Goudsche Courant, maandag 6 juni 1898

Maandag 6 Juni J898 No 7597 378te Jaargang Dat is BBügeD VSoor dage JiÉdal erJI nhy eckt een Bn p legen den JH enoegzaani J Is men IkllJeenit dai r een iTrige lijksch 1 Iqaal dekl hrnl U slreeks 1 1 BEKE DeT f I prijs Tanf Ivoorradis 11 1 of neer m wordt ile 1 1 gteèUsigaar V U W Wen 9 l U 4 betriikken J FABRIEK I 9 cent UflBisscbopf Kistjes 4ll rling H iMiJé fiOüMHË mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Naamloozj Venneotscbap iNationaal Grondbezit k s Gravenliage De directie Iwriclit dat de ooapom der obligatiën Terrallende 1 Juli 1898 lieUallMuir zyn te s GntTenliage ten Icantoie der VennootKhap de Hollandaclie Bank 1 d H H de Tos enVreede en de Firma da Heer P J Landry Amiierdam b d H H Praetorie en Zoon Amenfoort Heer H J Croockevit Arnhem de Qeldenche Bank Asaen Wd Heer E A Smidt Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AfeonderUjke Nommers V IJ F CENTEN Üad Beierland Breda Dokknm Gorkam Gonda Groningen Harlingen Franeker Heerenreen Joare Leeuwarden Bolsward Maastricht Meppel Ngnegen Botterdam Schoonhoren Bneek Waalwgk WagenÏDgen Winschoten Zntien Zwolle A Koopman HH Ingen Housz en Zoon Fockemaenr Kleffeni G deGgselaarenZoon Montgn en Oortland Mrs van Viarasen Trip en Feith P Posthama Zn Gebr Mispelblom Beyer is aangesloten bg Var bond en b d Heer P Koumans Smeding de Qeldersche Crediet vereeniging b d Heer Bk Boalink ABa de Ngmeegsche ESectenbank b d H H Martens en Uo de Wisselk ESectenbank b d Heer P A Granp H U BrnningaenTenCate C A Witloz en Zoon Heer S A Tan Hinden H H G J en A E Oroene reld P F C Brnninga Co A Tan Derenter en Zn Vraag steeds de overheerlijke EN Hernhutterkoekjes JT ZAAL Confiseur Turfmarkt H 67a Tiesema sRijwielhandel Alleenverkoop der wereldberoemde CRESCËIMT I tV 9Ê W WI0 Tcrlangde merken RALEifiH liTlil ri tur PERFECTION pryarerhooging RUIME KEDZE Onderdeelen en Benoodigdliedan EIAILLEEREN EN VERNIKKELEN Bond§rlJwielher§teller 1 klag§e Dames en Eeeren Eijwielen TE EUTJU tOoedkoopste en loliedit adrei Toor Vervoer van inboedel oowel binnen Ia bnitoa de atad met gasleteB r ant A QRAVESTEIJN Oude Gouwe AUei wordt tegen OCraniport echade veniekerd BEUNGRUIE FRUSVERIINDEBING VAN MANTELS J L BRIINS Turfmarkt Hoek Gouwe GOUDA k l C3 OTXDA liA A RlSiT i Enorme Soiteering NOUVEAUTÉS in Zijden Stoffen voor Japonnen en Blouses GABNEBKING PASSEMKNTBRIBfiN KANT LINTEN VOILES CBINTDUR8 LINNEN BOORDJES en MANCHETTEN I GEINTIKIRLINT GL GÈ EN ZOMKRHANDSGHOEIN KOUSEN G0R8ETTEN uitgebreide Sorleeriig ONDERROKKEN BOEZELAARS AVONODOEKEN RUCHES VOOR HALS SN PELLERINES MODENAAISTER8 FOURNITUREN A 54 Zeer gfoedkoope prijzen Nette bediening r mi Vraag Stalen en Keusiendingen i X X rma i gevettigd te ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM noogstiaat 316 Grooto Markt 4 Qoudsohe Wagenetraat I HAARLEM LEIDEN ARNHEM BREDA QORINCHEM DORDRECHT s BOSCH TILBÜBQ Rulinsi geiorteerd lot laagste prijzen Is VAN PRAAG s HOËDENMAGAZMN ia by HiOOgstra at A 127 1H TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 4 Jam 1898 Aan de KoDioklgke Militaire Academie te Breda zgo o a bevorderd mn het Ie oaar het tweede studiejaar oDze vroegere atadgenootea A Diemoot ï L SteoDelteB voorw beide voor cavalerie hier te taode en J Ë Stok Toorw TOor hiUaterie O I Bjf de overgaDgsexameas der PoIjtecbDiBche School te Delft zgn Toor het aerate gedeelte Tau examoD B geilaagd de heeren A Schotel W A Both E P Uarerkamp Begeman L F Tan Ravenswaay e J llodeuburg ijlen voormalige leerliogea der E H bargerechool alhier De melodie vao het beetaor van bet klokkeoepel is bet KoaiDgioaeolied vao Nicolaï Na Biddertrouw gezworen Der jonge KoDiDgio Haar moet one hart bebooren Haar Vader leaft er ia Met al de Toorgeetachtea Van vroeg en later eeaw Getroow en aterke wachten bia On Neerlande taïn en T eeew bia Giitermiddi te 3 aren kwamen ia bet tatiou Qoada byeen de heerea C G de K nk Utrecht J F de Wever Keist Driebergen S D BooQf Gooda J J A Uavelli ScbeveniDfeD J M Ligtermoet Amsterdam O S F A Sterk Den Baag W B Hoegeo Utrecht J B W Brederode Amsterdam W P J A van der Made Leiden en J G van Looteren Rotterdam Maae vormende de commiaiie om oameoa de ambtenaren uit de eabinapectie Utrecht aen den ioapectenr A A Jeat de la Paiaièrea by zyn vertrek naar Uaaatricht een bewgs van hoogaobtiog en erkeoteiykheid aan te biedea voor de humane wgse waarop hg aieeds zyo personeel bejegende Met een harteiykn toespraalE van den heerJ Q W Brederode had de aanbieding vaodit baldebiyk beataatide ait 4 kostbare etsen plaati Het werd door den heer Joat de la Paiiièrea dankbaar aanvaard onder het oltapreksn van den wenaib dat hg ateeds in aangenameherinnering bg het personeel mocht blgveo Vad H ét aGondsche Wacht c van 1 Jani 1 1 Inen wg bet volgende LIBERALE TACTIEK Zondag 22 Mei jl bad de afd Gonda van de Ned R K Volkabond bet genoegen ala preker te liea optreden dan beer W C J pMitoora voorzitlar van het oentraal bestnur Dat de geachte spreker zgo rede in de geest van da laden viel mogen wg opmerken door da berhaaldelgke onderbreking van applana en geen wonder da met gloed an overtntgiog van t bart tot t hart uitgeaproken rede moeit eleetriMerond werken en wg twgfelen er dan ook niet aan of de laden die zich tot nn toe nog niet hebban aangesloten hg de vakafdee lingeo zollen ziofa thaoa van bet grootenaten de noodzakelgkheid wel otertoigd boadao Liberale tactiek scbrgven nij boven dit artikel i o m bad de geachte aprekar nadat hg had gewezen op de door de liberalen gedane belofte bg de Jani stembns van het vorige jaar stelde Zed de vraag Ea wat hebben we vaa deze regeerieg gekregen £ en ëoldaUn m een tchoolpUehtt Ue zal daar nut ovtr épreken het ü etn open vraag maar wijl haddm die b de plwhten hut kunnen misun en in êUt geval eijn ze ontijdig enz Wat maakt de liberale Goodscba Coarantc daar nu van leeat en vergeiykt zy schrgft Sn wat ii thans verkregen De regeering wil one iieee plichten bezorgen nj eoldaten en e olpHchtt ofiefmn $ pr eich