Goudsche Courant, zaterdag 4 juni 1898

algemeen waarbg hg bet t enwoordig ontwerp boiten rekening laat en tevens een lans breekt voor herhaUagionderwgi Uit Amsterdam Ook onze acbatterg zal bg de Inhaldigiagafeeaten bare diensteu verleenen 2000 man onder bsvel van kolonel Boellaard zullen bg den intocht en bg den bistoricben optocht medewerken om oor bet afzetten van den weg die door H M zal genomen worden te zorgen Ben deputatie van boofdconduotenra ontving gistermorgen van de directie der H IJ S de mededeeling dat het voornemen bestaat bonne traktementen met 10 pet te verhoogeo IndenTivoU Bohoawborg te Rotterdam nam Dinsdagavond W Rojaards afscheid van bet publiek met het voordragen van oude dichtwerken In de paoze werden hem bg monde fan den heer J De MeeBter namens rrieoden en bewonderaars in sympathieke bewoordiogen de gevoelens van het kunstminnend publiek Teriotkt en daarbg de volledige editie der werken vanVoodel overhandigd beneveui een enveloppe met bankpapier ter aankoop van meerdere boekwerken Over mioimom loou en maxi mam arbeidsduur in bestekken concessies enz in verband tot den maatichappelgken toestand is de titel eener brochure door W C J Pasitoors oitgegeven door bet centraal bestnur van den R K Volksbond ten betooge van het nut van een minimum loontarief eo een maximalen arbeidsdag De Opmerker achrgft deze week in een hoofdartikel o m De oproeping door Bargemeester en Wet bonders van Harliogen in de Leeaw Ct gedaan om sollicitanten te krggeu voor den betrekking ten kantore van den gemeeotearcbi teot eeo betrekking waarvoor voldoende bekeodheid mat het bouwvak en het teek uen verlangd wordt om als opzichter te kunnen foogeereu en waaraan eeu jaarwedde van f400 verbonden is deze oproeping 19 en te reobt door V io de N R Gt gesignaleerd Waaneer een dergelgk feit aan de bonwkondige wereld bekend wordt gemaakt dan is het alsof het geval op zich zelf st at en wordt al gauw gedacht dat toestanden aU waaruit het is voortgevloeid alleen in zeer achteraf gelegen provincieplaatsjea bestaan Wie echter hier en daar eena heeft roodgekekeo weet dat er nog heel wat fktHoenlgbe armoede tb het bouwvak wordt geleden ook daar waar men die eigenigk niet verwachten zou Het groots aanbod is oorzsak dat in de eerite plaats openbare besturen die de zuinig beid betrachten willen hun lager tecbnisch personeel loonen betalen die niets dan hongerloooeo zgo Wil menbewgien Wg kunnen die gemakketgk uit onze robriek Vacante betrekkingen bgeeobrengen Het g meentebe stnnr van Utrecht vroeg opzichters over het bouwen op een jaarwedde van f700 Het gemeeotebeitnur van Almeloo durfde zelfs eeu oproeping doen voor een ad unct directearc der gasfabriek op eeu jaarwedde vaa f 750 toch kreeg bet nog 57 solUoitanten Kort daar op Doodigde bet gemeentebestuur van aQravenhage de liefhebbers uit te dingen naar de betrekking van ladjunct inspecteur der bouw politiec op het vorstelyk traktement van f 800 Tezelfder tyd loofde het gemeenlebestaur van Alkmaar als jaarwedde voor ign opzichter c f600 uit Dit alles is zeker leerzaam Maar er zgu nog fraaiere staaltjes van wat gemeentebestoren hunne technici durven aanbieden De gemeente nke manier pleit voor leerpuuuu m auuu i wu m bmmbi bw i ISSe Sp rw ver j m f J T 1 T JT ZÜT BOtJDl 80TTÏ Di M liieire 11 3 S ll 3 tS 3 7 iM 4 81 I 1 7 S IS I U S 19 1 88 8 80 4 4 16 6 8 S IO O O U U A i M 11 I K D i M 8 19 8 14 10 7 I U ill7 Sl 8 88 IU7 11 31 e o V D A li T BK C H L viu Tem 8 14 9 07 10 19 10 87 18 00 18 10 18 88 8 80 8 17 4 S8 6 80 6 47 8 0B 8 66 S S6 door 10 171 rt o i i 11 14 I 8 37 6 37 I 7 10 10 S4K j W sioi sloS 