Goudsche Courant, vrijdag 27 mei 1898

37s e Jaargang e huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Beoa piacl2 ti x et ixigrericla t I HËERËMIS met TOK staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met SeiTe Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zoldra I Meidenkaraers boven én beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels j Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijdi Te bevragen LANGE TIENDBWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Vrijdag 37 Mei J898 No 75 UDSCHE mmm IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T lefMRN tS ADVERTEWTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regei meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot l uur de midd TdffooB No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Ateonderlyke Nommers VIJF CENTEN g Machinale en Clieniisehe zuivering en ontsinetting van Bedden en Matrassen bij Gebr DE BAADT Westhaven 200 Peper straat 7 8 9 11 Vraag de Bieren van de BeiersCh Bierbrouwérij De Affistel eU 4 M M BELOKJE Jr Keüerslraat K 116ï 357 Stfats loterij te Kluia TroklL fin Woenvlig 15 Hei Ko 4S16 6646 6166 6 U 78S8 en 17017 ii lBr IWO I No 3927 e4 i61 S 1S7 0 en t04 S ieder No m 7426 ll3 3S en 1841 iedei 1 00 Nd 67 10al 3M9 8S 4 11817 11389 Ua46 12880 13013 14984 18881 17104 17 i 6 18 5 SOSÜS CU Kilt ieiier 100 Prijteh ao 70 1S968 18987 19021 19099 19111 19188 19260 19261 l 340 19S67 19419 19Al 19637 1968 19812 13206 16162 13915 18164 1S3JB 16286 1S385 16834 13397 16426 13668 16438 13974 1658 14818 16643 14527 16666 14534 16766 146CS 17017 14P41 17124 14661 17182 14167 17467 16088 17680 15113 17616 16326 17842 16S96 17866 16423 17993 16iS4 18016 16487 18237 16 26 18837 16602 18408 16652 18648 166i 2 18637 16879 18779 ln082 1891 18143 189i0 lOliS 10830 10846 10 88 10118 10574 10828 10659 10858 11038 11120 U21S 11873 11394 1 1426 11486 11451 11488 11514 H6 0 11819 11849 12028 122aH 12388 1 49 131 36 13162 7279 74 3 7500 7 7 3 7700 7ÏU 1 41 1 68 148 180 197 402 667 701 JOS 762 765 71 7 1011 1069 1110 1191 12 5 1869 IM 1S76 non K 6 1660 2186 2 0S 9368 1340 4812 2443 4 t 2469 488 t 80H 8138 8193 8283 19908 19 16 20225 20241 20833 806 4 80684 80676 80766 80791 208 9 20931 9041 9119 91 2 93S2 8e Klaiie lOo Lijil No 14787 m t 70 1 ADVERTEi TISN HAAR TAND NAGEL en KNEVELBORSTELS worden oteeda op garantie verkocht alsinedo wn ruime BorU ring KAMMEN bg n p m mmmmi Coiffeur KMwey Omnia Er wordt gevraagd tegen Augugtu ËKNK DIENSTBODE kin TUBFMAllKT 174 4927 4987281 4979 2862 4994 7 10 2918 t040 79463006 B070 7948 301 62813831 5i68 3467 66983757 5708 9791 6741 8268 3888 694f84J0 8880 S965 85698919 5970 8850 4017 62974021 4174061 r587 4107 6809 4256 6854 9 43 1271 6870 9376 iiü 6680 11667 441 691 99304574 6984100464591 6 36 100684774 693 1007 4787 71 10093 Nieuwe zeuding ontvangen 11 au I SlOTEIIAKERJc tp FEANSCHE ST00M7EEVEEIJ chemisclie Wisscherij 1 TAN I H OPPEIMIlEIAllilK 19 KruUkóde Motteriiam I OebtOTeteord i or Z U den Koning I der Beloon 1 Hoarddep t voor UOUpA de Heer I A VAN OS Az d mllieit roor het efcoomen en verven van I alle lleeren en Uameagardsroben aleook ale KiudergoaÉeren 1 öpooial inrichtini voor hel atoimm van laokemanteli veeren bont en I QSrdgnen tafelkleeden euz worden naar de 1 nieavfite en laatste methode geverfd 1 Alle goederen heti gestoomd of