Goudsche Courant, vrijdag 27 mei 1898

Zaterdag 28 Mei 1808 No 7591 97ste Jaargang mrnim mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken WtCMi M ADVERTENTtlEN worden geplaatst van 1 5 regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TclefM Xo ê De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco p ir post 1 70 2 Afzonderlqke Nommers VIJF CENTEN d l lUsT It i 18 et pw htir na Bifgn toot EngeUnd redel unvoar haaifel itug 19 II ot p r hiU EO Hagen biggeo ijoedt uo o huilol matig 0 10 l 0 per week Vette Mhapeii goede aaDvoer handel flaaw 18it 24 Kuig Lammareo goede aaoToer haodel atug i li Naehtere kalforen goede asoroer handel ilag 7 11 ïokkaJTeren 9 1 inakalvereo aaoToer baadel AwgaToerd 1SI4 partyen kaaa Handel ga oon Ie Hual 13 a 16 Se qnal 18 a 80 Zwaarden M i 7 NoordirolUndaehe H i 84 Boter goede aanroer handel matig Ooefaotw i l lt WdboUr 0 80 i 0 0 p Kilo BurgarlUke Stand OEBOR N 24 Hei Margaretha coder P Leemeger en £ M Baauatra TonU ondera O Caatelgn en M de Wilde Johanna Maria ondera P Tan loon en P Koeman 2S Johanna ondera T J I Dijkman en C J Kandgk 28 Tenntje ondera L de Bmin en J do Bniter OVERLEDEN 23 Uei W de Uede wed S Ha7 ebroek 54 j 23 X Moen 62 j GEBUWO 25 Hei O Verkleü en O A Veiaoer N C de Kooj en H C van Kiet C Ten Vliet en J H de Brnin ö J rondel en J P de Klegn M tan Leeat in A Schouten G A fl Oabrg en T M de Jong 2G M M BgaMU en A W Noothoven van Goor ADVEHTENTIEN V Oottonwd i M M E1J8SELL 1 IjuitenanuAdjudant der Infantine A W NOOTHOVEN rix GOOB Qouda 26 Mei 1698 V De Heer en Merronw EIJSSELL Nooi iiOTiN TAN GoöR betuigen hun hartelgken dank Toor de Tele blgken ran belangatelling by hun hnwelgk ondervonden Qouia 26 Mei 1898 HAAK TAND NAGEL en KNEfELBORSTELS worden sImUr op garsniio verkocht alsmede wu raime Borieeriug KAMMEN b j H P VAN VUN6A4RDEPI Coiffeur Kleiweg Qouda Mi ündergeteekende lioh alhier goTeatigd hebbende ala SCHILDER beToelt zich beleefdeiyk aan TOor alle werkuu eden in het Tak lyoe veeljarige werk zaafflieid by vele patroon heeft hem ïh ataat geateld geheel op de hoogte van b t vak te ign Onder mintame aanbeveling Balovende eene prompte en aeonrate bediening njemt hg lich ÜEd Dr T BINNENDIJK Kuiperttlraat K 19 Er wordt grevraagd tegen Augiutu BENE m DIENSTBODE Adre f UBFMABKT 174 Kliniek en Polikliniek OHaTBTWtiB en MlfWMBCOtOflMB voor Spieekiren dagelgki van 19 H a ürati Spreekuren Maandag Wcmtdag en Vrijdag 9 il uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 llr A ClK inL 6eiM A er i ittect ifr B krooiid TMtoon t UncflehoMi akwr WaraUbammda MioM ApFt BJ uiS5i rk i W5a s nwl DO oMhm fkbnunoMV B J TAN TEM Dubbele Buurt B 10 Itailleur I Zenuw en Maa rlijders wordt lit OTertniging ala een vrerkelgke hglp in den nood het boek aanbeTolen Na ontvangat van adrea per briefkaart wordt dit boekje franco per poet toegezonden door BLOKFOEL8 Boekb Zaltbommel BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEUEN HOLI S Quina Laroche Staalhoudende uloa Larocbej ia de meest kraehtiffe en versterkende KINA WIJN AanbeTolen door tal van binnenen buitenlandsche Genee heerea Varkrggbaar in fleeachen a 1 90 en 1 0 EaAiFBuiK k Houi Hofleverancier Ztut Dep6t te Oauda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeate Apotheker en Drogiaten verkrggbaar FEANSCHE STOOMVEEVEEU chemische WtsscberiJ Ti II OPPENIIEIMER 10 KruUtkaHe Botterdam Oebreveteord dqor Z M den Koning der Belgen Hoofddep t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeoialiteit voor het etoomen en verven van alle Uearenen Dameegarderoben aleook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het toornen ran pinchemantel Toeren bont enz Gordgnen tafdikleeden ent worden naat de nienwate en laatste methode goTerfd Alle goederen hetig gwtoomd of gcTerld worden onaohadelgk Toor de gezondheid en Telgen itaA bewerkt 1U Il da beita InwiUvinl tefaii JioLi nnl Khennatlek LendeapiinMi kottom = t n Mer Pain Expeller aantawasdaatagaa Swfijrfftbjfc f aeet tal ateede la iedar hnlageib Pni 50 etDt ti oaat as 1 26 de üaaili THdüudan hi da maaela ApothekM b 1 Ai lohtei 0 ie BoöMdam = ÏÏ JtalBrfalnlxpeller Te GOUDA bg C LDGBB ApotE Markt en bg WOLFF t Co WesthaTen 198 Sm P D IKE ODDS i£OPjk FDIKK UUUIS m SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijibasr bij M PEETER8 Jz N B Ala bevija vaa echtheid ia oaohet en kurk ataeda tooi aian Tan dea naam der Firma P HOPPE Ê CASSllTO TANDARTSi Gouda Turfmarkt aPSKKKUBBlf MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Tan tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG Tan ltot unr ZONDAGS niet J Uouda Bnk laa Jt BUNKHAM k ZOON Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE WIT en Comp Utrecht SPOEDIGE en NETTE AFLEVERING UGB PRIJZEN Gez BECKERS m lodex Turrmarlii 248 GüUDA 1 Een nog ongebruikt AIÜER ORG TOBY k CLARK 40eEen nog ongebruikt AMEIt ClUtv 4 Oct 1 Kniezw J t M Een gebruikt doch nog nieuw MER ORG 5 Reg J lOOe Een teer fraai dach eenigazina beschadigd AiliERe ORG 10 Reg J J jOe IDE Z j£iJ2 TQr Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eera pxaclxtigr ixet iar grericla t HEËRËNHLIS met T 1E staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien vanf Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG 1 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 800 Het groote aantal zenuwkwalen DOK atnedi alle mldileiou door dti incdii U ri t nachftp Muif wand Kent sn den aUflwMi tUd koort mJligUn weg ojmaiyk Unf i hold da er toe dat itj door het f etaniik nutkxn van den eiivoiii HpHii woc n BaujK unn ae naia mm pbyeioloïlicbe oatdekhlMiedaan beeft dia na homtfrde jiroefnemlngBa thane over de f aheelawereld TBrbreidla en tenrlil Ij liwatenecbappelijke kringen de hoogste belanpiteUlnf wekt Uveaieana weldaad blgkt te xljn roer da aan aannwiiwalen lijdende manachbeid Dese leaeeawljie U nltcaTonden door dan geweaen Oflclar vas Oeaandfaelt Ur itoman Weliimaim te Tilahofen en barnat op da oD dfrvIndlnK opgedaan ta aeB Ht arlfa praktijk ItMr wasMblnc v h bet liaaM aMMtl per Ine wordeu daMrt gcMlilkt d r d ald iftd4 UUk Mii bal icbmw Rt l niedftKcdecld Mat date KsnaMwtjM werden waftalük aofaUUrwula rMoltaUn rwkncaa an EiJ naakte looveel opfanf dat van aan door den altrlnder leMhMraa w kl OVER ZENljyVLIJDEN EN BEROERTE ut vaorkemlee in lentilnibtnon kartan tlM reedt de Die Ink venrUenen ie DU boekje bevat slet allen tot kat i t pub link venttaanbar verklarlngeo omtrent h t wezfu der nieuwere tlierapla en da daarnude aelfa lil wnnhottlce Kevallau verkregen nitwerklng nuar ook vindt men daarin w eta ni ch appel ij ke verliiiiidiitingeii nitde nedi he blHdrn dieaau dezi gfneeawljze gewijd EHn loonede aftctarlft van tal au getnlfMhrmea van hooggei laaUte genep liniidigBa ouder welke P Méalira mti ir yranetar Rit R potykllnltli tB FaNlt rai Reitgamont 10 SteingreBBr m a ir praktltaaraad aeneithear aaa kat kraaklifltilgen oeidchW Phareelen SanlIkttrathDr Cohn Stetile