Goudsche Courant, zaterdag 28 mei 1898

So T593 Maandag 30 en Dinsdag 31 Mei 1808 W78te Jaargang Frijstre kkuig 23Jm 500 000 Mark als UooMprijs in het gelulckijrat peval biedt de niüuwBte groote Geldverloting die door Ie Hooge llegeering Yaa Hamburg goedgekeurd Bu gew arboigd is l e voordeeliga inricliting van het aieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts Wfliaigemaanden in 7 reitotiugen van 118 000 loten 50 180 priJEen bedragende 11 349 323 Mark ter Toüedifte beshsaing zullen konten daaronder zijn kapitale prijzen van eroataeel 500 000 Mark bij uitaemendheid eubter 2 prijzen a M 20 000 26 pr jzen a M 10 000 68 prijzen a M 6 000 106 prijzen a M 8 000 206 prijzen a M 2 000 812 prijzen a M 1 0 0 1518 prijzen a M 400 S69S2 prijzen a M 1K5 1940 pr a M 300 200 134 104 100 73 45 21 mwim coüRMT NimuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ttlefoon No M I De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pri s per drie manden is 1 25 franco pet post ƒ 1 70 ji AfainderLijke Nojmmers VIJFÖENTEN Telefoon No M ADVERTENT ÏEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Hen wvrdt verzocht op t HERK te letten UIT HST MiOlMJN VAK M RAVENSWAAY ZONEN QOBINCHBU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van it twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo ineerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ da baok van leeuing moeten achter laten om naar New York te kanneD komeo Zg salleD tegen de baaadireotie te Baffalo een actie ia stellen W t ten onzent althans ran de StaatBspoorwegen nog niet is verkregen is dooreen Bpoorwegt aatschappg an BerlgD en omstrekeo frgwillig toegeataan een bagtgewaKflogebeel eo atleeo ingericht vooi rgwielen Eeotakmaa ia beDoemd als couducteo Toor de enwagen Trearïg steekt daaibg af wat in omland TOor reizende fietsers wordt gedaan otjaister niet wordt gedaan HettJoarnal dea Sportac deelt nit goedebron mede dat een Amerikaansch koopvatrdgacheepja van Chicago naar Hamborg in haodenvan een SpaaDschea kruiser is gevallen DeAmerikaan had 5000 voor Daitschland bestemde rgwielen nit drie groote Amer kaanschefabrieken komend als boofdUdiog aan boord ADVERTEWTIBN Getrouwd DIRK IJSSELSTUN Qzs EN JOSINA PETRONELLi tam HEEK die ook nmme B wederzydsche familie bedanken Toor de blgken van belangstelling by hun howeiyk ondetTondeu Gouda 27 Mei 1898 HAAR TAND NAGEL en KNEVELBORSTELS worden steeds op garantie verkocht alsmede een ruime sorteeting KAMMEN by H P VAN WUN64MIDËN Coiffeur Kleiweg Oouda FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ SN chemische Wasscherij VAN H OPPËI HEIAIElt 19 Kruiskade Botterdam öebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en verveii van He Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomon van pluche mantelB veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en valgens staal bewerkt Nlenw onoïerlroffen Prof Dr Liebera welbekend ziiïïw raAcaT iimE iUeen eeht mot FabnekBBierk tot voortdurende radicale en w H zekere genezing van alle zelfs WWa de meest hardnekkige xenuw bflJU xiekten vooral ontstaan door S l afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleekzocht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Dit voerige prospectussen Prijsper flesoh fl 1 fl fl 3 dubbele esoli fl8 i OentnialDsiiJt Matth i d Vegte Zallbommel DepSt C Huppel s Graveiihage C J W SnabdiiS Eottordam M Cleban 8s Co Amsterilam Lobrij en Porton Utrecht en bii alle drogisten StoUwerck sclie Borstbonbons gefabriceerd na Toorechnft van den kon UniverBiteits Proï Gehm Hofrad Dr Harless Bonn hebben sedert 50 jaren ak Twzaohtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoaung der ademingsorganen nitsteekende diensten bewezen By spoedige afwisseling van warme eo koude lucht is tby onder mbevelens 1 wardig een