Goudsche Courant, vrijdag 3 juni 1898

Zonder hoofdelgke stemming nam de Kamer bet ontwerp aan op de Pensioenen wegens tgdelgke diensten Daarna werden lal van conclsaiëo op verzoekschriften afgedaan waarbg een paar nanleiding gaven f t discussie In strgd met de adviezen der Regeering werd besloten aan ta dringen op verhoogd pensioen voor den eervol ontslagen Indische officier Van Dentekom en op oitkeering van bgdrage voor een kweekeling van da Rotterdamsehe vareeniging voor katholiek onderwgs bat verkeer gestremd is Een train die de reizigers tegemoet werd gezonden om ze Of te balen reed bg Balja tegen een goederentrein aan Drie beambteo werden gewond BINNENLAND TweenE hamer Zittiog vaa Woeofctag 1 Jaoi Bji I0 behftodeling vaa bet wetsontwerp betrpffeode de zekerbeidBstsUinK door rgkaRmbteDAren jnichteo de beereo Malefjt Kerdyk ea BoDwmaa deze herTormiog tea dienste der mbteoaren toe en taTene ook als een eerstF D stap op het verzekeriogagebied De heer BoomaD bestrgd echter de Terplicbte deelDemiog aao de borgsteltiDgrereenigiDg duor den heer Malefyt gewild inngel ks de Minister rao FinanciÜD die met den heer Kerdyk hoopt dat een groota ambt aaar8 ereenigiDgzaI worden opge richt De heer Van GiUe ioterpelleert daarna de Begeeriog over bet ontslag van den legatieadrocaat mr Iireëls waarin de Kegeering niet correct gehandeld heeft Immers al acht hy ook Iflraëls dagblad oorre pODdenttchap oaver eenigbaar met de legatiebetrekking het oogenblik en den vorm van h6t ontslag keert hij af Waarom hem zoo haastig ontslagen by zijn vertrek naar Bolland boitan Toorkenni fan deo ministar die eertol ontslag wilde en geen strafoefeningf hoedanig het ontslag in Frankrgk werd beschouwd en das sis een soort van Toldoening aan de Fraosohe Regeering Ëen Relgken indruk had men bier t lande ertao Op welken grood ia die straf opgelegd rraagt spr naar sanleiding van de mededeeling dat ook debemoeiDgeometdecertficats de coatame aan den hoer Iraëls ontnomen tgii over eiker regeling thans een onderioek aanbangig is Hg protesteert tegen bet zwichten voor minister Hsnotanx en diens klachten zonder ondorsoek of bewgs ea noemt de bedreiging met Israels oitzetting lafhartig tegenover Nederland en de decoratie van Banotaax met het grootkrois Tan den Ned Leeow acht spreker een eroe derÏDg voor onze nationale waardigheid een hoogst afkearenswaardige serviliteit De minister van Baitenl Zaken zegt geen andere oplossing mogelgk te hebben geacht dan een spoedig ontslag nit een altijd herroepbare betrekking Spreker hoadt ol dat het ontslag geen straf is en wgt de voor den heer Israels onaangename gevolgen aan het pabliek maken eeoer zaak die de minister geheim wilde houden Hangende het onderzoek worden thans de certifioata de coatamedireet door het gezantschap afgegeven Spr awggt op hst hartatoohtelgk verwgt in zake bet deoureersn van den heer Hanotaux De hesr Van Gilae blgft daarin n o een beleediging van Nederland vooral wegens het oDgeaehikte tgdstip der onderscheidiag en oonatateert dat de heer laraÜla reeds ou sla en was ontslag in te dienen Spr waardeert de publiciteit waardoor de zaak uitlekte en acht de inlichtingen oubevredigend De Minister ontkent dat een onwellevende beba deliBg aan Nederland door Fraokrgk is aangedaan toen Frankrök op Israels rerboadiag west Ër is geeu beaofaoldiging iogebracht De beer Van Qilse wgst op de overlegging van het Handelsblad door den heer Banotaax De min herhaalt dat alleen de dubbeliinnige verhouding van den heer laraëla tot de legatie en de pers de oorzaak geweeit is van het ontslag Daarna werd bg een eipdstemming de wet op den Fél soonlgken dienstplicht aangenomen met 72 tegen 20 stemmen