Goudsche Courant, dinsdag 7 juni 1898

n n II D A D f K H A A 0 vi vem 19 16 12 66 2 14 8 46 4 4 4 53 1 8 K H 6 7 1 19 n H H 5 18 f 1 88 H f ff 6 89 19 48 1 48 9 49 4 16 6 16 6 87 ging behaald door de Kampioen van den beer Joh Smit te Slikkerveer in 7 uur 59 min en 3 sec Premie de groote zilveren medaille der vereeniging behaald door de Pereheranie van de heeren B W van Vloten en G M Fitrin te Amsterdam in 8 uur 13 min 2 sec Naar men verneemt zal de proef benomen met da Hf ifta vin kilometer boek jas 39 klasse an 5000 kilometers tegen een lagerm vracht prys dan die van vgf boekjes van 1000 kilometers behoudens goedkeuring van den minister van waterstaat door de betrokken Nederlandicbe Spoorwegmaatschappyeo ook gedurende bet tweede semester dezes jnara worden voortgeset Hvt overgang examea bg den Hoofdcorsna ta Kampen zal 14 Juni aanvangen Een examen blgft altgd een examen Men kan gelukkig en oogelakkig zyn Een sterk staaltje ia wel bet eigende door de N Gron Ot medegedeeld Van de ryka normaalsehoolte Sappemeer deden op een dag 4 vronwelgke kweekeliogen examen voor onderwyzere 1 zonder en 3 met permis i De eerate slaagde en de andereu werden allen afgewezen Zoo he waar zgn De aangekondigde verlaging vau het tarief van binnenlandacbe telegrammen zal reeds 1 Juli a n in werking treden 3taatsblad no 118 bevat een beiloit houdende wgzigiog van b t reglement voor den dienst der Rykstelegraaf Het eerste en tweede lid van artikel 15 ao t reglement voor den dienst der Rijkatalegraat goed ekHufd bg Kon besluit van 24 Met 18ij7 sStbl c no 157 worden vervangen door de volgende bepalingen De seinkoaten voor telegrammen tnBBcbentwee Nederlandsche kantorou in verschillendeplaatsen bedragen 25 cent roor de eerate 10 woorden of minder i 5 cent voor elke volgende 15 woorden of minder lan tot en met 50 woorden en 5 cent voor elke volgends 10 woorden boven 50 Ds seinkoaten voor telegrammen tasschen een Bgkakantoor en de binnen den beatellinga kring artikel 38 van dat kantoor gelegen bykantoren looaaltolegramraen bedragen 15 cent voor de eerste 10 woorden of minder doch worden voar de woorden boven 10 berekend ala in het eerate lid van dit artikel voor de gewone telegrammen ia bepaald Hat programma der inbnldtgini afeeat n te Utrecht ia verscheiien De feesten duren van 31 Augustus tot 3 September Opening feestrede nitvoering door een gemengd koor uit voering van t ewyde muziek en waarscbijolgk voorstellingen in den Schouwburg op 31 AugastuB Feeatvierieg der schoolkinderen uitvoering van den feestzang en van de feestoantate goodel aart op 1 September Aanvnng van bet tweednagach nationaal festival lan NederlandHche harmonieeo fanfaregeselschappen op 2 Septemb r Aanscbouwelybe voorstelliog van het volksleven en de krggabedrgven der Nederlanders in de 17e eeuw concert in TivoÜ voorwerk bal champêtre vauxball enz op 3 September Waarachgnlyk bovendien choraaliuQziek op den Domtoren muzikale reveille etiB Verder zal van gemeeotewege gegeven worden een vuurwerk met moziekuit voering en oene verlichting van de Maliebaan met muziekuitvoeringen Siterbazy ia 1887 in Algiers wbi liet de kolooel tan t n regiment drie officiereo bij dagorder eirTol ertn6ldeD Miterbazy was oiet ODder deze drie Toen deze ecbter eenige weken later toot eea of andere betrektiog chriftelgk aanbeTolon werd Bchreef hjj eigeobaodig op het getoigsobrift de leagenacbtiga opmerkiDg dat ook hg onder de eervol rermvlden geweeit ras Verscheiden iareu later werd dit feit door geDeraal Qoerrier ontdekt De Miniitor vao Oorlog beral dat de lengeuachtige opgaerking gpachrapt zou worden Toen generaal Oaerrier over deze zaak in bet procei Zola geboord zon worden werd hij beet nataoriyk zegtde Aaxorec éQu dag te laat gedagvaard Een medewerker van de Amore beeft generaal De Loverdo den zegamao van den heer Jadex die ia de Petit JoórnaU orer Zola s i ader schieeit geioterTieowd De resalaten van dat onderhoud zyn lo dat de berinneringeo Tan den oaden generaal zeer verward igo 2o dat Frans Zola niet genoodzaakt is