Goudsche Courant, vrijdag 10 juni 1898

1 10 1 4T f t f lO tl f 1 10 n l BS van hea 607 Galetti een kuielatuk ait dat I waardig is vermeld to worden De baan is daar 1 omgOTan door een gametsalden muur waarta 1 gen de zitplaatsen amphitbeator ewijte oploo 1 pen Galetti ne droeg zgn fieto de trappen op 1 die tussohen de rgen zitplaatsen door naar dan I muur loopen latto zgn fieto op dan platton I bovenkant van den muur sprong in het sadal 1 en reed kalmpjea de baan rond Men verheel I de zich de gesiohton van de wandelaara daar I buiton toen zg den waaghata boven op den I muur sagen rond pedelen Hg bemerkto hen ook nam met zgn eene hand zgn pet af en I waaide er hun mee toe torwjjl hg met de iandere ague machine stuurde De gabselaron 1 de circa 400 M volbracht hg zonder onge I lukken Dat ia iemand voor t kampioenschap I in I taalrgdeo 1 Hat Rgwiel 1 VERSCHEIDENHEID j Een Engelach ofiicier deelde onlange de I volgende vermakelgke historie mede die hg I in een lodisch gsrnisoen had bijgewoond 1 Horton tgd nadat een nieuwbanoemde kolo I nel het bevel over het 14e regiment inlandera I bad aanvaard had ar in eene kazerne een I diefstal plaats Van den dadei was geen spoot 1 te ontdekken Daags na den diefstal wandelde de kolonel langs het in linie opgestolde regi 1 ment en deelde aan alle manacbappen een 1 kleinen stok van bamboe nit Daarop aprak hg ban met fotscha atom toe Mannen ondet u bevindt tich een dief en Btahma heeft mg medegedeeld op welke wgte ik hem kan ontmukeren Eén voor één moet ge by rag I komen en mg uw bamboestok brengen en de I schuldige hg mag doen wat bjj wil zal den I I langston tiii hebben Geeft acht Is I Ds soldaton veraohrikton door die bedreiI ging en voldeden aan het bevel één voor 6éa I hunne stokken bg den kolonel ta brengen I Nsuwelgks had deze er een paar doajju I ontvangen toen hjj plotoeliog op een dar aolI daten toeiloog hem bg da kaal greep ta toeI donderde Jg bent de diets De Hindoe I wierp zich op de knieën en stamelde sidderend I eene bekentenis torwyi zgne kameraden zich I vol bewondering voor den sabib neerwierpen I wien Brahma eene zoo vreeselgke macht had I gegeven I Toen de soldaten w rao ingerakt Troeg een I majoor die met grooto verhaziiig van dit tooI neol de zwggeode getoige waa geweeat den I kolonel door welke list hg de waarheid bad I ontdekt I Op baal eenroudige wgze antwoordde 1 de kolonel lachend De stokken waren natuurI Ijjk alle even lang maar de dief brak in tgn I angst dat hji den taogiten stok zou hebben er I een stuk af en zoo was hg dadelgk ontmaskerd polder f 69 64 makende te laaan lU il0 tö welk bedrag daarentegen voor badrgfabelaatiag en algemeene ookotten was te verminderen mat 5635 47 zoodat ar eene netto ontvangst overblijft van f 158 575X12 waarvan mat macktiging van den raad van commissariaaen reeds ter aitdeeling ia beachikbaar gesteld f 3 50 par aandeel makende op 1500 aanneeleo f 52 500 00 loodat thana nog voor aitdeeling bji de Mg tot Eipl ran S S weder bescbikbaai ia I 96 075 02 Biemit kan f 5 per aandeel worden betaald aoodat met de vroegere aitdeeling van 3 50 bet geheele dividend over 1897 f 8 50 per aandeel beloopt De vergadering keurde de balana en winat en Terlieerakaning goed ea herkooa ala lid van dan raad van commissarisaan mr G Q Aargar van Hengat terwgl zjj in de plaata van wglen don heer A 0 Wertbeim tot commissaria kooa dan heer O i baron Tindal Als direeteur werd herkozen de haar J L Clngaenaer Bg het departement van koloniën ia ontvangen bat volgende van 8 dszet geda teekande telegram van den gouverneur generaal Tan Nederlandsch Tndië betreffende de expeditie naar de Pedir atreek aVier dezer naar Groenggroeng