Goudsche Courant, maandag 30 mei 1898

YerhuMngen zoowel Mnnen als Mten de Stad Mi 0 TVAIVGEI de nieuwste dessins Tapijten Loopers karpetten Gordijnstoffen ee prachtige collectie VLOERZEIL en LINOLEUM y eer geteUkt vo r fruit Slaapkaimer em Mimntorem A Tafefkleeden Vitrages GordlJnfranJe § GordIJnkatoeu Lancaster Gang ep Vof rdenrmatten enz enz Een groote keuze in BEHANGSELPAPIER ran af de goedkoopste tot de fijnste dessins D DE JONG Firma B DE JONG Daar heerachten wanorde verwaarlooziog en emerighpid Op Cura9Bo daarentegen kon men zien hoe men onder onganatige omstandigheden in een tropisch klimaat ziodeiykheid kan in acht nemen ala de regeering er voor zorgt en met een goed voorbeeld voorgaat De haven van St Anna met zya goede aaalegkade is de beste van heel Weat Indie en beeft ruimte genoeg voor een vloot In één woord Cnra ao maakte een zeer gunatigen indrak adveSteStSn 1 go ia ICD Heden overleed alhier plotseling ia den ouderdom van 67 jaren Mejuffrouw AAGJE DE JONG weduwe Tan den heer WILLEM tan t riet De Exeent test J D DS BOCK Dr BAKKER NIEMEIJËB Oouda 28 Mei 1898 De Heer en Meironw NOOTHOVEN VAK GOOB RoiST TAN LiMBOBO betnigen hun dank Toor de belangstelling ondervonden bg het huwelyk van hunne Dochter met den Heer M M EIJS8ELL Gouda 28 Mei 1898 Aanbevelend fy i HAAR TAND NAGEL en KNEVELBORSTELS worden steeds op garantie verkocht alsmede een ruime sorteeriug KAMMEN by B p w mimmmi Coiffeur Kleiweg GowUi Uitsluitend soliede qualiteit en de prijzen scherp concurreerend toom Bierl rouworij HET DUBBELE AITKEH VQm t ® GLADIATOR RIJWIELEI zijn de beste Eenig Agent voor Gouda en Omstreken J C DE HUITEH Korte Tiendeweg 10 Gonda Datis ngeu lllloor dage Adat er lll inbla l echt it een fn Ulegen den M enoegzaam Êk Ismen eemt dan JH r een V rige f lijU Iqaal dekl mü U streeks 1 1 BiElE I 1 prijs vanl Ivoorra dig II i d meer m voidt de 1 1 1 gde J sigaar V raik en goed f m p FABBIEK g 4 Ijf LBisscbopfli NAA 1 Mng W r HET Fotografisch Arelier STX7DIO dn MQWt durmede kooÏDgm Yiotorit GUdstoDe en Bwmarck bedoeleod Zoodra de Faua bet bericht Teroam ricbtte hy EÏch op ea leide Requiem eternam doo ei domioe Geof hem de eeowige rnst o Heer Ie waarop de kardioaal aiBen zeide Er is iets Keer roereods io deze daad des Paaaen Voorwaar da dood is de groote TerBOBoer die tot één brengt wat geseheiden was in het ïeren Dit gebed Tan pan Loo XIII voor hem die de Vaticaso decrees sehreef en de groote vriend der eenheid van Italië was is een gebed dat ieder stichten meet Bewib Woenedag tegen het mtddagonr heeft niet ver tao Frameries een m nramp plaats gehad welke een groot aantal offers heelt geüiacht Terwgl 18 arbeiders op een diepte van 600 meter waren hoorde men een zwaren slag welk Tarried dat beneden een ontploffing bad plaats gehad Korten tgd na de ramp wolke in deo omtrek groote ontroering Teroorzaakte kwamen eenige rerkUeden naar boven éea die geheel ongedeerd was een die aware en twee die lich tere wonden hadden bekomen Dat waren waarscbynlgk de eenige overlevenden van de ploeg welke beneden aan den arbeid was geweest Onmiddellgk werden pogingen tot redding in bet werk gesteld maar het bleek dat in de diepte een groote instoi ting had pliiats gehad welke bet reddingswerk zeer bemoeilykte £ r TÏel zooveel groïs en grootere blokken op te ruimen dat men tegen den avond nug niet tot de slacbtoflers was doorgedrongen Vermoedeiyk waren allen 13 of 14 ia getal gedood Maar volkomen zekerheid bestund dienaangaande nog niet Tot de glacbtoffers behoort een broer van het kamerlid Maroille den ROciaHstiscbe afgevaardigde van het district BINNENLAND tivi e0E kamer Zitting van Vrgdag 27 Mei 1898 Bö de behandeling van da uitbreiding der inter commnnale telefoonwet f 29G OOO venscht de heer Boesiingh dat de uitbreiding affaankelgk zon zgn van de belangstelling en de behoefte der gemeenten en vroeg een