DroMmaen mti ir arread arti tlJMUMaa fir P rarutlar jeniMtiütr dlreoteur viit h t boip tsel U Agen QehelMraUi Dr Schar Ir kaitaM OateAlt Ui Emi DariM mti dr geeeeihatr d roctaur dar ualvano lhtrifiaiitlaoha laflobtlaa aar laaawHIMri U Parila raa St Honor 334 Coniul vo Aichanbach cd dr ta Corfu Or luabaeh arrrad art a mtWi Obar tabtarit Jaohl med dr ta Waenen Dr C Bongaval tela Farrltra Eure lidvaa OaNaellDattb ai d tvtHkN Il dl taati la FrB l r k n vele anderenr Aan allen wier I naner mt nalndar Mrada f f uu rcnMnda K unw ihtlch djgd n waarvan de kenteekeaeu sljn ehreaiaohe boonalja aMgralaa iDheto keer dp ln blaadaadraag rfiti arlkkiUaarbald galaaidha d alapalaeilield ehainetl ka aaraat an eelielM eH kB tM taed verder alle Bleken dia d or beroerte getreffan werdea iaogllJden aan de gevolgen daarran EooalR verlaaiffliniee oevaraMtan tat aprehan iwara toafvel aioalaH k aüktaa atl nwM dar lawrlollUB mat vaartdaranda at a ylaatialllke iwakta wartwakkini van gaheaiae ena il Ata raada Midar ganaaakudt behandeling pweeat IJn maar door de bek Jt£d m V6le V i Btliön gi ie kKdiat rkM KeebadelF een geneilng f iMüflag baniwr kwaal gevonden sevtteUn vwar bi r rt düdjuixtaa raden hebben wegena ihJJnaeteb ala iioh aaahaudenil angitig vaalae verdeavlao la bat ba n baana B au daltall 1t ld laaan an denker orden voarda oDgan drukkaede pijn endar het vtarkaafl aaMai fai ieeoraa kat vaa aa rlaSailng In au hat ilapan vaa handen an voatan aan al daae drl oata ri n van nwnwIUdem lok aan Jonia mdajea lltdeeda aan hlaeknoht en kraehtetnoiheld ook an geaonde talh aae leaia wrijven eleEfriaearen atoomlooi nf MebadelPïee hebben en ten alatte varachJJnaeteb ali w r ala ook Berionan dia vaal mat kat hoofd warkaa en ceeetelljke reactie willen wuiuk uim geraden zi h het boven vermelde werkje aan te avhaffan hetwelk op aanvrage kaattleaa an ondeu wordt door AMateFd M doar M XRBA1V dl € o Helligeweg 411 HottardMa r B tmm HAMTKM KOl rr Apotbekèr Korte Hoofiteeg LVtrceht 1 0BRY dk PORTOW Ondegraclit blJ de Oaardbmg r U Op de longate hTgienBlsch medlolnale tentoanntelling la de Ur WetaaMKMB ioha Un oor da Hadlanlie JnrU m c de Kllv r a HftdnAj b brMNd AaMdteékBnJjiff met roodm lottersé Xet vooral op do ECHT O berlahnstei n OmJ nUKBiB VtCTORtABROff OB£RlAHêtSWH Overal 45££iÏÏ erl riigbaar Maataehapp tot EoeploitjaUe van de Fietorta Bnm Kantoor oor StderkmA Boompjoo ifi SoUerOam at Bttltenlapilscli Overzicht Gmo oorlogaoienws De aatoriteitcn te Washingtoo gelooveD nog Itgd dfti hbi eskader Tan admiraal CerTerain de haren van Suitïi o ligt echter blgven de beveet ende berichten Tan Sampson enScjiley nog mt en de meeuïng tan de regeering ts alleen gegrond op bet officieuze bericht dat Toor twee damn ontvangen io en de tydtngen die te Madrid gapabhceerd tyn De marine autoriteiten wachten met spanning bericht ran admiraal Sampson en Commodore Schley Ben bel ngrüke bespreking heeft gisteren plaats gehad tutschen president Mc Kinley en de faeeren Long Alger Miles en de leden der strategische marine commissie De bespreking duurde eenige uren Deberaadslajjingen worden geheim gehouden maar men verzekert dat het besluit is genomen om ingeval het eskader van Cervera te Santiago ingeblokkeerd ligt binnen korten tgd actieve operaties te beginnen op Porto Kico Cuba en de Philippgnen N ar schatting honderdvyftig dnizend meaachen uit alle rangen der maattchappg besochten gisteren Weatminster Hall waar het stoifelp oferschot van den