Goudsche Courant, woensdag 8 juni 1898

K i vu lagea O N Kraiakaer J D Emeia a U Pelletiw A vu Kenea W de Van Jr B OoatBliug J Oonda J vu Kempen L C J de Groo E A Zwuevald P vu Bijk B Leopold W dea Hoed J Slop Joh Onderkark Vin Oandidaturan A KNlfïP Hz Mr D N BBOUWIg P VA Din HOOQ Door J c Krom D Kn T J Krom N ïgderlaza N Dogterom C Veidoold M Verdoold Q dan Hoed K tan Bnunmeler J tan Branunelar G A vu Eijk D Aaker K Verburg j Verburg J Verlmrg Jz H A Weatbroek J Hoakoo D vu Ozndmn F Dekker A Kaptegn M Oakamp O Oravdud J Kool L de Jong W Verdoold J Frednkze J Hoever W C Dekker A de Viengt J Zuidervliet W Verburg P Stoppelubarg C vu Megem D C de Koning A Kraaieataak J Bergama J Sohüt J C Kroon Jz D Prednkia C Zgderlaan allen te Stelwijk IX Cudidaturen A KNIJFF Hz Mr D N B80UWEE en P vam dib HOOO Door A C vu Aelat R W Hautjee Dekker J W D vu Dorth O vu Wijagaardu M J 3 Nlelaaa J A Vrieaman Jr A vu dar Lee J A Vrieemu Sr A vu Aelat P J vaa Hunlaadam H Eeaemu C J Verhoef J A Montgn P A van Deunen Hontgn J C van Vreumingen J M vu Gelder H Aakor J Baat C Benjunin J W de Brujn J Predorikie J van Oudaaalleu J A Verhoef H EMeulhal S Doedeni A van Dieet O vaa den Brink H A Verhoef Thi v d Staeu W H M Doorman 8 Mejjer O C Salon O van Oudenallen J vu Oudenallen Qz D Boer Ji D Boer A Oadahoom J F Kranenburg K Kuijk A Klijk J VBO Swiatan 8 J Monlün allen ta OudewaUr X didatureu Mr D N BROCWEE P vah Bta HOOO en A KNIJPÏ Hi Door C J M Kroon G J da Pain J 0 Muller H vu Zuen Muller Q van der Mark B da Joag Ji F Oaijaendorpher J Koemu A F M Depper P C deu Hartog D Buemau J 3 Ooeterliag O Jungeling J vu Delft Ji J van Delft P L Deterding Mr J Th C Vlrulv M Bakker D Hollander P J Walraad A viakar F de Qtaif 3 vu der Burg A vu Douran J Veoialuijl C Voorzluda J H Maller T Spek A M Bluken W Eagdemau J Leeuwenhoek A Maurling P Blanken W Benkera B E Boer J Brouwer de Koning F Kramer A Bakker Ai Th Hooft Jr 0 de Bruin Th Hooft Sr A H Bakker And Bakker A Bwra J Biara 3 Biara O dai Baara W de WiU W Varwey G Verkerk J de Pater J A vu der Lek W vu der Lek A nn der Lek W Reichard G Eaiohard W Beiekard Wi C G UolUnder eu P C Muller illaa te Huatroobt XL Candidituren Mr D N BEOUWEB P va DU HOOO en A KNUFF lli Daar W A Uitteubogaard J Uittenbogaird J C Pool L Both A Soheer C J Lekkerkerker J vaa Duuren W van Kijk allen te HzaatreoKI N Dogterom M Dogterom J Dogterom O Dogterom F Scheer allee te Seeuwük P Ooudkade H Dekker K Sleehouw r J Veerman A Steehouwer A Kollauder K Verhoom A Sckoaten F de Gruf A Lewi J van Ommen E L oogend k J 0 Zjjdarlau E G Maurling J D vaa Geelen O de Graaf J Jaipen C Uegaandorpker A Fruoken Pi allen te Haaetreohl 0 W Kaetelgn T vau Dam P v Da J Uitteubogaard A B Slingerland C San erl nd B nn der Wal L de Borat F Oakaa G Boer W Zuid broek allen la Vliet en H van Zauen Muller te Haaatreoht XII Cudidaturen P va deu HCKK A KNUFF Ht en Mr D N BBOOWBR Door M Boegaerdt Bi D Haga K Smit Jr W A Boegaerdt F J Mijnll S J Boegaerdt illea te Krimpen aan de Uk J Hoellika ta Krimpen un den Uaal A J de Mooij ta I ekker keik J Verhoed M de Jong P J nn Wijnen K van den Berg W van Ualaw jn A Honrnaa C Boeter P de Jong Ml J Katloataart A J Dogt om J D da Jong J Speeahoff A vu dea Berg A 0 Kriena J nn Vliet W Donker W H Groonaweg J Staat M A O Stut S van Halawjjn allen Io Krimpen aan da Lek J C Kerabergon J de Jong Jz C P Smit zlira ta Lekkerkerk C Groeneveld Jz J Oroeneveld Jz L C Groeneveld Jz A Soheer A de Bruin J C do Braia J Groeneveld J A vu Krimpen A Drapera C vau der Hoog en U Kapteiu allen ta Krimpen aaa da Lek Ulrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdienst 1898 Aaoi evaagen 1 Mei TUd van Greenwich De Kegalclib zAlle Negen vierde gialeren Mond in bet f Barnoaiee alhier hanr aenie jaarfeeal en had bealotan bierbg eenige wedatrgden Ie orgnaltaeren lea groot aantal gi Iotrodocaerden damaa en kearen waren reeda tegenwoordig toen de voonitter de feeetelgke bgseokomit opende met dn danea der leden en guten bet welkom toe te