Goudsche Courant, dinsdag 7 juni 1898

No 7599 Woensdag 8 Juni 1898 STste Jaargang mi mm m imfmmm immmm mimm coümnt NieuwS en Advertentieblad voor Gottda en Omstreken TtlefNB N SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TdeAoB Ho St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN S sS toriawater ui f de VIcfor aJBron te Oberlahnsfein byEma Tafeldrank Vanh£ ninklykef uis derjveder anden Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden BerL HEËRENHÜS met TUE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serte Keuken en praehtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een gproot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 39 Huurprijs 450 sjaars Koopsom ƒ 8000 y rschi zeer compromitieerend Toor zgne wtar ea fag eiubt daarom ichadeTergoedÏDg De beer G Loarie ttadent iBgeniear aan de PotytechniBcho Schoot to K ga RasUod heeft eea aitfiodtDg gedaaa TOor ean nieawe Terpakkiog TaQ zoogeaaamde Zweediohe of gewoDo laciferi eeu mtTindiDg die fay oreral reeda beeft g pateDteerd Zga oitrindiog komt hierop neer dat hg iedereo lucifer een bgzooder ODtflammiogipabt geeft dat naar binDeo gekeerd is Trekt men das eea lucifer oit het dooBJe dan onttlamt bet vanzelf bet gevaar dat ds andere lucifers ook zonden oDtrlammea is gebeel aitgestoten De nieuwe doosjes lacifers die bereids hier in den haadel worden gebracht sga 5 tot 6 cM lang 4 cM breed en cM boog de prga is aan dieo der tegenwoordig in gebruik sgnde locifers gelijk Weldra zal dos ook de tgd Toorbg zgn dat men zgo lucifers moet aansteken immers beeft deee nienwe loort van verpakking zeer veel sncces Het N T d D C ontving van den doofstommen wielrgdei die een groot dee van de aarde bereist de beer Satberland Rogaards een brief gedagteekend Alexandrië 24 Mei en aldaar door de post afgestempeld Volgens dat scbrgven was hg voornemeoa naar Jeruzalem te rgden NIEUWE ZENDING met GOOD bektoonde DEENSCHE Glacé ïïandsclioeiieii TOt r DAMES en HEBBEN A vw OS Az Md Tsillear Kleiweg E 7S 7SO GOUDA Teleyhoun Xo 3Ê Beurs van Amsterdam Vrkrs slstkrs 8 V 87 98 97 101 86 15 8 4 17 a 17Vb 88 97 8 9711 l SV 86 35 74 ül l 85 104 1 96 86V 100 100 64 663 480 1001 42 101 198 145 55 99 8 188 108 85 30 118 lU 808 817 100 54 a 67V 6 160 98 75 loof 7 108 100 14 l ii 137 18 103 66 108 11 15 118 135 söï e a 178 1 197 106 V 105 100 lOO i llO i 118 38 116 1 4 lUNI NlBlBUND Oert Ned W 8 i dito dito dito üdito dito dito 8 UoNOiB OM Geudl lSSlSS i Italië Insolirijving 1888 81 5 OosTKNR OU in papier 1868 6 dito in zilver 1888 t PoaTuojLL Obt met ooupon 8 dito liolcet 8 BuiUND Obl BiDnenl 1894 4 dito Geoona 1880 4 dito bi Bollia 1889 4 dito b j Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 SPANJI Perppt aoliuld 1881 4 TURKBIJ Gopr Conr loen 1890 4 Geo leeniag aerie D Gec lOLning aerio C ZuibA aiP v obl 1898 5 Mbiioo Obl Buit Soli 1800 6 Vknizcbla Obl 4oabflp 1881 AwaTBKDAH Obii fatien 1895 3 KoTïBBDAH Sted leen 1894 3 Nbd N Afr Handelav und Arendab Tab Mij Oerlilioaten DoliMaatioliappij dito Am Hypotlieeïb pandbr 4 Cult My dor Voratonl aaud Gr Hypotheokb pandbr 8 i Kederiaodaolie bank aand Ned Kundelmaataolt dito N W 11 Pao Hyp b pandbr B Roti Hyp9th6ekb pandbr 8l i Utr Hypothoekb dito 8 i OoatBNB OüBt Hong bank aand BUBL Hypotbeekbank pandb 4 Ahbuka Equt hypoth pandb Maiw L G Pr Lien oert N o Holl IJ Spoorw Mij aand Mg tot Gxpl 8t Bpw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito lTiliïSpoorwl 