Goudsche Courant, vrijdag 10 juni 1898

Vrijdag 10 iuni J8 8 37ste JAar liiï No 7601 E CASSliTO TANDARTS Gouda Turfmarkt ADVERTCNTIEN GOÜMHË COIMNT NimtwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lleaen oTerleed na een smartelSlt Ijjden in het Di cone enhoi te ütrecil onze harteiyk geliefde Kchtgenoot Vader en Behowdrader de Heer J KIEWIET DE JONGE in den ouderdom van 57 jur Wed O KIEWIET dk JONGE UOM k a MESSEE KllWIÏT Dï Joiio H J MES8BB VoUlnkt lenige m Algemtene Kennügemng MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG n tot nuk WOENSDAG en VRIJDAG Tan Itotl nnr ZONDAGS niet Telefora N M ADVERTÉNTIEN worden geplaatst van 1 5 regeJs 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tcleraai Ko M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfaonderlijkeNommers VIJF CENTEN HAAK TAND NAGEL en KNEVELBORSTBLS worden steeds op garantie Terkocht alsmede een ruime sorteering KAMMEN bg H P VAN WlJNGAMlDEPi Coiff ur Kleiweg Gouda IRATËËLË Bg Tonnis Tan de Arrondissemonts Rechtbank ie Kotterdam den 6en JDNI 1898 bij verstok geweien is PMTBUS aiOLWIJK zonder beroep wonende te Waddingneen ter zake Tan onnooxelheid of lerankxinnigheiil gesteld ouder ourateele Mr tl M SCHIM tas dï LOEPF AdTocaat Procurenr öouda Ondergeteekende lich alhier gevestigd jl f hebbende sla SCHILDER beTeelt zich beleefdelgk aan Toor alle werkzaamheden in het Tak zgne Teeljarige werkzaamheid ba ele patroons heeft hem in staat gesteld geheel op de hoogte Tan het Tak te zgn Onder minzame aanbeTeling belovende tene prompte en accurate bediening noemt hg zich UEd Dr T BINNENDIJK Kutper traat K 919 A SLEGT NIEÜW EHAVEN GOUDA üeveelt zich aan tot het leveren Tan ftefi Zeeuwsch Tarweteood a 15 Cent per Kilo il J TAN 7Eim i 1 Dubbele Buurt B 10 P TAILLEUR I Stedelpe Gasfalsrïek te GOUDA iAOPa f o 1KB OODE t 8CHIEDAMMEB GEUEYEE Merkt NIGBLTOAP T rkiiigbaar bïi M PEETERS Jz N3 AJ bewij t echtheid is p sachet en kurk iIsmU oo CHIEPAW rian iid ii MsderKiM De prgs Tan het gas is 6 cent per M e vo r Kooktoestellen of Motoren i f Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis Terbonden met 15 meter Trge leiding achter den gasmeter Toer 3 en ó lichtttaametere bedraagt de hnur 10 eent per maand Bewoaers Tan perceelen Tan ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eedige centen per week in huur bekomen Vraag de Bieren van de Beiersch Bierbrouwerij De Amstel il M BELOKJE Jr Keizerstraat R 116 Aanbevelend KoninJMjke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMt Tan H N van Schaik Co geTeatigd te s Gravenhage Uepplerttraat a 0 Babg de Begenteaselaau HOPLEÏEBASCIERS Tan Z M den KONING Tan BELGIË Indien gij hoesti gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTenBorat Honig Eilract FLACONS Tan 40 Cte 7 O Cts en I 1 Terkrggbaar hg Firma WOLFF i Co 1 WesthaTon i9 OoudaM E H VA MILD Veerstal I B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordritht I J O RATELAND Botkoop I B T WIJK Oudewater U KOLKMAN WaddxtuKeenM OINTVANGE eeae nieuwe zending SCÏÏOOLSCIEIETEN Si vel 19 stuks 0 sa Cent A BRINKMAN ZN PEANSCEE STOOMVEEVEEU chemische Wissolierlj VA H OPPENHEIMEK 19 Bruiskade Uotterdam öebrevetaord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepêt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en Tenrem van alle