opgerukt waar benden uit de VII Moekima en uit het gebied ran Toekoe Bintara Reabeë ran westaIgke heuTola verdtevao Ona birak aldaat a nachts baochotan Onsetsijds drie gewonden Vgf dezer bij oprukken naar de VII Moekima benden verdreven achterlatende twaalf dooden Geen achot in de VII Moekims Panglima Polim gevlucht Z b dezer verkenning naar Gendebrauch Aankomat Selimoan kolouna Deze bivakaert to Padang Tidji in da Vil Moekims Rnkt acht daiar naar Groengroeng negen dezer naar 8egli Zeven dezet Segli kolonoe langs Oetoê ongestoord torng te Groenggroeng doorgernkt tot Eroeng Benmideun waar gesignaleerde vgand niet aangetroffen v Stct B MumuiiDg hnane TanohoUigda diraeta balaating niet Ta doan doot den ontruigar aan untrug om inhoadiug op bon bazoldigiog traktomaDt daggeld ot aoldg aan daa dittctanr dat ditrcta balaatingen anz wordt gaiondan dia haar aan een dar controteara van de inwendiga adminutratie dat kotpian ta aGra Tenhaga doet toakoman Da raorganiaatia dar Rottaidamtobe Brand Man ichryft ona nit Rotterdam Oadat dagteakaninx an 2G Mei 1896 wardan door bat collane tan booldliadaa fan da Trgwtlliiia braadwaet aan B an W da itakken en beacheiden ingediend tot n organiiatia lan bet bluscbwazen daat dat alleen oader de Trywillige btandwaet leaiorteert Outiant de plaatiing an aanachaffing laa teddingitoeatallen en detgelijka watden deikandigen geraadpleegd au daarrau ook rapportan ingediend Op herhaald aindiingen ia thana door het gameentebealnqr een roorbareiding gemaakt mat da baatodaaring van het raagatok op welke wijsa het brand en reddingawezen in de toakonut behoordt geregeld te worden met een faat of aan Trgwillig corpa Da hooidgedachta daarbij geweeat dat alhoewel orer da reaoltaten in zooTerra de btuaachiog betreft men alle raden tot tetredenbeid heeft en dat het bepaald lof verdient dat inike goede reanltataD met lalk gebrekkig ao oodarwetach blnaehmaterieel nog rarkregan worden dat in de toekomit tan ajeteam tal moeten retandard worden wil men de borgarg niet ooopbondeiyk Terootroatad door een TOar aan toekomatige wereldatad ongeschikt brand alarmayataem en een gedeelte der bnrgetg be laaten met e n taak der in een stad ala Rotterdam meer aan ean aan tuobt en diaoipline gewend ijjnd corpa onder bekwame leiding bebbort te worden toavertronwd Zgn wg wel ingelicht dan ligt het in de bedoeling tan het gemeentabaitonr de noodige gelden aan te Tragen tot bet oprichten Tan enkele brandweerpoiten waar ateeda geoefend personeel aanwezig zal ign Toor de badieaing der atoombrandipniten en reddibgamateriael De holp dar vrgwil igers zon dan allaan bg kleine branden bchoeran te worden ingeroepen en wel in ean beperkt gedeelte der gemeente Uat de reorgaoiiatie van het brandweten gaat gepaard een herziening der Tarordening tot we ing ran brandgeraar en der Terordaning op het bouwen die weldra bg den gemeenteraad znllan worden ingediend Met algemeene stemmen Toreenigde da Haagaoha gemeenteraad zich met het voorstal om 25 percent af te lohrgTen op alle aaosla en van den boofdelgkeu omslag dienst 1898 Da haar van dan Barcb van Heemstede heeft een amendement Toorgeateld om de belasting te rerboegen en te doen Indragen voor een Mn psraoona rgwiel niet 2 maar 3 galden roer ieder rgwiel Toor meer dan éia peraoon niet 4 maar 6 golden Toor rijwielen diatalkanaroor niet langer dan oen week aan anderen tan gebraika worden afgestaan en wegene rgwialen die gebezigd worden om onderricht in bet wielrgden te garen of te doen geren een en ander door personen die daarvan bnn badrgf maken of tot wier bedrgf tnlka behoort voor ieder rgwiel in plaats van f 1 50 f 2 en voor de rgwielen die geregeld gebrniVt worden om