roepen dat hnn reeda ijmboliach door da gepaata veniaringen werd aangeboden er kg voegende dat dit eerila jaarfeeal der kegelclob alln M nogeii bevallen dat bij een volgend feoatje da laal U klein moge Ugken Durn werd overgegun tot den waiütröd voor B H Leden Prgiwinnen in denn wedatrgd mam Irte prija de beer Clemeoa groot bronien medaille A C dan Bertog klein bioBieB oiedulU V Hilat aeo aiud inb 1 flaeek hoerenj 1 S tdvocuiani J P P Jargena Inktatel N A V d Ree Thermo meter op voet J Vergeer Bloenenatudurd Naliaaen brain ledum porte aonnsie nODPA KOTTI DAU ii i 8 3S IO t U g I4 10 11 11 11 11 91 ll I l M ii at u f i u t ll ii I U i li M li M l it I SO 4 4 11 i i I U l tl 8 14 7 81 Oüud t l lt 1 10 Moordnwht door 1 8S r HieuweAark TM 0 l ell 7 41 Knlt nlun SO T K 1 18 a OI 1 81 0 84 9 4810 18 10 80 11 81 4 4il 8 18 18 4 10 4 17 1 04 8 10 48 9 88 10 19 11 88 11 10 11 17 1 44 1 80 8 4 4 08 9 47 10 18 in 9 11 84 19 08 11 47 1 14 S ltt 4 08 4 84 7 48 8 11 9 SOODl niSN HilStli na 11 18 11 18 11 88 1 14 1 48 4 49 4 8 I 11 80 1 8 8 7 11 41 1 11 8 11 11 88 1 88 I 11 11 11 48 1 48 1 41 4 11 1 87 Ii 4 8 11 7 84 7 11 SS f 84 1 11 1 11 8J1 IN 1 04 1 14 9 7 80 8 80 9 17 9 18 9 17 10 14 11 18 7 41 1 41 7 8 1 1 1 07 9 08 I U 1 08 9 48 9 11 10 18 10 44 11 48 7 40 2da 8 11 80 1 08 S O U D k k M STI1RD4II ioidt 8 31 1 14 9 48 10 11 11 M 7 1 8 11 10 17 10 18 kmiL W 8 01 0 10 1111 48 8 00 8 17 1 4 10 01 11 17 Aut O B 8 10 18 10 0 1 01111 1 M10 11 U I enuDi ii TiiL HT Uradl 10 8 19 8 14 7 11 7 88 8 14 9 07 10 19 10 7 11 00 11 10 Oud 88 8 18 11 14 WMrd 8 48 7 8 8 10 11 11 11 87 ITlFMbt l ni 7 04 7 41 8 18 8 0 81 10 1 11 4 11 81 11 8 1 10 1 17 4 11 80 47 e OS 8 8 8 38 door 10 11 1 17 1 17 7 10 10 84 1 4 8 84 I 4 1 14 7 11 8 41 10 1810 41 Ut 8 08 l l M 8 18 4 7 8 89 10 81 11 11 1 11 4 48 88 8 80 88 7 18 8 9 07 18 10 01 8 4 9 00 9 10 10 18 lOM 11 88 11 01 1 87 8 08 8 18 9 10 10 18 11 11 11 14 1 47 f 10 48 g g f g 9 18 9 1 10 1 11 10 11 11 1 09 1 40 8 0 7 18 10 1 11 1 18 731 1 11 Ml 1 81 ll U t 7 08 8 10 t 11 1 8 8 8 4 4 4 8 10 7 41 9 48 Lm W 7 10 l K 9 10 11 10 8 08 4 00 00 8 81 8 00 10 0011 10 Ywid I M 9 11 li 11 11 1 11 4 47 IM 7 49 1 49 1111 Ztbrdig u te Cardiff dtbyeeokomBttaucbtn Igntuéigiiti tih eigenaan en arbaiden Tan de ZaidWeliwha kolanciöoao harTat De patroona bleTea ar bg dat tg geen 10 pet opslag koadao gefeo en eTeDmiD eao icbeidFrecbter orer looageicbillaD toelaten Zg zgo tiereid bet mgowerk weer aan dan gang te letten tegen ern oplaag Tan 3 16 pel bo en bet loOD fan Maart Dinadag zolleo de mgowerkertafgaTaardigdea oit Zaid Walei en Monmontbahire bgeen komen oo orer bet ooritel ran de patroona te bertadalagea jlbraham de roorzitler Tan bat mgnwerkera oamité en Sir W T Lewia da Toorsitler ran het pntroooflcomité ego met moord bedre gd egeoa ban poging om de werkttaking naar bet heet in bet nadeel der agnwerkera te eindigen BINNENLAND Giitarmiddag Ttrgtdsrde teo Rudboize te Hiotterdftm de Pruriociale Commissie vaa aid Uolland voor het batdebigk aao H M de KoaiDginIiegeDtei De peoningmeeiter deelde mede det io 173 gemeeotea in deu proTÏQCte WM ingezameld eeo netto bedrag van t 58 652 55 Daar de werkzaamheden deur Profinciale jommiiiie biermede geSmdigd wareo werd zg door den roorzitter ontbonden De genenul mejooi Vaa Kenteren iaapectear 7 D het rapen der iofanterie begaf sicb iater met ign adjadant kapiieia barou taq Voont lot Voorst naar t Hertogenboaofa De saltan Tan Siak bezocht Zondag Tsrge eeld van den gep ass resident den beer O A HohonttD Rotterdam De droogte boudt nog steeds aan zoo eohr ft de beer tan Onteren ait Californië aan de vAroh Ct Orer enkele dagen sohrgren wü Mei en it de kans op hemelwater zoo goed als verkeken In Fresoo oounty en zDidelyker gelegen graafschappen itaan reeds meer dan honderdduizend staks vse op de nominatie om den hongerdood te sterren want tarwyl er thans reeds niets meer te vreten is slaan er minstens nog 7 drooge maanden voor de bo st Hooi en graan itggen dan ook dagelgke in prgst en