Goudsche Courant, zaterdag 28 mei 1898

buitnn t worden gebracbt Naar meo mededeelt heeft de eigenaar geweigerd om da voorpui te doen uitbreken Op bet gebied van adverteerao loeg dezer dageo in eeu Zeeawech blaadje eeo nrau wiens vrouw overledea waa bet record Voor de daarby betoonde belaagatelling betuigde by agn drfok in 181 regela Nn Paolos van Djjk bealidt geweigerd beeft oit Amerika naar Nederlabd oter te komen om tegen Mr P Troeiatra een aauklacbt b de Justitie iu ie dienen beeft de heer Hepkema te Heerenveen nitgevar aldaar de f 600 aan Mr Troeiatra teruggezonden die door Mr Tr aldaar gaitort waren voor de reiaonkoaten en vergoeding van dagloonen door P van Dgk geateld als voorwaarde voor zgn overkomst Bg het afbreken van de Noorder kazarne te Groningen ia een binnenmuur omgevallen waardoor de achttienjarige zoon van den aannemer Dieters is gedood Twee mannen werden licht gewond Aardig van het dier Da postbode K Van Boggelen tnasohen tiorinchem en Berwijuen worde sedert eenigen tijd bij zgu besteltingswerk ta Herwgnea steeds gevolgd door e n duif welke zoodra bg dei avouda weer ta Oorinchem aankomt teratood naar Herwgoen terugvliegt Zoolang de man aan het brievenbestellen ia blijft de duif gestadig om of bg hem Zelfs wanneer hg hier of daar een hnis moet binnengaan gaat de duif mede Dat de duif den man goed kent bigkt biervit dat wanneer een enkele maal een plaatsvervanger den dienst verricht zelfs in de kteediog van poabode bet duifje dan niet medegaat De justitie te Utrecht beeft geen termen gevonden om de vrouw die volgens de geruchten den dood van haar zooaljo zou bebbea veroorzaakt in becbteois te houden Het Igkje ia gisteren gerechtelijk geschouwd en daarna ter aarde besteld De vroow moet van tgd tot Igd aan veratandsverbgstering Igden waaruit men ook verklaart haar zwijgen over dea dood van bet kind Niattegenstaanda da verblgfplaats van Oemar slechts een unr gaans van hier verwijderd is verontrust hg ons oubegrypeljjkerwyze niet vermoedelijk om zijn aanhang niet te versnipperen Zgn macht moet eeu 1000 tal neweerdragendon tellen en wat bjj eigenlgk van pan IS ta doen weet men ook niet Dan is het J YVi in ionolio van panglima Polim de XXII Moekims zal aanvallen dan weer op verzoek vau den pretendent sultan hier in de boort zal blgven om Segli te verontruten Bgzondere maatregelen om hen bji eeu mogeIflkoD aanval bet hoofd te bieden zgn bier tot dusver nog niet genomen VERSCHEIDENBEID De dagelgksohe inkomsten der Duitsche bondsvorsteo bedragen van den koning van Beieren 11 050 mark den koning van Wurtembnrg 5271 mark den groothertog van Hossen 2964 mark den groothertog van Sakseo Weimar 13S5 mark den groothertog van Oldenburg 1385 mark den groothertog van Maoklsnbnrg Streliz 940 mark den hertog van Saksen Meiningen 1856 mark Het kleinste inkomen heeft de vorst van Keoas oudere linie nl 214 mark per dag Devgl vorsten die het grootste paiticuliere vermogen bezitten zjn die van Saksen SaksenWeimar prins Albreoht regent van Bmnswgk Anthalt en Schauwborg Lippe Een merkwaardige operatie had in t begin dezer maand te Canal Dover Ver t taten plaats Een meisje had met spelen op den vloer een naald in het been gekregen en toen de vader beproefd die er uit te trekken brak zg af en geraakte het andere stuk dieper in het vleeson Da dokter kon net stokje etaal niet vinden en stelde als een laatste toevlucht voor het kind nasr hst machioebuis eener elektrische fabriek te brenifen en haar zoo op dan dynamo te leggen dat de knie waar de naald ingedrongen was op den magneet vau 125 paardekrachten rustte Acht nren werd het kind daar gehouden maar de knie was zóó pgnlgk an gezwollen dat zelfs die kracht da naald niet geheel naar de oppervlakte kon brengen Toen werd aan den grooten magneet eeu klei nere bevestigd geschikt om in een insngding in het been geschoven te worden bet kind werd gecbloroformiseerd het heeo opengemeden en ds magneet er ingeschoven eu toen bij weer te voorichgn