Goudsche Courant, vrijdag 10 juni 1898

Hoofdkiesdistrict GOUDA Door onderstaande Kiesvereenig ing en zijn g e tfeld tot Candidaten voor het Lidmaatschap van de Provinciale Staten waarvan de stemming bepaald is op VRIJDAG 17 JUm 1898 de Heeren BROUWER Mr D K te Gouda VAN DER HOOG P te Krimpen k Lek en KNIJFF Hz A te Rietveld by Woerden aftredende leden welke den Kiezers met den meesten aandrang worden aanbevolen 9f SfemSureau is gaepanó van emergens S tei smióèags 6 uur Kuntrimiging Burgerplichtt u Krimpen a d Kieitereenijing tSchoorihoven m Om1reten Lek en Omttreken te Schtonhoven M BOOGAERDT Bi Knmpen a d Lek Wn Ve K VAN DEN BERG No 7602 Zaterdag 11 Juni 1808 37ste Jaargang m mm goümmt NwuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TetefMB Ro M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco pwpost ƒ 1 7 Aizonderlflke Nommera VIJF CENTEN 1 Inzending van Adveftentiën tot 1 uur des midi T Ief Mll St ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend Baar plaatsruimte Penmngm S MAN IN T VELD Lekkerkerk C J GORTEB Ouderkerk a d IJsel J HOEFLAKE Krimpen a d IJsel Secretarie Kiesvereeniging Lekkerkerke te Lekkerkerk Dr L A VAN LANGEBAAD Voorótter a KAKEBEEKE Secretarie A B SWETS Penningmeeeter H DE JONG Hz H DE VOS Kieevereeniging tAnmeretoUteAmmereiol ADR KOK Hz Voorótter A STUURMAN Jz Secretarie A ZANEN Hz Penningmeeeter 1 TE HBNNIPPE HERM DE JONO Pz V De Beer en MerroBw JAOEB liiopoLii geven keanU ran de geboorte va twee Zoons Datnttr 9 Jnni 1898 HAAB TAND NAGEL en KHETELBORSmS worden steeds op garantie verkocht alsmede een ruime sorteeriiig KAMMEN bj H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Oouda Waarschuwing De oodergeteekende verzoekt beleefd aan alleWinkelier aan JOHANNA KOELIN geborente Dordrecht 1857 niets te geven op mgnoaun want ik voldoe bat niet Zë is voor dederde maal op den loop Ook heeft zy myngond e gelden medegenomen N A VAN BUCK Oouda BERICHT TOOE DB SCHEEP7AAET De COMMISSARIS die KONINGIN in de Provincie Zuid Holland brengt ter kennis van belanghebbenden dat de scheepvaart door de WAAIEHSIiVIS in den ITol Uinaiehen MjMiel boven COI OJ ten behoeve van te verrichten herstellingen gedurende eenigenHJd metfngang van WWoentdag den Ma Juni e k zal worden beperkt i Bravenhage den 8 Juni 1898 De Commissaris der Koningin voornoemd rocK KNIPGURSDSvoorDAHES te GOUDA Vitaluitend naar Maat xonder papieren Patronen Bg genoegzame deelneming syn ondergeteekenden voornemens eenen M TSMF CVHS VS te geven naar een op da Antwerpsohe Tentoonstelling met Gonden Medaille bekroond systeem waardoor Dames in staat zyn onder garantie in 18 leasen € 3 uur üielfêtandig te kunnen vervaardigen Gostames Capes Peignoirs enz en alle soorten van Kindergarderobe M B Zonder veranderen bff ket paMsen 1 1 1 Begin van den Cursus 15 JUNI Prima reierentiën van eerste Dames uit het land die den cursus met succds gevolgd hebben Aanmeldingen gelieve men onder No 4461 aan bet Bureau dezer Courant te richten of aan het adres van Dames ANKERSNIT Bugo de OrootHtraat 41 Ven Haag iwm n mi Wegens voortdurende ongesteldheid van de tegenwoordige WORDT GEVRAAGD eene Naaijuffrouw Salaris ƒ 200 benevens kost inwoning enz Aanmelding by Mevrouw L P HOOGENDIJK VA Wijk Westhaven 165 KRAlPELIIH HOll Ghcmisoh zuivere MelkSUtker SPECIAAL VOOR KINDERVOEDINfi in bngsflB k kgr 0 90 V4 kgr f 0 50 en k Va V Men vraat uitdTukkeUik KRAEPELIEN ÜOLM i rAKBiKKsuKRK Melktuikev eu eischi op dê FJxqnetUn ntvenagtaomd Fa briekimerk de handteekening van EBAEFEUEIT HOLU Hoflevaraician Beiêt Kieevereeniging tBurgerpluhte te Ootida 1 M NOOTHOVEN VAN GOOR Voor itUr D BUUTER Secretarie H J NEDBRHORST Penrmgmeesttr H KNOTTEL Dr A VAN IJ8ENDIJK C M DE JONG P J BELLAABT HaastrechlKhe Kieevereeniging