goffeeet zicb naar Frankrgk uit de voeten te maken na eenige uDeerlgkheid gepleegd te hebben Bo dat zgn gedrag ali militair allegzinfl te prezen wae 4o dat op zekeren dag een tekort werd ontdekt in de kas van den officier van administratie en dat B aDB Zola de 9wege twee maanden in arrest doorbracht waarna by op vr e ToetOD werd geiteld Volgens een Fransch geteerde een der medewerkeiB van Pastear ia geen Incbt b onderzoek gebleken zóó vol echadelyke kieiceu te zyn aU die in de Franache Kamer tydena een vargaderiog Zg ia veel lechter dan in scholen hospitaten en icboDwbargen Hoe bet mogelijk id dat de uitverkorenen des volks er bun leveu afbrengen weet by alleen te verklaren uit den aanleg van den mensch om zich allenga ook aan vergif te wennen en aldaa zelf onvatbaar te worden Maar menig lid doet er een doodfalgke kwaal Of er ook politieke bacillen in t spel zyn deelt de geleerde niet mede Zgn opmerkingen sija niet zeer geschikt om het trouw bezoekeji der vergaderingen te bevorderen DUITSCHLAND Op tweeden Pinksterdag is bet tramverkeer te Berlgn ontzettend groot geweest Niet minder dan G19 000 kaartjes werden afgegeven en bovendien werden oog 15 000 penonen met abonnement vervoerd Te zamen dns meer dan een derde deel der gebeele bevolking Met den ontdekkibgatocbt welken de Italiaanaobe prins Lodewyk de derde zoon van wglen koning Amedeo van Spanje naar Elendjke heeft willen ondernemen is het volgens een blad van Beaitle treurig afge loopen De schooner Tane Gtpyt waarop hg zicb met zgn tochtgenooten bevond ia in volle zee gezonken en van de i2 opvarenden zgn slechts 27 gered Men vreest dat de 25 jaTigfl prins niet tot de laatsten behooit op Zomerdlenst 1898 QOnDi KOTT D i M ïiieire v S 49 a 7 4 68 4 62 6 6 6 12 6 1 4 15 5 29 5 10 1 44 1 S4 9 08 11 54 19 08 12 47 9 14 11 36 11 60 19 97 ol BA l rBÏOHT s IJ 432 6 80 6 47 6 05 6 55 t SO door lO li i 6 1 8 1 14 07 10 19 10 61 12 00 18 10 19 58 9 90 3 17 4 32 o 10 34 a W 8 01 06 11 14 o J4B 6 24 7 18 8 43 10 86 10 41 A t OA 8 20 29 A n 860 5 04 6 8 4 7 6 10 61JiU12 10 88 11 88 18 09 1 37 8 03 8 26 3 66 4 43 6 36 6 H0 6 66 7 66 8 47 4 1 6 60 7 13 9 10 9 9S 9 36 den wedstrgd deel te nemen hetgeen e n prachtig rivier gezicht opleverde H t fraaie weder deed bet beste verwachten slleen waa er wit weioif wiüd hetgeen echter vrg wat vertraging nplfverde zoodat de terugkomst slethta teer langzaam plaats bad Ten 8 45 zeilden de vaartuigen nit gevolgd door de Merwede I waarop de jury en genoodigden zich bevonden terwgl vale plezierjacbten van hunne belangstoHing blgk gaven door de tucht mede ie maken waaronder zelfs enkele fraaie atoomjacbten nit Antwerpen Tot Schiedam bleven de vaartoigen vry wel by elkander toen gingen zg langzaam uiteen Aan de haven van Schiedam Vlaardingeit en Maassluis liep de bevolking samen om van bet fraaie schonwapel te genieten Omitreeka 12 uur bereikten de meesteo den Hoek van Holland Was bg het vertrek de stroom van ebbe bg da terugkomst had men vlosd en moeiten de stoorlni al ban stuurmanskonet aanweoden om an de weinige wind te profileeren Eerst ten 10 uur Zondagavond waren de laatste zeilvaartuigen aan bet eindpunt en had de jury een alles behalve gemakkelgke taak de juiste afstanden te berekenen die in verhouding tot de voorgitten aan sommige zeiers gegeven waren Ten 11 aar was zy daarin geslaagd en bleek de volledige uitslag te zgn als volgt Sclierpe en Middemwaard Jachten A Boven 10 tot en met 20 W E 2 deelnemers Prgs zilveren beker aangeboden door da Kon Zeil en Roeivereeniging te Amsterdam ter gelegenheid van baar 50jarig bestaan behaald Luronne eigenaar de heer L de Porre te Gent in 7 uur 11 min 12 sec B Boven 6 tot en met 10 W Ë 4 deelnemers Prys EÜveren kunstvoorwerp aangeboden deor een lid der zeilvereeniging de Maas behaald door Mascotte van den heer H Smulders te Rotterdam in 6 uur 15 min 46 sec der van de te Amsterdam in Premie De groote zilveren medaille vereeniging behaald door Waterlelie beeren H Bernhardt Co 7 uur 20 min 21 aec C Boven 3 tot en met 5 W E 4 