alleen zg die de markt bsdwiogeo door de nog in voorraad hebbende hoeveelheid maken grof geld maar de toch reedt arme farmera zien de naderenden zomer met zorg hn angit tegemoet Sr bestaat gegronde hoop dat er ran beide toornoamdeoomisbare artikelen genoegzaam uit mborige stiten betzü per poor uf orer water zal worden aangevoerd maar ook in dat geval zat de prgs voor reien nog veel te hoog komen Meermalen reeds gedurende dete meaud ateeg de thermometer aan de kust tot 82 graden Fabr in de schaduw cu zoideiyker waa bet zelfs 92 oene ongekende hitte in deien tgd van het jaar en die gevoegd by herigen wind en en vlekkeloos blauwsn hemel die dsgelgka ons deel zgfi maakt dat de grond nog eerder aitdroogt dau aeders het geval zou geweest zijo Voor ds milkergen in hetbyzonder ziet het r kwaad nit want bg het onderbond vao 20 tot 50 koeien en op enkele plaatsen e fs meer dan 75 de 2000 pond kost wordt de spoeling h1 heel duo R 41 8 49 8 e l Sl 8 18 8 81 8 08 0 t 11 9 19 8 18 8 88 7 10 4 48 4 88 8 04 s ll 1 17 3 i aU Hinwerkerk HbordzMht Soodft 2 mltu uo Moerk p lIe Zo teri e rZegwurd Toorburg Huf H r Voorburg KoetenuMr ZeKwurd ZermhaiMQ Ho rk pelle finoA 48 7 10 8 1 8 8 8 17 J8 7 48 UtrMkt 18 8 81 7 48 1 17 Woerdra 8 49 8 88 8 08 Osdaw 8 14 Oood 1 17 9 01 De groots steden worden hier ta lande van melk voorzien die regelrecht van de mrlkergen komt MelkinriobtingeD zooala in Hollaed be fttaan er niet £ lke bo r hrefttjja vaste klanten bakkers particulieren restauratie en hdtelhouilsre in een woord ieder die melk gebruikt De groo e met twee paarden bespanoeu wagens s n in 24 vierkante vakken verdeeld in elk waarvan een der grooie blikken kannen jaist past Tweemaal daags gewoonlgk a nachts om 2 ea s morgens ten 9 of s namiddagi om 2 nnr rdt zoo n vrachtje naar de etad gobracht De kotten ren aanleg eener zevhaveo te Boherentngen worden geraamd op 2 millioen galden en die voor het onderhoud op I 45000 De volgende humoristische beschrgring van een bezoek onzer Koningioneu aan dea Rfgi vinden wy in eeo Zwitsersch blad Dat ook KootDginoen somtgda moeten KUtiohambrceren en dan nog geen audiëntie kunuen verkrggen hebben de Nederlaudsche Vorstinoen ooianga te Arth Goldao ervaren Deo lag vóór Pinksteren wilden zg haar coiuinef Ie Koningin der Uergen een bezoek brengen tn deelden dit der directie der A rth Regi Spoorweg telephooisch mede De directeur Rndle vroeg onmiddellyk aan den hofmaarschalk der Regina montiun dr Schreiber op Regi Kolni of daarop kaitziobta waa Toen bg ten antwoord kreeg Kegi klaarc stapten de Vorstinnen te Zng in den trein en kwamen tg tegen twaalf nor des middags te Qoldau aan Daarop kondigde dr Schreiber zijn faooge ifebiedster het bezosk aan maar eeu boor r toezicht dan toen heeft hg misachieo zgn t ehe t leven niet ie zien gekregen Koningin liegi die juist aan haar Piokstertoilet was begonnen was ontzet over het denkbeeld dat Kg zich zoo zon moeten vertoonen aan de bekoorlgke jonge Konio in van Nederland en verklaarde daarom baar hormaarE chalk kort en boodig dat ty zich aan NTilbelmioa slechts in den vollen glans ran haar schoonheid sou toonen en dus heden onder geen omstandiglieden te spreken was Metéén holde zg zich vaa het hoofd tot de voeten in een diohten tiluier De Botlandaohe Voritionen wachtten nog een kwartiertje of de koningin der bergen niet te betreden zon zgo maar daar deze een hart viin steen beeft waobtteo zg ta vergeefs g lieten dus der CoBsioet baar epgl betuigen en beloofdeo de volgeode week weder te eullen komen Do hanr van do appartementen in hef F rkhotel in de Scheveuiuftsobe Bosobjea voer rekening ran het departement van koloniën tan behoeve van de Indische Vorsten is rsrleogd van 9 September tot 1 Octobar Ia bet begin van Jnli zsl de vertegenwoordiger van den Torat van Solo eenigen igd in het Parkhotel rsrblyf houden Hen schryft uit Kngpe Naar aanleiding ran het optreden ran eeni ge leden van den Landarbeidersbaod alhier op Zaterdag jl hebben veehonders bun beklag ingediend bg des