Goudsche Courant, donderdag 2 juni 1898

m o No t595 Vrijdag 3 Juni J808 37ste laargang ftonDsm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken s Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg meer 10 Centen Groote lettMs worden boekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midcL Telefoon N De met ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s uitzondering van Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per üfe ƒ 1 70 post Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De priJs van het gas is 6 cent per 11 ea voor Kooktoestellen of Motoren iy et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbnia verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Yoor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in baar bekomen pMtÈRS Jz Ut bewjji vu Dohlheid is oaohet en kurk steeds toossien van den naam der fixaet P HOPPE Vraag de Bieren van de Beiersch Bierbrouwerij De Amstel Aanbevaend M M BËLOI JE Jr Keizefstraat R il6 No iU6 3073 4186 6SS tdi 141 nm ea 1 460 ieder 100 Frozen Tan ƒ 70 50 S08S ll S112 I6 3219 277 32S8 417 361 618 3623 614 3170 711 86B1 714 3787 820 3788 18 8818 1127 3821 1 57 88 3 1463 8919 1636 4161 1631 4191 1778 4216 1869 4300 1954 4364 1976 4376 2144 4385 2804 4480 2414 4666 2488 4611 8631 4682 2586 4686 2622 4700 2646 4777 3688 tm 2888 4811 2948 4831 2965 5069 8016 5108 6146 8368 6213 8437 5830 8468 6377 8553 5501 8613 6601 8821 5719 8881 6821 9404 6918 9421 69tS 950t 6019 9551 6185 9606 6281 9610 6302 683 6318 10023 6381 10125 6345 10807 6438 10286 6689 10414 6660 10668 6693 10677 6728 10688 676410106 6168 10863 7604109S0 7669 10986 7660 11034 7686 11148 7828 11827 7863 11512 7974 11532 7976 11538 8184 11664 16169 19031 16172 19141 16378 19163 16365 19154 16421 1918 16461 19297 16S78 19887 1SS80 19420 16603 1 606 16696 19543 16736 19I8S 16784 19763 16811 19992 16865 20003 16900 20029 16930 20118 17082 20129 17523 20136 17628 20276 17563 20310 17653 20384 17707 20425 17824 204E0 18069 80480 18168 20516 18384 80568 18427 20B99 18461 20801 18636 20858 18714 20390 18882 20897 18892 30914 11584 14102 11667 14194 11971 14201 120 9 14209 18412 14241 18487 14 80 12533 14315 3716 14377 13726 14436 18820 14456 12901 14580 12949 14710 12960 14764 18059 14S60 13179 14861 13224 14917 18256 14960 18281 15139 18847 15166 13350 16297 13606 16317 13584 16838 13671 15496 18677 16519 13689 16666 13693 15686 13718 15787 18745 16829 13806 I5SS4 18899 16952 13987 16053 14047 16130 ADVERTENTIEN Heden overleed tot ons leedwezen ie Gouda de Heer W FURRER die by ons als Depöthoader ia betrekking was en ons steeds eerlyk trouw en met den moesten rer heeft gediend zoodat ign nagedachtenis by ons steeds in herinnering zal biyren J P COMMELIN Co Azynfabrikanten Dtrtcht 31 Mei 1898 Het Depüt te Gouda lal door de Weduwe mei behulp van haar Zoon op dezelfde mjze worden voortgezet en wij bevelen haar beleefdelijk aan ome geachte begunstigers met Ut miste wrlrouwen aan V Meyrouw EIJSSELL Tak betuigt haren dank voor de belangstelling ondervonden by het huweiyk van haren Zoon met Mejuffronw A W NOOTHOVEN tak GOOR Dm Haag 31 Mei 1898 HAAR TAND NAGEL en RNBVELBORSTELS worden steeds op garantie verkocht alsmede een raime sorteeriug KAMMEN by 0 P VAN WUPiGA4RDËN Coiffeur Kleiweg Oouda ALLEN die iets te vorderen hebben lanverschuldigd zjn aan of bescheiden onder hunne berusting hebben behoorende tot de nalatenschap van Mejnifronw AAGJE di JONG