Goudsche Courant, dinsdag 7 juni 1898

No 7598 Dinsdag 7 Juni 1898 87ste Jaargang iOüDSCHE COURANT NiewwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ne M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF GENTEN W l S Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No ftt ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KMEPELIEN BOIll Quina Laroche H Staalbouiiënde Qtuttta Ur hi ia de meest krachtige eo ver terk m4 MINA WUS Aanbevolen dooi tal va binnenen bnitenlandsche Genees l heere Verkrggbaar in Heswhen k 1 90 en 1 00 KiuwiLUK fc Houc HofieTeranoieri Zeilt Ji f H te Gmi bü dm Ba A H TEÊPE Apotheker en b de eeate Apothekers en Drogisten verkrggbaar Zenuw entlMaagpKjders wordt Bit OTertnlging als een werkelöke hulp in den nood het bode aanberoleit Na ontvangst van adres per brieflcaitt wordt dit boekje franco per post toegezonden door fiLOKFOEL 3 BoeKb EaltnomiBBl I I III i I GLADIATOR RIJWIELEJ zijii de fcest © Eenig Agent voor Gouda en ümstrekeil J C DE HUITEE Korte T najW5jO G a GEBOREN 1 Jnni Dirk Gerardni ouden G N Kruisheer en D Schouten Theodoru Leon rda ondet P A Boegheim eo M C A Dnqoe n B 2 Pieter ooder A BootenF Rijnhart t ONDEETROüWD 3 Juni P O deJoDg 24 j n J Vreedenborg 20 j Maartreoht = GEBOREN Prederika Wilhelmin ondkt W P n Wilgen en A Eökelenboom OVERLEDEN S T Kleg oud 13 d B Rietveld ood 27 j A na Vliet ond 18 i GEHUWD W Veermtn en N Steehoa 357 Staats loterij e iiuu Trekking ran Zaterdag i Juni No 18816 1000 met premie ƒ 80000 Ho It897 70 mei premi ƒ 3000 No S021S ÏOO No 171B en 16068 100 Prijzen Mn 70 1117 8680 9081 18189 U46 170SS 179U m 9 4772 O 8 4 13048 UW 17098 18847 80038 4861 8719 101B8 18891 16981 1763 19011 5 Klaaao 16e I t No 13384 m t 18884 ƒ 70 ADVERTENTIËN Ondergeteekende lich alhier geTCStigd g F hebbende als l CBILDElly heteelt zich beleefdelp aan Toor alle werkzaamheden in het rak zflae veeljarige werkzaamheid by vele patroons heeft hem in staat gesteld geheel op de hoogte van het Tak te zfln Onder minzame aanbeveling belorende eeneprompte en accurate bediening noemt hy zich üEd Dr T BII KEIXDIJK Kutperêtraat K UW To koop te Sclioonliovea EEN RUIM Winkelhuis mei BENEDEN en BOVENWÖMG Br ft letters S R aan 8 W N tik NOOÏEN Boekh Schoonltoven Een olied HUWIELMAGAZtJN ie Rotterdam dat op gemakkeiyke belalingsTOorwaarden verkoopt vraagt voor Gouda BEU SOLIEB LiWi tegen hooge prm têle Adr ft Br lett E N Boekh B T UENDBIKSMS Hoogstraat S Rotterdam PUIK GEMENGD Ripp envoêr Mais Tarwe Boekweit en Gerst 3S Ctë per S Kop per JKm 1 4 80 weegt 68 Kilo per Jfud Th PIETER8E KLEIWEGSTEEG Stedelijke Gasfal riek te GOUDA De prjis tan het gas is 6 cent per M en voor Kooktoeatellen f Motoren 4Vi Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrfle leiding achter den gasmeter Voor 3 en 3 lichtgasmeters bedraagt do huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lam n kooktoestellen eiiz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Fri3stre kMiig 23JTim m om lark als hoofdprijk in hel gelukkigat getal biedt de nieuwste groote Geldverloting die door de Hooge Heneermg Tan HStUbUrg goedgekeurd en gewaarborgd is De Toordeeligo inrichting an het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 Tellotingen Tan 118 000 loten 59 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter ToUediga beslissing