Goudsche Courant, zaterdag 11 juni 1898

nit de Fabriek DE CASCADE Terkrggbur SIROOP en op KOOELfLSSSCBKN J E ÊOODE Fal riekZeiigstTaat85 Maandag 13 Juni 1808 Siste Jaargang d l mmm courant iVfèfitr en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Hoofdkiesdistrict GOUDA Door onderstaande Riesvereenigingen zijn g esteld tot Candidalen voor het Lidmaatschap van de Provinciale Staten waarvan de stemming bepaald is op VRIJDAG 17 JVm 1898 de Heeren BROUWER Mr D N te Gouda VAN DER HOOG P te Krimpen l Lek en RNIJFF Hz A te Rietveld by Woerden aftredende leden welke den Kiezers met den meesten aandrang worden aanbevolen ei Si9m6uraau ia geopend van s morgens 3 tot smiéóags S uur Tdcfora Ho M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ IM franco per post 1 70 AiEonderlijke Nommers VIJF CENTEN MUbMlto t ADYERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg is a 50 Centen iedere regei meer 10 Centen iroote letten worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd m IJ SS ELS TIJ N s Reclame Eau de Cologne Qualité Prima Verkrllabaar In halve llacons a OO ceut en kwart flaeons Il 50 et blJ n ISCHOLTEIV CollTeur Gouwe E f TROE¥E MarM l h VAU DER filTOK Markt M VAN EIJIH Tnrrinarkt C C VAN GENNEP Moordreeht C F BUSCH C3 OTJID A l J L SLSirp der voorhanden zijnde k MANTELS tot zeer lage prijzen f wnm Waltham Mass EX Antoine Frëres P0B106ES 8 jaar garantie L mnmm HOBLOQEIIAKEB Do eAa n JR 20 TTi I n Fohgrmf W Menig adrei voor tprekfnd i elykemh oï t tetten 12 Alk porlreiUn met 2 Proevin f II SO Da Zondagtgeopmd van tol O uur VAN Blommlstlin s Inkt it I fcnder iii lel l tic BESTE n volKomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Kitnereentging Burgerpluht te Qouda J M NOOTHOVKN VAN GOOE VoortiUer D UUIJTER Seentariê H J NEDEBH0B8T Pmningmmter H KNDTTEL Ur A VAN IJ8ENDUE C M DE JONU P J BELLAARÏ Hatutreehtiehê Kietvereemgmgt te Satutreeht C J M KROON VoorMtter J BBOCWBR DE KONING Pennmgmetiter B E BOER JOH LEEUWENHOEK R VAN DIJK Stein A DE JAGER Vliit W DOGTEUOM Druk na A BRINKUAM t Zn Gotnla D BBNEMAN f P O MOLtKR Seeretarii KiMtvrtmgmg iSchoenhoven en Omilraient U SdtonJuKtn Voorzitter M J C VAN WEEU Secretarie R VAN OALGAR Pcnningmeetter C L VINCK E C A J CRISTAN Kitivereeniging tOudewatcrt te OwUwaler A C VAN AEL8T VooratHr B ANKER J W DB BROUN A VAN AELST Pmningnuuter M J J NIELSEN Secretari Kicneretniging tBurgerplicklt te Wotrdm J A P LEVENKAMP Voorattir Vf f W TER SPILL Seeretarii U S NIEKERK Pemfngnu Hr C MUNLIEFF B rwoi3tswi rdMr Kietvtreeniging tBurgerpticktt té Krimptn a d Lek en Omttreken M BOOGAERDT Bi Knmpen a dLek Wn Vi K VAN DEN BERG Penningm 8 MAN IN T VELD Lekketketk C J GORTER Ouderkerk a d IJiel J HOKFLAKE Krimpen e d IJiel Seeretarii Kimereeniging tLtkkerterkt te Lekkerkerk Dr L A VAN LANQCRAAD Vooratltr 8 KAKBBEEKE Secretarie A B SWET8 Penningmeettr H DE JONG Ml H DB ¥ 08 Kieaverteniging Ammeretoltte Ammeretol ADR KOK Hz Voor tüttr A STUURMAN Jt Seerelari A ZANEN