Goudsche Courant, donderdag 9 juni 1898

ds Koningin inllen worden rer van B H hanrd Voor het eiamen van den Natiosalen Bond van Baodelsen Kantoorbedienden in NederUid ekouden op 20 en 21 April l l to Aaaatordam zgn voor het boekhouden geslaagd 33 van de 73 caodidaton en wel de dames F Bog rdt van Amsterdam C Btttgaolt van Ngmegen J Middelaer van Oioneken M J Schaap van Krommenie i E H S Vermeulen van Haarlem C M Waalwgk van Doorn van Dordrecht ea H J E Zeeman van s Graveohage eo de beeren P Aalls G van Blegswgk Sombeek van Amsterdam A J Donken Ü Dorsman van Utrecht B E K Ezermsn Jr van Zutpbeo J F de Groot van Alfea a B W Hoek van Dordreebt 1 I L Bnsken Haet vsn Breda Joh A A Koning Hz van Amatordsm J Koomans aa s Oravenhage B J van dar Kront van Leiden J G van Laere van Utrecht C Lockemeger Jr van Dordrecht L van Mameren van Qoriochem P Mttller van Haarlem N Neseker van Amsterdam Th J Nieuwstadt van Oorinchem J C v d Noort van Utrecht H Oltbof van Zwolle P J de Raat van Amsterdam No4 M Roaen van Amsterdam A N Rotgara vaa Dordrecht M A Sohwippert van s Graveohage V vsn Tertbolso SW Wtstra en J Wolf Jr van AmsterdamVoor Kederl bandels eorrespondentie den heer G H Haverkate van Eniebedé voor Dnitsche handelscorrespondentie van de 5 candidaton de beeren C H Groeneveld B E Krol en P Schreuder van Amsterdam voor Kngelache haodelscorrespoodeotie van de 6 candidaton de beeren G H Haverkate van Eusobed en F M Wilton van Bottordam de canilidaat voor da Fransebe haudelicorres pondeotie moest afgewezen worden Gemengde Berichten Hen meldt nit sGrsvenhage van gisteren Ds toestand van mevr Vemer was heden voormiddag onvetaederd Hoewel de verwonding ernstig is bigft de toeatand van de patiënte voor het oogenblik geen gevaar opleveren Nader meldt men Bet getuigenverhoor in zake den moord in de Weimaretraat komt io hoofdzaak geheel overeen met de byzonderbsden omtrent het gebeurde medegedeeld Da heer Qots van der Vet io wiens gezelschap kapitein Vemer was toen hg zgn misdaad heeft bedreven beeft onder meer verklaard dat hy V beeft ontmoet dicht by de plaais waar de moord i begaan By bespeurde dadeiyk bg deo kapitein groote opgewonilenheid en vroeg hem wat er aan acheeldee en waar hy zoo zenuwachtig over wast V antwoordde aleohta zuchtend aoh toen jniit op dat oogenblik zgn vrouw en mevrouw Meyer de straat in kwamen en V vervolgde sdaar heb je de oorsaake Nauwelgks had hg dit uitgeroepen of hy haalde een revolver te voorschiJD en schoot op de beide dames Mevroow Vemer is in de polikliniek in de Javastraat vanwege de politie ondemaagd maar het verhoor was zooder resultaat Mevrouw V wiet zich niets te herioneren Zij wist niet eens dat zg Zondag was nit geweest en herinnerde sich evenmin de ontmoeting met haren man noch hetgeen daarna was voorgevallen Oiiterenmiddag werd kapitein V in het gemeente ziekenhuis in verhoor genomen Zyn toestand is geheel zonder gevaar Zondagavond hebben zich bg hem aan bet commissariaat van de politie aan het Alexaodersve d by berhaliog verstgvingen gevolg van strychinevergil tiging voorgedaan Men verneemt dat bg de politie te Amsterdam het rgwiel zal worden ingevoerd Meu meldt nit Baarn Qistorocbtend te 8 nor 50 min arriveerden hier de beide koninginnen B B M M zagen er welvarend uib Uit de talrgke menigte stegen toejuichingen op De burgemeester was aanwezig ter verwelkoming Naar men verneemt moet de Amsterdamsehe kiosk onderneming aanvrage hebben gedaan aan het geineentehestnnr om aldaar een twaalftal kiosken te plaatsen ten verkoop van dagbladen enz Boa welig te Amsterdam het shedrgfe van rgwieldiet tiert kan bigkeu uit het feit dat in zes maanden tgds bg de politie aldaar 368 