Goudsche Courant, vrijdag 27 mei 1898

Bsttsniam 4 48 t il l ll 1 11 7 B 7 tl 1 40 ll S IS 10 11 ll St 11 10 11 17 1 44 8 11 S t 4 01 4 4 t l l 8t 1 17 7 11 8 87 l l Oapelle 4 11 8 08 lO lt 1 14 4 80 8 17 v 47 Hiauwarkerk 1 04 1 11 10 81 i Ol 4 87 8 14 1 14 Ileordreeht t U 8 t 10 48 I OI f 1 04 8 41 10 11 eada 1 17 Mi 8 88 7 10 7 4 8 11 47 10 18 1114 U t4 U 08 ItAl I H 1 0 4 0i 4 14 1 10 t 4t J ll 1 47 7 41 I0 lO OT 10 80 Souda 7 80 8 80 17 9 98 9 M 10 14 11 11 1118 SSeveahuisen Uoerkapelle ZeetemeerZegnaard 7 41 8 41 f e 11 80 7 18 l tl 1 s 11 41 Teorbarg 1 07 08 § ll tl a Hs s 1 11 08 Mft 9 11 10 11 10 44 11 41 tl dalstraat ta Anstordam niet alleen een koperen kruis en oSerbuasen gestolen ziJn maar ook een maasief goeden miskelk uit de sacrjstj Os dial of dieren hebben een der deuren der kerk opengebroken en zich begeven naar de tabernakel dat tij kort en klein nebben gealsgeo Zü zjjn achter gastait op de gzeren kast waarin de H H Vaten geborgen zgn Die kast hahhan zg echter zeer gefercaerd doch vvachteloos Eargistereo kwam het vairbesprokm en beschreven Witte Buis op den Hoek der GelderKhe Ksde en Wgnstraat te Rotterdam onder den kap Deze is gekeel ven geer vervaardigd 13 meter boog ea wordt bioneowaarts nog gesteund door steenen meren Dst bet gehesie reuzengebonw zgn voltooiing nadert bigkt oit het feit dat rei ds de beeldhouwers gereed en ontslagen zijn In de zet nissen voor het gebouw werden beelden geplaatst die vervaardigd zjjn van dezelfden aoort witten steen waarnit het gebeele buis buitenwaarts is opgetrokken en dos een ware coriositeit aanbieden De kap zal gedekt worden met vanrreode pannen welke hg bet halder wit aiateken en maken dat bet hooge gebouw mglen in den omtrek te zien is Twee torentjes die op d n kap te stasn komen zullen bet Witte Hu S een hooRte doen bareiken die met den toren der Soltsrdansche Oroote kerk geljjk komt Vreese gke misdaad Te Midlum Friesland stierf onrerwachts een gezond kind lan eenige weken deit ia de moeder malende en geelt zichzeli de sclinld van den dood der kleine zg zegt op aanaporing van haren man het kind gedood te hebben door het een band op mond en neas te leggen De justitie onderzoekt het geval B N B All Door de afgavaardigdan vnn vsr billsnde lilierale kiee ereeuigiagen iu het kiasdiatvici Allen is gi laravood bealotwi slwhts f rfl wel den h r HIe tonltre bnrgemeast van BodagraTno ScHoosHovss Voor aan lid van den gamaeatenad alhier moet herstanming plaaU hsbbsn lasschen de beeren N J B van Oeldarmi ea A van Lomwal ft i P Alhier werd Zalerdagnvond de meljielaar Ane Rosbergen varmial Den volgenden morgen werd hg uit een aloot opga WlKLERniKllWS Een Beilónache wielrgdater is op dan hoek van ds Aogsborgerstroat door aen tmmwagen UT 5 7 jt pms kelgke io dil voorv is dat ds keizer lo boogaldesselfs rgtuig het ongeluk zag gebeuren en aan den toagaloonen diender verhlsardo dat ds schuld hg ds wislrgdster selve lag Z j Al kaanscbe geeetdrift uit zich asm in da rgwieleo Eerst hadden de wialrglan vlaggetjes op hun stuurstaog doch daarmee met berredigd hebben zij de spakeu van kanna wielen in ds nationale kleuren laten verven mit de ster emblemen van de Amerikaanacke vlag Nu is Spanje zeker verloren t P l de wielerwedstrijd gister K B 20 K M 24 deelnemsr 1st prgs II Ktplbergeo van Uldea 34 mm 58l aec 2de prijs J p a Bittórevan Uiden S i min 13 aec loprga eVÏÏt oowaloia 35 min 20 ac 800 M i 1 prija W A v d Tuin dan Haag 2de prijs D van Diggelen Woerden Me a J de rauw Aarlaoderveen In Vooroit bet orgaan van den AntiSociasl pemocraliaehe Bond van NederlandacbSpoorw g pereoneel Recht en plicht kjmt een artikeltje voor over het glnlrag van het pnbliek tegenover de aan den spoorweg verbon den ambteuaren Het is n nitnoodig ug om t bun niet zoo makkeljjk te maken De klaebt is zoo billgk dat wg een gedeelte daarvan gaarne overnamen De trein naar