zullen komen daaronder xljn kapitale pryzen Tan aTentueel 500 000 Marie bij uitnemendheid euhter prijs il M 300 000 1 prijs it M 800 000 1 prijs iM 100 01 0 prijzen 4 M 76 000 1 prijs a M 1 prijs a M 1 rijs a M l pzÜB a M 8 pr Q a M 1 prijs a M 1 prijs a M 2 prijzen iM 80 000 26 prijzen a M 10 000 66 prijzen a M 6 000 106 prijzen it M 8 000 70 000 65 000 60 000 66 000 60 000 40 000 80 000 206 prijzen a M 2 000 812 prijzen M 1 000 1518 prijzen a M 400 36962 prgzen i H 166 1940 pr i M 800 800 184 104 100 78 46 81 De aanstasnde eerste prijslrekking deter groote door den Staal gewaarborgde Goldverlooting is van nmblswego bepaald plaats Ie hebben op den 23 Juni e k en kast hiervoor of 3 60 0 90 1 geheel orginoel lot slechls M 6 1 half 1 kwart tegen inzonding van hel bedrag per poilwisaei of tegen rembours Alle oommissies worden onmiddellijk met de grootsie zorgTuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons d met hal wapen van den Staat voorziene OrginOelB LoteU z It in banden Bij iedere bestelling wordt het verewchlo offioioelo plan waaruit de verdeeling der pr ieii op de versohillenrte klassen als ook de betreftende inleggelden te vernemen is gratis buge voogd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd ca elke trekking de oflioieele De nilbetaling der prijzen goeohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belaughebboodcn in alle grootere plaateen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door hel geluk beguneligd en onder vele andere aanzienHJke prijzen hebben rflj meermalen volgens offloieele bewezen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze Bognnstigers zelf i S 250 000 100 000 80000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bü deze op den hechtsten grondsUr gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds opUanden zijnde trokking alle orders Ie spoedigste reohUtreoks te zenden aan Kaufmann Simon Bankiers en Ooldwisselaars in Hamburg P S Hiermede danken wg voor het vertronwou ons tol hiertoe gesobonken en daar wij bij bet begin der nieowe verloting ter deelneming inviteereo zullen wjj ook voor bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en rooele bedlening de tevredenheid lan onze geëerde Begunitigers le yerwervitii leOJPj PD 1KB OUDE f SCHIEDAMMER GENËYEB Merkt NiaHTCAP Verkrijgbaar bijt PEETER8 Jz A ls bewija van ohtlioid i ofiehet en kurk stfeédit vooi tien vaa dau Daam dar Firiaa F HOPPB E CASSrTO TANDARTS Gouda TurfVnarkt sPBBJUKunxiy MAANDAG DINSDAG DONDERDAG on ZATEKUAG van 8 tot S uur WOENSDAG enVBIJDAGvan itoti uur ZONDAGS niet E X I C S T De STORT CLA BK OROATI OO hert loen de StN 8inK lF Kam1kT O0rt r dreigde in aller ijl een eooVmen Toorraad harer OROEU gezonden beducht dal gevuimen tijd kare zending zou moetea worden gestaakt Vandaar ilat VOOT dit OOgeublUt doo ovennttigeuvoomwl een groot aantal legen beduidend verminderden prlJs v rkrijgta r q Brttad U daH 4 gewone vaste prijzen van het STOKT CLAEE OBOEL reeds Uiterst t llijIfieO Uiftel voor een uilm nlend AKER OB EL voor den vermi deril r prije geliWMI ziel epoMi te vervoegen bij L O DB luANÖ Gtóud t i Victorias ron f e Oberiahnsfein bjfÉru Tafeldrank Vanh£ oninklykef uis der ederlande i BI TBDELUKB ITPOTHWMiaL Volteekenè Maatschappelijk Kapitaal flJ l W i f Verstrekt geUU onder hgpotmcuir rerbttnéhep