Goudsche Courant, donderdag 2 juni 1898

gewas te zullen opleveren het jonge hout belooft nog iets het oude zoo goed als niets Peren zeer weinig appelen gaat nog al terwgl de pruimen een goeden ot at beloven Alle gewas ia laat rekent men dat den28sten Mei 4 jaren geleden reeds kersen plukte voor Sn ieland terwgl de kersen zich nunanwelgks gezet hebben Ëen der hotelhouders te Delft ontving dezer dagen h t volgende echrgven waarvan wij mededeeling doen zoowel om taal als stgl alsook om deo cnrieozen inbond Rotterdam den 24Bte Mei 1898 WelEdele Heer Met bet oog op bet a 9 kroningsfeest zoo cal Misichien den kermis bij n in Delft Waarscbgnlgk Vroeger aanvangen als ander zoo had ik den UËd iets Nieuws aan te presenteeren brstiaode in 3 penoonen zgnden als volgt No 1 Neeger Klewn No 2 ViooJiat No 3 Goorgelsar No 4 Neger dans en zang enz enz enz dit is een persoon dan een goeden bolandschen kemiek en piamt alzoo 3 personen Overal waar wg gewerkt hebbeo is ons een kolosaal iucea ten Deel gevallen Waneer gg enkel den Neger ziet werken dan moet alles lachen of zg willen of niet afijn Mgnbeer Waneer uw iedee hier ïn beeft schryft ons dan D Conditie aan ona dan koomeo Wg persoon gk met UW Edel spreeke Ons Adreich is W G Schiedamschen dgk Ma 53 Rotterdam hoopeoden op eenig berigt van Uw Edelen Zoo Verblgven wg n Dw Dienaar W G A en Co Rotterdam In bet onlangs vermelde geding tnssehen pastoor Kaag en bet dagblad bet Centrum c heeft de rechtbank te Utrecht overeenkomstig den eisch van mr D Kooien de dagfasrding nietig verklaard Aan pastoor Kaag ia das voorloopig zgoe vordering tot betaling van rnim f9 X voor kleine dagelgkacbe onkosten ftlfl gratia correspondente ontzegd Ëxportslagera hebben nit Londen bericht ontvangen dai met ingang van 3 Juni de invoer van biggen nit Amerika in Engeland ia verboden wgl onder een der jongste ladingen varkeoiziekte is geconstateerd Ëen 9 jarig zoontje van J Schokker ta Volendam zag in de verte bel vaartuig van zijn vader nit zee terugkeeren en liep reeds naar de haven om hem te verwelkomen Zonder door anderen gezien U worden geraakte bet knaapje io de ha ee en jnist toen z nn vader deze binnenzeilde kon hg aanschoawen dat men aet lyw mn i n zoontje ophaalde Te Asaen beeft iemand in een aardappel een gouden ring gevonden Deze ring heeft Wiarschgolgk gelegen in bet straatvoilnii waarmede bet land waarop de aardappel verbouwd is bemest waa Ëen tentoonstelling van paarden en rundvee zal Donderdag 1 Juni te Strgen worden gehouden door de afdeeling de Hoekscbe waard der Hollandsohe Maatachappg vin Landbouw ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan Op de Zegenzalmviaschery Oraaje Nasssn te Pernia hebben alle viischers roim 60 het werk gestaakt De reden moet zgn ditt twee zinkers ontslagen werden Ëergiflteren arriveerde te Ngmegen in bet hotel Keirer Karel waar reeds vooroit appartementen waren besteld Z Hoogheid de Snitan van Siflk De hooge gast kwam met gevolg nit Parijs en WB0 vergezeld van den ond asaistent resident den heer G A Sebooten wonende aldaar 10 10 8 87 8 47 84 10 01 10 07 10 3 11 O 11 44 9 88 10 06 9 84 8 48 9 6 10 10 10 88 S O U D A A M8TIS8DAU ondk 8 8 8 14 9 48 10 67 4 11 O 7 61 8 88 10 17 1 I Amst W 8 01 9 06 1 0 3t 13 48 i OO 8 37 8 40 10 08 11 87 lAmst O S 8 80 n 60 i 0 s H 10 18 11 41 mt n S 7 06 8 10 9 06 11 18 8 48 4 46 8 10 7 46 46 lAm W 7 80 8 88 9 80 11 80 8 08 4 00 6 00 818 00 10 00 4 S7 6 80 fo 7 88 8 88 V 4 e 10 84 ll lofoo ÜÖ 9a8 lS t 18 61 l lt 4 47 8 t 7 4 8 48 lUO been geamputeerd De amputatie van de overige ledematen bleek onnoodig daar de patient in den vroegen morgen overleed Hoe goed het geld besteed iB dat men nan bedelaars geeft bleek weer eens