10 SS 18 48 t oÓ ais 8 40 10 08 8 10 11 9 18 87 8 45 3 34 6 46 1 M8 10 86 10 4in t c S 8 80 9 88 10 60 103 616 8 66 1018 7 04 748 8 88 8 66 9 8 10 5 1 11 48 18 88 l 2t 8 08 8 50 6 04 6 88 4 7 89 5 10 61 1 11 Id eene gisterenavond gehouden vergadering van de Kiesveroeniging Maatsobappelgke Hervorming is besloten niet handelend op te treden bg da aanstaande verkiezing voor de Prov StRten n de leden geheel vrg te laten 7 10 886 9 0 ll SO 3 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 00 aio u lfl 0 18 61 8 7 1 1 86 w jAms W 4 9 65 U 84 U loUftoua 4 4 4 87 K ao M7 10 4 n 6S 10 6 U IO U 11 a 09 3 40 OosmoiïUi HoiioAMJï Tesschen nattDoale flocialieten eo interoationale lociaaldemocratea ie eergiatereo ia Praag hard gefoohten Sta locialiit werd doodelyk gewond In Boedapeel zalte eergisteren de etelliug Tan een haii io aan uonw in elkander yijfen Mitig werkloi werden onder het pnin bedolten Eén werd dood yf zwaar en drie ëndertig licht gewond te Toorschyo gebaald TüEUJll De tweede secretarie van het Rnsainch gezantschap te Kooilantinopel Kroepenski wandelde eergisteren in de groote straat te Fera Een dronken Tark viel hem lastig de Ens gaf den aanvaller een slag met zgu wandelstok De man liet zich niet afschrikken maar herbaalde den aanval Kawassen van ons gezant cbap en het Roasiscbe achoten echter joiat bytgda toe OTermaoden den Tork en leverden hem aan de politie over Feankbuk Als de Sièote waarheid spreekt is er door een aantal generaals en ridders van het legioen van eer beraadelaagd over maatregelen togen Ksterhazj die als achry er van den bekenden ChUnenbrief lich een verklaarbare antipathie verworven heelt j met het oog op de po itieke verhoodingen werd echter besloten niet tegen Esterhazy op te treden hoe verachtelp zgne boodiag ook is BINNENLAND De Kerste Kamer ii TOOTDemöns na afdosning dece week van de leeoiogwet en enkele andere aaohangige welaontwerpeo Diteeo te gaan tot het laatst van deze maand Naat wg veroemen tnoet than roorbereidworden eene algemeene wgiigiog van het binneolandsoh telegraaftariei die voor telegrammen boren eeo zeker woordental eeoe belangrgke prÖRverlaging ken ten gevolge hebben Daar de meeste perttelegrammen dat woordentalovertrefifen son deze categorie dos vanself doordezen maatregel gebaat syn zooder dat er eobijzonder tarief voor peritelegrammsn zonworden ingevoerd Men veroeemt det door d Rotterdamsche Ltoyd te Rotterdam aan de Kouinkiyke MaatBcbappg De Schelde te Ylitiingeo de boaw ia opgedragen van eeu nieow maitstoomachip beitemd voor haren dienit op Java Ook door de Maatschappy Nederland te Ameterdam is aan de MaatBchappg De Schelde de boaw van een nieuw stoomsobip voor haraa maildienst op Java opgedragen In de cYragen des Tyds bespreekt dr J Th Moaton in een reeda in Maart van dit jaar geacbrefen opstel het ontfferp op den teerplioht waarTan hg de voor en uadeelea in het licbt telt De BcbrÜTer wgat o a op de i i te veel omvattende taak die de Bchoolopziener Tolgena het ontwerp zul krygen op de kosten verbonden aan het oitbreiden der klateon ten gevolge van het uitbreiden van den leerplioht tot het dertiende jaar enz De heer Montoo ia een voorstander van dun leerplicht hoewel bg niet meer meent zooals hg vroeger wal deed dat leerplkht een teer voorname factor il tot vermindering van da bevolking der ge vangeniaaen Q uda 8 Moordrecht door 7 3 NieuwerVerk 7 Cpelle ♦ B t rd m B SO 1 Bouda Ïeveahuiien Moerkapelle ZoetermeerZegwasrd Voorburg H e sHage Voorbarg ZoeUrmeer Zegwaerd ZeveabuUsn Moerkspelle 8 84 7 1 7 88 t S8 6 8 7 3 8 80 S 88 5 48 03 uoada Oudow Woerd rilrimbi Woerden 6 49 S 6S 8 