Goudsche Courant, dinsdag 31 mei 1898

Aan opvarende sleeptreinen wordt de grootst mogelyke voorzichtigheid aanbevolen De Calabria sluit door bare hoogte bovenwatÈr alle zicht van tegenkomende vaartoigen ScheepT Vanwege het gemeentebestuur van Ëlst werd deze week naar verocbi lende inrichtingen getelegrafeerd om plaatsing voor een krankzinnige doch van alle kwam het antwoord geen plant Aan de yzergietery van dan beer Koning t Foxhsm Groningen i een amiirilsteen geRproogen tengevolge waarvan een werkman gedood werd De ongelukkige laat eeu vrouw ea 3 kinderen achter Goedkoopste len soliedste HEERËN en KINDER KLEEDINGMAGAZUN GOUDA Wijdslraal A 41 m mim t m aalst Speciale Inrichting voor Kleeding naar Ilaat De te Maasslaia gehouden collecte voor de nagelaten betrekkingen der bemanning van bet verongelukte visohscbip Johanua M A 145 heeft opgebracht p m f 1000 Het iu de sportwereld bekende Haagscbe joDgmeosch tegen wien onlangs wegens valschheid m gsscbrifte door de olitie proces ver baal was opgema ikt is i enige dagen geleden te MarseilU waarheen hy gevlucht was gaarrestf erd Ëeu verzoek tot zyoe uitlevering is reeds aan de Franacbe regeering gericht By gal genbeid van de in Septi mber te houden manoeavrea zullen te Apeldoorn ongeveer 3000 man worden ingekwartierd Hoe goed t gfld besteed is dat men aan bedelaars geeft bleek weer eens te a H rtogeuboscb Daar stierf dezer dagen iemand die boofdtakelyk bad geleefd van liefdegaven en na zgu dood vou 1 men in vijn woning eoo niet ooaanzienlyke som gelds eu aantal juweeleti gouden en zilveren voorwerpen kistjes aigaren en e nige flesscben champagne Da postzegel tentoonstelling die tbani te Ütrechtio Tiïoli geboodeu wordt ia een der belangrykstn expositien op dit gebied in de laatste jaren gebonden De tentoongestelde zegels veitegenwoordigen een denkbeeldige waarde van f300 000 Onder de belaogryke inzendingen mogen worden genoemd dte van de heeren Leniaire ta Parys eou der grootste handelaren van jbr Kiasobot uit Domburg van den heer G F Leimaut vandeu heer A W Polmati te Am sterdam en van den beer Weidenba teo Duitsch land De laatste zoud enn interesiihnte verzameling waaronder rervalicbte nit Griekenland die tocb gebruikt zijn Ër zyn mooie volledige verzamelingen van Bueaoa Ayres en Bolivia van de Virgini cbe eilanden van Cttylon enz Ook zyn er vele ciirioaiteiten 5 0 nt3 postzegel8 in t geel ontwerpen van krDuiDgspostr egele dienaar alie waarscbynlykheid ecbter niet zul len worden uitgegeven chemisch verralschte en dergelyke Lage Prijzen Stalen op aanvrage i Uitgel reide sorteering Stoffen Elegante ModeÜen 9 ® o©®e©©o®®®@®®®@®©@o®@©@®@p@ o®©®@ ®©®oo o@o3@®o©© ©e Vraag de gunstig bekende Heinekens BIEREN IvCsLxQict SS Eöoigen tyd geleden werd buiten Berlijn np de Hasenbeids een meiaje Luise Gilritber vermoord gevonden Bet lyk was zoodanig met üugwerktutgen misvormd dat men de daad toeschreef aan een slageraknecbt Volgens een Hanovers tilad heeft men in Oeser een IS iarige jongen gevangen genomen die verklaard heeft Lutse Gunther e hebben vermoord Tegelykertyd byna is op de plaats waar het verminkte lichaam