bonbon te gebndken Verpakking Oeele pdjes i 25 cent Alom verkrijgbaar Qoiida Onik T B A BEINKMAN k ZOON 1 prij a M 300 000 1 priJB M 200 000 prijs a M 100 000 prijzen aM 75 000 1 pr J8 a M 70 000 Iprüi aM 66 000 prijs il H 60 000 Iprtjs bM 66 000 prqzen a M 60 000 Ipros aM 40 000 1 prijs a M 30 000 De aanstaande aerate prijstrokkiog dezer groote door den Staat gewaarborgde IjeldTstlooting IB van ambtswege bepaald plaats t 9 hebben op den 23 Juni £ k en kost bierroor 1 geheel orgineel lol aleehta M 6 of ƒ 8 601 half 3 1 76 1 kwart l i O 90 tegen inzending van het bedrag por postwissel of tegen remboura Alle eommiBsica worden onmiddellyk met da grootate zorgvuldigheid uitge oerd en ieder speler ontrangt van ona da met het wapen van den Staat voorziene Orglneele IiOten n If in handen By iedere bestelling wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de versohillende klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de otüoieete lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat on Itaa door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ona debiet is steeds door kot geluk begunstigd en onder vele andere aaazienlgke pryzen hebben wij meermalen volgens officieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen vorkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100000 80000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien dat bij deze op den hechtsten KrondsUK geftstlgde onderneming vaa alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalre wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan Kaufmann Simon Baukiers en tieldmBBelaara in Hamburg P S Hiermede danken wjj Toor het Yertrouwen ona tot hiertoe geachonken en daar wij bij het begin der nieawe Tcrloting ter I deelneming invitoeren zullen wy ook voor het Tervolg bemoeid zijn door een atiple en reeele bediening de tcTredanheid Tan onze geeordo Begunstigers te ferwerfen IMIPIlli ilïS Elkel Cacao Aanbevolen door IIII Genees en Schelkondigen Bekroond met Gouden en Zilveren medailles roedmaam Fertterkend en Aangenaam van Smaak Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor tlagel ksehe K A Hl Oebruik by kinderen zwakke personen en klierachtige gestellen Fairiektmerk Met water toebereid is zj als geneeskrachtige drank uitstekend by diarrhee ook voor zuigelingen en kleine kinderen De echte Mleel Caeao vanKBAEPKHSy MOLM is alom verkrijgbaar in vierkante bassenvan een V Kilogr ƒ 170 V Kgr a f 0 90 en g Kgr a f 0 50 voorzienvan Btiqnet waarop nevenstaand fabrieksmerk en hanteekenmg van de fabrikanten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers Zeist Zeer nette Gesteendrukte A BRINKMAN ZOON Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Beia prstcli tig 33 et ir3 gr©3 lc3a t HEEfflHÜS rad TLIN Bt e er k Iht m staande aan denj KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachj Kelder Boven 3 Kamer met achter een oot Balcon Zo Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleii voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een pracl Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Glas en Waterleiding en geheel iiw e naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIEJS WEG D 29 Huurprijs 460 sjaars Koopsom ƒ 800 hü fde WcèorJaiBron f e Obier pM Vanhg oninklykefifuis derjlêderlandm Stedelijke Gasfabiek te GOUDA De prfJ8 Tan het gas is 6 cent per M ea voor Kookioestellen of Motoren 4 8 et Onder zekere vootwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuiB verbouden met 15 meter vrye leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 UchtgaBmeters bedraf t de banr 10 cent per maand Mmu worflt i jong of ondj door ome M SD nikkel spaubMik welke opeigonMLrdlge vysB de la et tot SI aren opwekt oor de unr ke inriohting des er spaarbank kan men will kwartjei lawerpen maar het