waarhorgsom tot der eTenioeele verliezen of tot vriiitelling der kleine gemeenten van een waarborgsom voor verkryging vao eea telegraaf kantoor Do heer De Baa klaagde over de stiefmoederiyke bedeeling van sommige plaatsen iozondeiheid MaaBtriohi droog er op aan om meer rekening te honden met de belangen ran handel en industrie De Minister van Waterstaat verzekerde dat de opbrengst der uitbreiding voldoende de kosten zal dekken By de sanalaitiDg ia van bevoorrechting van Bommige gemeetittm geen sprake uitgegaan wordt van betCentrnm des lands De heer Van de Velde hoopte dat ie de verbinding Den Haag Delft ook het Westland zal opgenomen wordea Het ontwerp is aangenomen evenals dat van den aankoop van bet hnis op het Tonrnooiveld ad f 60 000 voor de landbouwafdeeliog en dat voor de to maken haven te Namansdorp en de verbiodingsbaan met den tramweg Bottrerdam Znid Bei jr and By de beraadslaging over het wetsontwerp regelende de bevordering en bet otitdlag der i nsioenstelling der militaire officieren by de landmacht bepleitte de heer Smeenge bet wenicheiyk acbtenda dat de leden van de Innnenlandsche lemontQCommissifliooveel mogelgk nit dezelfde officieren te doen bestaao zyn amendement om die officieren te bescboawen als niet behoorende tot bet actieve leger De heer Verhey wenacbtede termyoeo voor de bevordering van de officieren uit het ontwerp te aemen waardoor de beoordeeling van geaobiktheid meer waarde krggt De Minister van Oorlog betoogde dat niet alleen de termgnen maar de geschiktheid bet criterium voor bavorderiog is Het vooratelSmeeoge achtte bji onnoodig Ken algemeene herziening der wet tot bevordering enz van officieren in bewerking Na beetryjiug door den heer Van Dedem is het amendementSmeenge aaogenomen met 44 tegen 22 stemmen Het ontwerp ia daarop aangenomen Bet wetaootverp tot nadere regeling der vergulding van tydeiyke ambtenairsdiensten met pensioen g BmHDdeerd ia vervolgens afgedaan Woensdag eindalemming Aanstaaodea Donderdag zyn aan de orde de interpellatie van deo heer Van Gitse over de zaak srael bet mailcoutract met de maatBchappQ Zeelandt en de ry wiel belasting Donderdig en volgende dagen beeft fctie onderzoek plaats onder anderen over h t miütair strafwetboek en de üngevallenwet Gister brachten de prinsen van Solo een bezoek aan de stad Haarlem waar zy verschillende merkwaardigheden bezichtigden Kaar de Bakk Bondsconrant verneemt zal de heer Ph A Kaiaer die op da Wereld Tentoonstelling ïo 1889 Ie Parys gehouden een Bollandsehe Bakkery had opgericht er Qok een opriehten op de Wereld Tentoonstelling welke in 1900 te Parijs zal plaats hebben De minister van waterstaat beeft tot weder opeegging vergonniog verleend tot het beryden van de onder beheer van het ryk staaude wegen met een motorrytaiR Aan de vergunning yo tien voorwaarden verbonden waarvan de strekking ia om ie voorkomen dat het gewone verkeer door bet gebruik van motorrytnigen gevaar of overtaBt ondervindt zonder dat dat gebruik meer dan met bet oog op de be an gen van dtt erk er noodza teiyk is belemmerd wordt Overal waar mogeiykerwy e voor het gewone verkeer gevatlr of hinder ontstaan kan moet met de grootste behoedzaamheid met het rytoig gereden worden en de bestuurder zal daarvan ten alleo tyde tolkomen meester moeten Eyn Komen tin aanzien van het ryden klachtenin dan zal voorloopige intrekking dervergagoing daarvan het gevolg zyn en bg gegrondbevinding de intrekking onvermydelyk wordengehandhaafd De commissaris der Koningin in Gelderland heeft naar aanleiding van een schTyven van genoemden minister de gemeentebesturen nitgenoodigd om zoo door het gebruik van bedoelde rytuigeo ongevallen mochten voorkomen hem daarvan onverwyld mededeeling te doAn H M de Koningin heeft aangenomen T y te wonen eene aporlbetoogiog op de renbaan te Clingendaal H M aangeboden als holde van de Nedertandsche sportvereenigtngen