Goudsche Courant, zaterdag 4 juni 1898

JSo 7596 Zaterdag 4 Juni J89a 37ste Jaargang mssBsmmmmmm i BB WS mmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No S De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN lFr33strs kkiiig 23Jimi 500 000 Mark aU hoofdprijd in het gelukkigst gei al biedt de nieuwste groOtO Geldverloting die door de Hooge Kegeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ib De Toordeelige ioriohting an bet nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slecbt weinige maanden m 7 reitotingen van 118 000 lOteU 59 180 prijzen bedragende 11 349 335 Mark 2 prijzen a M 20 000 86 prijzBOÜM 10 000 B6 prijzen a M B OOO 106 prijzen a M 3 000 S06 prijzen ü M 2 000 812 prijzen i M 1 000 1B18 prijzen a M 400 369B2 prijzen 4 M IBB H40 pr l M 800 200 134 104 100 73 46 81 ter TollediKS baalisfliae zullen komen daaronder zqn kapitale pnjzen Tan eïentueel 500 000 Mftrk bij uitnemendheid eabter 1 prijs iM 300 000 1 prijs a M 200 000 prijs a M 100 000 prijzen a M 76 0001 prijs kU 70 000 Iprgs aM 66 000 prijs i M 60 000 Iprgs aM 66 000 prijzen a M 60 0001 prijs aM 40 000 l prijs aM 30 000 De aanstaande eerste prijstrekkiog dezer groots door den Staal gewaarborgde ttoldrarlooting is van ambtswege bepaald plaats tehebben op den 23 Juni e k en kost hiervoor 1 geheel orgineel lol sleebta M 6 of ƒ 3 B0 1 half 1 76 1 kwart IV Ö 9 tegen inzending van het bedrag per postwissel of tegen rembours Alle oommissiea worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons da mot het wapen van den Staat voorziene Orgineele LOtOn zelf in handen Bil iedere bestelling wordt het vereieohte offieieelo plan waaruit de vordeeling dar prijzen op de veraohillende klaaieu als ook dobelrottende inloggelden te vernemen is gratis bijgevoegd on zenden wij aan onze Begunstigers onaangovraagd ca elke trokking do offioieele lijsten De uitbetaling dor prijzen gosohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat e kan door directe toezonding of ook naar verkiezing dor Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door hot geluk begunstigd en onder vele andere aaazionlijke prijzen hebben wij meermalen volgen offioieele bowijzeu de eerste Hoofdprijzen verkregen o Begunstigers zelt uitbetaald a Mark 250 000 100 000 80000 60 000 40 000 enz Het 1 te voorzien dat bij deze op den hechtsten erondslag gevtsüïde ondernemtng van alle kanten op aeno zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegene de reeds ophanden zündo trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan Kaufmann Simon Bankiers on Geldwisselaars in Hamburg P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe gesobonken en daar wi bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron zullen wij ook vo6r het vervolg bemoeid z n door oen stipte en reoelo bediening do tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven E CASSÜTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SJPBEMMVBBJH MAANDAG DINSDAG DONDEBDAÖ en ZATERDAG van 8 tol 8 uur WOENSDAG en VRIJDAG Tan Itot uur ZONDAGS niet Credietbank s Qravenhage CONKADKADE 14 Leeat Geldeo aan Amltenaren en PartieuHeren op hoogat billflke voorwaarden Verstrekt Bypotheken en BoutckapUalen KANTOOR geopend van 6 8 nnr e avond Zesr nette Qesteendrukie EAUmSTJES A BRINKMAN ZOON ëouda Bmk v A BBINKMAN k ZOON 0P PD IKE OUDE SCHIEDAMMER GENEYEE Merles NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B Als bewiJB vaa echtheid ik oaohet en kurk steeda voor cien TBQ den naam dar Firmt P HOPPE FEANSCHE STOOMVEEVEEU IN olieinisclie Wasscherij VAN H OPPENHEIMEK 19 Kruiskade BotteriUim Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepêt voor GOD