08 Wg willen tevens hier vergelden een uitgaafje van de Maatsobappg tot Nut van t Algemeen over cLeerplicht geschreven door mr H Pb de Kanter die op pupnlaire begrgpelyke manier pleit voor leerplicht in bet Ferwerderadeel betaalt baar architect c excnaez du pen 1600 de gemeente Marum haar opzichter c 1150 per jaar Maar deze laatste krggt i pet der uitbestede werken op den koop toe De gemeente OosteUogwerf riep opzichtera op om f 14 per week te verdienen De hoofdstad des rgks Amsterdam wilde niet achterbtgveo en atelde de gelegenheid open om naar de betrekking van teekenaai klerk c op een jaarwedde van f500 te sollioiteeren Te Groiida werd een opzichter gevraagd die met f400 per jaar sou worden gehonoreerd Deze bgzonderheden ontleenen wg aan het bfgin vau onzen jaargaog 1896 Wy zouden zoo wij ook het verdere gedeelte van dien jaargang en eenige andere uit den laatsten tgd hadden nagesnoffeld kolommen met verdere opgaveo van boogerlooneu hebben kannen vullen Voor onze lezers zou dit zeker een Camelyk vervelende lectaur zgu geweest wie lust eo tyd heeft kan de verzameling naar welgevallen uitbreiden Wat wg gaven zoo voor de baud weg ia echter reeeds genoeg om te doen zien dat gemeentebesturen groot en klein er steeds op nit zgo om hunne tecbniscben ambtenaren althans de lagere loonen te geren waarvoor zelfs een gezeten werkman den neus zoo ophalen Wg zga wel zeker dat op al de oproepingen die wg hierboven vermeldde tal van sollicitanten zich hebben aangemeld Men behoert maar een eeuigszios getrouw conrantlezer te zgn om dienaangaanden de minste twgfel te kneateren Van een protest der minimum lgdera hebben wg nooit iete vernomen Ziet men de werklieden zich tegenwoordig vereenigeo om te trachten een menschwaardig bestaau te verbrggen de opztchtersteeke naars hebben zich dusverre met nalatigheid in hou lot geschikt De bonwkandige vereenigingen verdiept in allerlei qoaestiee van kunst Bchtteo bet beneden zich de belangen der opzichters teekenaars te behartig □ Het is te hopen dat de onlangs opgerichte Tecbnisct VakvereeoigiuK althans eenig zina zal goedmaken wat anderen zoo lang vertoimd hebben Deu 14den Jali 8 s zal de heer B van Hasselt gedelegeerd lid bg den raad van admiuistratie bij deHoll Spoor weg Maat tobi y den dag herdenken waarop hg voor 25 jaren in betrekking bg de Maaticbappg trad Het personeel dier Maatschappij besloot zyo bef eeo cadeau te geven en hiervoor werd eeo iuschryviug geoppod waardoor een flink kapitaal byeengebraoüt werd De heer Van Hasselt echter heeft gemenod dit cadeau uiet rechtstreeks te mogen aanvaarden doch uit lympathie voor het corps het ook niet te verwerpen Hg heeft daarom door eeu bgdrsge het cadeau verdabbeld en bet kapitaal nu beschikbaar gesteld voor een op te richten fonds tot oudereteooing van weduwen en weezen van spoorweg ambtenaren en beambten Don 15en Juni zeilen 90 100 Nederlaodsche gasfabrikaoten gezamenlyk eeo excursie reie maken naar Loodeu vau uit Vlissin gen met de dagboot Ala plaats van samenkomst is aangewezen Utrecht Het kunstlievend publiek dat het vorige seizoen zoozeer in verrukking werd gebracht door het muzikaal talect vao den gevierden bariton Lunardi zal ongetwgfeld met belangstelling hel vo gende reroemeu Wel verre van in te sluimeren na het be haalde succes tracht de Hr Lunardi zgn dramatisch talent oog rooveel mogelgk te ontwikkelen Te dien einde beeft de Directeu van den Ita Opera hem voorgesteld aan den Heer Lbérie professeur de chant aan het Consertatoire te Parys 7J9 8 SB Na eenige aoditiën schreef deze over hem üe jeune artiste posaède des qoalifés rares pour Ie theatre