kwam bracht hg de naald mee andere treinsB straka de honderden en dnizetiden van de eeae plaats naar de andere zullen brengen zouden wg gaarne eiken lezer van dit blad verzoeken ons werk te steunen door eene gave in onze atationshussen t werpen In d meeste gevallen zgn deze husaen vlak bg het loket zoodat het Ö zoo weinig moeite zal geven om terwgl ü Uw kaartje koopt een geldstnkjo in de bus te werpen Wg nemen in onze Maatschappelijke Inrichtingen personen op van elke godsdienstige gezindheid en daarom vragen wg ook met vrgmoedigheid aan iedereen van welke gezindheid ook ons te holpen U Mgnheer de Redacteur hartelgk dankzeggende voor de verleende plaatsruimte bigf ik Hoogachtend De Uwe tot heil van alle menachen A S BOOTH CLIBBORN Kommandant van het Leger des Heils voor Nederland on België NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DEENSCHE Grlacé landschoenea voor DAMES en HEEREN A va OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telepkoou il o 3M Beurs van Amsterdam 28 MEI vrkrs NïD ai AllD Cert Ned W S 21 j 8 6 dito dito dilo S 98 isilito dito dito 8 96 HoNOAB 01 1 Goudl 1881 88 4 lOOV ITAUS Inschrijving 1862 81 6 86 OosTENB OW in papier 1868 6 88 dito in zilver 1868 6 84 PoBTllGAL Obl met coupon 3 dito ticket 3 17 BusLAUn Obl Binnenl 1894 4 641 8 dito G Mons 1890 4 96 dito bij Boths 1889 4 96 dito bg Hopel889 9ü 4 97 ditoiugoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 1 2 SpANJl Perp l schuld 1881 4 421 ToBXEK Gapr Conv leen 1890 4 76 Geo leening serie D 20 3 Güc Io niiig serie C 26 8 Zuid Afe Rep v obl 1893 6 104 Mexico Obl Bnit Soh 1890 6 96 Veh ziiela Obl 4onl ep 1881 867 A 8TB DAli ObliKBtieu 1895 8 lOO BoTlBBDAM Sted loea 1894 8 100Nan N Afr Haudelsv anil 62 Arendsb T b Mj Carti9 isten 626 MiMsAtichsppij dito 468 Aru Hvpotlieokb psodbr 4 lOOV Oult MiJ derVorBtonl a nd I 431 s Gr Hypolhookb psndbr 81 100 Nederlatiiliche bank and 204 Ned Hitndelmaatsoh dito ï 1437 N W h Pao Hyp b pandbr 6 69 Eott Ujpotbaekb psuilbr 3 1011 Utr llypotheekb dito 81 981 OosuKB Üosl Hong bank aaud j 180 EosL Hypotheekbank pandb 47 95 Akeïika Equl hypolh pandb 6 801 Maxw L G Pr Lieu eert 6 281 Ned Holl IJ Spoor M j lurnd I 117 Mij totExpl V Faslowa dilo sand 6 761 livaag Dombr dilo aauil S 101 Kursk Ch A oiv 3p lap obl 4 100 dito dito oblig 4 AlCBBiKA Cent PacSp Mij oW 6 12 Ohio k forth W pr O and I dito dilo V n 8t Peter obl 7 I 188 Deuverfc Bio Gr Spm cert v a 11 IltiuDis Central obl in goud 4 101 TjOuisv VasbvilleGorl v aa ld 49 Mexioo N 8pw My Ie hyp o 6 i 102 Mies Kansas v 4pot pref aand 11 N ïork Uatasiofe West aand 14 j dito Poaa Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 741 St Paul Minn Manit obl 7 Un Pac Hoof I in oblig 6 dito dito Line Col Io hyp 0 6 Canada Can 8outli C ert v aaud 49 Ven O Rallw Na loh d c O 61 Amslord Omnibus MiJ aand 180 Bottotd Tramweg Maats aand 99 Ned Btad AmslerdBm aand 3 106 Stad llotlerdum aan 3 1081 B1LOIE Stad Antwerpen 18i7 21 lOOi Stad Urussel 1886 2 1017 Hono Theis Begullr Hesollach 4 1177 OoSTENa Staatsleonirig 1860 6 186 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1 68 32i Ned Ver Boi Hvp Spobl oorU sistkrs 98 967 4V 177 90 103 421 STADSNIEUWS GOUDA 27 Mei 1898 WADonixvEEï Bg Kon besluit ie mpt 1 Juli benoemd tot directeur van het po4t en telegtaafkantoor alhier H van Drimnielen thans klerk der poatergen en telegraphie Ie kl NiKüWEEKBEK a d IJsel Binnenkort zalmen alhier ook van Brongas kunnen spreken De landbouwer A Regm aldaar hoeft in eenaeu door hem geslagen wel eeu gashouder litenplaatsen Proeven hebben bewezen dat de welgenoegzaam gas oplevert waarom hg beslotenheeft zgn woning te doen verlichten door dat g Haasteecht Het grasgewas van den polder Bilwgk onder deze gemeente heeft opgebraobt f 97 tegen f 81 in 1897 Het grasgewaa van den polder Agter rort onder deze gemeente heeft opgebracht 13 Het grasgewas van Beneden Haastrecht datdoor bet polderbestnur gisteravond verpacht iahebben de zeven perceelen