1887 89 A Eobl S Zmd Ital 8pwniü A H obl 8 PoLBN Waraohau Wefluen aand 4 UUBL Gr Euaa 8pw Mü obl 4 a Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 8 Knrak Cli Aio r 3p kap obl 4 dito dito oblig 4 AHBBUa Cent Pao 8p M i obl 6 Ohio k Worth W pr C r aand dito dito W n 8t Peter obl 7 Denverlt Bio Gr Spm oert r a lllinoia Central obl in goud 4 LouiaT 8L faabrilleCort v aand Meiioo N 8pw Mü Ie hyp o 6 Min Kanaaa r 4pot pret aand N York Ontaaiok Weit aand dito Peun Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 Bt Paul Minn k Manit obl 7 On Pao Hoofliijn oblig dito dito Lino Col Ie byp O 5 Oahada Can 8outb Cert v aand Vl C Rallw kNa loh d o O Amaterd Omnibu Mij aand Botterd Tramweg Maata aand Nbd Stad Amaterdam aand 8 Stad Botterdam aan 8 BtletB Stad Antwerpen 18S7 Stad Bruaael 1886 HosQ Theiaa Begullr Geaellaeb 4 OoSTBNB Staataleening 1860 5 K K Ooat B Cr 1880 3 SriSJB Stad Madrid S 1888 N D Var Bei Hïp Spobl oert PosterUen en Telcgraphte Verplaatet 1 Jnli De comiBiezeii der poatergen 2de kUaie J Wtale Tan Rotterdam naar Sneek ea J Tan Nijmegen SclionegeTel Tan Utrecht naar Rotterdam in plaate Tan naar Rosendaa de commiezen der poateryen en telegrapbie 4de klaase J Scboltan Tan Amsterdam telegraaikantoor naar Utrecht poitkantoor en mej 1 M Ledeboer Tan Rotterdam telegraafkantoor naar Zntphen pottkantoor MARKTBERICHTEN fiinnenlandsche Granen BOTTBEDAM 6 Juni 1898 ÏAEWK per H L 8 60 i J 10 50 per 100 K O ƒ 18 85 a 18 Canada perH L 8 i 8 75 E080E per H L f 5 J5 a 6 40 WINTEBÜBBST per H L por 100 K G 0 u 0 mindere soorten ƒ ü betere soorten a ZOMEBGEEST per H L ƒ i ƒ per 100 K G ƒ CHEVALIEBOEBST per H L 0 a ƒ 0 per 100 K G f i HAVEB per H L ƒ 8 85 i 4 10 per 100 K O f J 85 f 8 PAABDEBOONEN por H L 6 76 i 6 88 WITPE BOONBN per H L J i f 10 BEUINE BOONBN per H L 8 40 a 9 BLAUWE EEWTEN Kookaoorten per H L 7 S0 8 Niet kookaoorton 6 0 a 6 50 KANAEIEZAAD per H L 0 a ƒ 0 ADVERTENTIEN HAAB TAND NAGEL en KNE ELBORSTELS worden ateeda op garantie verkocht alsmede een raime sorteeriug KAMMEN bg n P VAN VIJIURDBN Coiffeur Kleiweg Gouda A SLEGT NIEÜW EHAVEN GOUDA BoTeelt zich aan tot het tevereu Tan beU Zeeuwscli Tarwebrood a 15 Cent per Kilt ZAADHAOTEL KLEIWEGl Gesorteerde Bloemzaden geschikt om buiten te zaaien 12 pakjes in schoonste soorten 0 0 25 1 Gekleurde zakjes met Bloemzaden Toor binnen en buiten 12 Btnka ƒ 0 75 25 1 40 Per stok 0 10 AanlwTelend J P HOOVTMAIV Een ware Schat Toor de ongelnkki e slachtofiisrs der ZelfbeTlekking Onanie en gehejne nitspattiagen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII G BoUandsclie aitgare met 27 afb Prnt 2 gulden Ieder die aan da Terachrikkelgke gerolgen Tan deze onden Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft r dt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te Terkrjgen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland D j TM mss Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR Qoada Brak Tan A BBINKUAN k ZOO Fr5jstr9 lrlriTig 23JiLiii 500 000 Mark ala hoofdprijb ia het gelukkigst geral biedt de Dicuwste grOOte Oeldverlotlxig die door de Hooge Uegoeritig vao Hamburg goodgeki nrd en gewaarborgd iB Ue Toordaellge iorichüag rao bat nieuwe plan bestaat daarin dat in dea loop van alechti weinige maanden ia 7 retlotingea van 118 000 lOteu 59 180 prijzen bedragende 11 349 323 Mark ter ToHedigi besliising zullen koman daaronder zijn kapitale prüzan van eventueel 600 000 Btark by uitnetneodhetd