weduwe Tan den heer WittEK van t Ribt gewoond hebbende te Gouda en aldaar OTerleden op den 28sten MEI 1898 gelioTen daarvan opgaaf betaling of overgave te doen ten kantore Tan den onderget ekenden Notaris JKOJVTl J jr aan den Nieuweteeg Bno 31 te Gouda TÓór den IS J USI e k J J A MONTIJN Notaris D J m 7SLSEN Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR Uejufirouw LULIÏÏS van 900R Crabethstraat 282 vraagt tegen 1 AUQ0STDS eene DIENSTBODE als MEID ALLEEN goed kannende werken en van goede getuigen voorzien Zich in persoon aan te melden des avonds na 8 nar jM Ondergeteekende zich alhier gevestigd hebbende als SCHILDER bereelt zich beleefdelyk aan Toor alle werkzaamheden in het vak zyoe Tceljarige werkzaamheid by Tele patroons heeft hem in staat gesteld geheel op de hoogte van het Tak te zjn Ouder minzame aanbeTeling beloTende eene prompte en accurate bediening noemt hflzich DEd Dr T BIKNEKDUK Kuiperstraat K 219 A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA BoTeelt zich aan tot het teveren Tan best Zeeuwsch Tarwebrood a 16 Cent per Kilo Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM irnn H van Schaik Co geTestigd te s Oravenhage Kepplerttraat 29 en 9 Baby de Regentesselaan Tan Z M den KOmtiQ Tan BELGIË Indien gij hoestll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTeU BorstHonig Extract FLACONS Tan 40 Cts 70 Cts en l Terkrygbaar hg Firma WOLFF Co WesthaTen M9S Gouda E H TAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordretht J C BATELAND Boskoop B T WIJK Oudewalrr M KOLKMAN Waddinmeen E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBKEKUBKN MAANDAG DINSDAG DONDEEDAG en ZATERDAG Tan g tot S uur WOENSDAG enVBUDAQran ItotS uur ZONDAGS niet üelir DE RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 lJ Inrichting tot Menbileering van geheele Huizen desverlangd ook in huur Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HËERËNHllIS met IM staande aan den KATTEN8TNGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleidingvoor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIENDEWEG D 2i Huurprijs 450 sjaals Koopsom 8000 Let vooral op de ECHT JtaadteeJeeninff met rood letterst jDberlahnstein OinKTEUn DCK VICTOR ABRON OBeRlAHMSWII Overal £ lHT ierl riJab r Maatschappij tot ExplomUie van de Fietoria Bron Kantoor voor Nederland Boompfe éO Rotterdam Stedelpe Crasfalsriek te GOUDA FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ 11 cbemisohe Wassoherij TA H OPPËi HEIMER 19 Kruiskade BoUerdam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het atooinen van plucne mantela veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverid Pa poikb oude f SCHIEDAMMEB Alle goederen hetzg gestoomd of geverid worden onschadelgk voor de gezondheid en vlgens staal bewerkt SElfEVEE Merkt NIGHTCAP Credietbank s Qravenliage CONRADKADE 14 Leent Gelden aan Ambtenaren en Farticulieren VerkrHgbM r EET op hoogst billijke Toorwaarden Verstrekt Hypotheken en Bouwkapitalen jKANTOOR geopend van 6 8 uur s avonds i BDitèlandsch Overzicht Uit de vjericbillende berichten scbyot men op te mogeol inaken dat werkelgk eeo aanval der Ameiik neo op de Spaaaache vloot te Santiago hooft plaats gehad maar dtt dete is afgaslagen Ziehier bet bericht nit Madrid De minister van marioe heeft een telegram ODtvaDgen waarin gezeg l wordt dat het Aroerikaaosc ie kader voor Santiago echec ha ft getedeb De Spaanecbe forten en bet eskader drev en da Amerikanen terng die aftrokken