Goudsche Courant, woensdag 8 juni 1898

No 7600 Donderdag 9 Juni 1808 37ste tSaargang Hmi PinMiifniMiiiP GOüMHE mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMi Ho M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1J25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TelefM N O ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIEN HAAR TAND NAGEL en KNEVELBORSTELS worden steeds op garantie verkocht alsmede MO mime sorteeriug KAMMEN bg n P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiieeg Gouda Sociëteit Ons Greno egen Aan belanghebbenden wordt bj deze bekend gemaakt dat de eeritvolgende BALLOTAGE toor het Lidmaatichap der Sociëteit zal plaati hebben op ZATERDAG 25 JUNI a t en de Ballolage LSst op ZATERDAG 11 JDNI a s gesloten wordt Namens het Bettnar F HERMAN Fz Stcretaru Gouda V Juni 1898 Kieuw OBOTertrolfcn rof Dr J iöborB welbbkoBd HIVW KaACBT UaiS Alleen echt nut Fabriekimelk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs MHBI de meest hardnekkige xenuwIBffi B Ukten Tooral ontstaan door I QQ afdwalingen op jeugdigen leejtyd Totale genezing tan elke zwakte Bleekzuoht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpïn slechte spBsyertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen Vrij par oacli 11 1 H 11 3Vi dubbals IIckI C n rl li Dapöt MallU v d Vegte Zaltbommel Benau C Happsl üraïeuhage C J W Snabiliii Rotterdam M CUban Ifc Jo AiMtordam Lobrij en Porton Utrecht en bii alle drogisten MTnl la it b ts InwriJTtan le i Itwl Rheiuutiek Laadenplina kortom Ti ApkerNin Expeller letlal sard Wgt lsMtWlMlMSalaaat waadata a i s rt AiikerfiiiiIxpeller Mst Si Steads b Mai halacasja zr e Merlain Expellei I Pins 60 OSBI 76 oe t an flX de Yaorhandea ia 4e meaele Apotheken an b T iJBJoktai Oe 1 Botter am Te GOUDA bnJC LDQBK Apotheker Markt en hg WOLFF Co Westhave 1B8 E GASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt II 1 w SPnMEKUBSy MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van tot uur WOENSDAG n VRIJDAG van ttotl uur ZON DAG 8 niet Stedelpe Gasfabriek ie GOUDA De prijs van het gas is 6 cent per M en voar Kooktoestellen of Motoron 4 t Onder zekere voorwaarden worden perceelen atis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaemeter Toor 8 en B lichtgasmeters bedraagt de buor 10 eenl per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekelijks afrekenenen van de fabriek lampen kooktKMstellen enztegen betaling van eemge oenUn per week inhttur bekomen ad sni hskomt aUn lasavran dHUad hat niat allaan voor llaksn maal oet voor fsnadeihaefst k lu ri ke en aattlie boek BE lEID ia Iltgl Hen aohnjv aan Kielitti Boekhandel ta M J Eotterdam GRATIS BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFEUEN HOLI S Quina Laroche K Staalhoudeode Q uina Larocbe is de meest krachtige en vernterkends KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen buUenlandsche Geneesheero Verkrgghaat in flesschen a 1 90 en 1 00 KiuiiPiLiix k HoLH HoSeveraooiers Zeitt DtipÓt te Gouda bj den Hoer A H TEEPE Apotheker en bg do sseeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Koninklijke Machinale Vabriek DE HONIGBLOEM Tnn H 1 I van Schalk Sl Co gevestigd te Oravenhage Uepplerttraat 99 en 9 Baby de Regentesselaan HOFLElfEEAllCIERS van Z M don KONING van BELGIË Indien gij hoeêtll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS van 40 Cts TO Cts en l verkrsgbaar bg Firma WOLFF Co Westhaven 19 Oo E H TAN MILD Veerstal B 126 te Gouia I A BüUMAN Moordntht J C BATELAND Botioop B V WIJK Oudewater U KOLKMAN Waddinmtm EEMDEFOTTMim Hen werdt eraocM op t MERK te letten UIT H T MaGIZUN tab M ftAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afjgeleverd in Terzegetde pakjes Tan v liOM 1 n half en e n Ned ont met Termelding Tan Nommer en f Prgs Toorzien Tan noTenstaand IMerk Tolgens de Wet gedepoBneerd Zich tot de uitToering Ta geëerde orders aanbOTelende J BREEBAART VI FEANSCHE STOOMYEEVEEU N ckemische WasscberU TAN H OPPEKHEIMËR 19 Kruiskade Botterdam GebreTeteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepêt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het etoomen en Terve Tanalle Ueerenen Damesgarderoben alsook alloKindergoederen Speciale inrichting Toor hel stoomen Tan pluche mantels Teeren bont enz Gordgnen tafelkleedeu enz worden naar de nieuwste en laatste methode geTorfd Alle goederen hetzj gestoomd of geTertd worden onschadelgk TOor de gezondheid en Tolgens staal beirerkt is proctóndeM m4MijïA fiEST E pn volköiifer OM ècWADELiak APtLDOriRN HOÏLAND B EI I C SC T Ds BTOET ft CLAHE ORGAN Co hoeft toen de SpaaiiBob Amerik Oorlog dreigde io aller ijl een aaormen voorraad barer ORGELS gezonden b inoht dat gemiman tgd ha landing sou moetaa worden geaiuikt Vandaar dat TOOr dit OOgenbllk door ov rmatigen voorraad M n groot aanUl tegen bodllldond verminderden pr B verkrijgbaar liJs Betend ia dal d gewone vMk pr an van hot STORT CLARK OBOEL 1 niterat billijk i Liefhrt b r voor een nitmuntend A HER ORGEL voorden verminderden prij gelieven tich ipoedig te vervoegen bij L C DE LANG Gouda Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben 23rsLcla tig ia et liig exiclxt HEËRENHUIS met TIE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleidingvoor en achter aan het Huis Waterbesproeiinp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT EOFLATTEN AEGEITSATEN EN LUSTEN ook volgens op te geven Profiel Spoedige aOeverlng Ketle uitvoering Coocurreerende prljzco DE STEDELIJKE HTPOTHEEKiANK Keeeêliga te GHMn MaMSB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt geUen onder eertte hypothecair verband op htUmen en ioM e ryen Geeft ai en 4 panMrieveu uit tegen den koers ran S en MOOi U in stukkon ran 1000 600 100 on 50 Inlichtingen te bekomen te Godda Toor de pauéhrteve bg de Heeren M J OGIBB Co Kassiers en Commissionnairs in Effecten Toor de AyiwMekeM bg den Heer W J PORTÜHN DROOGLEEVEK Haien aldaar Directeuren DBOOGLEEVEB FOKTUYN Ma 8 JULES ENTHOYEN ECHT met rood letterst Let Toorai op de Oberlahnstem OUteCTEUROt i VICTORIABKOM OBCRIAHHSWII H o U 2 Maataehappy tot ExpUMalie ran de PUstoriO Bron Kantoor tooe SederkmO Boompjes éO Botterdam rab Patent H Stollen naidirl Inimffi UlllUtl M luAdlM iKlillriliII r D r gr Brfliti é warnuna H awi s I i mmfn M Mm n J 1 M IHk ii werthloom jra o muii ia M I Ifaa iMuft da ar aimr ocharftn H 9tmmm m mt tmct oihr H ssMM f t H se W s Druk van A BBINKMAU t Z Gouda IXUCUTlKeSN WII KI QKVAAR HAOS OF UINDUi KUNKKN VCRüOttZAKEN BURGEMEESTEfi ea WETHOUDERS Tan Gouda Gezien art 8 der HINDERWET Doen te mten Dat zg Torgunpin hebben terleead aan de Directie der StaarioeicaarBenfabrtek Gouda en bare reobtrerkryj wdea tot het