euhter 2 pryzen a M £ 0 000 86prüzeaaM 10 000 bfipriJMnaM 5 000 lOÖpriJMnaM 8 000 308 prijzen a M 2 000 Sl prÜKBuaM 1 000 1518 prijzen aM 400 36962 prijzen a M 156 1940 pr a M 300 200 134 104 100 78 46 21 1 prijs a M 800 000 1 prgs i M 300 000 1 priJB a M lOO OuO 8 prijzen aM 75 000 1 prijs a M 70 000 1 pr i aM 65 000 prijs aM 60 000 Iprys aM 55 000 prezen aM 50 000 Ipr s aM 40 000 Iprjjs aM 30 000 Be aanstaande oerata prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgd jeldverlooting is van ambtswege bepaald plaats te bebben op den 23 Juni e k en kost hiervoor 1 geheel orginael lot slechts M 6 of ƒ 3 501 half 8 1 75 1 kwart H M IVi 90 legen inzending van het bedrag per poBtwissal of tegen rembours Alle oommissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons da met het wapen van den Staat voorziene Orgineele Loten zelf in banden Bij iedere bestelling wordt het vereischte otHcieele plan waaruit de verdealing der prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen i gratis bygeToegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd ca elke trekking io offioieele lijsten De uitbetaling der prezen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele tndere aaozienligke prijzen hebban wij meermalen volgena ofiidiaele bewijzen de eerste Uoofdprijztn rerkregeu en onze Begunstigers zelf uitbetaald e a Mark 250000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den liechtsten girondslaj revestig de onderneiulllfi van alle kanten op eens zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophandOü zij ode trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te tanden aan Kaufmann Simon Bankiers en Geldwisselaars in Hamburg P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot biertoe geschonken en daar wy bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming invitaeren zullen w j ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte ea reèele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Koninklijke MeiehiiuUe Faltriek DË HONIGBLOËMf run H I vanSchaik Co gevestigd te Oravenhage Keppteritraia S9 en aOm nabg de Regentesaelaan Tan Z M den KÜNIING ran BELGIË Indien gij hoestt gebruikt de allervrege bekroonde en Wereldlwroemde Superior DruÏTenliorst Honig Extract FLACONS Tan 40 Cts 70 Cts en I verkrggbaar hfl Firma WOLFF Co WesthaTen i9B Gouda E H va MILD Veerstal B 126 te Gottda A BOUMAN Moardreda J C RATELAND Botlcap B T WIJK Oudeimter M KOLKMAN WaddinmeeH E CASSUTO TANDARTS Grouda Turfmarkt SPnUBKUJtMJf MAANDAG DINSDAG DONDERDAG n ZATERDAG Tan g tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG Tan ItotS uur ZONDAGS niet Zenuw en Ülaag lijders wordt nit OTertuiging ais een Trerkelgke hulp in den nood het boek aanbevoleu Na ontrangat ran adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel BuUeDlaBdsch Overzicbt De Fraaecbe Kemer komt weer byeeu Ia eiD paar di eo zal het onderzoek der geloofabrieven zgo afgeloopea eo dao komt de defioitiere Terkieiiog van den president ain de orde De radicalen rleien zioh dan deorerwijQ ning Ie behalen omdat bg de forige stemming hnn geeetTerwaoten nog niet allen te Fary waren Kr is in deze nienwe Kamer een antiJood schee partg gemaakt welke negentien leden Ai en beiloten beeft de volgende week by ded Minister van Jaetitie en deanoode bg President Fanre etappen te doen om de iavrgbeidatelling te verkrggen van Max Régia ea meer dail honderd andere in Algeria getangen personen De