DA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verreK van alle üetrenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale iarichting roor het stoomen van plnche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enx worden naar de nieawflte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadel k toot de gezondheid en Ttlgens staal bewerkt Wat PV lerie J Anker PaiR Expeller ie de beste Inmüring tegen Jiohi Bbeomatiek LeBdeii tyBeD kortom tegen edei tari 2X ü met ketlmtimM aan te wdMi tegen = g t Aiitair faiBlxpeller If It moot da itaaAl in ieder hi eg Ankerf ain ExpelterT Pt so eeat 7S oent en 1 25 de flesoh Teorhsndea in de meeets Apotlieken en bq 1 Ai Sloliter t Ce te EoltenUm TeOOüDA bfl C LUGEH Apotheker Markt en bfl WOLFF Co Westhaven 198 Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelffaevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIMG Hollandsohe uitgave met 27 fb Prfls 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelpe gevolgen van deze ondeugd Ifldt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkregen bj het Verlaga Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franoo tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel ia Bolland jBiereeii lorilt ryl jong of oud door onie Ui S o nikkel ipaarbank welke opoigoDaardlge wyse de luit tot paren opwekt Poor de rinpyke inrtohtmg deier spaarbank kan men waI kwartje inwerpen maar Het geld niet Prys 15 cells porto extra wBM nitnomen alvorena fi l by oen geipaard lyn daar eerst alsdan de ipaarbank aiob autcroa tiBoh vutt selve oneitt Naledero inwerping luit loE de spaarbank automntiBoli en geeft tegelykertyd Inidöiyk het ingeworpen Deilraga Na goiedigil te lyn fs do gnaarSank zepr oanvouilig weör te lmt n en Vkoht op nieuw de lust tot sparen VurKondtng tog remb of vooruitb ViTzoiidUuis Morkur rominaiidlt Maatsch o Snlmhei t u Co Amderdam N Z Voorburgwal H jS Stedelijke Gasfal riek te GOUDA De prijs Tan het gas is 6 cent per M e voor Kooktoestellen of Motoren i i Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis Terbonden met 15 meter vrge leiding aohter den gasmeter Toor 3 en 5 lichtaasmeters bedraagt de huur 10 eent per maand Bewoners van perceelen tan ton hoogste 225 per week kunnen wekelgks afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling Tan eenige centen per week in hnur b omeu Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een praclxtig a=Let ixi g ericli t HEERENHUIS met m staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kame s met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Hu urprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEE R GO UDA LEVERT KOFIATTEN ARCEIISA7EN SN LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel Jiandtaékeniiio met rood iQtterSi Xet Toorai op de Slpoedlgc aflevering Nette uitvoering Coneurreerende prijzen C neneom ie Maataehappg tot EoeploÜcUie van de Fietoritt Éron Kantoor voor Ned lanO Boompje ilO BoUerdam Het groote aantal zenuwkwalen TanBenT hoordnijnaf fotdevoMafgftandekeBteekeneava apoplexie ier8eiihero rte toe trota ï nog Bteedg alle middelen door de medische weteoacbap aangewend Eerst aan den nienwen tUd komt de er toe dat zÜ door het gebruik maken van den eeBVOndigjiten weg nanelyk langs de huid MU physlologiscte ontdekking gadaan beeft die na honderde proe emingen thsjii over dejtehBela wereld verbreidls en torwUl zif fii wetenscbapnallike kringen da hoogste belangsUUing wekï t flUieeM weldaad blijkt te iljn voor de un lennwVwalen lijdende mensóbheld Dew geneeiwij ü ulteCToy den door dan geweien OfBcier Y n QeiondbeU Dr Soman Welssmai te VUahofen en berwt op de on dervinding opgedaan In een Jarigo