Goudsche Courant, maandag 6 juni 1898

Maandag 6 Juni 1898 37ste Jaargang No 7597 MieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No Zf ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg meer 10 Genten Üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiëu tot 1 uur des midd Telefoon No Zt De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlyke Nommers VIJF CENTEN Genrig en Onschadel k Zulverinirs ret tegen branderigheid klier achtige aangeziehta en andere liehaame roven en wonden strakheid en Mtekingen bij rerzweringen winterhanden en voeten bij schurft y dauworm em Zuivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos ADVERTENTIEN Beden orerleed tot ons leedwezen te Gouda de Heer W FURRER die bg ona als Depóthouder in betrekking waa en ons steedi eeriyW troaw en met den meesten gver heeft gediend zoodat zgn nagedachtenis bg ons steeds in herinnering zal blgren J P COMMELIN Co Azgni abrikanten ütrêcht 31 Mei 1898 Het Depot te Gouda zal door de Weduwe met behulp van kaar Zoon op dezelfde wijge worden VOOrtgestet en wij hevelen haar beleefdelijk on onze geachtte begunstigers rnet het voUte vertrouwen aan HAAR TAND NAGEL en KNEVELBORSTELS worden steeds op garantie verkocht alsmede een ruime sorteeriug KAMMEN b H P VAN W1JN64ARDËN Coiffeur Kleiweff Gouda Mevrouw E ttCUTEB Re entesselaan 132 s Graveohage VUAAGT tewtond een fitnke fatBoenHJke WERKMEID die met de wasch kan omgaan Voor 25 GentQD letet ik oen Liter BRANDSPIBITUS im prima qnaliteit ea geef dsarby Cadeau een epeciaal daarvoor vervaardigde WijMCOM van wit glas waarop geplaatst Brand piritis prima qnaliteit J A OIJE KLEIWEÖ No 2 GOUDA Konin HJke UacMnale Fabriek DE HONIQBLOBMt van H I van Schalk Co gereatigd te Oravenhage Ueppierttraat en 0 naby de Regentesaelaan ran Z M den KONING van BELGIË Indien gH hoeatl gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorat Honig Eitract 2 ELI A lsTTIIB FLACONS van 40 Cta tO Cts en 1 rerkrggbaar hj Firma WOLFF Co Westhaven iOS Gouda E H VJN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrteht J C RATELAND Boskoop B V WIJK Oudmalrr M KOLKMAN Waddinxveen VAN Blommestein s Iimkt IS pro fontien indelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELOOORN HOLIAND LEVERING LEVENSMIDDELEN De GABNIZOENS COMMANDANT te Gouda zal op WOENSDAG 15 JUNI 1898 des middaga te twaalf ure te zgnen bnreele in de Kazerne op de Varkensmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden de levering van ongeveer 320 H L AARDAPPELEN beuoodigd voor de Soldaten menages in het garnizoen Qouda gedurende het tijdvak 16 Juli 1 November 1898 De voorwaarden van levering van II October 1897 VIb Aid No 90 zgn tegen den prga van twintig cent per exemplaar verkrggbaar bg de Firma de GËBB0EDEB8 vak CLEËF te m Oravenhage Gouda den 3 Jnni 1898 De Majoor Garnizoens Commandant voornoemd VAS DB VELDE Pr jstr9 kldiig 23Jum 500 000 Mark aU hoofdprijo in het f etukkigst geval biedt de nieuwite groote Oeldverlotlng die door de Hooge Regeeriog van Hamburg goedgekeurd ea gewaarborgd i De Toordeetigfl inrïohtiDg vaa het aieuwe plan bestaat daarin dat ia den loop rait slechts WAisigemaaiideD in 7 verlotingen van 118 000 loten 59 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter volledig beBliaaiDl zulleD komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventaeel 500 000 ntark 1 prijs prijs i prijs prijzen 1 prijs 1 prijs 1 prijs prijs prijzOD 1 prijs l prijs bij uitaeraendbeid euhter s M 300 000 a M 200 000 M 100 01 0 M 75 000 70 000 66 000 60 000 51 000 60 000 40 000 80 000 2 prijzen a M 20 000 26 prijzen ÜM 10 000 66 prijzen ÜM 6 000 106 prijzen il M 8 000 ÜM aM ÜM aM iiM aM i U 206 prijzen a