rgwielen als vermist zgn opgegeien Wat zitten er toeb een oaeerlgke lui op de fiets I Er is wat te verdienen I Het voorterrein van een in aanbouw zynde villa in de Palaisstraat tegenover het Paleis te aGravenbage is voor f 2000 verhuurd met hst recht daarop tribunes to bonwen waarvan de pisatsen by gelegenheid van den intocht itie is bem op bel spoor I Directe Spoorwcgverblnülogen luel GOUDA Zomerdleost 1898 AaogevaugeD 1 Md TUd van Greenwich MID ROTTX DAM rinan U 1 T S5 I SO 8 6 8 58 10 04 10 88 C MI d B O T T I DAM i 18 68 11 S ta 3 1 7 4 18 4 6 U4 O i n O 8 17 4 8 6 80 5 7 5 6 8 55 8 8 door 10 1 l uj iüül n ifil 1 7 846 8St 5 45 M4 7 18 8 48 10 8810 41 O S 8 O 8 10 60 1 08 6 15 8 55 1 V 8 6 5 V lli yLik i 6 10 511 KO 9 07 9 15 10 08 10 841 9 10 9 SI i f l0 54lVmtt f 9 80 Aw aW ÏJ9 8 8 9 49 9 66 19 84 U IO 7 06 8 10 as 11 16 8 18 8 46 4 4K 8J0 7 4 9 46 7 80 8 86 9 80 11 80 8 08 4 00 6 00 SI 8 90 10 09 1 9 18 19 99 U kl 8 88 4 47 6 49 1M A 1109 8 47 0 8 40 4 87 ftetO T Traeselgk was da thuiskomst van den araan Bertrand die het eerst de misdaad ontdekte Tragische bgzonderheden worden verteld zoo was bel Und bezig het Onze Vader oTer to chrören en had joiat neergeschreven vgelgk wij vergeven onze ecboldeeareo toen de doodelgke slag bet trof Eo io de kamer waar de moord gebeorde stond een nikkelen plaat bestemd om in het kerkhof op bet graf der familie Bertrand te worden geplaatat drie namen waren er op gegradeerd en er waa nog plaato voor twee andere OoaxiKUJii Te Weenen is een dief gevangen genomen die er op bogen kan een meester m zgn vali te zgn De man heeft in nog geen jaar niet minder dan 131 inbraken bedreven hg kon zich de weelde veroorloven zgn minnares een bnitenverbigf te geven en bad een o aterk geheugen dat hg zich nog zeer jmet a Ie bgzonderheden van zijn talrgke dietsUUen her nnert De man is 27 jaar ood en heeft geheel Weenen en den geheelen omtrek mglen ver onveilig gemaakt Hg stal alles wat hem m handen kwam en bracht de ongeloofegkste dingen mot onbegrgpelgke driestheid op klaarlichten dag weg Zgn minnares verkoeht voor hem de gestolen waren Eens op een dag had hg bg een slotenmaker ingebroken Hg bad de gestolen goederen reeds g orteerd toen bg werd gegrepen hg ontvluchtto echter wist Klosterneubarg te bereiken en brat daar onmiddellgk weer in Op een anderen keer ontstal hg in het politiebnreao een persoon een kostbaren ring en toen hg eens met een heler onderhandelde over den P twee gestolen Auprsche brander o hg dMen intusschen een horloge met ketting opiUgdelingaii uuldan d t tg Ctlooenn tan noorden eo Bacoor ten zaiden tiq Maaita bezet honden Aso deo ooetkaat der tad hebben tij g eo Rtelliog bexet De SpuojaRTden zgn io bet bezit vao de geheele Paiig riTier tot aao de bocht lo bei noorden ie de oproerige beweging algemeen In bet Zatdea un de Zapote rivier tnaicben Bacoor en Lae Pinaa zgn faefige gOTechten geleirerd De Spanjaarden tloegen bonder Terliezen f ericheiden aanrallea van de opatandelingen af De opttaodeliogeo zgn Terilagen in de provincie Pinar del Rio Zy hadden 17 dooden en de Spanjaarden 15 geicwetiien Na den gisteren te Washington gehoodeo liablnetsraad heelt een lid tan de regeering prekende o er de Terichillendo berichten nopen dan toestand te Santiago gezegd dat als er eeoe botsing was geweest dese hoogstwaaricbyniyic was foorgerallen tosschen Spanjaarden en mariniers die pogingen deden om wapenen Toor de opstandelingen aan land te brengen De gisteren te New York ootTangen berichten befesligeo de tjiding tan Maandan dattegeljjk met de beschieting van de forten ran Santiago door de Amerikanen de opstandelingen van de landzyde Santiago aanvieieo en nan bet garnizoen