geen tegenstander van deze lurklaart noemt hij de beide taeUontwerpen ontijdig Dit noemen wg na liberale Uctiek waaruit men voor de zooveelste malen h eft kanoen leereo welke waarde er aan liberale berichten en veralagen te hechten valt Boveu bet antwoord dat wg op boveoBtaaodstuk witlec geven plaatseo wg L VERDACüTMAKINÜ Wg hebben bet atok in de GoudBche Wacht eeaige malea moeten herlezen eer wg den steen des aanstoots in ooa verslag an de rede van den beer Passtoora konden vioden Ten alotte ia ona alleen overgebleven de ouderstelliog dat de schr van Lib Tactiek oit bet verslag van de Goad9cbe Courante geconcludeeri beeft dat de heer Paa toors door bet verslag als voorstander van soldateo en leerplicht verklaard werd De joiitheid van dese coodoiie aoo zg getrokken 19 betwgfelen wg ten sterkste Intoascben hebbeu wg onderzocht of bet geheati n onzen verslaggever booze parten beeft gespeeld En wat hebben wg bevonden Tegenover het Hchrgven van de Goudscbe Wacht atplleo wg de pertinente verklaring van vurscbillende personen aan wier oardeel wg waarde hechten dat bet verslag in ona blad zeer getrouw is geweeat Sterk sprekend is zeker ook wel de eensluidende verklaring hieromtrent van twee peraoneu die ook aanteekeningon gemaakt hebben van de rede van des beer Paaatoora Verder ia een nummer van bet blad waarin het verslag voorkwam den Beer Paastoors toegezoadeo en nu zon deze toch dunkt ona wel aanmerking bierop gemaakt hebben indien bg biertoe reden had gavooden Wanneer de schrgver van Lib Tactiek meent op deze wgze zgo partg te dienen gelooven wg dat hg zich deerlgk vergist daar ieder eerlgk strgder verdachtmaking een wapen zal noemen dat zgner hafden net waardig ia ïntusacbeo hebben wg den Hear Passtoors opheldering in deze verzocht met vertroawen zien wg zgn antwoord tegemoet Aan de universiteit te Leiden is het doctoraat examen in de Nederlandscbe letteren afgelegd door den heer C G N de Vooya alhier Voor het akte examen lager onderwgs zgn Donderdag o a te aGraveohage geslaagd de heereu B Zaneo van Ammerstol en J J C Oudenaarden van Lekkerkerk Naar wg vernemen zal in het Cafó Harmonie op de Markt alhier de volgende week een Kegetwedstrgd plaats hebben op de Yrge baan Voor deze weditrgd zgn een aantal fraaie prgzen voor genoemd Concours door de beer J J Woudenberg beschikbaar gesteld Gister is in bet water der Karnemelkaloot geraakt een kiod van Van den Berg hetwelk door den agent van politie Woadenberg spoedig op het drooge werd gebracht Benige leden van het voorloopige comité ter opricbtiug van een Chr Boerenbood voor Gouda en omstreken berichten dat zg het wenaohelgk achten tot ontbieding van bat comité over te gaan ten einde dan bg de vorming van een nieuw comité ook niet katholieken op te nemen Noer wg vernimen is 1 10 der gisteren getrokken prgs van f 100 000 in de Staataloterg a vn eeii onzer atadgenooten ten deel gevallen OuDËBKRitx a d I lflii Bet I O jarig dochter tje van S Opachoor alhier viel Vrgdagavond omatreeke 7 nar nabg de