Hl Penningmeeiter i TE HBNNIPPE HËRM DE JONG Pi b j Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR Het beste adres roor eoliad en goedkoop SCHOENWBRK ii bet Tan ondi bekend NOORD BRABANTSGH Schoen en Laarzen MagnzUn van C SMIT S KLEIWEG E 30 orer de Kleiwegataeg n Beuaratiën en aangemeten werk Ontrangen alle aoorten Sehoeuwerk Eeü Agent voor Cl ouda en Omstrekea J C DE RUITER KORTE TIENDEWEG lO GOUDA wm STEEDS VOORHANDEN de met Goud bekrwiuie GASKOOKTOESTELLKN net Zekerheièèraiden net uidir 0 eis Groot keue ASHKOMEIt BADEN GEISEKS u Het be adres van £ oht Dr AUER Gasgloellioht WACHT D VOOR NAMAAK W l m lEElif ÏN e M M VAN lOOS SPIlRIflOSTBAAT T l pkoon 71 DAMES en HEEBEN Wie een vertrouwd en goedkoop RIJWIEL wil hebben kbope The PerlectioD Pryzen beneden al concuiTentie mTiesema sBJiwielliandel toktrGflüdaJ I TWEEDE BLAD OtmiwiLTiK Den 7e Jgni oierleed te Utrecbt in t Diacoaeaienbaii onze waardige itadgenoot dl beer J Kieviet de Jonge in le eu boofd der openbare lagere echool albier Een lang en imirtelgk Igdan maakte een einde aan dat nuttige leren De oreiledeue heeft ia de pim ia jaren gedurende welke hg Oadewater e boofd der o 1 e wai vele iogeceteoen aan aich rerplieht Onderen ran jaren door de opleiding hunner kioderen tot flinke bergere der maatiehappj bg wie hg loo niet geheel den toch roor eeu groot deel den grond legde tot kanoie en toeraitiog om in den lerentUrgd pal te kaneea itain eo file ren ome jongere mannen en Trouwen tien in hem den meeeter leo grare dalen wier lerenntaak bet waa en dat hem tteeda een Intt wae te doen ken te rormen tot nuttige leden der lamenlefingi Van de Tereeeigingen ren welke K d J lid wae en aan wier belengen bg een groot deel Tan igne beeohikbaran tgd wg Ue ooeKen wg alleen de afd Oadewater ran de maatacbappg tot Nut ran t algemeen wier Toorzitteratoel hg jarea mei eere heeft ingenomen en wier belangen hg met woord en daad Tooratond Onder de leden telde bg teer mie Trieodea die hem met acbtiog en weimoad lallen gedenken Zgne aeicbe ruste in nadal 8 C Om 1 aar kwam gisternamiild olt Ngmsgaii Ie i Haga ua eo ie sea het hotel de Twee Stedeo ftldsar afgestapt Jaogdi P rtoeao besar sjarU Haojiai Abdul Djalil Sjaisoedaa ioIUd Tea Biak Sri Ëadrhindrapoera begeleid deor den heer Scboat ood aiiiiteot resideot Ooi drie oar begaPde laluo ztch per rgtoig ter aadientie by deo mioieier rao Kolo aiëa De heer Gremer oatfing hem ia de oieow gereetaaraerde reoeptietaa ia tegenwoordigheid Tan den eecretariB genfrail van bet departemant deo heer mr Ëliaa De aeiiiteDt reiideat Schooteo fungeerde all tolk daar de lodiKhe vont alleen Maleiach fieekt De ittltan wae in Eoropeeacbfbargerkleediog B droeg een ladieohe mat waarop een koatbora ateiéa eo wapen en aigrette De ealtanaalTerMbilIoode merkwaardigheden van den Haag beiichtigen en ook een bezoek brengen aan de fabrieti ran goad eo zilrerwerken der beeren J van Kempen en Zn te Yoonohoteo RECHTZAKEN Het gerechiahof te e Onrenhage beeft