Goudsche Courant, woensdag 1 juni 1898

No 7594 Donderdag Si Juni J898 Siste Jaargang m mm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon So 1 Telefoon lïo St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s £ f ADVERTENTIEN worden geplaatst van met uitzondering van Zon en Feestdagen öm H BlwG Centen iedere regeJ meer De prijs per drie maanden is 1 25 franco per V ffl i V Centen tiroote letters worden berekend post 1 70 5 8a BIË 3l plaatBTuimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN T ÉÈ Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HAAR TAND NAGEL en KNEVELBORSTELS worden steeds op garantie Terkocht alsmede een rnime sorteeriug KAMMEN by H p m mmkkmi Coiffeur Kleiweg Oouda A BOAS Kon Chir Pedicure AMSTEL 149 b d Hooge Sluis Amslerdam zal a 8 DONDERDAG 2 JUNI zflne geachte Abonné s bezoeken is te Conênlteeren of te Ontbieden in t Hotel tm Zu ii Tan i tot 4 uarl Muliteptlache en pgnlooie beIBiy handeliug Tan MjikdO m $ en ran Xageta valk in t Tleeseh of in de hoogte groeiea Fr3J5tre kkiiig 23Jxin 500 000 Mark aU hoofdprya in het gelukkigst getal biedt de nieuwate grOOte GeldverlOting die door de Hooge Hegeeriag van Hamburg goedgekeurd en gBwaarborgd is De Toordaeligs iarichtiog fan het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop vao alecUt weinige maanden in 7 Terlotingen van 118 000 loten 69 180 prijzen bedragende Mark ter Tolledifte besUasing zullen komen daaronder zyn kapitale prijzen ran erentueel BOO OOO SÓkjlrk b uLtaemendheid eobter Iprij M 300 000 Iprü iM 800 000 1 pr B ttM 100 000 ü prijzOE aM 75 000 1 prijs aM 70 000 1 prijs ÜM 65 000 IpriJB iiM 60 000 lpri aM e ooo 2 prijzBE aM 0 000 Ipriji aM 40 000 Iprü aM 30 0001 a pnjzon a M 20 000 26 prezen a M 10 000 66 prijzen IM 6 000 106 prijzen ïiM 8 000 806 prijzen a M 2 000 812 prijzen 11 M 1 000 1S18 prijzen a M 400 369S2 prgzon 1 M 166 1940 pr i M SOO 200 184 104 100 73 46 21 De aanataaude oertta prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde OeU erleoting ia tan ambtawege bepaald plaata te hebben op den 23 Juni e 4 en koet hiervoor 1 geheel orgineel lol aleohta W 1 half S l 5 1 kwart IV 8 tegen Inzending ran het bedrag per postwisjsl of tegen remboura Alle oommiaaios worden onmiddellijk met de grootste zorgTuldigheid uitgeroerd en ieder apeler ontrangt ran on da met het wapen van den Staal voorziene Orgineele Loten zelf in handen Bij iedere beatelling wordt hot vereiachto offloieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de veraobillende klasaen ala ook do belreffendo inleggelden te vememen ia gratia bijgevoegd on zenden wH aas onze Begunatigora onaangevraagd na elVo trokking de offloieele lijaten De uitbetaling der prijzen gesohiedl ateeda prompt ender waarborg van den Staat en iian door dirooto toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet ia steeds door het gelnk begunstigd en onder vele andore aanzienlgke prgzen hebben wij meeamalen volgens ofBoieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen on onze Begunstigers zelf uitbetaald o a MarK 250 000 100 000 80000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien dat bij deze op den bechtsten gronOslair ccvestlede ondcr neminE van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegene de reeds ophanden aijnde trekking all orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden nan Kaufmann Simon Baokiers en Geldwisselaars in Hamburg P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geaohouken en daar w j bü het begin dar nieuwe retloting ter deelneming invitearen zullen wö ook voor hel vervolg bemoeid zijn door een stipte en recele bedienin de lerreiienhoid van onze geëerde