ftafwmr en lauëe rye Geeft Si en 4 ptMéWUttieM uit tegen dim koer van S en tooi e atoklten 1000 ƒ 500 100 en 50 Inlichtingen te bekomen te GooDi voor de tMmdMTfeeM dtrHeermM J OGiïB Co Eaniers en Coramissionnairs in ESfecten voor de ftfTlMflkeiEeil bjj den Heer W J FOBTOUir DROOGLEEVEB Haven aldaar Directeuren DSOOGLEBVEB FORTUYN M S JULES ENTHOVEN riWuyiWHSIÉIMlkdal mÈÊÊÊÉtm ÊÊÊim Mrf Te huuF ofte koop aangeboden om torslond t aanvaarden HËERËNHUIS met TW staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huls bevat beneden 3 Kamei s met Seire Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Baleon Zolder Meidenkömers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Wkterbesproeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmereii Tegel Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijd Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 ÏRANSCHE STOOMVEEVERIJ N dtemisobe WmdierI TAK H OPPEIVHËIMKIi 19 Kruiskade Botier tam Gebrevétecrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit Toor het stoomen en verreH T n alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergooderen Speeiale inrichting voor het stoomen vaK loofae mauteU veeren bont enis Gordgnen tafelkleeden eni orden naar de lienwste en laatste methode geverfd Alle goederen helzj gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de geiondheid en Telgens staal beverkt Hj Beknoood Tantoon i luniiksamiunakuy s H CAaa Ue ranUbsressnds Bohpen sannUMMti BAttn ma ayif u sSUslsK o Iwt awds laostt kSanff nOetsr TaA aUs r art an iêUauo KboMnHrtc Twkrvifaasr b wiok liurs iu sakouiwark Qalao UHsh DrofcWywa l n latSS Stollwerok dche Borstbonboiu gefiibnoeerd na rooraebrift v a den 1 kon TJniyersltolto Proe Gehm HoSrad I Sii£ A i itn HNSiSasa Anlita Dr HirtMI Boon hebb sedert M Jaren ak Tei aditend miUel tegen hoeetai i heeacUieid en aandoening der ademingsorganen uiMaekaid diensten bewenen I Bij poedigo afwisBeling Tan warme I en koude lucht is t bgionder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes i 26 oent BultenlaDdscü Overzicht Bl keos een bgzooder teleftram edagteekeod ran 3 Janii in het gezicht Santiago de Cuba il de SpaaoBche floot geheel machteloos gemaakt Zg ÏB iD de baTOD opgealoteo doordat de Merrimac dwars io de doorvaart is gesookeo en het dat oumogelyk is da haven bioDen te gaan of te Terlateo Het bBBlnik om de Marrimacc t dien xiokeD is door admiraal Sampaoo reeds eeniga dagen geleden genomen omdat het oamogelgk bleek de Spaansche vloot te bemachtigeo Hg vroeg daartoe vrywilligers Luitensnt Robson eo zeven min boden bno dieniten aan en Donderdagavond nam de Merrimac stelling b de NewYork De romp van het op te offeren vaarinig was omringd met torpedo n die Koo gelegd waren dat men ze van de brag kon laten springen Yrydagocbteud 3 nar ging bet achip langzaam voorait naar het Und Weldra verloor men het uit het ge icln Een oogeablik tater waarachawde een Mshot van fort Morro de Amerikanen dat de Mt rrimat door de Spanjaarden waa bemerkt De andere battergen antwoordden maar de Amerikanen konden niet varen uit vrees dat zg de bemanning van de Merrimac zonden kre n Bet sobip werd met opzet dicht b de batterg Ëstralla in den grond geboord door laitenaot Hobson niet eeni door de Spanjaarden Het plan slaagde oitstekend de doorvaart is rolkomea