praktijk l oor t lniS v n het li 0M eM Ml per rtav worden d rto genhlkM uUtt n do r de linld onmiddellijk b estet medeaedeeld Met d M geaeeewyïe werden wOTkoUJk sohlttarende resoltataa y AiUM en sii maakte looveel opgang dat van een door de nitrinder gw T werkJe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorketnlng en neneilngbinnen karten tMd neds de Sle drak verschenen la Dit hoekje bertt niet aUeMW het gmtopiikliek verstaanbare verklaringen omtrent het we en der nieuwere theropto en de da rme4e eelftin wanhoiuKfl gevalJeu voikregen nitweiking maar ook vindt men daarm wetensohappolUke TerhandPlinaeii uit de nicdlBchB binden dieaau deze geneenwijie gewijd 2iin oamede afsohtift V ntal van eetuuBchrifton van hooggeiilaatBta geneeflknndigen ondar welke P HénlAre mé dr prerSMW aan rlBpolyklinlBkle Parijs ru8 Bougemont 10 Stelnflrelier mad dr prakHmrand oenieihesr aan krwkzlnnloBn flBatloht de Chsranton Sanltötsrath Dr Colin te Stetlin arDiBmann ntad tfr arroad arts telHHnm Dr ForsillBr aeneeihoer direoleur van hot hoipltaal ts Agen Qehelmratli Dr Ssherini kasteel Butenfala Bad Emi DtriBi med dr nenasBheor dlreotByr Hor D l ano thBrap6utlsohe tnrlDhtlsB voor iiniiwliMHi Pjlflja rus at Aonoré 334 Cofliul von Aiohsnbaoh med dr te Corfu Dr Busbaoh arroad arts de mnlti Oberitsbwil ifloM med dr to WsonBii Dr C BoBgevBl t La Farriers Eure lid vaa n ConiBll Otntral d bllfllM et da Sant In Frankrijk en vele anderen Aai allen wlerBennw e tel meer of tainder RMvedMn ta r Mn KeMawad Eennwselitlchaid lUden waarvan flekenteekenenzijn ohroBiiOlieho fdpllii tar hie io eli o fdDlInl bloftdandrana ireoteprlkksUitarheiil gelasBdhe d slapelooshald llohamttl kaonrast en onbshaglHIkotaisland verder alle leken die door beroerte gatreffen worden en nog UJden un do gtrotgon utfTM seoals verlanmlnaen osvermofleo let iprsken iware tongval moslslllk t U Wd itt rt 2ïLTÜiïSS iriwakking van heugen on tt slj dte reeda raidar gvnMtkdMlg lijn BlaatBBllllie iwakto variwokking van lehBugen os t all dn reeiui raiwr gsnMtnnug llni geweest eljn maar door de bekaide middelen aU onOiondtogMn kondwatorknpr el fttrlseeren stoomlooi of aertadëffV g i lng of luüring kwuwr kwMl govondoa en ten statte si die vreea cevwelenToar beroerte nwutoe redta hfthban wegeni Il aanhoudend angttlo voiloa rdMvlnfl hi bal hnfll lManfi N net dohallikeldi don voer do eegio drakkonoo pijn onder Rat veorhean wMag hi da ooroa hot vaa iluronda pIji behandell wrijven hebnen en ten slotte si die vreea cevoelen 1 TUI BoanwIIJderat versobljnoelen als zlah aanhoudend angttlg veoloa rdMvlnfl ta bal hnn WkharlHien on donker worden voer do oegaa drakkonoo pijn ondar hat veorhean van krtaDBltng In on hat ilapsn van handen an voeten Utn al dojso drto entMpMMii tui aoanw aU ook aan jonga maltlaa lljdenitB aan Meakinont en kraohtalooshaM ook ui gttonda lelfl ptraonen die veel met hst hoofd werken en geestelijke reactie willen vooxkoaieai wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te sohaflen hetwelk op unmg koatttoot en fr mlDTe loaden wordt door Amsterdnnii door SI CLEBAK A Co He 11 if e weg 42 Rotterdun F E mn SANTBN KOLFF Apotheker Korte Hoofsteag LUtrecht liOBRV A POBTOIf Ondegraohli blJ de Oaardbmg f SBL ïnBlelling la de l r frelMmnnn eoha € I HednUle bekroond Op de Jongste hvglenniBch medlelnale tentoenBie rljie toor do Medische JoriJ met do gil reren jsjg s Patent H Stollen iv Stit ictirC iniEBtrin luigStt nstiBMnü uicmnriuttt lUiMin Warnung Der grosse BrfelOt tl f lauiri Patent H SlMm erningw lt t Aniui m tohMtim werthloeen Jfachahmiinffen Mui kluft Miir uiatri iM Kharfen H SMB nar rim m dlriel adf A kIOki OttnlnjMaim k imn umtrUtitt