M 2 000 812 prijzen u M 1 000 ISIS prijzen a M 400 36962 prijzen H M 155 1940 pr a M 300 200 134 104 100 73 46 21 De aansUande eerste prijetrekking dezer groote door den 8taat gewaarborgd beldïerlooting i van mblswoge bepa ld plaats te bebben op den 23 Juni e k en koat hierroor 1 geheel orgineel lot sleehts M 6 of 3 B0 1 half T 8 1 75 1 kwart n 0 IVt II 0 90 tegen iozending tan het bedrag per poBtwiaaol of togen remboura Alle oommisBies worden onmiddell k met de grootite zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ootvangt van ona dn met het wapen van den Staat voorziene Orginoele Loten zdf in handen Bij iedere bestelliag wordt het vereiscbte ofhcieete plan waaruit de verdeeling der prijEeu op do versohillende klasien als ook de bsireffende inleggeldeu te vernamen is gratia bygetoegd en zenden wij aan onze Bagutiatigera onaangoTraagd na elke trekking de oflioieele lijsten De nitbetaling der prijiea geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezendiog of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaataeo van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet ia steeds dbor het gelak begunstigd ea onder vete ander aanzieolyke prijzen hebben wij meermalen volgens offioteele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald e a Mark 250 000 100000 80 000 60 000 40 000 enz liet is te voorzien dat bij deze op den hechtstcn 8 roiidslftff cevestiipde onderliemtUH van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kah worden gerekend men gelieve dtrhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtatreeks ta zenden aan Kaufmann Simon Bankiers eo Qeldwisselaara in Hamburg P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ona tot hiertoe geaohoaken en daar wij bij bet begin der nieuwe verloting ter deelneming invitaeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door eea stipte en reeete bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven V u Het beite onschadelylcste n g ft makkelylEBte poetsnüddcl voor Heerea en vooral damas en Kindencïioenwerkj is de Appretuur van C Il Muller It C RF B rlln Beuth Str 14 Men lette goeil ÜH op naam en fabrieksmerk Vvkryikaar hy HMnii Wtakillan la lolMMrawk lalantarlM HryMn au an UNDapatk r W SsrMwaM Aralma Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eexi pracla tigr n et in g ericla t mwmm met tuin staande aan den KATTENSINGEPlfijk Q o 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamer met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis WaterTiesproeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBANK gevestigd te s GRAVENHAGE üantoor IVicuw§traat S3a Volteekend Uaatsch ppelijk kapitaal EEN UILLIOEN GULDEN a uit Eerste Hypothecaire Oeldleeningen op HiUiien en Landerijen tegen billijke voorwaarden Geeft Pan I ri vennitrentende3ii C tegen den koers van 98 pCï en 4 pCt tegen den koers van lOOJ pCt in stukken van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen t bekomen te Ahsteedam voor de Pandbrieven bjj de Firma P J P ROCQÜETTE EN ZOON makelaars Keizersgracht 124 en voor de Hypotheken bg den Heer HIDDE MEEKHOF and not Heerengracht 350 Directenren DROOGLKEVEE FORTUYN Ma S iJULES ENTHOVEN X et voorai op dB ECHT hundteëJceninff met xx od9 letter JDberlahnstein OmUTEUtlDCII VICTOm IBRON OB RlAHIISTeW Overal 10 verkrijgbaar Maatschappij tot JEkJcplaitalie van de FietoriO Bron Kantoor voor Sederlan Boompjea éO Botterdam Per bDB 90 et doozen 60 en 30 et pakjea 15 et spnitje 60 ea 35 et NlEÜW MIDDEL tegen snot b Hoeadara en alle Pluimgedierte ii 0 45 per j fleech Doozen met voer ter verdelgiog van ratten en mnizen 35 en 20 et Pak jes 10 et Alles met gebruiksaanw zing Het groote aantal