deelnemers Prys zilveren beker aangeboden door een lid der vereeniging behaald door Movette van den beer Albert Gisar te Antwerpen in 7 uur 49 min 38 sec Premie de groote zilveren medaille v n de Vereeniging behaald door de Havik van den heer H F Schutter tt Rotterdam in 8 uur 5 min Vi sec D Boven 2 tot en met 3 W E 2 deelnemers Prgs twee kanstvoorwerpen aangeboden door een lid der Vereeniging behaald door de Zwaluw van den heer Felii Burgers te Amsterdam in 7 uur min 34 sec E Tot en met 2 W E 3 deelnemers Prgs een kunstvoorwerp uitgeloofd door deVereeniging behaald door de Brahoke van denheer Robert Osterrieth te Antwerpen in 8 uur 7 min 5 soc Premie de groote zilveren medaille der Vereeniging behaald de Bing vau öno A K de t Serclaes de Wommersen te Antwerpen in 8 uur 12 min 38 sec BINNENLAND Internatioimlü zeilwedstrijd van de Roei en Zeilvereeniging De Maas te otierd m £ r beerschte Zondag in den vroegen morgen vry wat drukte aan het terrein van de Roeien Zeilvereeniging de Maas taan Kateodrecht Heden toob zou de door deze vereeniging uitgewbreven internationals zmlwfdstrgd van Rotterdam naar den Hoek van HotUod en terng pUata hebben fJet terrein was fta i versierd met vlaggen en niet minder dan 23 rauke vaartuigen loRen op de rivier gereed om fiin Rondt en Platbodem vaartuigen Met vaste roef ot vast dek F Boven 9 5 W M 3 deelnemers Prys twee zilveren kunstvoorwerpen aangeboden door den eerevoorzitter der Vereeniging behaald door de Watergeus van den heer mr V J M de Wotstein Plxater te sGraven hage Premie de groote zilveren medaille der Vereeniging behaalt door de Veha van den beer H van Waveren te Hillegom Van deze vaartuigen werd geen tgd opgenomea daar zg op den terugweg voor anker gingen liggen Boven 7 tot en met 9 5 W M 4 deelnemers G een bronzen beeld Salome t van aangeboden door een lid der vereeni Prgs ViUnis 9 11 üirftctc SpoorwcgvcrblDillngen met GOUDA 19 53 1 1 7 1 14 1 9 ll ïl 11 18 11 98 11 36 11 4 61 19 89 10 ♦ 9 8B 9 64 10 11 ll U 8 35 Kit 8 49 8 6 15 T i 8 03 11 I IU 96 Oouda n Muordrootit door 7 8 NiouwerVerk 7 8 9 30 9 sO 9 S4J 4 JOJ3 10 Sn JH T 1B SI 7 6 7 61 MO 9 63 ia lO lV 10 99 10 36 10 43 1 4 Cpell Iln t rd m 4 5 S l 0 5 11 5 17 9 Al in 1 e 8S 7 10 7 46 8 11 11 18 11 80 11 41 11 65 19 11 97 9 98 67 10 14 11 18 9 17 8 S0 8 49 8 51 I 03 9 08 7 S 7 49 7 63 8 0T 8 19 Gouda Zmonhuiam Moorkapello ZoetormoorZogwmrd Voorburg H w 11 0 Voorburg Zoolermoer Zeil rd ZemnhuUou MoorkapoUo ftond 10 96 10 44 84 7 19 7 68 8 6 39 6 66 7 3 6 90 5 36 6 48 ns lioudiu Uudew Woerd Uinmkt Wofirilon üudo Uoudff 8 10 8 28 8 66 a S 10 6111 46 19 S2 7 04 7 42 6 95 13 7 45 3 S7 8 49 9 00 9 20 111 16 6 40 6 68 8 06 9 16 10 38 8 14 10 46 8 97 06 9 90 9 69 10 69 11 10 1 U 11 65 19 24 4 94 t 4 87 6 90 07 1 09 8 40 lltttorauB 3 peUo HimwctVork Hoordreclit Weimarstraat voor de percMlea 7 es afgespeeld Daar liepen even voor halfacht op hei trottoir mevrouw Yemer geboren Post en mevrouw Meyer die samen wonen op de Koningin Ëmmakade no 45 Mevrouw Vemer leeft sedert gernimen tgd buiten de ecbtelyke woning ofschoon zg niet wettig is gescheiden van haren echtgenoot den gepension neer den kapitein van de artillerie van het Oost Indische leger K O A Vemer die in de Van Bylandtstraat 81 zgk kamers heeft Tusschen de echtelieden heeft by herhaling oneenigbeid plaats gehad zoo zelfs dat de dames Vemer en Meyer zelden uitingen zonder geleide van den oud recberchenr Tromp thans bode by de rekenkamer die ook voor hare veiligheid zgn intrek ten huize van de dames bad genomen Ook gisteravond liep deze begeleider op weinige passen atstanda achter de beide vrouwen in de Weimaratraat toen kapitein Vemer haar tegemoet liep Voor dat Tromp het kon verhinderen loste de kapitein van vlak bg vier of vyf revolverschoten op de vrouwen Vermoedelyk kregen zy ieder twee koge s in het hoofd Ook ging een kogel door de spiegelrnit van pereeel no 7 Gelukkig was niemand daar in het vertrek De vrouwen vielen bloedend neer voor perceel 5 waar het trottoir in een oogwenk rood werd