te Bertogeobosüb Daar stierf dezer dagen iemand Hie hoofdzakelgk bad geleefd van liefdegaven en na z Q dood vond men in cgn woning een niet onaanzientyke Rom gelds een santal jaweelen gouden en zilveren voorwerpen kistjee sigaren en eeoige flesschen ehampaf no Gisteren is te Venio bet 9 jariK toontje van Carler bg bet oithalan van vogelnestjeB van de spoorbroft over de Maas gttvallec Hg was onmiddellgk dood Koningin nit hel pbotograÜscb atelier fan Wollrabs en de keoken van bet hotel is voprzien van bet nieuwste stelsel warmtafels Dat de bewaarplaaU voor rgwïelen thao in eigen beheer ie genomen waarborgt den wïelrgder een zorgvuldiger toezicht op hnn karren Ook buiten op het plein werd het oitsScht verfraaid De grasperken thans omgeven oor sierlylc hekwerk vertooneo io bet middeU eeo W en kroon vao bloemen op eeo der gssoos is een trambui j i geplaatst voor den che van den dienst der electrische nam en de bar beeft een aaziolijke uitbreiding ondergain door bet by de koffi aal trekken van dienstvertrekken De bezoekoiS van Kurhaui en omgeving zullen dos in het weldra te openen seizoen wederom vele verbeteringen en comfort aantreffen De inrichting welker opschrift volgens den heer Kolkman het niet Engelsch verstaande pabliek zal doen vragen welke room dat beduiden moet is nog in aadbonw maar zal door een teekenaohtig geveltje aan den seekant niet misstaan Zooalt men weet ii bet beiifc van eeo bewgB vaD militaire geoefendheid voortasD een Tereischte om zelf zgo garaizoen en korpi te lEDonen kieuD In bdt Hbld komt tfaaas een ingezonden atnk voor van ihr J G van Sappard waarin deze opmerkt dat door de partieele OTernemiog van z n brief door bet Hbld niet oenoeg aan bet licht gekomen is dat de Nederlandsche gezant te Parjjs zich begrerd heeft om hem recht te verschafien De heer van Bappard verklaart dat men niet kan z ggen dat de heer de Stners in deze in zgn plicht is te kort geschoten Door een bewoner der Reinwardtstraat te Amsterdam werd Zaterdagsvond by de politie aangifte gedaan dat nit sgn woning as ontvreemd eeo brnin lederen portefeuille inhoudende i 1700 aan bankpapier eeoige brieven en een deposito bewgs op de Am terdam che Bank groot f 12 000 Hy zeidp een bepaald persoon van dezen diefstal ta verdenken De coumiasarie van politic C P Van der Wiele waarschuwde dadelgk de Amsterdamsche Baak en telegrafeerde het signalement van den ver dachte naar verschillende statiooi met het gevolg dat de verdachte Zoodagoohtend te Rotterdam werd gearresteerd en dadelgk naar Amsterdam gebracht Ëen groot gedeelte van het geld had hg nog in bezit bet depositobewgs niet Door deo trein vaa 10 nor is eergisteravond te Baaru nabg de Bpoorbrog een groote reebok overreden en gedood Te Loenen aan de Belgische grens kocht iemand drie maanden geleden een ouden atlas voor 160 gulden Het bleek echter een Neptune Frau9ois of zee atlas te wezen een der zeldzame konatwerken uit de 17e eenw Thans is diezelfde atlas na verschillende koopera en verkoopers te hebben gehad door de Belgiecbe Zee vaart Maatachappg anogekocbt die er f 6000 voor betaalde In de omstreken van Tiel is de prjja van bet brood met 1 cent per kilo verminderd Vrijdagavond omatreeka elf ore is te Ngmegeo een kruisvormige hala om de maan gezien De twee armen van bet krnis stonden niet loodrecht op elkander maar maakten een boek van circa 80 graden In deo beginne w6rd olWun oMu arfcififtlft lichtzniL nAsian an laniizamerhaöu werd ook de horuontate band zichtbaar die al dnidelgtcer werd en zelfs den verticalen ten slotte overtrof totdat om 11 40 alles io een nevel was gehuld Dat Amstordam zich mag voorbereideD op een drok bezoek van ËDgelscheo tgdeoi de a H feeaten kan o