Oadewatar en J C Korevaar ta Lekkerkerk W4DDIS08T1111K Benoemd tot onderwgzer aan de Chr schrei ta Voorburg de heer L W Van Heehelen alhier AminsroL De democratische kieavereeniging alhier beeft tot candidaien voor deProv Staten gestold de bh P Van der Hoog en A Kngff Hz aftredende leden tarwgl de leden in de keuze van de derde vacature werden vrggelatoo HiASTEiciiT De rekening en verantwoording van dan Hoogenboezem achter deze Gemeente over 1897 bedragen in oStvangatan f 16 346 43 de uitgaaf f U 299 33J derhalve een balig saldo van f 2047 091 NllvwBUUK 4 d IJsil Binnenkort zal men ten onzent ook van brongaa kunnen apreken De landbouwer A Regm alhier lieefl in een pas door hem geslagen wel oer gaabonder laten plaatsen Proeven hebben bewezen dat dat wel genoegzaam gas oplevert waarom hg besloten beeft zgne woning te doen verlichten door dat gas OcoBUUK 4 d IJsbl In de Vrijdagavond f ebooden vergadering der feestcommissie waren door de commissarissen overgelegd de inteekenlgsten hunner afdeelingen liet totaal cgfer bleek de verwaciiting nog te overtreflen en bedroeg f 1006 iizTiifBinzaK Voor de herstemming van een lid van den gemeenteraad werden 109 stemmen nitgebrocht waaronder 3 van onwaarde Hiervan bekwamen de heeren A v Reeuwgk 62 C Eindhoven 55 en D C Marck 49 St zoodot eerstgenoemde gekozen ia Lieder Arad vao Nederbikfae CofDpoBisten te geven door Jas U OrtMo en QoUfr Matm Het is bekend dat wanneer Orelio liederen zingt hg bij voorkeur oorsprookelgk Nederlandicbe oeenit Zeer dikwgia selfs uiuluiund vso eigeo bodem Hel hoofddoel vao de sedert een paar jaren oodernomeo rondreizen door Orelia Mann is bet bekend maken van het Nederlandscbe lied Liederen met een bepaald Nedarlandscb karakter moet men zoeken in vroegere tijdperken voornameolgk io de XVIa eeuw en vroeger en XVIIe eeuw Vao onze tegenwoordige liederen kunnen wij niet meer zeggen dat zjj een beslist Nederlaodscfa karakter dragen daarvoor is de knust te internationaal geworden Wanneer de Nederl compouiatao woorden kiezap ter compositie van eigen taal t gebeurt in den laaciten tgd nog al veel geelt t nog geen NlUrlamUche Muziek Het tireede deel van den bieder Avond Orelio Manu beatood uit liederen van Nederl componisten van deo isataten tgd De keose daaruit was eene zeer gelukkige t welk vooral bigkt uit Ter Insleolien Taveernet G Mann De Liereman van B Zweers Vrijheid van Hol De eerste Kost vao Jan BrsntsBugs e m a Door eene voordracht zooals van Orelio MaoQ konnea de componiateo zich gelokkig noemen Warmte in den sang éénheid tasschen zang en klavierspel Oit Nederlandscbe lie eren in den volsten zin bestood bet eerste deal vao dan avond tEm rigen NtdtrtatuUch Lied dat hebben wij immers niet te Deze bewering zal menigeen tot de zgne gedacht hebben alvorens de Nederl liederen voordracht van Orelio Mann gehoord te hebben Hoort men het Noord NederlandechB volk door een of andere gebeurtenis in geastdrill in feeatoljjke atemmiug gebracht en men hoort dao t lied waardoor t volk de meiijjte zgn stemming uit dan wordt men belaas zeer gesterkt in bovenstaande bewering Oewoonlgk bepaalt bet zingen zich tot het uitgalmen van Trek maar aan t touwtjes Tarara boijni dae ay en meer van die laffe nieta ïkeg geodeaoort Wordt men er loe geleid das zingt men ook Wilhelmo e en sWien Neerlandaeb Bloed Hat NeJerl volk zingt veel heeft een groeten achat van liederen maar onze eigen liederen zingen wg niet Wg kennen ze met Hetgeen Orelio Mann ons gisteravond te boeren gsf is slechtl een zeer klein deel van tOnt Uedt en welke juweeltjes van verschiHeod oort Mooi werden de liederen weergegeven iniiig scbalkscb geaatdriflig guitig bnrtetoohtelgk vertellend zooals ieder lied in en door zich zelve reeds t karakter heeft De ibpraak v io plaata Tan w klinkt mij vreemd b v Moeil icier em vijU gaen nmdeUn Gaen vandeUn al t nqe d4 see Evenzoo lOiyt sla tgiet uitgesproken Is dat niet méér ssAry wgze an uitspraak De beantwoording