fwH ntlHaMMdl mitttiltm S8 rrtlilUUn md Zat tm t Ift Baltenlandsch Overzicht Allerlei tegenatr dige gerochtfla doen bog de roode over het gerecht bg Santiago Het Tailigst gaat meOf als mea bet beschoawt ala e D weinig btidaideade Bchermataeliog Spaoje Igdt vreeselyk ouder de gevetgeo van den etr d Waoaeeer meu aagaat z gt de Temps c dat de oorlog oadaoks de bgoa Tolslageo werkloosheid ua reeds aan de Ver eenigde Stateo heelt gekost drie honderd zestig millioen doUarH dan kan men zich Toorstellen hoeveel milliardeo de stryd zal vordereot voor hg ttm einde is Spaoje kan door den treurigen financieelea toestand waariu bet land verkeerC oamogelyk de middelen verkrggen om den str d zoo lang vol te bonden Het moet moet met kracht en geweld trachten geld te maken Dit poogt het te doen Toor d n uitvoer van zilver te verbieden lo Spanje bagint net zil vergeld zoo achaarseb te worden dat reeds te Madrid bg het wisselen van papieren geld tegen zilver 5 pCt minder wordt u tbetaald Hst uilver acbgnt by groote hoeveelheden naar Marokko te worden gevoerdi m t bet donl op agio te peooleeren Pe nioiiter van fioanoiën wil na het uitvoeren van gemoot en ongemnnd zilver verbieden de moot te Madrid dagelgks eea millioen aan zilvergeld laan en als dit nog niet genoeg is zal ds Fransche mant voor bet slaan van Spaatisch geld in gebrnik wordeo genomen Om verder in bet dringend gebrek sbq fondsen te voorzien zal de Begeeriog aan de Gorts machtiging vragen om voor een milliard pesstaa obligatiën der Pepctaeele Schold uit te geven Hoe daarvoor echter de rente moet worden betaald blyft in Spanje steeds de vraag Woensdag is de Franscbe £ amer byeengekomen in baar uienwe gedaante en beeft uch dadelyk met de verkiezing van eeo voorzitter bezig gehouden Een heete stryd werd verwacht Tegenover den radicaal Briaaou stond Paul Descbanet als csndidaat der gemachtigde of goavero6menteele republikeinen Als afgevaardigde ruim 12 jaren geleden voor bet eerst gekozen en 41 jaar oud heeft bg zich bg meer dan een gelegenheid io de Kamer door kloeke houding ea degelyke adviezen daarbuiten door zyn geschriften en als medewerker van de DebatB € en de Temps ondencbeiden En nu by d stemming bleek dat 277 stemmen waren ait ebracbt op den beer De acbanel en 276 op Brisson Ëèn stem veracbil doi Te midden van groote opninding werden FEVILLETOX Het Leven te Baden Sen Russische Roman M Ook de 19de Februari moet uitgawitcht worden zooveel ala mogelijk is Ga est patriot ou on ae l est pas vMaar de vrijheid zal men mij teganvoeren Gelooft gij dan dat het volk die vrijheid boog achat ffBeproef maar eens het die te oatnemea viel Litwinof hem in de rede Comment oommez rous ca Monsieur fiuisterde de generaal Hatmirof zijn collega toe Waarover hebt gij het nog altyd vroeg de deft generaal die in dit gezelschap de rol vaa het vertroetelde kind scheen te spelen pNog altyd over het joarnaliameF Over de penneUkkera miasohion Sta mij toe u een geval mede te deeleo dat ik met zulk een penselikker beleefd heb t is prachtig I Iemand vertelde mij dat zeker dagbladsobrDver een paakffit op mij gemaakt had Ik tiet hem natuurlijk bij mij komen Men bracht hem bij m Hoe komt je er toe dagbladaohrijver zeide ik tot hem om aen paskwil op mij te maken F vHeeft miascbien het patriotiame je daartoe bewogen P Zeker antwoorfde bij mij Nu en het goud heb je zeker ook wel graag F zei ik hem rZeker antwoordde hq weder Daarop mgn wuarde Hoeren bracht k den knop van myn stok onder zijn neus ïln houd e daarvan ook myn engel F dat spreekt haast vanzelf bezwaren ingediend tegen den uitslag van deze verkiezingen en toen werd de qaaeatie aan het bnreaa der Kamer onderworpen