gekleurd van bet bloed Tromp pakte den moordenaar datrin onmiddellyk bygestaan door een toegescboten politieagent raapte de weggeworpen revolver van de straat op stelde die den agent ter hand en hielp daarna met behulp van vele omstanders de ongelukkige slachtoffers binnenbrengen in da apotheek hoek Weimarstraat en Koningplein by mej Faber De kapitein moet tegen den agent gezt d hebben non daar beb je me € maar schynt zich bg de overbrenging naar het pohtiebarean op het Alexander veld waarbg ook burgers en andere politieagenten dienst deden te hebben willen losrukken Ook ging het gerucht dat hg nog tyd zon hebben gevonden een fleschje dat hg bg zich had leeg te drinken Op het politiebureel werd een groot mes by hem gevonden Van alle zgden werd getracht geneeskundige hulp te vinden voor de getroffen vrouwen De doctoren Lammerts van Busren Grondhout de oud geneeaheer Ysbrandi en nog drie andere geneeskundigen waren spoedig ter plaatse De beide eerstgenoemden legden een eerate verband zoodat de zwaar getroffen vrouwen aan wier behoud wordt gewanhoopt naar het ge sticht Bronovo konden worden overgebracht Het vervoer geschiedde met twee brancuds die de politie spoedig ter plaatse had gebracht De inspecteur van politie de heer van Rosmalen per telefoon aan het hoofdbureau gewaarschuwd zorgde voor de overbrenging en nana alle maatregelen door de omstandigheden geboden In de Weimarstraat en omgeving heerschte groote opgewondenheid vooral bg de buurtgenooten die zoowel den kapitein als de dames van aanzien kenden Mevrouw Temer woonde aameb met de gescheiden echtgenoote van notaris Meyer Om die reden was de vgandschap van den oudkapitein ook op deze dame cyrergegaan Kapitein Vemer naderde met een vriend de beide vrouwen en lotste vier schoten op haar Op de revolver zat nog een kogel Onder de doctoren die de eerste hulp veileenden behoorde ook de arts Berghuis By onderzoek op bet politiebureel Alexanderveld wer l op den dader een dolk gevonden Hg verklaarde daar strychnine te hebben ingenomen hetgeen intusschen niet met zekerheid door de ontboden geneesheeren kon geconstateerd worden Daar hg echter eenige verBcbynselen van vergiftiging vertoonde is hg naar het gemeenteziekenhuia ter nadere verpleging overgebracht Gemengde Berichten De beide slachtoffers werden wel eerst naarhet gesticht Bronovo gebracht maar kondeniu f n n aar I daar niet worden opgenomen en zyn toon £ rjddr auW a ondmde vervoerd naar de polikUmek van de h re AaDgcvaogeD 1 Mei Tijd vao Greenwich 10 04 10 11 10 18 10 96 10 84 8 30 8 5 7 66 8 09 1 0 8 16 8 95 6 92 5 51 6 14 7 31 lO Si 11 13 10 64 9 48 9 10 10 18 6 40 8 89 T 96 7 9 47 9 14 10 01 10 07 S 17 6 87 84 41 4 4 4 4 50 4 67 5 04 6 10 Ï 6U S 4i 4 06 7 46 8 90 6 45 5 66 H O 4 05 4 24 11 80 10 10 1 33 64 10 10 19 10 21 10 38 7 69 84 8 16 8 2 8 84 S95 6 64 6 11 7 34 6 53 6 99 8 8 4 10 9 11 O 0 98 U 5 11 44 7 66 9 29 10 06 34 ff 9 48 ff 9 6 8 99 10 10 lO t O O C D k k M S 1 e R D 1 H 8 1 48 10 7 4 11 5 20 7 61 8 9 11 17 in 1 10 36 12 48 6 00 6 87 8 40 10 02 11 27 10 50 1 03 616 8 56 10 18 11 I 68 9 07 9 26 10 02 10 341 ter r s i M i Mi iM 10 00 7 8 9 49 9 66 10 84 ll lOl 9 46 Schelkley en Steyn Parvé in de Javastraat Volgens het laatste bericht ou mevronw Meyer aldaar reeds overleden en de toestand vmn mevrouw Vemer zeer bedenkelgk zgn Het voorloopig onderzoek in deze treurige zaak wordt geleid door den commissaris van politie den heer de Klopper waarnemend Men sebryft nit Dordrecht Ëen droevig toonvel is gisteravond haUxeven afgespeeld in de Heerbeyman sa nisstraat een dichtbevolkte volkabaart aldaar Tot voor korten tgd woonden in die straat Piet Piexier een man van omtrent 52 jaren opkooper van beroep mat zgn vrouw en leven kinderen waarvan er drie stiefkinderen van Plezier waren Naar men vertelt was hg een slecht stiefvader eo vooral zgn nu 23 jarige stiefzoon Toon Dejel van beroep stoker thans buiten betrekking en sedert een maand of twee gehuwd moet veel ran hem te lijden hebben gehad Nu wa in den laatsten tijd ook deechtetgke