a bierait worden afgeleid dat voor rekabiog vno het touriBteabDreau ThoH Cook SÓD Maaodagocbtond 150 tribaoeplaataen a f 20 per stak werden gekocht Gemengde Berichten Men meldt nit s 6rarenbage De burgers boeren en buitenloi die hnn gebrnikeiyk Pink ster bezoek aan de resideetie en Schaveningen braobtea hebben bet met het weder bgzondar getroffen De stad en bet zeedorp badden dan ook een levendig en vroolgk aanzien Vooral PinJc ter Haaodag was t verbazend druk langs den Schevenicgscben weg en den strandmuur De koetsiers hebben goede zaken gemaikt evenals da eioienareo van reetaaranti koffiehniEen en dergeIgke te Scbeveningen die al is het badseï zoen nog niet begonnen hnn inrichtingen voor het pobliek bidden opengesteld Het welkomst va or werk voor het Karbaos slaagde eergisteravOid nilmnntend Jnist was t afgeloopeo toen het begon te regenen Dat gaf bg de trams nogal gedrang De Hollandsohe spoor wegatoom tram Den Haag Scbeveningen vervoerde Zondag en Maandag 20 200 persooen Aan het Hollaodsche spoorwegstation was t enorm druk In bet geheel reden er Q extratreinen In den afgetoopen nacht omBtreekB kwart over éêa vertrok de laatste trein Politieagenten bggestaao door rijkspolitie zorgden voor de orde Het aantal vreecndeliogeo dat met de Pinksterdagen Rotterdam bezocht wordt geschat op 30 000 De booten van de stoomboo treedarn F op R Nbl £ en ergerlgk staaltje an dierenmishandeling ia PinksterMaandag in den Haag in de Wagenstraat voorgevallen Volgens ooggetnigen heeft een slagersknecht met een vleescbhaak een bond de tong oitgernkt soodat bet dier in het hooden asjl moest worden afgemaakt Ëen politieagent die een onderzoek wilde instellen teo huize van den baas vao den slagersknecht werd volgens zgne verklaring door den patroon daarin bemoeilijkt De burgemeester ven Amsterdam is vanzgn verblgf te Wiesbaden teraggekeerd Met den geheelea omvaog zgner werkzaamhedeo zal hy zich nog Diet belasteo daar zya recbterbatid nog steeds haar diensteo weigert Het verloop vaa deo aitutekead geslaagdeo vierdaagse hen wedstryd ter gelegenheid van het vgf jarig bestaan der kegelclnb Nooit Gedacht te Amsterdam is als volgt I Korps wed strijd Ie prgs da Oranje Kegelelubc Amiterdam 261 bonten 2e pr Koekoek f id 246 h 3e pr Onder Onsf Rotterdam 232 b 4e pr VriBodenkriogc Arnbemt 225 b 5e pr UeleDS Amsterdam 213b 6e pr Sport staalt spierene id 213 h 7b pr de Vliegende Holtioder Haarlem 213 h 8e pr A T G V Amsterdam 211 b 9b pr ËDtre ow € Amsterdam 208 b lOs pr Raak wat id 206 h Extra liorpaprga Vliegende Hollander Haarlem Frovinoie prgzen Noord Holland OrsDJekegelclnbf Amsterdam 261 b Znid Holland Onder Oas Rotterdam 232 h Gelderland Vriendenkring f Arnhem 225 b Negenprgs Koekoek Amsterdam 7 negens Met elk nieaw zomeraeizoep ondergaat bet Karbaos te Sohefeniogen eene gedaanteverwisseling ea de vftrfri 8chingsknnr die het geboow dit jaar ondergaan beeft getoigt van het streren van de directie f au de maatachappg Zeebad om al wat het gerief van logeergasten en be meest Uit Amsterdam meldt men Gisterochtend ia een looper in het gebnnw der Twentsche Bank een bedrag van f 700 ontstolen De bestolene bemerkte het verlies terwgl bij het gebouw verliet zoodat men terstond alle personen die zich voor de loketten in de vestibule bevonden kon fouilleeren Bet geld iEwam echter niet te voorscbgn Ëen eerste maatregel in die richting is de vestiging van een bureau tan de Staatsspoorwegmaatscbappy io het geboow roor de gasten die inliobtingen verlangen omtrent reieaaogelegenheden en reisbiljetten reohtatreeks van Scbeveniogen naar alle kanten Tan Ëaropa wenschen te nemen Daarby slnit zich aan de plaatsing van een eitra brieTenboB oor de correspondentieverleodiag