te BaeutrecJu C J M KROON VoorntUr J BROCWER DE KONING Penningmeater B E BOER JOHs LEEUWENHOEK B VAN DIJK Stein A DE JAGER Vlist W DOGTEROM D BKNEMAN P C MÜLLEB Seeretaru Kegelba an HARMO NIE Vrije Baan Wedstrijd E racli tlg e prajzen J J VrOUDEMDEBG Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben praclxtiÊT 23 et in greri clxt HEËRËNHLIS met TUIN staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kam ers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Xet Toorai op de ECHT Sutndtaoleaaing jset rood jOberlahnstein OlltCeTEUKDlKVICTOmAB lOêl aBtlHAHIISTa Overal ££ iN2Ê ïerkrijgte ïiSff MatOtéhapi tot HxpMtatte van de VietorUt Bnm JSanlaar taar SUdtOaaA BaamvfeÊ êOi SMtrOam Yooratttr M J C VAN WEEL Secreu ie R VAN CALCAR Penmngmeetttr C L VINCK E C A J GRISTAN Kieevereeniging tOudeieatere u Ottdeteater i C VAN AELST Vooreitter H ANKER J W DE BROUN A VAN AELST Penningmeeeter U J J NIELSEN Secretarie Kieevereeniging e Burgerplicht te Woerden J A P LEVENKAMP Voorólter Ur F W TEB SPILL Secretarie U S NIEKERK PenningmeeeUr C MIJNLIEFF Barwoutewaarder ONTVANGEN eeae nieuwe zending Schoolschriften B l VEL 12 stuks k 32Ï Ct A BRINKMAN 2N Zenuw en ilaag lijders woidt ait orertttiging als een erkelgke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekb Zaltbomrael watjs j r ïï±5ar fat lsBitlHtMsMisiaaatan tet iVat Ü la hte Wsfs Pi i M east Tt iwt ia 1 16 t IsiriL tOs tiBsAw Te GOUDA bj C LOÖEU Apothekar Markt en bj WOLFF li Co Waath T 19i E CASSIITO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBXSKUBMSi MAANDAG DINSDAG DONDERDAa en ZATERDAG van S tot nor WOENSDAG en VRUDAQ van 1 tot inr ZONDAGS niet Ooads Brak na A BKINKMAM k XOON lOiEE LICHT Wi nemen in dit nummer uit de Ontwikkeling een stuk orer betreffende de Terkiezing Toor de ProT Staten aitgaande Tan de Kiesvereeniging Om Belang t welk onmiddellijk hierachter volgt Een paar opmerkingen willen wij aangaande dit stuk zeggen Vooreerst dat wij in het algemeen niet veel heil zien in een dergeljjk verhoor op vraagpunten Wat betreft ernstige candidaten natuurlijk mannen wier richting en antecedenten bekend zijn want anders zouden kiesvereenigingen ze niet stelleu ia zulk een blootlegging van beginselen niet noodig Men weet genoeg wat men aan hen heeft Wat candidaten betreft die onbekend zijn en ontrent wier beginséleh men werkelijk in het duister verkeert deze kunnen zich met enkele algemeenheden van de vragen afmaken welke hen in de toekomst tot niets binden Men moet wel eenigszin naïef zijn in de politiek OU van zulk een verhoor practisch DBt te verwachten Wij voor ons hechten meer aan hetgeen candidaten in hun openbaar leven hebben gcdaAn en aan tmn karakter dat een waarborg moet zijn waaraan de kiezer houvast heeft Ten andere ieta over de vragen zelf De eente reeks van vragen ligt geheel op de lijn der liberale rorty Wij kunnen ons geen liberaal candidaat voorstellen die niet de opgenoemde zaken wil ook al behoudt hij zich het recht voor zooals Mr Brouwer terecht aanmerkt de wetsontwerpen waarin die beginselen belichaamd zijn naar eigen inzicht en geweten aan te nemen of te verwerpen Ëvenzoo mag hef vragen heeten naar den bekenden weg als men antirevolutionaire of katholieke caadidaten deze zaken voorlegt Een antirevolutionair kan geen leerplicht of beperking van de ouderlijke macht willen zonder zich onmogeljjk te maken bij de zynen betzelfde geldt voor dien persooniyken dienstplicht bij den katholiek beide kunnen omtrent de andere sociale vragen zich behelpen met de phrases waarachter hun respectieve partij gewoon is haar eigenlijke bedoelingen FEVILLETOX Het Leven te Baden JS SuuwAe Itomm HQ bezat Dcteh deagd noch kennis maar hij T r toad cija wereld ea handelde rolgeni ééa beginiel nuielÜk