voix prestance cfaaleur eommnnicative etc enfin je Ie crois appaler un grand aveuir Il me parelt travaillenr ek par eonaé uent acquerrera dans in braf delai les qnelques ligne i qui séparent Ie ebanteur propremsnt dit dn grand artiste J apprenda qu il est réengsgé en Hollands Taot mienx pour Ini et pour les Hollandais Ceux ci doivent ons être reconnaissaota cher monsieur d avoir po leur cooserver on artiste de la valear da Mr Lunardi Croyez cber monsieur de Bondt a mes sentiments les meilleurs Paul LHéaiE Bg dezen begaafden artist studeert Lunardi thans bepaalde rollen o a de Hamlet ten einde aan zyn voordracht en het gebruik van zgn praotitigen stem die beschavibg en dies adel te geveo die den volmaakten artist kenmerken Gemengde Berichten VoIgeoB de officieete statistiek zgn aan ioflaenza vau 1890 1896 in Pruisen meer dan 60 000 pernonen overleden de meeitflu in 1892 15911 n 1893 10403 in de volgende jaren daalden de cgfers tot 7336 6509 en 3559 Van een dame die gisteravond op reis van Roseodaat naar s Gravenhage waar zi woont aso het station Delftscbe Poort te Rotterdam uitstapte om een zuster te bezoeken werd aan dat station uit de coopé haar mantel gestolen Toen gistermorgen de dagboot Duitschtand de haren te Vlissiogen zon verlaten sprong eeo Ëngelsch officier die zgn broeder aan boord gebracht had te water om te voorkomen de reis te moeten meemaken In minder dan geen tgd wae een boot gestreken en met behulp van een der sloepen van dflo io de bniteuhaven liggenden afhaalkotter werd de stoote springer opgepikt De gemeente Amsterdam heeft in barso dienst moer dan 500 ambtenaren hoogleeraren leeraren onderwyzers politieambte oareu brandweermannen straatreinigers kier ken telefoonjuffrouwou vraterleidingleggers enz enz Dow den commies M te Roosendaal wrrd eergisteren geconstateerd eeu uitslag van zeven takken suiker alk van 100 EG in strgd met de wet uit de kaudyfabriek Java De eigenaar der fabriek verbeurt daardoor eeoe boete van 10 maal het bedrag van den accyns zgnde f 1890 en de suiker Ook de Antwerpsche schntterg gaat een epeciasi wielryderskorps oprichten Er zijn reeds 25 liefhebbers met een kader van 12 onderofficieren en officieren De Matin merkt hierby op dat de schutterij om volledig te zgo ook een korps automobilisten moet creSeren en een korps mariniers Hoe gevaarlgk het ia voor kinderen wanneer deseo een bestraffing hebben verdiend om het hoofd te slaan is te Utrecht weder gebleken Daar bad namelgk een omstreeks 12 jariga knsap zich aan een kleine oneerlykbeid sobnldig gemaakt waarvoor by zooals de vader terecht meende eeoe bestraffiog had verdiend Deze bestond in een paar glagen om het hoofd die evenwel barder schynen aangekomen te zgn dan wel zal zgn bedoeld daar de knaap van af dat tgdstip aan het eene oor doof ia 11 87 l l De beer Th K uit Londen kwam gisteren te Amsterdam ptastsan bespreken voor een det tribnnea waar de optocht bg de Inhnldigiogifeesten voorbgkomt Hij zeide tof den heer Dndok de Wit die over deze plaatsen te beschikken heeft Schrap n op een der eerste rgen maar eenige plaatBsn door Deze voldeed hieraan gaarne en vgf met een kruisje doorhalende merkte hg op da s honderd golden Ga uw gang maar antwoordde de heer K De heer De Wit schrapte door en toen hij een twintigtal kad keek hg zgu bezoeker eens aan waarop een toe maarl volgde Toen de rg vol was en 75 plaatsen ten bedrage van f 1500 waren besproken zei de heer K Nu de volgende rg Met eeu vrooïyk gezicht merkte de beer De Wit nog 75 plaatsen waarna de heer K drie lapjes van f 1 00 neerlegde om te betalen en verdween Wie onzer lexers beeft er