met da sneltreinen naar bet baitenland een lacitileit zeer teo geriete der badgasten en vreemdelingen De moeder van een der personen die geboord zgn in zake den moord in de Govert Fliockatraat is op het booren dat baar zoon voor de politie ommisiaris moeat rerschgnen plotseling dood gebleven Giatermiddag viel een 18 jarige loodgieter van het dak eener woning te Scbeveningen Hg werd zwaar gekwetst in het gelaat Men schrgft nit de Betnwe De kersen beloven dit jaar slechts een half Pinksterzondag beefi de laatste tram van Heerenveen te Sneek de 17 jarigea A V aldasr overreden Zgn beide beenen werden geheel verbrgzeld Na weinige aren is bg bezweken Omtrent het ongeval meldt men nog nader De lÖ jarige Ó V niet A V sprong onder het rgden op de treeplaok van een vierden waggon De condocteor heelt hem zeker gewaarschuwd om er terstond af te gaan en toen mOet G V gevallen zgn Weinige oogenbhkkeo daarna was bet eeue Dezen wordt top alle wyzen gemakkelp gemaakt en is te bannen behoeve werkzaam gesteld een geëmployeerde die op een schrgfmachine type writer in de moderne talen desverlangd de bneren voor de hotelgasten sohryft Aan verschillende verfraaiingen van het badetabliasement heeft t evenmin ontbroken In de vestibule van het hotel zal men voortaan den tgd aangewezen zien door eeo Friesche klok uit den Konioklgken bazar de bloemengroepeu zgn weer aangevold soodat dit voorgedeelteala in een tnin herschapen ia de dansfoyetïaverrÖH met het levenB root portret van B M de ülrecte SpoorwegverblDdtagen met GOÜD t Zomerdleost 1898 Aaosevaoges 1 Mei TUd vao Greeowlch OOIIDl ROTTI SIM liieirt 18 68 8 11 8 48 S n 4 68 4 68 1 t 6 1 7 6 18 r 1 14 6 1 1 88 8 80 4 4 16 6 36 6 10 00IID4 R0TTI1 SIM liieirt 10 04 10 11 10 18 10 86 10 34 6 88 6 61 8 14 7 81 7 66 8 08 8 0 S lt 8 86 8 10 8 6 6t U M 18 18 11 8S 11 81 11 48 61 18 38 1 86 8 48 8 48 8 68 06 O ucli 1 86 Moordrecht door 7 88 Kieu orïerk 1 8 Ojpello ♦ RflTtwrd m iletterd m Ctptlle NUawerkMk MoordiMbt Soiida 8 48 9 10 10 1 6 40 in 11 88 7 60 8 86 8 10 U 8 86 8 64 10 11 11 18 fl SO r 66 8 88 6 86 6 86 17 8 87 84 41 n 47 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 8 80 a 4M810 l3 lo ao U 88 11 86 1160 18 87 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 V 68 10 19 10 8 10 88 10 43 10 49 6 68 8 08 11 8 1 8 86 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 8 16 6 61 7 86 7 68 8 40 9 88 l n 4 06 4 84 sS 7 lO 7 46 8 11 8 47 10 1 eOUDA DEN HAAOïi TöfB 18 18 18 68 8 14 3 46 4 49 4 68 1 8 6 7 1 19 6 18 1 88 B n 64 18 08 18 47 10 10 18 10 81 10 88 10 38 S3 8 64 6 86 6 64 6 11 7 84 11 18 11 80 11 41 11 66 17 9 88 9 67 10 14 11 16 7 68 8 80 8 48 8 61 9 08 08 7 8 7 48 7 63 8 07 8 18 Boudft Z itaiMn Moerk i Ue ZostennMrZegwMtd Voorburg Hkü 84 8 16 8 8 11 6 1 48 8 48 4 l6 6 16 6 37 6 68 88 M 8 04 8 84 9 46 9 18 10 86 10 44 11 46 H 18 4 7 66 11 8 18 80 80 8 60 7 10 4 83 4 89 4 63 6 04 6 16 11 87 11 36 1 36 1 41 1 61 8 08 8 17 9 48 7 80 6 48 6 6 17 IIJ8 6H g Voorborg Zoetarmeer üenwaird ZeronbaiMU MoerkapoUe rïnndK 7 48 8 88 10 11 10 17 10 88 10 43 10 64 8 14 18 60 10 18 11 67 9 08 7 48 8 08 18 06 8 O l D A ll T K I C H T viu tan 8 14 07 10 1 10 67 18 00 18 10 18 68 8 30 8 17 4 88 6 80 6 47 06 6 66 8 S6 door lO li 84 7 18 7 63 8 66 7 8 6 80 6 86 6 48 8 08 11 14 8 87 6 87 7 10 10 84 11 88 8 66 9 8 10 61 11 46 19 88 13 17 8 46 3 34 6 46 8 84 7 18 8 4810 8810 41 8 10 8 88 7 04 7 48 1 88 11 01 1 87 8 08 8 8 8 66 4 48 8 86 6 80 8 5 7 6 6 07 9 86 10 08 ICSJ 8 47 4 16 f 6 60 7 13 h 9 10 9 88 i u 10 644 14 Utraoht 6 86 88 7 46 8 87 8 4 9 00 80 10 16 10 88 11 88 11 08 Woorden 6 49 68 8 08 10 10 88 11 66 18 84 Uudew 8 14 Oottdl 8 87 0 8 10 10 48 r68 10 68 11 10 11 11 