oaderlgke woning en ontwr obtte en knenade den linkerarm Per rgtnig bracht haar ader haar naar bet Ziekenbois te Rotterdam AuMüBSTOL Da lereeniging BruedertroDW Telefoon No ftt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd B mmmmi i mmÊfmmÊmmmmrmimmBmmemÊmÊÊamÊÊm die r tnigen door de drukste straten sullea mogen gaan miar met een snelheid van niet meer dan 12 kilometers per uor en met min stens 2000 metera afstand van elkaar De proef zal acht dagen dnrao zg is eergisteren begonnen NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DEENSCBE Glacé landsclioenen voor DAMES en HEEBEN A van OS Al Md Tailleur Kleiweg E 73 7Sa GOUDA Telephemt M 31 Beurs van Amsterdam bet Alg Ned Werkl BBiofienKNHOEK In dese gemeente doet zich bet Tolgeode hawelgk8 iacident voor De knappe en anders vroolgke boerendochter Maria G werd tegeo baren zin op aandrgven barer oadera verloofd met een rgkeo boeren zoon niettegenstaande een minder gefortuneerd joi ling het voorwerp barer genegenheid en liefde was Het vrgen werd troawen en nokkend werd op de vraag vaa den ambtenaar van den burgerlgken atand en later ook op die van dep predikant het JA met een diepen KQcht oit de vao zielesmart byna dicbtgakaepen keel gewrongen en daarmede wai de belofte van bowelgkatroow afget d S JUNI NruKHLiiiii Cart Nw W 8 J iilito dito lilo 8 lito dito ililo 1 l aHaiH Ocil n nill l88188 4 ITUII lasclirij iugl8Ba 81 5 OoHTKNa Olil ia pipier 1868 6 lita in zilvtir 18R8 fiPoaTUOil Obl mot ooupog 3 ilitii tiolcnt 8 auiUND Olil lliiiiignl 18114 4 uiio üeooni 1880 4 ilitobiiHolhê 188 4 dito bg Hope 188 9 l 4 dito ia goud loea 188S 8 dito dilo ililo 1884 BSpiNja IBrp l soliuld 1881 4 Tuaiiu Oeprdoor loeu 18V0 4 Gvc locniiig Borie 1 Geo Ie ning Mrie ZuiuAra Hap v obl 1898 5 Mailoo Obl Buil Scb 18V0 6 VaNatolu Obl 4onl i 1881 Aumaoui Ublwatien 18 t 3 RoTTiauAH Sttid icaa 1894 3 Nkd N Afi Handalir aaad Arendib T b Mg Oertiflc teaDshMantfohappij ditoAm Hypothoekb p udbr 4Cult Mg der Toritenl ftand i Ur Hypotbeekb paadbr Si iNoderlandsnbe bank and Ked HundelmaitMb dito N W k Vm Hyp b pandbr 6 llott Hjpotheekb paadbr 8Vi I l tr Hjrpothoekb dilo 8 i Ooatlna Ooit Uong baak aaad BoaL Hjrpothoflkbank pandb 4 f AuaaiKA Equt bypoth pandb 5 ilitw L G Pr Iiieu oort 8 1 KiD Holl IJ Spoorv Ug aaad Mg tot Eipl 31 8p aand Nad lod Spoorwegm and Nad Zuid Afr Spin aand 6 dito dito dito 1S91 dito tlTUIl3poor l l887 B9 AUobl 8Zaid ltal apwmg A H oM 8 FoLKN Wariobau Wealien nand 4 Busl Gr BUH Bptr MlJ obl 4 iBalttwha dito aand FaatowB dito aand 8 Iwang Dombr dito aaud Knnk Cb Asonr Sp kap obl 4 dito dito obtig 4 Ambbika nt PacSp Mlj obl 6 Ohio k Sorlh W pr C r aaad dito dito U n 81 Heter obl T Oeovorh Rio Gr Spm eert v a lllinol Central obl in goud 4 Loaifr ltMa brill Gert v aand Mexioo N Spw Ug Ie hyp o 6 Miu Kansai v 4pot pret aand N Toik üntanok Weet aand dito Peon Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp tn goud 8t Paul Minn fc Maait obl 7 Uo Pao Hoofl ija oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 