gevorld 1 worden onachadelflk voor de gojsondheid en I valgens staal bewerkt 1 E CASSllTO TANDAIim Gouda Turfagarkt MAANDAG D1NSÜ 3 DONDERDAG en ZATKIiDAQ van 8 tot S uur WOËNSDAO enVOUDAOvan ItotS uur ZONDAQS niet KOPERSLAGEE EEN BEKWAAM KOPERSLAGER eenigezins bekend met GAS en WATBBLKIUING Fr brieven leiUr H E aan MEEUSSEN S Advertentiebureel den Hoikj Frijstre kMixg 23 Jum 1 SOO ÓÖïTMark itli hoofdprijf in het elakki kl K ral bisdt d 1 nieuwste grooto Geldverloting die doo I ie Hooge Hetïoermg ftn Hamburg goodge 1 Iceord 60 g WMrbor ïd ii De Toordeeligfl inrichting taa het niaotf t pteii l est iiit daarin dttt in den loop vaa leciit weiuiironiaanden m 7 TBilotinpen TRD 118 000 loten 50 180 plljzon bedragende Il a49 aa5 Mark I ter TotlediRB txttlitHiag EoUan Icomea doaroedtf I 21JII kapiUln prijzen van erentueol 600 0CX I Mark liij ultnemoadheid euhtor 2 priJMil a M 80 000 j 26priJMn iM 10 000 6pnjMn M 6 000 106 pryjen ii M 8 000 206 pnJMn M 2 000 812pr Kn iM 1 000 1B18 preien iM 400 36962 prijzen u M 166 1 prij a M 300 0001 1 pnj iiM 200 000 1 prija ii M 10 1 01 01 aprgiOBiiM 76 000 1 pnj a M 70 000 pryi aM 65 000 1 prj a M 6 I OOOJ 1940 pr i M 300 200 184 104 100 73 46 81 1 pr a ilM 65 000 S prycen aM 60 0 iO l prüi Ik jM 40 000 1 prg Ï M 80 000 1 aanslaitnda oerata pr atrekking ezer I gruote door deu Staat gatraarborgda jel er Ilooting ia van ambtiwogg bepaald plaatl te I liebben op den I 23 Juni e k I I en koot hiervoor I l gaheei orgitieol lot ileohta M 8 of SO 1 l half 8 ff 76 I 1 kwart H IVi I togen inzending Tan het bedrag per poatw mei I I of tpgon rembourB I I Alle oomnilBsies worden onmiddellijk m do I I grootfite zorgvuldigheid uilgctoerd en der I I iipt ler oiitrangt van ona d i met het wapei an I don Htant voorziene Orglneele Lotoa If I I iu banden I liij irdera beitelUng wordt het verei hte I I olHcieele plan waaruit de verdeetine der pr zen I I op de vertrhitlondo klasaen ook de m ref I I fimile inloggelden te vernemen ia ijratU bfjge a I Toegil t n zeudoii wij aan onze Bagnnat ftt I I ortaaiigevraagd r a elke trekking de ofilo eele I E De nilbotaling der prijzea geschiedt ede II prompt onder waarborg vaa den Slaat es knn II door direct tooeouding of ook oaar verki II der ItelaughübbeadcD in alle grootere pla tsen I I van Nederland Itewerkatelligd worden I I m debiet is steods dbor het gelak be u II sltgd ca onder vele andere aauzianlijke pr zen I hcbliüii wij meermalen volgens ofüoteoïe bew zen I I lie eerste iloofdprijzen verkregen en Die II Bogunstigers zelf uitbetaald o a M rk 1I 250 000 100000 80 000 60 000 1I 40000 enz U I Itet 19 te voorzien dit bü dezo op den I I lieelitttteii rmndslatc cevestlfde onder 1 I UHIiiiiiy tiiu alle kanten op eene zeer werkzame 1I deflntimiug bepaald kan worden gerekend nio I gelieve derhalve wogena de reeds ophandOII II z ude trekking alle order ten spoed git I rechtstreeks te lenden aan I I Kaufmann Simon I Uinkiers en Oeld wisselaars 1 I in Hamburg I P S Hiermede danken w voor het vertrouwen I ons tot hiertoe gesobonkeo en daar wij I bij het begin der nieuwe verloting ten I deelneming iuvileeron zullen w ook voorl I het vervolg bemoeid z jn door een sttpte I ton reuele bediening de tevredenheid van X Een ware 8chat j voor de ongelnkki e slacbtoflftrs der Zetf 1 l §TlekkiDg OoBnie en geh jne aitspat tingen is het beroemde werk j ZDr