zenuwkwalen VBüKeiifr hoofdpiJDaf tot devo rafg andekeat ekenenvuiapoplezia ienMnb ro te toe trotaMiea nog ateeda alle middelea door de medische weteoRchap aangewend Kerst aan den ntenim tiU koart de eer toe dat slj door het ebmlk maken v n den eenvoiialnten weg naaaeUJk langa de bud ea phyaloloKucbe outdeklüne Kedasa beeft die na boaderde prounemlngen thans over de ceheelewezéld verbreid iB en tarwijl sij in wetenxchapuetljke kringen ae hooffite belangstelling wan teveaa eena weldaad blijkt te zija voer da aan Bennwkwaten lijdende menaöhheld Sese geneeairiiae la nltgeTbndan door den gewexen OUoier van Oezondheit Dr Roman Welaamam te TUsbofsn en tieniat op do on dervinding opgedaan In eena H Jarige prakttjk Bo r waaaehlKs van h t h M eBmaAl per dnc warden daarta ge Ukte toffen d r de hnidl onmldéellljlt het Bemaiw eartel medeiMleeld Met den geneeewilze werden werkelijk aobittarende reasltatea vackiecaa en ay maakte sooveel opgang dat van een door dea uitvlimer geaahrevea werkia OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE harg voorkainliig en genBiIngbinnen kartan tl d reeda de ïle dmk verBrhenen is Dit boekje bevat niet atlaen vor heC inete nib Hek vemtaanbare verklaringen omtrent hrt wezi n der nieuwere tlierapie en de flaamiede olfiIn wanhopige evaiien VBrkrPfren uitweiking maaj ook vtndt men daarin weteneotanpelllke verhaiidellnKeii nitde mpdlaeliebinih ii die tiiidcze genepswijie gewijd z ln aoomede afichritt vantal van Ketui BchrlftBQ vim hooggeplaatste geneoBkuudige onder welke P Ééaièra anri ir eraraMBraait ds pQlyklIniak Ib Pari i ma Rsuoamont 10 Steinnreber mad dr prakllKBtrtfld geneeahW aan hetkraak llnnlgan geitlohl da Charsnton Santlbtsrath Dr Gotn te Stetiln Qroiimann m d dr arrond art taJdMIflBBHDr P Foraitler genBeaheer direoteur van hat hoipltBal te Agen Qehelmnth Dr Soherlni kaetael autanfali Bad Emi Danes mad dr gangeihear dlreoteur der galvano thsrapeutlache Im lahting voor tanuwll dara ta Partti rue St Honoré 334 Coniul von AichantiRDh med dr te Corfu Or Buabaoh arroad arli da Zirkniti OMrllabaarit Jechl med dr Ie Waanen Dr G Boagavsl tala Farrltre Eure lid vaa daa Coniall Central d hvoltaeal d Santé In Frankrijk en vele anderen Wrijven elfinriaeeren Btoomlooi Aan allpn wier aennwsestel meer or oef nder aacedaKti la f ann EOBenaRMde aennwaefatlclicf a lijden waarvan de kentcekenen rijn ahranliclia hoordplln mlnralne obela hoefdpljB aiaaaaadrang areola arlkkalbaarheld ajaagdlii d alapalooiheld llohamitltka ewuil en oabahaaaHIke totaland verder alle Eleken die door beroerte cetroffen werden emnoglUden aan de gevolgen dasmui teoala varlarnnlagan OBvarnoBaB tot aprakan laiara tongval noelaiijk allkkee atliniaM der gawriefetaa aat veertdvraada alia plaataelllka iwakla veriwakklng van laheugn ent eih al dte reê k onder geneeekandice behandeling geweeat zijn maar door de beküida miadelen ala ontbondüigaeB en ksodwatwkau ctriaeeren toomlooi of seebadefF een genezing of leni nc hanaar kwaal leronden verBchiJnBeleii ala ilali aaobaudend angatlg voMa varaoovlag ia bet keeN beanptla i aikkerlnaan a donker worden voor de eogan drvkkendo p fl oaMr hit veerbeen aaMai da S vecena iltaH ia vaa triebaling la aa kat alapea van handa n aa voeUa üa al deij dria atenHMK r M B wlUden AnaaterdnH doer M CXBBAM A Co Heiltgewef a KMterdBiBi r E vnn SANTBlf KOLf F Apotheker Korte Hooftiteeg 1 Vtreeht lAtBUV dt rOBTON Oadegraoht blJ de Oaardbmg F BL Op de ionnte byglennlacb niedieinale teatoenatelllDi u de Dr W laaHMU aoha ta ta M da iaiUHtaa JsrU mw BUTMea HwüÜQU k liMMUL JV I J t ïJ kraebteleuMd èoE an fezoade iMfi aaa onga Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD BaiteDlaDdsch