dat sommetje voor over Ta huar gedurende de 4 feestdagen in een net gemeubileerd heerenhnia op e o der hoofdgrachten van Amsterdam 6 a 8 kamers met ontbgt ad f2000 Op 27 Mei is te Venray Oirle Limbura feitelgke aanranding der eerbaarheid gepleegd tegen de 11 jarige Maria Elizabeth van Leypziob door een baar onbekend man tusschen 20 eo 30 jaren ner gekleed met grgze broek eo zwarte jas by zich dragende een zak waarin iets was geborgen hü had eeo knevel De Officier van Jastit e te R termond verzoekt dezen verdachte op te sporen aan te houden en voor hem te geleiden Nogal sensatie verwekte ten stadhuize te Amsterdam een niet alledaagscb geval Sen paartje hetwelk zich in den echtelyken staat wilde begeven kwam naar het Prinsenhof gereden maar voor den ambtenaar van den burgerlyken stand gekomen weigerde de brnidegom bet jaiste antwoord te geven op de hem door dien ambtenaar gedane geb uikelyke vragen Hy zocht allerlei oitvlacbten en het gevolg was dat bïj met dn familie onverrichter zake moest vertrekken Eeu 71 jari ïe man uit Bruinisse is naar de gevangenis te ZIerikzee overgebracht Bg wordt verdacht vao verschillende diefstallen Deze grgsaard staat zeer ongunstig bekend Nog onlangs heeft bg e 4n jaar gevangenisstraf ondergaan wegens diefstal Du jugtitie te Maastricht heeft tich naar Vaals begeven waar eeu doodslag hneft plaats gehad ouder de volgende omstandigbedeu Twee landbouwers i en N kregen om eeue nietige zaak twist die zoo boog liep dat N aan 3 met een schop een slag op het achterhoofd toebracht tengevolge waarvan deze io een veracn gegraven pot viel Tneu men hem er uithaalde was hy dood Bg de lykschoowing werd een brenk van de ruggegraat geconstateerd De verslagene was 64 jaar ond eu ongehuwd De laatste is gevankelgk naar Maastricht overgebracht Eergisteren werd een 7 jarig meit je door hare moeder onder Hof van Delft om een boodschap uitgezonden Het kind keerde echter niet terng Gibtermorgeo 7 nur is door de politie te Delft het Igk van het ongelukkige kind nit de vaart aan de Büiteuwatereloot opgehaald STADSNIEUWS GOUDA 3 Juni 1898 Naar wg vernemen zyo door nejaffrouw Aagje de Jong weduwe van den heer Willem van t Riet alhier na eeoe ongesteldheid van alechta weinige uren op 28 Mei j l overleden o a gemaakt de navolgende legateo als ƒ 4000 1500 500 500 500 500 500 aan de Nederl Herv Gemeente hare onroerende goederen aan den Fin weelensingel alhier aan de Diaconie der Nederl Herv Gemeente der Werkinrichting tot wering 500 600 500 der bedelarg bet Vereeoigd Wees eu Aelmoezeniershoia het Bestedelinghuis de afdeeling Gouda van het Roode Krois het Roomsoh Katholiek ArmbeBtunr het Armbestuur der OndB omKh Eatb Kerk ook wel genaamd Biaschoppeiyke Clorezg de Diaconie der Erang Lath Gemeente de Diaconie der Remooatrantsche Gemeente en het Armbestuur der laraëlitisobe Gemeente In de Kuta Spaarbauk alhier werd gedurende de maand Mei 1898 ingelegd 1 13359 48 terngbelaa d f 19882 52 Oisteravond te ongeveer 7 uur geraakte de 10 jariga v W in de Kattensingel te water Door de loegeschoten hulp gelukte het den drenkeling te redden Op de Nieawe Haven geraakte hy hel uitgaan der schoot hedenmorgen om 12 uur eeu knaap te water die na op het drooge gebracht se ago door zyo schoolkameraden naar buis werd gebracht MooRDBECHT Aao het postkantoor alhier en de daaronder resaorteereode hnlpkaotoren werd gedurende de maand Mei 1898 in de Rgkspostspaarbank ingelegd f 1096 41 terugbetaald f 1147 65 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het oummer 151 Capblt k op den ÏJsbl Door den Raad der gemeente is aan den heer P J de Kenter electro