Retau s HoUandscbe aitgave met 27 afb Prbi I 2 jtulden leder die aan d Tersohnlkk ktf gevolgen Tan dese ondeugd igdl moet het lexen de oprechte leenng djeIfet geefli ndt iaariyka duizend van eenswkereu dood Te verkrggeu bg hetVérlags Magatin te Leipeig Neumarkt 9 4 fnmoo tegen mzendmg van het bednkt ook in K 8tz geU en iu eiken boelcI handel U HoUand I onzt geëerde Begun tiijfers te verwerven Per bna 00 et doozen 00 en 30 et pakjea 15 et epuitie 00 en 35 et NIKUW MIDDEL texen mot b j Hoender ea alle PlnimKedierte a 0 45 per flesch D aen met voer ter terdelifins van ratten en mui jen 35 en 20 et Pakjea 10 et Alles met gebruiksaanwfiiing KeninkUfke MacMnate Fabriek H I vanSchaik Col gevestigd te a Gravenhage 1 Keppleritraal 9 én MO I I aaby de Regenteeselaan I BOFLEYER Cim 1 I ipa Z M den KONU N an BEÏiblG 1I Indien gij hoeattl gebtaikt de aller 1I wege bekroonde en Wereldberoemde Sa 1I perior Druiven üorst Homg Bxtract I I FLACONS van 40 Ct ÏO Ct en I t verkrggbaar h I Firma WOLFF Co I Weathaven $ 99 Gouda 1 E H vi MILD Veerstal I B 126 te Goteda I A BÜDMAN Mcordnek I J C BATELAND Boehof I B T WIJK Oadeieatrr I U KOLKMAN Waddinmeen Qearig en Onacha Igk Züiverino vet Ugn hmndervjhnd klitr aïjiiigt aangeziehtê en cmdere lichaanu roven en wonden strakheid en ate kingen hij rerewerixgen winierhanden en voeten hij eckurjt dauworm enz Zaivert van onrein inaect onder in en op het rel en haar 10 Cente per dooa A SLEGT NIEUW EHAVEN GOUUA Beveelt zich aan tot het leveren van fteti Zeeuwscli Tarwebrood a 10 Cmt per Hilo fMU HM bcele OBKluMjrMi n mklnlyktte pommUilel voor Heira MXM de Apprituur van C M Miller fc Cl Mr Üll oa naam w fabriekanielk Virkrylkurty Nwrw watlilw h iill M i mk Mlartwlw Ml ML eiii rMlH t l kr V eaHmaaa ArMwi TVie zekor zijn nu d llcht l Eikel Cacao te ontvangsn teumei 1 gesteld en na vals proofaemingea in de I Dandel gekomen ondor deb naam des I uitvinders Dr MiohaeUs verraaidigd 1 op ds besta machines in liet vrereldbe1 ramde étabbliasement van Qebi Stoll I I erck te Keulen alicha I J pTI2iel2SieIH Cikel eacao I in vierkanten baasen I Deze Eikul Cacao is m t melk gekaokt I een aangename gezonde drank mr itI galükach gebruik een 2 the le idl TIB I t poeder voor een kop Chocolate Ala I geneeakracbtige dnnk bij geval Tan I diarrhee aleeiits met water te gebraD I Verkrugbaar by ie vownuail B A I Apothekers en I t l §0 c 0 90 e a35 I hmd I JhIIus MattenkMI I Amsterdam vksttait 103 BuUenlandscli Overzicht V D h t oorlogiterreiD sya de bericbteo nog stwdi Kbursch De groole xeeslsg die dd al wekeD Tfrwacht wordt ii nog steedi niet geleTord De Amerikunkcbe regeeriog begint ÏD te zi D dat xg geen tToepen geooeg beeft om D op de PbiHppQneo en op Oaba ie elgk te laadeo en bca oot eeo oieowe licbtiog trjjwiiligen ao 5Ü 000 wt 100 000 man onder de wapenen te roepvo De Herald rerneemt dat weldra een groote poging tot landing op Coba tal worden ondernomen Bg gebrek aku nieuws gaan de Amerikaanicbe coarantan Toort berichten nit bon daim te zuigen Al wat van teegevecbteo verhaald wordt ie oojaiit Cit Key West wordt xelfa gemeld dat een Eeeilag niet kan hebben plaats gehad omdat de Tloten nog te Ter tan elkaar af moeten zgn Het is echter de vraag of men zeliadat met zakerheid Keggen kan Het Britsobe Lagerbnia ia op Pi n t sterreoef niteengagaan tot 6 Jnoi In antwoord op de nota der Regeering