Arnhem vertrekt zoo alraka niet waar Ja manoow dadelgk welke kla ae Tweede f3 30 Boel 13 801 titioodo is t opgeslagen Neen Mevrouw daar hangt bet ta ief sik beb uw tarief niet noodig ik ben dikwgla genoeg naar Eden gereisd om deo prijsta weten sBoel naar Ede Waarom zegt n dat niet terstond daar houdt deze trein niet stil dan moet n over een uur komen Mijnheer u zeit onbeleefd ik sal mg over n beklagea e sQk u gang Mevroow en n Twee lootjes Welke klasae en waarheen Derde klasse Aan t loket hiernaast De viaag om twee lootjes wordt daar kerhaalds Waarheen Waarheen Naar Schoonhoven En als nu de ambtenasar niet met het grootste gadoid van de wereld vertelt dat hy geen kaart jee naar Schoonhoven beeft met welke bootjes en diligences men daar van ütraobi en Quuda komen kan hoeveel tjjd de eene gelegenheio langer daort en boeveel centen zjj goadkooper is dao de andere klagen klagen en nog eans klagen over de botheid van het personeel t Ia om er je geduld bg te verliezen Op het oogenblik dat een ibei eens aan portier onder hnndeu nam over sgn onhensehhsid komt san dams iets vragen dia bij met da groolets beleefdheid beantwoort daarna zich tot deo portier wendende zegt hg Zoo moet men het publiek bebandeleo a De goede vrouw komt terug de chef herhaalt zjjn gegeven inlichting men moet aan weinig geduld hebben Zj komt voor de derde maal £ amg sMaar wat duivel mevrouw ik beb meer te doen dan n onopboudelgk Betzelfde te zeggen l De dame aan het portier Bg wien kan ik hier een klacht indienen Bij mgnbeer antwoordt de ander koelbloedig op den chef wüzendf De goede vroow ging rechts sn de chel links En dat gaat zoo voort van s ochtends 6 tot soTondt 11 12 nrsl VERSCHEIDENHEID Ds grootste klomp die ooit gevonden werd heaft men ia 1S9I in de zoogenaamde smokkdaarsgrot te Aspea io de Veroeoigdo SUten gevonden Bg hennen arbeid stieten de berg bewoners op oen grooten klomp sria die bg nader onderzoek bleek zuiver ziiver te zgn Het gswichl badrosg ICiO Kg en jrft kostte ban geen geringe moeite om deza nugget zooals zg het noemen los te maken en ttvoor sohga te brengen Een stak zilver io de Oihsongroeve gevonden en 150 Kg kom hiarbg das niet sans in aanmerking Ken meer van heek walspi is ontdekt nabjj Me Ciljr in Amerika Het watar is van 170 gr en bevindt zicb 40U voel bensdsa de oppervlakte van bat land De Torken bedienden zich algemeen van Jodenpik of Jodenlgm aardhars Man lost het io olie op en beatrijkt hiermadr toom en gebit De reuk hiervan sohgnt do vliegen zoo onaangenaam te zgn dat men do paarden van dim erge plaag geheel kan bevrgden Het zoo wenachelgk zgn als de landliadan ar eena de proef van namen om banna trekdiaran te midden van eenen Terhitlendco arbeid meer ruit ta verschaffen en zichzelven wellicht voor ongelukken te vrgwaren Te Rome is overleden de ministor van muine BrinHu was 65 jaar ond en trad in 1879 bet eerst als minister op De Aasten der ter aardo boatelling van Gladstone worden op I 84 000 geraamdT Toch heet dit een zeer eenvoudige begrafenis SST StaatB loterij te Kleaae Trekking van Donderdag 16 MeiJ No 907 1488 U 10 au 17100 ieder ƒ 1000 No 8358 3354 1141 1M48 11481 on 187 leder 400 Ho 98r en 18105 ieder SOO f IO 78B0 1873 14884 11106 ea 18176 ieder 100 Prijieo van 70 1 Directe SpoorwegverblodlDgen net GUUDA Zomerdleiist 1898 AaDf evaDgeD 1 Hei TUd vao Greeowtch nnnDi toTTX n i y ïim OonDa tOTTI B 1 H TiiSire Oanda I 7 1 10 Ml 10 14 110 14 10 11 11 11 ll l ll lt II IS 1 11 l ti 3 i 7 4 11 4 11 Meardreekt door 7 M 41 H l 1 Nieuwerkerk 7 1 1 4 H M 1 7 Oapelle 7 41 l tl U H f U Battaidoa 8 10 7 lt 1 18 Cl 90 84 4910 18 10 80 11 81 11 11 81 l ll 1 80 11 0 14 J Sl 7 18 8 80 l t tl 10 04 10 81 lUI It J f 1 01 10 11 1 1 T r I II 10 11 f 4 1t 1 11 t lO t 40 10 1 81 7 80 H 148 10 10 1 10 84 10 14 11 80 18 3758 II41 ill 8800 1675 485 3881 S81S 570 3904 5911 778 8 6ï 6077 1016 8 e5 6140 