burgemeester ran Schoterland en bescherming verzocht roor hunne maaiers De burgemeester antwoordde maatregelen te zullen nemen opdat de aan het werk zynde maaiers rnetig met bun werk znllen kunnen doorgaan fiet optreden der bondsleden was rrg brutaal Een troep vau ougeveer CO hunner trok naar de maaiers liep door het lange grae der hooilanden dat daardoor werd platgetrapt en eischte dat de maaiers met bun werk zouden ophouden Om aan den eisch klem bg te zetten werden zelfs rerolrerschoten gelost Ook eiachten de mannen werkstaking ran maaiers die met hunne boeren een accoord getroffen hadden dat geheel orereenatemde met bet besluit in de vergadering genomen nl te maaien per rierkanté roede Boeren die nooit quaestie met hnnoe maaiers uit vrees roor de gevolgen het land vertieten toen zy de schare zagen aankomen 9 11 7 18 7 81 1 40 10 19 10 88 10 48 11 17 11 18 1 8 9 48 10 11 10 17 10 81 10 48 10 18 10 4 11 01 1 08 11 87 4 11 4 14 4 17 N 1 07 De bondsleden eisohen au van de boeren dat sg een brieve au het comité zullen doen toekomen waarin zg verklaren dat zg met hunne maaiers een accoord hebben getroffen De boeren willen zulks met doen en hebben plan dadelgk procesrorbaal te doen opmaken wanneer weer iemand buiten haano toestemming hun land betreedt Bet waren roornamelgk eenige socialistan leden der rrge socialiitengroep die vooraan gingen om de hooilanden m te loopen en de maaiers orer te halen en te dwingen tot stakiBjj Twee der maaiers vrïlda daarvan niets weten een hunner presenteerde de aanstokers de zeis wanneer men het wagen dorst hem aan te raken Na dezen mededeeling trok men af en gingen de twee maaiers met hun werk door Onder de boeren gaan verschillende stemmen op om de aanroeiders ran dezen optocht met meer in het werk ie nemen evenals geschiedde bg de werkstaking in de renen te Oideonwer De toen fungeerende apelmeester behoort ook nu weder tot de voormannen in de beweging Men zegt dat heden Uaandag de bondsleden weer een tocht langs de maaiers znllen ondernemen Echter zal de politie dit wel verhinderen nu de burgemeester met een en ander in kennis is gesteld Nader meldt men Hedennacht is een sterke politiemacht te Kngpe aangekomen doch de bondsleden deden geen rondgang langs de maaiers Alle maaiers hebben nu dan ook het werk hervat Gemengde Berichten Zondagmiddag ia 12 nor vetmaakteo zich in dan Boesen oaby de watermoleos te Rotterdam twee jongens ieder in een kano gezeten met apelefaren toen plotseling één der lichte vaartoigjaa en wel dat waarin de 17 jarigo Willen Morothal zat omsloeg en de joogen te water geraakte en oomiddellgk in de diept verdween Op bet hulpgeroep van den anderen longen snelden de molenaars van de molens 5 en 6 de gebroeders Pieter en Jobani s Merbes toe sprongen in een roeiboot en voeren loverwgld naar de plaats waar de drenkeling was verdwenen Na eeoigen tjjd werd bg op gehaald en werden pogingen aangewend om lie levensgeesten op te wekken dooh een inmiddels door da politie per vigelante gebaalde dokter kon dleohta den dood conataleereo Het Igk werd naar de dreokeliogeolooda in Croosvgk en eergisteravond vandaar naar dn ouderlgke woning aan de Klaversteeg I o 3 gebracht Het gezin van Mornthal lebd 10 jaren geleden eenzelfde verlie Den 5den Juni 1888 den dag waarop de coders vau den eergisteren om h etI ereo geko men hou zilveren huwelijksfeest herdachten verloren zg een zoon die eveneens door edrioking om het leven kttam Ten behoeve der Diergaarde te Rotterdam zgo aldaar per Hambnrgsche boot aangevoerd etin tyger eu eeo reebok In een politieblad te Weeneo verscheen iluzer dagen een waarachowiog tegen niemand minder dau den tenor Van Dgk Hg had eon schold van f437 nn zgu verblyfplaats was oobekend Nadat reeda een curator waa aangesteld bleek het dat de gahede onderneming enn vergissing waa ran den advocaat der betrokken firma die nu zal trachten den diep beleedigden zanger genoegdoening te geven 10 S 40 4 10 8 11 7 80 1 84 1 01 1 08 8 40 11 11 1 18 1 41 1 41 1 1 9 08 1 17 8 14 4 4 11 