1 0 8 40 l Sb 8 08 8 60 6 04 6 88 4 7 89 69 10 61 11 18 STADSNIEUWS GOUDA 1 Jnni 1898 Bg de politie te Rotterdam ib de opsporing verzocht van een zwartbonte kalfkoe met een bono te Gouda ontvreemd Tot onderwgzer aan de Chr school ta Heioenoord is benoemd de beer P C Den Ouden alhier Aan bet postkantoor te Oonda en de daaronder ressorteerendn hulpkantoren werd gednrende de maand Mei 1898 in de Rgkrpostspaarbank ingelegd f 11341 8P teru£ be aald f 12304 64 Het laatatp door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 6119 Gedorende de maand Mei 1 1 zgn aan het telegraaf kantoor alhier behandeld 1267 verzonden 1409 oottangen 105 opgenomnn en verder gpaeiode 2781 Totanl b haodelde telegrammen tegen 2600 gednrende Mei 1897 Het onderzoek van bet water der Waterleiding bad gednrende de maand Mei betvolgende resnltast 2 Mei IS SMg permang kalicuaperlOOOc c 28 7 3 Lekkbekrek Een der vaartuigen dat deelgenomen had aan den zeilwedstrgd alhier ia uabg de Noord omgeslagen De beide opvarenden werden gered AuHËESTQL De heer H De Jong Pz alhier ia voor f 16 600 minste inschrgver voor het maken van eeo regelmatig rivierbed aanbesteed door bet waterschap De Hegge Ovorgsdl NiBüWEEKERK a d IJaBt In bet Stationsko£Bohui8 van den heer J Oodgk alhier bad de aanbesteding plaats van btt bouwen eener R C Kerk en pastorie LasRste inacbrgver was de heer Raaimakern ta Amsterdam voor f 23 700 Z D H de biaicbop van Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Nieuwkoop den weleerw heer H J G van Baaroo n tot kapelaan te Noordwgk den weleerw heer F J M Waaien die kapelaan was te Voorburg GouBEBAK Tot schout VSO deu polder Kattendijksblok is herbenoemd de heer F 8 W Qantier tot heemraad ran den polder Middelblok en Veeratalblok de 82 jiirige heer N Boer en benoemd in plaats van deo beer A Kool overleden de beer Klaas Van Vliet Voor het akte examens lager onderwgs slai de gisteren o a te s Gravenbage de heeren j J Baron van Nieuwpoort en P A de Jong van Ammeratol Zevbnhuizbn Terwgl een boer in bet land eenige bezigheden verrichtte zoo zgn arbeider eeoe koe vasthouden Deze werd echter zoo wild dat bg ze niet meer kon houden Hg werd dan ook door de koe zoo tegen den grond geslingerd oat de boer en een glings toegesoboteo buurman nietaoderBdachtea of di man waa dood loo bewegingloos bleef bij liggen Alle pogingen werden aangewend om bet beWQstsgu bg hem op te wekken en waarlijk ten laatste keerde dit terng Toen hg thoiagebraoht waa werd hg te bed gelegd Men vreeade aanvankelijk voor hersenachndding Gelukkig ia dit gebleken niet bet gevat te zgn t Zal evenwel wel eenigen tgd duren oer hg van dit ongeval hersteld zal zgn Per Telegraaf Oe wet op de per$oonUJken MeHttpUcht i $ hedeH in Oe Tweede Mamer aangenomen met 7 tegen 90 ttemmen AANBESTEDINGEN De directenr der artillerie inrichtiogen Ie Delft heeft gisteren aanbeiteed de leiering Tao Terecbillende behoeften en ran vyien ten behoeve Tin de atapelmagazgneo Ldagste in Bobr Ter ss o a voor het 5e perceel Wnrgkoord en diverse boeveelbeden veriohiHeod tonw Oondache Machinale Oarenspinnerg te Goada voor f 1450 60 Door dgkgraaf en hoogbeeBiraden van S hieland irerd gasteren in bet Qemeenelandihais t Botterdaa io het openbair bg enkele in chrgving aanbesteed Het uitvoeren van baggervrerk in de Boezems De volgende biljetten kvamen in D van Wgngaarden te Sotterdam f 2260 T Mndde Tin te Lebkerkerk f 2269 J Rolloos te Capelle a d IJael I 2320 K We tbroek Co te Rotlerdam f 2370 F P d Dasaen ta Hillegersberg f 2489 C Leeobe r te Heinenoord f 2729 Q gundaBD D van Wgngairden te Rotterdam voor 226U Het uitvoeren van eenige herstellingen aan de Maasen IJselboofdeo Hiervoor werd in geacbrfven door