gestremd Het is den SpanjaariJen onmogelgk onder het hereik d r Atnerikaansche kanonnen het wrik te doen springen of weg te mimen Tomiddels heeft een telegram Qit Port an Prince gemeld dat het wrak reeda opgeruimd is Men eet dat de Criatobal Colon de cMaria Tsresaf de cVicaje en da cAlmiraote Oqoeodo in de baven zgn en gelooft dat er ook nog andere vaartuigen waarscbynlijk tor pedobootén binnen zgn De bemanning van de cMerriraao was Toornemens zioh te redden in een boot die door het schip werd gealeept Men weet niet of ig daarvan gebruik hebben gemaakt masr geen der mannen ia omgekomen ze zgn allen door de Spanjaarden krggagbvaogen gemaakt Yersoheiden handelshuizen te Berlgn hebben na nitroerige particuliere berichten ontvangen van hno vertegenwoordigers te Manila over den toestand Daarin wordt verzekerd dal er gfien spoor van oproerigheid in de stad waar Ie nemen is en dat nit het binnenlandde te esabenoodigdheden in overvloed aangevoerd worden Da aanwezigheid van de Amorikaapschs FEVILLETODI Het Leven te Baden Sen Ru amhe Roman Uaar waarom gaf hij kern het geld dan mag de lezer wel vragen God weet waarom Als de lezer ds band op zija hart wil leggen dan zal bij moeten beksanen dat menige daad ia zijc eigen leven geen meer afdoendea grond gebsd beeÜ Biadassof intu chea bedankte niet eena maar verwijderde zioh haastig LitwÏQof overlaadde zioh zelvea met verwyteDt toen hij den roeden kraag van den bezoeker ug verdwjjaeB Te laat I Xog vuü r deo avond oottiog hij een brief van Titiaoa wa ria zij hem mededeelde dat zij ten gevolge eener ongesteldheid van bare tante niet vóór over vijf of zes dagen te Baden kon komen Dit bericht werkte ongunstig op Litwioof bet maakte hem nog meer ontstemd en alscht gelaimd begaf hjj zioh vroegt dig to bed Doch de volgende dog was nist beter dan de voorgaande maar zoo mogelijk nog erger Ueeds vroeg ia den morgen was Litwinofs kamer vol met beminQalijke londgenooten Bambajef Woroshilof Pistabalkin de beide officieren en de beide Heidelbergaobe atudeotoD stormden op eana binnen en bleven oieltegenstoaode zg spoedig gebrek aan discours hadden en zich kecnel k schenen te vervelen tot aan dan middag Doch zij hadden niets te doen en dhar tS na eenmaal in de woning van Litwinof vensild waran blevsa sjj daarin ook LaogsB In oorlogsschepen hindert de inbooriingen nagenoeg oiiit in bun gewono bestaau Do inboortiuKeu voeden zich bgn nitsluiteud met rg t en de Bpaanacho aotdaten krggea weinig audera alleen de vreemdeÜngMi voelen hot gemis van verachillende Toeding middolen die na niet ingevoerd kunnen worden Handel en ngvarbeid ataan uatuorlgk stil Maar de Sp njaardjn drijven gceo handel en alleen de vreerodeliDgen hebben van de blokkada telg len De Ënropeesche ingezctdoen tioden dat hoa regeeringen tusscbenbeide moeaten komen tot bescherming van bun belangen Wat de AmerikaauBche troepen betreft die uit San Franciflco moeten komen meu beklaagt ze De verkiezingen voor de Belgische Provinciale Itaden zgn uiterst kalm verluopen De clericalen behielden een sterke meerderheid in de provinciën Antwerpen Namen Limburg Loxemhurg en de beide Vlaanderen In Brabant heelt de clericale minderheid eenige zetels verloren aan da aocialiateo en de liberalen Te Brussel moet berelemming plaats hebben tasschen drie nberalen en twee clericale met ee socialist