Senaat zal een aanvang maken met de behandeling ao het wetsontwerp op de spi onnage dat reeds ia 4895 door de Kamer ia aangeDomen Het ontAeerp was een uitvloeisel van de zaak Dreyfaa en bedoelt de misdaad van hoogTernsd te atriffsn met den dood in plaats van met levenslange opslnitiog binnen een versterkte plaats Volgena het voorloopig plan zallen kei7 er Wilhelm ea de Daitscbe Keizerin den 17n October te JerDSBlem aackomen en daar drie dagen blgvaa Oe weg van Ja£fa zal niet per Spoor worden afgelegd de vorstelgke personea en han gevolg calJeu den landweg nemen eo t ee of driemaat bivakeereo Van Terosalem nit zallen kleins nitatapjes ondernomen worden Ook Beiroet en Damaikaa worden later bezocht De Keieer van China beelt een vriendschappelgk telegram gezonden aan K i7er Wilhelm in verband met het bezoek van prins Heinrich aan Peking en deo Doitaohe Keizer de Orde van den Dnbbelen Draak Ie graid toegekend Keizer Wilhelm betnigde deo Chineescben gezant te Berlgn daarvoor zgo dank en uitte weoscheq voor het voortduren van dft vTiendscbappelglfe betrekkingen tnaeohen Daitschland en China Het plan voor een Aaatraliechstatenverbond bigkt vosrioopig mialokt te zgn aangezien er bg het volkaref eren dam in Nienw Zoid Wales geen voldoende meerderheid voor verkregen is en Bonder Nienw Znid Wsles is het itatenver boad onmogslgk De imperialiaten zeggen bier na dat Nieaw Zuid Wales er in geslaagd i da kans voor het verbond minstens tien Mr achteruit te zetten In Aaitralië bepleiten 4b voorstanders van het verbond dat de wet van NienwZn idWales zoo veranderd moeat worden diU ar tot varweaenlgking van hei FEVILLETOX Het Leven te Baden ÜM BMmaehe Roman 6 Hm tin dit gezegde sloeg op dien kriag Daarop zoowel aU in het algemeen Hm Zeg eens Sofon Iwanowitch boe denkt gy over den duirel i tik denk dat h er ia slten gevalle anders uitziet als men hem zioh voorstell Ziet h er dan beter nit irBetet of aleohter dat is moeielük te beslissen doeh ia allen gevalle andera Nu zullen wg gaan Waobt nog even Oprecht geaproken ging bij vervolgens nadenkend voort komt het mij toeh wat wonderlgk voor yWat als ik vragen mag Hoe gjj juiat gy een vriend van Irina Pawïowna geworden süt F Potugin rokeek lioh zelven van boven eo zoo ver het ging tot beneden hji had hem verkeerd begrepen Kaar m n aiterl k en naar mijne positie in de wereld te oordeelen achynt het voorzeker zoaderling Doch gij weet reeds Shakeapeare zegt Er xijn vele dingen in de wereld vriend Horatio enz Het leven kent geen gekachersn Zie hier een voorbeeld g ziet bij ttil weder een boom en hst scbynt u onmogelijk volstrekt onmogelük toe dat de bladeren van dao ondersten tak dis vaa den bovenaten raken plan niet meer 80 000 maar slechts 50 000 stemmen noodig zijn Daarna zoo men het plao nogmaals aan de atemBiiog vau bet volk onderwerpen Verspreide Berichten Spanje en de Vereenigde Staten De Zondag te Madrid gehouden miniateiraad eindigde laat en tiield zi h beziit met den toestand der troepen en de terdedi jiagsmiddelen van de marine met de stelliogeo van het AmerikaaoBcbe eskader en van de opetsDdeliogen t Manilla De toestand daar is niet bevredigend tengevolge van ziekten Officieel werd bevestigd dat de poging van het rebellenboold Aguioaldo faalde De mioiater van bnitenlandache zaken las de nota voor die aan da mogendheden zal worden gezondftn om ban aandacht te vestigen op de met het olkenrecht btrijdigo daden die de Amerikanen begaan