voor winkelneringen bestellingen op te nemen of waren te beiorgen voor ieder rgwiel niet 1 maar i 1 50 Men schrgft ait a Gravenhage In de aanvankelijke berichten oter den moord op het Koningaplein ia eene onjuistheid voorgekomen die wg op verzoek vab een ooggetuige neanen to moeton heratolleu Da agent van politie 2e kl F Krnllaarda nl dia dien avond dianat had in die bantt is de man geweest die kapitein Vemer t eerat heeft gegrepen en diens revolver tevens onmiddellgk daarna bggestaan door den heer van der Doea atolbaas der vOmnibnamaatachappga Dit verdient daarom vermelding omdat op het eerato oogeublik natuurlijk niemand wiat of men niet met eea krankzinnige br to doen had en dna of de arreatolie met gevaar gepaard zon zgn De ooggetuige verklaart dat genoemde agent zeer snel en met veel beleid handelde Vemer verzocht hem na gegrepen to zgn een rgtuig in de buurt to nemen Krnllaards echter weigerde dit zeggende Mgohaer n ia mgn arreatoot u gaat met mg mede e Ook dit ia varnoedalgk aeer joist gezien geweest daat aooals men weet V een dolk bg zicb had Men zegt dat V ague voldoening heelt to kennen gegeven toen hij vernam dat mevr Meger dood waa maar óók over bat bericht dat ague vrouw vermoedelgk zal berstollen Bet Dbl meldde eergistor avond Kapitoin Vemer is buiton gevaar maar zgn zenuwgeatol is hoogst geipannen Hoewel men Zondag arond aan bet politie barean op het Alexanderaveld het iugenomen vergif door het laten drinken van melk en t ingeren van braakmiddelen aooveel mogelgk trachtto to heatraliseeren en in het Ziekenhuis smana maag uitpompte bljjveu de gevolgen van t MARKTBSRIOHTEN 1 QOUda U unl 1898 I iraaoa met iets meer handel tot onderstaande I prjjzea I Tarwe JarigeZoen s lo iia ll Nieuivedito I ƒ ii Mindere dito 0 10 10 AfI wijkende 8 60 tt 9 Polder 9 i ƒ 10 I a Bogga 5ii 0 I oldor6 78 è 6 10 I buitenlandsohe por 70 kilogram ƒ i I Gerst Winter Zomer I ƒ i ƒ Cberallier 6 50 6 78 1 ksYor por heet 4 i 4 60 per 100 kilo I ƒ 8 86 a 8 76 Hennepuad InUndsob 8 i I 8 60 BuitenUndMho S0 k 8 76 KanaI riezaad 7 86 Karweitaad I ƒ per 80 Kilo Kool aad nieu i I Erwwn Kookarwlon ƒ tl a O I Niet kokende 60 i 6 76 Buitenlaadsche I voererwlen per 80 Kilo 16 i 45 Booaaai n Bruine boonea 9 a 9 60 Witte booneo I ƒ if Duivenboonen f 7 86 7 60 I PsardenbooDOQ il Mais per 100 Kilo I Bonte mertkaansohe 4 86 a 4 60 Cinqoautiae j 6 a 8 86 OdoMS ƒ 8 60 i 8 78 I Inlandsohe metttug i f I TeeHARKT Melkvee geede aaavoer handel en I praten gewoon Vette varkens rsd aanvoer banI del matig 16 17 et per balf KO Biggen voor I Engeland redel aaavoer handel matig 18 a I 18 ot per half EO Magera biggen goede aanI voer handel flauw 0 80 i 1 85 per week 1 Vette schapen goede aanvoer handel flauw ƒ 17 I 1 26 i uig Lsmmeren goede aanvoer handel stug I 7 k 11 Nuchtere kalveren goede aaavoer I handel matig 7 f 10 FokkaWeron I ƒ 8 k 14 Oraskalveren aanvoer handel I Aangevoerd 189 partijen kaas Hsndel matig I la quel 14 4 1 8e qusl 18 I i 82 Zwaardere 87 i 88 Noord I Uallandsche 4 I Botor redelijke aaavoer baudel vrij wel I Ooebotor 1 06 4 1 11 I Woiboter 0 90 4 ƒ 1 per Kilo Bet 6arl Tbtt a vertelt dat da inhnldiging ouor Koningin ook zal worden bggawoond door een talrgke depntatie nit w 8 s j v i Qeuda Hoordreohl doot J M HieuwerVerk l Oapalle ♦ ga erda ll lattardaas Oapalle Hieuwerkeik Hocrdteebt aada Afloop der Openbare Verkoo plng van Onroerende ikiedereiii VEILING 9 tam tea overstoan an Notaris J P Mahlstode in het Schipperahnis V i ll len 1 2 en 3 T de Vrg f 5975 4 eu 9 P Rietreld 3300 5 0 St ppelenbnA 1250 6 G Ve ba ff ï 1100 7ea 8 rDeeleti 1565 Ó8 08 m U 1fl 4 ll av 1 1 14 O 10 1 J0 S7 11 00 U IO 11 13 M 8 17 4 8 6 M