Goudsche Courant, dinsdag 31 mei 1898

ROOKT BRAAT S KLEINTJISS 2 CENT Vraag de Bieren van de Beiersch Bierbrouwerij De Amstel fWt No 7593 Woensdag 1 Juni J898 378te Jaargang Aanbevelend n M BELO JE Jr Keizerstraat K 116 NieuwS en Advertentiehtad voor Gouda en Omstreken Telefoon No De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen I De prUs per drie maanden is ƒ 1 26 franco p w I post V 1 70 I t Afzon4riijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd H H WIl i ELlERS Credietbank s Qravenliage CONRADEADE 14 Leent Gelden aan Ambtenaren en Partievlieren op hoogst biliyke voorwaarden Verstrekt JBypotheken en Bouwkapitalen KANTOOR geopend van 6 8 nor avonds P D IKE PDDE SCHIEDAMMER GEUEVEE Merkt NIGHTCAP Genrig en Onschadelijk Zuiverlnarsret Ugen branderighgid Uierachtige aangtzkhu en andere lichaamsroven en wonden strakheid en atekingen bij vermeeritgenmnlerhanden en voeten bij tchurft dautcorm enz Zuirert van onrein insect onder in en op het iel en haar 10 Cents per doos Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B A U bewijs ran echtheid ii cachet en kurk steada toon zien van den naam der Firma P HOPPE Ssztra Engdsclii per Flacon van 18 Oi Bij 25 FlacoÉs g es pop bet boud f llO i fl 05p Elacöii Sij 100 en épO Jla oit tSpeoiah prijgen AABEVBLENI J BOER COUDA HOOGlin DJM apq collectie der nieuwste j ITOUVEAUTÉ S in alle genres ZOOEVEN WEER ONTVANGEN i i 1 prima ZIJDEI STOEPEN in alle prijzen KANTEN GALONS RUCHES H AN D8CH0ENEN VOILES CORSETS KOUSEN enz enz in groote keuze KV ZIET IDE ÉlT fi X A a B Hg AANBEVELEND H C WEKMMG Wames cMoóe cMagazijnsn tMarRt Souóa Stoombootreederij lAAS en IJSEL RoUcrdam Ouderkerk 1 IJsel Gouda jiaoaJ f ZOMERDIENST IlEGELIN Tan Ctouda naar Botterdam Van Ouderkerk a d Ysel naar Rotterdam Van Rotterdam naar Ouderkerk a d Ysel en Gouda Op da Werkdagen Op Zondagen Op de Werkdagen Op Donderdag Op Zondag Op de Werkdagen Op Op Donderdag Zondag am 6 S0 a m 7 s m 6 a m 8 m 1 6 30 m 5 80 sm ï 10 n m 18 60 7 S0 am 7 30 9 B m 6 30 U l iIEj Iii I n m 8 46 9 31 18 16 6 S0 6 80 11 u Il n m fLÏÖT n m fTÏSI n m 8 ea 18 6 30 4 TT n m 7 Eitra dienst Tan S 46 n m 3 46 GOUDA naar EOTTERDAM 6 30 B 0 De met Q gemerkte dienaten loopen Oouderdag door tot GOUDA oa 11 uur De Directie J A vari dkr SCBUIJT Pet bna 90 et dooien 60 en 30 et pakje 15 et Bpnitie 60 en 35 ot NtÜUW MIDDEL tefc en Bnot bj Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per i fleBch DooMn met toer ter erdeltrinff van ratten en muizen 35 en 20 et Pakj s 10 et Alles met gebraikman wgzing trover Viator en Victoria iÊiurpris@ Mahèer Nationale Nikkelstalen ing eschroefde Frame s wpi dén naarkeuze gemonteerd 1 0fr Kürli AJilTRA eigen fabrikaat elegant goedkoop stei k REPAREEREN EMAILLEEREN VERNIKKELEN Spoxt en IsZim ca exT sra g erL bara ca erai ¥ t D van EIJIENAI Yeerstal floucla f ur ofte kobp aangeboden pm tcrstoiMi te aanvaÉiraen 1 i eneden 3 Kaméys vc 3t Serre Keuken en prachtige 3 Kamers met achter een igroot Balcon Zdlder I staande Huis bev4 Kelder iMeidenkartórs boven en b nedlp Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinffl een prachtige drang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas etóWaterleiding en geheel ingericht naar de eisehen de tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs sjaars Koopsom 8000 verkrijgbaar Overal MaataeJtappg tot ExpMtaiie van de Pietorta Bron Kantoor voor SederkmA Bornnpje éO Botterdam HATTEIT VERGIFT Het zekerste middel om ratten te dooden il de hrei an Doctor B1EBEE8TEIJN FlacoQB mpt gebrnikfaanwyzing 25 Cent per Stnk BIJ J van OIJE Kleiweg No 2 Genda Stedelpe Crasfalinek te GOUDA De prijs Tan het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 47 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Yoor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewoners van porceelen lan ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeljjks afrekenenen van de fabriek lampen kooktoestellen enztegen betaling van eenige centen per week in 1 hiBi bekoneu BuU plaDdsch Overzlclit nmeDt van marioe teWaabington B D raa Schley eeoe dépêche ont TBOgeQ dl mededeeliog behelzende dat de Spaans he Ifoot voor Saotiago lag I i Kr loopeD weer vredelieTeode gerQchteo Uit Madrid vrordt aaa de Daüj New geeeiud dat een strooiqiDg tea guoBte van den vrede te Madrid mWlifbaar begint t worden Ook moet de t merikaantcbe minister van biDnenlandache Eftbën aaQ e n journalist gezegd hebben dat Mao Kin w gdarne vrede zon maken ais Spanje Cab onafhanket k witde verklaren Spanje s t geefl ikbeid zal er door de jongste wending T4I zaken in Weet Iadiê niet op oornitgegaan z n en de Fitippynen en Portorico moQun in Amerika tbann voor velen een begeerl lokaas zgn Maar bët zoo zeker t best z è op die wgze spoedig een eind te maken aan het veratoppertjo spelen van de admiraala President Fanre heeft te St Ktienne een rede gnhonden by de onthQlliog tbo bet gedeiikteekei voor de stryderfl van 1870 Na hoogeiyk te hebben uitgeweid oter bet Rassisch ftBnacb verbond zeide de president bet te betrearen dat de pogingen van Fraukr k verMuigd met die der mogendheden den atrüd tasacben Spanje en Amerika niet hebben kunnea verhinderen Frankryk zal de meest strikte onzydigheid bewaren en de president sprak den wensch nit dat de pogingen der neutrale staten zullen leiden tot den vrede Het recbt zeide de heer Fanre om het lot dea vaderlands te beaturen legt der democratie zware verplichtingen op Oe myne ia haar die steeds in herinnering te brengen Deze plichten zgn contiDDiteit in de politiek en aanneming van elke opoffering voor leger en marine met het oog op een waardig en krachtige baudhaTÏng van den vrede tegenover het buitenland Bij de bersteiomingen voor de vervanging van bet afgetreden gedeelte van de Belgische Kamer werden te Lnik 6 socialisten en 5 radicalen herkozen Te Verviera werden de katholieken gekozen de aocinliaten verloren 4 zetels Te Tbnin werden 3 socialuten gekozen een aanwinst van 2 zetels ten koste van een liberaal en een katholiek te Soignies werden de aocinliaten te Doornik de katholieken herkozenTe Ath winnen de liberalen de beide katholieke zetels te Tsrmonde werd de minister Debrojn definitiel herkozen tegen een christeiyu FEVILLETOIX Het Leven te Baden Men Rmmche Roman 20 Toen hij den indruk dien Iriuazelfaop de hoo at geplaatsten gemaakt had had opgemerkt sprongen de voordeelen die men daaruit trekken kon hem dadelijk in het oog en had hij met de hem eigene energie zijo pkn gereed 11 besloot om snel op zijn Napoleonsch te handelen lk wil datongiaeele meisje bij mij te Petersburg in huis nemen zoo berekende hij maak haar als t niet anders kan tot erfgenaam van een deel van mijn vermogen daar de hemel mij tooh niet met kinderen gezegend heeft zij is immers myn nicht bovendien verveelt m oe vrouw zich te hms Dat allerliefste gezichtje in mijn salon hm 1 het idéé met wat accuratesse hij leide bijzondereu nadruk op dat woord uitgevoerd dat idée bevalt mij Het komt ar maar op aan om de ouders te verrassen te overreden ze te verblinden Daarenboven hebben ze immers niets te bikken daoht de Graaf verder ven zullen ze wel toegeven De honig is zoet en z heeft dien gisteren geproefd Ik zal lot hen zeggen zoo ataan de zaken Neatut een besluit Anders neem ik iemand andera bij my j een wees dat is nog gemakkelijker Ja of neen ik geef vierentwintig aur tijd 7an beraad en daarmede basta Met zoodanige wapenen tot den aanval toegerust maakte de Graaf zyne opwachting bg den Vorst democraat Voor den Senaat is de namerieke verhouding weinig veranderd De katholieken verliezen een zetel die te Doornik door de