van v o Z A Repnbliek waartan da officieele tekst giateren te Pretoria gepobliceerd in nadat de iohoad reedui vroeger door de Star was medegedeeld weigert Chamberlaie in diicusaie U treden betreffende de Kogelscbe aniereiotteit over Tranavaal en de daarop betrekking hebbende documenten Van Boe cboten oodveriegenwoordiger van de Z A Repabliek te VGra obag0 is tot tgdelgk 8taat secretaris benoemd ter vervanging van dr Lnyds Abbé Albertario direct lfr van de 0 aervatore Romano is in hecbffis üenomen Door de terngroepiug vaa kardinaal Ferrari uit Milaan heeft de Paaa den ttaat en der openbare mceoing een genoegdoening gegeven waarvan de weigering teker kwaad bloed zou bobben gezet en de verhouding van Quirinaal en Yaticaan nog meer gespaooen lou hebbeu gemaakt Tarwg beel Mitaan in opstand was maakte de aartsbiiBcbop een reis door ds provincie die gwuakkeLyk ailgesteld had kuooe worden Toen de ergste dagen voorbg waren kwam de geeitelgke vader t mg en verzoobt den militairen bevelhebber om vrglaling vaa de gevangen genomen monniken van het Capocgnerklooiter Generaal Bava antwoordde met een brief waarin hg o a zeide Ik betreur hat e endig dat een ongeink kig toeval het ow Eminentie niet veroorloofd beeft zieb e dorende de droevige dauan die FEVlLLETO M Het Leven te Baden JBm RuMtiicie Roman 17 Haar Irlns hoe ko je zoo iets ia de gediohten t Bovendien ii mt kleed allerliefst en mij vooral daarom dierbaar omdat ik je den aentoD keer daarin zag Irioa bloosde J f Herinner er mg niet aan GHgori MiokaibwitM h dat ik toan reeds geen sadar kleed bezat Ik vertoker u Irina Pawlooa g s t bekooriyk i dit kleed tfNaba het is afsohuwtlgk leetiik zaide w op gawondoD terwijl t zsnawschtig san bare laoge sackte lokken trok vAoh dia armoede Hoe Kal ik van dis snaoeds ea somberheid verlost vor denFI Litwinof vaa sleten st haar een sntvroord te gaven en eloeg irsahopend de oogen noder Kenskjaps sprong frioa op en leide hare beide handen op zijn schenders f Maar je benint ms tootiF Je bemiat me teii se diep bewogcD en haar betraande oogeo flikksnlea vroolyk en gelukkig op Bemin ja mij ook ia dit eanveadig gewaad Litwinof boog eioh diep over hare band heen Bemin me beaiia me gij mijn redder Kei m oht a raakte met baar gloeienden wang laaga üja ar Zoo varUspea ar dagen weken en ofsehoon achtpr ont liggen in da st d te bevinden Het z II vau het hot ate out geweest zgn als de i eestelgkheid te Milaan op aanstichting van hem die op den binschopsstoel van don hmhgeo Ambrosias en Carolas zetelt een woord dea vredee had gesproken en baar diensten had aangeboden om aan eea bloedigeo tryd tusschen broedera een einde te maken Deze terechtwgziog vond by de openbare meaning algemaene instemming Over de Frantcbe Kamer is men nog altyd aan bet oitrekeneo maar hoe met oitplaiit de gematigde republikeinen met de rallies knnaeo het hoofd niet boven wster houden zooder do holp van de monarchalsn Da Tempe voortflorend in slecht humeor over den afloop der verkiezingen klaagt dat Frankrgk liever de voorkear geeft aan wisw lende meerderheden Het Journal des Débats dat in de kiesdagen erggsscboldeo heeft op de radicalen zegt dat het kinderachtig zpn zijn te willen ootkepoen dat de meerderheid waarover de Regeeriog in de laatste twee jaren beschikte meer verzwakt dan versterkt is Bedenkelgk viadt dit blsd het toeoemeo van de socialiatisohe