grooten staatomau Gladstone dp het praalbed waa opgesteld Onder Zie belangatellenden bevonden zich vete leden van het Parlement leden van het Uoogerfaais en van de geestelgkheid zoowel protestantsche kIs katholieke De doodkist stond op een prachtig versierde katafalk aan de hoeken waarvan groote kaarsen brandden Ëen eenvoudig koperen kruis stond aan bet hoofdeinde Ueeu bloemen waren aanwezig de gefaeele rouwataatsie woa streng Müvuudig gehouden De Engeldishe bladea weten ntfi reed koe het oordeel van tilt Uernrr schpïdigftricht io de zaak van den Delagoabaai spoorwog ol nitvallen Uit Londen nordt gemeld dat de Portttgeesche regeering des weg zal mogen behoodeo do b 2 435 000 p st zal moetfu betalen aan Mc Mardo den opricbtom en aandeelhoadera an zgo maatschappy Uft Bern wordt gemald dat de bfsllssing eerst io h t najakr zal wordeo uitgesprokeu Maar de Voes Ztg ae t dat het Loaduoiche bericht niet ver van de waarheid wezan zal Bet daarin ganoe de bedrag Ntamt ten miaate Tolkomen tereen met bet bedrag in bet advies van de iogenienra eKperts genoemd Te Lissabon zoowel a s te t retoria beeft dit bsMcbt groote teleurstelling gewekt Portugal is niet ia staat zulk en saorieolgk bedrag te betalen voor hetbefaoud vaneeuBpoor Ê EtJiLLETOai Het Leven te Baden ij ün numtclu Sgmm 18 ffQii sohybt my een prioces toe uit de tooverwereld merkte jjltwiiiof aan of liever een veldheer v r den alsg voor de overwiDniDg tij staat mg wel niet toe het hal tejietoekeii giag hy voort terwijl zij nog even roerldos ila te voren bleef ta n en in hsar eigene gedaektsn verdUpt scheen maar gjj suU toch niet weigereu déie bloeaian vao ray aan te nemen Hü bood haar epn ruiker vsn heliotropen aan Zy ug hem plotaeliog doordringend aan reikte hem baar eene hand toe en terwijl t met de anJere usar baar kapsel tastte zeide zy tnel Verlangt ga het Bnreek één woord en ik werp dit alles vsn mq en bl f bij jeP Litwiuofs hart begon luid te kloppen terwyl Irina reeds een begin maakte om met baar handen den kram van het hoofd te trekken Neen nesDl kwam hy haaatigiReeDsanvA van opofTsreode grootmoedigheid lOHofaen beiden treden ik ben geen egoïst waarom toa ik je van dst geuoogen beroo len ik weet imnen dat je bsrt Baak me daa niet aan gy kreukelt myn kleed uide u saei Litwioof wist niet hoe hij bet had lal 5ov adieB h md ik ml Den ruiker neemt gy twh aan vroeg bij Zekari Mj U iser fraai 5oi weglyntje dat het xelf grooteuJeela h slt moeten aaaloggeo daar Mc Mur lo de bspatmgen vao da hem verleende eoBcesiie niet is rai takomen Tooh wil de rngMriiiH uu Portugal niet gaarnu dat dit lijatje m andere handen komt en zoo zal dui de tweede belanghebboode de Z A Kepoblink wel genood saakt syn bet gild U verscbatfen Wsu kwom de Da1agoa B oorweg in ËugeUche banden dan wat de Transvaal np genade en ongenade overgeleverd aan deu tegeustaoder die den handel zoo kunnen vtjrnietlgen eo het land tou kooocn uilhongereu Die bezorgdhttid is niet ODgegrood w tut de Daily Mail ontvangt uit Kaa stad hst bericht dat Hfaodsi de aaaapraken vau wylen Mc Murdo op den Delagu baai spoor sg beeft overgeuomeu Onder die omitandigfaeden zal er wel niets anders opzitten dan dat de Z A Republiek de mindelen verschaft opdat de Bpoorweglyn dip de Kepabliek met de zee verbiadt ten minste niet io handen van Rhodes en vao zyo vrifiodao valt Dr Leyda is gisteren naar Europa op reis ge gaan Te zyner eere had eei steravond onder Tüorzittenchap van den heer Schalk Burger een