Begunstigers te jerwerrtn B j m mSI Dubbele Buun B 10 P TAILLEUR Gouda Bruk van A BRlNKMi 1 l Cred ietbank s Qravenhage 14 Leeat Gelden aan Ambtenaren en Particulieren op hoogst billijke voorwaarden Verstrekt Hypotheken en Bouwkapitalen KANTOOR geopend Tan 6 8 nor s avonds KRAEPELIEN HOir Chemisch zuivere NelkSOlker SPECIAAL VOOR KINDERVOEDING alom Torkrjgbaat in bussen a i lig kgr f 0 50 en k a Pf 0 25 Mm vrage uitdruUelijk KEAEPELIEN BOLM PABRiEKSMEHici e antAe t eieche op de Etiquetten luvenastaand Fa brUkamerk tn de handteekening van EEAEPELIEN HOLM BofleveraaeisrSf Xeitt Wat is de beate biwrfiTing tegen Jichi Hbeumatiek Lendeapynen kortom J AnkerPain Expeller MB M tegen pyneo yaa alleriei aard Iff ü met het bnli Htm aan te weodeo tegen = j Aiifcer Paiii ExpEller y t hl Mer hnisgem 7 gg Anker Pain Expeller Pllja 50 oent 76 oent en ƒ 1 25 de flea Ji Yeor anden In da meeete Apotheken en bq J Ai Biohtar k Ce te Rotteidam Te GOUDA bj U LÜGEK Apotheker Markt en bg WOLFF Co WesthaTen 19B FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BH chemische WassoherlJ TA M H OPPENHEIMER 19 Kruiskade Botterilam GebreTOteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit TOor het stoomen en TerTen van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomin Tan pluche mantels Teeren bont enz Gordjnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onscliedeiyk Toor de gezondheid en Tslgens staal bewerkt Nieuw onoTertroften Prof Dr Liebers welbekend Alleen echt met Fabrieksmerk tot voortdurende radicale en n H zekere genezing van alle zelfs BWW de meest hardnekkige senuw flcZSI iekten vooral ontstaan door IJ BSi afdwalingen op jeugdigen leeitgd Totale genezing Tan elke zwiikte Bleekzucht Benauwdheid Hoofdpön IMigraine Hartklopping Maagpjjn slechte spflsvertering OnTermogen ïmpotenz Pollutione enz Uit Toerige prospectussen Prijs per Hosoh B 1 11 6 3i dubbele flesoh fl 6 OentraulDopöt Matth v d Vegte Zaltbomrael Depota 0 Happal s oravenhage O J W Snabilié llotterdam M Cleban Co Arasterdam I obrij en Porton Utrecht en bij aUe drogisten E CASSITO ANDART8 Gouda Turfmarkt SPnUMKUSMlf MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Tan 8 tot nur WOENSDAG en VRIJDAG Tan ItotS anr ZONDAGS niet Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden mmmm met mi staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom ƒ 8000 DE STEDELIJKE HYPOTHEEKBANK gevestigd te s GRAVENHAGE Kantoor Jlieuii §traat 93a Volteekend Uaatschappelijk kapitaal EEN MILLIOEN GULDEN s uit Eerste Hypothecaire Oeldleeningen op Huixen en Landerijen tegen billgke Toorwaarden Geeft Pand6rie n uit rentende 3JpC tegen den koers Tan 98 j C en 4 pCt tegen den koers Tan lOOi pCt in stukken van ƒ 1000 500 100 en 50 Inlichtingen te bekomen te Amstbedam TOor de JPaniU rieven bg de Firma P J P ROCQÜETTE EN ZOON makelaars Keizersgracht 124 en Toor de Hypotheken bü den Heer HIDDE MEEICHOF caud not Heerengracht 350 Directeuren DSOQflLKEVER PORTUYN Mb S JULES ENTHOVEN Het groote aantal zenuwkwalen vimzenD rhaordpliniir tot de voorafgaande koHteekennnTaa apoplexie 4h ni sbero rt to6 trotte raB nog HteedB alle middelen door de niediache weteoschap aangevend Berat aui den nlenvva tijd komi de enr toe dat zij door het ebrolk maken vao den eenvonalKiteii weg namelijk langi dahmd pliyRioiogiiictie ontdekking gedaan li eft dis n tao derde proêhtemiDgen ttaana orer de geheele wereld rei breid is en terwijl sij ui weteDsohappelljke krlngea ae hoocite beluigBteUlng wekt tevens eene weldaad blijkt te efjn ToAr de a n tennwjcwalen lijdende tnenaöhlteid Deie geneeawtjM ia uitgevonden door den gewezen Ofloter Tan Oesondbelt Dr Boman WelBimaim te