S 47 OS 85 door lO Ul 4 jj j j i i 11 14 8 87 8 8 V J IO f lO atU W 8 019 06 ll 8 18 87 8 48 8 84 8 48 8 14 7 18 8 4810 88 10 4 U t 0 8 8 80 88 10 80 1 08 8 18 8 8810 18 11 418 88 10 8111 48 1 H8 l l 8 08 8 80 8 04 88 4 7 8 8 10 81 11 181 sa 8 80 7 8 88 It tt 10 841 111 1 88 8 48 4 48 8 80 7 4 8 41 V 7 06 8 10 ï ga u i 7 80 8 88 S0 11 80 8 08 4 00 8 00 888 80 10 00 8 0 8 18 18 8 II 81 8 18 4 47 8 411 4 8 48 11 18 f13190 De nitalag dat KamerTerkiaiingaiiteTUbnrg brengt schgnbaar geen rerandaring in de aamenstelling dar Karnat daar in plaats van wjjien den beer Bibimann ean ander katholiek i gekozao nl de beer J F Janaao bnrgemeester ran Tilbntg Toch geeit deza verkieÓDg in éia opzicht een groot vericbil De heer Bahimann waa een der corjpbaeën van da proteclioniatan Daarentegen heeft de heer Janaao tooals man zich nog wel sal herinneren indertgd verklaard dat Tilburg niet van protectie gediend waa hetgeen toen nog een proteat van andera katholieken heeft nitgelakl Aan de hand van die uiting meenen wij das te mogen conatateeren dat door de laatste verkiesing 6éa zetel door den bril van aan ngverbeidamao bekeken wel eaaigszins van kleur ia veranderd Ingevolge bet bepaalde bg art 21 der wet Tan 25 Mei 1880 Staatablad no 88 gewgsigd en aangevuld bg da wel vaa 20 Juli 1895 Staatsblad no 135 wordt t r algemeene kennia Kebracbt dat gedurende de maand April 1898 aan de Rgkapoatspaarbank zgn ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inlagen 2 466 265 08 Terngbetalingen waaronder f 15 394 614 wegeneaankoop van ioschrgvingenin een Grootboek obligation o certificaten van inaobrgving 2 823 240 37 Meer terugbetaald daningelegd f 356 975 2 Aan hei einde der maandMaart 1898 waa ten namevan de veraohillaode inleggare ingaechreven 03 970 428 63 Zoodat het tegoed op alt April 1898 bedroeg 6 S 613 453 34 Gemengde Berichten In den loop der maand zjjn 7159 nieuwe apaarbankboakjes afgegeven 3218 geheel afbetaald zoodat aan het einde der maaand nog 652 413 boekjea in ofnioop waren Tot ultimo April is voor een bedrag vaïi 217 942 05Vt aan inacbrgvingen in eenGrootboek der Nationale Schuld obtigatiën tenlaate van den Staat of certificaten van inschrgving teu behoeve va 304 inleggaraaangekocht St €i In da gister te Amsterdam gehoodan algemeene vergadering van aandeelhondera der Spoorweg Maataebappg Leiden Woerden is het verslag uitgebracht au goedgakeard over 1897 De aitKUven voor constructie hebben bedragen f 4355 52 Het totaal der eonatrnotie nitgaven ia daarmede geetegen tot f 3 748 999 641 of f 148 999 64 meer dan het maatacbappalgk kapitaal welk laatatgemeld bedrag ia voorgeichotan door de Mg lot Ëxpl Tan 8 S De brato ontvangaten hebben f 174 598 29 beloopen Voor uitgaven is op den roet ran art 6 dar overaenkomat van 31 October 1 November 1891 ten laate der exploitatie gebracht f 130 345 21 zoodat het afgeloopau boekjaar een batig aaldo heeft opgeleverd van t 44 253 08 tegen f 41 315 714 in bet voorafgegane jaar Om te geraken tot bet door de Ujj tot Sipl van B S gewaarborgde minimnm van f 145 040 00 waa dna door die Mg ingevolge de overeeabomat rentelooos voor te schieteD een bedrag van f 90 786 92 Zoelooland üirecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Bg bet gewaarborgd minimum van f 135 040 waa te voegen a ten vorigen jsre in kas gebonden saldo van f 19 101 05 b ontvangen aandeel in aena door den polder Reeuwgk betaalde vergoeding voor afatand van recht op afzonderlgke bemaling van een deel an dien sHaga Voorburg Zoeleraear Zeawaaid evenhuieeu Moerkapelle Omlds C t4 7 JI 7 M VS 8 10 t lO t st 48 ns 7 7 04 7 ueada Oudew Waard ntreekl Woerden 8 4 88 0 l 4 14 i ll l f 8 14 8 87 06 Oude