Tegen de katholieke leden behalve dr Sobaepman en het aatire volntiooairn lid an Dedem Door de S 3 Mg is bepaald daC de goadkoope retourhiljetten naar Londen viaVlissingen in Juni Joli Angaatns en September welke reeds op Donderdag worden afgegeven in plaats van 8 tien dagen geldig zeilen zgn De reizigers voorzien van deze biljetten mogen ook op de terngreis eenmaal de reit afbreken Dr Euyper zal naar gemeld wordt eene operatie in den mond moeten ondergaan Qis ter woonde hg echter de £ merzttting bg zoodat zgn toestand niet ernstig blgkt te zgo Op 1 Mei jl ontbraken er aan de organieke sterkte van de landmacht 6533 vrgwilligers Op de postzegel tentoonstel ling te Utrecht waren eenige zeldzaam heden die naar men zegt f 10 000 f 15 000 t stuk waard zgn Mon meldt nit Haarlem Vier timmerlieden ereenigingen hebben een adres gericht tot de patroons waarin wordt aangedrongen op onmiddellgke invoering van een loon vhd 21 cent per oor bg een werktgd van 11 Qnr s zomers en 10 our s winters Verder op een verhoogiog van loon bg overwerken van 10 pet voor bet eerate 20 pet voor het tweede en 50 pet voor het derde en verdere oren en eiodelgk op de vaststdling der b paling dat van h t personeel niet meer dan 15 pel mag zgo halfwas of leerjongens Gemengde Berichten Een vrouw nit de Van Meekaren straat No 2 te Botterdam hoorde eergistermorgen eenig gestemmet in de gang van haar woning en meende dat er aan de deur geklopt werd Zg deed open en werd bgna omvergeloopen door een os die toen hg naar het abattoir vervoerd werd loarokte en bg baar de trap opgeloopen was Het dier richtte eenige schade aan en werd door den drgver geholpen door de baren met veel moeite verwgderd Er schemert eenig licht in den verraderIgken moordaanslag van het bierhuis in de Pgpc want verraderlgk was dis dolksteek zeker geen oiting van woeste drift maar een geniepe stoot van een dier lieden die zich achteraf in hun gezelschap ar op beroemen een moord of iets dergelgks als heldenda id op hun geweten te hebben Een van het 5 tal ruiiemakers dat zgn Pinksterzondag beateed had taet twiatzoeken is aangehuaden en na Maandi den di in verzekerde bewaring ia hebbeo doorgebracht eergisteren voor den officier van justitie geleid De aandoidingen dat dete verdachte de moordenaar zen wezen sgn zeer vaag naar beweerd wordt had zgn aanhonding plaats naar aanleiding van zijn niiroep Ik ben de moordenaarc hoewel achteraf beweerd wordt dat bg later verklaarde deze woorden in dronkenschap ts hebben geuit In elk geval bg bevindt zich nog in heebleoia en Toortdarend wisselen nienwe getaigen elkaar aan het politiebnreaa Ferdinand Bolstraat ook gister nog af HireCle apOOrWegïCimnUlUfeOU mv OOUDA HOTTI Dl i 614 7 81 00 6 10 04 10 M gOTTI DIB iw 1 S tl 8 t7 4 8B 4 6 8 18 6 19 ♦ 4 16 6 8 6 10 GOUDA li iS 8 111 1 1 1 14 l 9 80 ll ïl 18 18 ll tS n 86 11 49 81 11 88 9 10 14 8 9 8é 10 11 ll U B 40 10 8 7 50 80 9 J4 9 48 lO H lo 80 UÜ 9 87 9 47 9 64 10 01 8 90 10 07 10 30 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 S 6II 3 4 4 06 1 44 1 54 01 1 08 9 14 11 86 11 60 H J7 10 19 10 99 10 88 10 48 10 49 M8 8 16 6 81 7 86 7 6 8 40 S 6 46 6 66 S 09 4 06 4 94 U 64 19 08 18 47 6 88 r lO 7 4 8 11 47 lo l 6 86 8 64 8 11 7 84 11 18 18 16 18 66 8 14 8 46 4 4 4 6i 11 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 66 1 88 6 89 H 19 46 1 48 8 48 4 16 6 16 5 87 9 SS 9 67 10 14 11 16 9 17 S8 M 9 46 9 6 10 86 lo 44 ll 46 4 38 4 39 4 68 6 04 6 16 8 40 4E 1 86 1 41 1 66 8 08 17 19 88 11 87 11 86 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 9 48 7 80 7 40 4 08 4 87 S 14 11 87 19 06 H 60 9 08 1 1 18 0 0 V U 4 A M S r h K D A M inlda HhS 48 ln 6V 4 11 iM 7 61 