liberalen TJerd veroverd terwyl zg te Verviera den liberalen een zetel ontnamen Evenals de Belgische wetten zullen voorlaan ook de beslaiten aan de koninkiyke hasdteekening oniderworpen in twee talen zijn opgesteld De Franscbe en Vlaamscbe teksten znllen nevens elkaar geplaatst worden zoodat de Koning maar eens zat behoeven te teekenen evenals de Minister Met het oog op de een heid van vertaling ia er sprake van een commiame te benoemen die vaknoorden zal opstellen da titels l oedanigheden plaatsnamen enz Verspreide Berichten Spanje en de Vereeoigde Staten Groot opzien is te Washington gewekt door e Ontdekking dat het smalJeel van commodore Schlej niet zoo vroeg te Santiago is aangekomen afs men op het ministerie van marine dacht In plaati van daar verleden Zondag aangekomen te zyo is Scbley eerBt Dinsdagavond uit Cienfuegos vertrokken Tenzg het miniaterie van marine er in slaagt binnen 24 uren rnchtstreeks ambtelyke berichten te verkrygen over ds Amerikaanacbe en Spaansche eskaders zaUen advieajaohten nitgezonden worden om e op te zoeken Een telegram aan da Herald c nit Panama meldt dat de schepelingen van een Itnliaanscb stoomschip Donderdag uit Cartagena Colnmbië aangekomen mededeelden dat zy zeven oorlogsschepen vermoedelijk Spaansche gezien hadden die naar Costs Rioa koers zetten Een telegram mt PoertoLimon Costa Rica aan hetzelfde blad meldt dat acht oorlogsschepen die men voor Spaansche hield Donderdag op tien mylen van de kast gezien 3yn noordwaarts stoomeode Volgens een telegram nit IU adrid lagen er Vrgdag dertig Amerikaaosche schepen voor Cardenas De voor Cienfuegos kruisende schepen zijn vertrokkeOv Uit Washington wordt aan de Daily Chronicle gemeld dat alleen de voorzitter van bet Huis van Afgevaardigden lieed de iniyviDg van Hawaii tegenhoodt Door een sterke minderheid in het Congres geholpen biyven do regeeringagezinde bladen echter volhouden dat terder uitstel van de iniyving vao Hawaii Au erika op het verlies van de Filippynen te ataan kan komen zonder de gelegenheid om te Honoloeloe voorraad op te doen is geen Amerikaanscbe vloot in s aat om de Filippynen te bereiken wien hy reeds deu vorigen avond op het bal zyn bezoek bad aangekondigd Over do gevolgen van dit bezoek hier verder mt te weiden schijnt iiiot de moeite waard De Graaf had juist geoordeeld de Vorst en de Vorstin gaven toe en ook Irma gaf nog Vflor het einde van den tijd van beraad hare toestemming Het viel haar niet gemakkelijk van hare verbintenis met Litwinof af te zien zij beminde hem en nadat zij hem het briefje toegezonden had weende zij gedurig en Werd mager en bleek En toch geleidde de Vorstin haar 6ene maand later naar Petersburg in de woning van den Graaf en beval haar aan in de zorgen dot Gravin eene zeer goedhartige vrouw maar met het verstand en hot uitzicht van een kip Litwinof daarentegen verliet dostijdB de univorsi telt eu ging bg zgn vader op het land wonea Lang iamerhand begon zgiie wonde te genezen In den beginne hoorde bij niets vao ïnii en vermeed hij zelfa om over da Petorsburger lieden te spreken Vervolgens kwamen er onderscheidene zonderlinge geruchten over haar in omloop De naam van Vorstin Oasinio werd steeds meermalen genoemd Men sprak over haar met nieuwsgiertgbeid met achting met nyd zooals men eens over Gravin Worotinaki gesproken had Eindelijk hoorde Litwinof dat zij gehuwd was dooh dit laatste nieuwtje ging hem nauwelijks meer aan hy was zelf reeds verloofd met Tatiana De lezer zal nu waarschijnlijk begrijpen waaraan Litwinof dacht toen bij uitriep Ia het toch mooglijk en daarom keoren wij weder naar Badeu Badon terug en nemen den afgebroken draad van ons verhaal weder op D oonauls van Frankrijk en Doitscbland te Honoloeloe de laatste vertegenwoordigt tevens Spanje driegen er op aan dat Hawaii zicb onzydi zal verklaren