T van Herk te Nienwerkerk f 1520 T Müdde Tzn te Ukkerketk f 1521 W Boklioien te Goada f 1678 H Verbenl te Katendrecht f 170O Gegnnd aan T vao Berk te Nienwerkerk voor 1 1520 Het nitvoeren van eenige berstelliageo aan Scbielands Hoogeu Zeedgfc Ingekomen waren do volgende biletten T van Herk te Nienwerkerk f 2190 T Modde Tin te Lekkerkerk f 2191 J Rolloo teEapellea dlJsel f2210 H Bode f 2375 O Zanen Hz Jr 1 2388 A Zanen Czo f 2590 allen te Ammeratol Gegond aan T van Herk te Nieuwerkerk voor f 2190 Het nitvoeren van eenige heistellingen san de steenglooiingeo He volgende biljetten kwamen biervoor in W Visi er Rxo teBergAmb cht f 1123 J de Kletk te Werkendam f 1162 W t Hoen te Alblasserdam f 1174 C Zau D Hz Jr f 198 C Zanen Hz f 1240 A Z nen Ci 319 W de Waard f 1598 H Stom man 1726 H de Jong f 1175 allen te Ammerstol Gcgand aao W Visser Hsa te Berg Ambr cfat voor f 1123 PosterUeo en Telegraphie Jsi Benoemd 1 Juli Tot dirfctoor sn het post en tele graafkantoor te Uzenduka N J Buwalda thans commies der Tele grftphie van de 2e kl te AraBtrrdaro tot Directeur van het ijiost en telegraafkantodr te Waddiogsveenj H van Drimmelen thans klerk der Postirüen en Telegraphievan de Ie kl te Zevenbergen 1 Jnni Tot commies dir postergen en telegraphie van de 4e kl lde aurnumeruirs der Postergen en Telegraphie A v d Eelaattmet Terplaatsing van Ritterdam naar sGtavenhage A P F Dagn stee met verplaatsingvan Ngmegen naar Arnbera J G Woyi terte fl Gravenhage B J E ten Brink metverplaatsing van Groningen naar Zwolle P J N Hof slag met ver Jlaatsing van Rotterdam naar Amsterdaa F Leinweber metverplaatsing van Rotterdam naar Utrecht P Schmidt met verplaatsing van Amsterdamnuar Le uw rden M in den Berken met verplaatsing van Arastirdam naar Hertogenboach Ö A M v n Poppet met verplaatsing van Rotterd im naar Arnhem J Renier met verplaatsing van Rotterdam naarBreda W Koezen net verplaatsing vaoAmsterdam naar ütricht J Ebena metverpbatnog van Amate dam naar het rpoorwegpoBtkantoor no 1 etandplaata Utrecht J C Maaa met verplaatsing van Amsterdamnaar Maastricht mej A J O de Bidder met vorplaatsiuK van Rotterdam near s Gravenbage J H Psrke Verboom mat verplaat ing van Amsterdam naar het spoor wegpoUkantoor no 4 atandplasts Arnbem mej J H Ledeboerte Rotterdam met verplaatsing naar Zntpben J Scholten te Amsterdam m t verplaats ng naar Utrecht tot commies der poster en van de 4e kl desurnumerairs der poaterijen en telegraphieJ K Smit met verplaatsing van Smildenaar Haarlem en Ai B Suntendgk met verplaatsin vao Hotterdlam naar Amsterdam Bevorderd 1 Juli Tot c9mm fla er poatergen van de2e kl L H Barteliuk te Zntphen thanacommies der Po tergeh vau de 3e kl metverplaatsing naar Bozeiidaal tot commies der poateryen van de 3 kl B Boogaart te Goes tbans commies der poatergen van de 4e kl I tdt commies der telegraphie van de 3e kl H Joniis te Groningien W F van denBerkhof te HiIverBora H van dan Heuvelte Wageningeu F M Roeterink te Amsterdam L Cahn te Venloo allen thans commies der telegrahie van de 4e kl Verplaatst 1 Juni de aurnomeraira der postergen en tS legraphie K E A de Vriea van Alkmaar tgdelgk naar Dokknra J do Wit van Amsterdam tgdelgk naar Winschoten M W Bes van Amsterdam tijdelgk naar het postkantoor te Arnhem J Slothouwer en A Donkersloot van bet telegraaf kantoor tsAmsterdam tgdelgk na ir het postkantooraldaar 1 Juli de klerken der pbstergen en telegraphie van de 2e kl J Jonker van het telegraafkantoor te Rotterdam naar dat te Amsterdam D I J TrooJ van bet telegriisfkantoor te Amsterdam nJar dat te Rotterdam VERSCBEIDEHBEID Da wonde aan de reeb erbeop die de 81jarige groothertog van Loxembnrg onlangs door een val beeft opgedèan blgkt