Goudsche Courant, zaterdag 11 juni 1898

da Amerikanen f f hu kavrgderi geiian 6 ig meeooo dat deze door da Spanjaarden t bavachten nolentee volenlee hnn bondganootan zgn geworden Dat die bewoner vaii de Philippijnea taker geen prettige vgandan tgn om mee te doen ta hebban ia wel bewezen door de nttlating van adoLtraal Dewey eenige da en geleden vermeld dat hg nooit zou toeataan dat de halfwilde horden der inboorlingen een aanvil deden op een beechaafde itad evenala door het gieter ait Madrid geaeinde gerucht dat het garnizoen van Manilla zich nog liever krggigevangen geeft aan de Amerikanen daa in banden van de rebellen te vallen En deze Bpanjaarden weten toch dat zg winnaar zg na den oor og wear loagelatan zouden worden door de Amerikanen waarecbgnlgk voor een krggaraad gebracht en doodgiicboten zonden worden Het gevoelen wint te Berlgn veld dat deovergave van Manila en de epoadig te verwachten verovering van Santiago het beginvan het einde zal wazen en aanleiding geventot een hernieuwd optreden van de mogendheden die Spanje vriendecbappeiyk gezind zgn ten Ute van den vrade welke bemiddelingdeze keer dan wel alagan zoo e John Morler heeft te Leedi een itaatknndige rede gebonden Hg ving aan met een weliprekande bnide aan da aagedacbtaoia van Qladetone Vervolgeni laakte hg de buitanlandicbe itaatkande tan de regeering vooral in het verre ooatan hg keurde den toon van Cbambarlain i rede te Birmingham af en sprak ten slotte zgn voldoening uit over bet nauwer toabalen van da vriindubapabandia tusachen Engeland en de Vereeuigde Blaten Verspreide Berichten Spatje M de Vereenigde Staten OfsobooB men te Wsibington algemeen gelooft dat Woenadag troepen Tamps bebben verlaten wil geen gezaghebbend persoon het bevestigen De bestemming van da troepen kan alleen vermoed worden aangezien er nit Key Wast en Tampa geun authentieke beriohtei komen Naar men verneemt worden de Amerikaansc a schepen met troepen voor Cuba misschteq te Key Wast opgehouden aangezien volgena een Herocbt Spaantebe oorlogiichspeo op de Noordkost van Gnba zjjo versobenen Berichten van hst Amerikaansche eskader voor t antiago melden dat da eiadso van da afgameden telegraafkabela aan boeien zjio beteatïgd zoadat admiraal Sampson spoedig zich rechtstreeks nit Waahington in verbinding zal kunnen stellen Nsar men meldt bebben Dinsdag de opstandelingen aan dan aanval op Camamera medegedaan De Amarikanea denkan er over hier bun hoofdkwartier te vestigen Naar het BOhgttt bearseht er ta Santiago bgna bongaranood Op alle voedsel is voor leger en vloot beslag gelegd I ti de secretaria van het Engelache oonsultaat ta Ban Jnan is door generaal Maciaa den gouverneur verbannen onder verdenking aan da Vereenigde Staten iDlichtingsn te veratrekkau B tt is vóór sga uitzetting zear slscbt bêbandald en heeft 56 nur in een kerkerhol opgesloMn gezeten Toen de Engelscbe consnl generaslprotestserds beschuldigdsMaciai openlgk de Ëngeliohe kolonie da ligging van de onderzeesche mgnen in de haven verklapt ta hebben Daarna daagde de gouvsrnenr dertig Engaliehe onderdanen voor zich ondervroeg hen acberp en zette er verscheiden 24 nar gevangen Bet telegram voegt erhg dat de egging VM da mjjneo inderdaad verraden is door eeoiM officieren van Maciaa staf die het met da Amerikanen honden lal gebleken da inboorlingen heoben m t Directe Spoorwegverbindingen met GUUÜi Zomerdtenst 1898 Aangevugei 1 Mei TUd van Grerawleli 11 ieU n 11 18 18 18 8 11 It 8 7 4 18 4 18 1 88 I ll 14 7 81 7 11 8 80 8 11 8 18 10 04 10 88 U 18 8 08 10 11 ff g 11 11 n n i i 11 ai 8i 11 88 11 1 8 Ol D4 IT IÜHT ibevvri O O U D 4 l T B U Ida MO 0 88 J 7 18 7 88 1 14 8 07 lO UW M 18 00 18 10 18 18 8 80 8 17 4 88 1 80 47 01 II 8 J door lO l h 4 J 1 14 1 10 S7 4 11 MO 7 11 l 11 17 10 81lew I l J ll V I 11 14 8 87 l 7 s 7 10 10 8 U g Ol 9 0610 8118 48 1 00 8 87 1 40 10 01 11 87 ui 1 4 7 8 r HO 11 81 18 87 8 41 8 84 1 41 ♦ 7 18 8 48 10 8810 4 Umst 0 8 810 18 10 10 l OS lil 8 1110 18 1141 Khl 08 7 04 7 41 W 8 18 8 H ll 11 41 18 88 