tbecbnisoh ingenieur voorloopige concessie verleend voor het oitwerken van plaanen om die gemeente electriach te verlichten Laatste Berichten Men Reiot ons nit Rotterdam De 100000 der Staatsloterg is to Rotterdam gevalleo op No 12430 bg de collectenr Wolfsbergen uitgegeven in 2 5 2 10 10 20 ATJEH Uit Batavia seint men cOh colonne Van Hentsz bestaande nit bet tweede derde en veertiende batatjoo infanterie benevens de cavalerie artillerie eu genie in van Segli afgemarcheerd Het tweede bataljon vormt de reserve eo bljjft danr Men verwacht veel tegenstand Nog heden wordt een treff n tegemoet gezien Zooal bekend is is Sagti de naam van onze nederzetting in het Pedirsche aan de noordknit nabg Pedirhoofd Nabg de beutiug Segli zgn tot verblgf van de troepen barakken gabonwd Een vorige expeditie heeft den oomiddellyken omtrek van de benting Gigben enz van vyaodeu gesniverd Volgens de laatste berichten bevonden zich de vgand lijke benden echter nog slechts op 2 nnr afstand van Segli zoodat gelgk bet telegram meldt een treffen niet laog op zich kan laten wachten De Deli Ct van den 30ti April meldt Te Roemab Kloang Koog had eergisteren morgen een row gepaard met moord plaats To n de admiuislrateor maatregelen genomen had om op die onderneming een oienwen hoofdiandil aan te atetlen en te instsUeeren scheen de koeliebevolkiog d larmede met ingenomeo te wezen en brak er een gewelddadig verzet lo Om half zes morgens zou de nieawe t indÜ zyne fiinct ëo aanvaarden doch plotaeling kwamen alle Chioeeache koelies ten getale van 350 opdag u overfieleo den nieuwen tandil eti sloegen hem met stokken dojd terwyizgne drie volgelingen die hy had meegebracht allen zoo zwvar geslagen werden dat ze nu in bet hospitaal te Rimboen verpleegd moeten worden Na dit feit gepirteffd te hebben drosten alle koelies eii gingen dan weg op naar Medao Voor eu na bleven echter eeuigen achter zoodat 139 man alhier aankwamen Een elftal hnnuer zgn gearresteerd Op aanwyzing fan den mede naar Medan opgekomen admioistrateor De overige zgn iu diverse gedehs gehuisvest en worden in het oog gebonden Op de onderneming Titian Oerat inSordang bad Woensdag 11 mede eenige beweging onder de koelies plaats De aanleiding was ook hier het benoemen van een nieuwen hoofdtaodil waarmede ze niet wilden werken Des avonds verzamelden zich alle koelies en wiideu deu tandil aaovalleo De administrateur vergezeld van syu broeder ter hulp toesoellende werd ook bedreigd met parangs en tjangkols Den tandil werden eenige kwetsuren toegebracht doch gelukkig arriveerden eenige ewapende politieoppaseers vau Perhaoengap die erger voorvallen voorkwamen en aan wie bet gelakte do voornaamste belhamels te arresteereo Iu het Iud Mil Tydaohrift komt eeu artikel voor over het gebalta van den inlandsohen soldaat De scbryver eeo troepen officier gelooft dat het heel wat beter son zgu wanneer men Kromo eeoe uniform gaf iu overeenstemming met zyn nationale kleederdracbt wanneer men de hem in t bloed zittende beleefdheid dienstbaar maakti aan de krygstncht in stede van een brntalen kerel van hem te maken wanneer man zgu buitangewonen aanleg voor den guerillakryg wist te ontwikkelen eo hem met t oog daarop soo licht BBOgelgk uitroitte eo bawapefida wanneer z men van zyn neiging voor en handigheid in bat banteereo van bet blanke wapen partg wist te trekken en wanneer men ten slotte zgn doodsverachting zoo hoog mogelyk opvoerde Maar daarvoor véfi officieren noodig in staat om den inlander te begrgpeu hem te leiden eu bovenal om hem achting en vertrouwen in te boezemen En die leidt men niet in Europa op dit kan alleen iu ïndi