VlUhofen en bemat Op de DU derrlnding opgedaan in eene bO arlge praktllk Hoor ivaMBehInc vnn het h eM eenanal per dar worden diinrtoe geaehlhte toffcn il de liald onmiddellijk ann het aciinwlEeBtel medesedeeld Met deze geneeiwljze werden werkelijk ichltterende reialtaten verkregen en zlJ maakte looveel opgang dat van een door den nitvlndar geielireven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomliifl en aenezing binnen karten tl d reede de KIe dmk versrhenen in Uit boekje bevat niet aHeen vor bet graat pnb link veretaanbare verkLaringeu omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede Kelfi bandnllngen i lat o polylilinleli te Parlja rue RouBBmont 10 Stelnorabar mei dr prak tl eerend geneeilieef aan hel kranliilnnli en geetlclit de Charanton Sanltïtsrath Dr Cotin Ie Stettin Grotsmann med dr arrend arta teiÜhlInBeai Or P Forealler gBneeiheer direoteur van liet hoipltsai te Agsn Qahelmrath Dr Soherlni kaateel flutenfela Bid Ems Daraea med dr ganseihaer direoteur der oaivang thDrapeutlaGha Inrlohtlng voor lanuwllldera te Parlja rus St If onoré 334 Conaul von Aichentiaoh med dr te Corfu Dr Buabaoh arroid arta de Zlrknltz Obar alabiMit Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel ta La Farrière Eure lid van den CaniellCenlrai d hygltne si de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allnn wier zenawBeatel meer of minder air dnBn ISj of xosreiMaMade uuwsohtlgrheld l den waai van da kenteekeaeu zijn ohronlaBhe fioonlpilit migralaB iohela tioof dpijn bloedandrang ireote prlkkalbBarhald BB aagdha d tlBitelooiheld llohamatljke anruat en onbetiagaDlke te alanri verder alle ziek en die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarran zooalH verlaramlHBen onvermogan tot apreken iware tongval moelelljk liUan atljrheld der gewrloliien met VBort wanhopige gevalien verkregeii nitwerking maar ook vindt men daarin weteneoliappelljlu v ndnllngen alt de meillaehe ulsden dte san dsra gensenwijze gewild sila soomede anefaiift 1 f etniiTBchriftea van hooggeplaatste geneeatiuudigea onder welke P Ééniire mU dr prattttnr je i e behandeling geweeat zijn maar door de bekaads middelen aia oattaoadingaes es kmidwaterknnr wrllven elei triaeeren etoomlooi of zeebadelFfeen geneslng of leniging liunner kwaal gevonden bebben en ten slotte ij die vrees gevoelen voer beroerte en saütoe reden hebben wegene vurmuggn lui ipratsn iwara tungviii moaioiijK iiuiBfl sMjiHDiB hdt gawnuiiivn m i poridurende pijn plaatieiijka zwakte venwakking van B euBan eus eihil die reeda onder geneeiknndlga j j ijj i 1 il ji 1 j rkttnr onde regen scliljneelen ala zich aanhoudend angatlB voelen vardoovlnjj la IibI he heoMpljn net dulielJBneld IHkkerlnaan en doflkar worden voorde ooBen drukkende pijn onder hit voerheoA eeWniM deeoren hetvoe an van krlebellnB In en het alapen ven handen en voeten aan al daaaadria oatacorlCn van BennwHJdera ala ook aan jonge malajes lijdende aan bleekiuoM en kraehteleoaheld ook an gezonde lalfa aan jonge peraonen dia vaal met het hoofd werken en geeatelljke reactie willen voarkimeB wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te Bohaffen hetwelk op aanvrage koafetooi an franog verzonden wordt door Amsterdam doer 91 CXBBAK Sc Co Heillgeweg 43 Rotterdam F E van 8AIVTBN KOLFF Apotheker Korte Hoofateeg LUtrecht LOBOY A PORTOEK Oudegraoht blJ de Oaardbmg F 23 Op de tongate hygienmach medleiDale tentoonstelllnK la de Dr Welsanann aohe Oeneaa wiJie d or de HedUalie Jury met de Zilveren Medaille bekroond Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT EOPLATTEN AHOEITSATEN EH LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel iSnoedIge aflevering niette