opgebracht f 248 legen f 262 in 1897 1007 1007 Te Bamberg boeit zich dezer dagen de stada architect Lindner van het leven beroofd Al gemeen nam men aan dat deze wanhopige daad het gevolg was van de aanvallen van een Bambergschs blad do Bamberner Neueste Naehrichten op da afdeeling publieke werken Beweseu is dii evenwel niet Thaus Heeft de burgemeester van Bamberg io de vagjjmring van den gemeenteraad verklaard Wt4il Bamberger N N de hoofdzaak zjn val s dood van den architect Lindner en alle V Welgezinde Bam bergers aangespoord bon abonnement op het blad op te zoggen De B N N zal tegen den bnrgemeestei egg proces instellen 1437 96 199 Vis T INGEZONDEN Datum Postmerk 1898 De tgd van vacantiereisjes uitstapjes en het bezoeken van badplaatsen is weer daar Velen der met aardsche goederen bedeelden zullen door het schoone weder worden uitgelokt om de mnfie stadswallen te ontvlnchten en boiteni te genieten van de schoone natuur Hoevelen zgn daar echter die niet alleen geen middelen bezitten om op reis te gaan maar die van alles beroofd eeno treffende overeenkomst vormen met den armen Lazarus uit de Gelgkenis bedelende op onze drempels en omkomende van ellende Het is ten behoeve van hen dat ik de geachte Redactie van dit vmlgelezen blad verzocht heb deze regelen te willen opnemen ten einde hun tolk te wezen en een beroep te doen op de algemeen bekende hooggeroemde weldadigheid van ons Nederlandsche volk Welnu waarom hot te verzwggen Ir wordt armoede geleden hittere armoede zoowel s zomers als s winters Spreekt de atmoede nn niet tot ons door het klappertanden der armen toch is daar vreeslgk veel ellende Het Leger des Heils doet wat het kan om zooveel mogelgk te belpen Eiken nacht zgn onze Toevluchten voor Dakloozen vol onze Beddingshuizen eveneens en nog steeds komen aanvragen in Ja wjj willen Lazarus belpen Wg willen niet dat hg zal omkomen op onzen drempel Maar de taak die wjj op ons namen is zoo groot dat wg telkens en telkens genoodzaakt zgn bg anderen aan te kloppen en hun stoiïelgken steun te vragen De Maatschappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en die van de Centraal SpoorwegMaatschappij zgn zoo vriendelgk geweest ons toestemming te geven om bussen in de stations jopta hangen voor ons maatschappelijk werk t4 tP kwam leede een aardig bedrag in ïfW bnssen ma r na wal exouraie eu 18 BECHTZAKEN Voor de rechtbank te Utrecht heelt terecht gestsan J I M B te Woerden beklaagd van mishandeling van W J aldaar op 1 April jl geploegd t Was blijkens het verslag der terechtzitting in het sU D een onderwgzer die meende ondengd met mishandeling ts moeien strffen Do mishandelde was aen klein nndaugeud ventje dat op school heel lastig waa De hoofdondorwgier klaagde hierover bg den vader en deze antwoordde daarop nn als hg lastig is geeft ge hem maar gemat een pak slaag Op een avond nn hadden een paar jongens twee onderwgzers bekl en een collega op etraat nageioepen en uitgesoboldan voor onderpikkan Bizooder brntaal was bg dit optreden aen vgftal lartoe ook J W behoorde In overleg met den hoofdonderwijzer besloot bekl den jongen J W den volgenden dag te straffen omdat de vader daar toch zgne toestemming toe gegeven had Deze straf ichgnt nn wat 1 te bard geweest te zgn tenminste volgens de verklaring van den vader had de jongen twee gieole blanwe plekken op elk zgner zitdeelen en 3 blauwe strismen op bel linkerbeen terwgl hij tengevolge van een en ander gedurende 9 dagen niet Eilt n kon De boofdondarwjJMr rnklurde dat het Ülrecie Spoorwegverbindingen raet iOUÜl Zomerüleost 1898 Aangevaogeo 1 Mei Tijd van Greenwich GOUnA BOTTI DAM liieire 12 3 2 11 8 42 ï 7 4 68 4 62 6 32 S 61 H 7 31 l e UK 6 6 tl n n u f 1 7 6 13 r 1 14 6 19 1 28 2 80 t 4 16 6 2 6 10 40 1 I1 H2 60 8 36 9 10 9 14 9 26 9 64 10 11 11 12 8 49 8 66 Rotlwiliim fi SO 7 BS 8 28 9 06 9 80 9 84 9 4810 18 lO SO 11 82 4 46 6 62 6 16 6 61 7 2G 7 62 8 40 4 66 8 08 HU M H H 6 04 6 11 v e f w S ll 8 19 6 17 6 86 8 88 7 10 