zelf geschieden te midden van de inlandacbe bevolking VERSCHEIDENHEID Een advocaat beweegt door zijn pleitrede ten gunste van eeo zakkenroller pnbliek en rechters tot tranen Zelfs beklaagde ziet men zich de ougen afwiaschen Geroerd verlustigt pleiter zich over dit schouwspel tot hg eensklaps iu zyn zak tastend verschrikt uitroept sWet drommels daar gebruikt de kerel myn zakdoek De val van den groothertog van Laiemburg tengevolge waarvan bg z cb aan den rechterbenp beteerde scbynt erger geweest te agn dan men aaovankelyk vermoedde Er doen zich verschillende complicaties voor die zoo ernstig zyo dat men voor zyo leven vreest De groothertog lijdt hevige pyoen doch mat betoog op zyn boogen leeftyd de vorst is 81 jaar oud durven de geneesfaeeren niet tot eeo operatie overgaan Groothertog Adolf werd 24 Joli 1817 geboren en werd na het over yden van Koning WiUsm UI dieos opvolger in Luzemborg Terwyl eenige werklieden bezig waren ÏU een tannel hy Luzern kwam een trein onverwacht binnueustroomon Zeven man werden gedood en drie ernstig gewond Oode boeken Te Londen is de boekery verkocht welke graaf van Asbburnbam 20 jaar geleden beeft nagelaten en die hoogst zeldzame oude werken bevat De 4075 nms hebben 7 ton gou s opgebracht Een werk van 1C53 over bet visscben dat hg de eerste uitgaaf Ijt schilling kostte eo door lord Ashbarnbam voor 100 pd at gekocht was ging uu voor 800 pd st in andere handen over Het elfde deel van de Japaosche statistiek loopende over het jaar 1895 geeft ons de volgende inlichtingen Japao telde 42 270 620 zielen er werden er 1 346 427 gaboreo en 852 322 stierven Er worden veel hnwelykeo gesloten iu Japao maar de echtscheidingen zgn ook tairyk ïa 95 telde meu er 110 838 op 305 633 huweIgkeu dus bgna 1 op 3 Voor 12 672 gemeenten ztjn er io Japan 24 046 lagere scholen met eeu personeel van 63 035 onderwyzers en 3 001 071 leerlingen De dokters zgu er zeer tairgk 43 190 doch verdieueu genoeg om te leren De stryd om bet bestaan is er anders vrg moeilgk Het gemiddelde salaris per dag is voor timmerlieden 80 cent voor kleermakers 75 voor myowerkers 85 voor drnkkers 70 cent Dagloonersop hst Irud verdienen niet meer dan f 60 per jaar Het spoorwegnet io Japan ia 4500 Km lang waarvan 1275 aan den Staat en 3225 ssD maatscbappgen behooreo Het staande leger telt 260 000 man Opraerkelgk is dat de gezondheidstoestand in dat leger gunstiger is dan die van verscheidene Eeropeesche legers Van 1888 1894 telde men slechts 5 8 sterfgavallea op 1000 man tegen in Frankrgk 6 6 iu Italië 7 5 eu in Engeland 10 6 SöT Staats loterij 6e Klawe ïrskklng van Vtijrlag 3 Juni No 18430 100 000 No 3581 ƒ aOOO No 1418 19143 en 20863 ieder 1000 No 664 1818 2661 5186 5383 6636 14987 17948 en 19132 ieder 400 No 2006 2910 4268 6371 7047 10784 11668 en 19214 ied r 200 No 1293 2622 4645 4841 6721 7214 7851 8847 11841 12778 181 9 13813 1 i700 18189 n 206S2 ieder ƒ 100 Prijzen van 70 88 2672 8086 7470 10662 13896 16198 18198 85 2881 6199 7474 10878 18817 10834 18361 119 2866 6288 7662 10302 13384 16239 18879 369 2900 5287 7613 10866 13474 16246 18400 4 6 2952 6406 7308 11018 13469 16331 18410 677 3041 6446 7976 11087 18604 16377 18423 684 3069 6768 8269 11106 1377 16 53 18177 810 8886 5807 8366 11122 13812 16763 18622 867 3999 5917 8283 11262 18849 16782 I861I 909 3 14 6006 8316 11873 13982 16788 18816 981 3838 6113 8342 11289 14117 16803 18718 982 3913 6104 8389 11367 14124 16D20 H744 1098 3657 6168 8472 11678 14269 1692 i 18955 1284 3793 6172 8626 11610 14286 16950 19032 13S7 3822 6243 8608 11700 14451 16958 19285 1893 8938 8866 8 70 11763 14693 17067 19243 1498 