gevonden werd nu bet lyk ontdekt ontdekt van een man dïe zich de beide polsaderen bad afgesneden Over de weteascbappelyke waarnemïog van Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1898 Aangevangen 1 Mei Tijd van Greenwich OOTIDA BOTTï DAM YHe re i lj U U 9 64 10 11 ll l S i 7 4 68 6 6 6 13 5 19 6 iS Oeuda 6 HoerdreQbt door Niaawerkerk Oapelle KattsTdun 8 30 9 31 9 34 9 8 10 13 lO SO 11 11 85 11 6 1 12 27 6 16 6 61 7 26 7 52 6 40 11 64 1J 08 12 47 8 83 7 10 7 16 8 11 9 liOUDA DËH Haag vil versa II IS 12 16 12 66 2 14 3 46 4 49 11 80 1 8 11 41 1 19 ir 11 66 1 88 U 12 46 1 49 9 17 9 88 9 67 10 14 11 16 2 42 4 15 5 16 9 46 9 61 ln 2S 10 44 11 46 12 91 1 36 1 41 1 66 8 06 2 17 aHage Voorburg Zoetanneer Zetrwaard areahuiaan Moerkapelle firtaAh 18 60 08 t o l n A IM H K C H I viH veru 8 14 9 07 10 19 10 57 18 00 12 10 12 63 2 20 3 17 4 32 6 20 6 47 6 05 11 14 2 37 6 87 11 23 12 27 2 45 3 34 5 46 6 24 8 66 9 89 10 5111 46 1 2 1 9i S OS ii r n 6 04 6 38 4 7 8 69 10 5111 12 8 49 9 00 9 20 111 16 10 38 11 38 18 02 1 87 3 08 8 26 3 55 4 48 5 35 8 0 8 66 7 56 60 9 16 10 38 11 66 19 84 3 47 1 16 6 50 7 13 0 10 10 46 1 84 2e 9 68 10 69 11 10 18 11 8 09 3 40 4 117 6 80 6 07 7 89 8 88 Laatste Week der I FINALE in het IJzermagfazijn van I JAN ROND iLaage GroeneEcLaal I Zeer Lage doch m vaste Prijzen j t OPI IEUW ONTVANGEN en anome wnding de nieawste Heeren Dassen en Strikken Zwart en Gekleurd JD DE NlKUfB INKÏL Markt A 71 GEOOTB VOORRAAD FRONTS BOORDEN EN H NGHETTEN BPOETHEMDBN Truien Fietskousen enz AaBberelend G A B BAllTZMe8L I Dubbele Buurt B 10 JTA I L L E ü R Het beste adres TOOT iolied en goedkoop 8CH0ENWBRK ie het van ond bekend N00RD BRABANT8CH Schoen en Laaraen NagazÜD van C SMIT S KLEIWEG E 30 oTer de Kloiwegsteog Alle Beparatiëtt en aangemetoB werk OnUaugea alle soorten Schoeowerk llSBEBil m De Matador O OTTID Aparte afdeeling voor Goederen naar laat Aanhtw tna Markt 58 J H ROODE Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT SQ7LATTEN A GIITSATEN EK LUSTEN ook volg ens op te geven Profiel Spoedige aflevering Nette uitvoering Concurreerende prijzen DEPOT bij ZEÜGSTBAAT Wnf u i bMt iawiiMu tof Jid nat KlMuuIM LaJ u tottem tagm tofcer Pah ExiiBlIer pqncB TM ai tolrf mM Vit JE H aaa la malM toin üt AiterMIxpeUBT Vtt W if mU la Uk luilfHli = i ltalBrlitalxpelleir Fi j 90 nat IS o i 1 26 de laatfi VMriuniln k aiMrt Ipothetn i U 1 Ac lAtar t 0 to Biittnduii T GOUDA bj C LUGBB Apothok r Markt en bg WO LFF C o Weitharta 198 b Mb Ondergeteekende zich alhier geTestigd hebbande als SCHILDER bereelt zich beleefdelyk aan Toor alle werklaamheden in het rak zgne Teeljariga werkzaamheid by Tele patroons heeft hem in staat gesteld geheel op de hoogte ran het Tak te ign Onder minzame aanbeTeliug beloTende aene prompte en aeonrate bediening noemt hg lich DEd Dr T BI NEKDiJR Kuiperttraat K UW ZAABHAITDEL ZLEIWZai Gesorteerde Bloemzaden geschikt om buiten te zaaien O S0 1 12 pakjes in schoonste soorten 25 Gekleurde zakjes met Bloemzaden TOor binnen en buiten ia stnks ƒ 0 75 25 1 40 Per stnk 0 10 Aanberelend J P HOOg TMAW P P SOOS TIBNDEWEO 50 Qoeétkoopgt adrea voor