uitvoering Concurreerepde prijzen Stollwerck sche Borstbonbons gebbrioeerd na Tooracfatift van den kon üniveraiteitB Prot G hm Hofrad Dr HaritM Boon hebbm sedert 60 Jaren ak Torzaobtoid middel tegen haerica be 8cUieid en aaDdoemng der ademingsorganen oiMs esds diensten bewezen Bg spoedige afwisseling T n warme en koude Incht is t byzonder aanbeTeleoswardig een bonbon te gebraiken Verpakking Geele pakjes i 26 cent Alom verkrijgbaar Een ware Schat TOOr de ongelnkki e slnohtoffers der ZeUbeilekking Onanie en gehe jue uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARING Hollanduche nitgsTe met 27 aib PrjjB 2 gnlden Ieder die n de Terschriktelgke geTolgen van deze ondeugd Ijdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlSks duizend van een zekeren dood Te Terkrjgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franeo tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boakkandel in Holland J i Bultenlandsch Overzicht VolgBDS eea telegnm van Cap FIaytien van gUtermiddag 5 15 waa daar jaist raa Havaoa bericht gekomen dat de Amerikaaasebe rioot Toor Santiago ledert 2 aar gistermid lag bexig ia de battergen van Morro het kasteel Lazecapa en Puntagarda te beschieten Te eljikertyd beiehoten de Amerikaanse he en de Spaansche Bofaepen elkaar Het kanongebalder was hevig Te 3 45 verminderde het vunr tegen de vet eterkiDgnwerkeo maar vermeerderde de kanooDade ter plaatse waar de beide vloten slaags waren De loop van den oorlog tnesoben de Vereenigde Staten en Spanje begiet een drnkkende uitwerking te hebben op de beide ooflogvoeronden oiet alleoD doch ook op de nentrale toeichonwera Vandaar de telkens weder te vooracbyn komendfl geruchten van vredesonderbandeliogen BoTendien wordt in regeer in gek ringen der Unie gesproken over de mogelijkheid dat een der groote ËoropecBcbe mogendheden als arbiter lal optreden Deze berichten nit de Yereenigde Staten toonen dat daar ten minite een ommekeer in de openbare meening hoeft plaata gegrepen Dit verbiaat niemand want de oorlog ralt tegen Te Washtogtoo getoofJa men aan ann korten strgd en een aneile overwiDning De zege bg Cavite wakkeide die boop op een korten oorlog nog meer aan Maar op Cnba bet doel van den atryd is men nog geen stap verder gekomen Oe pogiof en om te landen zgn mialnkt en de Spaanacbe vloot ia oog eteeda niet vernietigd Dit alles w rkt ontmoedigend op de Amerikanen en men begint in de groote bandels en ngverheidacentra alle bezwaren te gevoelen van een oorlog die kao9 heeft een lange Igdensgeschiedenis te zullen worden Bg de beraadslaging in de Spaansche Kamer over het veisontwerp tot verbod van den oitToer van zilveren mant en maDtmateriaal heeft de minister van financiën verscheiden sprekers beantwoordende verzekerd dat er zilver om te wisselen aanwezig ia en dat er overdrgving is in de vreea immers heeft de Spaansche bank genoeg zilver om alle biljetten die er aaa eboden worden te wisselen Bet wetsontwerp is aangenomeD V De heer Haootanx treedt te Parga ala minieter ad intarim op voor het departement FEVILLETOX Het Leven te Baden Sen Bussiêche Roman SI En inderdaad het waren zonen van Mars louter jonge genersBls van groot aanzien uit de eerste kringen die hier een pio nic hadden gearrangeerd Hunne voornaamheid openbaarde ziek in hunne gereserveerde houding hun genadig lachea ia de verstrooidheid van hunae blikken in ban vervelend ftohouderophalen en in het heen en weerwiegen met het bovenlijf eindelijk selfs io den toon hunner stem Al eze dapperen waren op tijn mooist gefriseerd en geraseerd en doortrokken van dien echt anstooratisohen geur die tevens bg oitnemeodheid de gear der garde ïs en ïn een merkwaardig mengsel van