3967 6296 8784 11880 14693 17129 19881 1580 4102 6806 8918 11846 14694 17178 19375 1684 4116 6330 8901 11886 14785 17204 19480 1668 4126 8848 9188 11908 14947 17 86 19497 1686 4176 361 9230 11151 16078 17149 19610 1984 4830 6380 9246 11246 16080 1746S 19797 2018 4238 64 7 9408 18351 16109 17467 198 4 9036 4167 6489 9407 12881 16157 17499 19966 8048 4 75 619 9438 19828 16394 17635 80086 2073 4406 6638 9513 1S 63 16485 17889 80017 8184 4660 671 700 13012 16611 17892 20270 2251 4 61 717 9818 13184 15672 17931 90593 2339 4771 80S 9908 133 7 11981 17960 20726 2407 4862 6 61 10099 13133 16988 18010 20788 2485 4868 741410317 13178 16022 18088 20886 2360 5080 6e Klaase llo Mat No 1158 m I H68 70 No 17760 m z 11760 70 NIEUWE ZENDING met GOUD beliroonde DËENSCHEl Glacé Haiidsclioeneii voor DAMES en BEËRËN A van OS Az Md Taillenr KleiwoK E 73 73o GOUDA Teleuhoon Mo 3t Beurs van Amsterdam Vrkn slotkrs 8 6Vll 86 98 98 96 100 Vl 86 83 84 ♦ V 17Vi 17 64 96 B6V 97 V 2V 108 421 42 76 211 36 104 96 36Vi lOOVs 100 100 Vb 2 686 468 100 43 lOO i 204 1487 148 i 69 101 98 180 96 96V 80 28 117 113 106 198 11 9 100 54 58 5 i 160 99 76 z 101 100 2 JUNI NeuilBliliD Oert Ned W S 2 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOiB Ooi Oeudl 1881 88 4 Italië losohrgving 1868 81 6 1868 6 papier OosTENit Obl in dito in zilrer 1868 6 PoBTooiL Obl met ooupon 8 dito ticket 8 B OSUHD Obl Bianeul 1894 4 dito Geoona 1880 4 dito bij Botlis 1889 4 dito bg Hope 1839 90 4 ditoingond leon 1888 6 dito dito dito 1884 5 SpiNJB Perp t Bohuld 1881 4 TusiEU Oepr Conr leeo 1890 4 ree leeniug aorie O Gec Ie niog aorie G ZuidApi Eip Y obl 1898 5 Müiioo Obl Buit Soil 1890 6 VENBïUBt Obl 4onliep 1881 AMM BiiDill übliïBtion 1896 3 RoTTHDAll 9tFd leen 1894 8 Ned N Air Haudelav aand Areadab Tab Mij Certificaten DaliMaatiehappij dito Arn Hypotlieekb pandbr 4 Cult lig der Vorateul aaud a Ur Hynotheekb pandbr 3 Nederlamiache bank aaiid Ned Hundalmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 ïett Hypotbeekb pandbr 3 i L tr Hypotheekb dito 31 OolTM Ooal Hong bank and BusL Hypotjioekbank pandb 4 i Aheeixa Kqut hypoth paudb 5 Maiw h a Pr Lieu oert 6 NlD Heli IJ 3poorw Mij aand My tot Eipl St Spv aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Atr Spin aand dito dito dito 1891 dUa 5 lnLlESpoor l l887 89 A Eobl S Zutd ltal Spirniij A H obl 8 PoLRN Waraohau Weenen aand 4 Emi Gr Buae 12 laVi ii i 101 49 1027 11 14 1 74 11 49 106 108 1001 101 117 185 38V Ahebixa Cent Pao Sp Mü obl 6 Ohio k Vortb W pr C v aand dito dito n n St Peter obl 7 Denverh Bio Gr Spm rert v a Illiuoia Central obl iu goud 4 LouiBV b Naahriilit Cort v tumd Meiico N Spvr My Ie hyp o Miaa Kanaaa v 4pot pref aand N York Ontaaioli Weet aand dito Penn Ohio oblig Oregon Calif 1 e hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hooft ijn oblig 6 dito dito Line Col la hyp O 5 Canada Onn Soutli Cort r aand Vl O BBll iNa loh d e O Amaterd Omnibua My aand Botlerd Tramwog Maate aand Ned Stad Amaierdam aaud 3 Stad Bottordam aan 3 BILSIB Stad Antwerpen 18S7 2Vi Stad Bruaael 1888 8 HONO Theiia Uegullr ieaeilich 4 OoSTENB Staataleening 1860 6 K K Ooal B Cr 1880 3 Sfanii Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver liet H p Spobl oort H E O Xi A AC B Henneberg Zijde alleen eeht als zü direct wordt betrokken oit de fabriek Zwart Wit en Gekleurd van 35 ets tot f 14 66 per Meter Glad Gestreept Gernit Gewerkt Damast etc circa 240 Versoh qnaliteiten en 2000 rersch kleuren desain etc Vrij van port en rechten in huis STALEN per omgaande Dubbel prie rt naar Zwitserland G HesDebergs Zijde rérieken K en l fltfl mKwmM