Uat ik ian taalkundigen over Op zoo n wgze ons in kennis te brengen m t onie eigendomaen kan zgn goede ait j wertóiig aiat 35 j j teragkoaun aan het volk 1 J wkkelijk klein getal paraonen in de gelegenheid waa deze voordracht kg te wonen M i sou bat doe om hst Nederlandich Lied weer te doea herleven weer terua te brengen onder t volk nseer bereikt worden door een toegangaprgv te tellen d o j ij menigte in de plegenheid stellen kan haar swsh Uii te learen kennen Ik geloof dat het voor de concertondernemera sakar niet minder lucratief toe tgn dan nn het geval 1 Hopen wjj ia volgend coacertieizoen Orelio Maun hier tarng te zien kunnen beveatigeu dat zeer velen daanoods ugen h lagen prj ervso gebruik gemaakt hebben met onzen lieder schat kennis te maken Aanberaling zou het verdienen de liede g n Vaderlandscbe Oeeslelgkeaoballsche liederen enz bg alwiueliug door eene vronwestem te doen zingen Om iu een volgend deel van t Li lerboek van Oroot Nsderlaod op ta nemen heb ik eonige Twee snogsn uit de 17e eeuw ontdekt Dat soa neg meer afwisseling gaven Mgnheer da Itedacteur hiermede meen ik M OW verzoek voldaan te hebben BoiiUAK UECllTZAKKN Door de Arroodi sements liecblbaok te Rottordaai werdeo gisteren de volgende voonissen gewezen Ze maanden leiieo J V V 56 jaar arbeider te Beenwgk die 10 het b gia van April j l onder genoemde geiseente drie eenden toebeboerend lan Frans Jongeoeel had weggenomeo Na de pauie tand terecht F C 8 22 iaar pakhuiakDecbt te Gouda Hg bekende in de maand December van h t vorig jaar een partij paardebaar ao op 8 Aprl d a eeo boollingval a drie geitevelleo te hebben ontvreemd toebehoorende aan sjjn patroon den huidenzouter B 8 BiJroeU Ie Gouda B kisagde toonde zeer veel berouw over het door hem gepleegde terwjjl voorte bleek dat de jeogdige koopmso S Cat ta Gouds die allarooguoatigat bekend atoal beklaagde tot deze feilen h eft gebracht Het O M waarschuwde dezen getuige dao ook dat op sgoa handelingen sterk zal orden gelet en dat hg hg ontdekking van een strafbaar feit etreng zal worden gestraft Do officier eiachta bekl s veroordaeliog tot twee maanden gavaoganisatraf Tfgen het vonnia onlangs door het Kantangerecht te Oom gewezen legeBI een vracMrgder te Koljjnsplaat waarbjj deze werd ont slagen van rechtevervolging nadat hjj had terechtgestaan wegen het vervoeren van een bnef tegen genot van vracht heelt de ambtenaar van het O M hj dat Kantongerecht hoogor beroep aangeteekend Het O M bij de Haagsche rechtbank oisobte pister tegen een gasBtter uit Kolterdara die m m perceel aan de Jan van Naussaustraat te s Hage diefstal met inbraak pleegde en die vroeger reeda meermalen veroordeeld wa 8 jaren gevangenisstraf VERSCHEIDENHEID In Londen kan men een oud strgder vinden die op zgn horst op de volgende wijze de radenen opaomt waarom hg eeo beroep doet op de algemeene liefdad ghaid Veldsisgen vier wonden vgf kinderen zes totaal vijftian s Een correspondent van Dalziel te Indianapolis meldt De Algemeene Vergadering der Preabyterianen heelt aao preaideol M c Kiolsy eau verzoekachrift gezonden om te gelasten dal geen gevechten geleverd worden des Zondags achoutbij nacht Sampson zou mocht bjj 3ervera op een Zondag oatmoeteo hem moeten vragen om tot den volgenden morgen te wacb ten met da vgandelgkbeden Naar gameid wordt zjjn de eerzame bewoners van Versailles woedend op Ziila omdat hjj hun proces zoo achrikkelgk bekort heeft De hotelhonders hadden zich ingericht op de ontvangst van een grooten toevloed van Parijzennars en een gjroot aantel keks en kellners gehunrd terwyi ook een voorbereiding de prjjzen verdubbeld on verdrievoudigd waren pit alles loopt nu op aiel nit en als depelitie geen maatregelen treft is er kans dat df ontevredenheid overslaat tor dadelgkheden Arme Zola ook hier vganden I r Esn toilet vao f 300 000 Do oorlog met Spanje s nt op het gezellig verkWr in de Vereenigdr Staten oiet den minsten invloed te nebben Benige dageo geledeil