openbaar feestmaal plaats waarby de heer Leyds in antwoord op een dronk zeide dat hy hoopt nu en dan gelogeoheid te hebben naar Transvaal terng te keeren By betreurt bat een volk te moeten verlaten waaraan da herinneringen nimmer nit zyn geheugen zultea gewischt worden De advocaat Ëaselen onderwierp de houding van den luier Chamberlain den gouverneur van de iCaapkolonie en C il Llhodes tegenover de TrauaVaaJ aan een scherpe critiek By verklaarde dat zoo ooit de onafhankelykheid van de Z A Uapubliek gevaar mncht loopeu het volk alle verschillen ter zyde zal zetten en vereeuigd zal standhouden De Pttll Mali Gaz verneemt dat voor 3 maanden qeo schiklüug is getroffen tuSRchen Kngnland en China welke thans ïa bevestigd volgens welke Ëogfland zich belnngriilce bandelsvoordeelen m het dal van den Yang tae Kiang verzekerde en een stuk grond op het vasteland tegenover Bongkoog ongevHir Gö vierkante myleo groot ge acbt befft CiiiiiH zon voor dez ov reeukomit de oestemmiu jif r betrokken Mogent hnden gevraagd bebheu Verspreide Berichten Spanje en de Vereeoigde Staten I Miidni De expedite naar de Filippynsche van dien geur merci Ik zal hem tot een nandonkon bewa pn A Aan uw eerste bat merkte Litwinof aan iaan uwe eente overwinning Irina zag over haren schouder heeu in den ipiegel iB n ik dan werkelyk soboon Of zyt gy raia sohien aleohta partydig Litwinof putte zich vol geestdrift uit in lofultiageu Irina luisterde niet meer naar hem maar ademde den geur vao het bouquet iu ou liet hare oogan die np dat oogenblik veel donkerder en groo ter schenen in de verte dwalen terwijl de aan fa re schouders vastgehechte liatelK door den luchtstroom in de hoogte geheven zich als vleugels voordeden Kort daarop vsrscbean de Vorst gefriiesrd en in een erschoten zwarten rok met witten das en do Wl mirorde in het knoopsgat hy werd gevolgd door de Vorstin die gekleed iu een ouderwetsch kleed van Chioeeacbe zijile met die bezige bezorgdheid waarmede moeders gewoonlijk hars opgewoodeoheid plegen te verbergen de ptooieo in htiar dochtars japon te recht maakte Ken oude huurkoete met Iwfe afgereden kootien knarst mot de wieleo ia d opeCDgeboopte sneeuw eo kwam einderijk languam voor Een bediende die er liekelgk uitzag en in eene potsierlijke liverei geatokan was trad uit bet voorhuis de kamer binoea en kondigde wol wat verbaasd aan dat bet ryiuig gereed was Nadat het vorstelijk paar de achterhtijvende kinderen nog een vaarwel had toegeroepen dook het in zijne peU en hsf f lioh naar hnt voorhuis Irina volgde zwygênd het geziobt op haar verschoten msnttdtjo waar z $ was ui egroeid ontstemde baar nog ileohti is jptterniddag te vyf uur vertrokken De expeditie gisteren naar de KilippyaeDverkokken bestond uit 2500 msn met leveoamJdUeUn voor ren jaar en verl se biet voor raad vosr Dewey a Men verzekert na dit Jemenei en Sobral niei dezelfde persoon zijn Ot correspoüdent vaa de Tribune te Wasbii o verzekert dat de Amerikaaosche rageeting vast besloten is de Kilippyneo en PoNwrico lu bezit ta nemen en t honden als soh d looi8telling voor de kotten van baar tusMbenkorast op Cuba Het departement van marinfl m druk bezig met toebereidseleo voor het ioooliepnu ren troeppu De regearing vre4at dat ala het bezit van de Filippyoen en Portorico geen voldongen feit is vóór het verd Q en van bet Spaaunobe g zag uit Cuba iptMoaUonale moettykhedèa zouden kunnen oo titaan De Amerikaantohe oonaul utiago deCaba 18 hier aatigekonoo Hy t t dat