met averg Het Spaaneohe eekader beeft niet geleden In den Benaat beantwoordde de minister de v en of het bericht van het gevecht voor SatKÏago o£9cieel is bevestigend Hy voegde er laan toej dat deze berichten nieawe overwinvingen doen voornitzien Da Senaat nam met algemeene stemmeneen Tooratel aani waarin voldoening wordt ait eaproHBn over de schitterende overwinning der BpaaflBche vldot Daa entege wordt oit Washington geaeiod van gistermorgen Tot 9 30 li eergistermorgen bad bet depar teraent van marine geen bevestiging ontvangen van bet telegram nit Fort au Prince betref fende de betjcbietiog van Santiago door het Amerikaan scha eskader eergiatermiddag Het departemeat is geneigd te geloovea dat lala er een kanon ade plaats had deie zonder belang moet Kijb geweest V pa Franach Kamer en Senaat ign gisteren geopend I In de Kilmer hield de sdoyea ïkge de heer Boyiset een toespraak tot de nieuwe leden en deed een beroep op bun vaderlaodBliefde by de behandeling van venchillende hervormingen die zollen aan de orde komen Dromont riep oit Weg met de Joden weg met Ijépiine c Eenige led n protesteerden een licl van de rechterzgde barhaalde Weg met de Joden c Baodry wénschte DromoDt getnk met zgn manifestatie Men ging over tot da verkiezing van den Toorzitter Na afloop dar stemming deelde de beer Boysaot mede dat 277 stemmen waren nitgebracht op den heer Deic anel 276 op den oad preaident Briaaon Te midden van groote opwinding worden beïwatan ingediend tegen den uitslag der verkiezinj De qnaestie wordt aan het bnreaa der Kdmer onderworpen ea de zlttiog geschorst By de heropening zegt de heer BoyMfit dat FEVILLETOIM Het Leven te Baden Sm Stuaüche Eoman 22 Irene I met dia vraag wendde zich eeue der dames m t een elen hoed op ea met geel haar tot Mevronw Hatm of nadat zy vooraf den heer die Qiuut haar sat iets had ingefluisterd en daarbij gricnikte Irene P jfik ben oud geworden ging Irina voort tonder ean antvoord ta geven aan de dame irmaar overigens ben ik dezsUde gebleven Keen neen ik ben volstrekt met veranderd rDenx gendarmes un beau dimanche klonk het weder De korzeUge generaal kende alleen de eerste atropha van het bekende lied Hg hekelt nog alt d Uwa Boorluchtigheid zei de generaal met den bakkebaard ovarluid u zonder eemge reden terwijl hij op de eene of andere komische gebeurteiis die waarsohijnlijkaaBdegansche beau monde bekoad waa zinspeelde en toen een kort ea dof gelach liet hooren Geheel het overige genlsobap laahta mede What a sad dog you are Boris l merkts Hat mirof halfluid op Den naam Boris sprak bij op lijn Ëngelsoh aitT tfIrene zei de dame mat den gelen hoed voor de deide maal Irma keerde zich snel naar haar toe fEh bi a quolf que vouIos vomM ymm het baroaa besloten heeft de verkiezing nietig te verklaren Hy verzocht de Kamer een datnm te bepalen voor eene tweede stemming De zitting wordt geschorst tot heden Sarrien en Leygoes werden tot vice presidenten benoemd By de zitting van den Senaat waren CO leden tegenwoordig De zitting werd verdaagd tot Vry lag V De verkiezingen in België zyn thans voorby en de hoop der liberalen ditmaal de clericale kamermeerderheid een verlies toe te brengen is volkomen verydeld Ictegen eel is de clericale meerderheid versterkt leraggekeerd zy heeft deo socialisten een zetel afgenomen De scheuring tasschen de liberale en do radicale UToepen was ook na weder de oorzaak van dezen oitalag in verschillende plaateen steunden de liberalen by de