in ta 11 10 11 11 1 0 8 40 4 87 8 M a uv ttouda gabrnik van atr ehniae in voordnmda varatjj vingen niet aobtorwaga Men acht bom dan ook oog niet in staat eea verhoor to ondergaan Bg mevr Majjer moet een teatomaot gevonden zjjn waarbj zjj mevr V tot hare erfgename beeft gemaakt Man laeat in da N B Ct c De toastend van Mevr Vemer beeft bljjkeaa giator ontvangen betichton eene onganstiga wending genomen zoodat zj giitet niet geboord icon werden Het Dagbl bericht dat da rachtbank U a Gravenhage giator da echtscheiding tnaaehaa beide echtolieden heeft ailgeweten in het voordeel van dan echtgenoot Uit het militaire leven van den maardenaar valt volgens het N v d D c het volgende to vermelden De gepeua kapitoin dar artillerie t O A Vemer van het Ooat Indiach leger ia 48 jaren ood Hg genoot zgne opleiding tot officier aan do Kon Militaire Academie to Bredie werd 26 Jah 1873 benoemd tot 2fr loitoBaot dar artillerie bg bet leger in Ooat Indië en vertrok in het volgend jaar naar Batavia Den Uden Februari 1879 werd hg bavordard tot la luitonant 16 Maart 1889 tot kapitein en i Mei 1894 wegene lichaamagabraken gepanaionnaord Kapitein Vemer ia drie malen op Atjeb gedetacheerd geweeat hij verwierf daar wegene zgn dapper gedrag bjj de geveohton in de Maanden Septombar en October 1876 het ridderkrnia dar Militaire Willemaorde welk eereteeken hem ia toeaekend bg Eoa bealait van 13 Septomber 1877 no 24 Hg ia bovendien gerechtigd tot het dragen van het eereteeken voor belangrgke krggabadrgvan en van het onderacbeidingataaken voor 20 jarlgen officiaradienst De Amatardamacha briaTea scbrgvar van bet sHaagsebe Dgbid e weet o a den bnitonsporig hoogen prijs mede to deelen die gevraagd is voor vüf landauera welke iemand gedarende de 3 dagen van het Koninkigk verblijf in de hoofdatad to zgner baacbikkiag wou hebban 1 voor duizend gulden was niemand genegen ze to leveren en man heeft ton atotta voor f 1400 geaccordeerd Het volgende aardige geval deed tich Zatordag bg den atolbonder v B to Tiel voor V B zou met een heer gaan rqdao Oadarwijl de wagen uit de achunr werd gebaald bleef het paard een oogenblikja onbeheerd ataan n toen men het noodig had was het weg Op een draf nsar v B s huis daaraa aaar a wei toen naar bat station want brnintja raad wel eaua da omnibus geen spoor was er n to ontdekken Brointje bleef weg Eindelgk vraagt er iemand Zoak ja j pMrd en op bet toestommande antwoord volgde Dat staat al een klein onr in de Grooto KerkU San staaltje van schandalgke baldadigheidmag het volgende wel heeton Maandag bavond tich een tiramermanajonnen in de Ambaobtvsobool to Utrecht torwjjl hg een beitolvoor het lichaam hield Een andere jongendit ziende gaf er een schop tegen aoodat debeitol in het lichaam drong en er ean sterkbloedende wonde ontotond De ongelnkkigawerf par vigelanto UMr het Stodalgk Zidraahuia vervoerd 8 O U D i MüTBRDa Een Aaatraliache boer die alle had v rloren bg een bosohbrand gaf inde Volks tom da volgende beachrijving van aijn Terliea Indien gg gebraden rundvleeach varkensvleaaeb rlsvliKb en gebakken aardappelen w lt hebben dan kunt gg volop daarvan krggen op do plek waar mjjn woning was Ug uut t n talvan helpen Op een baop liggen er 50 melkkoeien allen gebraden Op ean andera hoop liggen hoaderdeo schapen torwgt de derde hoop gtootondeela beataat nit varkaoa sa aardappelen Te Bottotdam ia bg ean vechtpartg op de Ooolvest Zandageen agent van politie een oor fgebaton De dader is gearresteerd Het atoomjacbt Greyhound eigenaatde beer Jamea GrandHetd is gisternacht 2 mglen noordwaarts van Schiermonnikoog gazonken De bemanning is gered 1 Gistoravond had de arbeider J Rammeb werkman aan de Staatospoorwegen