UlO 4079 6159 1807 4080 1148 1888 4236 6486 1806 4263 6413 ISil 4369 6691 1854 4386 6701 1656 4708 6987 1641 4711 7002 1709 4722 7062 1784 4730 7106 1745 4763 7146 1816 4773 7262 2015 4776 7826 2038 4779 7463 3040 4871 7642 2096 4887 7686 2658 6118 7590 2787 S177 7686 2744 6240 7871 18601 8894 7909 8224 10018 8258 10088 8286 1 19 8 02 10205 8340 10218 8461 108998498 1 0516 8640 t0639 8794 10668 Ml2 10724 8982 0783 90S0 11066 9127 11081 9238 11302 9368 11647 9291 115B0 9491 11698 9480 11668 9601 11706 601 11794 9660 U829 9716 f1901 9718 1216 9766 12299 9776 1 331 9794 18414 12781 11207 1B8S9 12833 11381 18302 11951 15460 18670 1808S 16479 18636 18U8 166I6 18608 lUB 11861 18680 18226 15 1 11743 18430 16130 18906 18587 16247 19089 13568 16268 19386 18768 16288 1 89 I 13777 16424 19691 1S810 16160 19712 18811 16668 19719 13818 16651 19771 13894 16693 1 821 14 62 16711 80104 14188 16846 2U278 14262 16849 20307 1 866 16999 20844 144U 17047 20868 14438 17170 204611 14547 JJ260 S0471 14631 1 71 I062S 14727 17461 20660 14886 17708 80714 8 O II D 4 II K N B 1 4 8 fis trna 11 10 li tl 1 14 8 48 4 4 4 88 II t 7 1 1 118 1 81 l ll 11 41 1 4S 1 41 4 11 l lt 4 87 t ll 5 14 I U 7 84 1 18 8 11 8M I n4 Men meldt oaa nit Amsterdam De lust tot deelneming aan hst huldehetoon door werklieden sn militsire vereaniginpn aan H M de Koniagin hg gelagenbeid van den intocht is zasr groot m x dan 13 000 personen sn 6 muziskkorp n hshben zich laUn inacbrijvaii Het comité heeft tot commandant gakom den baar 0 P WynBslsn oadkapitain van hst 0 I legar thans kapitein van nimonstering 11 17 U OB li tO 1 08 o O U D A A SI ÜTKRDAM o d 4 5 8 14 8 l 4 11 S IO 7 11 8 18 17 10 11 Anut W S nl Oi O Si 11 48 8 00 8 87 8 40 10 01 11 17 Aalst C 8 110 i 1 80 DIM a l8 11 41 o l D 4 U T O H T ueada tJO 1 1 8 84 7 11 7 88 1 14 07 10 10 10 17 11 00 11 10 Hldaw I tt l li UU Vasrd 4t 7 1 10 ll H 1 I7 trinehl 1 08 7 04 7 41 8 1 Ml 8 10 8111 41 11 81 I IO 1 17 4 81 t iO 8 47 I Of it t I8 door 10 17 1 17 1 87 l tO 10 84 l 4i 8 84 I 48 1 14 7 11 l iailO SI 10 41 1 86 8 01 8 80 i t4 l tl 4 7 8 s i 10 51 l ll I 49 00 p lO li 10 11 U 8I 11 01 1 87 8 01 8 18 8JI 4 41 I H 1 80 8 88 7 18 F B 1 07 li 10 11 10 84 18 10 88 ll tt 11 14 8 47 s o i in 10 41 A it lo t 11 1011 11 i i8 1 40 I BO 7 11 Vasat n $l ftOi 1 10 0i 11 111 18 8 48 4 481 80 7 4 1 48 Aniat ff 7 10 8 11 10 11 30 S 08 4 00 8 00 1 88 1 W 10 00 ll SmMla Mn tl J ga boiidüif in da Drgjrfoi UHür ZoU ipnk il zgn antwoord de boop uit dat dil hotloga waldra het nnr der gerecbtigheid moge ilaaa Bg gD teragkomit nii Veraaillee aar bg ttrargaefa kolonal Ficqaait beelt geiocht baefi Ealerbaix aan Picqaart een kriel gaionden dia dan achrgrer al weder leer aterk karakleriaeert Dit briaÓe loidt WegeiB owe weigering om eea tweagaracht met mg aan ta gaan welke alleen bet Kavo ff ia Tan nwa treea Toor een ge ecbt bab ik u geraimeB tgd gezocht en gg egt gevlncbt lafaard die ge zgt elk bad beden te Veraaillee geweeat ik wachtte n aao den ingang an het paleia van jnaiitie en iedereen beeft gewelpa wat ik daar kwam doen Uw lafhaid heeft wellicht een grens Zoo ja zeg mg waar en wannetr gij n aindelgk Tan aaogeeicbt tot aangezicht tegenorer mg durft ertoonen om de tncbtiging te ODtrangen die gg TOtdient OulTSCHLANb Een londerling bewoner aa Berlgn ie onlange orerteden Hg hield er ecu aoort raa particolier informatieboreaa op na en zgn informatiea genotec eea lekeren naam niet alleen omdat ie goed waren maar ook omdat hg niet kon laten om ze in een bijzonder bloemrgken form te kleeden Om de cario iteit laten wg hier de Tertaliag van zolk aan inioraatie Tolgan Volgena bekomen ioliobtiDgen vaa bat begrafeniabnteaa in de Potadammeratiaaza 128 waar de handwerker Pape gnëmplojreerd ia geweest waa hg de taak om geatorveo menlOben ten grave te voeren reeds lang moede en gaf cga zoon Fordiuand de brui aa den lastigeu