Het resultaat was dat dit bureau de verkiezing nietig verklaarde Troowens Descbanel bsd reeds met bet oog op de protesten verklsard dat zyn waardigheid hem niet toeliet deze functie aan te nemen ook al mocht by tot Toojzittar worden geproclameerd En zoo volgde er gietereo eea nieuwe stemming De uitslag was dat tot voorzitter der Kamer verkozen werd Deschanel met 282 stemmen tegen 278 op Brisson Toen Desebanel den voorzitterszetel bezette werd hy mat langdurige toejuichingen begroet doch van de linkerzyde werd geroepen leve de republiek en naar Ie rechterzijde gekeerd dit U een voorzitter voor een staatsgreep hetgeen heftig protest uitlukte Terwyl Descbanel poogde zijne toespraak te begianen verdubbelde het schreeuwen van de aiterate linkerzyde Eindetyk kon Descbanel spreken maar bij ledeHf zinsnede werd hy door bet geschreeuw der linkerzyde gestoird Ziq naar links wendend stelde Descbanel toen vl or de orde van den dag vast te stellen voor de volgende vergadering waarop Burthaux riep ricbt o tot de recbterzyde Deaohanel verklaarde zijn voorzitterschap niet te willen aanvangen met bet reglement van orde toe te passaD wegens interruptie Het land leide hy zat oordeeten over bet gedrag van onze tegenstanders Descbsnel stelde daarop de volgende vergadering op Maandag waarna tiy zyo zetel verliet onder de toejoicbingen van bet centrum en de recbterzyde en onder bet boe boe geroep der linkerzyde Verspreide Berichten Spanje ea de Vereenigde Staten De correspondeot van de World f te Washington seint Het departement van marine had aan commodore Schley laat gegeven niet te trachten Santiago te namea nooh de forten tot zwygen te brengen Alleen in het geval Cervera a eskader beproefde te ontsnsppen zon Scblej bet aantasten maar eerst als bet m volte nee wsB en buiten do beacbnttiog van de batteryen Na bet mislukken van de beschieting van San Joan de Portorico is er bet departement van marine veel aan gelegen niet afdoende bombardementen die dan als nederlagen voor de Amerikanen worden oitgelegd te termyden Om deze reden gaf men Schley een eskader jrNeen daarvan met zeide hij r Kom zie het ding maar eeca ordgatelgk aan mijn band is immers schoon ivNean daar houd ik uiet van zei hy nogmaals kËo ik zooveel te meer maar natuurlek niet op mijn rug Begrgp je deze allegorie mijn achat tilk begrijp ze antwoordde hij Dus neem je m 1 vervolg in acht en wees heel zoet daar heb je een roebel ga nu beeo en bid voor m eiken morgen eu avond Daarop vdrtruk de dagblad schrijver De generaal begon luid te lachen en werd daarin door allen gevolgd met uitzondering van Irina die niet alleen niet lachte maar den spreker zeor ernstig aankeek De goedhartige generaal klopte Boris op den schouder Deze geheele geschiedenis heb je zuiver verzonnen mijn waardate Gij zoudt iemand mei den stok dreigen I Qg bezit immora aiet oeas een atok I C ett pnur faire rire ces dames Uit gekaoheren I Maar daarop komt het volatrekt niet aan Ik zeide dat wg terug moeten Begrijp mij na echter wel Ik bsn geen vyand van den vooruitgang maar al die universiteiten aeminarièn en volksscholeo die studenten popenzonen kleine ambtenaren al dat ongedierts tout ce fond du sac la pitite propriet pire jufl le protétaire de stem van den generaal werd meer teeder bijns zwak terwgl hij dit zeide voila ce qui m eiTraie Voor alles moet er stilatand plaats hebben I Hij to daarbij Litwinof weder zeer vriendelgk aan ffVergeet uiet dat niemand naar deze nieuwighadeu verlangt Wie ia er bijvoorbeeld gestald op the self government P Verlangt gg het dan F of gjj of gij Mes dames F Q be dat sterk genoeg wat voor een stryd met Cervera maar niet slerk genoeg om ook als hy