Overzicht Ëeo officieel talegram vao Sobley betreSeode bet gebeurde Ie Santiago ia in den miniaterraad te Washiogton voorgelezen la het telegram wordt verhliani dat er geen reden ia om aan de aanwezigheid van Cervera a eakader io de haven te twyfeleo Bet doel ao het bombaidemeot is geweest den toestand dar Spaanache battergeo naawkeariger te leeren kenueii De nitslag ifl geheel bevredigend geweest Ggea enkel AmerikaanBch schip ia getioffeo geeo Amerikaan gekwetst Renters eorreapoodent aaa boord van hetTlagguchip Brooklyn dat bg Santiago is Bt iotden uitslag van eeo verkeoüiDg dar marine welke Dinsdag beeft plaats gehad Handig enkrachtig kan et te Santiago geroohten worden Men heeft er op de forten kanonnen van grootkaliber oogetwijfeld Ëogelsch of Fransohfabrikaat men gebroikt er rooklooa l rnit Slechts met een zeer hevig bombardement zullende AmerikaneD et in kannen slagen de batterijeate vernielen en de Spaamche vloot baar achnilplaata te doen verlaten Men is in de Vateenigde Staten niets tevredao over den loop van den oorlog Men wil een korten vlaggen oorlog en feitelyk ia er tot nn toe nog niets bereikt Men weet alleen dat de acbald van de Vereenigde Staten aan bet eind van den oorlog minstens even groot zal zgn als die van Praokrijk President Mo Kinley wil wat het ook kostte den oorlog gaow geëindigd hebben en zal de vraagtttakkeo die zich dan zullen voordoen öink onder de oogen zien Maar zoo ver zyo wg oog niet Wat zg gesteld dat zy er in slagen de Pbilippynen werkelgk te bezetten er mee doen zolleo is voor de Amerikanen nog een onop getoste moeiiykheid ïo de New York Ueratd vinden wg in twee artikelen onder elkaar eerst dat de Amerikanen ie nooit weer af kunnen geven dan dat de publieke opinie io da Vereenigde Staten sterk tegen bet behouden der eilandeQ gekeerd ia Men spreekt na over een projectoraat io den trant van hot Engelsche over Ëgjpte Dan zon men de bewoners een repabliek laten ioitelten eo een president verkiezen en de Amerikanen zouden diena rustige regeeriog op de Pbilippgnen waarborgen Wat er later mee zou gebeuren zoa men altyd nog kannen zien Het Nieuwe Italiaanache ministerie Uudio FEVILLETO Het Leven te Baden Sen Rmsiache Soma 41 Ook de anderen zwegen hot was eea algemponc pauze Alleen Boris do aombere wendde ztcU zonder ook maar z a atem te laten daten ofi ooder Dok maar aec eijn gelaat eene andere uitdrukking te geven doodb aard tot de dame die naast hem lat met de vraag waaneer zij eigenlijk zijn hartstocht zou beantwoorden daar hij haar tot waao n toe bsmiodo en dientengevolge eindelooa leed Met ieder oogenblik werd Litwinofa positie onaangsnamer Zijs trots aU eerlijk blebejcr kwam in opetend Wat had hj zoon van oen kleinen ambtenaar met deze Petersburger aristokraton to makeoP Wat zij baatten en verachtten dat was hem dierbaar wat voor hen waardo bezat dat verachtte hij dat gevoelde hg daarvan was bij sioh bewust Hun acherts sflheen hem laf toe hun tooa onrerdragelijk elk van hunne beweeiugen valsch zelfs hun hoffelijke apreektrant verried eeue stille verachtmg en evenwel gevoelde h sich onder deze menschen niet op zjJB gemak Ik geneer ze ik stal mij belachelijk aan stak ham zijn eerzucht in waarom blijf ik dan nogP Weg weg van hier 1 De tegenwoordigheid van Irina kon hem niet terughouden want ook zij f tt te niet de aangeaaamate gewaarwording bij hem op Bij stond van zyn stoel op en twog oasr alle kaaUn wordt door de pers boel kalmpjes begroot eo treedt voOraUaog ook zelfs zeer beacheidoo op daar het behalve de afdoening der begrooting en de regeling der loopende administratieve zaken slechte in het algemeen hervormingen aankondigt door den toestand vareischta