geld niet wen nitnemen alvorana fl H by een geapa id ayn dwu eent albdan ile epnarbauk ich antotnatieoh van bcïv © opent Na iedero inweTpIng simt Bion de spaarbank ftutomat luidelyk Nit geiadigd te ayn aeer eenvoudig we6r wetit fip uieuw da In Veraeading teg remb of vooruitb Vfirzt ndhuis Merkm Commnndlt Haatscli o Bnlmbert u Co llmstarilain N Z Vii irhurgwal v w Bewoners van perceelen Tan ten hoogste ƒ 2 25 per week knnnen wekelgka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Koninklifke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM vn H van Schaik Co gevestigd te s Gravenhage Hepplentraat 9 en Prys 15 ceits porto extra naby de Begentesselaan HOÏLETERANCIERS Ing dlnit Bioh de spaaroianK itmcb en geeft tegelykertyd khptiugoworpenbearagaaa digd te ayn is de spaarbank tniten en van Z M den KONIMÖ van BELGIË Indien gij hoestlt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Bxtract FLACONS van 40 Cts 70 Ots en 1 verkrygbaar hy Firma WOLFF Co Westhaven i9S Gmda E H vm MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordreeht J C RATELAND Boskoop B V WIJK Oudewalrr M KOLKMAN Waddinxvtm Kliniek en Polikliniek OBSTETHIB en urivMECoMjoaiËC voor Spreekuren dagelgks van 12 H u Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 ur A eevL Geneaheer D iniltur Wegens biet FINESTERFEEST vernebijnt de QODD CBE C Onit NT Maandag NIE Dit No bes aat uit twee bladen 1 EEBtSTE BLAÖ 4 Bilteniandscb Overzicht admiraal Oerrara Ia bg iogesloteo kf D ma SaDtiago ai beeft bg gele leroqdlDi Cieofaegos te bereiken zonder imofilore Scblej te zya gezien F Yao lord op dese rrages haagt voorloopig Tagil f De regeeriug to Waébiogton toerTgoed inziet wacbt dan ook met de tiJBricbteD fftn Sampspa eo Schley Gene opgelioten io de faareo van dB it een klein eskal er voldoende lavduki ta alaitlpn eo der Spaanacbe ihi id van haudelea te oDtoemen 1 jfiantiago ocb is moeilijk zoo niet I waaki j ringd ét o r de berKW van de Sierra Maestrs u vgf zeemyieo of 91Q0 Ueter lang di gang wordt gevormd dooreen natunlrlyk kanaal fftn 1850 nieter lengte dat op aomiaige plaatsen lecbti 150 meter breed ia Deze iogaog wordt geheel bestreken door de batteryeo en fortsn aan ddn oever en op de eilanden in dO baai aangelegd soodat bet bionenatooolea van de baai voor de Amerikanen met groote gevaren verbonden is Maar ala da Spanjaarden de bui willen verlaten moeten zg scbïp voor schip door de nanwe doorvaart atoomen en zga dan bniten gekomen blootgesteld ain bet conoentrisohe vaar van den v and die zich in een halven cirkel voor den ingang der baai kan opstellen Is dna Gervera in Santiago dan moet hg er blyven totdat Camara bem komt ontzetten wat niet voor balf Juni te wachten is De Londenacbe bladen bevatten een interview met Sagasta den Spaaadchen ministerpresident De miuiiter moet verklaard hebben dat een alag in de Cabaansohe wateren zeer onwaiTRchyntyk wafl De vloot waarover admiraal Cervera besobikt zal te Santiago blgven toolaog zulks ooodzakelgk mocht blgken en zoolang hg goed van steenkool is voorzien en zgn sehepeo volkomen zgo nitgerast overeenkomstig bet plan van de maritieme aotoriteiten Sagasta is overtaigd dat de Amerikanen geen aanval zalleo wagen op Santiago waar zg zich zonden bevinden tegenover een vloot FEVILLETOX Het Leven te Baden JSr Humtche Roman 19 Hij is en Croesua is kamerheer woont te Fetersbarg waar hy seer in aanzien ia en kan in Lijfland doen wat bij vril Tot heden had hij geene notitie van oas genomen na g weet immers ik zoek Diemand op J ai rhumeur facile comme voas savez Deze nam gisteren naast Iriaa plaats sprak met haar een kwartier lang en zeide daarop tot da Vorstin Ma cousine votre fille eat une perle o eBt nne perfection Ieder wensoht m geluk met Bulk een nicht VervolgCDs zag ik hem met en der vooroaamste personen