1 81 8 08 I0 1 04 t 88 4 7 8 l 10 11 tl l I sekt 1 88 as T 4 8 S7 8 4 00 11 10 10 11 10 11 11 81 JI 08 1 87 S OI S M 1 18 4 48 I Sl O 8 S8 7 18 Ï IO 07 8 10 08 10 8 1 arden M 1 18 8 08 1 18 10 88 11 11 11 84 8 47 4 1 10 7 18 10 1 11 lO I Uiasl O 7 01 8 10 l 11 118 181 48 4 41 MO t 4l 1 41 law 8 14 f 10 48 i 4 84 U IAuuu W 7 80 8 81 I0 11 80 8 08 4 001 00 88 8 00 10 00 uU 8 87 0 8 16 ll 10 11 11 10 11 11 l K 140 4 17 1 10 07 7Jt 8 88 Ml Lil U M U 1 fSoada I 18 l l 18 11 8 114 47 1 411 401 41 lUO Do bMr Brut IwpuU tgn utwoord tot Mn Terwgiiqg mt dt mgto I an III betreft nur hei prograin tan beijiDHlen in Cbriitelgk HntoriMbe of Yrg Aolir Ptrtg an gaeft all igne nieaDiog otar Triag twaa ta kacDen d t da Protiocia waac ig all warkgaefater optreedt aan panienlier n e n goad toorbaald dieot ta geran in tbefaartjgen an da balangaD dar arbeidere Da beaV an Oalen te kannen geraade dat mannen tan wie man mag rerwachtea dat ig inllan madavarken tot oploaiingdar aociiie kwaatie ataeda op agn item kannen rekenen Toegt aan date algemeenheid toe dat hg ie tegen ingrgpen na den Staat in de oaderlgka macht andara dan hg opi tt lgke rerwaarloozing of andere noodaakelgkheid landaar ook tfgan bet aanhangige wetaontwerp op den leerplicht dat hg raar het wetaontwerp op dan paraoonlgken dienatplicfat ii en dat de rechten der rronw naar igna maeniog rerbatering behoaten Dna caodidaat Verklaart lich onder rarwgting naar aijne boadiog in dan Qoadicben gemeenteraad aterk vooritander ran de onderwarpen der Tragen II en UI De heer Kogff rerklaart dat de tgd hem ontbreekt om te antwoorden en acbt borendien agn gaTOelana genoegxaam bekend roor de beoordeeliog of die liggen in é ne Ign met de gei telde iragan De heer Tan der Wegden bericht dat het ham met het oog op ign rroeger itaatknndig laren geheel onmogelgk is in onze bedoatingan te treden of ook maar antwoord op onu rragen te geien Zietdaar medeleden an geeetTarwanlen na Oni Belangt een zoo oopartgdig en volledig mogelgk OTerziobt ran de op onxa vragen ingekomen antwoorden Wg wemcbea gitronw aan het bealiiit oexer kieivereenigiog ona te optboaden van aan beveling of afkeoring lao een of meer der bearan aan wie aana nitaentetting van bonne meaning over de geitalde vragen werd lersocht en vertroawan dat het vorenitaaade voldoende zal xgn voor bet veetigao van Uw oordeel wie van de vgf bet meeat voor de 2 vrijgelaten vacalnrss in aanmerking komen Alleen aobten wg ter beoordeeling van de audidataar Brunt nog ooodig te rermelden dat art 5 van Bet door dezen aangehaalde program luidt ala volgt Da Statan aaneraal jn ba Mt met eena bg da grondwet aangewezen taak Deze beaboorau ig ateeds mat eerbiediging van e vbeataanda et en van de eiicben van len goed beetnnr te vervallen zander te beproeven da Regeering bg voorbeeld door onthouding van da galden die toot den geregelden gang van zaken onmiabaar zgn feitetgk aan bon ao inzicht ta onderwerpen f Comnentwr hierop donkt one overbodig Buttenlandsch Overïlcbt In de gisteren te Pargs gebonden Eamersïttiag is Descbnnel tot definitief president der K mar gekozen met 287 tegen 277 stemmen dia op Brisson warao uitgabrachl er namen 567 laden aan da stamming deal e e De bariohtsn van da Fhilippgnan waarover la da Bpaanicha Kamer gisterai voornameljjk gesproken is zgn nog meer geschikt om san minieterie dat weet dal de rampen van den oorlog hem in ds eerila plaats ten rechte of ten onrechte geweten xalleu worden het hoofd te doen verliezen auda 7 8 Meordreekt door 7 88 Nieuwerkerl 7 8 Oapall Kaltsrdan S0 7 11 iatMrdam Oapelle Nieuwerksrk toordr iht Hoade Oonda bveahuissn lioerkspelle Zcalermeer Zegvurd Voorburg s Hate sUaaa Voorfcarg ïoelsrme r Zsf isrd reveubuissa Moerkspelle Orairift Hat iat ar op da Philippgnan heel leelgk nit voor da Spanjaarden De wsl watv al te optimistische verwachting dat ag op de opat adalingen londen mogen rekenen is nstuur k ijdel gebleken de inboorlingen hebben in DntnciuKD De politie ta Laipaig beeft eari bralalen fistaendief gepakt