hentemmiogen oit pure socialisten vrees de clericale candidateo Zoo is het gekomen dat bet liberale Verviers in de oienwe Kamer slechte door clericale afgevaardigden zal vertegenwoordigd zyn Id liaik overwonnen de verbonden radicalen en socialisten met 20 000 stemmen meerderbeid hnn olerioale tegenstanders Aoseele en prof Demblon blyveo dns van de Kamer deel aitmaken Te Doornik behaaldea de clericalen met sleohta twaalf stemmen da meerderheid Ta Termonde werd de clericale minister van landbouw De Brayn by ds herstemming herkozen dank zg een bijna ongelooflyka verkiezingsmanoenvre der regeoring Voor eenigen tyd was een besluit aitgevaardigd onderteekend door de Brnijn waarin van 1 Juni 1898 af met het oog op da belangen der openbare gezondheid het afstempelen van bet vee werd bevolen De boeren hadden bet land aan dien maatregel en de ondertaekenaar van het besloit de minister De Broyn bleef bydeeerste stemming ver beneden zijn tegen eandidaat De regeering vreesde dat ook de herstemming voor den ambtgenoot van landbouw noodlottig zon kannen worden en zuo verscheen Zaterdag 28 Mei in den Monitenr een eveneAns door de Bmyn onderteekend besluit waarin het afstempelen van het vee onnoodig werd verklaard Zoo werd de meerderheid van den minister van landbonw verkregen De gebeele nitstag is dat 40 clericalen 27 socialisten en 8 radicalen eu liberalen gekozenwerden de nieuwe Kamer zal das bestaan nit 112 clericalen 28 socialiateo 6 radioalen en 6 liberalen De vorige Kamer bestond ait UI clericalen 29 socialisten 6 radicalen en 6 liberalen De senaat is niet veranderd door deze verkiezingen de regeering kan dos rekenen op een meerder Je vous Ie dirai plus tard antwoordde do dame Schoon haar peraaon weinig bekoorlijks had was zij zeer opgesmukt en geaffecteerd zeker spotvogel had eens van haar gezegd t u elle minaudait dans Ie vide Irina haalde ongedaldig de schouders op i Maifl que fait done Monsieur Verdier P Pourqaol ne vient il pas riep de dame uit met dat voor het Fransche oor zoo onvardragelyk accent dat aan de uitspraak dar voorname Uuasen eigen is fOh oui I oh oui I M sieur Verdier I M sieur Verdier auchtte eene andere alsof zy juist uit Arsamas kwam fTranquiJlisez vous mes dames zei Hatmirof zich in het gesprek mengende Monsieur Verdior a ptomis de venir se meltre Si vos pieds ffHi hi hi De dame begon met haar waaier te spelen De gar9on bracht verscheiden glazen bier ivBeijersoh bier P vroeg de generaal met den bakkebaard en wel in t Daitecfa waarschijulgk om de begrippen vDuitsch ea vBeijersoh hier krachtiger te doen uitkomen H trok daarby een zuur gezicht ffOch zeg toch eens I Bekleedt graaf Paul nog altyd zqne betrekking vroeg een jong generaal koel en onversohülig aan een ander Js wel antwoordde deze even koel fMaiso est provisoire Sergy zal naar men zegt zyn post krygan gkh zool bromde de eerste tuuchen de tanden gSa 1 bromde ook de tweede Ik kan mij volstrekt niet begrypen zei de generaal die altijd zong waarom ter wereld Paul zich nog verdedigde en redenen bybTacht Uy heeft den koopman een wsinig uitgesogsa t is waar beid van 74 stemmen in de Kamer van 3G stemmen in den senaat Tot opvolger van dr Leyds beeft de Volkaraad gekozen den gewezen president van den Oranje Trystaat Rsitz met 13 stemmen tegen 2 op deo hoofdrecbter Grsgorowski en 1 op Ëiielen De heer Eeitz heeft de benoeming aangenomen Verspreide Berichten Spanje en de Vereenigde St teo Tegen twee aar eergistermiddag