8 96 10 17 10 18 l mst W ffOllM 10 36 19 48 6 00 6 S7 8 4010 01 11 87kmst O S t 80 9s 1 60 lOit H 14 18 11 41 8 08 O L 1 A II T R £ C H T f iu Tflru 8 1 9 07 10 1 10 67 19 00 18 10 18 68 8 80 8 17 4 88 6 90 6 47 8 06 6 66 8 26 door 10 11 11 14 8 37 6 87 7 10 10 84 11 9 18 S7 1 46 8 84 6 46 6 4 7 18 8 43 8 66 8 10 6111 46 18 89 1 96 8 08 8 60 6 04 98 4 7 89 6 10 61 11 19 8 84 7 18 7 68 ard Vo kl n 7 04 7 48 8 8it 8 68 9 8 10 6111 46 18 88 1 86 8 0 v echt 6 86 8 83 7 45 8 87 8 49 9 00 9 90 10 16 10 88 11 88 19 08 1 37 8 08 8 96 8 66 4 48 6 86 6 80 8 58 7 6 f 6 9 07 9 96 10 08 10 841 erdoa 6 49 8 63 8 06 9 16 10 8 11 66 19 94 3 47 4 1 6 60 7 18 9 10 9 88 i 10 64U m t n 8 7 06 8 10 9 06 11 16 8 68 46 4 46 80 7 46 9 46 i 8 14 10 46 4 84 9 88 mst W 7 90 8 96 9 80 ll SO 3 08 4 00 6 00 6 88 8 00 10 00 da t 81 08 9 16 9 68 10 69 11 10 1 U S Ot 40 4 n l l OI 7J9 l l 9 4 9 66 l t4 U lO ada 1 09 8 1 lt 9 18 61 4 47 1 4 7 49 8 4 U U toomwd leiennniddeleii heaft bnitgemukt Fkuikbuk De iSieclec dealt mee d t in het nieuwe Zola prooei twee generuia genoemd znllan wolden die beweerd hebben den belenden loogenumden brief nn keiier Wilbelra aan Ore na met eigen oogen gezien ta hebben EHOÏLAMD Da liberale bladen tya wal dankbaar Toor den bartelgken brief dien de komngiu aan merronw Gladstone geachreTen heeft maar niet oldaan Immera heeft de offieieele Court Cironlar geen boodiehap van de koninftin over dea dood an Gladstone gabraeht En dat ia in afwgking Tan wat bj den dood van Lord Beaoonafield Lord Palmerston Sir Robert Peel Lord Melboarne en andere ministers gebomd is Ta meer waardeert men daarom de deelneming dia da kroonprins en zijn oudste zoon iu deze dagen getoond hebben Niet alleen droegen b de begrafenis de prins van Wales en de hertog van York een stip van het Igkkleed na de pleotatigheid kuiten ag eerbiedig msvronw Gladstone de hand Oe Times brengt hulde aan den hertog van Norfolk voor de regeling van de plechtigheid in Westminster Hall en in de Weitminster abdg Het was een moeilgke taak eensdeels omdat de tgd van voorbereiding zoo kort waa anderdeels omdat de EatI Marshall den wenach van den overledene dat zgn begrafenia bovenal eenvoudig moest weaen strikt wilde iDaohtnemeo au toch de begrafenis ala een openbaar hnidebetoon der natie indrukwekkend moest wezen Bo nn zgn zegt de Times naar het eeostemmig gevoalen van allen die ze bijgewoond hebben beide plechtigheden volkomen geklaagd De uitkomst waa een plechtigheid streng in haar eenvoud on zoo waardig als er ooit een geweest i Men vreest voor ongeregeldheden in ZuidWales in verband met de werkstaking in de kolenmgnen Maandag zgn al 120 man infanterie te Mertbyr aangekomen en daarna over eeoige plaatsen verdeeld Men verwacht ook dragonders DurrscHLAND Te Hamburg is de groots mscbinefabriek van Nsgel en CSmp geheel door brand vernield Veel materiaal dat klaar was voor aflevering ging verloren o a twaalf electrische kranen voor den Hamborgschen staat Te Bioderilz provincie Saksen is de locomotief Van eenzandtrein waaropeen maobinist MjD stoker en twee andere werklieden meereden tegen een stellage opgereden Dientengevolge werd het dak van de locomotief ineeogedrnkl an kwamen alle vier om het laven Belqib Ter eere van de overwinning van de libew lalen in Ath lohoten vier werklui te Basèole aargitteren een mortier af Bg bet laden vaq het allengs heet geworden itok ootplotte opeens de lading zonder lont en allen kregen ernstige wonden Een werd doodelgk getroffen en een aader een man van dertig jaar werd blind LUXEWBVBO Nader wordt omtrent dan toestand van dei groothertog gemeld dat bg de dgbeenbrenk complicaties zga gekomen De patiënt had gisteren een