scbaoldwsng De familie Pape de grootmoeder iobei repao ia derbalre in de laatste dagen van October nadat Proeeidon de herfititormin tbu de dag en nacht arening had bezworen scheep gegaan Zjj doet de groeten aan de politie aan de aobool en aan allee wat daarmede tamenbangt en ertoaki den naam Pape voor soover egne Europamoede familie betreft van alle lyiten teaobrappen Langs zilte banen drijft lig voort En zoo voort en zoo voort Papier en inkt ohijnt hen nooit te duur te sgn geweest Beijiis Nadat gisteravond de familie Van Ufieleo wonende üteeabmg te Antwerpen zich ter laate bad begeven werd de zoon weder wakker door den rook die in zgn kamer droog Qebolpen door een broer apoedde by zich naar benaden om water ta haleo ter Uo iching van bat vuur doob vergat twee brnertjea onderaobeidenlgk 10 en 11 jaar avansens te wekken lotuaichen had de brand tioh zoo snel verspreid dat het enuiogelgk was in de slaapkamer terug te keereo Toen aindelgk het vuur gablusoht was vond men de verkoolde Igkan der beide konapjei BINNENLAND TWBEnB KAIMBH 8 48 7 10 1 81 8 1 1 17 ajl 7 41 fftÜMf Tkorburg Zoetanseer Zetrwssrd Ze4Hhi sa Hoerkapella VkJireekl l tl 1 88 7 48 1 87 Woerden 1 4 l iS I OI budew 1 14 Onuda 1 97 01 Zitting taa Woensdag 25 Mei 1898 Bg da voorgezette beraadslagingen over het wetaontwerp betrekkelgk deu Pereoonlgken Dieoitpliebt bestreed de heer Scbaepmao de rede van de beeren Troelatra en Pjlteraen ea Troalitra die er geen rekening mee houden boa san wet moet werken onder bet volk Pa scheiding toasohsn Kerk en Staat zooala zg Tooritellen kan geen enkel Kerkgenooticbap dat op lijn vrghaden prgs stelt verdragen Spreker ontkende dat de Fani t g dwaagwettea tegen de geeetelgkbeid in Frankrgk heeft goedgekeurd Op h t ffeaprnkena door den lieer Troalstt ia van toepaasing het Tgapje Wie dikwijls in den vpiegel ziet e enz Spr kwsm op tegen de bevcboldigingen van diao afgevaardigde aao het adrea der katholieke Kerk Voorti verdedigde apr de vrgatellingea De aedert eeuwen bestaande opvoeding der geestalgkan kan niet gepaard gaan met het rerblgf in de kazerne Hun leven en opvoeding worden daardoor onaogelgk de vrijatellingen worden niet gevorderd voor een klein deel vea bet volk maar voor het gehaele katholieke Rederland Spr vroeg of de vrgatellingen bigvend znlleo zjjn zooder handhaving der oothefBogen Bg aanoeming van het amendement Troelatr ia de wet veroordeeld en zou zg onvaderUodlievend en onnationaal zgn Het verzet zal dan zwggend maar ontbreekbaar wezen bg allaa wat katholiek denkt De boer Heseeliok adviseerde alleen de bestasnde vrgstelliog te handhaven en zoo stemmen tegen de amendementen die de vrgstellingaa gebarl willen ophefien De beer van Kempen joichte de voorgaatelde uitbreiding der ontheffing toe De beer Veegens achtte namena de Commissie Reppotteurs de vrijatellingen niet atrgdig met da Grondwet eg het hegineel scheiding van Kerk en Slaat en adviseerde tegen de amendementen Troelatra en Pyttgraen Door bet wegvallen der ontheffingen wordt aan het leger zgn nationaal karakter ontnooMn De heer Van Oilse sloot zich hierbg aan De heer De Visser verdedigde de vrgstellingen uit een zuiver maatschappetgk belang dat vordert de kerk in haren werkkring met te storen De minister van binnenUndsche zaken verdedigde ontheffing der geestelgken oit een algemeen oogpunt van verdraagzaamheid die hier kan ttMuepait worden zonder ennige schade voor net staatsbelang en verklaarde dat bet stellig plan is om op die ontheffing later geen inbreuk te maken Het amendement tot het verleenen van ontheffing aan broederadiaconen wordt niet aanbeveleonwaardig geacht uit vreea daardoor een antecedent te echeppen De heer Troelatra heeft zich wat de ontbef0ng van geestelgken betreft aangesloten hg het ameodementFjtteraen en zgn iffgen amendement lieperkt tot de impera ve bepaling tot vrgatelling van kostwinners