ob alleui cijb eigen bating in t oog te Dit risg van meneoh Irias i eehtgefioot wumet een kleinen uitval tegen Utwieof het vertrek binnengetreden Litwinof lachte gedwongen Irioa haalde de scheuden op Na vreeg zij op denndfdea koetea toon hebt jpj dra graaf geaproken Zeker H laat a groeten Ak I Ia hij oog altijd even do die mynheer Qw beechermerf Generaal Batmirof antwoordde aiet maar lachte daebts bq wjpe vao raioacbting over dit oordeel van aans vrouw Met denzelfdea lach plegen ook gomlkartige oade meneohen te antwoorden op de onrerttaadige opmerkiagen van kinderea Ja voegde Iriaa er bq de domheid van aw graaf valt al te zeer in t oog ofichooa ik teker genoeg gelegenheid gehad heb m f aan too ïste te lawenaen Gq hebt ay iaiaan self tot hem geaonden taida da geaanal en vroeg toen aan Litwinof in het Bmlaek of U r U Badea eea watarkaoi awaet te verbergen Al weder een bewijs dat het vrsagpuntenstelsel heel weinig vruchten afwerpt Men weet van te voren wat A B of C zal antwoorden De tweede vraag draagt de blijken van gesteld te zijn door iemand dié naïviteit paart aan gemis van practiechen zin Dat al die zaken in het belang van den werkman zyn kan spoedig genoeg worden toegegeven Maar overeen te brengen met het algemeen belang Dat kan een verstandig man maar zoo in eens niet zeggen Althans wat minimum loon en maximum arbeidsduur en het uitvoeren van werken in eigen beheer betreft De heer van Qalen schrijft er maar op los zooals hij gewoon is te spreken maar hij heeft nog nooit voor de practische uitvoering dier desiderata gestaan Aan het antwoord van Mr Brouwer herkent men den bedachtzamon bestuurder Het komt bij de toepassing van dergelijke algemeene beginselen aan op de wijze waarop op de juiste formule die maakt dat de workman geholpen wordt en het algemeen belang geen schade lijdt Tot dus ver is er nog g en steekhoudend stelsel bedacht waarbij aanbesteding afge ehaft arbeidednnr eutoon werkolgk afdoende geregeld wordt zonder dat men met kwistige hand het geld uitgeeft uit de publieke kas die toch door de burgerij gevuld wordt Zuinig financieel beheer behoort ook tot het algemees belang evengoed als het belang van den werkman Men zoekt nog naar een goed stelsel en die zoo grif op zulke vragen ingaat is de ware lïroeder niet Het antwoord van den heer Brunt is wel zoo voorzichtig Vraag III lijdt onzes inziens aan dezelfde fouten als de vorige Het verleeneu van extravergunningen en het verkoopen van gemeentegronden is in het algemeen af te keuren dat zal ieder wel toestemmen er kunnen eehtef omstandigheden zijn die afwijking van dezen algemeenen regel wettigen Het meer dan onvermydelijk naar btnedeti drukken dtr belaeiitmn heeft ons eunig hoofdbreken gekost Hoe gaat dat toch dachten wij dat naar beneden drukken van belastingen t Ia ol het de knop van een electrisch schelletje is Eindelijk napten wij het Althans wij ver ondei aan ylk ben Goddank gesoad Bes te beter ging de generaal minzaam voort over t algemeen wordt Baden wel setden door cieken bezocht koewei de broDnen er buitengemeen krachtig zijn je venx dire effioaoea en wie aU ik aan een zaDawaohtigeo hoeit Iqdt Irtaa stond apoedig op Wq zuUeo elkander nog wel eeos zien Grigori Michaïlowitoh en ik hoop Mor apoedig zei ze in sierlijk Franscb terwql zg baar nan minscbtend ia de rede viel thans echter moet ik mij gaan aankteoden Die bejaarde Vorstin met hare eeuwige parties de plaiair waarop mee zïcb maar verveelt ia onverdraaglbk Qq zqt van daag tegea Jlen zeer streng merkte de gmeraal op en ontglipto in de naaste kamer Litwinof wilde naar de deur o Irina hield hem terug Gij hebt mü allee verteld de hoofdzaak echter niet Kn dat zon zijn f Hen zegt dat gq trouwen gaat Litwinof kreeg eea kleur tot oniet tqn haar U j