begon bet Amerikaansche eskader bestaande oit 14 schepen waaronder de New York die Sampson s admiraalsvlag droeg en verscheiden lorpedobooten de forten en de haven van Santiago met kanonnen van groot kaliber te beschieten Da forten Morro Zolada en Punta Gorda hebben vooral geleden van bet Amerikaansche vonr dat zeer hevig was tot kwart voor vieren Toen verminderde het kanonvaar het gfbalder verwyderde zich en na zich nog esnigen tyd in volte zee te hebben laten hooren stierf het geheel weg De Spaaaache overheid bewaart het diepste stilzwygen over de verliezen VolgiDS een telegram nit Santiago aan de ïWorldc hebben twee Spaansche torpedobooten Zond tegen middernacht die haven verlaten zy deden een wanhopige pot ing om da Amerikaansche schepen ia don grond te boren Da booten gleden in de duisternis langa het strand maar zy werden bespeurd door een officier van de Texas waarna de zoeklichten er op gericht werden De Spanjaarden deden vervolgens een ffoedenden aanval op de Brooklyn en de Texas masr werden met zulk eeo hagelbui van kogels ontvangen dat ze genoodzaakt waren zich in de baai terng te trekken Da Spanjaarden schoten geen torpedo s af hoewel zy hiaoeD 500 el van de Texas kwanaen Het departement van marine bad tot gisterenavond laat nog geen bevestiging van het telegram uit Port au Prince betreffende bet gevecht by Santiago Sobley heeft de batteryen verkend die den toegang tot de baai van Santiago en het kanaal dat naar de haven leidt veidedigen Hy vond da batteryen veel sterker en de onderzeesche myneo tairyker dan men onderiteldfl Vier mynen zyn in het naawe vaarwater aan den ingang van de baai gelegd Da schepen van Cervera gaven blijk van hun aanwezigheid door dwars voor den iugang der baai te gaan liggen om dien met haa kanonnen te beitryken maar wat heeft dat nu ta beteskenen C pUij vreesde het alarm in dtr nieuwsbladen zei een derde Ds korzelige generaal stoof liy deze woorden op f Ha die journalect Als het van mij afhing dan zou ik alleen toestaan dat er do prijzen van vleeseh en brood on op zyn hoogst advertenties ran pelzan en laarzen te koop in gedrukt werden En van adelijka goederen die geveild zullen wor den m rkta Katmirof op Ja waarom niett Onder de tegenwoordige omgtandigheden Maar welk een ongeschikt gesprek hier te Baden au vieux chateau 1 gMais pas du tonal pas du tousl atotterdr de dame met den gelen hoed jrJ adors les questions politiques Madame a raisoa met drijze woorden mengde zich een ander generaal met een zee bevallig bijna meiijesachtig gelaat in het gespreï Waarom zouden wij zulke gesprekken vermyden z j hot ook to Baden Hij keek bij deze woordeö Litwinof beleefd aan en lachte genadig ï n fatfloenlgk man mag zijns overtuiging bij geen gelegenheid verloochenen Niet waarP Ja zeker antwoordde do korzelige generaal terwijl hij Litwinof van ter zijde aanzag ik houd het echter niet voor aoodzakelyk Neen neen viel de inschikkelyke generaal hem met zyne iroegere zachtheid in de rede Daar heeft onze vriend Valeriaan Wladimlrowttch den verkoop van adelyke goederen genoemd Nu is dat dan niet een feitP fWat zal dat helpen wie koopt thana adslijke goederen F riep de karzelige generaal uit De Timesc verneemt uit New York Miles schgnt eindetgk naar Tampa vertrokken te zyn maar de berichten blyveo niteenloopen ten aanzien van het doel van tyo reis Volgens den een taaakt hy slechts een inspectiereis volgens anderen gaat hy bet bevel over een expeditie naar Caba op