slechten nacht gehad en leed veel plja de dokters durfden geen operstia aan De erfgroothertog en zgne vrouw zjjo voortt durend bg het ziekbed van bon vader 8 86 1 48 8 4 SM t U Oanda Meordreehl door T M Nieawerlerk 7 8 Oapelle R tt rd n 6 80 T ftattardam Oapelle Kieuwerkerk Maordiackt Saada 8 18 6 69 a os 11 1 8 96 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 8 80 8 48 8 61 9 08 9 08 7 8 7 4 7 68 8 07 8 19 aouda ZsvsahaiMOMoerkspelle ZoelermeerZegwasrd Voorburg Haas Voorborg Zoetsrmeer Zesrwaard Zevenhuiien Moerkapelle Ruud 6 48 6 68 8 8 6 17 6 98 7 48 8 89 6 16 7 8 6 10 6 86 6 48 t 08 Ueuda üudaw aard ngeakl Utrecht 6 Woerden 6 Oude Gouda 8 10 8 8 l gsaviB Tosschen Pirot en Caribrod is tengevolge van een wolkbreuk de ipoordjjk over een lengte van saahouderd meter ingezakt tooda De verdachte is een nog jonge kerel van beroep ketelmaker Dezer dagen kwam Mn Amsterdammer tot de ontdekking dat hg in 1875 een prgs bad getrokken op een lot Milaan die 100 000 lire giroot was De mnn die aides 23 jaren lang onwetend f47 000 heeft beseten en de rente inmiddels aao de stad Milaan beeft geacbonkan zoo als hg oog 7 jaren had gewacht allea kwgt zgb geweest want na 30 jaren vervalt het recht op uitbetaling De geheimilnoige moord Thskns kan met voldoeode zekerheid geconstateeiid worden dat het onderzoek inzake deo moord aanslag op de Nieuwe Heerengracht te Amsteirdam geen reanltaat heeft opgeleverd OoH Begen nit Bnasum de vriend van den agent Van Br nk is nit de voorloopige hechtenis ontslagen De heer K te Scheveningen van wiens verdwgnea onlangs in ons blad mtldiog is gemaakt is in zgoe woonplaats teruggekeerd en heeft zgn bezigheden hervat Het is gebleken dat hem op reis een ongelok was overkomen waarvoor hg buiten weten xgoer verwanten een tgd lang te Luik is verpleegd Gisternacht hebben onbekend gebleven personen ingebroken bg den bierhniiboader T op het Aoodezand te Rotterdam Ken geldkistje met bngeveer f 500 werd ontvreemd Dat geldkistje werd later in den nacht door een BarveilUeerenden polïtie agent led g op straat terogWonder De politie te Haarlem had eergisteren laat om zekeren K te arresteeren en zag ham op straat bg da Gasthuisstraat Dadelgk begon een jacht door een recherchenr op de fiets en agent te voet die straat door en ook de Boereosteeg doch toen was K verdwenen Hg was Maandag een daar liggend hofje bionengeloopen waa de trap van een woning opgegaan en had zich gewoon te l ed begevea Toen de bewoners Jeu ongenooden gast bemerkten was hg spoedig tegen tgu zin weder op straat doch nu arresteerde de politie hem weldra De stoomkorenmolen van Gebr Bna te Belpman Groningen is afgebrnnd Het aanwezige meel eene waarde vertegenwoordigende van ongeveer f 5000 was voor f 2500 de molen voor 5000 verzekerd Te Khoon ia da broodbakkerg van J van Dgk met huis en scbnar afgebrand Te Bakhuizen Fr is een meisje dat over korten tgd in het huwelgk zon treden verdronken gevonden in den regenbak zg leed aan vlagen van zin aver bgstering Uitslag van den veerti udaag8chen kegelwed trgd uitgeschreveD door de rareenigingen Strgdlast Vredelast De Vrgwilligers en Fappenheimeri te Tilburg A Eorpawedstrgd Ie prgs Eensgezindheid BozendaaVlBl pnnten 2e pr Er naar Toe Den Bosch 172 p 3e pr La Beoaissance Tilborg 158 p 4e pr Onder ons Rotterdam 153 p 5e pr E N T Pen Bosch 152 p 6e pr Strgd in Vrede Tilborg 151 p 7e pr Genoegen zg ons Doel Gilza 150 p 8e pr S B Den Boeoh 147 p 9e pr A T G V Amaterdam 144 p 10 pr Gezellig Vermaak Rozeadaal 143 p lie pr Steeds Beter Den Bosch 139 p 12e pr Üiandbouwersgenoegen Rozendaal 137 p B Kampioen A van Grnisvan Den fioach 48 punten C Vrge Baan Ie prgs C Teorlings TiU 10 04 