Ueerenen Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het toornen van Inohe mantels Teeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geierid Alle goederen hetzg gestoomd of goTerfd worden onaohedelgk Toor de geaondheid en T lgani itaal bewerkt Zenuw en Maagflijders wordt nit OTertoiging als een werkelijke hulp in de nood het boek aanbeTolen briefkaart word leg en doe Na ontTangst Tan adres per briefkaart word dit boekje franco per post toe Ion do BLOKFOEL S Boekb Zaltboi Mr DE BÜOT Westhayen 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in TAPIJTEÏT EN EAEPETTEN lieuwe en gebruikte Meubelen ANTIQUITEltEN ENZ Een Algemeen Assurantiekantoor vraagt voor Gouda en omstreken een Bekwaam Vertegenwoordiger Van onbesproken gedrag op zeer aannemelijke voorwaarden Alleen zij die reeds met vrucht in Assui antie werkten koftien in aanmerking BrieTen franco onder Motto VBIl t adretseeren aan het Algemeen Advertentiebureau tan NIJQH VAM DITMAR Bolterdam Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEERENHLIS met TIE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon k lder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterhesproenng een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels AUes voorzien van Gas en Waterleiding en geheel mgericM naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIRNDBWEG D 29 Huurprijs 450 ajaars Koopsom 80W Stoom Zagerij en Schaverij j VE RGEER GO UPA LEVERT SOPLATTEN iEOfllIBAVBH ES IIJSTIB ook volgens op te geven Profiel l poedise aleverlng Weilc aUvoerlas liilWi ZAADHANDEL KLEIWEGI Gesorteerde Bloemzaderi geschikt om bniten te zaaien 12 pakje in choonete soorten 0 5025 1 Gekleurde zakjes met Bloemzaden Toor binnen en buiten 12 stnk 0 75 25 Per stnk 0 10 Aanberelend J P HOOFTMANI F HOFFB v HM M oiucli l rtol tn Jg makkilylulc poMlmldlId itxx Borea ffin eBTOoraldamMffDKlndcrtctiocnwflrk HMÊ u l Api ntuirTuie ll MII rtOe MPy B rtl 8 itt lr l4 M iltm M4 MOvy op naam en fcbriakametk B MruM athr Sv M a ntaB Baitenlandscb Overzicht Bet wordt loot Santiago nn werkelgk ernst dat ia onmiskenbaar ook wanneer men aanDeemt dat in berichten over herbaalde Toordeelen de handeleade party haar eucces wat nrgroot en de lydeude haar rerlieien wat vermindert Adairaal Cerrera heeft officieel noeteo seineo dat aan boord an de Reina Mercedes officieren on minderen lyn gedood en dat de kazerne op het fort Morro beschadigd is waaiby waaracbyalgk ook soldaten lyn nedood en gewond Verder betestigt hij dat 1500 granaten door de Amerikanen zyn algojcholen En al staat in ign telenram nu niet wat wy giitermorgcB reeds nit Amerikaansche bron Ternamen dat de Koina Mercedes lerlaton moest worden en Tele lerten waaronder het kasteel Morro in puinhoopen leranderd werden dat doet er ten slotte weinig toe de Spanjaarden beginnen bet in de buurt san Santiago te rerliezen Oitroerige berichten door correspondenten Tan de New York Herald te Manila o er Hongkong geseind bewyieo dat de opstand op Lnion nn werkelyk snelle Tordsringen maakt Men ïrjgt den indruk dat op de Pdippynen da militaire macht waarop de Spaojaardeo nog paa soo gepocht hebben al niet veel beter is dan hnn leemaeht die nn loo deerlyk rer ietigd is Het ie niet mogalyk zich een jnilt ooideel te rormen orer den aard an de oproerige beweging die na door Agnioaldo geleid woldt waarscbynlyk