vrede verstoord De vrouw liep acbt dagen gelsden uit de woning aan de Pottekade hun tegenwoordige verbigfplaats om er niet meer in tern i te keeren Zg verbleef nu bg baar zoon Dejel in de Beer heymansaa iaat raat wonend dan weer bg een soster ot kennis in diezelfde buurt Plezier wilde zyo vrouw terug hebben Onopbondelgk doolde hg in de Heerheymaussoisstraat rond Giateravond ontmoette hg 7yn vrouw met cyn stiefzoon Toon Dejel en diens jongeren broeder Bein Hy oegde zicb bij beo Attn de woning van Toon gnkomen wilde bg deze binnengaan evenals zyn vrouw reeds deed Maar Toon wilde dit niet Mgn moeder mag boven komen jy niet zeide hg De vader ontdeed zich hierop van zgn jas en vast en wilde de zoon telgf maar plotseling haalde deze een roes te tooraohgu en gaf Pl zier daarmee een atoot linka in de buik oudor da korte rib Doodelgk getroffen zeeg Plezier neer Hg werd door toegescboten buren een woning binnengedragen eo onmiddellgk werd geneeskundige bnlp ingnroepen De toestand van den patient werd te gevaariyk geoordeeld om hem naar het ziekenhuis te vurvoereu De wonde bleek 3 a 4 oM diep te zyn en met een dolkmes te zyn toegebricht Binnen een noed half unr was Plezier die onopboodelgk riep 0 mgu vrouw myn vrouw dood Het lyk van den verslagene werd na bet ziekeohuia vervoerd De politie die apoudig veraobeen nam Toon n Hein Dejel m de naar bet bureau waar Toon bekende den steek te hebben toegebricbt Hat mea waarmee de daad ia geplee d ia zoek Het is door Hein aad zgn broer ontruk ten weggeworpen Anderen willen dat de veralagene eerst met een mes heeft gedreigd Wat hiervan zg een feit schynt het dat Plezier gisteravond aan een af moer bewoners der Heerheymanasmsatraat een m s met een wit beft heeft vertooud zeg geode alB mgn vroaw niet wit drn doe ik aan moord Toon Dejel is in hechtenis gehouden Hg staat seer gonatig bekend en algemeen wordt zyn lot in de baurt betreurd Gisterenavond omstreeks halfacht geraakte de politie in de Zandstraat te Rotterdam handgemeen met de burgerg omdat deze een beschonken man die gearresteerd was wilde ontzetten Uit de ramen werd met bloempotten rotte sinaasappelen en van de straat met vuil naar de politieagenten geworpen De ent van politie 3e klasse S werd door een bloempot aan het hoofd lieht verwond De politie werd genoodzaakt tot zelfverdediging de sabel te trekken om zich de woest opdringende menigte van bet Igf te houden Er werden fiiake slagen uitgedeeld Ten slotte wist de politie al vechtende den arrestant naar den politiepost op deCoolvest te brengen waar hy in bewaring is gesteld Gelegenheid tot het arresteeren van verzetplegers ontbrak te eenenmale De gewonde agent is buiten dienst gesteld moeten worden Naar de H Ct verneemt worden te Amsterdana heden de broodprijzen verlaagd Sen 21 jarige slageraknecht te s Gravenhage zekere J G J ds K geboren te Voorberg wordt verdacht van verduistering van ruim f 1200 van zgn patroon Hg vertrok 1 Jnni jl per rgwiel in t bezit van ruim f 118 wiaBelgeld aan zgn patroon toebehooreode Het rijwiel zond hy dienzelfden dag van uit Leiden naar hier te ng hy ia verder per spoor gegaan in de richting naar Amsterdam De cosamiasaris van politie der 4e afdeeling te s Gravenhage verzoekt zyne opsporing unhondiDg en overbrenging Door bet kantelen van een stellage waarop Zaterdag morgen io de vroegte aan het atationsomplacement te Leidea balken uit eon spoorwegwaggon werden ontUdeo kregen twee werklieden de zware vracht op het lichaam en werden onder de balken schier aU bedolven Op asD pur ladders daartoe van dekkleedaa voorzien werden de maanen overgebracht naar bet Aoademiach Ziekenhnia Daar werd geconatateerd dat bereids één hunner ekere Stol was overleden en van den ander van Dam genaamd tvea ribben waren gebroken Ta Oach woedde Vrgdagavond omstreeks half tobt een felle brand in den Vla bnek ten boize van den boterwerker Van Galen Het pF rceel is geheel uitgebrand Een gedeelte van den inboedel werd gered Men scbrgft aan de N R üt Hoort men nog al eens van honden die schapen dooden