te Iloieadaal het ongeluk door een rangeartrein omvergeworpen to worden waardoor de rechtervoet werd Terbrgseld De ongelukkige is ongehuwd De wgte waarop de heer Arts tgne candi 1 datuur voor het kiesdistrict Tilburg bevorder e 1 ia too niet nieuw dan toch bgzonder aard g I Da haar Arto is redacteur van ds sTilb G 1 en beval tich telven in tgn blad o a la 1 Tolgt aan 1 Na eenige vraagatnkken waarover de Tweede 1 Kamer tal moeton oordeelen to hebben opge 1 omd zeide hgt 1 aËischen die voorstollen ter waardige beha idaling geen manoen tintotend van frissob o 1 moed van kracht van opgewektheid Eu hi r 1 lezer wed ik denkt gg aan Arts Ib zeg o et I aan den beer Arto want ieder onzer kent hem 1 eevoodig als Arts den kleinen maar dsppet n 1 Atts Atto die u bgstaat met raad en daad I ala gg tot hem komt en zgne hulp behoef 1 Arto die van u burgers en werkliedent het I leven zoo meeleeft en de belangen zoo kent I Maat wat spreekt ik van hem lezer 1 Ala g 1 hem niet kent nw broeder uw neef uw vrie d 1 zal n weton to spreken van Arts van wat g I deed en wat gg van hem to terwaohten hebt t 1 Aan overdreven beacheideohcid Igdt deze I Kamarcandidaat zeker niet Misschien hebben d rom de Tilburgers hem 1 niet genomen Da aohrgvar van de Brieven uit de Resi 1 dantiae in het N t d D maakt in z n jongste epistel melding van een openigke uiti g 1 van dankbaarheid ran het personeel der ooDperatieTO bakkerij De Boop dat Woenadag de vlag uitstak ter eere van het feit dat een jaar geleden 1 Juni 1897 was overgegaan tot afsohafiiag van den nachtarbeid en de circa 6000 werkliedengezinnen die san die bakkerjj hun brood hebben zich daarin too volkomen hebben geschikt dat het ledental vooruitging en het debiet eveneens Daar men in den etrgd over den nachtarbeid o a de argnmeoton hoog heeft laten klinken dat de bakkera zalven door de afschaffing niet van betere conditie zouden worden en dat de werklieden Tooral het onaangename van t gamia Tan varach oohtondbrood zooden ondervinden tgn tegt de bedoelde briefschrgvet boTanTermelde getnigenisaen nu na een onderrinding van een jaar inderdaad de WainPfl bewgzen zij niet dat iedere bakker kan doen wat een coöperatieve werkliedenTereeniging doen kan er blgkt tóch uit dat ook in deze zaak heel wat mogelgk zon zyn dat men in theorie onmogelijk acht Bet Maandblad tegen de iVerialschiDgsnt BaMt Onder den zonderlingen naam van süewasBchen SantoikofSee komt een koffieaoort in dan handel voor welke met zaagsel zoo het heet om de koffie tdroogt te maken geceotrifogaerd is geworden Het hoofddoel is evenwel om de sneden der boonen met zaagsel op to Tallen waardoor de koffie gezegd wordt buitongewoon fraai te worden en in de waarde ca 30 ot per kg setggtcl Men vergeet natuurIgk er bj to voegen dat man ten deele zaagsel in plaato van Koffie voor zgn geld krggt en irH aehton het derhalve wensohelgk tegen dit nieawa prodoct ta waarsehaaen STADSNIEUWS GOUDA 9 Juni 1898 In het oafó Harmonie van den heer J J Wondenberg alhier werd gistorenavond een kegelwedstrgd vrjje baan geopend Twaalfhonderd 12balBkaarton it 30 eto moeton ge onaa worden Wg waren in de gelegenheid plank en prgten to betiehtigen De eersto opnieuw geheel gevlakt Ijjkt oni uitotokend in orde zg voldoet aan alle eiachen die een flinke plank gesteld kunnen worden Wat de prjjzen betreft deie moeton inderdaad prachtig gaaoemd worden De expoaitia maakt een zeer gunitigen indruk QiatertnaTond werd door ttadganooton reeda ai gratig gabrnik gemaakt van de gelegenheid om han krühton in den wedstrgd ta beproeven Zonder twglel zullen spoedig ksgelaars van lUatl lUgalekt dooi da fraaie prjjien oaat kier komen ton einde hun Gondaehe