beweging op het plattelaod Beide knnten betoogeo dat het MinisterieMelioe niet ait zich zelf moet heengaan maar om geen verwarring te krggen wachten op eea votum dar Kamer Deze komt 1 Juni bgaao Verspreide Berichten Spatie ea de Vet eeslgde SUten Onrustbarende berichten die van Dewey ootvangfo zouden zjjn leiden tot verdublielde baast bg de toebereidseleo voor het zendeo van troepen naar de riiippynscha eilanden Men erkent de voordeelen van vrieadachappeIgke betrekkingen van Üewey met do o tBtandelingeo maar is niet geneigd vertrouwen te stellen in de halp van de opitatideliDgf n ni de ootmoedigeode ervaring op Cuba opgedaan De St tiOnis het Anerikaaoacbe schip dat voor het kappen van ti le raaf kabels itif ricbt IS heeft den Ëngelichen kabel tusschnn Jamaica en Portorico afgesneden maar Ülanco i gemeenschap met het moedorlaod wordt hierdoor niet belet De Japansche kruiser Akiiaoesjima uit Manila bier aangekomen maakt melding vao onlusten te Msnila Dagelgks worden huizen iu brand gf stoken Ëogelsche en Dnitsche inge zateqen zgn naar Cadle verhuisd De commandaut van hetëpaanscbe oorloRsschipCalUo die zonder iets te weten ao het uitbreken i y J i J 11 I II IU I L 1 er nog gceno formeele verklaring gevolgd was ofschoon liitninof nog alt d mat Kyn aanzoek drnslde niet vrijwillig masr omdat hü van Irina eea weigering verwachtte daar zij nog korten tijd getedon gesegd had dat z toeb eigeolük nog zeer jong waren en mioatens nog eenige weken wacbton moostea was de ontosiing van alles niet ver meer af en doemde het beeld der naaste toekomst tocfa stoeds duidelijker uit de oevelen op Doch plotaoHng Lail er eene gebeurtenis plaats die alle plannen eu verwachliagea als in ro6k deiïd verdwgnen vxu Xo dienzslfden tijd besookt bet hof Moskou Do feesten wisselden elkander af ea zoo kwam 6ok het gewone bal in de gezelHohspskrini ea van den adot evenzeer aan de orde Het bericht vaa dit bat drong ook natuarlijk In Sen bescheiden vorm eenor aankoodiging in het regeeringsblad tot het kasteeltje op bet boaten plein door De Vorst bestoot dadelijk aan het bal deel te nemen en Irina daarop te brengen t was immers onverantwoordel k zieb de gelegenheid om de keizerlijke familie te iiea te Uteu ontroovea Hg stond op zyn voornemtn met een bijzondere levendigheid die hen anders niet eigen as en ook de Vorstin was het tot op zekere hoo te met hem eens en zuchtte nlleea bij db gedachte aan de oakosteo Irina echter boed een beslistea tegenstand Het is Ie vergeefs ik zn er niet he Bgoan antwoordde zu op al de redenen die hoaA ouden bybrochton Hare hafdaekkigheid word zooi hooggaande dat de oode Worst ten laatste het besluit nam om Litwinof t vorzoekea haar te oventdta eB onds andere grondetf ook dien aan der vgandelgkhedan ds baai vsn Manila was blDWiageëtoomd en sioh toen aan Dewe had ovaiKvgeven is door den krggsraad gevoonisd 00 Wtgeschoten Ook admiraal Mootojo zoo voor dea krgi Braad gebracht wordea Volgens den corrdspsudent van do sDaily Nevis te Madrid cgn de Spaanicht bswiodsliedw in beginsfl zeer rrsdelieveud gezind indita een vrede met wra mogelgk is door bemMdeling van fen vreemde nogendbeid welke e a Mnnemelyke scbikkitig aaa de hand zon doM Alles hangt af van de vooiwasrdeo van Antrika Spanji ia onbekwaam om hstiniliati l ta ueiun fi r de Daily Mails nit Hongkong vernaeÉtf mo t volgens aldaar nit