10 11 10 18 lO i 10 84 10 64 7 6 8 09 8 0S 8 1 8 15 11 18 8 48 9 10 IB l 10 10 7 96 8 6 86 6t86 6 17 8 97 8 84 8 41 8 47 f SS 8 64 10 10 8 ll li 10 18 10 81 10 88 10 88 11 6 7 6 84 8 16 8 i9 8 84 11 44 9 88 10 06 9 84 9 48 9 8 8 98 10 10 10 8 6 80 7 80 7 SS 8 18 6 18 6 80 6 8 6 60 7 48 6 11 80 borg 44 punteo 2e pr J Wjnen Rojondaal 43 p 3e pr Beckering Rotterdaoi 43 p 4e pr E Vojk Rotterdam 43 p Sspr Dr BloemeD Tilberg 42 p 6e pr C Zoorkooi Waaluflk 42 p 7e pr Th v Banren Rotlerdam 41 p 8e pr P A v Riei Tilborg 40 p STADSNIEUWS GOUDA 1 Jnoi 1898 OisteravoDd kwam in het Jaagpad vaa oit de Goowa de barge op Amsterdnm eo ait de TorWngelgraoht kwsm een sleepboot die een Bohip voorttrok daar dit schip cyti draai oiet goed oam liep het op de berge die lek sprong Dadelgk is men gaao loESeo en van nacht om twee nor werd de boot opdebelüng gebracht Ëeoiga goederen zga door het water bescha d gd WIELEnNIEVWlS Kywielbelasting De Ned Vereeniging De Rgwieliodnstriec beeft eeo adres gericht aan de Tweede Kamer enkele opnjerllingeo bevattende over de voorgestelde rijwielbelaetiog Het adres weerspreekt dat de gemiddelde verkoopwaarde van een rywiel l SO a 1 140 bedraagt over bet algemeen werden de machines in de tweede band overgaande slechts met een derde of vierde van den oorspronkelyken prys betaald soms voor f 10 en 15 Ëo toch zoUen deze volgens het ontwerp belastbaar zgo met f 2 ia hoofdsom AdTcasaota meent dat dit eeo l adeeligen invloed op den omzet der rijwielen zal hebben Zg aelït het begrgpelgk dat zoolaog het bezit van een rgwiet een zekere gegoedheid kon doen vetondersteUeo de fisons zich met weerhouden kon zgne oogen naar bet rgwiel te wenden maar nu bet rgwiel meer en meer komt in gebruik bg alle ktasEen van bel vo k eo voor eiken prgs een rgwiel ta verkrggen is uu heeft h i de grondalag rgnielei zgn reden vaa beslaan verloren en zal de belaetiog worden eeo drok voor de kleinere beureen en een belemmering voor handel en industrie VERSCHEIDENBEID Een Franschman die onbekend wil blgven beeft aan den Senaat der PargacbeUniversiteit bericht dat bg gedurende eenige jaren 75 000 francs beschikbaar stelt om daaruit telkens vyf jongelieden lo staat te stelten eeo reis om de wereld te maken A s voorwaard n heeft hy gesteld dat die jongelieden een akte voor het geven van middelbaar onderwgs moeten hebben verkregen de Eagelsthe taal moeten kennen en gezond van licba m zijn Reiabeschrgvingen en wetenechappelgke studiën wor den n et verlangd Bet doel is alleen de toekomstige leeraren bekend te maken met de wereld bu iten Pargs en Frankrgk en hun blik te verraimeo Te Cornillon Frankrgk zgn twee jongetroDwde mannen ie by een onweder onder een eik waren gaan schuilen door den blikaem doodgeslagen In een tannel by Luzern heefteen vreeselgk ODgelok plaats gebad Eeoige werklieden aren daarin bezig toen onrerwachta een treio kwam binnenstoomen Zeven man werden gedood drie ernstig gekwetst Een aanvaring op de Schelde ter hoogte van den Doel heeft een drietal menschenlevens gekost Het bootje sMedoaac van den bydrografisohen dienst dat voor den gezondheidsdienst was aangewezen is met de Engelsche stoomboot sJoane in aanvaiiog gekomen lo minder dan geen tgd zonk het bootje en de dokter en twee matrozen verdwenen in ds golven De beide andere matrozen werden gered Uit Melbonrna wordt gemeld dat daar een bom met het woord anarchie er op een hnis in een van de voorsteden gedeeltelijk vernield heeft Er zgn geen menschen hg gewond n Ampenan is aan het N Bat Hbld s gaiohraTen Een der hoofden van den opstand in het Frajasohe was in het afgeloopen jaar behalve badji Ali zekere Mami Moeatiaseh De eerste had rich na nederlaag