sich nemen Da hoofden der geestelyke vereenigiog en op de Filippijnen hebben by de regeering een aiteeozetting van den toestand op die eilanden ingediend waarby zy zich beklagen over de aanvallen tegen bun ordeo gericht en zeggen dat als men ban zanding m bet belang d r beacbaving gej indigd acht zy bereid zyn zich nit den archipel terng ta trekken maar zoo niet vragen dat men hun invloed aldaar handhave Zy zenden een millioen ppsetas als bydrage tot de oorlogskosten Volgens een telegram nit Havana van gister is te New York het volganTda officiSele verslag van htt gevecht by Santiago de Caba bekend gemaakt De Amenkaanache vloot bestaande bit de lowa Massachusetts Brooklyn Texas New Orleans Bfarblehead Minneapolis een anderen kroiser en zes kleine schepen stelde zich eergisteren in slagorde aan den westkant van dan toegang tot de haven vaa Santiago Eerst openden vyf schepen bet vaar De Spaanache krniser Cristobal Goldn was geankerd by Panta Gorda en was van zee nit aichtbaar De batteryen van de forten Morro Zolapa en Panta Gorda an de kanonnen téd da GoIdu beantwoordden het vonr van de Amerikanen Deze deden teventig schoten meest met sware projeotieteo zonder eenige schade aan ta richten De beschieting duurde anderhalf uar Daarop deinsden de Amerikanen af Een van bun hulpliratsers was beschadigd Op den achtersteven van de lowa had man tw e bommen zien springen en aan boord van eeu ander slagschip wns brand ontstaan Verscheiden Amerikaanaohe projectielen waren in de haven dicht by de Spaansche oorlogsschepen terechtgekomen Te Santiago beerscbt gfoote geettdtift Ken ander telegram nit Port anPrince meldt dat de Spaansche batteryen twintig minnteo lang een krachtig vaar onderhielden Daarna verslapte hnn vnnr da Amerikanen bombardeerden daarop bet fort Morro n vernielden bet geheel en al Om vier nor staakten zij bet vnnr Er is door de Amerikaansche adviesjachten nog geen officieel nienws gebracht Volgens een telegram nit Key West ging dur hat gsrncht dat de balpkrniser Saint anl het Spaansche transportschip Alfonio XIII met twaalfhonderd soldaten en een grooten vDat kan wsl yn dat kan wel zyn Daarom juist moet dit treurig feit op staande voet geooostntterd worden Wy zyn bankroet daaraan kan niet meer getwyfell worden men heeft ons onze vroegere positie ontnomen ook dat volt nietteontkennsn maar de groote grondbezitters repreaenteeren toeh altijd UQ principe Dat staande te houden ia onze pHoht Pardon Madame zoo ik my niet bedrieg hebt gy daar uw zakdoek laten vallen Als de hooggeplaatste personen aan t dwalen raken dan ia het onte plicht als trouwe burgers van den staat hen op den afgrond waar alles naar overhelt opmsrkiaan te naken hen met allen eerbied de generaal stak zijn wfjsviuger vooruit opmerkzaam te maken Wy moeten esrbiedlg maar wh beraden zeggen Keert terug keert terug Zoo moeten wij handelen ifHet ia thans echter onmogelyk geheel en al terug te keeren merkte Ratmirof nadenkend op uGsheel en al terug mon tres cher Hoe meer terug des ta beter hernam de inschikkelijke genoraal en keek daarbij Litwinof weder beleefd aau die nu zijn geduld begon te verliezen I Moeten wij misscbtea tot de oude Bojaren vergaderingea tarugkeeren Uwe Excellentie P vroeg hy lachend Waarom nietP Ik deins voor geene oonseqaentiH terug wy moeten terug noodzakelijk terug Maar den ISIden Februari P IJ 1 Den 19d n ïebmari 1881 hoeft keiier Alexander Il bet bestuit uitgevaardigd tot de emancipatia der boeren