Manila ontvaa R bericht admiraal Montojo voor dea SpMMflcfaen krijgsraad terechtstaan die reeds deo kapitein au de ksnonoeerboot Callao ter dood veroordeelde omdat dsat toen hy oDfci de baveo binnenvoer het vnar van da Atüffrikaansohe loot onbeantwoord Het Sm bgzondere correspondent te Puerto Prindpec bevestigt thans stellig de aaowexighelA TM Cervera s vloot voor i atiago da Cul hoon er nog geen ofHciefb bericbt Q zgtt ontvangen hechtm Mc Kioley en ng matt vooral de eerstgsnoemde geloof aan de barkibten der dsgbladen volgens welke de vlaot v o Cervera in da haven van Santiago ili f49tB0 ia en bespied wordt door bet buitao liggende eskader van Sohlej Men is te New Vork volmaakt overtuigd dat Cervera s eskader in de val zit te Bantiago de Ciba waar de toegang tot da haven zoo oanw is dat de schepen alleen een voor een eruit kanoen Het smaldeel is in ds haven en is dus aan de genade telfa van een kleiner cheepam acht die op de ree ligt overgeleverd Het licht op fort Mello te Havana dat onlangs weer was aangestoken waarsobünigk om Cervera in staat te stelleo door da dnis tersis beschermd Havana te bereiken is opnieuw nitgedoofd Daaruit maakt men op dat Carvers niet meer verwacht wordt Volgens efin t legran nit Key West aan het dagblad Po t € wordt door de tgdingeo vao het blokkeerend smaldeel bevestigt dat Hampsoo Maandag uit Havana naar Santiago is var trdkken met de pantsersobepeo eerste klas en ds gepanlsarde kmiseri Te Cap HaïtisD loopt bet gerucht dat Cervera s smaldeel nu te Cienfuegoa is Hsl gerocht is echter niet bevestigd De Ëtening Telegram heeft eene depêche van haren correspondent te Hongkong openha r gemaakt volgens welke bet onwsar is lat Manila fo eeo toestand van ernstige crisis te voeren dat het een jong meiijn niet pasta om zich gehool aan i q wereld to onttrokken nZïj hoeft buitendion weinig gelegent eid cioh telatM zien moeade hij Litwinof nam op zieb deze gronden aan haar voor te kouden Irinn zag hem scherp en opmerkzaam asn en wol zoo opmerkzaam ea zoo scherp dat hij veriegen i erd Toen zei zo bedaard irWenBoht gij dat werkelyk Wenscht gif het f Litwinof zag hav onrastig aan Ik meen zeide hy stotterend dat wil zeggen ik bon hot daarin met uw vader eens Waarom zoudt gij ook het bal nist beZbeken zien en u laten zieo F voegde hij er lachend by vMg laten zien herhaalde zij langzaam en drslond Goed daa ik zal er heengaan vergeet echtor notl dat gij zelf het gewensobt hobt Dat wil zeggen zooaU gezegd is wilde Litwinof juist daariegea inbrengen Gij hebt het zelf gewensobt viel zo hem in de rede Kn dan nog i éne voorwaarde gg moet mij beloven zelf niet op het bal te venchyneu tfWaarom dot VOmdat ik het verlang l iflk onderwerp mij maar ik moet bekennen dat het tnij buitengewoon gelukkig zou maken u inal uwe heoriijkheid te zien getuige to zijn van denindruk dien gij noodzakelijk nwken moet Hoetrotoch zou ik op u zijnl voegde hij or mot eenzucht bij Irina lachte kl die heeriijkheid zal bestaan in een wit kleed n vat dea indruk betreft met ééa voord ik verkeert ea dat men er boogeraoood n oproaif vreast Volgens betrouwbare inlichtiagan be nK ht er volkomen orde Volgens een telegram nit Key Wrat aaa het Evening Joiroa is een soogenaamds Spaanseha apion dia er eargisteravood andalt den naam Domingo JimeaeE ia bechtaois ft genomen luitenant dobrat geweaen attache bjj het ypaaoKhe