namelijk mtikte zekere mevrouw Cclia Wallace in bat Auditorium te Chicago varbazeuden opgang met eau even origineel als schitterend toilet Zg droeg een ooitoom vun gondbrooaat zgde dat haar ruim f 40 000 had gekost Bovendien was zg van het hoofd tot del voeten beban gen met diamanten en anders edelgesteenEen wsarvan de waarde door kennen geaobat wordt op pi os f260 000 De aztMitrieke doM is niet locals men wellicht soa meenan oen jonge lieftallige miss maar caa 6Qjarige weduwe die een waren harlstochl beeft voor diamanten waarvan sij dan ook een bewuderanswaardige collectie bezit Daar zg aa niet alle lagalgk kan dragee kwam mn Wallace op bet denkbeeld se nit te zaaien s ovar haar eostnaai Zelfa de alrookea barer rokkta waren met diamanten beaet Da kanarieaogela der Daitaehe keiseria Keizerin Aognate Victoria dia zulk een voorjieide voor kanariavogela heeft dat deze diertjea in haar vattrakken nooit mogen ontbreken beeft een aantal der gsvedeide rangers bjj da beroemde vocelkweekera Mackley Brothera te Norwich baiteld Zjj wenachte verschillende paren loowel mat ala aondsr kuif De kweakerg te Noiwich die door deo ouden heel Mackley roim 50 jaar geleden werd gesticht dankt haar reputatie booidsskelgk san ean saer gelukkige kruiaing tan kananevogala ait Si Andraaabarg in dea Hars met in I wild voorkonanda aoorten van Madera en da Oknariscbe eilsadso Onder de bestelde vogela bevindt zich een paar dat afstamt van dan allarhoogstan adel in de NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DKKN8CHE Glacé Handschoenen TOor DAMES en HBEBKN A van OS Al Md Taillanr Kleiweg E 73 73 i GOUDA Tmlepltmmm Xm 3t Beurs van Ainstordam Vrkrs 8 6 88 lOO i M 88 s alstltra Va 88 s 13 MKI NiuiauN u Oen Ned W S 8 dito dite dito 8 dito djlo dito 8 HoKOsB Obl Ooudl 1881 18 4 iTALia losehriivinu 18tl l OosTsiia Obl in papier 1181 1 dito in nlfar ll l 1 I uzlvo4l Obl met eeapoa 8 dllo ticket 8 17 88 17 48 1 481 Busuao OW nionenl l8M 4 841 dito Ceeona 1818 4 dito bij Rolba 1818 4 dlte bij llaps 1888 80 4 dito In load Isea M88 8 dite dila dito 1184 I Sr Hjs Perprt schuld 1881 4 Tuasil Uopr diav l eaa 1J80 4 78 Oao laeniog serie D 10 Oao Ie nlog serie C 81 looi s 100 uiD Ar Kir v obl 1188 I 104 Mzilco Obl Boit 8 k 1880 8 VS Vsaazusu Obl 4ontiap Ittl 81 AvrraaDAii üblbistlao 1888 8 lOi KOTTaaOHl Sled lees 18 4 8 100 Nau K Kt Haudalav aand 18 Arendab Tsb MiJ Oertiaoaten I 881 I allMaat hspp i dito 488 Arn Ilj ioiho kb psnribr 4 100 Colt M i der l s 1481 Naderlanilacbe liank aand Ned H ndelmsalaeh dito 18 N W k Pao Hjp b pandbr 1 180 80 881 U 118 808 IM i 100 ♦ s 88V 78 101 loot Eoll lljpolheekb psndbr S 101 Utr lljrpolheekh dilo 8 88 OosTOia Uosl llong bank aand i Bost HypothiKkbsiik psridb 4 j AuaisA KquI hypolb psndb 1 Mazw L Pr Liao eert Nsn Holl lJ 8poorw Mg aand M8 tot Kzpl f 81 Sp aand Nad Ind Bpoorwojfn uad 188 Nad Zuid Afr Bpm sand 8 dite dito dilo 1881 dilot iTALizSpoorwl 1887 8 A Eobl 8 V s Zuid lul lpirBslj A H obl 8 PoLBK Waraebau IVaauen aand i Busu Ir KuH Bpw Hij obl 4 Baltiaefas dito ssnd Fsstows dlte aand 1 Iwane Dombr dite aand I Kar 1 Uk AB0Bt 8p kap obl dito dite oblig 4 111 AltsaiKA Cent rae Sp M j abl 8 hio k SarA W pr ü v aand 188 ll ft lol 48 101 11 Al dito dite 1 n 8t Pater obl 7 11 Denverfc fiio Gr Spm eert vju Illinois Clentrsl obl in goud 4 I ouiav kKlsshvilleaart v aand Mexico N Bpw Mij Ie byp o 0 Miae Kanass v 4pot pret aand 1 is K York Onlaaiok West ssnd dite Penn Jbio oblig 8 741 j 181 108 y 108 100 117 188 Va Oregon Calif la hyp in goud 1 8t Paul Mlnn k Hanit obl 7 Un Pae Hooflnjn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 1 GAN40A Can Boutb Oert v aaod va C Ballw kNa loh d o O Amsterd Omnibus Mij sand Bottetd Tramweg Msata aand NzD Stad Amherdam aand 1 Stad Bottertlsm aan 8 SlLOlz Sted Antwerpen 18 17 Stad Brnasel 1888 1 Hoiia Tbeiai Uegullr luellaeh 4 OosTBNa Stastsleening 18S0 8 K K OaBt B 0 1880 8 Snma Stad Madrid 8 1 88 Nn Ter Bsa HT 8poU aait