ia gesprek waarbjj hij Irina onophoudelijk aanzag waarop zij ook gedurig de opmerkzaamheid van die voorname persoon tot zioh trok fZal Irina dos den geheelen dag oiet te zien z aP vroeg Litwinof Ja zq heelt hevige hoofdpi jo Zg laat u grostea en tt dankzeggen vom den raiker qu oa a troové charmBDt Zij heeft rast noodig m oe gemalin maakt visites a ik zelf zooala gij ziet De Vorst knokte en kraakte van verlegenheid met ziJDa voeten Litvrinof nam zyn hoed zeide dat k dsn Vorst niet laager van zyne bezoeken wilde afhouden maar later wel eens aankomen zou om naat Irina s welstand te vernemen en verwyderde sioha en te enover versterkingen die v wat anders zgo dan dïe op de Philippgneo I Wanneer de Amerikanen metieeo inval op Cnba zouden willeo wachten tot er een zeesUg beeft plaats gehad dan hebben zg eu goede dosis gedold van noode De Fransche Kamer en Senaat komen den In Juni bgeen Brifsoo zal vermoedelök alp preBideol der Kamer wordea herkozen daa geen dandidaat tegenover bem wordt gesteld teneindè Ban de benoeming elk politiek karakter a obtnemsn Zoodra de gel oota brie ven vap meer dan de helfÜ der ledon zullen zgn goed gekeo d wordt óï Kamer als definitief gein talleM bqiehonwd zobdi t vermoedelgk den Sen 0 lOen Joni het politiek debat kbn aanvangeb dat zeket veraoheidebe vergaderingen zal in rieslag nemen Hol I mioisteyie moet besloten hebben eeQ votam er Kamer sf te wachten Méliae za l zgba politiek verdedigeb en aan de Kamer vragen bare meeoing nit te spreken Eerst daarna zal b t kabinet uitmaken of bet verder do leiding van slanda aken op zicb neemt dan wel zgn ontslag indient Wat betreft de miDÏster van koloniën Lebon en den oodeiBocretarit van poatergen Delpeach die bg de verkiezingen getallen zgn is beslist dat zg tot 31 Mei het eind van bon mandaat als KamaiUd m fanctie zulten blgven JËlerst na het agrém debat aal omtrent ban vervanging worden l aBlist De portefanilte van koloniëo zal zoolang ad interim door den minieter Hanotaox worden waargenomen Naar gemeld wordt hebben Dnitsobland en Fraokrgk zich bg de Amerikaanscbe regeeriog bezwaard over de nitvoeriog van de nieuwe verordening betreffende het innemen van steenkool door treemde koopvaardgvaartoigen io Amsrikaaoacbe havens Zelfs bet innemen van kolen voor eigen behoefte hangt af van lagere ambtenaren die in verschillende gevallen Éngelscbe atoombooten door spoedig verteeoen van verganninp hebben bevoorrecht terwgt Dnitscbe en Fransche booten dagen laog op antwoord hebben liggen wachten Verspreide Berichten Spanje eB de Vereeuigde Staten Volgens het Evening Joarnai is gisteroacbt van commodore Schley ambtelgk bericht ontvangen dat Gervsra i eskader zich te Santiago bevindt De regeering ondervindt nog steeds moeieIgkbeden met het horen van de schepen waar Nog slechts weinige ackreden van Ossinin s kais verwijderd zag hq bij het wacbthuisje een elegante koetscoup Sen lirerei bediende vroeg van den bok een politie agent naar de woning van Faal WassUjewiteh Ossinin Lltwioof sloeg den blik in het rijtaig daarin nat in een pels van sabel gewikkeld een maa van middelbaren leeftijd en ran eeo ziekelijk uitzicht mst een gerimpeld trotsch gelaat Orieksohen neus en een boosaardigen trek om den mond naar alle waarschgnlijktieid een voornaam staatsdienaar IX Tjitwinof hield zyn woerd om nog denzelfden arond terug te komen niet maar by had zijn bezoek tot den volgenden morgen uitgesteld Toen Iiij te IS are de bekende zaal binnentrad trof fag de beide jongate kinderen aan Viotorinka en Kleopatrinka Hy groette haar en vroeg toen hoe Irina het maakte en of hy haar zien kon yïrinuschka is met mamaatje uitgereden zei Viotorinka vUitgereden is zij uitgereden herhaalde Litwinof beklemd terw l een akelig vermoeden hem tot in het diepst van tyn binnenste deed huiveren rAnders niet