had inderdaad met opzet van Tatians geen gewag gemaakt t Was hem hoo t oDaangeaaam dat Ifina vaa cqu hnwelgk wist en nog meer dat zij hem betrapt had op zqn weoseb om baar daarover m onzekerheid te laten Hq wist niet wat bij zou antwoorden onderw l Irina hem niet nit bet oog verloor a 4k ga treuwM zei hjj eiedelqk kortaf en verliet de luiner Batmirof keerde terug tKs waan kleedt gjj tt niet aaaP vroeg hJ moeden dat die uitdrukking beteekeut het zooveel mogelijk verhinderen dat de druk der belastingen in de benedenste lagen der maatschappij gevoeld wordt met andere woorden de lagere standen mocton zooveel jwgelijk worden ontlast Nu in het algtmei zal niemand daar tegen zijn Het is het constante streven der liberale partij om do belasting te regelen naar draagkracht zonder extra druk naar beneden noch naar boven Mr Brouwer heeft zeker ook met dat naar hentden drukken van dé Mastiiu en in zijn maag gezeten Vandaar zijn leiiag die althans duidelijk is maar niet precies hetzelfde zegt Dat er gewaakt wordt tegen besluiten welke belemmering der volksontwikkeling tengevolge kunnen hebben wie zal dat niet goedkeuren Het is maar de vraag wat men er onder verstaat De bedoeling is waarschijnlijk dat er gewaakt moet worden tegen ondoordacht afbreken der openbare school Is dit zoo dan is de vraag weer naïef in hooge mate De politieks klour geeft onmiddellijk antwoord on het dunkt ons monnikenwerk om zulke vragsn te stellen aan candidaten die door betonde kiesvereenigingen en partij leiders wa 4eB anbevolen Over het geheel Ijjkt ons dit schrijven een mislukte poging om een bewijs to geven van politieke activiteit Do ledon van Ons Belang zullen or niets in vinden dat zij niet reeds wisten Staatkundige raadselen worden er niet in ontsluierd zoodat de radicalen ten slotte wel zullen moeten te rade gaan met hun gezond verstand dat hun zoggen zal wij kieïon de drie aftredende liberalen Want inderdaad Tersohil in beginsel bestaat er tusschen deze drie niet en de anti liberale caijdidaton staan mijlen van de radicalen al Verkiezing ProTi ciale Staten OrergBDomeD Dit ÜDtwikkeIiDg Voor dese terkiezing werden hedeo candidui gfntetd de heeren Mr D N BROUWER to Qoada nfir C BBUNT PJzn te Woerden J VAN GAbfiN te Good P T d HOOO te Krimpen s d Lek ftftr A KNIJF Hzn ie Riefeld tftr en M C J T d WEIJDEN U Nieuwkoop ia maar alleen ik heb hoofdpijn Maar da Vorstin Irina nam haar man met ééa blik van boren tot benedon op draaide bem toon den rug toe en ging in haar boudoir XIIL Litwinof gevoelde zioh zeer onvoldaan evenals wanaear hij bij bet spelen verloren of een gegeven woord niet gehouden bad l a inwendige stem zaïde bem dat bij als bruidegom als man noob aan het verlangen z ner nieuwsgierigheid noch aan de versoekingen van oude herinnenogen had moetan toveren t Was nutteloos dat ik baar bezocht want van bare zijde waa het toch maar ooquette ne een luim een caprice Kij verveelt zich en greep daarom mij aan evenals menig gulzigaard snakt naar grof brood voortreffelqk 1 Doch waarom güig ik naar haar toe Kan ik baar dan met verachten F De laatste woorden sprak hq aelfa in gedachten slechts met moeite uit vNstuurlqk is bier geei aprako van gevaar dat IS onmogelgk ging hq met zqne besebeuwingen voort ik weet immers met wie ik te doen heb Maar men moet nooit met het rum speten ik doe geen stap meer om naar haar toe t gaan Litwinof kon of dorst zich zelven niet bekennen hoe soboon Irina heas was voorgekomen hoé zeer zq hem betooverd bad De dag sloop weder langzaam voort Des middags aan taiel zat Litwinof naast een voornaam man met een swsrt geverfiten snorrebaard die oieu deed dan zwqgen blazen en de eogen opsperren tot bq eenskUps Inidraebtig begon te wordan sa liak alalaad Van dese MDdidtieo wordt door