zware rerliezen toebrachten De raitingwerken leden groote schade door het bombardement De militaire commandant geeft het rolgende toe Gesneaveld z n overste Ordonez en kapitein Sanchey de loiteoant der artillerie Yrigar en de officieren Ferrz en Garcia BINNE NLAND Het boet dat de kruiser Maria Teresas Tergaén is £ ene afdeeling Amerihaansohe troepen zon gisteren in de nabgbeid ran den naar Darqnirt Aquadorea en naar Santiago roerenden spoorweg aan land gezet sgn en met de Spanjaarden een gerecht gehad hebben waarbg de Amerikanen orerwonnen Bg de stemming voor een lid der Tweede Kamer in hit district Tilburg werden gisteren uitgebracht 4460 stemmen waarvan geldig 4421 Volstrekte meerderheid 2211 De beer J F Jansen burgemeester van Tilburg bad 2646 de heer Arts 1569 en de heer Dooren 206 stammen Oekosen is dos de beer J F Jansen De bevolking van Amstordam vermeerderde in de eerste 4 maanden vsn dit jaar met 3728 zielen Een telegram nit Cap Haïten meldt dat Ordonez en andere officieren niet geanenreld zgn maar ernstig gewond Een telegram ran gisteren meldt dat de Spanjaarden beweren dien dag twee aantallen van de Amerikanen op Santiago te hebben afgeslagen Blanco zond aan den commandant aldaar een gelokwensch met den door de Spanjaarden betoonden heldenmoed FïiNKÏUK In een sgner drie zittingen 23 24 of 25 Jnni behandelt het Bof ran Cassatie te Pargs Zola a bezwaar tegen de rechtbank fan Seine et Oise Zoo wordt officieel gemeld met weigering den jaisten datou mede te deelen Algemeen rermosdt men echter dat bg wgze Tan lerrassing de behandeling zal tallen op 16 Jnai a s Oouda 7 86 Moordreeht door 7 8 Nieuwerlreti 7 8 Oapelle 7 41 RoM rdK 80 7 55 Qonda Zevaahuieen Moerkapello ZoelermeerZegwssrd Voorburg sHate sUage Voorburg ZoeUmeer Zeawsard Zevenhuizen Mosikspelle rtfluda 84 7 1 7 58 Te Ssinl Manrica bg Cbaranton in Frankrgk is een rrseielgke moord gepleegd De 47JBrige rronw Bertrand had terwgl baar man nasr Pargs wai een joogmensch tan 21 jaar Alfred Pegnet gehnnrd om haar te helpen hst hnis schoon te maken waar zg den volgenden dag gasten zoo ontvangen Peguez had een zwaren hamer meegebracht Terwgl de f ronw even uit was om wat wgn voor hem ta halen brak hg een kast open en stel drarnit GOO francs Maar bet aangenomen kind van de Bertrand s een rerenjarig knaapje dat in de kamer zgn hniswerk zat te maken zag het en de booswicht uit vrees dat het kind het ion aanbrengen sloeg het met den hamer da hersens in zoo geweldig en herhaa dalijk dat het Igkje geheel onherkenbaar was Hij smeet bet in het bed en wachtte nn mad Bertrand op die hg eveneens met den hamer op het hoofd sloeg zoodat zg neerviel Daarna sneed hy haar met een echeermei het hoofd bgna geheet af en nam per rgwiel de vlocht Hen heeft hem nog niet kunnen arreiteerao maar de politie is hem op het spoor 88 8 15 7 H 1 80 1 35 5 48 8 10 SA 7 04 7 4 iouda Dudsw Waard 10 4 t f 8 6 lO IB 11 10 U U SS m Nader meldt men nit Steek au da N B Ct omtrent het tramongslok bgOppinhninn vaa Zondagavond j l In den eersten waggon waarin da loeomotia tot op de banken droar zaten sas pasaa giers die ongedeerd bleven en door de miun sicb een wok osar bottin baanden Van de pleiaierreizigers op dsbalkona van den tweeden en derden waggon welke rgtnigen in alkaar aebovan werden twee meisjes zwaar en twee licht gewond De zwaar gskwetsEeo zullen er t leven misschien afbrengen Het been van de eeoe is torstond afgezet t andere bevindt zich in een bgna hopeloozen toestand De andere jonge dame beeft eeo been gebroken ook bet aodere verkeert in een deerniswaardigen toeetaod De officier van justitie en de rechtercommissaris bevonden zich gistormiddeg op de pleats van