waar anders was zy om dezen tijd gewoon zlob met u bezig te houden M Irinuscbka zal ons nu geen onderricht meer geven antwoordde Viotorinka yNa niet meer meende ook Kleopatrinka Ën ia uw vader t buisF vroeg Litwinof Ook papa is niet t huia ging Victorinka voort tea Irinaaohka is zeer ziek wat haar toch soheelt den geheelen nacht heeft zy geweend Qeweend P mede zg de troepen naar de FiUppgneu za ovelrbreDgeu Nog 15 transportsebepL a eo 9 kotenschepen zgn noodig Om 10 nor gisterochtend as nog geen officieel bericht ontvangen dat vlootvoogd Scblej Cervera fee Santiago blokkeerde De timparcialc meldt dat er te New York een geval van cholera is voorgekomen Het Spaanache amaldeel ia nog altgd te Santiago de Cuba Berichten luit Gibraltar ontkennen dat de Ëngalsohen aar oorlogatoebereidselen hebbeo geaaoakt Gben enkele krant behelsde gistetoohtend eeu telegram van Cuba Uit Loodea wordt aan de Temps gemeld dat de Amerikaanscbe Senaat doende ia met een wstsootiverp waarbg de regeering gemachtigd wordt de telegraafkabels te leggen of te heratetien die voor dekrygsvarricbtingen van de vloot noodzakelgk zullen blijken Holland de uitvinder van de onderaeeacbe tofpedoboot biedt aan Cervera a amaldeel in den grond te boren mita vaea z jn torpedo boot kottpe ingeval hg slaagt Sr zga levensmiddelen voor zes maanden en 140 000 man te Havana en 60 000 te UatADzat Mac Einley beeft beitoteo Hawaï in telg ven zonder de beslissing van het Googrea af te waobtsQ Het departement vao marine te Washington veiMiten te galooven dat Cervera nog te Santiago ligt Diaar veracheidene berichtgevers zeggen dat te Key Weat tbana de meaning veld begint te w nnen dat bet Spaanache imaldeel van Santiago vertrokkeo ia Beo bericht wil dat bet verleden Zaterdag weggestavend ia Het Amerikaansohe traniportichip Zafiro is zoo pas uit Manila te Hongkong aangekomen Het meldt dat de toestand daar onveranderd is Het gerucbt volgena hetwelk de commandast van de Callao den kogel heeft gekregen IS onwaar De Zafiro keert Maandag terug In dan Spaanaeban Senaat verdedigt Frimero Riviera de gewezen kapitein generaal van de Filippgnen zgo bestoorsmaatregelen en zegt dat het lor dat Amerikaansohe vlag heet nooit van de moren van Manila zal wapperen Hg constateert dat de Filippgnscbe arebipel geen middelen van verweer had Hg bad or de regeeriog om gevraagd die antwoordde dat de paas tosschanbeide waa gekomen De minister van marine meent dat het tijdstip thans ongelegen is om over den oorlog te spreken Hg kenrt bet bsstoar van Frimero niet goed en niet af 1 minister vao oorlog zegt dat de regee Ja geweend dat heeft Zegorowna mij verteld hare oogen zijn gsheel rood en gezwollen Litwinof liep mot rift eenmaal de kamer op eo neder verliet toen het huia en begaf zich naar zijne woning Hij had een gevoel gelyk men dat ondervindt als man van den top van een beig naar beneden ziet een ijskoude rilling Hep hem door de ledenen zijn hoofd duizelde Irina wit my niet zien deze gtdaehte kwelde hem onopboudalyk ydat la dnidelyk maar waarom Wat kon er toch op dat noodlottig bal t n ToorgcTsllen F En hoe die volslagen omkeering te verklaren Zoo plotseling En geen ayllahe laat zij mij weten geene opheldering tfGrigon Miohailowitoh I klonk het plotseling dioht nevens hem Litwinof ontstelde keek op en zag zyn bediende TÓiSr zioh met een brieQe in de hand Hij herkende Irina s hand Nog roor dat hy het bnefje geopend had vermoedde by reeds zyn geheels ongeluk tiet het hoofd op de borst zakken en trok de schoaders op alsof hij ziek voor een slag in acht wilde nemen Eindelijk vatte hy moed en verscheurde krampachtig het couvert Op een klein velletje postpapier stonden de volgends regels Vergeef my Origori Miohaïlowitch Het ia tuiaohen ons gedaan ik ga op reis naar Petersburg Het valt mij nameloos zwaar