Gah ua Can Bouth Cert T aand Vbh C Ballw It Na Ie h d o O Amiterd Omnibus Mg aand Rotletd TramwegMaati aand Keu Stad Amiterdam aand 8 Btad Botterdam aan 8 BtLOiE Stad Antwerpen IS t Stad Druuol 1888 1 HoNO TheiM Kegullr Geiellwli 4 OoBTBNa Staatilueuing 1880 t K K Ooit B Cr 1880 S SpANja Stad Madrid S 1861 Nis Ver Bat U p SpobI aart Vrkn 8 5 98 100 86 881 84 l Vi 64 96 97 i tkn 85 98 U v Doob hiermede kwam aan tlgdelgk verzet dar jonge vrouw een eïfiée Van dat oogenbik af weigerde ze alle gemeenschap met den man met wien ze onmogelgk samen leven kon Een nieuw en goed gemeubileerde bouwmanawoning waar vele andere boerendochters trotacb op zouden weten wacht reeds eenige weken op haar bewoners doch te vergeefacb De jonge vrouw spreekt t beslist ait dat ze met baren man het buis barer ouders niet verlaten zal dan om door den rechter haar hnwelgk te doen ontbinden Waarachijnlgk tengevolge van zeonwachtige overspanning ligt ze doorgaans te bad 48 4i 76 104 96 100 I 100 100 100 69 618 468 100 100 104 J4 V 180 80 88 117 US i06 198 100 581 ISO Treurig wanneer onders bun kinderen als een soort koopwaar beschouwen ze sleobta aan den hoogsten bieder ten buwelgk afntaan om zoo hunne kinderen mot lichaam en ziel aan den Mammom op te offeren Li KKiiUKBKK De schuit vao den schipper C Mudde alhier ia met het jongste stormweer op een krib bg Arnhem gevaren zoodat de aohnit onmiddeliyk zonk De 3 opvarenden zgn gered ATJTEH IM l Bg het departement van koloniën is ontvangen bet volgende van 3 dezer gadagteekeode tslegrrm van den goaveroenr generaal vaa Ned Xndië betreffende de expeditie naar de Pediralreek m aEergiateren van SegH nitgerukt Eersteobject Garoet genomen Vgand vnorda veel maar hield geen atand Toekoe Oemar ternggfltrokkeo waarheen onbekend Onzerzgdsgeioeaveld drie zwaar gewond drie en lichtgewond twaalf militairen beneden den rangvan officier N R C VERSCHEIDENHEID Dat de Frioscbe botermarkteu bard achteruitgaan kan naar men meld het volgende bewgiea 7 V 101 lOO i lU 188 ll il lol 49 10 11 74 iiy In 1889 bedroeg de aanvoer aan de markt te Sneek den 8o Januari 371 15 Jan 287 22 Jan 282 29 Jan 221 5 Febr 189 12 Febr 180 19 Febr 197 26 Febr 215 vaten Zn de maand Januari 1898 beliep de aanvoer van 30 tot 60V raten Id de zomermaanden van 1889 liep de aan voer van 1400 tot 1500 i vaten en in 1897 van 300 tot 450V tea tervgl in dit aar reeds weer belaagrgke vermindering merkbaar is De oorzaak biervan ia de oprichting van hr ter f abrieken de botermarkteu te Akkrum Oldeboorn Gorrengk enz enz beteekenen niets meer 180 105 i 108 lOOV 101 117 185 V Dat de commissi Dnairs in boter vopr Engeland die vroeger beste zaken maakten hierdoor groote schade Igden ligt voor de band De fabrieken leveren direct aan hare afnemers in t buitenland De Fransobe AotamobilB Clnb waarvan baron van Zuylen de eigenaar vao Haer Znylen president is zul oen proef nemen met automobiele huurrgtuigen te Pargs De prefect van politie aldaar heeft verlof gegeren dat