In Henegouwen hebben de socialisten den liberalen acht zetels ontnomen De liberalen winnen daarentegen twee zetels te Enghieu Ia de provincie Luik schgnea de socialisten terrein te hebben verloren In de beide Vlaanderen zgu vele OhristeBdemocraten die zich tegenover de clericalen candidaat hadden gesteld niet gekozen K In het Oosten van E oropa begiet nu langzamerhand de toestand hersteld te worden die ocgeveer IC maanden geleden door het uitbreken van den Griekseh Turkscben oorlog zoo woest werd verstoord De graanschuur van OoiitEnropa Xhesaahë is al dieu tijd in de macht der Turken gebleven Edhem pacha voerde er onbeperkte macht De Turksche heerschappij was weder hersteld io het noordelgk deel van Ueltaa Lang duurden de onderhandelingen over de leening die Griekenland zou in slaat stellen de opgeiogde oorlogsschattiug te betalen de enige voorwaarde voor de ontruiming van Thessalië Dank zg der tiisacheokomst der groote mogendheden werden de moeilykhedeo orerwoonen En thans is het grootste deel van Thessalië weder aan Griekenland teruggegeven De ontruiming van de vierde zdue heeft toch nog aanleiding gegeven tot eenige moeilgkheid Griekenlaad had de aan Turkge toegekende grenaplaatssn Malaazaki en Grüeopo weliswaar ontrnimd maar teven geprotestnerd tegen den den beginne kwam het gesprek op Gubarefs terugreis naar Heidelberg en namen allen zich daarbij TOor bem daar spoedig een bezoek te brengen Daarop werd er wat gepbilosopheerd en over de politiek gesproken en gat men besckottwingen over het spel en over de grisettes ton beste waarbij menige aan tootelijke geschiedenis werd opgediacht Ook was er sprake van zeer sterke zeer corpulente en bijzonder veel etende menschen waarbij hot natuorlgk aan deels afgezaagde deels nieuwe leugonverhalen niet ontbrak Men vertelde van Jiuckin dea bekenden Djakou die S3 haringen achter elIfauder opgegeten had en daardoor eene vrei denschap gewonnen had van een soldaat die een runderbeen op zgn eigen schedel had stukgeslagen Pistshatkin vertelde geeuwend dat hij in KteiB ÉusUnd eene oude vroaw gezien had die na haar dogd meer dan 1080 pond moet gewogen hebben en oen landeigenaar die voor zijn middagmaal drie gaazen on een steur had opgegeten Bambajef geraakte daardoor in verrukking en verklaarde dat hij in staat was een behoorlijk geprepareerdan bok in één keer te nuttigen en Woroshilof blufte met een hoogst onwaarscbgnlijke geschiedenis van een voormalig kameraad uit het corps die zich door huitengeworiQ lichaamskracht bad onderscheiden waarop allen zwegen elkander verwonderd aanzagen hunne mutsen nnmen en vertrokken Litwinof nu alleen achtergebleven wilde aan het werk gaan maar het gonsde gestadig in zijn hoofd hij was weder niet in staat iets nit te voeren en zoo wns ook deze avond verloren Den volgenden morgen toen Litwinor op het punt stond om te ontbijtsn werd er aan de deur geklopt ffLieve huBcl bronds hjj al w er sa van de afatand aan Turkge De Porto bezette na dit profcebt do beide plaatsen niet maar weigerde de vierde 7óne te ontruimen De tusschenkomat van dsn Uoatsnrgkschen getant baron Von CalMC als doypu van het corps diplomatique te KoQstaotinopel was noodig om de gerezen moeWgkheid te beslechten Edhem I aoha ontving uit Konstaotinopet last de vierde zone vóór 6 Joui te ontraimen met uitzondering van Voio