De minister sal naar Manila aeiaeo om te veroemea of het waar is dat de AmerikaaDSche kruider Baltimore door een ontploffing vernield is zooals Lloyd s bureau meldde Volgens mededeËÜog van den gonverneuf van Portorico zal de Kamer van dat eiland niet bgeengeroopen worden daar de partyen veel minder oneetiig zijn als de Kamer nitii vergadeit Kapitein Grïdley de commandunt vao hot Amerikaamche ooriogaicbip 01ympia die in den zeeslag bij Cavite gewond werd is te Kobe Japan overleden Men heeft den gebtee en brief van luitenant Carranza den 26en Mei uit Montreal aan den Spaanachen admiraal Xmay verzonden naar het ministerie van buiteulaudsche zaken te Londen overgeseind oui te lates zien dut Carranza volkonien kennis droeg van de bewegingen der Amerikaan cbe vloot en om de organisatie van een uitgeatrekten spionDeudienat vao Carranza in de Vereenigde Staten te bewycen Carranza erkent de sclirgver te zgn van deo brief maar spreekt tegen dat hij een spion zou zgn Volgens telegrammen van Caba hebben vele voorname antonomii ten de wijk genomen naar Mexico President MacKinley heelt deo uieuwbeDOemdeo gonrerneoT van de Ftlippgnen gelast mvoerrecbten te beffen op den voet van de Spaansche maar geen uitvoerrechten Op enkele biDoentandscbe artikelen zal accgns worden gflheven Aan de New York Herald wordt gemeld De £ ogelsche gezant te Waihington heeft aan de Amerikaamche regeering medegedeeld dat Daar breekt een storm los alles f aat op on door elkander eu de meest van elkander verwijderdo bladeren raksa elkaoder aan Ahal Dus hebt g elkander in don dwarrel in den maalstroom dea levena leeren kennen P Hoe anders I Doch weg met de ptiilosophie I t Wordt t d dat wij opstappen Litffinof draalde nog Goede hemel l riep Potugia mot komiek gebaar uit zoo EiJB de tegonwoordige jonge lieden verwend I Da schoonste dame van de wereld noodigt hen uit zendt zelfs een bode naar hefl toe on zij aarzelen nog Schaam u mijnheer Daar ie w hoed Zet op en voorwaarts 1 gelijk onze Duitacfae vrienden seggen Litwinof bleef oog en oogenblik staan nnm toen zyn hoed en volgde Potugin XII Zij traden een der voornaamste hotela van Ba en binnen en vroegen naar mevrouw de eohtgenoote van Generaal Ratmirof De portier vroeg eerst naar hunne namen en zoide toen gedienstig nJa mevrouw de Voratin ia te huis Daarop geleidde hij hen zelf den trap op klopte zelf aan de deur en kondigde bel bezoek aan Mevrouw de Vorstin ontviag hen terstond zg was alleen haar echtgenoot was naar Karlamhe gereden om daar een vooniaan staatsman te spreken die op tyn doorreis waa en tot de meeat invIoedrgkQ personen behoorde Irina zat achter een kleine tafel en bordnarde toen Fotugin aaet Litwinof de kamer binnenkwam Zij wierp incl baar borduurwerk ter zijde sohoof haastig da kleine tafel van üoh rf en atond op tarwijjl een agae regeeriug Doboao en Carranza lal nitnoodigen binnen drie dagen Caoada a grond g ied te verlaten aangeiien het gebleken zou zQQ dat zg Canada tot eeo anti Amerikaansche operatiebaiis maakten Volgens een telegram van giateren uit Kingston aan het cËveuing Journal Uien de daar ontvangen betichten vermoeden dat ten minste vgfdaizend man Amerikaausche landingstroepen te Punta Cabrera ten Twesteu van Santiago onlecheept zgn en lich vereenigd hebben met Garcia s drieduizend man Naar het heet bid den de Amerikanen weinig last met de lauding doordat Sampson kanoniieerbooten bommen wierpen in de bosschen aan wal Er