4 1 4 18 1 04 4 17 8 18 4 08 10 14 10 4 Eeo treurig ongeluk viel Zondag voor ia bet Weaterdok te Amsterdam Vier jongens vermaakten zich omatreeks halfdria met Buonitievaren in het dok twee an hen roeiden Op een oogeoblik dat zg van plaats wilden verwisselen opdat de beide anderen de roeispanen konden overnemen kantolde het bootja en alle rier geraakten ta iratar Het ongelnk werd terstond beapeanl doch vóór redding geboden kon worden waren alle drie in de diepte verdwenen de vierde had zieh aan het bootje vastgeklampt en werd toen hg reedi in linkendeo toeatand verkeai gared door eeu sohippar De drie Igkea werden door bnrgore peraonecl van de haveepolitie met draggM opgsviseht In bet haveokantoor aan dan Teaterdoksdgk wss men nog raim asn balf Qur bezig om te trachten de Uvensgeaitni Ier drenkelingen op te wekken helaas tevari eefa De rierde joogen wiens broer bg domgekomeoen was werd door mo polity Hgent naar het ooderlgk buis io de Oud Keatiiestae gebracht De namen der verdronkenen aya F Van Uuterslager oud 15 jsar D Co i paan en J Van Dranen beiden 17 jaar ond Vooral de coders vaa Compaan worden door het ongeluk zwaar getrofTeo waotdel7 jang oon waa de koatwiooer van bei gaaio daar de vader en de moeder door ziekt niet in staat zgn te werken De Provinciale SUUo van Utraeht b sloUn een tweede krankzianigengeatiabt k boawen en drarroor i 300 000 t lecaen De atoomtram ran Heerenveeo ia eergisteravond bg Joare ontspoord doordien zich een ko op de rails bevond Een seisje werd zw ar gekwetst esn aanUl andere paaaagiers Itabt gewond Uit 3ne k seint men aan i Hbï c De leaste tram nit Beereoveen aaar Sneek heeft eergiateravond een ko overreden bg Oppenhuizan De locomotief is onlapoord De waggook zgn in elkaar geeebovan 4 damee die op bet balcoo aionden zgn gewond een van haar werd beide beanen rermorseld De locomotief staat overeind in het z od de acbade ia groot Zaterdag namiddag trad de zeker nog Di t ergeteo belasting her vorm er Reeoa thana t Looden geveatigd te Amaterdam als spreker op in een aooialiatiscbepropagandaolnb die zich t o doel atelt te protestacren tegen da kroningfeesten Reens verhaalde een en ander ontrent zgn ondervinding te Londin an verzekerde I a dat de arbeiders in Nederland en speciaal tie te Amsterdam in veal betere ooutandighdden rerkveren dan die in Eogelaod Maar t4 politie en jnstitie waren beter dan bier zei Uesns en speciaal den hoofdcommissaris den heer Franken gaf hg io overweging eens aea kgkja ta Londen te nemen Overigens was bat har een klaeaeojnsiltte al gat men er voor het houden ran vergaderingen meer rrghaid Hg laakte de Engelache arheiders organiaatia waarbg zooveel zoogenaamde leiders op koeien VBD de werklieden moeiten leren Ten slotta dtnide hy mede dat hg zich over een hall jaar waer in Amaterdam hoopte te matigen 7 58 8 80 8 8 9 18 lil 04 10 81 IMI 8 01 10 11 1 09 10 11 1 11 10 18 8 141 t lll 1S U 10 84 10 14 1 81 7 11 8 17 8 17 8 84 8 tl 8 47 T1 87 10 10 9 47 1 14 10 01 1 10 10 07 10 80 7 48 10 10 8 11 1 ll ll 10 11 10 11 10 88 11 1 11 44 80 7 10 7 1 8 11 8 18 8 10 l N 8 10 9 11 10 0 1 M l 11 10 10 10 8 8 7 41 Om éen uur gisternacht maande een agent vnn politie in de Bloemstraat ta Rotterdam eeoi mannen en vronweo aan kalm hun weg it vervolgen en niet door hun geachreenw de rust te verstoren Zonder dat da agent lich vrder tegen die lieden nitliet greap een dar tok hei geielsehsp beboorende personen hem biet en gaf hem een paar vnistalagen io dea hala De agent die tengevolge van de nieuwe pilitiereorganisatie ook hg nacht geheel atloan ia zgo wgk liep socht den man dia hem Kloeg en de anderen toob nog tot kalmte te bewegen doch deze lieden ran bun orarasaebl varzekerd grepen hem toen opnieaw aan en t rwgl tw e hem rssthieldeo sloegen ly er duchtig op los Sindetgk gelukte het den at ent eeo oogeoblik van zgo sigoaalfiait gebroik te maken Nu kwam er apoedig hulp pdigeii i kwM Mhusalf wordon gnrreatwrd Tagaa hoD wordt ho tlrofr rTolging iogMMd Da halm tu dan miihandaldao gant