eu de grensp aatsen Gritzovaii en Neevro deze punten wil de Porta bezet honden totditt de atraka genoemde grensplaataen onvoorwaardelgk aan ïurkge zyd afgestaan Verspreide Bericliten Spanje en de Vereeoigde Staten Telegrammen uit Port ao Prince en LeCap Baltien melden dat de Amerikaanache vloot Yrgdagocbïeod te drie uur het bombardemeot op de forten b i Santiago heropend heeft Da kanoDoade dnnrde tfnderbalf uur De Amerikaanache hulpkroi er Merrimac trachtte den toegang tot de haai te forcesren De Spanjaarden lieteif het schip na eerste torpedo versperring ongehinderd voorbgvaren en lieten eerst een torpedo ontplofTeo toen de M rimac reeds 500 voetp in het hannal wa De ontplofiiag vernielde het voorste gedeelte va et schip dat bgoa dadelgk zonk Alleen de t pen van 8ehoorBt en en uaaten stekeo nog boven bet water ojt Te Sautiago heerscht groote geestdrift Particuliere telegrammen van Cuba 8p ekeu van algemeene geestdrift De Spaanache koloniale Kamer hpeft besloten admiraal Cervera gelnk te wenschen met zgn succes in het geiecbt bg Saotiago Da opstandelingen in den omtrek vao Santiago zgn niet talrgk Ëen van de telegrammen voegt er hg dat zg de itad niet kunnen aanvallen De regens zgu begonnen zoodat do krggaverrichtiugeo van de Amerikanen op Cuba zeer moeilgk zonden worden De World heeft een celegram uit Washington ontvangen meldende dat volgens een beriobt van generaal Miles aan het ministerie van oorlog een afdeeliug geregelde troepen voor de ioilnitiog van Santiago bestemd reeds teTampa en Mobile ingescheept en op weg is naar Key West waar de traosporlscbepeu de oorlogsschepen zullen vinden die beo moeten escortearen Volgens oen bericht nit Washington aan de TribuDec heeft het departement van oorlog besloten de expeditie naar de Filippgnea te versterken met vier of zes detachementen cavalerie en twee hattergea lichte artillerief alles uit de geregelde legermacht vrienden vun gisteren en riep op vordrietigen toon Binnen 1 De deur werd zacht geopend en Potugin trad de kamer binnen ffAh dat voriieugt mg zeide Litwinof terwijl bij den onverwachtcn gast do hmid drukte ik dnnk u Ik zou u zelf gaarne bezocht hebben maar gij wildot rag immers uw verblijf niet opgeven Neem plaats eu ontdoe u van uw hoed Kom neem toch plaats 1 Potugin sprak geen woord op de vriendelijke woorden van Litwinof maar bleef midden in de ksmer staan lachte eu schudde sijn hoofd Blijkbaar was bij getrolfen door de vriendelijke ontvangst van Litwinof doch er lag iets gedwongens in do uitdrukking van zijn gelaat Hier begon hg aarzelend heorscht een klein misverstand ik zou voorzeker uit oigon beweging mot geen minder genoegen gekomen ziju maar heden ben ik tot u gezonden geworden yDat boteekent gij wilt mij zeggen viel Litwinof in dat gij niet uit eigen beweging tot mij gekomen tijt 0 neen met uw verlof I maar ik zou heden misschien niet tot u gekomen zijn indien ik daartoe niet aangezocht ware Ik heb oen boodschap aan u Van wien als ik vragen mag P Vnn een dame die u bekend is van Irina Pawlowno Tiatmirof Gij hebt onlangs beloofd haar een bezoek te zullen brengen en tot dusverre hebt gij dat niet gedaan Utwiuor zag Potugin verbluft aan f Kent gij mevrouw Ratmirof Qsiyk g i t De Times verneemt ait New York dat de Amerikaanache regeeriog da regearing van Paraguay gesommeerd beeft te