zonden ook veracbeidsu groote atokken belegeriogsgesobat aan den wal zgn gebracht Naar de Globe uit New York verneemt maakt de nuchtere beschoowing van het feit met de Merrimac welke na de eerste vlaag van opgewondenheid onvermgdelgk was de praktiacbe waarde van luitenant Hobaon adaad nogal twgfelachtig Het punt waar de cMerrimac is gezonken is aog onbepaald Bamp ROOa telegram meldt niet dat de toegang tot de haven gestremd it de telegrammen van Karopeanen uit Havana en Santiago berichten da de tMerrimac den doorgang klechts ten deele verstopt eu dat de hinderpaal gemakkelgk oit den vTflg kun worden geruimd Een te Kiugston ontvangen bericht bevestigd dat een Spaansche torpedojager bg een P i ff haren van Santiago binnen te loopen door het Amerikaanscbe oorlogsschip 0reg0D ia deo grond is geboord waarbg allen die aan boord waren omkwamen Het il onzeker of het de Spaansche boot Terror ol Furor was Van de Oregon zag men eeo lange boot langa de kast kruipen ou gat hsar seinen om op te honden De seinen erden verkeerd beantwoord waarop da Oregon een dertienduimsgranaat afschoot die den terpedojagor in het midden trof Volgens een telegram oit Santiago aan de Imparcial had hei Amerikaanscht amaldeel eergisteren a vond tien uur een hevige kanounade geopend maar de afatand waa te groot zoodat ds projectielen niet tot aan de forten kwamen waarom deze ook bet vonr niet beantwoordden Heden ia de beacbieting niet hervat Ëea correapoodant aan boord van de New York het vlaggeichip van bet smaldeel voor Santiago meldt dat het bericht dat de Oregon een Spaanachen torpedojager in den grond he fï geboord onwaar is Volgens een telegram van Cap Haïtïn aan het Journal zyn gisterochtend Amerikaanscbe troeijoD geland te Aqnadores enkele mglen ten ooateo van Santiago onder beschermiug van uitdrukking van ongekunstelde vreugde on tevreden beid op haar gelast straalde Zy droeg oen morgenkleed dat zori vuldig om den hals sloot maar waarvan de atof fijn genoeg was om de weelderige soboone schoudera en armen te latan toorschonteren esne vlecht van haar blonde haar dat nog altijd vol was was losgeraakt en golfde op dan bkaken hals Irina wierp Potugin eeo korteD dankbaren blik toe en nadat zij Litwinof de hand bad toegereikt begon Eij hem op do innemendste wgse zgn laag wegblijven te verwijten En gy zyt nog wol sen oude vriend besloot zij Litwinof wilde zich verontsohuldigen C est bïen c eat bisu viel zij bem haastig ia de rede nam hem met een beralligen draai den hoed uit de hand en noodigde hem uit plaats te nemen Ook Potugin nam plaats dooh stond terstond weder op en verontschuldigde zijn vertrek met bezigheden die goon uitstal toelieten Irina wierp hem op nieuw een snellen blik tos knikte daarop gemeenzaam met hot hoofd maar hield hem niet terug en nauwelijks was b j vertrokken of zy wendde zich met driftig ongeduld tot Litwinof Grigori Michailowitch zeide zo met haar zachte weUuidendo stem eindelijk zyn wy alleen en ik kan u thans zoggen dat ik mij over onze sameokoust oprecht verheug omdat ze omdat ze mij in de gelegenheid stelt Inna zag hom onwrikbaar aan u vergiftenis te vragen Litwinof schoof van schrik onwillekeurig achteruit Zulk een snellen aanval had hij niet verwacht Hij bad niet gedacht dat zij zolvo hel goaprek op vroegere tyden zou brengen Vergiffenis waarvoor mompelde hy Sampson s kanonnen nadat de strandbatterjien op dit pont eerst tot zwggen waren gebracht Het ia de vraag of