het onheil en maakten van het een en ander proces verbaal op De machinist die geheel drankvrij is vsrklaart de koe gezien te hebbeo een paar mater vóór da locomotief eeo diclite nevel echter ter hoogte van 1 meter belette bem ver ve r zich uit te tien Gistornaebt zgn door deo trein S45 S S tosschen station Langsweg en Breda den zoon van den overwegwachtor Denoiaiea de beide beenen afgereden De hoofdcoodoctoar heeft hem zoo veel mogelgk met aakdoeken verbonden waarna hg met deazelfden trein naar Breda werd vervoerd Ter gelegenheid van de kermis to Roermond werd in den naohl van Zondag op Msandsg zeksren P S huzaar bg eea vechtpartg een levenegevaarlgke wonde in het ooderlgf toegrbracht Ue Vermoedelijke dader D D heeft dii wqk naar het buitenland genomes Te Rozendaal is het dochtertje van J Aarts door het drinken van kokende koffie zoo ernsiig verbrand dat het na een nnr een Igk waa Door den bliksem gedood I Maandagmiddag ontlastte zich boven Apstdoorn een hevig onw or By den tol op den Deventerifeg sloeg de bliksem in bg Burghoni doch lerooriaakto weinig schsde en geen ongelukken Op de eendracht echter zat vrouw De Weerd aardappelen te schillen buiten bet buis toen de bliksem in den schoorsteen sloeg Het hemelvnnr nam zgn weg door de keoken eu de deur uit en trof toen helaas de vronw die oogeublikkelgk een Igk waf Btt mes ia haar hand werd geheel stukgeslagen en een eind verder terug geronden Eergifteravond ia te Rotterdam het stoomschip Rubio komende uit Zee naby boei 14 geloopen op vier met steene geladeo zandbakken die gesleept werdeu door iK eepbootDordtsc e Kil Een van de zandhakken J wanvoor den boeg van de Rooio en zonk aogenblikkelgk terwgl een andlre bak met zooveelkracht tegen bet aan boVi 14 liggende rgiiachip Armand aankwam datdit rgnachip ouderde waterlijn een temelgk groot gst kreeg datechter dadelgk gedicht bon wniden Het stoomschip Rubio kreeg geoo schade en perfOQniykeongelukken hadden niet plaata i In het Paleis van Justitie is in haar geheel opgenomen de beschikking van deo officier van justitie bg de arrondissomente rechlbank te Leeuwarden mr Q J Pb graaf Sebimmalpenninok van 6 Juni op de klacht van de moeder eo zuster der gsbroedeta Bogerbnis tegen Gatze Baitsma bij wien de inbraak te Britsum gepleegd is De officier geefc in deze beschikktog aan de 60 U A A M NT K KDA M ft 9 8 U Ml 10 S7 A u ll tO T tl IMI Ifl M U 7 U l V klHgst n tfl ItmiiM dat nit de door dcD hwr rflcbtercomnissHi baliHt met de instractïe in itrahskeo ingewoDüeo foorloopige ioformiti D geenerlfli uowgsiog ran Bchntd tegen 0atu Uaitsma Toorooemd om hem vao meineed te Terdeoken ii oortgerlot id dat oiet alleen zgne goede troaw by het fleggan zgner verklarittgen ondar eede boren allen tvgfel ia rerheven maar boTendien de waarbeid dier verklaringen voldoende vaitataai en door eraohillende aaowgsingeu Tolkomen ia bevestigd soodat de ingedieode klacht ie ongegrood mitediflD grene termen beeiaao tot fervolitioi Tan dan Terdti bta tar sake voorecbre Btt Nadat dete beschikking verrolgeDR op zeer nitToerige wgte ii gemotireerd verklaard de officier Uit de aldae rermeid feiten en ooiatandigoedeo meeot de oodergeteekende op goede groodflD te knnoen afleiden dat de verklaringen vao deo verdachte Gatze Uaitama in nke Hogerhnie onder eede afgelegd te goeder troaw eo naar waarheid zgn afgelegd en dat de Tetoordeehleifj Hoijerbais allermioBt het alacbtoffer zgn eeoer recbtertgke dwaling Voor aooTeet de onderwprpe gke klacbt ook ten doet mocht hebben gebad een heroieawd ondersoek in de saak tegea de gebroedera Hogerhiiie uit te lokken is zoo verklaard de officier het beoogde doel io zooverre bereikt dat de recbtercomiuissarie