debtvao jrol myueu ligt maar dat de Bpaanschebattarpa geen kanonnen hebben vm betniea ate stelsel fjet Hoofdkwartier vau doOfHiiaDdflingen ia op veertig myleo van Santiago geie tigd Volgens fRti tebgram ann d N Y Heraldt uit Washington gelooft de regeering uiet langer aan e n tt iopdigeii aBonp van den oS rlog Dt Time vernperat uit New York Terw ie meeste bladen verzekerea dat do eska a Wd Sampson en Sebtt y Cervera te Santiago opgesloten boudfn willen velf Amerikaanacbe zreofficiercn dsar nog uiet aan geloovou zg wgzen op h t ontbreken van leniif ambtelyk bericht dienaaitgitiinde De Tooridureoda werknloo heid vofc de Cnbaeen tegenover do Spanjaarden t rwyl toch Amerika om hnnnnotwil den oorlog verklaarde begint in de Vereenjgde Staten a er n meer rie aandacht te trekken en wekt groote ontevr enbeid en argwaan Men begint te vree tfB dat de oorlog inderdaad uitgelokt is door kaipery der Cubanen die de Amerikanen d kaïtaojen voor hen uit bift vuur willen laten bsIcD Ds Tribunec maakt zich lot tolk van d ca gevoelpns en yit er op dat du Cubanen ioh niet by Gomez annsluiten de opstandeiiogen ej bet invloedrijke blad hebben opgflhondeu een factor te tgn lo dan oorlog ionrika moet niet op ben rekenen De gezanten nn tlnaland Dnilschland en ËDgoland hebb u WoenxdagiKOod een ouderhood gflhad met den SpnauMchen minister van buitenlnodicba znken Ëeu mmisterieele crisis wordt asnataande geacht men denkt dat ds minister van financiën die iu den eerstvolgeodpn ininitterraad zal uitlnkken Litwiuof die bon tot aau den ws vn uitgeleide deed bad nog gehoopt hy het afscheid een blik van Irina op te vang n doch zy ateeg londsr baar hoofd om ta keeren in hot rijtuig Tegen midderDsoht atood hy onder de veósten van hst gebouw wsar de adel verzameld wss De tallooïe lichten der kolossale licblkronen glinsterden door de r ode gordynen heen op de met equipasdjes gevulde straat een wals van Strauss die als van eslf tot dansen uitlokte drong feestelijk met Eyne toetien naar buiten Den volgenden middag maakte Litwioof zijne opwachfing in da woning der OsfliAius Hij trofaUeen dea Vorst aan dia hem mededeelde dat Irina mat hevige hoofdpijn te bod lag en vóór den arend zeker niet KOU opstaan t geen immors zeer natuurlijk was os afloop VBO een eerste bal j Cest tres nature vous savez dans les jeunes fillos voegde 1iy er in t Fransch bij t ge n Litwinof des te moer verraste daar hij legelijkerlyk opmerkte dat de Vorst niet als gowoonlijk een chamberoloak maar eec rok aanhad vEn Aan ging üesinin voort hoo zouden haar de gebeurtenissen van gisteren ciet aangrüpn F 1 Qeb urtenissen mompelde Litwioof Ja ja gebeurtenissen da vrais événementa Gy kunt er u geen voorstelling van maken Grigori MichaUowitch quel suecès Zij trok zelfs de aandtóht van het hof Vorst Alexander raodoro witch zeide dst cy hem levendig aan de gravin vod DaTODshire deed denken nu gij weet wel En de bejaarde graaf Blaaenk ampf gaf luide te kennen dat rina la reine du bat was en dat hy wensclite aan haar voorKOsteld te worden hij presenteerde zich ook aiih mij dat wil zeggen hij zeide mij dat hy Een telegram uit Havana meldt dat U Amerikaanectie uotlngs tch0p n tegenover Gaantanamo eu andere havena by autkaga de CuIm büeengstrokken word n ook tegeuover Santiago istf hebeen aobgot a B ta daiden dat da Amorikaansrha vloot een aanval op Cervera a eskader voorbereidt De ongerustheid ueeiBt toe Volgens een te Madrid uit Msuila ontvangen talegram breidt de opstand