op nederlaag Ie hebben galeden en van de zynen te zgn verlaten aan den controlenr van Praja overgegeven Mami Moestiaaeh achter ontvinohtte en wist ziob buiten ons bereik te honden Een dezer dagen nn kwam by den controlenr een spionnenberioht in meldend dat de vlncbteliugen zich in zekere varafgelegeo deasa bevond Die ambtesaar gaf daarop aan den kommandant der gewapende politiedienaren den last om zich in tllargl met 18 man daarheen te begeven m Mami Moeatiaseh gevangen te nemen en wel zoo mogelgk levend doch zoo dit niet doeulgk wat dan dood De kommandant kweet zich nitstekend van zgn taak Hg marcheerde den gebeelen nacht door en kwam reeds vóór het morgai gloren te bestemder plaatse aan Bet door Mam Moestiaseh bewoonde huil werd terstond stil omsiogeld en scherp bewaakt Alleogskens was bet licht geworden en hij ontwaakte Ziende dat bg geknipt was ziedde bg van toorn en wilde op de politiedienaren met een klewang instormen dqcb de lommaodant liet op hem voren en ala een zeef doorboord stortte bg zielloos neer Het Igk werd ter herkenning eo als bewy naar Pra a vervoerd Mamt Moestinseb was hoogstens 30 jaren oud en stood bg zgn landgenooten bekend als iemand van een hoogere orde wat o a hieruit zou blgken dat by onkwestbaar was Zyn dood heeft daarom een diepen indrnk op ben gemaakt en ons aanzien erboigd Tegen de ecbtgenoota van een aisistent wedono 10 het Madioenscbe is een strafvervolging ingesteld wegens wreedheden die zjj op baar kind zon hebben gepleegd Dit had volgens de Loc c o a de volgende mishandelingen te verduren Het kind werd gevoederd gelgktydig met de hoDden en kippen en hst pikte dery t korrelsgewga vao deo grond op want een bord een badje of een pii rngblad werd niet eens ver strekt De dsgelgksche folteringen beetonden ia bet vast binden der banden en voeten van bet arme kind dat dan nren lang in de bran dende ron moest zitten of liggen Door deo geneesheer zgn aan het lichaam van het kindje verschillende kwetsuren of sporen daarvan geconstateerd o a verwondingen aan bet hoofd toegebracht door kokende wus braodwonden aan het lyt toegebracht met taliapi s of vuurtonwen brandwonden onder de oksels tengevolge van het moeten vastklemmen van warm gemaakte djagonga brandwonden aan do igen door het bestrooien daarvan met warme asch De dertien in deze zaak geboorde getuigen bevestigen zulks en volgens ben begonuen die folteringen reeds ongeveer een half jaar geleden zonder det iemand uit de omgeving van den assistent wedono den moed had het een ea ander te beletten uit vrees en ontzag voor de radhon Ajoe die zoowat de alleenheerscherea Te Nettlebenk een Engelsch dorp is gisteren een growelgke moord gepleegd Een Mandenmaker heeft daar zgn vrouw en vgf kinderen vraar an het ondste vgftien jaar met een bgl het hoofd ingeslagen terwgl zg in bed lagen De vrouw en da drie jongste kindereu zgo aanstonds gestorven de twee ondste leefden na eenige oren oog maar hou wonddu zgn doodelijk Na deze slachting aangericht te hebben heaft de man zich den bals afgesneden Men denkt dat by krankzinnig was RECHTZAKEN De rechtbank te s Hage deed gistereo uitspraak in de zaak vaa dea ontraoger Middelkoop te Arohem tegen den Staat der Nederlanden betrekkelgk de ontbinding eeaer overeenkomst van verhuur en huur van een perceel dat deo ontvanger als kantoor was aangewezeo De rechtbank verklaarde den eiscber niet ontrankelgk in zijn actie ea veroordeelde bem in de kosten der procedure LUST van brievtin geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Mei 1898 en terug te verkrggen door tusschenkomst lan bet postkantoor te Gouda Verzonden van GOUDA k van der Ënde Amsterdam A Bode Bergambacht K van Niftereo