tabakageur eo patchouli bestaat Ook hunne handen waran onberispelyk aristocratisch lang en voorzien van harde blanke nagels als van ivoor terwijl hunne snorbaarden blonken hunne tanden met het achoonete wit prijkten en de zachte huid een rozenrooden en aan de kin een blauwachtigen tint vertoonde Eeniga der jonge generaals waren vroolgk de andere meer ernstig Ieder hnnner soheen van het gevoel zyner eigene waarde van de belangrijkheid ner toekomstige positie in den staat diep doordrongen te zijn en meende zieh daarom zooveel mogelijk op een afstand te moetan houden ofschoon toch nu en dan die overmoed die onzen tandgenuoten in den vreemde pleegt eigen te süo door de van koloniën ter vervanging van den heer Lebon wiens ontslag is aangenomen Verspreide Berichten Spaoje en de Vereenigde Staten De Amprikaaoüche hulpkraiser St Louis ia in oo teiyke richting uit New York vertrokken om op bet reaerve eakader ait Cadix te letten Vier reizen van de Amerikaanacbe transportschepen zuMenl noodig zgu om het expeditiecorps nanr Caba over te urengen Renter s correspondent to Manila schreef den 27en De Amerikanen kannen onmogelijk Manila bezetten vodrdat de troepen nit Amerika aangekomen rgn Dsze worden tegen bet midden van Juni verwacht £ r gebeurt nieta om een eind te maken aan de b toogingen tegen de EngeUchen £ en erostige ziekte ia oitgebroken aan boord van het Amerikaanacbe oorlogaachip Ba toDf Dewey heeft beloofd Manila niet te zullen beschieten mit de Spanjaarden hun forten niet terder versterkten Dezen beloofden dit Gttter tn is er uit Kingston op Jamaica een telegram aangekomen naar luid waarvan er in de laatste BG uur tusHchen commodore SobUj en Washington druk geseind is Men verwacht bin benkort een gewichtigen zet van Scblej a Aan de Tribi ne wordt uit Washington geseind Generaal Miles heeft gemeld dat bg zich morgen te Tampa op esu kleinen snelleo kruiser naar het krggstoooeel zal inarhepen Uit Key West wordt gemeld dat er ondanks de censunr een bericht openbaar is geworden dat de traoapnrtvloot bg Kaap Ma aai is Daar zal beslist worden of de strgdmacht te Santiago of op Porto Uico zal landen Slaagt Schlej er oudarvyl in Cervera s vloot te vernietifien dan gaat de expeditie naar Porto Rico andera doen de troepen over land een aanval op Santiago Het Amerikaanache stoomschip Florida c is te Key West teruggekeerd Het is er in geslaagd nit Tampa vierhonderd Cubanen onder generaal Lacret met een groote hoeveelheid wapenen en achietroorraad op Cuba te anden Generaal Salcedo uit Oamagoey te Havona aangekomen zegt dat de opstandelingen de Amerikanen oomogelgk kunnen helpen en er op rekenen dat deze alleen met eigen krachten znltflD handelen Duizenden gezinnen zgn het Und op gegaan om zich te kunnen voeden De opstandelingen worden aldas vao een belangrgk middel om zich van levensmiddelen te voorzien beroofd £ en Spaansche matroos nit Cadix met name gaten keek Nadat het gezelsobap met de nuodige drukte eene gemakkelijke plaats bad ingenomen werden de gan ons die onderwijl onrustig heen eu weer liepen geroepen Litwinof dronk schielgk ziju glaa melk uit betaalde iJD gelag zette sgn hoed op en nam den terngtocht aan hij moest voorby de picnic der generaals ffGrigori Michailo witch klonk het plotseling uit den mond eeoer dame f herkent gij mij dan niet Hij bleef onwillekeurig stiUtaan Üie stem die stem had voormaals zijn hart hevig doen kloppen Hij keerde zich om en zag Zrioa Zij sat op een bank de handen saamgevouwen op een stoel die voor haar stood en zag hem mot haar groote diepe oogen zoo vriendelyk minzaom gelukkig aan Litwinof herkende haar terstond ofaohoon zg sedert den tgd dat hij haar bet