uitbreiden dier fabriek door het byboowen eeaer innobtiug vooc glycerine dtstillatie op het perceel aan da Bleekerakule kadaBtraal bekend seotit E no 1678 Gouda den 7 Joul 1898 i UurgeaeeBtar en Wethouders roornoemd R L MAKTENS De Secretaris BROUWER KENC iSGEVIK i iNmCHTINOBN TTJILKE OKVAAR SCHADB OF HIKHBll KUNNEN YSBOORZAKKN BURGEMEESTER en WETHOUDERS vm Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengon ter algeaoeene kennis dat op de Secrettna ter riate lijn gelegd rerzoeken met bylugen n 1 G J Goedevraageu om rorguuning tot het opnekUn aener inrichting Toor bet reinigen van béwfaiitbuaHen io het perceel gelegen aau da Visoh teeg vyk 1 No ISl kadastraal bekend Seotie B No 19S6 f O P Tan der Wout om Torgnnaing tot het oprichten ener püP perceel gelegen aan de Zeugstraat wijk G No 9 kadastrnal bekend Sectie O No 60 Dal op l nadag den 3 1 Juni 1898 dei namiddagi ten l i ure op bat Kasdhuia gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde TcrgunniLgeii in te brengen en dat gedurende drie dagen róur dien da op de Seorot rie dor Gemeente ran de tor rake iagekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda dün 7 Juni 1898 Buigetoeeater en Wethouders roornoomd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KEKKlSGEVll Q De BURGEMEESTER Tan Gouda brengt ter openbare kennis dat de op den 7 Juni 1898 bij hem ingeteTerde opgaven ran caadidaten roor de beeoeming van drie leden der FroTinciale Staten ▼ an Zuid HolUnd op de Secretarie der gemeente voor MD ieder ter inzage eü nedergelegd dat af ehrifUn daarvan zijn aangeplakt aan den Korten Groanendaal bq de Markt en tegen betaling der koeten Torkrijgbaar gesteld Gouda den 8 Jnni 1898 De Burgemeester voornoemd H h MARTENS FEVILLETOJM Het Leven te Baden EeH Sutiiiche Roman V Ik verheug mij opreeht over uw geluk Mas Pawlowna ik weusch u het beste op aarde En denkt gij niet meer aan het leed dat ik u aangeaaaa heb F Ik herinner my alleen de heerlyke oogenblikkao die ik eenmaal aan u te danken bad Irina reikte hem hare beide handen Hij drukte ze driftig innig en hield ze langen tjjd in de zyne Zijn hart ondervond by dia zacht aanraking iets wat hy in lang niet gevoeld had Inna zag hem weder open io t gelaat Ditmaal echter laakte zy Ook hij kon zyn oogen niet van haar afwenden hij moest haar altijd weder aanziea te waren bem immers weder aaby geheel aab die lieve dierbare trekken waaruit groote diepe oogen mst hunne lange wimpers evenals vroeger zoo peiBtend en xeo verleidelijk uitkeken Die vlek op de wang da lokken zoo bevallig op het voorhoofd valleaée die welving der fijne lippen waarop alleen wede een geheel onderhond lag atlas attes was iBaers nog als voorheen En wat was zy schoon geworden I Welk een betoovering wolk een kracht in dot jtngdige lichaam Geen bhuketset geen poeder geen bedrog op dat frisBobe reine gebat Xiitvioof isg baar oa endalyk aan ooderwql BulteolaDdscti Overzicht De correxpondeDt van de yDuilj Crooiclec te NefT york maakt meldiog rao de f reazenloose TerTrarriog die te Tampa heer cbt Het is ODvraar dat de troepen reeds ingescheept tiQü dit ÏB ODmogpiytc want ban uitrnitiog ontbreekt Middelerwyl taan honderdea waggons met beatemmiog near Tampa onderweg stil met kilten waarran de inbond onbekend is omdat de vrrcbtbriereo er niet b j z a Da minietar van oorlog heeft aan Miies