Doetmcbem T Tureng Qravenhage A J Teonisae Eotterdam Wed B Verweg Goetburt BRIEFKAARTEN T C H Megar Amsterdam IJ S van Koppen Haarlem De Directeur van het postkantoor VORSTER INGEZONDEN Cono0H in ONS OMNOJSQJBN M de Itediuteurf Op Tweeden Pinksterdag bet concert van het 4e reg in de Soc 0o8 Genoegen bgwonende ergerde ik mg er aan dat de bedienden voor den afloop der maziek gingen sjouwen met tafeltjes stoelen en de ledige glazen enz met veel gedrnisch weghaalden Nauwelijks was de achoono nitvoering van Carmen begonnen ol men zag knechts ioopen met twee tafeltjes op hun hoofd of voor hun buik anderen dito met vier stoelen in een woord gedurende het gebeele laatste nummer was bet een drukte en gevlieg welke alle genot van de mnziek wegnam Ik weet wel dat er bal na waa waar men die meubelen noodig bad maar dat preaaeerde toch zoo niet of men bad met dit toebereid elen wel een beetje kunnen wachten D nilostigen zien op zoo n kwartiertje niet Aangenaam zou het mg eo vete anderen ago indien de directie zulks in het vervolg verbood ea in bet algemeen zorgde voor volkomen stilte gedareode de moziekoitvoeringeo ook het rondbrengen van consumptie alleen m de pauze veroorloofde Voor gebabbfd en praatzieke en giggelende deerena is de Directie niet verautwoordelgk wat voor het bedienend personeel EEN MUZIEKLIEFHEBBER NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DEENSCHE Glacé ïïandsclioeiieii voor DAMES en HEEREN A van OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoou 0 31 Beurs van Imsterdacn Vrkni 8 6Vil 98 88 lOOV 80 887 8 8 6 96 97 V i U 421 76 20 25 b 104 96 35V 100 100 62 625 468 lOOV 43 100 804 148 9 101 8V 180 95 80 28 117 118 106 198 100 54 b B8 1607 99 78 101 1001 12Ï 188 ll i 101 49 102 11 l l 74V slatkrs 867 98 4 1 JÜNl NzusiiLsKD Carl Nod W S Vi dito dito dito 8 dito duo dito 3 HoüoiB Oal Geudl 1881 88 4 ITILIZ Insohrgving 1862 81 6 008TlN 0bl in papier 1888 6 liito in zilver 1868 6 PoKTUoi L Obl met ooupou 3 dito ticket 3 96 108 100 100 14SV 967 BlDLlND Obl Binnenl 1894 4 dito Goeona 1880 4 dito bij Hoths 1889 4 dito bg Hopel8S9 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SHNJZ Perp t schuld 1881 4 Ttmzillj Maiw Ij G Pr Lieu eert 6 N o HoU lJ apoorir Mij aand M tot Eipl V 8t 8p r aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTAUiSpoarwl 1887 89 A Eobl 3 697 Zuid ltal Spwniq A H obl 8 FoLSN Warschau Weeuen aand 4 KusL Gr Ruis Spw Mlj obl 4 Baltisohe dito aand FaatowB dito aand 5 Ifvang Dombr dito aand 6 Knrak Ch Azoir Sp ksp obl 4 dito dito oblig 4 18V AMsaiKi Cent Chic fc orth W pr C v aand dito dito W n St I eler obl 7 11 Denverlt Rio Gr Spm eert v a lllinoii Central obl io goud 4 liOuisvAtfashvillnCert v aand Meiioo N 8pw Mij Ie hyp o 6 Miss Kansaa v 4pot pref aand N Tork Ontasiolt West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hyp in goud 6 St Faul M mu U Manit obl 7 ün Pao Hoofl ijn oblig 6 dito dito Lino Col lo hyp O 5 l 180 99 105 108 100 101 1 185 32V GxskDk Osn South Cert v Baod Vl C Halliv tNa lob d cO Amsterd Omnibus M j sand Botterd Tramireg Maats aand Nb Stad Amsterdam sand 3 Stad Rotterdam aan 3 BXLOIE Stad Antwerpen 1887 SVs Stad Brussel 1886 HoNO TheisB HeguUr esellioh 4 OoslBNi Staataleening 1860 5 K K OoBt B Or l880 8 SpiMB Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bei Hvp 8pobl cert 1KARK TBEBICHTEN QOUda 2 Juni 1398 Tengevolge de feestdagen was er byna geen aanroer van granen De handel was echter zoo mogelyk nog geringer want er ging nagenoeg niets om Daar de prezen dus slecht nominaal zouden zgn achten wij het beter deze week geen noteeringen to geven Vebmaekt Melkvee red aanvoer handel en prijz n gewoon Vette