dit dezelfde landing als da vromer geseinde is oi een andere Volgena een telegram van Cap Haïtio verzonden gisteren om half twee daren de beachietiag van de verdedigingawerkea van Santli o en de landingen van Amerikaanscbe troepen voort Naar verluidt heeft het departement van marine te Wa hingtoa van schout bg naoht Dewey bericht gekregen dat de opitandelingen iu de provincie Cavite de Spanjaarden herhaaldetyk hebben varslagen en tgftigSpaanacha officieren met achttien honderd man gevangen hebben genomen Het taighu s t Cavite ia klaar voor de ontvangst van de Amerikaanscbe troepen FuANKaUK Zolal Kolonel Perroasier d e met andtre leden van het Legioen vsn aer een plainte tegen Zola had ingediend bg den raad dier orde heeft van den grootkanselier Aueratndt het bericht OLtvaugen dat de raad bun aanklacht in behandeliog neemt Zelfa de pijnlgkate beleediging wordt Ëmile Zola niet bespaard lo Aix beeft de gemeenteraad den boulevard Francois Zola genoemd naar den vader van den romancier verdoopt Het bütrefl end beduit werd reeds een dag na het J accuse artikel in de Aorore genomen doch esr t than tengevolge van de polemiek in bet Petit Journal is er rnchtbaartieid aan gegeven De rechtbank van Chfktean Thierry presideut Magnaod waartan men zich bet vrgsprekend vonnis herinnert van een vronw die een brood had gestolen oni zich en haar kind eenig voe aet te verschaffen heeft ihaua opnieuw een zeer zacht vonnis gewezen dat io de pers verschillend besproken wordt Éeo jonge vrouw met een kindje door haar minnaar verlaten beeft een teen naar dezen gegooid n hem aan het oog gewond De minnaar had tronwbeloftea gedaau en er waren ook overigens vele omstandigheden die te haren gunste pleitten Zg ia veroordeeld tot een franc boete met toepassing van de opschortende wet Béreoger De niet herkozsn regeeriogs ropnblikein Lavertnjott beeft wegens een peraariikel Zaterdag geduelleerd met dr Üoutard Io afwgkiug van hetgeen by zulke daels gewoonlgk geschiedt werden beiden gewond Niet ernstig evenwel dr Hootard kreeg eea 8oham chot Uoge do heup Lavertujoo eeu aohot in de kalt Irina bloosde Waarvoor f Gij waet bet zcide zo en keerde zich een weinig ter zyde Ik heb een zware sohuld aan u Grigori Miobalowitoh ofschoon mijn lot hot scheen te willen Litwinof herinnerde zioh dea brief Ik heb over niets berouw want btrouw zoftUo laat komen maar toen ik u onverwachts terugM toen zeide ik het mjj zelve dat wij noodeakoijjk vrien dan moestea worden noodzakel k ïrigort Miohailowitch het zou mg diep smarten indïan het zoo niet ware Wij mosten elkander op dit punt eons voor altijd verstaan en wel terstond opdat er in t varvolg tussohen ons geen gt ne meer plaats grijpo y l jï dei iopaa en eerlyk in do oogen kunnen lk tjat mijn veraoek voorbarig ia eu vergeten hebt maar in ieder ifj ü iieggen dat gy my veigeeft ll Btig uitgesproken woordau zag de oogen ec zag Ibarin tranen groote ongeveinsde tranen Wat begint gy Irina Pawlowna begon hg snol u voor mij te verontschuldigen mij om vergiffenis te ameekeul Noen neen al die dingen behooreo tot het verleden en ik moet my alleen verwonderen dat gij u te midden van den luister die a dagelyks omgeeft nog den oobednidenden vriood van awe eerste jeugd herinnert Verwondert gij u daaroverP zoi Irina zaobt Hot treft mij viel Litwinof faaosttg in oaadat ik nooit ondersteld heb Maar gij hebt mg pog altijd niet gezegd dat gij mg vergeven wilt m rkt Irina op Wordt tênolgd