sport 1 broeders de overwiooiag te betwiston Wij hopen ea verwachton dat de heer Woudenberg met deze onderneming anccèi zal hebben Beden morgen is doordat een wiel van den as afliep de kaaawagen van den handelaar van Leeuwen op de Haren op zg gevallen gelakkig tonder ernstige ongelukken to veroorzaken Gisterenavond hield de Bond van handelsen ksntoorbadienden afd Gouda een vergadering waarin met algemeene atommen bealoten werd tot oprichting van een cursus voor üoekhoudaa en haadelsrekanen Teveos zal een voorbereideade caraua voor aankomende bedienden beneden 18 jaar in het leven worden geroepen waarbg aan de beoefening der Ned Taal het leenwenaandeel zal gegeven worden bg voldoende deelname zal ook onderwga in de moderne talen verstrakt worden Wg juichen deze bealuiton van barto toe doidelgk blgkt de Bond een nuttige vereeniging to zgn VooKBOSG Alhier is gistoren een hoenderpark de Honaarti geopend WoRRDBN Bg da toraardebastolling van het stoffelgk overschot des hoeren Tb B Granpré I Molière in leveu predikant bg de Evang Lutb 1 Gemeeeto alhier werd achtoreenvolgeus het I woord gevoerd door ds Plaat oit Rotterdam I ds van ieeff uit Leiden en ds Romgn u t Amatordam die den overledene o m herdachton 1 als een zeer humaan man ATJEH I Omtrent het f edeelto van Atjeh waar onze 1 troepen thans het Nederlandach gezag trachten I te vestigen wordt gemeld 1 Pedir is een breede vallei ongeveer 40 K M I diep en in het midden circa eveozoo breed I ton westen begrensd door eau ongeveer 400 I M hoogen heuvelrag die baar van de Atjeb rivier scheidt en ten ooston door heuvelen 1 van 300 M die de waterscheiding vormen met 1 het stroomgebied van de rivier van Aljer Leboe Door deze vallei loopt een grooto rivle met weinig of geen bochten de Pedir rivier f Kroeng Pedir kroong = rivier die bg Kemal 30 tot 35 K M boven da monding nof 30 I M breed moet tgn Over die geheele lengto is tji door prauwen bevaarbaar Da drie meer westnlgke rivieren sgn kleinere stroomen wier bronnen waarscbgnlgk nabg Eeung Uenng gezocht moeton worden I Langs de Pedir rivier loopt een smalle weg die tot Kemala 30 tot 36 K M lang is I Andere eigenlgke wegen tgn er niet alleen I enkele voetpaden waarvan men de richting I niet goed kent Tronwens alle gegevens over I de Pedir vallei zgn slechts langzamerhand uit I mondelinge berichten verzameld eg de kaarten I zgn alles behalve topografitch Volgens den I ond overete G B Hooger die in deze als I deskundige mag gelden ja de vlakte der PedirI vallei in het hoogere gedeelte golvend met I uitloopers der heuvelen tot aan de rivier en I valleien met sawah s en kamponga drartusscheo I Alleen bet noordweatolgke gedeelto is waarI sobijnlgk maerassig I De toirgke staatjes waarin de landschappen I Pedir ten westen en Gigieng ten oosten van I de Pedir rivier verdeeld sgn behooren tot I twee vfederatieae I De meeato hoofden dier federaties of I statenbondjea hebben zich tot dusver nooit I iato aan ons gelegen laton liggen aan oproeI pingen van ons beetuor geven zij geen gehoor I en Grooi Atjeh werd loortdurend van die I zgde bedreigd I Wie het einde van den oorlog wit zoo I achrgft men uit luditi aan het vHbl c I moet daaraan voor goed een einde maken en I zorgen dat alle hoofden zonder onderacheid I ona gehoorzamen In Pedir mag geen plekje I meer tgn waar de oorlogszuchtigen tich veilig I gevoelen bet geheele gebied moet door onze I troepen worden doorkruist a le hoeloebalsogI schappen moeten worden bezooht alom moet I het verzet worden gebroken en getoond dat j wg waar noodig ovaral onderwerping kunnen I afdwingen aan ons gezag Ia eenmaal da ezpeI ditie afgeloopen dan moeten nu en dan troepen I het