giitefbereetigd bak roanit Tan de recbtbank aldaar WMrby M J Tso Kampoa te Saaaeabeim totleTeoilaoge geTangenieetraf it Taroordeeld wegana Torgiftigiag ran ago eobtganoote eo tijnswagar De ambtenaar brL het O U aan bat kaniongerecbt te HiAleru heeft de klacht tegen het beatunr der Nederlandicbe barüdraTerg B renTereenigiOff omdat bet tonder toestemming op een Zondag eao barddraTerö bad gehoodeo op de Crocqoiaabaan ta Qaarlemmennaer niet TorTolgbsar Terkla rd Een eigeoatrdig geval deed tich voor dereebtbaok te Amaterdam voor In de baokderboKboIdigdeo nam ploata H S oad H jaar Tan beroep giazenwaatcber ïo Terwt komeodetegeo een Tonnii in 1893 wegene miabande Hng OTer hté gei n Of eig nlgk aiet orerhem geweun soeala oit een Terklaring tAo oppoaant bleek Oppoiaot beef nl een neef die jaiit too beak ftla hg nwr 33 JMr oad ii en het rak T n loodgieter aiioefant Dit lïmilialid werd to 1893 wegene mie baodeling Teroordaeld doeh oodergiog de hem toebedacbte 8 dagen ceUtraf niat Ia da ifgAloopaD vMk itonii da oppoiBat roitig op zgo ledder glazen te lappen op deo Haarlemmerdgk toeo er eeo reehercbear naar hem toekwam eo bem Tenocbt eeoe aan bet borean te kooieo Omebaldig aU bg zich To lde beftat de oppoaant lich met een rottig kloppend hart oaar het btiresu om daar echter de ooaaogAnume mededeehog te boeren dat hg nog fOor 8 dagen celstraf te goed bad wegene mishandeling Eea bezoek aan den griffier vao het Paleis van Jaatitte werd nog door deo opposant en rechercheor gebracht Bter gaf mea bem dan road GÜ cent te betaled dan kon bg een fdrmalier krggeu om in verzet te komeo De oppMftnt betülde euchteod en zoo kwam deo dit znakje voor de rechtback lo behandeliog Al tpoedig bleek echter dat men deo verkserda voor had De reobtbaok trok zich io raadkimer terog om deuD Gordiaaascheo knoop te ootwarrea Na hsropeoiDg fen ds zitting verklaarde de reebtbaok deo oppotant nt t aaovaokelgk in zgn Torderiqg m a zgn verxet werd biet aaogeoomeo omdat fieblekeo wat dat mea deo verkeerde voor bad EflD verifisiiD is meoRchelgk VERaCUEiDENHEiD Te Sbarboroogh ootitood in den Ttoegen oohteod ao Woeotdag brood bg eeo kapper Hottwel de braodweer Tlog ter plaatse wee breidde bet voor sich snel uit eo weldra woreo olte boTeovordiepiogeo door de Tlammea aangetast Te midden Tan het roor sag meo eeotklape deo bewooer der tweede verdieping deo beer Brooks voor eeo deriolderTeosters donder op bolp te wacbteo sprong hg von de aaazieolgka hoogte en kwam oeer op bet 20 voet lager Rel io dak van een koffidhoit waar hg zwaar gewond werd opgeoomen De man waa door dea val bewoeteloos eo kon daardoor geen ioHcbtiogen geven over zgo vroaw en sas kinderen die n in bet baii moeiteo zgo Door eeo oogelakkig idisTerstaoiT vernam meo dat bet geboete gezin was gered Maar bet bleek dat zy die dit beweerden de verkeerden bedoelden Bovendien maakte de vele brandbare artikeïeo welke in bet hois geborgen waren het oomof lgk in den vuorpoel door te dringen Eerst tatvr