dtn AANLEG van QiS ea WATERLEIDINa an de leTeiing tu Gasomamenten en Kookstellen euwelek Opruiming ran eeniga gebmikta MACBlMES met LUCHTBANOKN Tan af 25 bg J C DE BUJTER KORTE TIENDEWBQ aoads irak raa A BKINKMAM k ZOON eOÜISCSE GOQMT TWEEDE BLAD Maandag 30 en Dinsdag 31 Mei STADSNIEUWS ÖOÜÜA 28 Mei 1898 Ia het hotel de ZbIqh werd heden de algemeene rergadnriof ao aaodealboaders der öoadsohe TelepboouMaatschappy gehoadea Uit bet versUg via dea directeor bUek dat de exploitatie ran btt telephooonet aaogEtTaDgeo op I JuDÏ 1897 be redigeude reaalUten heeft gegeven zoodat da da stataaira afgcbrijTÏDgea bet divideDd bewys No 1 met i 1 75 per aaodeel kau worden betaalbaar gesteld en wel an af 1 Joni a by de heeren Hoffmao en Go alhier Het aantal aanalnitingen bedraagt tbaos 88 Fogiugen om nabarige gemeenten in aaa loitingea met het net albiertebrengeo bleveo tot hedeo zonder ganstig gevolg Ter Teikr ging van de aanalniting van het telepboonnet aan de intercommuoale lyoeD heeft het gemeentebpstnar zicb iu bet begin van dit jaar Ut den Minister van Wateretiiat Handel en Nijverheid f ewend Sedert U bekend geworden dat die verbindiDg iu het plan van uitbreiding der intercauimaDaJe TerhindingeD door de Rageeriog is opgenomen De heer W iin 9 die aan de benrt vaa aftreding waa werd al commissaris der Yenoootflcbap berkozeu De kolfwedstryden van den Zoid Bolland sohan Eottbond zullen het vulgeod jaar alhier worden gehouden De leden der Volk 4leeszaal worden by i ie herinnerd aan de contributie afdracht Vrieodelgk wordt men verzocbt voor 20 Joh te willen roldoen ter vtTgemakkelyking van da cootröte Dinsdag 31 Mei des s avonds ten 7 nar zal in de St Janskerk de eerste orgelbespetiog plaats hebben door den Heer J M B Spaittiderman Programma s tevens tDegBngsbewyi zgn 10 cent Terkrygbiiir by de Boekbandelaars J van Bentum Zoon en by den Koster der Kerk Zbvkshui sn Burgemeester en wethouder hebben de volgende voordracht by den R ad inf ediend voor ouderwyzer aan Hchool No 1 n l dfl heeren J P Yan den Bosch Goods J De Feyter Stavenisse en W De Mooy Schiedam 4 NiiBUwmtKnaK a d IJskl Douderdag had in h t Stations koffiehnis van den heer j Oudyk de aanbesteding plaats van het boawen eenar B C kerk en pastune De nitalag was als volgt Raaimakera Amsterdam f23 700 Yerbragge Waddtngsveen 24 172 G Van Qaasel Utrecht 24 200 J Koppp Tilburg 24 40U Yan der Plnym en Üo Rotterdam 24 500 Scbnlte Delft 24 580 De Wilde Gouda 24 983 J Doim 25 350 Bnrghoat 25 700 G T Leeowen Nieuwerkerk a d IJ 27 600 MooEDEECKr De collecte voor de iubnldidingpf eesten albier heeft opgebracht ruim f 1030 7 16 7 S9 7 S9 IA 1 H e 36 Ai 8 49 S 5t 9 05 ILottercUm Oapelle Xieawerkerk Koordreoht Seada 4 46 4 66 6 04 6 U 6 17 6 62 8 13 8 11 19 8 S6 Qouda ZaveHhutsaD Moerkapelle ZoetermearZegwaard Voorburg b Haaa 8 30 8 4S 8 61 9 03 9 08 7 3 7 42 7 63 8 07 8 18 5 46 5 08 6 8 6 17 8 28 7 20 Uouda 6 20 6 89 6 84 7 12 7 JS Oudew 6 86 6 56 Woaid 6 43 7 1 f 8 10 ITlraolt 6 08 7 04 7 48 8 2 Utrecht 6 86 M 7 46 8 87 Woerden 6 49 6 63 8 06 Oudaw 8 14 arada IJ7 9 06 OuuEWATEE In de laatit gehooden vergade ring der commissie