gelasten dat hei Spaaosche oorlogsschip Temerarioc rertrekken moet indien bet in staat is zee te boiwea Het departement van marine te Washington heeft geen bericht ontvangen over het zinken van de iMerrimaQ maar het verklaart dat dit een oud waardeloos schip is met slechts aofat mau aan boqrd Ëen telegram ait Portrfto Prince meldt dat de Spaajaarden het wrak Tan de Mfrrims met dynamiet vernield hebben ten einde den kanaalingang tot de haven open te maken De SpaaoBohe minister van marine heeft beveitiging ontvangen van het berfoht dat een Amerikaaniobe bulp krDiser te Santiago door een Spaanach schip in den grond geboord is De bemanning werd gevangen gemaakt Bet Amerikaaoach eskader trok zich dadelgk terug Een telegram ait Saotisgo meldt dat usdat de M rrimaoc in den grond gehoord wai admiraal Cervera persoonlgk in een sloep eenige mattachappea redde Het regeeringstelegram zegt dat de aanval op Santiago beproefd werd door eea grooten Amerikaaoscben krniser en een balpkraiser Da eerste werd teruggedreven de tweede vernield Twintig sohapen lagen tegenover Santiago De Ilegenles heeft bevolen haar gslukwaniohan over te seinen Het Amerikaanache marine departement maakt het olgende telegram uit Möle St Nicolas op Haïti ontvangen openbaar Ik ben er gisteren Vrgdag om 4 unr a namiddag in geslaagd d Merrimac te laten zinken in den kanaal ingang tot de baai van Santiago De operatie is met groote kranigheid verricht door zeven man onder bevel van den scbeepabouwknodigen ingeniear van da marine Hobson Cervera hulde brengeed aan bun dapperheid zond mg een parlementair om mg te zeggen dat allen kryg gavangen waren twee buunor licht gewond Ik vraag vsrlof zoo mogelgk een uitwisseling van deze gevangenen te mogen bewerkstelligen tegen Spanjaarden die aan boord van de Atlanta gevangen werden genomen Er zgn in de baai van Santiago zes schepen van het Spaaoiehe eskader niet iu etaat om t ontkomen aan prgamakiog of vernieling Get Sampson De Aorore heeft weer een nieuwtje ovor den fameuaeo Eiterhazy Het zou niet de eerste maal zgn dat deze man zioh aan valschheid in geschrifte heeft schuldig gemaakt Toen irKent gij haar nauwkeurig F f Ik beu in zekeren zin haar vriend Litwinof zwoeg 8ta mij toe u te vragen ging hg voort of het u bekend is waarom Irina Pawlowna mg wousoht te sproken P Potugin ging aaa t venster ataan Tot op ïiekere hoogte ja Naar mij voorkomt heeft zg zioh zeer verheug i u weder te zien wenscht zjj de vroegere bet tffkking met u te hernieuwen f To hernieuwen herhaalde Litwinof Houd mgn indringen ten goedo maar ik moet u verzoeken mij ook nog deze vraag te lieantwoordeu is hot u bekend van welken aard die betrekking wosl Eigenlijk noen Maar ik onderstel voegde Potngio er bij terwijl hij ich plotseling tut Litwinof wendde OU hom vriendelijk aankeek dat deze betrekking van zeer vriend schap pelijken aard moet zijn gewrest Jrin Pawlowna was vol van uwen lof on ik moost haar beloven u tot haar te brengen iij gaat toch mede Wanneer P r Nu terstond Litwinof maakte eene afwijzende beweging met de hand Irina Pawlowna onderatolt ging l olugiu voort dat die hoe zal ik mq hot best uitdrukken dia kring waarin gij haar onlangs aantrof u zeker geen aangenamun indruk zal gegeven hebben doch zij liet u zoggen dat de dnivst niet zoo cwart is als men hem gewoonigk afschildert