en welke holde zal plaata hebben op een nader te bepalen dag van de tweede helft vao September De vlootrevoe voor H M waarvan wy dezer dagen m elding maakten tal op het Hollaodech Diep in deo omtrek van den Moerdyk gebonden worden in de tweede belft van September Mr H W Hovy te s Graveuhage heeft thana voor den Uoogen Baad don eed ala advocaat en prooureor afgelegd kracbieos zyn bul van de gemeente universiteit Ie Amsterdam De dag der te igkomat van de Konioginnen uit het buitenland is tot dusver nog niet bepaald De tot bescherming der Doitsche belangen naar Cuba gezonden Daitsebe kruiser G ier w io April by Cnra ao Uit een kort verslag over dit verbluf biykt dat de Daitaofaers zeer tevreden waren over de vriendelyke ontvangst door de officieren en de aldaar aanwezige ambteOftraD De haven St Anna mbakte op hen een zeer voordeeligen indruk Hollandache zindelykheid en netheid faeerschteo er in de straten en huizen Dat viel te meer in toog als men van Cuba Baïti of Venezuela kwapi Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris i P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens om ten Terzoeke Tan iflne principalen op DONDERDAGEN en 9 JONI 1898 telkens dos Toormiddags elf nnr in het Schipperihuts aan het Veerstal te Gouda in het openbaar bi veiling en aialag te verkoo pen De Bouwmanswoning geteakend G 41 met 13 Hectaren 54 Aren 39 Centiaren f i ffl BiU BOUWLAND Hakhont Weg en Watering staande en gelegen aan de zuidzjde van het Bejerscbe onder de gemeente STOLWWK Verhuurd aan C 0UDËNË8 dp Woning en Getimmerten tot 30 April 1899 en de Landeryen tot I November 1898 Breeder bij biljetten en inlichtingen by depNotaris TWEE miESSKHECIIS g evraagd 00 spoedig mogelijk bg W VAN SOEST TIENDEWEG HET Schoenen en Laarzen Magazijn VAN Xeeff sosóerom ontvangen een E l CHTIO E ZE tTIDI3iTa Heeren Dames en Kinder Prachtige heel Soliede MODELLEN tot zeer lage Prijzen AANBEVELEND DE STEDELIJKE HYPOTHEEKBANK g evestigd te s GRAVENHA E iliantoor lleuw§traat 23i Volteekend UaatscliappeUik kapitaal EEN MILLIOEN GULDEN s u i t Merate Hypothecaire Geldleeningen op Huitten en Landerijen tegen billflke voorwaarden Geeft J ai l6He ennitrentende34j C tegen den koers Tan 98 pCÏ on 4L pCt tegen den koers van lOOi pCt in stukken van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen te bekomen te Akstbbdam voor de Pandbrieven hij de Firma P J P ROCQOETTE EN ZOON makelaars Keizersgracht 121 en voor de Hypot iSeken den Heer HIDDE MEEKHOF cand not Heerengraoht 350 is belde Pllnk§terdagen GEOPEID van 9 tot 6 uur Fluweelen Singel 582 60UDA J Directeuren DBOOGLKEVER PORTUYN Me S JULES ENTHOVEN MARKT GOUDA Enorme Sorteering NOUVEAUTÉS in iZpen Stoffen voor Japonnen en Blouses GAKNEBBING PASSBMENTERIEËN KANT LINTEN VOILES CEINTUURS LINNEN BOORDJES en MANCHETTEN GEINTÜHLIPIT CLAGÉ M ZOMËKBANDSGHOENËN mm mmW Uitgebreide Sorleering ONDËRROKKË BOEZELAARS AVONDDOEKEN RUCHES VOOR HALS EN PELLERINES MODBNAAISTERS FOURNITÜREN IZe r gpedkoope prijzen rVette bedieningpi ét J mim Vraag Stalen en Keuszendingen W Ve Firma iê eneatigd te ROTTERDAM EOTTEEDAM ROTTERDAM Hoogstraat 316 Groote Markt 4 Qoudsche Wagenstraat I HAARLEM LEIDEN ARNHEM BKEDA QOHINCHEM DORDRECHT I s BOSCH TILBURG tQoedkoopste en aolledst adres roor Vervoer van Inboedel Boowel biDuen ais baiten de stad mefc geiloten wagens bg A aRAVESTEIJN Oude Gouwe AlU wordt tegen Xraneport tehade vernekerd g cö CS i 8 cö iP HARTENS Co GOIJDit ülelweg E 04 Bexicla ten ca © oaat varLÊTst der NIEUWSTE Dames Blousen Overhemden Stoombootreederij DE IJSEL Ie PINKSTERDAG van Gouda S uur v m van Rotterdam IS uur n m 2e PII RSTERDAG van Gouda 8 uur v m en 3 uur n m van Rotterdam II uur v m en 6 uur n m DE DIRECTIE Gebr DE RilOT Westhaven 200 i Peperstraat 7 8 9 11 Handel in f 4 to j jgp MAMÜFACTÏIREW TAPUTEir EN EAEPETTEN Nieuwe engebrmkteMeabelen ANTIQUITEITEN ENZ