eïcb niet alleen heeft bepaald tot een onderzoek atarde gegrondheid der klacbt maar zgn laak wfl ruimer beeft opgevat eo zgo onderzoek hoeft uitgestrekt over de ganaohe strafzaak tegeo de gebioedera Hogerhuis gevoerd De Sociaaldemocraat hot blad dst onder redactie van mr Troelatra staat meldt dat dete DM de afwgaeode beacbikking vau den officier van jaatitie veroomeo te hebben direct naar Beetgam vertrokken is ter voorbereiding van igne ioterpellatie over de llogerhoif taak en den voorzitter der Tweede Kamer verzocht heeft den dato n dier iuterpetlatie vóór 17 Jaoi te willpir VMts plleD STADSNIEUWS GOUIU 8 Jur i 1898 VERGADERING tan dkm GEMEENTERAAD op Vrgdag 10 Jaai 1898 s namiddags 1 ure Aan de orde Het voorstel om opnieuw vast te stellen de verordeningen op de heffing en op de invordering van marktgelden Het voorstel tot verhooging dar jaarwedde vAtt den 2on leeraar in bet hand en rechtlguig teekenen en tot definitieve aanstelling van de tgdelgke leeraren aan de Avondschool voor Ambachtslieden W Fetter ea A van Dantzig Het voorstel tot het leggen van een zinker in de Gonwe en van eene gaalaiding in het Plantsoen bg de Kattensingelgracht De voorstellen betreftende de bediening van bruggen eu sluizen in de Haven en de Gonwe Het voorstel tot versterking van den kaaimnnr aan het Nieuwe Veerstal De bmoeming van een lid in de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs De benoeming van een sluiaknecht en vau een ssaiateut sluisknecht De benoeming voor de veïkiezing van drie leden der Provinciale Staten van a twee leden ia het stembureau van het eerste district h een voorzitter en twee leden in het temburean van het tweede district c een voorzitter en twee leden in het atvmbarean van het derde district Op de Gandidfttenigst onder nummer 4 gisteren door ons vermeld staat do naam van A Pluim dit moet zgn A Thim Als eene bizonderheid knnoen wg vermelden dat een jarige goudfazanten die nog niet eens hun kleur hebben gisteren van de 9 eieren 8 knikens hebben uitgebroed welke nlle in lovafl zgn De S S Mg is voornemeos vaoantieka rten nit te geven van Amtttirdam Leideo Den Haag Rotterdam Oouda en Utrecht naar Ngmegsn OüDBWATBR De beer W J A Merkt alhier is bg bet op 7 Jaoi te sGravenhage gebonden akte examen la r onderwgs geslaagd Waddwgbvsin Op t einde van de tamelgk druk beioobla vergsderiog van deelaemert aan den altagoriachea bistoriscben optoebt meldden sicb 18 personen aao Er sgo nog velen die bepaald aan den optoobtzalleo deelnemen maar die verhioderd wftreo da vergadering bg te wooen De aanmelding kan tot 1 Ang ge chiedeo Moge de eommiuie ziob na afloop TBD dien datvm n een grooteo optocht verhaogeol l K wêX voorgesteld worden een jachtstoet wurvw d hoofdpersoon is Hendrik v Naald vgk ambwhtibeer ao Waddiogsreen erfnuandulk voo Holfatnd EizHTur a o IJsxl Tot oaderwgzer net Tarpliettte hoofdacte alhier is benoemd de beer J Timmerman te Wge Blüswi k Tot oudflrwgzaree aao de R K parochiale school alhier benoi md mej C M Ngseo te Stoutenburg bg Amersfoort Alfen a Rijk Voor het examen ao denNationaten Bond van Handels en Kaotoorbedieode gebonden te Am terdam zgn voor hetboekhonden o a geslaagd de beer J P OeGroot alhier Cafei lx a d IJsbl In de vergadering van 4 Jnni jl van de kieevereenigiog Eenegpzindaihier is de cac didatunr van den beer L C J Bos bargemeopter vao Zoeter meer Zegwaard eo Beothnisen voor de Provinciale Staten ingetrokken Zbveniiuuiu De raad dezer gemeente beeft besloten eeoe rgksaobsidie aan te vragen lot verkrggioiï van eea wiuteronrNoa io den landbouw Oe afdeeling Waddingaveen Zeven huizen eo omstreken heeft beslolen deze aanvrage te stennen en dsawege een adres