Gebeel compleet is bet Kabinet nog niet vant de portefeuille van Landbouw wordt ad interim nog waargenomen door markies Starrabbi da Kadini zelven Verspreide Berichten Spanje es de Vereenigde Staten De republikeinen van alle achakeeringeu bereiden een betooging voor ter eere van Castelar bij diena komat te Madrid Da gouverneur generaal van Portorico seint dat men niet besorgd behoeft te zgn over de proviaodeeriag van bet eiland want dit wordt niet geblokkeerd en verscheiden schepen met levensmiddelen zgn er aangekomen Het departement van oorlog te Washington heeft nog de bewhikking gekregen over verscheiden schepen voor het overbrengen van het landingaleger naar Caba Ia het geheel bestaai de tranaportvl9ot thans uit meer dan 30 sohepen met ruimte voor 30 000 man Meer dan 124 000 vrgwilligeri cijn no MDgeworven De tweede expeditie naar de PI v l PPQ cha eilanden vertrekt den lOen van deié maand Volgens berichten van Soh1 y s eskader over Port Antonio ontvangen gaat de djnamietkruiser VeaovioB naar Santiago om de mgnen san den ingang van de baai te vernielen Nadat dit gescbied is zal Schley met zgn schepen de baai binnenvaren Het Joornal en de Gautois beweren dat Cervera 8 eskader nooit de baai van Santirgo bionengeloopen ia waarbeen enkel eeo gedeelte van dat eskader onder bevel van Yillamil gezonden zou zgn terwgl Oervera de Kaap de Goede Hoop omgezeild 19 en spoedig te Manila verwacht kan worden waor hg Dewey ver pletteren en do vsjwachte Amerikaansche transportschepen verovereti zal Naar de Daily Mail uit Washington verneemt ia de regeering van de Vereenigde Staten grootelgks veroolwaardigd over de ontgdigo opeabaarmakiog van den brief dien de minister van oorlog aao den voorzitter van hst Huis van Afgevaardigden heeft gezonden Da brief van den minister meldt dat bet departement van oorlog plan heeft veertigduizend man troepen naar Cnha te zenden en naderhand vgitigdaizeod meer met een extra expeditie naar Portorico Hoe de brief wereldkundig ia ffWilt gij reeds hoongaan zeido Iriua halfluid doch zij bedacht zfch en ürong uiet verder hij hom aan hij moest hnnr slechts beloven haat tor spoodigste een bezoek te komen breugon tianerant Uatmirof maakte evenals vroeger net beleefde hoffolijkhoid oene liuigiog stak hem do hand toe on vergezelde hem tot aan den rsod van den platvorm Litwiaof W113 nauwelijks uit fiet oog ran het gezelschap of bij boorde een luid en eenstemmig gelach fichtor zich Dit gold hem niet maar den sedert lang verwachten Monsieur Verdtor die met een fyrolerhoed op in een blauwen kiel en op een ozel gezeten op den platvorm vorsoheen doch het bloed steeg Lttwinof naar het hoofd en een gevool van bitterheid maakte zich van hem moester Dte verachtelijke nietswaardige menschen mompelde hij zonder te bedenken dat de weinige oogenblikkqn die hij in het gezelschap van deze menschen had doorgebracht hem nog geen reden gaven om ze zoo gestreng te veroordeolen En in deze wereld is Irina verzeild zijne vroegere Irina I Daarin leefde minde en heeraohte zij daaraan haU zij baar eigenwaarde de edele zuivere gewaarwordingen van haar hart opgeofferd Het scheen hare bestemming te zijn zq scheoD geen heter lot te verdionen ïloe verheugd was hij dat het haar niet inden zin gekomen was naar zijne bezigheden naar zijn plaoaen te vragen Hij zoo dan ten slotte verplicht eijn geweest zich voor deze iu vdit gezelschap daarover te moeten uitlaten Voor niets ter wereldl Nooit I mompelde hij terwijl hij de frisscbe luaht opsnoof en bijna op een drafje den weg naar Baden insloeg Hij dacht aan zjJM bruid aan zjjn lieve goede nine Tatiaas die hem du eeos soo rein edsl ea g orden is onbekend maar bet onverwacht