er toe uitgetart werd het wapenfeit van Dewey na te volgen Toen Schley Dinsdagochtend ontdekte dat de Spanjaarden bezig waren de forten aaa den ingang der haven te berstailen begon by ze te besobieten om bun te beletten ermee voort te gaan Da beschieting duurde een uur De Spanjaarden schoten hevig terug en verlieten hun post niet ofdchoon de granaatscherven om hen heen spatten Over bet geheel was bet vuur der Spsansche balteryen van weinig uitwerking maar de Ameri kaanscbe hulpkruiser Harvard ex New York weid beschadigd Hetj kaïteel Morro werd door ds Amerikanen in puin geichoten Scbley trok zteb eerst terug nadat bet doel dat by zich gesteld had bereikt waa By dacht er niet aan zich den doortocht naar de haven te banen Het departement van marine zal geen ernatigen vlootaanval op Santiago laten doen voor ar een aterk eskader voor de baai is aamengetrokken Tegelyk zal dan de aanval van de landzyde gescbiedeo waarby de Amerikanen op den ateun rekenen van de opatandelingfiB die dagelyks met Sobley in verbinding treden Yolgsna een telegram uit Cap Haytien melden de tydingen nit Santiago de Cuba dat de toestand v n de bevolking van de stad snel slechter IS geworden ainda bet begin van de blokk 9 ea nu bgna wanhopig ia Te Cap Haytien verwacht men algemeen dat Santiago weldra in banden ran de Amerikanen zal vallen Volgens een telegram gisteroohteod te 10 uur aan het Evening JoarnaU afgezonden uit Le Gap Haitien was de Amerikaanache vloot opnieuw voor Santiago de Cuba verschenen Metï verwachtte weer een bombardement Naar nit New York aan de Tenpn wordt gemeld heeft bet adTiesjacbt Slms bet eenige achip dat getoige ia gewsest vaa bet gevecht bg Santiago gerapporteerd dat Schley besloot het vuur der forten uit te lokken ten einde zich te vergewiaeen van de ptaatiiog der verdekt opgestelde batt ryen Hy opende het vuur met 8 en 13 dnima kanonnen hetgeen beantwoord werd door de Cristobal Colon eu door de forten met Krnpp kanonneu van 10 en 12 duim Yerscheiden bommen ontploften boven de Jowa en drie kwamen neer ia de nabpeid van de New Orleans Na een half uur bielden de batteryen met schieten op De Colon en de batteryen aan den westalyken kant hielden het nog een twintig minaten vol Een begin van brand aan boord van de Colon werd snel gebluicht Geen enkel Amerikaanicb keeracht immers buitendien niet alleen a zelf maar tegelyk ona allen Op bet schoone gelaat van den generaal vertoonde zich ean achelmsche lach Waarom lieve vrienden zullen wg dan evenals ds haicn bij sprongen vooruit sneUen De democratie is u natuurlgk genegen zij bewierookt u en is bereid uwe plannen te bevorderen Doch die wierook gelijkt veel op een tweesngdend zwaard Dan is de oude orde van zaken tcch altijd beter met deze gaat men meer zeker Gij uoet aan het gepeupel niet toestaan zich veratandig te gedragen vertrouwt u liever aan de aristocratie b welke alleen kracht en waarheid ia waarachtig dat ia heter En wat don vooruitgang betreft ik heb er eigenlijk niets tegen Alleen blijft mij met uwe advocaten gezworenen kieabeambten van het lijf en raakt vooral niet nao de krijgstucht daarentegen moogt gij bruggen dijken en hospitalen bouwen en straten met gas verlichten zooveel gg maar wilt lyZij staken Petersburg aan alle vlor hoeken in brand dat noemen zij de echte vecrnitgang bromde de korzelige generaal t Schijnt mij toe dat gi tamolgk boos wordt merkte de sombere generaal op terwijl hij zich lui nitrekte mgns inziens aveo Orphée aux enfers le progrès a dit son dernier mot vGg zegt altijd ieta doms grinnikte de dame uit Arsamas Je ne auis jamaia plus sérieux Madame que quand je dit des hStlsea ifMonsieur Verdier hoeft diezelfde