laatst gezien had niet weinig veranderd eo er uit het jeugdige meisje onderwgl eene sohoone vrouw gerijpt was Hare slanke taille was vollsr geworden en kon weelderig genoemd warden eo hare tengere Behouders van weleer deden nu denken aan die godinnen die men aan de zoldering van oude Italiaanscba paleizen uit wolken ziet te voorsohgn komen Hare oogen waren eehter onveranderd deielfde gebleven en bet scheen Litwinof toa alsof ze hem ook geheel op dezelfde wgze aaokeken als vroeger in dat kleine huisje te Moskou frlrina Fawlowoa sprak hg aarzelend yHebt gij mg herkend F Hoe verblgdt m dat boa Hier bleef zg steken en kreeg een lichte kleur yBat is waarlijk eoo zeer aangename ontmoeting ging zij daarop in hot Fransob voort Sta mg toe u aan sijja eoh enoot voor tf etellen Talériea Daza heelt een ontplofHng muldel uitgevonden d it alle befcendö middelen van dien aar overtreft De proeven zgn go ukr Bbi oie In de Schelde op do hoogte van den Doel is bet bootje Mednaa van den hydografi chen dieast dat voor den gezondheidsdienst was aangtfmzen met de Engeiscbe atoomboot Joan in auvaring gekomen In minder dan geen tijd lonk bet bootje en de dokter eo twee matroun verdwenen in de golven De beide andere matrozen werden gered Van schade aan de Juanc wordt niet gerept Engeland De b keode Amerikaanacbe redenaar Channcey Dopew hepft da r dagen verteld vao een maaltgd hg Lord Rosobery waar hg Gladstone ontmoette Gladstone aprak daar ov r de vraag in welk tgdperk tan de geacbiedenis by het liefst geleefd teu hebben in hetitfade Egypte met zgn verwdnderlgke beachaving in bet Griekenland van eenvoad schoonheid en wetenschap in Rome op de hoogte van baar maobt in l et Italië der reoaistance Het leven in dietgden en landen was zeker bet leven waard geweest maar t liefst zeide Gladstone bad bg toch geleefd in zgn eigen tgd de laatste vgftigjanr omdat dat een tgd van emancipatie van vrgmaking was wm HrJ P herinnert ons een hebbeo Hg alrSTWk fta§M4l jfMklfre emancipatie van onzen tgd eo hg voegde er Iwen bg dat de staatslieden en wetgevers der toekomst een moeiigker taak zouden hebhen dan d e uit zgnen tgd Dan immera zon men coostractief moeten te werk gaan en dat ia veel zwaarder taak dan de painboopen van het oade voor het nieuwe geboow opruimen DUITSCHLAND De Rassiach Poolsohe werklieden op het domein Thomaawaldaa bg Striegao Silezie zgn aan het muiten geilagen Daar leven en eigendom van de omwonenden bedreigd waren riep men gendarmes te hnip dezen hebben 23 petaonen zoowel mannen ala vrouwen aehter alot en grendel gezet ZwiTSgRLAND Terwgl eenige werklieden bezig waren in een tunnel bij Luzern kwam eeo trein onverwacht biDneastroomen Zeven man werden gedood en drie ernstig gewond Italië Tolgens bericht uit Rome aan de Times c beeft de regeering bealolen alle katholi ke clubs en vereenigingen daar terstond te sluiten MoDsiear Litwinof un ami d enfance Vateriaaa Wladimirowitoh Ratmirof mijn eohtgenoot Ben der jonge generaals missohieo de elegantste ran Hen stonil van zgn stoel op en groette Litwinof zeer hoffelijk Kijne heeren collega s trokken de wenkbrauwen samen en kropen ala t ware nog dichter bÜ elkander om elke aanraking met een barger tg voorkomen terwijl de overigo dames die aan de pionio deel namen het voor noodzakelgk hielden om deels er verstoord uit te zien deels te giggelen deals eindetijk een zekere verlegenheid te toonen Zgt gg reeds lang te Baden P vroeg generaal Bstmirof terwgl hg ktsarblgkelgk niet scheen te weten waarover hij met zijn vrouw s vriend spreken zon iNeen niet lang antwoordde Litwinof gVjü denkt gij nog lang hier te blgvenN ging de hoffelijke Generaal voort itlk heb nog geeu