ail akkea vaa de plannen van den minister van og kan onverkwikkelgke gevolgen hebban I Amstikaanscbe Senaat heeft eo voorstel Wolcotta aangenomen betreffaode de oor lo hegrooting behelzend dat de schatkist zoo 1 mogeiyk io staadaarddollars aal aanmou teii niet minder dan vier millioen maandelgks allèa in zïlrer Ileo denkt dat het hois het voorstel zal vfflnrerpen zoo het daar in atemming komt ibefga stelt io de Cubaaoache Kamer een m Aie voor waarbg de regepriug wordt uitgenoftdigd de opstandelingen de autonomie aan te nemeu daar het tand nog niet verkeert in dft omitaodighedeo noodzakelgk voor ooafhaokalfk De president weigert deze motie in bdvküdeling te nemen Kanon neer booten die koopvaardgeohepen nato CientDegoa vergezelden bemerkten aan d kust opstandelingen die de nitte vlaggen h M hen De insurgenteu zeiden tot een huo gewaden parlementair Wg zgn Cubanen en wiSao 001 niet onderwerpen maar w zulten gein vgatidelgkheden meer tegen Spanjaarden oQi roemen Men gelooft dat zg deze houding hebben aangenomen op bevel van Maximo Gomes B een ahnval op het fort Lomacn bg Qlrigoin ztjn daopatandeUngen matacbterlÉttng fwn 68 dooden afgeslagen XN iu hecbteuis genomen ËngeUohe dagblidcorrespoudeot ie op last van Blanco weer in Vrgbeid gesteld DUITSCHLAND Bg een brand in een voorstad van Tborn WeatPruiaea zgn vgf menschen in de vlammen omgekomen Ëeu vrouw iproog uit een veaiter op straat en ward zwaar gekwetst Mtn gelooft dat de braad opcettslgk gesticht is Enoelakd Mavrouw Gladltone heeft door middel van d dagbladen haar dank betuigd voor de alt alle deelen der wereld ontvangen bewgzen VRD deelneming wier aantal zoo overweldigend groot wae dat bet haar onmogelgk is die op aodere w e te beantwoorden Omtrent de begrafenis valt nog deze bgzoo derheid te vermelden dat op de tgkkiat aards is gestrooid uit bet Hof vau Gethiemanóidsartoe beschikbaar gestdd door een van Gladstone s vereerders die zga naam onbekend wit laian blgven ËT worden vel plannen geopperd voor bet flticbten vau eeo blgvende herinnerlDg aan den overledene Dat het daartoe komen zal is zeker msar of het een standbeeld zal zgu of eeoe kerk dan wel eene wetenscbappelgke of ige stichtng dat alles xal afhangen Oprecht voorkwam Met welke oeno ongekunstotde ontroering gedacht bij bare gelaatstrekken hare woorden hare geriogsto gewoonten mot welk een ongeduld zag hij haar terugkomst te gsmoet Be snelle t ang bracht zyne wel wat ontstelde zeflQwen tot bedaren en in huis teruggekfierd zette hjj zich bij de tafel nam een boek in de band doch liet het plotseling vallen on daarover varsohrikt ont stelde hij hevig Wat was er met hem gebeurd P Niets maar Irina Irina Wonderlgk buitengewoon kwam hem zgne ontmoeting met haar voor Is het dan mogelijk I Hg had haar gezien en gesproken diezelfde Irina Kn waarom draagt tij niet doDzelfden tempel die alle andere dames van de wereld kenmerkt Scheen het hooi niot toe alsof zij zich in hare tegenwoordige positie verreolda aliof zij treurig was eu leed Ufaohoon zij in die kringen leefde behoorde zij toch niet tot zijne vganden Boe zou zij hem anders zoo verheugd te gemoet getreden zya en tot een bezoek hebben uit genoodigd Litwinof rukte zioh uit zijn droomergen los O Tanja I Taoja 1 riep hg bijkans geroerd uit igij alleen zgt mijn engel mijn goede genius u alleen bemin ik en zal ik eeuwig beminnen Ik ga Irina niot opzoeken Kooit I Zg moge zich verder met hare generaals onderhouden Ën Litwinof nam zijn boek weder op XI Utwiuof had een boek in de hand genomen doch het WEB hom onmogelijk te lezen Hij ging weder uit wandelde wal rond luisterde aaar de muziek en keek uaar het spel deoh keerde toen weder naar io de eerste