Het amendement Pyttersen werd verworpen met 79 tegen 15 stemmen i Het amendement De Visser M Van Bjlandt vrgstelling diaconen werd aangenomsii met 71 tegen 23 stemmen Over het amendement Troeletra omtrent vrgstelling van kostwinners staakten de stemmen 17 tegen 47 Heden zal daarover worden beelUt De lieer van der Velde heeft eene interpellatie aangekondigd over hetgeen gedaan is tot verbetering van den toestand van het boezemwater van Delfland Te Amsterdam is in opdracht van dan ministar van koloniën het gebeele Victoriahotel bg het Centranlitation afgabnord van 3 tot an mat 9 Septimber ten behaave ran den aoltan van Siak en de gezantschappen van Solo ea Koetei nwt het oog op de iobnidigiagapleobtigheid De boofdcommiasie voor Belgift voor bet aanbieden van een nationaal huUehlgk aan de Kooiogin Regentei beeft volgena de vN R Ct aan de hoofdcommissie in Nederland afgezonden da som van 4347 95 frank zgnde bet totaal van bet voor dat doel ingezamelde geld van Nederlandera in Belgi vertoevende verdeeld als volgt ait Brussel fr 2472 30 uil Antwerpen fr 1066 U oit Qent fr 350 75 ait Brug a en Ostende Ir 258 85 nit Luik tr 200 11 17 11 48 10 11 10 17 10 81 10 48 10 18 10 84 0I 4 11 4 14 4 17 l tO 1 07 Het officieels Amsterdamsche politierapport geeft een geheel andere lezing dan de sTel s van ut standje op Rapanbiarg aaibg aane vrouw ergeilgk zon zjjn mishandeld Maandag waren too beet het dao op Rapenburg twee vrouwen aan het twisten Een agent gelastte baar haren weg te lervolgea waaraan slechte door en werd voldaan Da andere aogmaals aangemaand voldaMl niet aan die aaomsning Hierop wilde da agent haar arraateeren dncb bg ondervond daarbg au het publiek een loo ernstig verzet dat bg genoodsaakt wa zgn sabel U trekken of kjj hiermede iemand getroffen beeft ia hem onbekend Het terzet beatood hierin dat bat pobliek de vroaw trachtte te ontzetten door dea agent te Igf te gaan De arreataute die iatasscbea in zwgm w s gevallen en volgena verklaring van haar broeder veel aan toevallen Igdende was is na dooi een agent bg eea bewoner van Rapenburg te lijn binnengedragen verder naar de woning van baren broeder in de Batavierstraat overgebracht Zjj is in bet minst niet miebandeld Gemengde Berichten Treurig 1 Een meisje te Vlaardingen dat in ontrouw was opgenomen en dsarna bigken gal van verstandsverhgsteiing is thans naar bet kraakzionigengeaticht Èndegeeats bg Leiden overgebrsebt Door de politie te Rotterdam werd gisternacht te 1 onr in de Eleonorastraat aldaar 2 vroowen gearreeteerd die met messen aan bet vachten waren en elkaar verwondingen hadden toegebracht Zg werden naar hst bnrean aao de Meérmansstraat gebracht De Haagicbe Sprokkelaar van het U D Weet bet volgende made te deelen Oandidaten voor de onderwgsaete L O klagen vrg bard o ar een deel vao dat examen maar vooral over de wgze waarop een examinator optreedt tegen de aspiranten Een diersjoffirtjeas zooals bg ze veelal noemt werdb V de vraag gesteld bet woord azoos ineen of anderen vorm te bezigen Toen zedaarover wat lang naar zgn zin nadacht zeihg tegen baar sAls de candidate zoo antwoordt dan zal bet examen eircbt aSoopen Bet meisje zakte natourlgk Of bnarTwderzich beeft beklaagd weet ik niet maar t laoaóók oatuurlgk zgn In t Frieache dorp 7 kwam een parmantig jong manufaotoriartje bg een tjoer die druk bezig was met mart naar het laad te mannen One koopmannetje wilde gaarne sahen net den boer d en want deze was solide terwjjt er zeker wel wat noodig sou ign omdat een dochter van den boer zoo troawen Om nu een praatje met dao boer aan te knoopen pochte bet koopmannetje op een varben van den boer ea vroeg Hoeveel vraag ja daarvoor Onze boer een leukerd aigAwoordde I 60 t Koopmannetje wilde toch eena bieden ook en zaide sVeerlis gnidan geel ik Bg kreeg sgelnke en sebriktA aiet weinig toen de boer hem mededeelde dat hst varken een beer