lyn het slechts banden hooldiakelyk uit de balf wilde bewoners san het binnenland bestaande en raker vee ongeichikter dan de Cubanen om een zelfstandigs staatainricbting te vormen Maar wat de Spaansche heerschappy orer do eilanden betreft dese moet wel tot in den grond sorrot zyn V In Ooslearyk loopt het op parlementair gebied weer mis In een lergsdetieg tan partyleiders seriocht de president ran den Rykiraad dat de heeren zich zonden uiten orer het Toor tel der Polen om ook asondzitliogoo te houden WoH leids toen dat hy tegen alle veranderingen in de orde van werkzaamheden zon stemmen zoolang do taalverordoniogen met waren atgeschalt En de Duitsch nationalo afvaardigde Kaiior verklaarde hetzelfde uit naam van alle oppoeilie parlyen en de Christelykaoeialan Hianit blykt dat de obitrnctie weer in volle werking is en aoo kan t niet vorwoederen dat gisteren de president der Kamer een verklaring aflegde waarin by leide in de onmogelykheid te varkeeran om een voorstel voor de regeling FEVÏLLETOX Het Leven te Baden Sm Jtvuiacke Roma U Wurom nietV leï m daarop na eena lang pÊxao ik zal aan uw Terlangen Toldoen misMhiea Utar Möi Vooraf echWr ii het woord aan a 1 vaa het daarom allean omdat ik maar seer weinig ran a weet oftohoon ik u altjjd gaTolgd ben terwijl gü TM m Moder twijfel tbo mij zilt hebban gehoord Niet waar gij hebt tan mü gehoord P Irina Pawlowna gy hebt eeae te leer m t oog vallende poaitie in do wereld iagenoman om met TU tt te doen apreken Tooral in de proriDcie waarin ik gewoond heb en waar men aao elk gerucht gehoor Terleent i v f ËB hebt gij inagelqka de geruchten gejoofd i ho ¥ welken aard waren aeP lk fernam m aleohts eelden Ik leefde teer afgeaonderd Hoe wof Gy waart toch in da Knm in krygadienitV Ook dat ia ti bekend Öelyk gq liet Ik heb u imroera reeda gwwgd dat ik n niet bit het oog torloren heb Waartoe tal ik u dau ter wereld mededeehiig doaa van t gaan gij ook zonder mijn verhaal reeiU wMt lai Litwinof mompelend vWaanoe om om un mijn Tcrzoek te roUMB Ik heb hat n immera Tercooht der werkmamheden ud de Kamer te doen De Tolgeode zitting aal 14 Jaoi worden gehoudeo maftr dan gelooft men xal dergkarMd wel voor onbepaalden tyd worden verJaogdGiaterén nog deden da Duitacheopposanteo alles wat in ban vemogen waa om de dabatten te bemoeilgken Verspreide Berichten SpftDJe ea de Vereeeigde Staten Uit Santiago wordt bericht lao C Joni 12 o sm Aan boord Tan de perBboot Dandy In een dichteu miat en by he igen reg n hebben üo Amerikanen het vaar op ds Spanjaarden geopend De Spanjaarden antwoordden dadeiyit maar schoten slecht De Amankaaniobe schepen manoeaTreerdeo eerst niet maar schoten van hon plaata daarna kwamen Schley s sebepen al scbirtende dichter by da baai Da Brooklyn en de Texas hadden weldra de kaaibatteryen tot zwegen gabraobt Det fort JDitrella werd in brand geachoten Aan de oostcyJe braobteo de New York en de New Oileana da Caatrobattery tot zwygen daarop beschoten sg de aardwerkan Ër brak brand att in het fort Ca alina waaruit weldra niet meer geschoten werd Te tien nar hield het voren van Spaansche agde geheel op Sampaon gelastte toon bat gevecht te staken Geen Anierikaacach achip werd getroffen en geen Amerikaan Is omgekomen Bet departement van marine te Waahiugton heeft van Sampson een telegram ontvangen meldende dat by