en verelinden zoo erg als dit tegenwoordig toegaat te Oostermeer dairnan zooden zelfs wolven een voorbeeld kunnen nemeu Dinsdagnacht werd daar een schaap verxcheord en werden twee andere daerlyk gebeten en in sloot gejaagd Woenadagoaebt werden drie lammeren doodgebeten en in den verloopen nacht opnieuw vgf schapen gedood en gedeeltelgk verslonden zonder dat men nog de bonden kent die daar zoo wooft huishouden Omstreeks twee oren gisterennacht werd do r een agent vau politie naar den politiepost in de Oriapgnlaan t Rotterdam gebracht de 31jarige boekhouder L C I wonende Ëendrachtastraat 70 die in de Van Oldenbaroereldstraat door dien politieagent tot rast aangemaand hiernaar niet lnifterde en in plaats daarvan den agent met zgn waodeUtok eenige slagRO toediende De politieman beantwoordde dit met het trekken van zgn sabel waarmede bg den boekhouder een zoodanige verwonding op het hoofd toebracht dat ten slotte s mans oveibranging naar bet Ziekenhuis er het gevolg van was Ceka geeft in bet Bbl c bet volgende welgeslaagde schetajo van de Pioksterdrokte aan het Amaterdamscbe Ceotraalatation Een ataomgemaal voor menachen leek het Centraal atation op den avond van den tweeden Pinksterdag by het vertrek der laatste treinen naar Haarlem Leiden en den Haag Gestadig werden ze opgemaaid uit de gapende tnonelmonden honderden en nog eens honderden die elkaar msar aldoor verder opaohoven over bet tweede perron Het bleeke licbt der felle lichtballon streek over het hobbelige boofdendek en zeefde door t fgno scherpe cementstof dat de rnstslooze voeten opschuüelden In bet loome doffe gegons dar stemmen kletste telkena het baleein en flitste met snelle zigzagnagalm heenen weer bet bliksemscbelle flnitgelaid Er werd gelachen geicbreenwd gezongen gejoeld gevloekt gekeven gevochten een enkele maal De trein van 9 5G zon dadelgk vertrokken Eenige honderden moeaten nog mee Er waren nog acht ptaataen in een eerste klasse coupé open overig ns was alles zóó dicht met menseben bezet all een straat m t steenen tedereen wilde in dien ééuen coupe maar niettegenstaande de felle drukte waa er een goede contrQle een jonge condacte ir wiens blozend baardeloos gelaat geen spoor van zennwachtighoid vertoonde atond onwrikbaar aan t portier met de haüd aan den knop vastbesloten niemand boven het bepaa de aantal toe te laten Hg keerde der menigte den mg toe en liet zich kalm van alle kanten beachreenwen Condncteur Conducteur t Gaaldeze trein naar Haarlem Ja menter f Last me er dan effe in zeg c Mag ik uw kaartje astublieft Tweede klaa Geen plaata meer Ocb leg nou niet te zaniken der ishier toch nog plaata genoeg Gaat o dan maar een kaartje eersteklas halen Wat blieft u meneer Eerstenietrooken Die beb ik niet meer Ronken Astublieft Uw kaartje Dank u Conducteur 1 Condncteur I Gaat deze trein naar Leiden Ja meneer Conducteur stopt ie ook ia Alkmaar Conducteur atopt ie in Hillegommerbeek a Conducteur gaat ie naar Rotterdam Conducteur komt er nog n trein t Conducteur gaat ie naar Utrecht Ja menachen zegt de condncteur zonder om U kgken en steeds mat de handaan den koop altyd e en kalm ala jullieallemaal te gelyk vraagt kan ik niets verstaan Deze trein dit zegt hy dnidelyk en langzaam sprekend tot den portierknop in zgnrechterhand tarwyl bg met de linkerhandeenige klemmende geboren maakt deze treingaat naar HaaHem Leiden Den Haag Delft Schiedam en Rotterdam atopt in Hillegommerbeek en als u tien minuten wacht komt erweer net zoo n trein die Stopt die óókio Hillegommerbeek Gaat die óók naar Leiden Die net zoo rydt als deze dns dieóók in Hillegommerbeek stopt en óok naarLeiden gMt Z g conducteur roept na mat beescbgeacbreeuwde stem een grappenmaker die halfuit een portier baogt kan je niai effen ueoiye acbteraitrgsn om men iwagn op te pikkep in de Pi p Gelach gejoel geschreenw Er wordt gedrongen er vallen een paar klappen De coadncteur kgkt even om eo doet eentge stappen in de richting van de ruzie uit meosabelgke nieuwsgierigheid Onmiddellgk glipt iemand achter den conduct om in den