toen stroomen water in bet bats wareo geworpen kon men een onderzoek iostellen Oe brandwacht voeden eerst het gedeeltelijk verkoolde Igk van mevr Bro met een kind vao tettieo maaodeo ni io de armen Het Igkje was door de moe ler zoo goed b scfant geweest tegen de vlammen dat het geen brandwonden vertoonde Na deze droeve ootdekkiog ging meo verder en spoedig bleek dat ook de gf andere kinderen io de vlammeo wareo omgekomen Vier der Igkeo vond mea nog te bed dat van een veertienjarig meiije lag elders en toonde aan dat de ongelukkige nog had getracht zich te redden De toestand vao deo heer Brooks wai later weer wat beter maar niemand bod aog deo moed gehad hem mede te deeleo welke ramp bem getroffiiji had Iets gnostiger liep eeo brand af welke Moand ag te Apolda Saktan Weimar uitbrak eoeen oogenblik dreigde vele offers te vrogea Het vaar ontitood io eeo hoog bois eo daarde trap naar de vierde verdieping in brandstond konden dej bewoaers zich onmogelgk daarlangs in veiligneid breogeo De baren eo roorbggangers brachten kleeden aan en spreidden dia oit om db bewooers eeo zekere jnffroow Maller baar zuster en vier kioderen doario op ie vaaieo Het eer t wierp joffroowMuller haar jongs zoootje vao twe jarennit bet raam doch het ongelukkige kind Tielniost het kleed op de atia tsteeoeo te pletter beier slaagde de waobopige moeder met hetoaar beoedeo werpen yoo den vierjarigen Hansja ilechte licht gewond werd Daarop voigdend negenjarige Margaretba de veDjarige Melank iofTroiw Mttller zelf en baar zatter Dieiliin wndao iwaar gawond NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DEENSCHK Glacé landschoenen Toor DAMS8 en UBEKEN A van OS Al Md Tailleur Kleiweg K 73 73o ÖOODA iwey w Jir aa Beurs van Amsterdam Vrkn 8 m 88 84 V 88 18 11 U l 8 8B1 l l 8 1041 88 IT 6 8 480 1001 48 T v 108 88 80 118 UI 108 117 lOO 84 87 180 18 7BV i 7 10 108 ♦ 187 108 108 18 118 10 JUNI Vrkn alotkra N i KU u n ri Ke W S l j Vu dito rtito iliio dito duo dito 8 Hoxa R Oul Uoudl 1881 88 4 ITUII leicbrijtuif 1881 81 i OoeTUIE Olil bi pierl8 8 ilits io lil er 1888 6 84 1 PoattOil OUl m t ooepon S dito tieket 8 1 U I Rusum Obl Ilianenl 18a4 4 dito GeroM 1880 4 dito bij Hulk 1S8 4 duo bj Hope 18SV I0 4 dilo in goud Imio 1888 ft dito dlle dito 1984 t i 8n P rp l i hi ldl881 4 8Bi SS i TVMIU Oepr t on leen HBO 4 ito leening lerie D Geq Ie niejï lorie C Zvin Ara K t oU 188i 8 MÉkuio ObU Biill aeh 18 ViNMueu Ubl 4oobep 1881 AaniaUH Uliliüillea 1898 8 KoniaoiH Slod leen 1884 8 Nio N Ut Heuiielir und Knnitii Teb Mij OerliAoaten Deli Muttohtppg dito Are Hjrpothiwkb pendbr 4 Oult Mg der Voritenl tuid I r H potlieekb pendbr 8 Mederleiidifhe bank eend Ned H ndelmulMli dilo K W t Pac H p b pendbr i Itott Hjpotheekb pendbr S t tr Hjrpotbaekb dilo 8 OoeTlHa Uoil Honi babk aud Bolt Hypolboekbenk pendb 4Vi Anaaiii KquI hyaoth pendb 8 Heiv L G Pr I ien oerl 8 Nio Holl IJ apoorir Ui und Mg tot Ripl r 81 8pw und Ned Ind Bpoorwegm eaod Ned Zuid Afr 8pm eand 8 dito