voor de inhaldigingsfeesten alhier zijn 14 en 15 September a s definitief ala feestdagen vastgesteld Het programma geeft aan voor den eersten dag van 8 8 nar Kloktaiden 10 u Schoolfeest voor de kinderen van alle scholen 11 d Optocht van de schoolkinderen ï 2 5 u Yolkaspelen 6 o Cantate 9 10 Q MD itk van ËntRrpe op de Markt Tweeden dag 8 9 n Klokkenspel 10 o BistoriBcbe optocht 2 a Herinneringat oom planton 3 5 a Moïiek op de Markt 7 o Optocht 9 n Yunrwerk en na afloop daarvan totr slot muziek op de Markt Stolwijk In de vergaderiog der feestcommisflie Dinsdagavond gebonden werd het programma voor de a s feestr ering voortoopig vastgesteld Daarop komen o a voor bet houden van een allegorischeo optocht mnziekaitvoeringen en bal cbampétre uitvoering der zang vereen iging en s avonds waaraebyohjk uitvoering d r uuxiekv itlnminatie Deo tweeden dag feestviering der kinderen en volkitspelen Namens den gemeenteraad werd door het bestuur medegedeeld dat voor rekening der gemeente bet raadhuis zal geïllamineerd en de kinderen oathaald znllen worden Kebuwuk Donderdagavond had in het lokaal van K Kademaker aau de Rpenwyk cbe brug de vergadering plaats van de commissieleden voor de feestviering ter gelt aobeid van de inhuldiging van H M de Koningia Aan de orde was de benoeming van een be taur uit de oonuniasieledea Als zoi danig werden gekozen de beeren Dr J A Schreoder Dr O Helle J Kaptein S Moons J De Jong G de Jong en P da Joug Aan bet heston r zlU werd overgelaten uit zyn midden een president aecretarij en penningnieester t ki zen Na eenige algemeene bespnakingen over de vraag waartoe de comoiisaieleden zich by de feestviering zvllen bepalen werd de byeeukomst gesloteo I Aan het gymnastiek feest op den 2dea Pinksterdag te Briell te bonden nemen deel Oranie to s GraVenbage Hercole8 teUei den Sparta te Maaaslaia Hercntes te Rotterdam SoheVeningon te Scbeveningea kLeonidaac teYlaardingeo Danarc Lioh aDi ontwikkeling en Sparta € te Delft en 01yni piaf Voorwaarts en Bellas te s Gr venhag ï De jury is samengesteld uit de heeren G Dekker A van Dgk Rotterdam P van Eek sGraveuhage H 1 Flik Gzo Helle oetslnis t Ü Koopman A Korn sGravenhage G C A M urs Rotterdam J G MHyer aGraveDhage B Ouderkerk Gouda J C van Soest s GraTeobagen K Tolk Pzn Rotterdam en J Walburg Bnelle Uit het programma blykt dat de dag iseei feestelyk zal verloopen met concert en vourweik ten stoite Gemengde Berichten Sedert Dooderdagavond is de rivier de Noord voor 7 g van hare hnogwater brpedte afgezet door de bulk van de Calabria welke vlot gesleept was doch weder aan den grond komend mei het ebgety dwars in de riviet kwam ll n 12 18 11 2 11 36 11 43 61 18 32 1 E3 1 1 7 1 14 1 88 9 53 j as 10 19 10 29 in S8 10 S in t 9 47 10 13 10 11 10 17 10 82 10 43 10 54 11 27 9 08 11 57 12 115 1018 Aan de zoo juut voltooide salonboot Rotterdam van de Nadert Stoomb reedery welke aan het Bokkeoboofd te Kindcrdyk Ing werd eenige ichade toegebracht Het verkeer van Rotterdam met Duitscblaod dat ziob door de zoogenaamde ititertiatioante slooï moet wringen ondervindt reeds groot oponthoud By boog watir kan met eenige