7 46 8 11 9 11 36 11 60 12 27 1 44 2 6U 8 4 l f 4 u 2 01 2 08 It n 2 14 11 84 1 08 12 17 OCDA DEN HAAOiin 12 66 1 8 1 19 1 38 1 48 64 6 11 7 84 9 17 9 2 9 46 9 61 10 95 10 44 11 46 6 63 6 22 6 89 M4 6 o U U A A M t T F K D A M 9 8 14 1 4 11 10 7 51 8 86 0 17 10 868 19 06 0 36 13 48 8 00 6 37 S 40 10 02 11 37 Amst O S 20 1 60 Oii l 18 11 41 O r 8 84 7 12 7 63 8 14 9 07 10 19 D A i T Kr O H t ilMVeru 10 67 12 00 12 10 12 63 2 20 3 17 4 33 6 30 6 47 6 05 6 S5 S S6 door 10 1 i j 11 14 2 37 6 37 7 10 10 84 i 11 22 12 87 2 46 S 34 6 46 6 94 7 18 1 43 10 86 10 41 8 66 1 39 10 5111 46 18 S2 l 2i 9 08 8 60 6 04 6 28 4 7 39 6910 61 1 12 WIEL Eni IEt WS Jaap Eden en zjin vrienden Gougollz Lamberjack en Robertson zgn er slecht afgekomen met bun overwinning op de Boffalohaan Ver St De directie is in gebreke gebleven de pTgzon en de vooraf vastgestelde toelage oit te betalen en de kampioenen van de korte baan hebban hun horloges ringen en madaillei in 8 49 9 00 9 20 10 16 9 16 10 38 10 46 9 3S 9 62 10 69 10 38 11 38 13 02 1 37 3 08 3 26 3 65 4 48 5 36 6 30 6 66 7 66 60 U II7 9 26 10 08 10 84 11 66 12 24 8 47 4 16 6 60 7 18 9 10 9 28 10 64 1 H UK 4 24 Hg 9 ¥ 9 86 K K 11 10 12 11 9 1 3 40 4 S7 6 20 6 07 7 29 8 88 9 4 9 66 10 34 11 10 Vn t C 4 7 05 8 1 9 85 11 16 2 68 8 46 4 46 iO 7 41 u 46 Amst W 7 20 8 26 9 20 11 80 8 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 00 Duda a 09 9 11 lO OH 18 61 8 66 4 47 1 4 7 49 8 49 1 10 ache schepen rechtmatige bait z d verklaard Kaf racia Tras Hermaoaa Caatro Setiembre Antooio Paoio Loja Fernaadito éu Maacota Ook pabliccert de lËreaiDg Foute eea telegram getcbrereu aan boord van het adviesjacht der pen in bet oude Kaaaal vau Baba ma 25 Mei eu laideode Saospsoo ia vy dageD geleden van Key We t Tertroltken om bet eskader vaa Cnrvera te verbiodereti bet kaaaal te passeereD Bet admiraalscbip is Zaterdag ea Zoadag op de reede vao Havma gebleveo de chepeD der vloot büeeDrergadereod en Maandag is de vloot in Ooitetijke richting vertrokken Dtoadag is se echter blgten liggea in afwachting vao lelegrafiaohe orders Na deze ontrangea te hebban ia bet eskader naar Haiaoa teruggekeerd De admiraal isdeeeoige die de wezeniyke bestemming keut Frankrijk Ik tart schrgft Joseph Reiaacb in de Siècle dsD bardvochtigsteu anti semiet zoo hy ook maar ooit eea beetje van eeo bond heeft pebooden zonder ontroering dit briefje te lezen vreeeelyk in zyn kortheid dat Mevroaw Urejfns nu van baar mar beeft gekregen Ik lyd te veel m o beraeuien m a zennweo zgn zóó aterlt gespanoen on dan moet het hart wel overloopeo Ik heb daar juist eeo beroep gedaan op de hooge rechtvaardigheid van den president der republiek pm da herziening van mijn vonnis te vragtin Ik omhela je met al myn liefde eu onze lieve dierbare kinderen c Het 19 daidelgk gaat Heioacb voortzet de ongelukkige op raakt nitgepot door het moorddadig klimaat door da bniteogewone behandeling tai en bem verzonnen c Het is nog tgd waarschuwt Reinaeb het onrecht kan tbhos nog hersteld uaaar sterft de ODgelakkige beden dan ia geen rechtvaardigheid meer mogpiyk leo voelt gy niet dat ietd dat heel groot is geweest in onze geschiedenis dan zal z n vpraiiDdeTd c Or rigeus meent Beinach dat bet doel sedert maan len nagejaagd dichterby is dan G ejfai vijanden meeneo Ën bji veit lt nog Ik kan een groot geleerde eea van de heroemdsten dezer eenw dia foorziende hoe deze gesotiiedenis als een nachtmerrie hem zoo storen in zyo werk er niets van booren il niet toelaat dat men hem er van spreekt By ia het die onlangs in de kelders van het Pantheon het eeint van a lfn bet boofd van Voltaire in de baad hield Zegt bet oieisfc mompelde iemand a mea hoeft zich gehaast den verdediger van Calaa in zyn graf te aloiten Als een bewys dat het thaus niet meer enkel de instelleetneeleoc zijn die opkomen voor Dreyfna rerbaalt Reioach van een arme boerendeerne die eergisteren aan my jood aohretf dat ze in de kerk een kaara had ontstoken voor den ougelakkigen