ward io tweaëa gaaligan aa iga klaadiog gaicbaird Uaa naldt uit Anulardtm Naar wj TarnemaD lijo door da comminie no dao optocht an S ptcmbar da Groola Sehoowborg da ParkKboowborg het Palaia oor Tolkarlgt mat taiu da Sehoowborg rao Liar an hat Nadarludaeh Panoptioam afgeboard on in dia ioricbtiageD dao daelaamars aan dan optoaht met hanoa ronwea 11 000 k 12 000 paraonao aan arondfeaat ta baraidao Dan 4n Uai iloag op da Zaidariaa baooatan BCarkao bij aan plotaaling opkomaoda bai da bottar u C Kooiag ta Volendam a De Mhippar an diana knecht jerdronkan Nadat raada rroager bat lijk ran den knecht wai garondan ia on door aan iiMber nit Bardarwyk kat Igk an Koning ta Yolendan soleknalit In bat Achterom in den Haag zgn Zondagatond huiaren mat bnrgara laag gevaeit Ben roorbijgangar dia nieta met het kloppartjjtja te maken had kraag een aabelboow oiar da hand Door bet onklaar geraken van aan drgfriam i gi ter middag in den Hamg in d Baagaeha Boek en Handeladrokkerg een gezel taaach n twee penen geraakt en arnatig Tarwood naar bat aiakanhnia Terroerd Door atarke drank tarhit waarren hg roortdorend miibrnik maakte miihandelde de pachter vaa dao Rgkatol te Repkam agne rroaw soodaaig met eeo bgl dat ay oor dood bleef lig eD Toen de baren op b tgeracht afkwamen naakte de woeeteling lich nit da foaten eo verdronk sich in den welwaterpot hg de woning waaruit men eenigen tgd daarna igo Igk ophaalde De rronw moeit naar het liekenhoia worden gebracht En hal derde alachtoffer Tan den janarer bet kindje ren het echtpaar werd door familie meegenomen Erennla origa jaren ia ook tbana weer bg den aan aog rao het aeizoeo een jaargang geopend tan Bet Gaeldalc officieel Zomerweekblad Toor Valkenbarg en omatreken waarren het eente Dommer j l Zeterdag var chaoen ia bg dan aitgetar Joi Grolli Faliia ta Valkenbarg U die lindi ale jaren deie itgara t licht deed aien Behalre de Igiten der io da Teracbillanda boteli en peoiionhniien soowel te Valkenbarg ata in de ometr en rerblgtende logf herat bet Zomerorgaan Uet GenldaU hoofdartikela orer Limbarnacbe toeetandan geicbiedeois of gewgd aao barordariog Tan rreemdeliogenbezoek en belangen der lomergaatan verder fenilleton berichten mededeelingeo en een feeetwgier ren faetteIgkheden concerten eni die te Valkenbarg Maaatricbt en Aken gaorganieeerd worden Ook waodeliogeo en rei joa worden beeobreven toodat het geheel erenali vorige jaren aan zgn doel aX beantwoorden Het abooaament voor het beale aeizoea koat franco p p binoeo t Kgk 90 cte boitan t Rgk f 1 10 STADSNIEUWS OOCDA 7 Jani 1898 Oiitennavond terwgl de Sehatlerg met de mneiek aan bet hoofd vaa den troep naarde Harkt op weg waa werd een der mnzikanten wegana drenkenachap door de politie nit dan troep gehaald eo ter ontnncbtering naar de politiewaobt gabmebt Da zoon nn Van Ooiternm broodbakker wo nende N H die Igdende waa n veratuda varbg tering en die aioh heden morgen door Tardrinking van het laven wilda beroven ia per rgtaig naar het Ziekenhuia vervoerd De Edel Achtbare Beer Borgemeeater deur Oemeeata beeft het eare voorzitterachap aanTaard van het comité dat in Aagnataa alhier dan Nationaran KroningaKegal wad trgd heeft uigaaehravan Beden morgen werd ten raadhaize te Rotterdam aubeitaed het naken van een Toren voor een Bjdranliieha Aocnmalttor Ingaachreven werd o a door W A Var bmgge te Waddioga oen voor f11283 C H den Hoed voor f10300 C P W Oeeaiag Toor f9600 laigate innhrijvar waa de heer W Bokhovei voor f9232 Heden welden ten ftutdhnize ingeleverd de naTolgeade l tea voor de verkiexinf vaa leden van de Praviaeiale Staten I Ceadidatanr van OAJLEN Door A Hoagaai k Sa Ondorkerk L Vitleabroek O Koojfmaa J BehefFel h t Dsqaiaar vaa Twial A Ooüdriaaa K U Jonteabargar F den SoUf Oadarkerk A dan Dnü Oaderkerk Q l Siiao Woerden K vaa Eadea Petevoun Wad diniveen P Oraveland M Oravalaad Haaitracht C Jongeolinrger Widdiairoen W P vaa der Bijl G KiMk L C da Laag W J DarokHO A A C van Aaah L vaa der Wolf P van dea End E Boot J D vaa de Watar G 1 Oraadel C