Mea zegt dat de Spaanaehe regeering langs den vertroDweiyken weg Washington heeft laten potsen of de Vereenigde Staten geneigd zouden zyn de Fillippynen en Portorico aan Spanje ie laten indien Spanje Cuba onafhankelgk verklaarde maar de regeering te Washington zon dit afgewezen hebben Natr de Times uit New York verneemt heeft de oorlog tot dusver aan Amerika 312 millioen dolla s gekost Volgens ambteiyk beric it is het Spaansche r serve smaldeel ouder berel van admiraal Camara uit Cadix vertrokken Alvorens zyn beatemming te volgen zal bet eenige dagen lang in volle zee maooeuvreeren om daarna hetzy naar de Filippgnen of naar Cuba of de Veröfnigde Staten te vertrekken Hefc bestaat nit 10 of 12 schepen Volgens een telegram uit Waabington aan ThB JooroaU is het smaldeel tan Simpson te Key West teruggekeerd aan Schley overlatende Santiago te blokkeeren Men zegt dat Sampson zich tbu aanval voorbereidt De Amerikaausche krniser Columbia die den 22en van New York in zee was gestoken is Zaterdag teruggekomen met een groot lek in tyn romp aan fataurboord Hg was tegen de lüagelache stoomboot kFoscoUac geladen mei graan en bestemd naar Bordeanx aangevaren Oe Fo9cotiB was gezonken maar de bemanning was door den kruiser gered De Amerikaanache minister van marine Long verklaart dat hy nog altyd geen tyding heeft van de bewegingen van de vloot an Cervera en die van Sohley De Amerikaanache bulpkruiaer Harvard c de oude NfwYork is Zaterdag te Kingston Jamaica aangekomen van Móla de St Nicolas Haïti op weg naar Key West Hy heeft gebrek aan kolen en zgn stoomatuartoestel is stuk B wordt aldaar gemaakt maar het Ëogelscb bestuur eiacht dat hij onmiddelhjk zal vertrekken zoodra by weer in orde is Er zyn voorzorgen genomen om te verhinderen dat iemand wie ook er aan boord komt De Zafiroc is te Hongkong aangekomen en brengt de volgende tijdingen mee Het Amerikaansche soialdeel heeft gebrek aan schietvoorraad en mondkost De Amerikanen hebbonden telegiaalkabel lussohen Loilo en Manila gekapt Het geheele smaldeel ligt nog bij Cavita het gerecht dat eonige schppen naar Loilo zyn is ongegrond De Spaansche kanonneerboot Kleano ligt by Loilo Ia Manila zyn verRoheiden branden geweest gesticht door kwaad Litwinof viel laat ia slaap en werd vroeg wakker met zonsopgang verliet hy zyn bod De bergtop pen die hem zoo ernstig uit zyn vonater tegenbloiiken waren rood gekleurd ffUoe frisch moet het daar onder de boomen zijn dacht hij kleedde zich Buel aan sloeg oen blik op den ruiker die gedurende den nacht op het schoonst ontloken was nam z a Btok en sloeg den weg iti die naar het oude slot leidt De morgen met zgn vorsterkenden geur vorfriachte hem on versterkt ademhalend liep hij al verder en verder Jeugdige kracht en jeugdige moed openbaarden zich in elk zgner bewegingen in eiken aUp dien hy vroolijk en opgewekt voorwaarts deed op het ruwe zand van don weg langa donkergroenen dennen n loo overheerlijk is dat dacht hy bij zich zelf Plotseling hoorde hij hükende stommen hij keek rood en herkende Worosbilof eu Bambajof die hem tegemoet kwamen Eren als oen achooiknaap voor den meester zoo vlood hij hen uit den weg en verstak zich achter een bosohaadje Heer bad hij phewasr mij voor myne landgenootenl Hy had wel ik weet niet wat willen ge ven om op dit oogenblik met door hen gezien te vorden En zagon hom ook werkelijk niet De Heer bad de landgenooton met blindheid geslagen Woroshilof hield op zyn zelftovreden cadetteatoon voor Bambajef een rede over de verschillende phasen der Gothische bouwkunde terwijl deze slechts al brommende zijno instemming daarmede te kennen gaf Lang luisterde Litwinof er naar hoe hunne voetstappen zich verwijderden en klonk hem daarbij het nasale en gutturale geluid van dia leerrijke voordracht nog in de ooren maar eindelijk werd alles