kapitein De Pet t Bleu bericht dat de directeur lan de alrflfkolonie te Cayenne eergiateravood te arys werd verwacht en dat zyn komst o a verbaasd hield met de gevangenhouding van Dreyfus De eisch tot eehtacheiding door mevrouw Ëstorhazy tegen haar echtgenoot ingesteld i8 bg rechteriyk vonnis toegewezen Kolonel Picduart heeft als antwoord op het onbeschaamde briefje van Eaterhazy de volgende verklaring afgelegd tegenover een vertegenwoordiger van rAurore ObuiI 6 7 26 8 10 Moorilnoht dooi 7 32 NiouworlrMi 7 89 üitpnUe n 7 46 Souerdam Oapüllfl Nieuwerkerk Uoordrecht ïond 80 8 42 8 61 9 03 9 08 Oonda ZoreBh uiu ii Koer1cap ne ZoetermNi Zegwaarii Voorburg Haire 7 30 7 42 7 63 8 07 8 12 6 46 6 62 6 6 6 17 6J8 7 20 bHuko Voorliarg ZoeUrmeer Zeifwaard ZerenliuUeQ Moerkapetle 6 80 6 39 6 36 6 66 6 48 7 8 OS Uoada Uudaw Woord irtrwtt 8 10 7 04 7 42 S 98 Ulrop ht 6 26 t iS 7 4i 8 37 Woerden 6 49 6 53 8 06 Outlaw 8 14 Gouda 8 27 9 0e Ik heb werkelykeen brief ontvangen waarin de beer Esterbazy zegt my tevergeefs te Versaillea op 23 Mei gezocht te hebben en my doet weten dat hy mg drie dagen achtereenvolgens zal wachten op den hoek van de rne de Itisbonne en de rue de Napels des avonds zeven uurt Het verbaast mg dat de beer Esterhazy my niet te Veramlles heeft ontmoet nn hg mg tooh zoekt want ik heb mg zonder ranigen omweg naar die atad begeven op den dag van het proceiZola Wm betreft de bedreigingen in zgn briet vervat ben ik vastbesloten wanneer ilÉ in een hinderlaag ral zonder aarzelen gebruik te maken van het recht van ieder burger zich te verdedigen Maar ik zal niet vergeten dat ik den plicht heb het leven van Esterhazy te sparen deze man behoort aan de jaatitie des lands en ik zou schuldig zyn als ik hem daaraan onttrok De advocaat generaal bg het aisiaenhof te Parga heett voor Carrara de doodstraf geeischt het aan de jnry overlatend te besliasen oi voor de vrouw verzachtende omstandigheden kannea gelden et O M toonde aan dat de echtelieden den goheelen aanslag samen beraamd en uitgevoerd hebben Do verdediger der vrouw stelde zgn chëutu voor als werktuig in banden van haar maa en riep de loegevendhftid van de jury in Het bof van naaiaes te Parys heeft den moordenaar Carrara ter dood zyn medeplichtige ecbtgenoote tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld Carrare beeft caisatie asngeteekend Kngbland De overbrenging van het lyk van Gladstone van bet kasteel naar het kerkje van Hawardeo bad Woensdagmorgen in plechtïgen eenvoud plaata Kwart voor ze en werd de eiken l iat door zes bejaarde onderhoorigeu van het kasteel naar buiten gedragen en geplaatst op een baar met wielen Daarachter vormde ticfa da ronwende staatsie van familieleden TriendeQ en eentge der voornaamste bedienden Mevrouw Gladstone was met eeu rytuig voorafgegaan De stoet ging over de groote grasperken onder de met lentegroen behangen boomen door langs eeo d r liffate wandelpaden van den overledene Voorby de Bchilderacbtïgo ruïne van het oude ka t el begaf men zich naar de welbekende Wyck poott die echter gesloten was Een der bedienden moest naar het kasteel teing om den sleutel te halen en toen trok voort eeu stilte stoet door het verlaten atraatje van Hawarden De bewoners bieldeu zich weg daar de fumilie baar wenach te kennen had gege en de plechtigheid zoo eenvoudig mogelyk te doen zgn In de kerk werd een particuliere godsdieastoefeniog gehouden die ttlecbtsdoor tamilteleden en bekeiyden werd bygewouod en geleid door den eerwaarde Stephen Gladstone rector van Hawarden Later op den dag werden de bewoners van bet do p en de talrgka belangstellenden to gelaten De kist ïs geheel gesloten zoodat ook in Westminster Hall de bezoekers het gelaat niet znllen kannen zien Dei avonds acht u r werd de kist per extra trein naar Londen vervoerd waar men aan bel Westminster Bridge station om 1 nur aankwam De weg van daar naar Weitminator fjall is slechts zeer kort Het graf in Westminster Abbey is gegraven Het zal niet