Vi A öflieaij A vu Ot f Lngtharl O Koog O J Gaedewaagas J B de Jong 3 Eiatveld C Habonw 9 Slelveld W van Vliet M G BegMr G Jee 1 Zaadvoort P vaa d Ploeg P ie Jong Jz H Vagk E Vagk D vaa Dijk A a Arkaabou J P Wagenwijd T P Boe J B Jd r P Pal trwf A Vingarliag A Kjjkaart Wz A Hoounaijer C Plomp Ai C Bupke Waddiniveea II Candidatunr C BEUNT BJzo Door T Kalibeek J W H kalkman A van der Hoavaa H G vaa Endl J C van Loo W A van Dam G G H vu dan Berg H Heageveld P da Fogk A K Graadman D Engel M Vermeoleo S van den Birg H Ie Hofstede J vu Leeuwen J van dar Hmlen L Weitariok J Bloak J W Gooil A Bakker G vu Egk G Badu G 3 Siioo C Badii 3 van Ugenkont J Brant PJi J vu Wgngaarden L Delvani B den Heatea C Vroege D van der Landen G Ambagtabaar N BrunI Wz alleg nit Woerdeo J vaa Vegtan O vaa dar Wied W van Beek allen uit Bialveld J Vermenlan J Boa C Lekkarkarkcr W vaa Doorn K vaa Baren C TU D m 8 Garand J Burger G Bialveld D Kanii on A Kngl allen uit Birwoutswaarder III Cudidituran A KNOTF Hz P va DE HOOG en Mr D N BEOÜWEB Door L A van Laogeraad H Schenk Hz J de Jong Jz P S Brouwer J Tom H deJongMz A B Swet C de Joag Wi C vau dar Wouden Dl C Oadanaardea C dec Onditau S Kakobeeke C vaa Ewau J van dar Woude G Dnlen L Broere M van Zwienn P Gonwenz Pz T de Waard E A de Oru jter T Breedveld H Hoogenboeiem G Oikam W Ro l B Boeit S Slijk H Sljjk J A Verboom A vu der Woudea Q de Jager H da Voi J vu der Wouden Dz J dea Boon C Verboom O Ligthart Sohenk A J de Moog O Oikam J H vu dir Velden D Slijk L dan Hartog G vaa der Voet G Neven H I Okker C Kenbergoi D Luijten Dr A Vonok A vu Eipi P vaa dor Wouden IV Candidalnur M C J vak on WEIJDEN Door F A Uoerel Oudewitor C Luger A Vergeer Eoeuwgk C B vu Buren Sohoonhovan P M Boonekamp idem J Blokelenburg idem C V Slul WiddiBzveen P Mol idem J dè Vo idem M O F Kabel W A Vorkroozt Huitnoht Th Hoogenboom idem S vu dar F ng P H Wildenburg B J nu iUaj D F G Piohot J aiuijlar P A Luiten J Blom C Zwanoaborg P vu Btraaten M M van Loan L J Jzipin J H van Strulu P P Boumui W vu Soeit P J IC vu Werkhoovan J Fuji B Brouwer J H Spiering J P P Jutgena F Sigmui G Sliglar H D Bnnk C Tbolani J L JMp n V h Heuiug W Koniacki J A Donker P H J vu Wukum L de Hej J F van Velzaa A van HellemondI L van Wankum H Ooorinoo H L Sleenwinkel G vu Dim J H Bohouteueu P J Uuijbroohl V Cindidaturon Mr D N BKOUWIE PVA Dia HOOG en A KNUFF Hz Door J M Nooth v Gaor A Braam H Iager D Boüter Dr A van IJwndqk H J Kederhom C vu Schagen Dr H IJnsl de Sokopper A van Eoodt Dorlland A J van DanUig W A Bliiewiki 8 Boot A d Horn man J Zwart Pi J IJpelaar Ji P Boud 1 Smit F Herman de Groot E J W Bomer T C Zegen M de Jong P J BellMirt J C de Kuiter W 0 Werniok M van Dulzig J Marku J WP van Ede van der Pal L Sander A vu Veon Dr 1 A Keapar J H vu der Voort W G viaOeelen A Lambert B H vu da Werve J Wernink A O den Hartog C O van dar Poit ATTde Buiter D de Joag E Ooiteurgk H J dóVoegt I C Oötrt A Eoozeboom H W P BouteJ Sohuling J Vuijk J D Woerlee A Jonker C Jonker J J Bertelmu H via dar Linden K Slledreoht A P W van dw Hoeven C B C Both J W Kroon B G J vaa Doutekom B p nu Citlert H W van der Hoop J A de PeerH Kleiweg VI Cudidituran Mr D N BBOUWKB P VAN Dia HOO en A KNIJFF Hz Door J J P den Boer H A Dieitelhont C II Krineveld B van Praag J C Bibbea J D vu dor Want W Begeer D G vu Vreumingan A J Dijkehoora H J L Kamsteeg P C nn Bork P vu den Hoek J de Jong A Jonkheid K Korteaoevar J D Wagonair A Steeniaa H Kaljior J dea Herder J W Vorzter H A Meiiburg W Kiomhont A A van Dorth K Bovoa J Mul i A 1 J ID 8 nd ra J ZieUtra J C Hartmu L D Kena W Tiaiema G C de Voova L P Hoogendjjk Si A D van Vreummgen C Hoogenboom N Coa J Vermei H A C Briakmu T Crebaa A C Coeün J J van Uije W J L vu Diaaal J Ouderkerk o Prince H GroeneuduI O B Lulina vaa Goor M dao Oadilen J Soheijgrond A M Bmaia J Horuemau L Buigeredijk H Egwan E Arenda W K Scholing T van E jk A Pluim J A P Mont n L da Jong H K de Vriea VII Cudidateren Mr D N BBOUWEB P TA DU HOOG en A KNUFF Hz Door C van