gemeenplaats re lB meermalen gebruikt merkte Irina balAuid op De la poigne et des femes I risp de sombere schip werd gedeerd en er werd geen mensch getroffen Volgens een door de Woild uit Portau Prince ontvangen telegram heeft het Ameriksauscbe smaldeel den aanval op de forten van Santiago hernieuwd op hetzelfde tydatip waarop 3000 opstandelingen de stad aanvielen Er werd een hevig en aanhoudend gevocht geleverd Volgens telegrammen nik Fort Antonio heeft bet departement van marine aan Sobley laten weten dat de Oregon de kmiaer New York en nog een andere kruiser met twee kolenschepen naar Santiago gezonden zullen worden Ëen telegram uit Tampa meldt dat bealiit bevestigd wordeo kan dat er nog geen geregelde Amerikaanache troepen naar Cnba vertrokken zyn Mea beveatigt officieel dat de transatlantische stoomboot Alphonso XIII zich ts Portorico bevindt na leiensmiddelen te hebben ontacbeept in verschillende havens van het eiland Het is dut onwaar dat dit schip genomen ia De regeering van het eiland Havana heeft vryatelling van rechten toegestaan voor alle schepen met levensmiddelen onverschillig van welke herkomst Voorts beeft ij credieten toegestaan om in den omtrek van Havana een streek te verkrygen waar voedingsmiddelen verboDwd worden in de hoop aldus mede te helpen tot oplossing van de vraag hoe do bevolking in het leven zal blgven B ndelgk heeft zg den uitVoer van suiker naar de Vereenigde Staten verltoden Het Amerikaanache Huis van Vertegenwoordigera heeft een gisterochtend ingediend wetsontwerp aangenomen strekkend om oorlogskredieten toe te stano tot een gezamenlyk bedrag vaa 17 845 000 met inbegrip vaa $ 10 millioen ten behoeve der marine In antwoord op eene do r een lid gestelde vraag verklaarde de voorzitter der commissie voor de fioanciëa dat de kosten van den oorlog ongeveer 600 millioen znllen bereiken ingeval de oorlog een jaar duurt DUITSCHLAND De redacteur Ziellnaki van de te Qrandenz veracbynende Gazeta Grndziadzkac dis zyn lezers had aangeraden altes at Prniaiacb was ala een peatziekte te schuwen ens ia door de rechtbank aldaar wegens grober Uofug tot een boete van 150 mark veroordeeld By een brand in een voorstad van Thorn WostPraiaeo zyn vyf meoicben in de vlam men omgekomen Ëen vrouw aprong nit een venater op atraat en werd zwsar gekwetst Men gelooft dat de brand opzettelyk geaticbt ia generaal de la poigne surtout de la poigne aurtout of om goed Ruasiach te aprekan toon do vuist maar altgd op een beleefde manier Och gij onverheterlgke schelm I viel de goedhartige generaal in ffMea dames luistert niet naar hem Hij zou geen mug kwaad doen Ilü vergenoegt er zich mede om harten te breken Neen Boris begon Ratmirof nadat hü met sgn vrouw een blik gewisseld had alle scherts ter zgde gij overdrijft De vooruitgang ia oen verachijnsol in hot maatschappelijk leven het is een aymptoom dat uiet uit het oog mag verloren worden Ka ja hernam de sombere geaeraal tcrwgt hg zijn voorhoofd fronate t Is immers bekend fdat gg altgd den staatsman wilt uithangen Volstrekt niet maar de waarheid moot baar recht bobben Boria bracht den vinger weder aan zijn bakkebaardsn Het maatschappelijk leven vervolgde Batmirof is bepaald van belang omdat het in de ontwikkeling van het volk om zoo te zeggen in het lot van het vaderland ValtJrien viel Boris ham verwijtend in de rode i il y a des dames iet Dat had ik van u niet verwacht Of wilt gij in een comité gekozea worden V De zittingen zijn Gods zij dank thans alle gesloten merkte de korzelige generaal aan en begon opnieuw zijn deux gendarmes ud beau dimanofao te neuriën Ratmirof bracht tgn baptisten zakdoek aan den neus on zwoeg trotsoh rwA vervolgd i