zich oit in de provincie Paoagasvana De oproerlÏDgen plunderen de beïzMi eo vermoirded da HpanjaardeD De Carolinan Ün opgestaan U t muiierupp rhoofd MaUbak en xyn troep hebbeo aicb ondarworpen Kapitein Coniiba van den Spaanachen krniter Don Jaan de Aostria die vóór Manila is gesonkeu verklaarde dat de SpaanMha bev lbebbers volkomen ioaagfn dat de toestand hopeloos waa maar tot vechten gedwongen waren t ir wille van de openbam meeniog Oancbfft aeide dat de Spüausche schapen io sehaodeljjka eooditiSo vetkcerden De macbiats van do Don Aniomo de Ullva rwareo kapot de Castilla lekte en er moe4 aanboodend gtwerkt w en tegen hst water Od Doo Juan bad sincbta twee kanounejp die srhiet n konden en de Marqoés dat Dnero aleobts ten Hl cbla vier ven de Spaaneobe schepaa wtreo in ood ditiei dat ze veobten konden De Oregon is isterochteod te Key We l aangekomen Volgens een tnlagram uit Madrid aaa da kTeèpac verklaart de OMafster van mariiie het woarKchiinlyk te achten dat de Iraerifcanen de ausvbe sobapan zajlea trscbtan te belet ten de haven van Sautiage de Caha t ver tst n maar hy wist niet of zy bytijds gekamen waren ora dat te betettMa Hat laatate tele gram van Cervera vau Dinsdag mnldda dat al sgi lehspeo steenkolen inoamsn Metf denkt nn da Cervera i etiago vertaUo cal hebben als by het zonder te groot gevaar kon doen De troepenverplaataiog naar de soidltaatvan bet Pvreneescbe sebiereiland deurl voort By de marine si t men met bezorgd verlangen uit easr tyding an Kampaón of Bcbivy Ëee belangryk onderhoud baelt gi ttr plaats gehad tassoheo Ma Kinley ljoug Alger MiIm en de leden der strategi Qbo commivitie voor dtt marine Ut onderbond heeft versolwdeue uren gedanrd Die er aea dMlasmeu bewaren bet geheim van vrtt er ia behandeld maar men zegt dtt f be iloten rou zgn om indiso Oer Tera a eikader te Santiago ligt geblokkeerd binnin kurteo tyd krachtig op te trfden zoowel op Portorico en Cuba ali op de Filippyneu Da sEventng Post beeft een telegram uit Key We t oatvangeo dst de volgende Spaan zich mijner nog hennnorde uit den tijd teen ik hnzsar was o vroeg mij paar mijne tegeowoordiga betrekking tCeu amussnt meuscb die graaf en eeu adorateur du beau sexs I Wat spreek ik echter van my zelf Ook ds Vorstin lieten ze geen rust Zslfs Nathalia Nikltiebna sprak haar ntn wat wilt gij nog mirt Ir na danste aveo tous les msilleura cavaliers men stelde ze my dea een na den ander voor ik koB ee ten laatate niet meer telleo Gü zult bet nauwelijks gelooren maar w J waren b na altyd toor eene massa mensohen omringd bij de mazurkv vroeg men hasr voortdiirrnd ten dans en een bejaarde diplomaat zeide lul den keizer nadat hy vernomen had dat lij uit Moskou was Hire dóciilémeut g est Moskou uui at Ie centre de votre empire 1 n eeiL ander diplomaat voeitde er bij C est uuB vraie revolution girel ivélation of ri relution eoo iets dergelyks U ja ik zeg u hst was iets zeer buitengewAona ff Wu en Iriua Pswlowna lolf vroe l Litwinof wiens handen en voeten gedurende dit varhaal kond werden van gejaagdheid Z telf was ztj vroolgk scheen zij tevreden F Natuurlijk woa zn vroolijk Waarom zou ze ook uiet tevreden zijn geweest Kvenwe gij kent hsar wel men begrijpt haar niet zoo dodelyk Ieder iel gisteren tot mij t is merkwaardig I Jamais on ne dirait que mademoiselle votre fille est k soa premfrir bal Graaf Retsenbaob onder aadarso gq kMt hem zeker ffNeen ik ken hbm volstrekt niet liet is een neef van myn vronw Ik ken hem niet