van adhaeaie gericht tot de bevofgde macht BBRO AMBicifT Za erd j I vertoefde in deze geffleeete iemand volgens syne opgave genaamd lonocenti Arnotdo eo afkomstig van Rome die een aardige wandeling achter den rag bad Hg had nl den weg vao Rome naar Londen biooeo 62 dogen ie voet afgelegd en daarmede een aaofrenomeii weddenschap gewonnen Naar de talrgke medailles te oordee 1 D die zgn horst veriierden zal d t niet de eerste maal zgn geweest Na de haodteekening van bet Kemeeotebestuar eu een afdruk van het gemeenteatempel lerzocbt te hebben ten bewgze welke gemeen o hy op de terugreis waa gepasseerd vertrok hg uiat de boot nasr Hotterdsm RECHTZAKEN De arrondissement rechtbank te Rotterdam veroordeelde gister V C 8 22 jaar werkman te Qonda wegeos diefstal van paardonhaar iéa bunzing en drie geïtovelleo tot 14 dagen gevangenisstraf Niet verscheoen was J H 28 jaar sjoower te Gouda Beklaagde bad op den 28 April jl zekeren Frank Den Hertog die bem onderhield over zgo ongepaate houding iu eeo herberg aldaar moedwillig eenige slagen en schoppen toegebracht Eisoh eeu mftnnd gevangenisstraf J V V 5G jaar arbeider te Reeowgk wegeos diefstal van H eenden tot 2 maaoden gevangeoisstraf W S 21 jaar turfboer te Oapelle op d lJssel bad zich mede op den len Mm jl verzet tegen den gemeenteveldwachter H Mulder te Ouderkerk a d IJssel die een dronkeo persoon wilde opbreogeo Eiscb 14 dagflu gevangenisstraf A V 26 jaar arbeider te Capelle op de IJsel verklaarde oiet te weten op den 30 April jl Tacubns Brosse met eeu bliltkea fl sch op diens hoofd te hebbeo geslagen en dezen te hebben verwond Aanleiding hiertoe bestond niet ËiBch een maand gevangenisstraf Ten slotte stond terecht A J D 22 jaar slagersknecht te Goada dia bekende op 2 Mei jl aldaar Neeltje vao Leeuwen boisvrouw van L Verhoef io het aangelicht geslagen eo bloedeod verwood te hebbeo Het feit scheen door bekladde io dronkenschap geploegd te zgo De mishandelde wis bewustoloos neergevallen Tegeo beklaagd die hekend staat als iemand die veel misbruik maakt van sterken drank eu in dien toestand meerdere strafbare feiten plesgt werd een jaar gevangenisstraf geSiacbt Uitspraak over 8 dagen ATJEH OfHcieel wordt omtrent Pedir geseind vToekoe Oemar gevlucht nsar Tjot Moereog aan de znidelgke grans van het gebied van Toekoe Bintara Tjoemboek Voor eergisteren eene bende nabg Goeodoal en vrg talrgke benden die de bivaks te Garoet en Aree beschoten verdreven Vgand leed veel verliezen Onzerzgds werd eeo snilitair beneden den rang van officier licht gewonde Aao het Hbld wordt geseind De Pedircolonoe ia tegen Paoglima Folïm opgetrokken in de zeven moekims Tegelgk wordt tegen beo geageerd door de Selimoeocolonne Toekoe Oemar vluchtte naar Tjot Moerong Ëeo transport onder leiding van luitenant Van Bakel werd aangevallen doch wierp den vgand terng die daarbg vele vertiesen aao döodeu en gewonden leed Onzerzgds werden geen verliezen geleden Bet bivak bg Garoet had een aanval te verdnren waarop onze troepen een aitval deden en 16 vgaadeo doodden Tevens werden vele wapens bait gemaakt Oozerzgds werd één man gewond Gi teren vgf Juni is te S Ii een hevig gevecht op de benvelen waargenomen Omtrent bet te s Gravfnbage bg de feesten te faottdeo bloemencorso van deo Alg Neder landsobeti Wielrgdersbond kan b i volgende worden medegedeeld Zooats bekend is heeft de Algemeone Nederlaudscha Wielrgdersbond die ruim 19 000 leden telt naar aanleiding vaa een tot zgo bestonr gerichte aitooodigiog besloten tijdens de inhnIdigingsfteateD te s Gravenbage maar geheel afzooderlgk een bloemencorso te orgoniseeren daarmede bedoelende eeu groottcbe baldebetoogiog van de Nederiandsche wielrgdsrs aan