getaolMhap te Waabingtoo Hg zal waarschiiniyk doodgapchoten worden Jimenos was aon van de passagien van d stoomboot Panama dia de Amsrikaoeo in Aê vorige maand hebbvo genomen Uao Kinley heefi eeu proctamalie uitgevaardigd waarhg 75 003 vrgwiHigers ondar da wapenen worden geroepen befaalva degeoe dia al den 2360 April opgeroepen züu Hetgeheel leger geregelde tronp u en vröwilligers iameo bedraagt dan 2H0000 man Da vrijwilligers worden opgeroepen voor twee jaar De minister van marine haaft eao offioieel telogram ontvaogen meldend dat de kruiser Oregon giaterocfateud aangekomen is aan deo Jopiter iohay in de kost vao Florida De Oregon was vorgekald vao da kaoonnaer booten Marietta n Bnflalo ds oude Nietharoy Zij vartrok gïaiermiddag ait Japiter men weet n et waarheao FtUNK IJTK Br schunt opuianw een htfftiga mpagna voor en tegen Zola Drayfos io Frtnkrgk ta gaan loabrekns T gaii da verdaehkmaking dat hg het rnht ontrincbt faseft Zola ia eeo oa derhoud met eeo redacteor vso dea sTampss verklaard dat hg volgens lya balott liehtaal brengen Maar ik wil vervolgde hg aiet on wettig vervolgd worden daarom maak iV bazwnsr tegen Versailles Mocht ik er toch haan geïonden worden weloo dan ui ik mrt vertrouwen op de overwioaiog gaan Da Petit Jouraat dis op hafliga maar zeker nist zeer kiesche manier deelnam aan de campagne tegen Drpyfus en Zola heeft bet nu 00 bont gemaakt dat Zols an aanklacht tegeo bet blad h4att ingediend Ea dat wal naar aanleidiag van eao artikel gestald Zola vader eu zoon waaria van deo vader vao daa corgver wird g egd dat hg in 1S32 wegans disfital nit het Fraoaohe vreemdeolsgioao rarwgderd Ib waarin hy Initinant diaada De sobrgver rao dat artikel Brnest Jadet dadirec tanr van La Petit Jouraat Manoai en da gérant Lasasor zolien strafrachtalgk vervolgd worden wegaoa iMter £ 0 aaotal bargers vao Chaux ds Fonds heeft aan Zola eno gouden repptitle borloge g6BchonkQn als bewi i van erkentfliitthcid voor vil bet zoo IrioB t schijnt halst of ia rarstoord ap na bent Irina loeble veder 0 nsen Ik ben nist verstoord Alleen hebt ge u do gevolgen Zi sag hess rechtstreeks uo en t scheen hem toe dat hy die uitdrukking nog nooit bjj haar opgemerkt bod Zeker moei hot zoo zyn voegde zy er balflniB by Ge bemint my imnars Irina vik bemin u antwoordde z hjjksnsln aoaHv rvoering en drukte daarb rijn hand Warm en krachtig Gedurende dr vulgsude liagsn li ald Irioa ziob met de meeste zorgvuldigheid met haar toüst bettg flen avond fóót bet bal voelde zg zich onKosteld letdo zij groote onrust un dun dag en stonden haar zelfs éons ja tveemoftl groote tranen m de poinunde oogeo In tegenwoordigheid van Lilwluof deed e zich geweld ain om te lachen en nam hare teederbeid voor hem zoo mogelijk nog too Op den dsg van bet bot zelf wa zij stil en bteek mWr kalm Des avonds omstroeks negen uur ongoveer verscheen Litwinof om baar in vol toilet te zien Toen jij hem in t wit gekloed en de baren met een tak van blauwe bloemen opgeboaden tegemof t trad ontsnapte hem een luide kreet zoo schoon eu msjestueus kwam zij hem voor Zij sehynt ledert van morgen vrn vat grooter te zijn geworden dacht bjij bg ziea zelf en welk een houding I Dat breogt de saogehoren adel to weeg Irina stond met Dcerbaa oda armen v r hem ernstig en vastberaden terw l zfj hare vaste boosssrdige blikken niet op bsm maar ia de rerie scbetfD te richten x