geheele gebied doorkrnisen van Segli in I alle richtingen het binnenland in van Selimoen I door de VII Moekima naar Segli I Het Program is daarom nu een krachtige I expeditie naar de Pedir en Oigiengfederaties I die daar alle vetzet breekt eene afzonderlijke I macht naar de VII Moekims öie den daar I aanwezigen of derwaarU tomgtrekkenifan vgand itoeaalaat en vervolgt WIEIiEREIIKUHTS Henri Megara zal Zondag op de Amstordamsche baan meergdeo Als teganstrgderi zal man hem tegenover Brooa en Qimpena de twee Belgen plaatsen Terwgl eeaige wielrjjders op de baan to Verona aan t traineeraa warea voerde een BargerlUke Stand GKBOREN 8 Juni Adriaan ea Johanna ouden H A J Bron en O van Leeat GEHUWD 8 Jont P van t Veld en K B Enen L G Rond aa A Noorlander K Hoogenboom en M van Wijngaarden NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DEEN8CHE Glacé laEdschoeEen voor ÜAMEÜ en UEEBEN A ras OS As Md TaiUeur Kleiweg E 73 73a QOUDA Teleph u m 3t Beurs van Amsterdam 8 JUKI I Vrkra ilatkra NaoaaiAKD Oert Ned W 8 81 ijr j7t dito dito dito 8 8 dito dito dito 8 97 VsHoKoia OU Oeudl 1881 88 4 101 ïfkUM laschrijving 1888 81 6 iVj OasTaii Obl inpapiar I8 8 8 88 dito in stiver 1888 6 84V I V POZTUOAL Obl met eoupon 8 1 dito tioket 8 17 86 ELUSUNU OU Binn l l894 4 88Viidito Geeons 1880 4 87Vs dito hij Rolhs 188 4 88 dito bg Hope l88 0 4 7IVisdiloingoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 1 91 I Spinjs Parpat schuld 1881 4 S5 I I Oeo le nin serieO 86 l 1001 84 8 480 100 l y 146 88 188 108 86 30 118 118 808 117 10 84 l t 160 98 X 101 100 ♦ 187 H s 103 S 108 UVl 16 118 Vis T I ZuiD ArLBar v obl 1898 104 1 I Manco Obl Buit Seh 1890 I 8 I VtHBzotu Obl 4oabep 1881 1 86 is I Auniiuui UbliKstiea 18 6 8 lOOV I BorrtzDiit Stod Ico 1894 S I Nsn N Afr llanilelsv saad I Anndsb Tab Mg Oertlteaten I Dali Maatiohappij dito I Ara Hypolhaekb pandbr 4 I Cult Mij der Vorslenl aaud I s ir Hjriiolhoekb paudbr 81 I Nadertanasche bank sand I I Ned Haadelmaatseh dito II N W k so Uyp b pandbr 8 I Bott llvpotheekb pandbr 8 s I l tr Hypotheekb dito S I OosTiKZ Uost Hong bank aaad I I HUSL Hypotheekbank pandb 4 I AnaUA Equt bypoth pandb 6I Maiw L G Pr Lieu eert S KiD Holt U 8poorw Ug aand Hl tot Kipl 8t Spw saud Ned Ind Bpoorwegm aand 1 Ned Zuid Afr 8pm aaad O I dito dito dito 1891 dito 8 lTAUzSpoorwl 1887 8 A ltobl 8 Zuid Ital Spwmi A H abl 8 PoiSN Wanohau Weeuon aand 4 SusL Gr BuH Spw Hg obl 4 i Baltiseha dito aaad Psstows dito aaad 6 Iwang Dombr dlte aau l 6 Karsk Uk Asow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 l V AMiaiSA Oeat Psc 8p Mi obl Chic Il North W pr O v aand dito dito n 8t FeUr obl 7 Uenverli Hio IrSpm osrt v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv liNs biillaUert r aaod Meiico N Spw Mij lo hyp o Miss Ksnias v 4 Hit pref aand N York Ontasiok West aand dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif Is liyp in goud 6 Bt Paul Mma liManit obl 7 138 Ua Pae Hoofluo oblig dito dito Liuo Col 1 hyp 0 1 Oakuis Can Bouth Cert v aand O i Va C TUllw kNa leb d o ü Amatord Omnibus My saud 178 Jtottard Tramweg Maats aand 197 Nsn Stad Amaterdsn ssad 3 lOti Stad Uottordsm asn 3 I 106 Bzwia SUkI Antwerpen 18 7 81 100 Stad Brussel 188 1 lOO i UoKo Thoiss KegullrGesoll ch 4 ilO OosTSKa btaaUleoning 1880 6 n8 K K Oost B Cr 1880 8 StAKJS Stad tiadrid 8 1888 8BS Nti ADVERTENTIEN Heden overleed na een amartolgk 1 Ijjden in het Diaconeasanhuia to Vtredit onze hartolgk geliefde Echtgenoot Vader en Uehuwdvader lie Heer J KIEVIET DE JOKGE 7 JsBi 1898 in den oaderdom tku 7 jaar Owkwattr Delfzijl Wed G EIEWIET de JONOBMou 1 A G ME8SBH Kiawin Dl Joioi H J ME88BB I Voliintt êaUgt en Alfttiumé Kmnugeving