vraa Wat zoo hg toch mat het varken doen wat zonden zgne coders er van zeggen en door meer jeremiaden trachtte hg deo hoer te irermurven best van dan koop te ontslaan Maar deze zpide sEens gekocht bigft gekochte tot bg aindelgk het waanwjjze ventje den vooralag deed vGg laadt een wagen met mest terwgl ik den anderen wagen op het land ledig ia de wagen bg mgoe terogkomst vol dan zgt ge van den koop ontslagen t 4 8 40 l ll 1 41 l tl I OI 1 17 4 88 4 W 4 81 8 04 1 18 8 14 4 08 4 17 10 14 10 1 11 j l ll f 7J Ml 1 41 lt 1 4 11 Dit nam bet ventje aao hg legde zgn pak van den mg deed de jaa nit en ging nu zoo bard hg kon aan t werk zoodat de wagco met mest tieladen was toen de boer van t land terngkerrde vniatja laehts ia ta b Dat de boer in zijn grijpen t Is opmerkelijk tot welke kleioe afmetingen sommige ongelukken die op epoorwegea voorkomen worden tarnggebracbt Zoo veetigt sDe Tgd de aandacht op de lezing du wordt Kcgeven nopens bat iaiUU trein deraillemeat ta Lage Zwalawe toee de eondnctear Lakast oit den bagagewagen werd geslagen en opeen machine terrifct kwam Hg bad volgens het offieieuse berieht alleen een klein kweteanr aan zga pink s D hoofd conducteur Ottink die de vorige week bjj t deraillemenl te Stroa oit den bagagewagto werd geelingerd ia thana weer hersteld terwgl van den remmer Janeen die eveceeua op den trein was en in ee remkaat zat toen de bodem daarvan werd weggeslagen en hg tnaacheo de rails kwam te liggen alleen de mouw van tijn jas werd overreden Toen by tuaschen de wageua vandaan kwam zaide hg heel leuk i Jongena wat ziet mgo jas er uit Over het eereto en laatste zj geawegen doch dat de hoald condoctenr Ottink van wien n b eenige ribben gebroken werden roede weder hersteld zou igo Igkt 0e Tgd wat al te voorlMrig Een onovertroffen staaltje van dit genre bIgft nog alijjd bet offieieuse bericht toen iadertgd de trein te Woerden met veel gaag bet stationsgebouw biapea kwam loepen en een deel er van vernielde De machinist en de Btoker kwamen op deo nok aa bat dak terecht vanwaar sjj met veel moeite op den begauen giond werden gebracht zonder zich gelukkig belangrijk te hebben bezeerd Hel slot van het officianae bericht luidde toen bet machinepersoneel heelt zich weien te bergen Men kaa alles overdrijien sells de omzichtigheid om officieel niet meer te zeggen den meu wil teneinde noodeloote ong rostbeid te wekkin Men tehrgft uit Sliedrecbt Eergistereoavond zon een berenleider in een der koffiabnizsn zgn faesslja kunsten laten verloonen Toon de voorstelling bgna afge loopen waa viel de beer onrerhoeda dan herbergier aan en gaf dezen terwgl bg reeda op den grond lag een paar knauwen in bet baan Toen bij aanstalten maakte om zgn prooi nog verder toe te takelen gelukte hst den waard geholpen door den berenleider om aan Ueae ongewenachte knnstvertooning te oatkrnipen Bet zaaltje was natuorlgk ia een oogenblik door de angatige en gillende toeacbonwera en toe choawatara verlaten en het gslakts daarop epoedig den heer in zijn hok op te aluitw islukkig bad hg maar twee tanden aag toch zjjn de knauwen leelgk aangekomen Houten tanden I Te Oeffelt Limburg zal een etablissement worden gtvastigd waar de tanden van beproefd hard boet vervaardigd k 10 30 per atuk verkrggbaar worden gesteld Op de Maandag te Beeovliet gehoudan paardaomarkt werd een poardbukooper van Zwsrtswaal zoodanig tegen den borat geslagen door zijn eigen jaarling dat bg bewnatelooa neerviel Eenige oo nblikken later werd hjj weer bijgebracht doeb fajj kon niet naar zgne woning worden vervoerd Zgn toeatand ia zeer bedankelgk De beide peraonen ta Vlissiageo die nog lang buiteti keunis waren zgn ook tot bewoslzgo gekotaian Het ongeval heelt dus geen doodelgke gevolgen gehad 7 11 83 8 84 If lO N 11 11 14 li ll 0 8 18 10 11 r 8 1 10 88 1 84 a t ll 10 88 U t n u 8 18 8 18 8 80 1 8 8 10 ll t4 1 41 i 10 10 I 7 48 8 II lO