plaats vao het bedrag der bgeen te brengen galden Ëen comité wordt reeds gevormd en zooder dat iemand nog om bgdrageu heeft gevraagd is nu al meer dan 60 000 galden bgeen De bedoaliog il data stichting te doen zgn eene nationale balde waaraan alle partijen kunnen deelnemen Da liberale partg zal naderhand afzooderlgk voor dan dag komen met een plan tot het stiohteB van een gedenkteeken voor haar groeten leids Bg een braad te Pesohawsr in EogelaehlodiJ die 24 uren dourds zgn 4000 hoixeD in de aach gelegd terwijl de sobade wordt begroot op 40 000 000 roipgeo Italik Gisternidd is het Igk gevonden van den lohilder prof Oetelschap Prof Maarer ontdekte langs den Tiber voetsporen en den todrak van krakken zooats Geselschap die gebruikte Hy vond bat Igk van Geialicbap geheel ontkleed aan een boom hangen BINNENLAND BGÜSTE KAMBH Zitting van Vrgdi 3 Jani De Berite Kamer nam xonder stemming eeo elft l wetsontwerpen aan waarvan de tom naamate waren die tot goedkeuring van de ioternationale sanitaire conventie tot aaoviil ling der begrootingen van jnititie gevangenis te HaarleiD van waterstaat haisfoitiog van de laudbouwafdeeling eo van binnsniaodsobe zaken aitbraidiog der Polyteohnisobe Sobool tot outeigeoing ten behoeve van de haven van Notnatiisdorp en tot vaststelling van bet slot der Suridsamsohe rekening over 1894 Over al deze ontwerpen waren de Eindverslagen Donderdagavond verschenen ea deze gareo de betrokken miniiters stof tot het beaotwaorden vau enkele daarin gemaakte bedenkingen orerigeni van ondergeschikt belaug Da Kamer ging na een vergadering van naaweiyks een half nor tot Woensdag 2 noi uiteen zg zal dan de leening van bb millioen en den Batavia Krawang spoorweg behandelen waarover inmiddels Ëmdverslag zal worden uitgebracht terwgl ook het Voorloopig Verslag over de msrinebegrooting spoedig te verwachten I Te beginnen met aanstaanden Donderdag worden in de afdesltngen onderiooht de ontworpen tot nitbreiding van bet iotorcommBDale telefoonnet tot wgzigiog vao de wet op de bevordering an officieren tot vergoeding van tgdelgke dienateo met pensioen huil terug beproefde weder te lezen en weder gelukte het hem niet Het scheen hom toe dat ds tijd bijzandor traag voortkroop Hg kreeg oen bezoek van Pitshalkin de vredestiohter die ongeveer drie uur bij hem bleef Deze sprak redeneerde vroeg naar alles sn verhandelde nu eens over verhevene dan weder over nuttige aaagelegenheden dotfh werd ten slotte zoo verveTeni dat Litwinof b aa waa gaan inslapen Daarin was Pitshalkin zonder gelgken teu spgt van den besten moralist wiit hij de meest hopelooze de ment droevige verveling te weeg te brengen Keeds het geticbt op zgn netjea geaohoreo en glimmend hoofd op zgn heldere oogen zonder eonige uitdrukking en op zijn onberispelijken neus verwekte onwillekeurig zekere neerslachtigheid terwijl zgn langzame barlteastem waarbij men in slaap viel er volkomen toe gesobapen scheen om met overtuiging en nadruk waarheden te verkondigen die men gewoonlijk ook zonder bewiji aanneemt bijv dat tweemaal twee vier is es niet vijf of ook drie dat water nat en de deugd prijzenswaardig is dat ieder priraatpersoon even goed ala de staat en de staat evetï goed als ieder privaatpersoon krediet vau noode beeft voor zgoe ondememiogeD enz In weerwil van dat allea was hij een voortre fel k raensah Het schoot nu eenmaal het lot van Buitaad te z n dat de voortrefietgke msnichen daar allen vervelend zgn Pitshalkin werd afgelost door Bindassof die dadelijk laet de grootat brutaliteit aan Litwinof 100 gulden ter len vroeg die bg ook kreeg niettegenstaande Litwinof vrg zeker wiat dat hij zijn geld nooit zoa wederzien en het zelf beat gebruiken kon