Maandagochtend van balt acht tot tien nor de veraterkingeo van Saoti o beschoten heeft waar de Spaansche kaoonnen geheel tot zygen gebracht werden Ëen officieel tetagram vno Cervera meldt dat 10 Amerikaanache schepen de baai van Santiago en de kust gebombardeerd hebben De projectielen vleten ook op de Spaansche schepflOi waar men G dooden ea 17 gebonden had Op de Ileina Mercedes werden 3 ofHeieren gedood Van de troepen aan wal zyn 17 sotdateo gewond Da Amerikaoen wierpen 1500 bommen Oe vyandelyke lobepan werden ook ba badigd Uit Le Gap üaïtien is bet volgende bericht ontvangen Naar de laatste berichten nit San tiago van middernacht G deur gedagteekend i het bombardement tegen middernacht gednrende korten tgd hervat Men hoodt bet er voor dat da Amprikaaoscbe tioepenzicb bg Baiqairi met de opstandelingen vereenigd hebben Ia da Spaanache Kamer deelde de mininster van marine mede dat volgens een telegram van Blanco generaal Linarèa een poging van liitwinof boog hot hoofd en begon afgebroken verward en slechts in korte trskken van aijn lovenalüop ta vertollen Hij hield meermalen op en zag dan Irina beslaiteloos aan als of hij haar wilde vragen Is het nu niet gonoeg P Maar sjj bleef er op staan dat hij met zyn verhaal voortgnan ton en schoen elk zijner woorden te witlon opvangen Kec onpartijdig toeschouwer die had o morkt hoe de uitdrukking van haar gelaat zich telkens veranderde zou gemakkelijk tot de overtuiging gekomen zijn dat zy in t geheel niet hoorde wat Litwinof esida maar m boiohouwingen van geheel anderen aard verdiept waa Peze betroffen echter geenazint den peraoon van Litwinof hoewei hare Boherpe blikken hem telkens in verwarring brachten en deden blozen Een geheel leven trok zioh voor haar oogeo voorbij doch niet zijn maar haar eigen leven Litwinof kwam niet tot een einde maar een onaangenaam gevoel van steeds klimmenden weeniin deed hem reeda eerder zwijgen Irina Eeide hem ditmaal niets vertocht hon niet om voort te gaan maar met de vlakke hand voor de oogen steunde zij als vermoeid op de leuning van haar stoet en blaef io die houding onbewegelyk zitten Ten laatste viel het Litwinof in dat zijn bezoek reeds twoe uur gedaard bad hij greep naar z jn hoed en wild joist opstaan toen zich alt da zijkamer het kraken van verlakte laaizaa liet hoeren en Generaal Ratmirof Vooraffi gaao door het bekende aristocratisch militaire parfum binnentrad Litwinof stond op en wisselde een groet met den generaal die glimlachend naar binnon keek Irina nam bedaard da hand van haar gelaat en zeide mat de Amerikanen om bg Agnadorea te landen belal heeft Volgens telegrammen nit Santiago zonden de Amerikanen bg bet laatate bombardement zgn teraggaülageo De scha aan da batterijen to abracht zon niets te beteekenao hebben Kolanel Ordenaz ea generaal Linarèa waren da helden van den dag Van het landleger wat ééa soldaat gosneoreld en waren vyt officieren geltweat onder wie Ordeoez Op de oorlogeschepen waren zeven en twintig dooden onder wie de tweede bevelhebber der Ueina Mercedea en twatU gekwetsten onder wie cüu loitenant De scha aan de battergen van Santiago toegebracht ia al hersteld t Geachat heelt het vaar geen oogenblik gestaakt Al do batteirgen waran In attat dnn vgand te woord te htian De toestand van het meerendeel dor gekwetsten ia iiiet ernstig velen Ordeoez o