bemetHeld worden De kerk is versierd op eenvoudige statige wgz Voor de begrafenia die naar schatting anderhalf anr zal duren is een geheel maEikaal programma opgemaakt waarop o a oorkomt het gezang tKook of Agoes in de Latyn iche verta iog van Gladstone Als nlippendragers treden op de prins van Wales de markies van Salisbory d beer Balfoor earl Hosebery lord Kendet aan de eene ayde en aan de andere de hertog van York earl Kimberley air William Harconrt de hertog van Rutland en de heer Armitotead Da hertog van Artiyll i door ongesteldheid terbinderd U l 12 18 11 2 11 36 11 42 61 12 82 10 19 10 29 10 86 1 I 43 l i 41 11 63 9 28 11 18 11 80 11 41 11 66 11 9 67 10 14 11 16 10 11 10 17 10 82 10 43 10 64 11 27 10 16 19 06 11 B7 Waarschgn i k zal mevrouw Glailgtone de bf HrHfein i bywonHn BINNENLAND TWEEDE KAMER Zitting van Donderdag 26 Mei 1898 Het debat over den persoonlgkeu dienstplicht wordt voortgezet H t ameudemeDt Troelatra ontbefficg der kostwinners in behoeftige gezinnen wordt hg herstemming verworpen met 48 tegen 43 stemming Het artikel betrekkelyk de ontheffingen wordt tonder stemming goedgekeurd Het amende men t Verhey ca openlaten de gelegenheid tot oitstel der terste oefening tot het derde dieuhtjaar opwel bg de zee als landmacht is door de regeerÏDg overgenomen Het amendement auKarnebeek wanneer aan den loteiing tweemaal ontheffing ia verleend vervalt daardoor het beroep op den broederdienat wordt aangenomen met 51 tegen 39 stemmen De heer van Karnebeek drong herhaaldelgk aan o i spaarzaamheid by het verleenen vao bniteulandach verlof met het oog op mobiliaatie De mioiatvr van oorlog gaf gerustatellendeverklaringen Artikel 1 iet beginsel pefttooniyke difnstplicht ia aangenomen met 71 tegen 19 stem men Tegen stemden de bh Loeff Travaglino V d Kun Bieberateio Michiels Kolkman De Ras Harte Dobbelman V d Bercb Nolens en Van Basten Batenburg De heer Schaepman verklaard voor U hebben gestemd omdat hoewel tgen den persoonlyken dienstplicht zynde daar in dat artikel tevens de ontbeffiogen zgu neergelegd Woensdag na de pauze de eiodstemioiog Daarna heeft de Kamer mat 57 tegen 17 stemmen het wetsontwtrp totaaokoop van den spoorweg Batavia Krawang en met 69 tegen 4 stemmen dat tot het aangaan van eene geldleening ten laste van den Staat aaugeaomen De directeur van het Victoria hotel te Amsterdam deelt ons mee dat van 1 tot 9 September alechts twintig salons en kamera van zyn hotel door deo minister van koloniën zgn gehaard om de Oosterscba afgezanten hg de kroning te bnisvetten dua vohtrekt niet btit geheele hotel zooala werd gemeld N R Ct ter bevordering van de Zondagarust zal by de S S Maatachuppg zoowel op bet Noorderals Zmdernet op dan len ea 2en Pinksterdag de loop van vele goederentreinen worden opgeheven Rflvee over de oorlogsvloot Thans verneemt ook bet Hbl dat na de Inbnldiging omstreeks half September door H M da koningin eeue revue over onze oorlogsvloot zal worden ftehouden Deze revue zal niet zooala in 1894 ter reede van Teeoel dooh op een ouzer zuidelyke reede plaats b eb beo Qr Ms ttoomacboener Zeehond belast met het politietoezicht op de Tisaeherg zal voor die gelegenheid tit Konioklgk jacht worden ingprichl aangezien het stoomjaoht VaU daartoe niet meer geschikt wordt geacht Men seint uit Amsterdam 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 f ml 4 nS 4 24 4 68 6 7 6 18 8 32 6 87 3 14 3 46 4 49 2 42 4 16 6 16 1 86 1 41 1 66 2 06 2 17 12 22 4 33 4 89 4 68 6 04 6 16 f 4 37 4 08 1J 60 8 14 Gisteravoud waren een groot aantal belaof stellenden waaronder verscheidene hoofdofficieren van het leger en de schutterg byeengvkomen in het Nederlaodsch Panopticnm door de directie uitgenoodigd om getuige te zyn van de onthnlling van het ruiterbtandbeeld van Z M koning WiUem lit De directeur der installing de heer Martin Wolff leidde de plechtigheid in met een toespraak waarin hü uiteenzette hoe het Paoopticom door de opdracht van dit kunstwerk een tweeledig doe