besluit genomen iAh I dat is seer aangenaam zeer aangenaam De generaal zweeg Ook Litwinof sprak geen woord Beiden hielden bun hoed in de hand en zagen met het Igf voorovergebogen rdór zich Beux geadarmes un beau dimanche begon een der generaals te neurifio natnurlijk valscb want eea Unssisch edelman die niet vaUoh zingt bebben wij tot nog toe niet ontmoet Hg was de eenige van al zijne kameraden die niet een roos geleek hg was kortziohtig geel en zijn gezicht was steeds in koortsBobtige bewoging jrMaar waarom neemt gg dan geene plaats Met deze woorden verbrak Irina eindelijk het pijnlijk stils wggen Litwinof verentschuldigde zich en nam daarop BINNENLAND Naar wg vernemen zalleu vgf vorstelgkepernoDen tot de verwanten bebooreode vanH H M M de iahuldigiDgsplecbtigheid vanH M de Koningin in September te Amsterdam bgwooen N R Ct Naar het Hbld f verneemt lal da iüholdi gingaplecht gheid te Amsterdam worden bijgewoood door de prina en prinses von Wied den groothertog van Sakaen Weimar met diens oadaten zoon eu den groothertog vao Laxembnrg Da hooge gasten zullen hun intrek nemen in het paleis op den Dam Naar men ons mededeelt wordt door de militaire loteodaooe te Amiterdam op verscheidene plaatsen van ona land eeo onderzoek ingesteld naar den daar aBOwecigen voorraad tarwe en rogge welke zich in handen van graaohandelaren bevindt Het centraaUmagazgn van IsveDsmiddelsa te Amsterdam is opgeheven De HaagscheOmnibuB Maatachappg vervoerde gedorende de Piokaterdagen 6199 peraonen waarvan op Maandag 3422 zgnde het hoQB t getal dat aedert de ploitotie isjtor aiktue di dagen vervoerd 5888 personen Bg konioklgk bealait ia met wgziging van een vroeger besluit waarbg met ingang van I Jnni tot burgemeester van de gemeente s Gravenhage is benoemd mr J S baron van Hannxma thoe Slooten met toekenning van eervol ontslag als burgemeester van de gemeente Leeuwarden bepaald dat die benoeming zoowel als dat ontslag zoilen ingaan met I Juli In den aanstaanden winter zallen de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel en de opleiding voor bet reservekader worden samengevoegd onder den hoofdofficier voor het resaivekader den majoor A J Gevers Leuven te s Gravenhage De ganeraal majoors bevelhebbers in de 3e militaire afdeelïngen worden van alle bemoeiingen met do vrgwillige oefeningeo in den wapenhandel onttieven terwgl voor iedere provincie aan den hoofdofficier voor hpt reservekader een kapitein der infanterie zat worden toegevoegd om onder diena algemeen toezicht met de regeling in elke provincie te worden belast plaats hI say Valetien give mo some fire zeido eon ander generaal die er insgelgks jong maar toch ernstig uitzag met onbeweeglijke groote oogen en dikke bakkebaarden zoo zacht als zijde waarin hg een snoeuwffitten vinger Het verdwgnen Itatmirof reikte hem een zilveren lucifersdoosje toe fA voz vous un papirosP lispelde eene der dames ir Do vraia papelitoa oomtesse Deux gendarmes un beau dimanohe zoog ep nieuw doch ditmaal b na tandenknarsend de kortzichtige generaal ffOg moet ona in elk geval een bezoek komen brengen zeide Irina onderwijl tot Litwinof yWg wonen in het Hiital do t Ëurope Tusscban 4 en 6 aur ben ik altijd te buis Wij hebben elkander immers in zoo lang niet gezien Litwinof zag Irina aan zg sloeg haar oogen niet neder Ja Irina Pawtowna t ia lang geleden Te Moskou zagen wij elkander vcor de laatste maal nrTe Moskou ja te Moskou zeida zij langzaam gerekt Blijf niet weg wg zallen ona de oude tijdeo io t geheugeo terugroepen Maar weet gü wel Origori Miohailo witch dat gg veel veranderd zijt Inderdaad Ën ook gg xgt veranderd Irina Pa lowna Ik ben oud gewerden Neen neen dat meende ik niet