dilo dito 1881 dilo 8 IliU 8poorirl l887 8 A Bobl 8 Zaid lt l Sp oig A H ebl 8 I 87 8 l Pota Wanoheu Weeuen eend 4 Rvil Gr Hun 8p Mij obl 4 i Beitiirhe dito und Pulow dito eend 8 1 78 I 78Vi I ng Dombr dilo eend 8 Knnk Ch ABOw dp kep obl dito dito oblig 4 AlliailA ent P o 8p Mij obl 8 14 14 Chio k Iprth W pr C r ind dito dito Vt n 8t Peter obl 7 neoverk Rio Gr Spni rerl rj 1 U 1 l lUinoit Central obl in goud 4 IiOuiir fcNBihrilliiCertv aand Ueitno N Spw Mij Ie hyp o ft Mils Kanana v 4pcl pret aend N Tork Ontaaiok Weet aflid dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie byp in goud i 81 Paul Minn k MMiit obl 7 f 188 Un Pee Hoofl cn oblig 8 dito dito Tdne Col la byp 0 8 Gahuia CBn 8outb Cert T Band 80i ViK C BalU kNa leh d c O e Amatord Omnibua Mij aaml 178 Botteld Tramweg Maata aand 107 i Nil Stad Amaterdam aand 8 lOB i 8Ud Rqlterdam aan S 106 Bawii Stad Antwerpen 18 3 7 S i 1 O Stad Brmaol 188W lOO i HOHO TheiH BeguUr Keaellaoh 4 110 a OolTIlla Staataloeniug 1860 i 118 K K Oost B Cr 1880 S Spiiijb Stad Madrid 3 1868 SS NÏd Ver Hoi Ilvp Spobl oert USI WIELBHIVIEIJWS Db Tal Tan € ordang te Londen obgnt ioo erg nek te zgn geweest Zondag rgdt hg ta Paigt OTer 100 K ii tegen Buret Jaap Kden komt misacbi n epoedig in Europa terug Hg en lloberlaog Kaeaer Johnaon ea andere hardrgdera hebben ban ootract met de National Cycledrome opg fgi Wg werden niet genoeg brtaald itelde J Eden aan een Teialaggerer Te Beffalo Tersloeg ik SteTaoi ia balde afdeejingen ran onae mateb en Teidieada maar 75 dollar e De Franiehaa Qougolli en Uamberjaek agn iCatardag al eoheep gegaen Boorotte bigllnog K B O li jSl Ikd s Foulard Zijde 60 Cis tot 3 MS per Ueter Japanaoh Cbinaeaoh eet in de uieuwite deeeina en kleuren loowel iiwarte Witte en gekleurd Metmeierp mUée Tan aa ota tat 4M par iCUÜéd Oeatreept Ueruit Gewerkt Damaat eet circa 240 rerache qaaliteitan an 2000 Teraob kleuren deaaineect frUvmtp rt 088 recMesB Iss Jia8ll STALKN per omgaande Dubbel bnolport naar Zwitaerland i Htnebergs Ziide laiiriekeD K en K y kvmtM llargarlUke Stand QEBOUEN Jani Adam Stepbauua oadera S Sefaiebroek en M ü Bonman Pialar Jobannee oadera M Tan Qatan an U Dnlk ia Fredrieoe Aatboniaa o den J K l Menat en T Lngihart OVEKLKDGN Jam N Blok 2 d 10 O H Tan den Sergb huiafr aa A J C Tan Ooriebot H j F Balaoher 2 m W Baai U j ADVERTENTIËN ündergeteekende zich alhitrgeroetigd PV hebbande alt SCHILDER bereelt zich beleefdelgk aan TOor alle weikeaamheden in het rak igne reeljariga werklaamheid bg Tela patroona heeft hem inalaat gaateld geheel op de hoogte Tan het Tak taijjn Onder miniame aanbeToling belorende ene prompte en aecnrate bediening noemt hg ilcia UBd Dr T BIKNENOUB Kuipentraat K 919 De MELK ran L UE HBU ia da beete ran L UE I ia da tuTerate Deze MELK Deze MELK itaiit ader voortdarend cli ood Deze MELK te ouTarralicht ta 001 Deze MELK ia Terkrggbaar bg den Heer is xerkrggbaar bg L DE HEM Dubbele Buurt B 2 Prijs per Liter 7 cent vrij aan huis bezoryd