beoogd heeft Ten eerate heeft het willen huldigen den laatsten Koning oit ons Oranjehuis deo vader onzer geliefde Koningin een Kol ning die in onze herinnering zal blgvan voortleven als een braaf soldaat die de in onze cooatitutie besjhreven volkereebten en vrgheden met onwankelbare trouw heeft bewaakt en gehandhaafd Ten tweede beeft de directie de konst willen dienen door aao een onzer jonge bteldbonwers van talent den beer A Hesaelink de gelegenheid te geven die den beeldhouwers in ons land schaaracb geboden wordt om zyn krachten te beproeven aan eeu grootsch ont werp Want bet ii niet meer dan eeo ontwerp dat hier getoond wordt eo ontwerp op t dor ware grootte Spreker hoopte evenwel dat het deo knnstenaar zal Kegeveo zgn zgn werk emmaal in brons te doen herrgz o ter veraiaring van een onzer pleinen Hg wenschte Heaseliok hartelyk geluk met het welslagen vau zgn taak eit bood hem een laowerkrana aan Daarna bedankte hg de aanwezigen voor bonne komst en spralt bij den generaal Verspgok afzonderigk toe als een diergeneo die by den Koning in hoogo ganat heeft gestaan en die zich die gonat zoozeer waard b eft getoond door menigmaal zga leven voor Koning en vaderland veil te hebben en onze soldaten tot de overwinning te leiden Ten slotte de lde by mede dat aan den heer Hesaelink door de directie opgedragen was het beeld der Koningin te hoetseeren gelyk zij ooa straks voor oogen zal ftaan hg de pleehtitre inbnldiging ie September ter plaatsing in het panopticnm dat thans elleen nog in bet bent ia van haar beeld op jeogdi en leeltyd Generaal Versp ck het woord ntmende dankte den spr voor zyn holdigend woord en zoide ga rne aan de oitnoodigtng gehoor te hebbrn gegeven om tegenwoordig te zgo bg de onthulling van het beeld van eenen Koning dien hg diep vereerd heeft in zyn goedheid en ridderlgkheid Hiermede was dit offieieale deel der plechtigheid geëindigd Het monumeat met 7go omgeving mankt door zgn kloeke conceptie en fraai opgaande Iguen een guoftigen indruk De gelgkeuia van den Koning ia ottmuatend gitroffen en werd ook door den generaal Verspyck ten zefrste geroemd Gemengde Berichten Te Gelderiialaeo brak door een onbekende oorzaak hedenochtend vroeg io de kom van het dorp een felle brand oit iu het gebouw bewoond door Van der Boon broodbakkerwinkelier en Van Driet slager De beide brandspuiten vao daar alsmede die van Bourmalsen en Meteren waren spoedig aanwezig eu zou slaag Ie men er in den brand tot één gebouw te beperken Van de inboedels word weiui gered eeo yn r varkens en een massa koren verbrandden insgelgks Naar men verneemt was alles verzekerd Wy deelden gisteren mede het overlgden te Utrecht van een knaapje van 5 jaar welk overlijden door de moeder voor den vader erd geheim gehouden Wg vernemen Ifaans dat tengevolge van vermoedens van mi drgf het lijkje gerechtelgk geschouwd ia Utr Dbl 7 66 8 30 8 6 9 68 10 04 10 88 11 18 8 02 10 11 8 0 10 18 8 18 10 26 86 8 48 t io 10 1 1P S4 10 64 lI Sli 6 17 6 27 6 34 6 41 6 47 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 8 10 7 62 84 8 16 8 89 8 34 10 10 18 10 21 10 88 10 88 11 44 6 12 6 18 6 80 6 89 7 56 9 21 10 069 34 9 48 9 69 10 10 10 811 7 48 8 S Door een acheepmalier tbaoa berber ier aao de Beestenmarkt te Delft ia in een huis een scheepje gemaakt dat naar het lich laat zien van zwaar kaliher is Het i zoo verre gere d da het te wntfr kan worden gelaten doch eerst nu heeft hg gemerkt dat het scheepje te i root ia om door de deur of het raam naar karakter van don knaap juist het tegenovergeitelde was van dat van den beroemden Hollaudschen jongen van den grooten Nicolaas Beeti Da officier van justitie die anders niet spoedig io zaken met zg kastijding tot vei volging overging verklaarde dat hg zich tot vervolging van dezen bekl verpliobt gerekend had Wat bet kastgdani zelf betreft voor zich was Spr overtuiKd dat daartoe alleen de ouders het recht haddan Doch in elk geval had deze miihandeling de spuigaten oitgeloopen De bekl