deXieefereeniging Ooe UeUug te Uoodt alleen da beer P VAN DER HOOO offioiüel geitetiDd terwijl aan de Leden frgheid van keaze gelaten il Toor da beide overige raeatam Wg hebben ohter gemeend onae gae rer wanten in het distriet een woord Tsn ialicbtingorer de andere candidaten niet te mogen oot hoadeo en wendden ons daarom tot die haereomet Terxoek om antwoord op de volgende vragen I Aoht gg het wen cheiyk dat tot leden derEerste Kamer zoo noodig pereooen gvkutenworden tan wie mag worden ferwaobt datZQ onder meer erentne l itan de wetiootwerpeo rakende leerplicht pernoonlükendienstplicht beperking der ooderlyke macht do rechten der rroow en terdere onderwerpen Tsn sociaal iogrypenden aard bonoe atam soMeo gsTBo II Aoht gii het opnemen van bepalingen omtrent mioimamloon en maximnm arbeididuor beperking van arbeid ran onTolwaMenen ea Torpliobte rersekering der werklieden m bestekken der ran wtge het Pror Beatoor nit te Toeren werken te tgn in het belang fan den werkman en orereen te brengen met bet algemeea belang Ook bet aitfoeran Tan werken ia eigen beheer IIU Zoudt dü een college an Oedepoteerde Staten weoioheD dat zooreet duenl k in het algemeen waatit tegen bat verleentn van extra vergnaningen tegen het verkoepen van gt meentegronden t en het meer dan onvermijilelyk naar beneden drukken derbetaitingen en tegen beslaiten in zake bet eohoolwezen welke belemmering der Tolkiontwikkeling tengevolge knoneir bebbeo Aan de aniwoDrden daarop ingekomefli ontleent men bei rollende Mr Bronwer beantwoordt vraag I bevesligood doch verlangt volledige rrghaid vodr de leden der Eerele ICamer om aan eventaeele wetsontwerpen van de in die vraag bedoelde itrpkkiog al dan oiet hanee item te evant naar gelang zolks rotgeoi hno oordeel door bet welsgn van den Slaat pavorderd wordt c Vrai H wordt door desen candidaat eveneens baveiÜHend beantwoord wanneer blijkt dat openbare aanbesteding londer zoodanige bepalingen aanleiding zal geven tot mivbrmkeD waardoor de werkman gedrnkt of benadeeld wordt Vraag UI besntwoord Mr Bronwer bevei tigend echter met eakale reeervea en met omzetting van de ainsnads tegen het meer dan onvermijdelijk naar beneden drokken der bebalastingen in de woorden dat do gemeontebelastingen niet meer dan bepaald noodig is wordan opgavoerd s genoot deed kennen door la goed RuHiich bU zioh zelf te brommen vlk zei het wel meloenon liggen mq altijd swaar in de maag Ook de avond had niet veel opwekkendi Üiodassof won in Litwinofs tegenwoordigheid eene som die vier maal soo groot waa als die welke h van ham geleend had maar hij betaalde zjjne schuld niet en zag Litwinof bovendien dreigend aan als wilde h hem er voor straffen dat bq van zijn winnen getuige geweest was Den volgenden morgen versoboeo er opnieuw een zwerm van landgenooten van wie Litwinof zioh slechts met moeite wist te bsvrqdea om vervolgona hetgpbergte in te gaan Hier ontmoette h eent Irioa bij hield zich alsof hij baar niet heikende on ging haar met snelle schreden voorbq daarop Potugin met wien bq oen gesprek aanknoopte maar Potagin scheen bem ongaarne to woord te staan Deze hield aaa de hand een elogant gekleed meisje mol lichtblonde lokken groote donkere oogeo en een zi keljjk bleek gelaat dat die gebiedende ongeduldige uitdrukking bad die aaa verwende kitJdereo gowoonlijk eigen il Litwinof bracht eenige uren ïn het gebergte door en keerde toen door de Liobtentbaler alliio naar huis terug Op ds bank voor zque woning zat eene dame wier gelest door eene kleine blauwe voile bedekt was deze stond ep en tïad snel op bem toe Het was weder Irina Waarom mqdt g mq fÉVgori MichailowilchP vroeg zq met berende steV evenals vaa Iemand die m groote spanning verkeert Litwinof werd bedremmeld ïk u mijden Inna PawlownaP