geseind alle voorhanden kisten dadelgk te laten openbreken om te zien wat er in is en dtt roud te doelen Te Washington worden de berichten nit Europa rolgens welbe Spanje middellijk vredesvoorstellen gedaan zon hebben beslist t eogesprokeo Het blykt dat de Merritoac die £ 70 000 geboat heeft Toor de bekende operatie teSantiago werd oitgebozen omdat het acbipfeitelyk niet in staat ie dienit te doen Idtusscben verzekeren vete Amerikaansche bericht gevera dat bet kanaal van Santiago niet geheetTersperd ia door de Merrimac 8amp 0D zondaar dus nog andere vaartuigen willen latenziMkeOf waartoe zich vele TrywilligerH aanmelden V De Morning Poste bevat in eene tweede editie liet verslag van een te Madrid gehoaUea iDt rview met den pas afgetredpo miniaier van koloniëu Moret waarin deze verklaarde dat de toestand van Spanje véél ernstiger is dun algemeen erkend wordt De legeerin is zooder vaete plannen en laat de zaken haar eigen gang gaan in één woord het Spaaosche schip van staat drijft waar de toom van gebeurteuisaen bet heenvoert en nieta wordt ondomomen nm op die gebeurtenisflen invloeü te oefenen Het kabinet Sagasta ia ondanks zyn jongste bernienwiog niet krachtig meer Indien er een voIksHtemmiog orer geheel Spanje gebonden werd ter beantwoording van de vraag van vrede of oorlog zou er byna eenstemmig vrede gekozen worden zelfs door de soldaten In parlementaire kringen gelooft men dat de Oostenrgkacbe liiikfaraad voor Onbepaalden tgd zat fförden verdaagd De gisteren gehouden zitting waarin de Doilaobe nationalisten alles deden wat in bno vermogen is om de debatten te bemoeilyken toont dat voortzetting der zitting overbodig non zyn Wat de definitieve c presidentiverkieziog ia de Franacha Kamer te zien zal geven laat K na gedachten Ver afdwaalde Irina merkte dat op yZoo is t goed zei ze luid otliaas ts mijn geweten gerustgesteld en mag ik myne aiouwegiorigheid bevredigen Nieuwsgierigheid herhaalde Litwinof Ja ja Ik wil volstrekt weten wat gij in a dien tyd hebt uitgeroerd en wat uwe plannen voor de toekomst zijn ik wil alles weten alles en gij moet mij wel de waarheid zeggen want ik doe het u vooruit weteu ik heb u voorzoorer mij lat mogelijk was niet uit het oog verloren Hebt g mij niet uit het oog verloren gij daar ta Petersburg M vTe midden van dan luister die mg omgaf zoo als g u zoo even hebt uitgedrukt Over dien luister zullen wij nog mei elkander sproken maar thans moet gij mij venellen lang en veel niemand zal u storen Hoe heerlük zal dat z ja I voegde Irina or bij terwgl zij cieh vroolijk gestemd op haar stoel nnlerliet Nu doe mij het genoegen en begin I Alvorens ik met vertellen begin moet ik u myn dank betuigen begon Litwinof ff Waarvoor Voor den bloemruiker dien ik tn mijne kamer vond Welk een raikerP Ik weet ar niets van Hoe Ik eg u dat ik er niets van weet dooh ik Wiobt op uw verhaal PIc Potugin ia eea juweel van een mensch ik ben zoo gelukkig dat by u bier bracht heeft I Litwioof spitste de ooran Kant gij dien mynhan Pottq m reeds lang F vroeg by z Qb n Biet voorspelliin bet ia uo niet eens zek waaneer de Kamer haar zal honden Waérsehgolgk Woensdag of Donderdag das zoodra de getoofibrieveu vnn do helft plns een der leden door de Kamer zijn goedgekeard Dit wel echter g onszins zeggen dat dan slechts de el t plas een der leden mee sat utemmen De ed6D wier