ooze jengdige Vontin Behalve de loden vao dieo bood en zgn vereenigiogeu van welke groepen de ioachrgvingeo nog wordeo iogewacbt zal deze stoet bestaan nit een aantal legewsgeos herauten te paard eu te voet een vgflal muziekkorpseo euz enz Er zal getracht worden een zooveel mogelgk artistiek gebesl te verkrggeo Het beitanr van den bond heeft op de ptgivragen voor zgo wagens uitmanteode antwoorden bekomen eo de uitvoering ia aan persouen van uonm opgedragen A s datum voor dit bloemenfeoat biyft 10 September bepaald en met de voorbereidseleo ie meo al eenigeo Igd aao deo gang Ëqd konioklgke tribaoa met loges zal worden opgericht io bet Haaffsche BoRoh eo voor de boodsledeo die io grooteo getale verwacht vrordun is eeu Mor groote ruimto guresorveerd Teo einde ego leden het bijwonen van dit bloemenfeeat gemakkelgk te snakeo beeft bet bestuur van den bood ziob in ver binding gesteld met veracbitlende poorwegmaatschtppijen orfar extra treinen voor bonds leden eoi Sedert enigen tijd ii een boreau der blueméBcorsocommissie dtfioitief gevestigd aan de PrincBSsegraobt te s Gratrenhage Daar de inscbrgriDgeo nog niet gesloten zgn kan omtrent de eiffenlgbe deelneming oog niet geugd worden Toch komen de inschrijvingsbiljotten de laatste dngen zeer talrgk in VERSCHEIDENHEID Eeu zeer eenvondig en aitstekend middel lot wering van roest van gzeren voorwerpeo hos aterk ook de roestvorming doarop aaowezig is bestaat hierin volgens de Electrical World dat meu aan de te behandelen voorwerpen een stak gewooo zink heveatigt en het geheet daarna legt in water waaraan eeo weinig zwavelzonr ia toegefoegJ In deze oploBiiing worden de voorwerpen ongeveer een week gelateo al naar mate de roest meer of minder sterk ia Bierbg komt het er vooral op aan dat bet zink in good electrisoh contact ia met bet gser Behalve dat dese metbode sich door groote eenvoadlifheid onderscheuU komt er nog bg dtU hierbg bet ijzer met in bet mio it wordt aangetast zoolang dleobtH op bovonHtaaAcIfl voorwaarde gelet wordt hetgeen bet bet t wordt bereikt door een gxerdrasd strak om het gzeren voorwerp te winden en daarna met het zink te verbinden Is er slecbta zeer weioig roeatvormiug dan is het voldoende iti plaats van de hgvoegiog vaa zink een gegalvaniseerd ijzpreo draad om het geor Ie winden Na de bewerking hobl en de behaodeldti voorwerpen een donker grgze of zwarte tint die goed afgewaeechpn wordt waarna men het metaal oliet Het systeem wordt in bet bgtonder aanbevoitn bg artikelen met scherpe hoaken ot kanten vglen on dcrgelgke Do uitwerking wordt hierdoor verklaard dat het geroeste gser en zink samen oen battery met korten omloop vormen waarvan de uitwerking U dat do roest weder in yzer wordt omgezet hetgeen zoolang aanhoodt als ei roest is otergebleveo Een klein hondje heeft onlangs zelfmoord gepleegd door zich to verdrinken tassoheo Biarritz en Atelaje omdat men zgo jongen bad weggenomen Driemaal probeerde het dier tevergeefs zich van het leven te berooven Personen die bot voorval zagen zeiden dat de hond den vierden keer er goed voor zorgde zgn kop zoolang onderwater te honden tot hg was verdronken Een Belgisch weerkundige Capr j verzekert dat Jaoi evenmooi I zal wesen als Mei Kom aan In den Pargacben Siècle komt Joseph Reioaoh die het hg de jongste verkiezingen voor de Fransebe Kamer tegenover eeo aotiseniet heeft moeten afleggen der Ilegeeriog den raad geveo de geheele Dreyins zaak toch zoedra mogelgk open te leggen voor de oogeo van Enropa liever dan dat Doitschtand te eeoiger tgd als eens een oorlog uitbreekt evenali 10 1870 de verontwaardiging vao Ëoropa tegen Frankrgk ontketent Toen op 25 Joli 70 tiet Biamark door de Times publiceeren