a setten hun dienst voort Het etoomschip Beoito komende vin Manlaoillo wist de blokkeerende schepen te ootvarao en ia zonder moeiiykheden op Jamaiea aangekomen Op den spoorweg tusschan Canas en Alqoaztr bebheo de opstandelingen een dynamietboRi doio springen toea er ean train voorbyging Twee geblindeerde waggonn zyn vernield Zes soldaten en een bnrgerreizlger zgn gedood ebt soldaten en twee burgers gekwetst Totgens eon lelegram nit Madrid itan de ll pa zou de geheeln pers daar verzekerea dat da ministers van oorlog en marine belangrijke telegrammen van Cuba on van de Filippijnen zonden hebbon ontvangen welke aan de Regentes zgu aieegodeold maar welke men roorziohtig geoordeeld heeft voorloopig nog niet pobliek te maken Volgens een telegra van generaal Aognsti breidt de opstand door Aguioaldo en andere hoofden die zich onderworpen hebbon geleid zich uit Angusti verklaart de verdadigingawfiken van Manila vdMr het oogenblik voltooid tfl hebben Ër is geen sprako van het z nden van veraterking noch naar hat re orve eskader no h naar de Filippynen Do Spaansche ministers van oorloi en van marine hebben ten paleize een onderbond met de Regentes gehad Men z t dat de gonverneor der Filippijnen bericht heeft dat de gamche archipel nu tn opstand is met aitzondering slechts van de Viscay eitaodeo De gonveroear moet gevlucht zjjn in het ommoorde gedeelte v n Manila ten einde aan Agnlnaldo weerstand te bledan Ziehier den officieolen tekat der telegrammen nit Manilf De toestand is zeer ernstig Agninaldo ïi oen koudou Ultk op baar gemaal in hol Franich ghhl zyt gij daar roedi terug Hoe laat it bot al Hei is haast vior uur ma chcre amic en g j tiji nog niot gekleed do Vorstin zal ons reeds wachten antwoordde de generaal en terwyi hij zyn bovenlyf dat geweldig was ingeragen tot Litwinof orerboog voegde hjj er mut de hom eigene bykan verwijfde zachtheid van slem hy filet sohynt dat ds iMDtinnolyke gast u den tyd beeft doen vergeten De lezer zat ons wel toestaan bier eanige modedeelingen omtrent Goneroai lUtmirof te doen yn vader was een natuurlijko zoon zondsr yre I maar wy bedoelden het niet in dien zin maar h wai een natuurlijke zoon van een aanzienlijken staats dienaar en van oene bekoorl ke tooneetspeelster eene Fran aise Ue atnatsdieuaar zorgde nu wet is waar voor de opvoeding vaa z n xoon maar liet hem geen vermogen na zoodat die zoon de rader van onzen held ook zelf in vrij iMshoeftige omstaodigbeden stierf en bij stierf spoedig één jaar nadat z n huwelQk gezegend werd mot de geboorte van een zoon onzen Vatertaan Wladimirowitoh Vermogen bod zijn vader niet gehad maar wet relaties en zoo kwsm het dat de knaap in het corps van pages werd opgeaomen Als zoodanig trok hy de opmerkzaamheid zijner superieuren minder door verstand of v t als wel door ztjna aititekende bonding in het f cor elegante besehaaffle manieren ea door eefi besa aangeboren holTelyk uiterlyk Daarop word hij bij de garde overge E toatat ti maakte een schitterende carrière want y was esa Adonis ia gaseUobap danste voortraffa er ip gaalaagd het land tot opatand te brengen De tolefraaflynen zyn afgeaneden de apoorwegen opgebroken Ik ban met alle verkeer van al de provinciaa verstoken De provincie Gavite ia in eens geheel en al tot opatand ge koman Steden en dorpen zyn beaoboten en door talrgke gewapend