ernstiger te zgn dan eerst werd temeend Voor het leven van den wordt gevreasd WIEL Eni VlEUVrfi Uit Alexaodrië ontving de bekende heer L C Dudok de Wie te Breukelen een briefkaart van den doofstommen wielrgder Sntberlaod Rooyaarda van den volgendeo inhoud Cordang Jaap Eden Blnasé Koster met Greve Banning mee Ze honden op hnn wgze Hoog Holland s eer eo roem Doch een ie mgnheeren Wiens naam ik n niet noem Bekeeder nog dan door zgne heesenkracht Dem zg nit Afrika dit achrgven thuis gebracht Cordang ia weer ongelukkig gisteren is hg te Londen op de Cryatal Pstace baan komen te vallen in zga match over 100 mgl met Walters Na de twintigste mgl kwim zgn voorwiel met de gangmakende machine in aaorakiog Cordang viel en werd op eeo ander rgwiel Reslingerd Bg kreeg zware kwetauren aco ribben rag en aangezicht Walters reed door tot het eind ATJEEH De correspondent te Batavia vau het Hbld seint Benden hebben gepoogd op te breken de spoorbaan nabg Indrapoeri De trein werd beschoten nabg Samagani Van Kraton zgn 125 man met spoed derwaarts vertrokken De volgende maand begiot de algemeene verhuizing van bet militair kommaodo op Atjeb en den gcneralen staf te Batavia Den 3n Mei toch vertrekt de nieawbenoemde gouveroear om van generaal van Vliet het kommsndo over te nemen Overste Beeger blgft dao voorloopig chef van deu staf in Atjeh om kolonel van Ueat iz in de dsgotgkache werkzaamheden zgnar nieuwe betrekking in te wgden lotnsHühen neemt overste van der Dusaen het commando over den generaleo staf te Batavia waar tot do komst van generaal van Vliet en licht hg dien opperofficier omtrent een en ander in Daarna lossen overaten van der Dnssen en Beeger elkaar af en dan is bet plaatsverwiBsetingaspeltetje afgeloopeo Geiyktgdig met kolonel van Heutsz vertrekken majoor intendant Bazen en de kapitein van den geoeralen staf de Neve beide laatstgenoemde officieren met boatemmiog naar Segli Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 1 Jnni 1898 De volgende personen zgu veroordeeld wegens Overtreding prov reglement C d B to Boskoop tot f 5 of 3 dagen R ö te Alphen tot t 1 of 1 dag A V V te Zevenhnizen tot f 2 ol 2 dagen Q S en N V te Zevenhnizen No 1 tot f2 of 2 dagen en No 2 tot f 1 of 1 dag Overtreding jachtwet P H te Schoonhoven tot f 3 of3 dagen met verbeurdverklaring van de opbrengst van de haas VisBchery overtreding J V V te Zevenhuipen tot f 2 of 2 dagen met verbeurdverklaring van do in beslag genomen visch P E te Zevenhuizen tot f O 50 of 1 dag met verbeurdverklaring van de opbrengst van de vervoerde viach D V V to Waddiugsveen tot i 3 of 2 dagenmet vryspraak van het meerder ten lastegelegde Overtreding op het zeilen en aanleggen van vaartuigen in de gemeente Nieuwerkerk a d Usel J B te Nieuwerkerk a d Usel tot f 1 of 1 da Politieovertreding te Gouda B Z te Gouda G W zwervende M J T zwervende J C V te Gouda en C d J te Gouda ieder tot f 1 of 1 dag A T K en A J H te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen J P V 0 M O t P P M V K A d T allen te Gouda ieder tot f 0 50 of 1 dag G H A J B T L en T r d H allen te Gouda No 1 2 en 4 ieder f 0 5 of 1 dag en no 3 ontslag van rcchtsvervofging C P te Gooda tot fl of 1 dag P C T G te Gouda tot f 1 of 2 dagen Verwekken van nachtrumoer P H en J V d M ieder tot f 3 of 3 dagen Openbare dronkenschap P H A 8 en J v d M te Gouda W A J M zwervende J v V te Kotterdam en G V L te Gouda ieder tot f 1 of2dageu D T te Gouda tot f 0 50 of 1 dag M V V te Waddingsveen tot f5 of 3 dagen Openbare dronkenscEap op 2 verschillende T nblikken te Gouda tot t 6 of 4 dagen M J T zwervende tot f 3 of 4 dagen Openbare dronkenschap by recidive J L te Gouda tot 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap by 4de herhaling C J te Gonda tot 3 weken hechtenis FOUITIB QETONDSN en nog niet afgehaalde Voorwerpen der maand Mei 1898 1 zilveren brocha 1 paraplgle ileDteli coooanat goad oorbelletje met roodKteentje 1 alentelring met twee slentela 1 theeblad 2 rozenkransen 1 spuitje I schaartje horlogekettingen 2 knipmesaeii 1 blauwkoralen halsketting 1 sigarenkoker inboudeade 1 bril 1 gewicht K G 1 portemonnaieinb f 7 23 I zwarte ceintonr 1 ring met sleutels 2 kwartjes 2 vloermatten 1 stoelmet lederen zitting 1 gouden dameiringetje 1 portemonnsie inh f 0 03 1 emmer 1 bruin koralen halsketting met gouden slot 1 zilveren armband De gedeponeerde voorwerpen der maanden Jannsri en Febrnari 1898 en niet door de verliezers afgehaald zgn ter beschikking van de vinders m t ioachtoeming van art 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelgk geopend van 11 I s morgens De Commissaris van Politie W N V ÖARDEREK Gouda 31 Mei 1898 NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DEENSCHE Glacé Handschoenen voor DAMES en HËEBEN A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephotm Mo 3t Beurs van Imsterdam Vrkre 8 6 looV 86 83V 84 17 b 64 96 96 97 1 U 497 76 6 b 104 98 8B7 lOO u 100 68 68 ft 468 100 43 904 143 89 101 98V 180 96 80 8V 117 118 SOS 1981 100 64 68V IftOl 99 n U 101 1001 r wu 138 XOl 49 lOÏ 11 1 ls 74 alcüirs 8BV 98 981 171 81 MKI KEMKLimi Oerl Neil W 8 Vi dito dito dilo 8 dito dito dito 3 HONOJ Gul Jmdl 1861 88 4 Italië Itischrüviag 1668 81 6 OosTKKtt Ohl iup tpiorl868 6 dito in zilver ISÜS K PoRTUQAl Obl müt ooupoa 3 dito tiolet S 101 lOO s loov HS l S BosLAND Obl BInnenl 1694 4 dito i ueoni 1880 4 dito bii Itotlu 1889 4 dito bu Hope 16S9 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 i SpANja Perp t sokuld 1881 4 DuBSKlj öopr Oonv leen 1890 4 Geo teening eeiie D Geo Io niug serie O ZuiDAva Rsp v obl 1898 6 Mbiioo Obl lkit 8 ih 1890 8 Vkkbzukla Obl 4 onbep 1881 AMB BaDAH OblikEutien 18S6 8 EoTtsaoAH SleJ leen 1894 8 Nsu N Afr lUuda ir annd j Arendsb Tab Mij OertitaatoQ DahMiiatechappij dito Am Hvpoth akb paiidbr 4 Cult Mg der Voritenl and t Gr Hypolbeekb psodbr S i f uderlandsclie bank aand Nfld Hdtidelinaatsoh dito i N W k Pac Hyp b paudhr t Kott Hypotheskb pnudbr 3 i L tr Hypotheekb dito 3 OosTBNtt OoBl Hnng bank aand j BusL Hypotheekbank paudb 4 AHSaiKA Equt hypoth pandb ft Mazir L t Pr Lieu cert 8 NlD tloll lJ apoor Uy aani Mtj tot Elpl V St 8pw aand Ned Ind Bpoorwogm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 1 lTiUESpooripl l887 89 A ISobl 3 69 Zuid Ital Sp mij A H obl 8 PoLBN Wariohau Weauen aaud 4 ausL Gr Sum Spw Mg obl 4V Balttsfibe dito aand Fastova dito aand ft Iwang Dombr dito aand 5 Knrsk Cii Acoir jp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ut Ahbiika Leut rao Sp My abl 6 Ohio k North W pr C v aand ditoditoW n St Petor obl r iiV Denverh Bio Gr 8pni eert v a lllinoit Central obl in goud 4 Loniav b Maah rille Gort v aand Mexico NT Spir Mij Ie hyp o 8 Miss Kansas v 4pot prsf aand N York OntaaioikWeat aand dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud B at Paul Minn k Haait obl 7 Un Pao Hoofi iio oblig 8 dito dito Unc Col 1 hyp O 6 9 180 99 106 1081 100 101 117 186 88 I i ANADA Can South Cert v aand VBK C Ralli liNa lob d o O Antsterd Omnibus Mij aand Kotterd Tramweg Maats aand Neü Stad Amatiirdam aand 8 Stad Uotterdam aan 3 BïMiB Stad Antwerpen 1887 Val Stad Brussel 1886 ï HONO Tbeit KeguUr Gesellsoh 4 OoSTBNB Staatsleening 1860 ft K K Ooit B Cr 1880 8 SriNJB SUd Madrid S 1868 Ned Ver Boj Hvp Spobl oert asy Staats loteriJ e Klasse Trekking van Woensdag 1 Jnni No 1111 1388 64 en 14838 ieder 1000 No 8188 en S6986 iedsr 400 No 171 00