U Bg nader onderzoek is gebleken zoo wordt bericht dat oit da Roomsche kerk in de Von Man schrift nit Utrachl Een wielrjjdster de dochter van een geacht predikant te dezer stede had gisteren het ongeluk op de Kromme Nieuwe Gracht in botaing te komen met een wagen waarvan de wielen haar over de beenen en dan hala gingen tengevolge waarvan zjj ernstig v rwond werd Ter verplegiag in de woning isn een familie aldaar schrikte de vrouw des bnitaa die reeds ziek was zoo hevig bg bat gvzicht der gekweUte jonge dama dat zg reeds is overleden De wiairgdater verkeert niet in lavenagevear STADSNIEUWS GOUDA 26 Mei 1898 De Orkeetvereeoiging Eophooia alhier gaf gisterenavond een uitvoering in de saai Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen met medewerking van den beer W Willek violoncellist te Rotterdam Den heer Spaanderman directeur der Ver aniging viel giiterenavood een hooge ouderscheiding te beurt bg het beg u der uitvoe ring werd h m een fraaie krans ovorhacdigd aangeboden door den Beschermheer van sEuphonia den Edalachtb heer burgemeester R L Martens liet krachtig applaus lijj het aanbieden van de lauweren bowee dat bet publiek den teer Spaanderman deie onderscheiding van harte gunde Moesten wg den indruk dien de nilvoeriog van gist renavond op ons gemaakt heeft in korte woorden weergeven dan zouden wg zeggen Euphania heeft goed gewerkt doch wg hebben van haar wel eena iets beter gehoord Intnischen hebben wjj roden te orar om den gverigen Directeur dank te zoggen voor bet knastgenot dat hg ons gisterenavond weder besorgd bselt en bigven wg En bhooia van harte alle goeds toewenaeheo Bet glenspont van dan avond was zeer zeker de heer W Willeke ale kunstenaar als meester op den violoocel deed bg zich kannen Wg weten niet wat meer te bewonderen valt zijn techni cbe vaardigheid of bet gevoel en de schoons veit mg die hg aan zju mnziek weet te geven Wg hopen ea vertrouwen dat de beer Willeke weldra in jju nieuwe fonclie te Riga flink snccè hebben al AI het voorgedrsgene was heerlijk sehooo inzonderheid de eigen oompoaitie van den heer W Gehed terwyi ijju laatate nummer Scherzo van ü van Goens de hoorders zóó in vervoanng bracht dat bon applaus den kunstenaar bewoog een gedeelte nogmaals te doen hooren Op verdienstelijke wgze werd de heer W geaocompagneard door dan heer J van Zutphen Nummer 2 van het programma sChanaoo ana parulesa voor strgkorksst werd kenrig uitgevoerd en was wel een van de mooisU gedeelten die Eaphonia zeil gaf Van het kopert was bg deze uitvoering mot vee gevorderd wat hot gal was goed en zeker valt vooruitgang waar te aamen w Spaanderman bad zich pièt deu hevr W Kerper bereid verklaard ter afwisseling eenige zangnnmmers la doen hooren terwijl de beer 8p nog énkele liederen alleen tan beste zon gevea In de oommera voor twee atemmen kwam het ona voor dat de Heer K dien wg als een verdienatolgk zanger bsbben leuren kennen gisteren avond wat sterk vibreerde wg meenden dat hg wat geagiteerd waa teri gl wg den Heer Sp miaachien door de keuze der liedeiao met in gn element ronden De sangoummera werden op ki nrige wgze genecorapagneard dor den Heer Beuaekamp het hed Herfsl ward door dso componist den Heer W Kerper begeleid In ds Nstionale Wed trgden gehouden in Mstson Strouckeo san 21 lot 2 1 Mei uitgeachreren door de kegelclub Nooit Gedacht te Amsterdam werd nog prijs behaald op de vrge baan door een lid dor kegalclah van Alls Negsn te Gouda OAraxi n d IJsszL In de vergadering van da kiesvereenigiog Eenegezindbeid alhier zgn tot candidateu voor de Provincialh Staten gasteld do beeren L C 1 Bos hnrgemeestsr van ZoetarmeerZagwaard en Benthoizen en D P van Cappollen alhier LaKMKiax Een jongetje nu vnl jaar at met zgn vader uit melken ging geraakte te watar en verdronk HAisTincHT Do rekening en verantwoordihg vao dan pfhK Hoonaard ogder deze PrTwi i o g fn I oT7 UJ en de