dat de Fransebe gezant Benidetti in 1866 namens Napoleon III had voorgesteld de vereeoiging van Znid Duitscblaod met den NoordDeitscben Bond ta zullen erkenoeo mits Pruisen berustte in de annexatie vao Lnxemburg en België door Frankrgk Geheet Europa was verontwaardigd en Frankrgk bleef in den oorlog zooder een enkelen bondgenoot Datzelfde zegt Iteinacb staat opnieuw te gebeuren als Duitachl nd op wn gegeven oogenblik de 150 nota s Bchetaea borderellen enz zal pubheeeren die het door Scbwarzkoppeo beeft laten koopen van den lehaldigeQ Franicbea verradar die legt Reinaoh ook na Dreyfaa straf oog daarmede voortging en dos Dreyfoa niet kan geweest zgn Eén ongehoord wreede daad is in Meoleoves ElKaaLotbariogeD gepleegd Zekere Crevst weduwnaar en bekend onder den naam KleinePiet woonde samen met zgo dochter Marie 24 jaar ond en van onbesproken gedrag Marie Crivet bad kennis aan een joogeu mao uithet plaatsje Dikwgts hadden Marie en baarvader over deze verbinteais geredetwiat Omzgn dochter vao idee te doeo veranderen besloot Crivet een laatste middel te beproeven Bg nam eeo touw en maakte een strik daarnaeen guDstig oogeoblik afwachtende wierp hydien het meisje om dea hals Een versobrikkelyke worsteling greep plaats tosschen deoonnatoarlgken vader eo zgn dochter Uitgeputzonk ze ten laatste oeer De buren die baarBckreenweo gehoord badden kwamen oaoloopen n opeodeodedeor Een verschrikkelijk schoaw spel vertoonde zich Crivet had eeo voet op dekeel vao zgn bewnstelooz dochter geaok eamat de hand bet toow aangehaald om haar tedoeo hezwgmen Het ongelukkige meisje hadter barer verdediging de vingers tuatchen hettouw en den hals ingestoken en waa daardoorgestikt De vader is naar Metz overgebracht Hebzucht moet bem tot deze daad gedreven hebben NIEUWE ZENDING mot GOUD bekroonde DEENSCHK Grlacé Handsclioeiieii Toor üfMm en UKEBEN A van OS Az Md Taillenr Kleiweg G 73 73o OOUDA Telepkuam Xq SM Beurs van Amsterdam Vrkn ilAtkn 8 V 8 101 m 85 88 84 1 4 17 lï J 8 1 1 VI 85 357 74 Vl ID 104 1 8 SS lOOV 100 84 83 480 100 4 7 JtJNI NctiHuiin Oen Kod W S I dito dito dito Sdit dito dito 8 HoNOj OW Ooodl llglll 4 iTAtlH InsdliriJYiiiii 1668 81 8 üo lBl ll Obl ii p pli il88 6 dito in lil er UB O l oKTunAL Old mot aoiipon 3 dito tloket 8 KuauND Old lliimml 18M 4 dito j ocotii 1880 4 dito liiiKollii 188 4 dito bg Hop8l8aiP l 4 dito iu goud Iwsn 1889 A dito dito dito 1884 S a iNJE Ferp ttt HflhuM 1881 4 TiimiEij liipr jiiv loaii I8II0 4 tfOfl l h iiiiif Hiric 1 Oefl Io iiiDK lorio Zi TuAr tt p ï uhl 18D sMmica Old lluit Hnli 18 0 A Venuuku Ohli 4ouliop 1881 Amstkkmam Ohli iitiisn 8U5 H N W k l c IJyp b pandbr 8 6 Helt Hypothookb paudbr 9 l l u rtr Hypothoiikb dito BVi OoiTRNii Uoit llrini Imnkaand j ISS i RU8L Hypotheflkbaiik patidb 4 i 108 Amekika Illqut bypoth pandb 6 90 118 lil 11 9 il7 1001 ♦ 180 8 76 100 10 100 1 U7 103 108 iiVi 16 118 ISl rt 69 wi Haiw ly Ir Fr i Vi wu 10 178 1 7 108 100 looVi li 118 UI AlliiKA ÜODI aii S l fü obl 8 Chio k Morth W pr O r aand ditódiloW n 8t Pel r obl 7 Denverh Hio Ur Bpm eert v a niinoia Central obl in goud 4 Loaisr liKaahTiltflCertr aand Mexico N Spw MtJ Ie liyp o 8 Mita Kaniaa r 4pöt prat aand N ïork Ontaaioli Woit aand dito Penn Ohio ublig 0 Oregon Oalif Ie hyp in goud 8 St Paul Hinu k Manil obl 7 L g Pae Hoof I m oblig dito dito Line ol 1 byp O 8 t Cak oa Cao 8autb Cert T aui l t Vl C IUIlw liNa leb d c O Araiterd Omnibua MiJ aand Kotterd Tramweg Haata aand Nso Stad Amaterdara aand 3 8ud ïotlerdara aan 3 Biuiu Stad Antverpen I8 7 i i 8t l Bruaael liss i Uoxa Tbeiat Hegullr Oeaallieli 4 OofTINB Btaatsji enliig 18SQ 8 fc K Oo 1 B Cr 1880 8 B Stad Madrid S 18 8 Nn Ver B U BpobL eert