voorzichtigheid alle nog passeeren doob bg balf i y of laag water zullen alleen vlotgaande schepen of stoombooten kunnen voorbij komen de Venni verduisterintj schryft dr A A Nyland in het Utr Dbl Zondag werd op do ategewacbt eena bedekking van Venna door de Af aan waargenomen een verschynael dat voor een bepnalde plaats van waarneming slechts fenige weinige kuereo in een eeow voorkomt Dh Maan waa 2dag n ond In den kgker van Steinheil opening 26 cM bran dpuntsaf aland 319 cM waa by oen vergrootiog 248 op den klaarliehteo dag slechts flauw een zeer smalle maansikkel ie zien VenuB vertoonde zich drie kwart vol ongeveer nta et n sabitterend verlichte eÜipi met assen van 11 en 8 De verdwyning achter den dooker n maanrand dourde van 7 o 8 m 4 s tot 7 Q 9 m 40 de w darverichgning nit den lichten maanraud van 7 n 54 m 2 a tot 7 n 54 ra 32 s De waarneming werd door Tr goed weder begonstigd Burgerlijke Stand GEBOREN 27 Mei Jacoba ouders W Roepers eo A dv Knyf Jatiobos Leouardns ouders M Boot en T J Nederb rg 28 Elisabeth Theodora Maria oudara W A vao Soest en A P van de Pavoordt OVÜ HLEDEN 25 Mei J T Buonik 2j ONDERTROUWD 27 Mei P an t Veld en K H Kroon L G Rond en A Noorlaoder K Hoogenboom te Reeuwyk eu M van Wgnganrdeo C J van Waas en J M Zwtaneveld Het Bureau van den BurgerlykeD Stand zal a Maaodag 2e Pinkaterdag van des voormiddags 11 tol des namiddag 1 uur geopend zyn tot bet doen van aangiften van Geboorte e Overlyden APVERTENTIEN mmm mmm uhmmu In de heden gehouden Algemeene Vergadering Tan aandeelhonders werd het dividend oTer 1897 bepaald op f I ÏS per aandeel OTer welk bedrag ran af 1 Juni a n bj de Heeren HOFFMAN Co alhier tegen iolereriog van het ingerolde diridendbewijs No 1 kan worden beschikt DE DIRECTEUR Qouda 28 Mei 1898 EERSTE OCaELBESFELmQ in de Groote of 8t Janakerk Op D1N8DA6 31 NRI 1898 des avonds 7 uur door den Heer J H B SPAANDEKMAN Programma s tevens bewijzen Tan toegang zijn tegen betaling Tan 10 Ce verkrijgbaar bji de Boekhandelaars J v BENTUM ZOON en bg den KOSTER DDETÜWIHE007EN IN DE Zwolsclie Boterhal VAN M J BOOT Keizerstraat vant daar is steeds verkrggbaar Puike Margarine Boter Kaas en Geldersche Vieeschwarcn 8 30 8 6 9 68 4 1 l il 6 61 8 14 7 31 7 66 s oa 8 09 8 18 8 96 10 04 10 11 10 18 lO SS 10 i4 10 86 1 8 8 48 9 10 10 18 6 10 40 8 10 SS 7 60 10 64 8 6 17 6 87 6 84 6 41 6 4 7 4 4 4 60 4 67 5 04 6 1 1 6 26 5 86 9 37 9 47 9 64 10 01 lo av 10 10 5 86 64 6 11 7 34 7 69 84 8 16 8 29 a 04 8 84 10 10 12 10 21 10 83 10 88 4 68 6 7 6 18 5 82 6 87 10 89 11 0 6 63 6 22 e 19 11 6 5 30 7 55 6 12 6 18 6 30 6 80 8 60 4 38 4 39 4 68 6 04 6 16 7 80 9 88 9 84 9 48 9 69 10 10 3 14 4 08 6 4 97 7 48 8 8 10 06 GOUD A A M N I B K J A M Uili 79 8 14 48 1 6 4 11 6 90 1 51 8 28 0 17 Am l W S i l 9 06 O 36 12 48 6 00 6 37 8 40 10 01 11 I l i sn O 11 I8 11 6 55 16 door 10 11 7 10 10 34 7 18 8 4S 10 86 10 41 lï c s TsÖ I U 87 41 9 07 9 26 10 02 IO 34I 9 88 I t lO 4lV ii t 7 06 8 10 9 06 11 16 8 18 8 46 4 46 8 80 7 45 v 45 9 86 I kma W 7 80 8 26 9 20 11 30 3 03 4 00 6 00 6 36 8 00 10 00 9 9 66 10 84 11 10 aoad 1 09 9 11 10 01 19 61 8 6 4 47 6 49 7 49 I 40 ll 10