willigeo Het gerncbtdat het schip Baltimore in de luobt is gc tprÖngen ia ongegrond De liriesters an zusters van barmhartigheid zyn van Minila naar Lagnena gezonden de vreemdelingen naar Malacaoyara Alle steden aan de kust zyn op t oogenbhk door Spaansche troepen bezat De aanvoerder van de opstandelingen Aguinatdo is op t oogenblik met een kleine macht geposteerd tuascben de Amerikanen en Spanjaarden io De Amerikanen heratellen te Cavite hun schepen Engeland De begrafenis van Gladstone had Zaterdag plaats onder ontzaglyken toeloop van belangstellenden Het leiu van de kerk was stampvol en daken en ramen wemelden van kykera Ook binneo de kerk was geen plaatsje open Het weder was vry goed de morgenwolken waren opgetrokken af en toe scheen een zonnetje in de blauwe plekken van de lucht Ueeds vóór tien uur begon zich het eerste deel van den stoet te vormen Het waren de leden van het Lagerhuis zeker vyfhonderd in tal voorafgegaan door den voorzitter in ambtsgewaad Daarna stelden zich de leden van het Hoogerhuis op Intasschen was de lykwagen voorgekomen een eenvoudig ryinig op vier wielen bespannen met twee donkerbroiue paarden gelfid door palfreniers Juist elf nar tilden de lykdrngers de kist op den lykwagen De stoet stelde zich op de leden van bet Lagerhuis die van hek Hoogerhais de vertegenwoordigers van bet koninklyk huis van Engeland en baitenlandscbe vorsten onder wie de Nederlandsche gezant de vertegenwoordiger van koningin Victoria graaf Pembroke de lijkkoets met de slippenj dragers onder wie ne prins Van Wales en dg hertog Van York de familieleden van Glad stone zyn vrienden zyn particoliere secre tarisaen lyfartsen en bedienden en een gezantschap van honderd laden nit de ouderhoorigen Tan Hawardeo tot slot De personen in den stoet droegen geen uniform behalve de speaker de lord kanseher en nog enkele ambtenaren Bloemen roüwfloers en mliziek ontbraken gehepl maar een rijkgeborduurd kleed dekte de kist Het duuide bijna een nur voor de geheele stoet den westeringang van de abdy was binnengetreden Daar stonden de deken en andere kerkdienaren gereed om den stoet te ontvangen en sloten zich achtsr de lijkkist aan Onder het spelen der muziek werd de baar nanr het graf in het noordertranBeptgedra en waar do begrafenia op de gobruikelyke frijze plaats bad onder het zingen van heb koor en het nitspreken der gebeden stil Litwinol schepte adem kwam uit zijn schuilplaats te voorschijn en wandelde verder Ongeveer drie uur lang vertoefde liij ia hot gebergte Vermoeid van het klimmen en bovaiigou door da friBScho berglucht hield hy van tijd tot tyd stil ondor een eik of beuk luisterde naar hot gemurmel oecer bron nair het verkwikkend geraiech der bladeren of naar het gezang der verlaten zwarte lijsters Somwijlen viel hy dan ook in slaap om door zyn eigen gttknik weder wakker te worden on aich an nieuws aan te verheugen over Gods sohoone natuur Ten laatste overviel bom aen gevoel van hongeren richtte hij ztju weg naar het oude slot waar men voor enkele kreuzers oen glas molk met koHie kan hekomen Doch nauwelijks had hy plaats genomen voor een der kleino wtt geverfde tafolljos dio op het plat voor het slot stonden toen hy den zwaren stap van vermoeide paarden hoorde en drie equipages gewaar werd waaruit een vrij groot gezelschap van heereu en dames stapten Litwinof ontdekte terstond dat hot Buasen waren hogwel zij Tfranaoh spraken of eigenlijk omdat zij Transch spraken Da toiletten der dames onderscheidden zich door eene wel wat gezochte smaakvolle kleeding de h eren droeiren nauwsluitende rokken gryze pantalons mot üjoe strepen op zijde en zeer glimmeude hooge hoeden alles spikspUnler nieuw De smalle zwarte das omsloot den hals van elk dezer heeren vrij stevig terw i hunno geheele houding ovor het geheel iets militairs had ffordt vervolffd