varkens red aanvoer handel llan r 17 a 19 et per half KO Biggen voor Engeland redel aanvoer handel stug 17 il 19 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer bandol matig 0 fi5 a 1 80 per week Vette sobapen goede aanvoer handel fiauv 18 a 84 Zuig Lsmmeren goede aanvoer handel stug 7 4 11 NuBhter kalveren goede aovoer handel vlug 7 1 12 Fokkalveron 10 i 16 Graskalveren aanvoer handel f lf Aangeroerd 2IIS part jeu kaas Handel matig Ie ual 84 a 28 8o qual 18 i 82 Zwaardere 87 NoordUoUandiobe 28 a ƒ 34 Boter goede aanvoer handel matig Goebotor 96 i f 1 06 Weibotar 0 80 9 90 p Kilo 357 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Donderdag 8 Juni No 162S6 SOOO No 6733 18264 en 16704 ieder f 1000 No 2746 en 19764 ieder 400 No 1586 8357 6306 6401 8291 en 16469 ieder 200 No 1461 5848 7885 9288 9411 18767 14116 16518 17934 18078 19B00 19 08 en 2008 ieder 100 Prijzen vaa ƒ 70 120 2861 5698 8071 10181 13389 1 758 18188 190 2971 5703 8144 10261 13331 15869 18268 828 2998 6717 81 1 10331 18462 16936 18298 262 3037 6771 8408 10867 1347S 16937 18309 288 3216 5839 8443 19730 13 2 16940 11SB 349 3332 5888 3463 10768 13583 16330 1840 890 3391 6018 8473 10886 188D7 18362 18I86 407 8642 160 8667 10860 18846 16635 18498 583 3661 6348 8630 110 4 14000 165 9 18708 871 8678 6499 8666 UIU 141 8 16731 18888 923 3870 6501 8738 11187 14134 16740 18817 1085 4018 6689 8741 11164 14139 16741 1 44 1108 4032 6708 8788 11194 14228 16773 18948 1116 4038 6714 8880 11814 14394 16808 19011 1156 4146 8743 8 63 11788 14400 16818 19146 1206 4198 6789 118 11805 14480 16824 19813 1880 4299 6801 9308 11878 14489 16893 19338 1334 4373 6813 9328 11968 14 04 16984 19486 1471 4449 6895 9181 12086 14119 17049 19481 1500 4484 6938 9884 18089 14790 17149 19 60 1630 4497 6946 9403 18097 14797 17198 195 9 1676 4576 7088 9484 18148 14926 17200 20122 1718 4662 7056 9 48 18177 14980 17820 80147 1963 4691 7141 9682 18893 14969 17843 80167 1989 4699 7147 9638 18660 16226 17398 80171 2088 4789 7288 9798 18743 15288 17369 80369 904 18816 16876 17538 80489 2112 4799 7481 8403 4867 7672 9837 18977 16445 17690 80701 2438 5413 7901 9949 18046 1 608 17760 80880 2684 6138 775110048 13087 16681 17969 209 4 8566 5638 7803 10049 13894 16899 17979 20997 8616 6684 8019 10187 13301 16786 18107 7598 8808 BurgsrlUke Stand GEBOREN 29 Mei Teania ouders P O Bakker eo N Bos 30 Cornelia oodsri D van Dam en 0 van Roon Maria Hendrika Elisabeth oaders R H Cools en M vao Veen Nioolaas Cornelia coders W deo Boer eo A van Dam Jaonigje ouders J van der Laak en B Blok 31 Jan oude T Gibbon en A Klaverveld EÜBabetb oaders N Dekker en J Winkel Gerrit Adrianns oaders A C vao der Want en C J Lnf tbart Jobaona ouders P F de Jong en M deo Haag OVERLEDEK 29 Mei N Sanders 18 m 31 W Farrer 66 j W Hoogervorst 56 j GEHUWD 1 Juni J Koop on A Verwefl ReeuirUk GEBOREN Jan Jacob Cornelia onders J A Schreoder en N Krogt R B O Ij A JVC ËT Henneberg Zijde alleen echt als zy direct wordt betrokken nit de fabriek Zwart Wit on Gekleurd van 3S ets tot 14 6li per Meter Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 versch qnaliteiten en 2000 versch kleuren dessins etc Vrij van port en rechten in huis STALEN per omgaande Dubbel priefport naar Zwitserland 6 Hennelieriis Zijde yiriekeD K es K Uofl giiBicn ADVERTENTIEN HAAB TAND NAGE en KNEVELBORSTELS worden steeds op garantie verkocht alsmede een mime sorteeriug KAMMEN bg H p m mmmm Coiffeur Kleiweg Gouda Zenuw en Maag lijders wordt nit overtuiging als oen werkelgke hulp in dei nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briafltaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door I BLOKFOSli S Boekta ZiUtbommal