Veen Ai A J Uaaelatgn J A C IJaaelatijn C Uaiebtgn A Jonker Ki B van Oeat J J Prina van Doeiburgh C J VeraohoorP N Labrgn H Stravar E vaa dar Klean m de Vletter J L vu E8k O vu Hjk J IJaaelatqn 0 J P Spruit H Kaattel H OadarkerkJ T Swartaenbnrg M Vermaal Jr G Btraver D Hoogendjjk A de Qoedern A K vu dar Garden C C J van Mierop A F TeeUng 8 D Boon P Hanau Fl C C Krom 3 L Voa J van Oge A Smit A Oroenendaal L Signer H de Groot E Bandera T A da Vriea J E H Ehb J A vu de Werken H J W Huher C deBoog E vaa der Boer H vu Huanik M O Emeia 8a a P V d Wnh t pur Vas 9 Beadeher Looifen en Sign leahenger 10a Ue L Snodere Seo Bierpot J des Hertog SigtranAiehbak NageB prga de beer Clenena eeo aoaaief braoieo loktkoker Welke aangeboden door den heer J J Woudenberg eigenutr der kegelbaan Extra prgzen de hen Clemeoa kleio ail vareo medaille voor de meeete pnoten tooder poedela Zeveo prga de keer A v d Km eaa flaeek Wgo CooaelaUe prga de keer A C dan Bertog een kiat aigaren Biana werd geopend de wedatrgd voor Danea Ï6 Damn oenen hieraan deel Elke Dame 3 worpen Ala prgawinater kwanen alt dco atrgd Mejuffrouw v d Ree late priie vergold korlonkaatje Mejaflronw R Sandera 2de prjje Tafel flaeoa Hqgfironw B Schollen 3de prga Briefkaarten Aaia Mqoffroaw Beadeher 4de prga Portret der Koningin in Igat MejafTroaw 8 C Wieldert Sde prga Beo dooe zeep Voor den poedelprga kwan na loting in aanmerking nejafFronw Rnlteo agnde eaa maand onderbond voer een kind van twee jaar Aan den wedatrgd van baereo latrodoed a namen 28 hoeren deel Uitalag hiervan ia ala volgt i De heer de Weger laU prija portrat der Kegelclnb De heer B Snit 2e prga Sigarenpgp De heer Daomara 3e prga Sigareokogpar Door den voorzitter werden durna aan de gelakkigen de prgzeo uitgereikt onder menig hartelijk woerd van vriendaohap en waardaaring Een woord vaa dank werd daarna oog gebracht door dan voonitter aan den Sacrelariapea niagneeater voor zgn moeitevollen arbeid van het geheele jaar niet alleen maar ook van dazen avond er kg voegende dal hg nog vele jaren ala Saereuria Fenningneoater vaa Alle Negene werkaaam moge zgo Hierna giog bat geielachep naar de bovenaaal waar neo ooder een geiellig bal nog langen tgd pleizierig bg alkander bleef Met veel genoegen hibbeo wg deien feeeU avond bggewoond met geeoegen kondan wg coneUteeren dat de leden van Alle Negene flinke vorderingen in bet ed le kegelipel maken Bet glanapont wat pret betreft waa zeker wal de wedatrgd der damea Ofacboon bierbg nog menig poeoeltje werd gegooid verwierf menige worp een daverend applaua en teker gelooven wjj dat bjj eenige oefening de damee apoedig terke ooncorrenlen voor de heeren kegelaara zonden ign Neg eena t waz giiterenavond een geiellige party de eertte taeatavond van aAlle Negene aal niet licht vergeten worden LKKKRUtK Zaterdag ie hel oadate toontje van den heer H Q Vitaar amUmaar alhier bgna verdronken Terwgl bg tat te haogalen op deo Steiger vao de wed U v d Onaf verloor hg het evenwicht en verdween io de diepte van de rivier de Lek Door eeaige kinderen werd bat ongeval opgemerkt Daarop enelde de heer De Jager toe en maakU io da nahgheid een achnitje toa en alugda er in den drenkeling met een haak boven water ta balen Er waa geen laven naer io te beapeareo doch da glioge ootbodeo geneeebeer nockl er ioalagen da levaoageeatao op te wekkao aeral nadat men er rn im een uor mede batig w ageweeet BnrcarlUke Bttnd OIBOREN I 3 Jani Coroalit nadert W Ham eo E Boe NiooUae Ferdinand oadert Q van der Klejjn en A S Kreba 4 Haria Johanna ondcn J B Brink en J da Joag Adriaaotja oadera A Dekker en U van dar Laan Willem oadera W van Hoorn en U BaoKkotea 5 Oaartrai oodora J P van dar Voorden eo G Denaa 6 Maria Aothoola oadera G J J Veeaonr en C J Strever 7 Bertha oodera P Holleoun en C E Jaakaegt Neeltie oadert W F Blok en N Kramer OVERLEDEN 6 Jnoi M vao Vtgtoo 2 m C U Mathol 6 m NIEUWE ZENDING met GOUD bdnoonde DEBN8CHK Glacé Handsclioeiiei TOOT DAHE8 en HEEBBN A ran OS Al Md TaiUanr Kleiweg 78 780 OODOA TeieMMw ai ♦