coupé hoewel dia nu al vol is daar ia de laatste oogenbükken toen er geen eersteklaaaen meer kwamen opdagen houdera van tweede klaa kaartjes zyn toegslaten Neen meneer de coapé is vol atap nitastublief M maar hoor eens begint de overtollige wiens tong wat vreemd alaat en dieinmiddela al naast een kennia is neergezegen half op diens kni maar d deze maaeerzegt datie t twee knieën heeft Neeu m eer n moet uitstappen Maar ala deze men eer na toch zegtdatie twee k nieën heeft Al had hg er zea n bent te veel cEu de passagier dia het nogal gemoedelgk opneemt zegt tot zgn welwillende kennis Non bonjonr dan en sukkelt er weer uit t Portier gaat weer digt De conducteur wordt nOR steeds aangeroepen aangeaohreeowd aangebrgld Msar eiodelgk gaat de bel en de trein ajokt weg de menacheogezichten begeerig beoydend verlangend woedend lacheid teleurgesteld sohoiven voorby glgden w alieroo ritsen voort Eo de geplaagde ooodacteora hebben rust STADSNIEUWS GOUDA 6 Juni 1898 De heer G A Beskenkamp heeft met goed gevolg het propaedentiach examen in de theologie afgelegd aan de Universiteit te Utrecht Gtsterecavond viel in bet Lomb Watertje het 10jarig meisje van D den Haag De schipper op Bod ïgravon M van Leeuwen rarzelde niet zicb gekleed te water te begeven en redde bet meisje met bohnlp van F B Scharleman van een wissen dood SciiooMHOviK By herstemming is tot lid van den gemeenteraad gekozen de heer A van Lommei A Mi iR TOi De Kiosvoraouiging alhier beeft in eene Zaterdagavond gehouden vergadering besloten als 3do kandidaat de beer Brouwer te stellen Zkvenpdizbn Geslaagd voor het akte examens lager onderwgs goboadeu te Grnningeb 4 Juni de beer G U tar Veer alhier NiRuwKRKKHK a ij IJbsri Bedankt voor het beroep alhier door ds E II Jonkers to ZnidBeiorland ATJIEH De correspondent der N R Ct to Batavia seint Van Selimoen uit vervolgt eene troepenmacht Polim en Toekoo Moeda Soleininn iu do VU Moektms PoUm Bg het departement van koloniën is ontvangen het volgende van 4 dezer gedugteekende telegram van den gouverneur generaal van Nederlandach Iadie betreffende de expeditie naar de Pedir streek Eergisteren opgerukt tot de grens van het gebied van Toekoe Bintara Tjoemboek en den top van den Glé Gapcoi Zeer weinig tegenstand ondervonden Oozersgds éóa gewonde militair benedon den rang van officier Niels van de bende van ToekoaOamar te bespeuren Eenigea t d geleden namen wg uit de Hoer Ci het bericht over van schandelijke misbandeUog van koelies by aonmige goud exploratie moatschappgen op Noord Celebea Inhet Soer Hbl c wordt daarover onder net hoofd mgnboBwschaodalen nader bet volgende door een ooggetuige gemeld De aandacht van den officier van jastitie te Makassar wordt gevestigd op de meer dan atnitende mishandelingen waaraan de koelies fsoral ziekeo van de Paleteh maataehappg en van da Bwoolsche Mgnbouw Mg adminiatratear Kansli üloot staan Op Poeloe Jelleama lagen bi de aankomst van het s s Bantam doodzieke koortsigders op een btad zink in de brandende zon bg de Bwoolsche maatfchappy zgn mishandelingen aan de orde van den dag ea worden zieken absoluut niet verpleegd De aan ds koelies op Poeloe Jelleema verstrekte ryst was totaal bedorven Inmiddels schrijft de s Javabode is de heer Vermaes te Batavia aangekomen die te Paleleb voor de Ned lod Mgnbouw my het bekeer voert deze ingenieur acht het beneden aioh op de aantggtng in te gaan maar niets soa hem liever zgn dan dat de justitie of politie een onaangediend bezoek brachten aan zyn terrein om een onderzovk tn te stelden naar de wyze waarop bg sün arbeiders behudelt Ook ten opaiohta van den heer EQBzli dia te Batavia wel bekend ia klinkt de mededeeling van den ooggetuige hoogst onwaarecbüolyk Vaa hiaroit wordt door de dirictie der maatschappg Bwool voorzien n de behoefte aan ryst voor de koelies en dat wordt zoo nauw opgevat dat men zonder aanvrage van het terrein verscheept om vooral nooit in gebreke te zgn Op bet ternauwernood in ex ploitatie genomea terrein is men bezig een flink hospitaal te bouwen een geëxamineerd