benden baset Ëen kolonne ooier troepen verdedigt de lyn van Zapote om dan vyand ia vorbinderan ia de provincie Manila door te dringen maar daar hy ook van do kanten van Balajau Lagana en Moran komt aai da provincie omsingeld raken an zoowel van den land alavan den zeekant worden aangevallen Ik tracht den moed der bevolking op U wakken ea aal alia middelen gabroiken om weeratand te bieden dobh ik stel geeo vertrouwen in de inboorlingen en de vrywilligers waut hei aantal desertion is groot llacoor en Imaa zga reeda in de macht van dea vgind De bpstand ia geweldig en indien ik niet op dea atean van bet land kan rekenen aolten de knchten waarover ik beacbik onvoldoende ign om dea vijand weerstand te bieden FUANKKIJK De gebroeders Rothschild te Parya wier paard Uoi SoleiU Zondag den aOrand Prix hoeft gewounfn hebben aan den gemeenteraad geschreven dal zy den prys van J00 000 frank afstaan tan bate van de armen dar stad Na de voorlazing vaa hnn brief riep het raadslid Cbampoodry nit Wat zeggen de antj semietao wel daarvan waarop een hunner antwoordde Dat is een bliksemaileider te DuiTWIILANll Maandagavond zyn in het station Allach bij Mnnchen twee goederentreinen op elkaar inge roden Ken remmer verloor bat leven en twee andere ireinbearabton kregen kwetsoren ook warden er vele wagena tot aplinters geelagen BINNENLAND EEnSTE KAlMEn De late Kamer beeft bet wetsontwerp ba trefFende de geldloening van Ned Iodttt eanparij aangenomen zonder atemming en met 38 tegen stemmen het iretsODtwerp betreffende de aankoop vtn dea spoorweg van Batavia Krawaog By raaolntis van dan miniater van financIÜB ia bepaald dat wanneer officieren militaire gaemployeerden of militairen beneden den rang ran officier na aitreiking der waarsohnwing lijk en imponeerde nU rniter zoowol op de promünai o als op de parade Maar voornamolijV was by zijne schielijke bevordering versnhuldigd aan do zoo uiterst aioeietijko kunst om by zjjuo superieuren oen zekeron half gemsensaueu half eerbiedigen toon aan te slaan Hij was altyd en overal ev n dieuitvasrdigeo roorkomwd jegens hen maar voegde duartasichoa onmerk ar van die kleine lïjne aandaidingon ali leed sijno edele ziet die een beter lot verdieiido ondor die afhaokalykhsid en als verlangde zij mat kinderl ke bascbeidenlieid tot oenen hoogeren rang die aan zyn dienstijver nog meer speelruimte Raf verheven to worden Kn dat geichieddo dan ook hij werd al hooger en hooger geptofttsl IVakliiali ging hg eveaeens te werk als hij nu on dan eeii zeker liheralUma Het doorsohemereu on bewerkt daardoor b v dat de toegefelyke rogeoring hem opdroeg do oproerige gemoedsron onder de boeren van een dorp in Klein llusiand tot rust te brengen Wel is waar bracht hij bij die gelegenheid zijn liberalisme niet in praktijk en liet hij wel eens vyftlg bowoo op do ellendigste wjjze afroffelen maar lieve hemel I wie laat zich niet medeslepao I Natnuriijk bad hy een groot godaella van zyn voorspoed aan de vrouwen te danken die en het waren met name de bejaarde onder elkander baast oas den frissohan jengdigea buigzamen en gedntdigcn generaal voebten Uit gewoonte voorziohtig en uit liankeuing achterhoudend Sudderde Ratmirof als asn nyrer bijtje iu de groote voorname wereld rond en zoog het toete sap zonder keor zoowel uit laet ke als uit sohoone Jbloemao ITerdt MTPolfd