maar alles is bealiat Het schijnt mijn lot te zijn Dooh neen ik wil mij niet rerontBobuldigen Myn vermoeden ia zekerheid geworden Vergeef mij vergeef ay ik ben uwer niet waard Ikima ivWeea edelmoedig doe gsrn poging om my te ontmoeten riog voldasD is over tn gver en de loyaliteit van Primero In de Kamer stelt een afgevaardigde een vraag over de machtiging welke den kapitein generaal van de Filippgnen ten aanzien van het toMtaan van zekere administratieve hervormingen Koet verlsend zgn De minister van koloniën antwoordt dat de kapitein generaal gemachtigd is om de middelen die hem het gasehiktst dunken te gebrai ken ten einde de inboorlingen voor de Spaansobe zaak te winneD Shobland Gladstone hield eens een van E jn beroemde parlementaire redevoeringen en vorklaarda daarin o a We have bnrnt onr boati and destroyed our bridges wg hebben onie acbepen verbrand en onze brnggen aobter ooi afgebroken Den volgenden Korgen las bg in het verslag van een der kranten We have burnt our boota and destroyed oar breeches wg hebben onze laaraen vbrbrand au onze broeken vernield Fbinkuijk In ds Aurore vinden we een artikel van George Clemenceao waarin de toezegging wordt gedaan van bet onomstootelgfc bewgi dat president Faure van da onrechtvaardige veroordeeling van Dreyfos volkomen overtuiftd is De behandetiog van Zola s cassatieberoep sal eerst midden Jnni te Parijs plaats hebben Als president fongeert weder Le ir als staata proeorenr Manau Bapportfior zal ditmaal Accarias wezen oud professor in bet Romeioieh recbt De nieuwe behandeling voor de rechtbank in Pargs of oie te Versailles kan niet vóór het begin van Juli verwacht wordea Italib Een treffend verbaal werd nit Rome un de Engelscbe dagbladen geseind Fans Leo XIII gevoelde steeds de innigste bewondering voor Gladstone dien Z H den groouten Ëogelsohman der nieawara lydoD noemde Dagelgks ontving da Pans berfeht aangaande het verloop der ziekte van dan Britacben staatsman Het bericht van Gladstone s overlgdsn werd den Paaa medegedeeld door kardinaal Rampolla de tgding had het Vatiosan bereikt om 11 oor toen de Fans in de kerk was Na de mie ging kardinaal Rampotla naar de kamer die de Fans meeatal bewoont en deelde Z H het bericht met eenige vooriorg mede daar d Pans aan zgn particulieren Booretaris mgr Angeli vaak bad medegedeeld dat hg een voorgevoel had dat zgn eigen dood spoedig zon volgen op diea van een der groots personen Toen Litwinof deze regels gelezen bad zonk h langzaam aohterorer op de sofa alsof Iemand hem een alag op de borat gegeren had Hy liet het briefje vallen raapte het weder op las het nog eens mompelde zacht naar Petersburg en liet het toen nogmaals vallen Zoo gewonnen zoo geronnen Het ia allea zeer natuurlyk ik heb het verwaoht dit was eene anel opkomende leagen tegenover zich zelf want nooit had hy iets dergelijks gedacht En zij heeft geweend F Zy heeft geweend Waarom heeft zy toch geweandP Zij heeft my immers niet bemind Overigens is alles begrypelyk en komt volkomen overeen met haar karakter Z is mijner niet waard Dat alzoo zal het argument zyn t Hij laohto bitter Zij kende de macht die in haar woont niet maar nadat zy daarvan op het bal bewust geworden wss wat wonder dat zij toen aan dien jongen stadent niet meer denken wilde Vervolgens schoten hem hare teedere woorden te binnen hare lachjes en hare onvergetelyke oogen waarin hy nooit meer zien zon herinnerde hy zieb dien eenen kua dien zoo plotting zoo stout gegeven en brandenden kus en b on hy eensklaps vol bitterheid zenuwachtig en als een waanzinnige te snikken en begroef daarop zijn oalsteld gelaat in het Bofakusaen Dezelfde heer in den pels van sabel dien Litwinof den rcrigen dag in zyn rijtaig had zien zitten wa juist de neef der Vorstin Ossimn de Croesus en kamerheer Graaf Beissnbaob Wwrit 9fnoIjni