doktor djawB gaat er weldra hesn en inmiddels worden zieke arbeiders er naar bestweten verpleegd De directie heeft zelfa haar ongenoegen al eens te kennen gegeven dat aan koorts Igdende koeliea door den beer Küosli te gèmakkelyk naar Java werden teruggezonden T Malang is een treurig ongeluk gebeard Het ccbtjarig zoontje van den bekenden dr E iebig die te Atjeh in garnizoen is ging roet zgn twsejarig broertje na schooltyd tegen 12 aur des middigs ia den tuin apelen Hg zon dan io den klapperboom klimmen en klappers aithtflen bet broertje moest deze opzamelen Da daad by het woord voegende klom hij io den boom maar liet by ongelak een klapper juist op bet hoofd van het bsnedenstaande kind rallen dat oogenbtikkelgk neerviel terwgl het bloed nit neus en mond stroomde Het kind was s middags dood VERSCHEIDENBEID Te Londen overleed zekere John Jaqnes die zicb door de uitvinding van het croquetapet een vermogen van meer dan een millioen bad verworven Iu de laatate jaren ia het door hem uitgevonden spel lang niet meer zoo popnlair als vroeger Na viar honderd jaren zal er volgena eene berekening van een Britaoheo natonroaderzoeker lord Kelvyo gebrek be taan aan eeua tevensbeboefte waarin niet kan worden voorzien oamelyk aan zonr tofgas in de lucht Zgne redeneeriog loïdt Toen de oarda ophield een roodgloeiend lichaam te zgn werd zy omringd door eau dampkring nit stikstof waterstof en koolzunr bestaande vrge suorstof ontwikkelde zicb door middel der plantenwereld onder de werking van bet zonlicht nit waterstof en koolzuur Daardoor werd in de behoefte van meoscbea en dieren voorzien Op die wyze verzamelde de plantenwereld koolstof in den vorm van bont en bladeren en veel werd daarvan bewaard in den vorm van steenkool veen en petroleum Daar er van hst begin i weinig vrge zuurstof was is de boereelbeid daarvan maar juiat voldoende geweest ota de levende vegetatie en de doods overblyfaelen er an op aarde te verbranden de hoeveelheid vrge znuratof wordt steobta vermeerderd door de planten en wordt verminderd door verbranding Nu berekent lord Kelvyu den vooriaad zuurstof op 1000 billioen tou uden voorraad brandstoflen op 340 billiPOQ ton en op grond van da toeneming der bevolking en de ontwikkeling der ngverheidsoDdernemingen die brandstofTeo gebruiken komt hy dan tot het beslnit dat over vier eeuwen geen voldoende hoaveelheid zonrstof in den dampkring zal aanwezig zgn om menscben en dieren in het leren te houden Gelukkig is vier eeuwen een hesle tyd lang genoeg om er misschien iets op te verzinnen zoodat wg ons voorloopig oog maar niet ongerost zollan maken voor het 12e gealacbt na ons dat er miBsehien last van zou krygeo Er bestaat io de Vereenigde Staten een vermoeden byna een overtniging dat de Mormoonsche Kerk niet ter goeder trouw was toen zy voorgaf het leerstok der veelwgvery los te laten doch dat da Mormonen slechts beweerden dat de polyi amie onder hen was afgesohatt ten einde hun land tot een zelfstandigen 8taat der Unie te zien verheren De bezwaren tegen bet verkrggen van de betroowbare statiatieken daaromtrent zgn nngenoeg onoverkomelgk daar alle Mormoonsche huwelijken worden gesloten binnen de Mormoonsche tempels waar de ongeloovigeo nooit mogen binnenkomen Alle plechtigheden agn geheim en alle registers bigven verborgen Doch de Independent een godsdienstig blsd te NewYork zond eene circulaire aan de poatmeeatern in Uiab waarin zekvre bepaalde vragen werden gesteld Uit de ingekomen antwoorden bleek dat ten tyde der opname van den Staat Utah in de Unie 2500 mannen en iSOO vrouwen in polygamie leefden en dat thans byna allon hunne vroegere betrekkingen wei r hebben aangeknoopt Een kwakzalver beeft een proces ingesteld tegen eene krant over een komma In dat blad waa nl eene verklaring tot aanbeveling van eeu zyner waren als volgt afgedrnkl Ik ben na volkomen genezen na aan den rand du grafa geweest te zyn door het gebrnik van slechts vgf fleisofaeo van nw genoesmiddel Het weglaten van de komma achter het woord tzgo acht hg rao syn itandpuut te