stond gunstig bekend eo dat zou Spr in aanmerking nemen waarom Spr f 25 boete sub 4 dagen hechtenis eiichte De verdediger mr A A Pit releveerde nog aens de feiten die hadden plaata gehad en telde alUs in een voorde bekl gunstiger lichl Spr vond in dit geval waar op school de onderwgzer den vader vervangt die gewoon is te kasigden eene kaatgding noodzakelg en hier had geene overschrgding der kastijding plaats gehad Zeer zeker kon geene veroordeeling worden uitgesproken Voor de 4e kamer der A msterdamiche rechtbank werd gister de verzetzaak behandeld van ö van Deth die bg vonnis van 6 Nov 94 door de rechtbank wegens beleediging van den Baagschen predikant dr F Gbeel Gildemeester tot 10 dagen gevangeniaitral was veroordeeld De beer Van Delh wasjiet tegenwoordig Uit een schriftelgke verBlaring van dezen bleek dat dr Lonia BUhïr die een vriend van den heer Van Delh isf geen bewgs van goed zedelgk gedrag had gekregen van het classicaal beslour te Groningen van welke weigering dr Gbeel Gild émeesler de oorzaak zoo zgn De heer Gildemeester geboord bracht in borioiiering hoe Van Deth indertijd beweerd had dat getuige bstrokken zou zgn in de zaak Van t Lindenbout Ds Babler haalde deze quaestie in een dagblad opnieuw op er ook den naam in noemende an dr Gbeel Gildemeester Deze waarschuwde bem en toen ds Bühler zjjn beschuldiging niet introk klaagde hg hem aan bij het classicaal bestuur te Groningen Van Deth laakte deze bandelwgze van Gildemeester in een brief en vergeleek hierin bet zedelijk gedrag van ds Bühler met dat van dr Gildemeester op voor laitstgenoemde beleedigende wgze Het O M eiscbte bevestiging van bovengenoemd vonnis A1 JIEH De Dali Ct bevat uit Beglie een aebrgven dd 18 April waaraan het volgende ia ontleend Hoewel wg nu pas in April zjjn en de voorgenomen Pedirexpeditie in een aanvang zal uemen is men on reeds druk bosig de voorherejdende maatregelen te nemen voor don bouw van barakken enz Sedert mijne komst voeren handelsschepen niets anders dan materialen Aan don wal heersoht drukte en vertiar Laadpronwen tomen af en aan het terrein tasschen bet scheepvaart etablissement en de Chineesche kamp ligt bezaaid met bontwerken en Kajangmatten Ongeveer een drie weken geleden arriveerden twee boormeesters van Padang die met den meesten spoed een put moesten horen teneinde den troep van drinkwater Ie voorzien Ongelukkig echter dat zg alvorens aan hunne werkzaamheden to kunnen beginnen eerst verplicht zijn voor hunne veiligheid te zorgen Veertien dagen hebben ig noodig gehad om een versterking te konnen bouwen die uu bezet wordt door 10 bajonetten Behalve da werkzaamheden van dan boormeester is ook do Atjeh associatie bezig maatregelen te nemen ten einde de haar toevertrouwde verzorging van den inwendige mentcb naar bebooren te knnnen waarnemen Tjjdelgke msgszgnen en oen slachthuis zijn in aanbouw in welk laatste n ar ik boor 20 beesten per dag moeten geslacht worden t Is dan ook geen klein gheid om een menage op te richten voor ongeveer 7500 monden lenige dagen geleden kwam een detachement genie werklieden aan dat onder toezicht van een kspitein en een laitonant al aardig wat heeft neergezet Indien men op de reede van Segli aankomt ziet men op het terrein tnsschen de versterking en liet bivak der twee compagnie van het 14e bataljon een groot aantal geraamten voor barakken staan wat veel weg heeft van een kermis Met de Bothc dia 16 dezer op de roede kwam kreeg de genie eene versterking van werkkrachten bestaande uit 70 Chineesche timmerlieden en 250 dwangarbeiders Voor het betrekken der wachtposten o a voor de versterking van don boodmeester zond men uit Kota Radja 100 manschappen onder 2 Met dat al gnr t Oemar rastig zgn volk te Garoat verzamelen Vergadeïingan op vergade ring worden daar gebonden met de hoofden Men zegt dat hg de ons bevriende oeloebalans in doz streek tracht over te halen of reeds heeft overgehaald om met hem samen te werken en oDtao troepen het hoofd t bieden