verkiezing nog niet gevalideerd is hebben geen reebt van initiatief maar zg mogen aan alle atemningea en debatten deelnemen Dit recht wordt slechts geschorvt voor die leden ter zake van wier verkiezing de Kamer een eoqni te bevolen beeft Toch ia het vrsamd dat meo de preiidentiverktsiing vantstelt op een dag waarop althans enkal leden in de valslrekt t onuogeiykbeid EgD eraan deel te nemen Het zjia de afgevaardigden van Senegal Martioiqae OuadeloQpe Qayaoe en Itéanion die op yn vroegnt den 24sten Juni allen uit hun dislrict n te I arys aaltatt kanaen zyn aangekoKen Vooral als het zoo naaw spant ata onlangs zou men denken dat daarmee rekening werd gebonden Maar intnifichen is het nog oieeds niet onmogeiyk datde voorEitteri etnl e nmaal voorloopig aan Deaebanel to ekend hem na niet meer betviit wordt th vStandardc wit vetnn dat Z H heo Xin den Keizers van Doitscbland en Oostenrijk Kon bobben verzocht bon invloed h konin Upberto fian te wenden ter verbetering van de betrekkitigen taascfien het Quirinaal en het Vaticaan De fl Stoel vraagt k u vrgheid en lyn onafhankelykbeid terng De verrorming vso het Italiaanache ministerie zal naar luid van berichten ntt Rome ook eeoige wijzingen in het corps diplomatique t n gevolge hebben De gezant van bet koniakryk te Londen Ferrero zal zyn post verlaten en worden opgevolgd door den gezant te I arys tiraaf Tomielli Ia de plaat van dozen zal Ileiiman worden bouoemd De gemeenteraad van Milaan beeft bet optreden van generaal Dava en het leger tydena bet jongste oproer in een motie goedgekeard De fltsat van beleg zal waaracbynlyk nog tot October of November worden gehandha ifd Verspreide Bedehten Spanje en de Vereeoigde Staten Ëeo telegram van Renter s berichtgever te Maaitfl van 2 dezer meldt dat vela inboorlingen hun b it doen om den aanvoerder di r opitaodelingeo Agninaldo to arreeteeren teu eiode den pr H van 25 000 te verdienen l or lanf Monr vertel toch u kent gy hom goed tO ju 1 Irinu zuchtte Dat beeft zijne byzondere red Gy hebt wel van EUse Belsliy hooren spreken dezelfdt dio don voriii en zomer dien vcrBchrikke ykec dood stierf Och ik vergeet dat onze gesehiedeoisfen u Immers onbekend zijn Gelukkig gelukkig I O quelle chanco Eindelijk vind ik een roanach een levend mensch die van dat alles niets afweet Ka man kan ook Russisch met hem spreken en behoeft niet gednrig dat geafTecteerde onuitstaanbare Peteraburgar Fraosch te radbraken Pus ook Potugin stond gelyk gij zegt in betrekking T Het valt mij r lfs moeielijk er maar aan te donken zei Irtaa Klise wni m jn beate vriendin op het instituut en wy hebben elkander later meermalen te Palersbarg ontmoet At vertrouwde mij al hare geheimen toe arme meid 7it was zeer ongelukkig zij heeft veel geleden in dien tijd openbaarde zich reeds Pologin s rechtschapen karakter zijn ridderlykheid Destyds hob ik hem eerst recht lewen schatten Doch wij dwalen weder af Ik waobt op uw verhaal Grigori Uiehatlo witch Hyn verhaal zal n echter geen hel minste b lang inboezemen Irina Pawlowna Pat is myn zaak Bedenk Irina Pawlowna dat wy elkander in tiec jaar volle tien jaar niet gezien hebbeo In dien tussohentijd is ar veel veranderd Teel veell herbaalde zij bittor Daarom juist wil ik u hooren ik weet waarl k niet waar f ik beginnea zal uitgeloofd voor bem die htm dood of lovend aan de overheid