uitgaven f 170 53 derhalve oen batig saldo van I 406 61 De hegiooting over 1898 bnlraagt in oat vang en uitgaaf f 632 90 Do rekening ea verantwoording van den polder Beneden Haastrecht over 1897Nhodrageo n l 3 iaoitgaven 11325 82 derhalve een bati saldo viRf 46061 De begrooting over 1898 bedraagt in óntiifug an nitgaaf f 1557 12 lil ♦ 1 MM 2902 8496 79S 9t 4 12672 U 41 18062 10913 3276 6808 lOtS 22 lilSn 16170 18217 10981 8478 6 2S 8103 9931 18 4 16101 NIEUWËZUNDING met GOUD bekroonde D8EN8CHB Glacé landschoenen voor DAMES ea HKERKN A van OS Al Md TailUnr Kleiweg E 73 73o GOUDA TeiepliiHm m 3i Beurs yan Amsterdam VriiM lalnikn I t u I It s l l l m l 16 Vi 84 ♦ V 17 s nvs f t éiC f Kl i 101 ♦ ♦ l s 76 111 a mm 104 1 8 1 Vis 1 looVs 100 loov 1 911 468 w 1001 s iwv 104 14 i i Vi II 1011 Mts 110 It MKI NiniauiiB Cert Ned W 8 VL dito dUa dito I dito dilo dito 8 HoiiOia Olil Oeudl ieai8 4 Italib Insehrijriiig 1861 81 8 OosTZ a OI l i p p 1 91 6 dit io lil isa J PoatuOAl Obl ast eoupoa 3 dilo tickst 8 V S lOf 18 117 118 tol IM l 100 s tl 76 101 lOOl Vu 188 ll s 101 4 10 l Jis 7tV giisuHO Obl BiBnenl l8 4 4 dilo iwona 1110 4 dito bij Hotkt 1889 4 dito bg Hopel8S 0 4 ditoingoud Ia n 1888 6 dito dito dilo 1884 8 SPAWS Perprt aebalil 1881 4 Tnataij epr Coov l een 1190 4 Om loaeiag lene I Ilec la niag serie C iuliiAra Rsr hl 1891 5 Mziloo Obl Buit ach 1890 6 Vzusziisii Obl 4out e i ISSl AusTsaOAJi ObliKstieo 18 t 8 KoiHaUAK Sted leen 1884 3 Nsn N Afr Hauilelsv oatid Arendsl Tsb Mg Ortiloaleo HvliMaataohsppij ilito Arn Hy Kitbt kh psodbr 4 üuU My der Vorsteol aaud s Ir lly lbeokli nillir tV l Nederlandssba Iwuk aaad 1 Ned lUndelmosIsah ililo N W It l so lijp h pondbr t it tL llypolheekb i ndbr H s l tr llypitbeokb dito 81 Ooetaaa Ooat IUmg baak aaad Roei lljrpoIboskWnk pandb 4 Amais Kqat hy wtb pandb 8 IN Maz I O I r Ii eu eert I Nitt Holl U apoorw M aend Mij lol Kzpl t St T osnd Ned Ind Bnoorwagm aand Ned Zuid Afr Hpm umi 6 dilo dito dito U91 dttaA lT i ll8poorwl l887 8 A Bof S Zuid Ital pstniij A H obl 8 P01 BN Warsobau Waaueu aand 4 Kiisi lir Uuis gptr Mg obl 41 Haftisflke dito sand Faslowa dilo sand t Iwang Dombr dilo aand t Knrsk Jk Atow 8p kap obl 4 dilo dilo obllg 4 1 1 ♦ 110 101 101 1001 m i 117 186 Vi AnsziZA Oent Pse Sp Mb olil 8 CUo k Morlb W pr C v aand diUJ dito Vt n at l oter obl 7 Denverfc Rio Ir Spm cert r a Illinois Ceiitrsl obl ia goud 4 lyOuisT hNasb villa lerl v aand Mexioo Hpw Hjj Ie bvfi o 6 Hui KaoHs r 4pct prei aand K Tork thitosiot Waal aand dito Peao Obio ublig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud t 81 Paul Uinn k Maait obl 7 Uo Pee Hoori i n oblig 8 dito dito Unc Col la k p O I Oamada D 8outb Cart v aaod VsK C Rallw k Na Ie b d e O Amf rd Oj a M j aand Kolleid TijprejcHsali send Meo Slsil Anisteritanl aand 8 Stad Uotterdaia aan 8 BzulIB 8tad Antwerpen I81 1 Stad Brussel 1888 1 lloNO Thai UeKiilI li iiollMh l OosTZNz SloaUlseninK 1860 t K ICOast fi Cr 1880 8 Spahjs Stad Uodrid 8 1868 Nso Ver Bes Hvp Bpebl cerL JCAR TBSKlOaTBN QOUda 26 Mei 1998 Orenen onveranderd met weinig baodel Tarwe Jarige Zeeuws 11 11 60 Nisawsdito k Mindsre dito 10 60 10 78 Afwijkende 9 60 a 10 Polder lO li l ƒ 10 71 Z Boggsi 9 25 i 9 71 Polder l 7t r i 9 lo buitenlandsebe per 70 kili km i i Gerst Winter L l j 4 ChevaUKr Ml 7i Harer nar heet 4 k 4 60 per 100 kilt I iO i 9 1i Hennepuad lolandacb e 50 Buitenlandsebe 9 10 k I 71 JUlZ riezaad i tO t 7 15 tarweizaad i per 80 Kilo Koolzaad nieuw 4 Erwten Kookerwten ƒ o i ƒ o Niet kakende 6 S0 k 9 5i Bniteniondiché voererwlen por 80 Saio f 1 90 k 6 10 Boonsn Bruine boonen 8 28 k tat Witte boenen f Ouivenboonen 7 20 1 7 60 Paardenboonen S 80 k li Mais per 100 Kilo 1 Bont Amerikoansobe 4 76 k In Oiaqoantina 6 60 i t 6 7 Odeaaa f i f i ïnlsndscha meeting 4 Vezmazet Melkvee red aaaeoer handel en prijssa larw Vatte varknia rad aaavoor kaa