overlevert Verscheiden oflicieran der opstandelingen zyn reeds vermoord De Spanjaarden bekommeren zich volstrekt uiet urn de nederlaag die zy ter ite by Cavita geleden hebben ly wgzen er op dat hou vloot te zwak was en verzekeren dat zy er op r kenen te land de overwinning te behalen Zy zyn besloten tot het uiterst te vechten naar hft voorbeeld dat hun vloot gegnven heeft Hy een aanvat van de opstandelingen op en SpaaDSoheo poib ten aniden van Manila bij Cavite hebben de Spaojaardeo 150 man vai loren masr de opatandelingen moesten rieh torngtrekkea De Spanjaarden gaan voort mot bet opwerpen van versterkingen om Manila been en de Amerikanen schieten niet op ban hetgeen doet denken dat Dewey gebrek Ma Boh iet voor raad beeft De gouverneur generaal beeft hi een procia matte uitgebreide cooceasijia toegez d aan da opstandelingen by verzekert dat de Amerikao n niet in ataat zyn iets uit te voeren in het baitenland Carraoza en Dobsso zyn op aangifte vanden detective Ketlert gearresteerd wegepa sameoKpanniag in verbond met de onwettige arreatatie van dezen laatata Kellert op beaohuldi ging van diefstal van Carranza a brief ten behoeve van de Amerlkaanaohe reReering Ook heeft hy een civiele vordering togen ben in gesteld woarby by een schadevergoeding vao 25 000 dollars ei cbt Volgens een tweede dópi cbe van Reuter ait Manila van dan 2en Juni trokken de opstaii delingen lang de kuat op onderatenod door den Amerikaanschen kruiiter Petrel De Spanjaarden trokken terng op Manila Ter versterking werden 4000 man gezonden naar da door de opstandelingen bedreigde punten Het Spaansche inboorhngeniogimeDt onder bevel van kolonel Aduinatdo een neef vao den aanvoerder der opstandelingen is den iOen Mei naar da opslaodeliugen overgeloopen De goa veroeur nam maatreffolon om de geheels Bpaaasobe bevolking te laten byeenkomen in bet oramunrde gedeelte van de oude atad Admiraal Dewey weigarde aan de balfwÜde harden van opstandelingen te veroorloven eene beschaafde stad te baatormen Hy drong er op aan dat Aguinaldo de komst van deAmerikaansche troepen zon afwachten welks verwacht werd tuaaohen den 4eD en 2en Jnai Mtdderwyl verbood Dewey aan de opstandp liogen de rivier Malate zeven myton b znideu Maoila over te trekkfo De Amerikaansoha schepen zouden de opstandelingen beichiaten ala deze nnn dat ImvsI niet voldeden De lantHs beriebten over de stellingen der Met hut begin Met den tijd toen gij loon ik naar l etorabnrg ging iij voHiot dostijds Moskon Weet ook dat ik die stad sedert dien t d nooit wesrgezien bob Inderdaad M In bet eerst was hot my onmogslyk ra taler toen ik mtrouwd was En zyt gy reeds lang getrouwd f Meer dan drie jaar Hebt gy geen kinderen f Neca antwoordde zy kortaf JJtwinof zwoeg En bobt gij den tyd tet aan uw haweljjk toe by den graaf Reichenbooh doorgebracbtP vroeg b vervolgeas Irina z hem scherp aan als wdde zy uitvorsoben waarom hij ilaarnaar vroeg Naen zeide ze elndolyk BygOTolg zijn uwc ouders Beide gezond Kn wonen nog ala vromer te HMkouF Ja En uwe broeders on sasten Het gaat hun allen goed ik heb voor hM g zoi d rAb Litwinof zag Irina ietwat medelydend Ban Eigeolyk moeit ik u niet vartellen Irioa Pawlowna maar gy mü maar Plotseling bedacht bij zich en zweeg Irina bracht baar eone hand dioht bydeoogeaea draaide baar trouwring langzaan on den vinger ifTorJt verpoifiJ