die bekende 25 rijwielen ter gezamenlijke waarde van 5000 mark gaatolen ea voor een appel as aaa ai van da haad gedaan la babbaa Bü bet verUtan vu dan eehonwbarg la VOhlhooaan in dan Elzaa is dezer dagen een lang gaaochtan Pargechen moordenaar door da politie gegrepen Da man loata vier schoten pt dir agenten die ham naderden en joeg daarop zichzall een kogel door bet hoofd Hy is zwaar gewond naar bat hoapitaal gebracht RnauïD In Transkaakazii heeraehen nog nwa zeden en onder alle standen is moord en doodslager niet ongewoon Uit Balósra komt nn weer dit lakonieke bericht 0p een feestmaaliijd Tan voorname ingazatenan in een hotel hier echoot prins Johan Melikóf een revolver af op prins Wardsa Qoeriel en wondde hem Jearop werd prins Uelikóf zelf door eea revolverschot gedood men denkt door Qhighin Sjwili s Waarsehgniyk is de naijver tnaschen Armehiire en Oroazürs hier in I spel gsweeet want Melikóf ia evenals zgn groots naamgenoot Lori s UeUkóf van Armaensebe afkomst de kleide andere zgn Groszische prinsen De kerels zo leo boveïidian wel dronken geweeat zgn De stad Romanof Boriaoglabsk in het gonvernement Jaroslaf en een dorp by Kazi n zgn grootandeeli afgebrand In bet dorp kwamen drie vrouwen en vier kinderen in de vlammen om terwgl zeven menschen brandwond n kragen Itsxi In de Italiaanschs stad Aleeaandriaheefteen soldaat zekere Trovato die batchonken in de kazerne teragkeerde in een vlaeg van raserny met ven geweer geschoten op ieder die hem nabgkwam eerst veriebanat in een sUapzaal later op bet dak Ug vaarde op de soldaten en officieren tot zelfs op aaa paar Rcneraals die te vergeefs trachtten hem tot de orde ts poepen Oelskkig mikte hg slecht en van al zgne schoten was slechts ién raak waardoor een soldaat licht werd gekwet t Men liet d o woesteliog die niet te genaken was den sheelen nacht op het dak en den volgenden morgen gaf bg tonder ammunitie au ontnucbterd zich gewillig over B INNENLAND TWEEDE KAMBn Zitting van Donderdag 9 Jam Behandeld werd de verlenging met lOjaren van bat poatconiract op Engeland toaschen de regeerisg en ds maatschappg Zaelaad Da beer Mackaj drong ook wegens de ooncnrrantie die da Zeeland met de Engelscben moet voeren aao op een hoogere rgksbgdrage voor bal brievenvervoer ook ter initandhonding dor maatschappg Zseland die alleszins den financieelen steun der regeering verdient De Ministar Lel ƒ deelsnde in den lof aan da Zeeland toegezwaaid sn bare eohepen en roote willende behouden onder Nederlsndtshe vlag acbt e D grootere sohaidie tinnoodig omdal hg de Maatechappg krachtig genoeg acht tot volhouden der concarrantie D beer Mackay utwoordt dat voldoening aan de verplichtingen boven de krachte der Zeeland soa gsan De ovDtaenkomsl werd goadgekanrd tonder stemming De beraadslaging OTar da rgwialbalaating is sangevangan De heer Barlogh verklurde zich voor eana aanmnaiia BgkargwialMaaaM b vao aiW eenloopanda provinciale en aentla haar noch belemmerend noch drukkend voor das klainea man en knnnasda letdan lot opbefing dac bamoailgking van bet rgirial varkaar ta t gameentan Na antwoord van daa Minister vu KnU eün werden da artikalea kahudald waarap werd ovargeooman het amend van Baalta om dan gehraikgever van rijwialeo eu aadeian korter du 21 dagen niet U balaaiM n toegelicht ean ameadamant door den heer Van den Bergh van Beamslede om da balaa tingbefSng met afwgkicg vu bat regeeringavooralel te bepalea op f 3 ééa peraoona rgwial f 6 twee pereoone f 2 vaot bedrgven De Toorttaller wenecht hiarmeda een sqaivalent te vinden voor de vermindarda opbrengst der psardenbelasting Namens rapporteurs ootreadt da haar Bartogh en ook da Uiniater vu FinucUn bet amendement wil heffing mogelgk zqn en zich aanalaiten bg mobilairbeffing Het wordt verworfon met 58 tagan 14 stammen De geheele briasting wordt goadgekeard met 51 tagan 20 lUmmen Da baar Janeen ia tuegetatas ala Ikl voor Tilbnrg Tegen Dinsdag U nur tgn au da orda da inUrpellatiSo Troalstra in sake de fuaeatiaBogerbnis en Van da Velde over hei boaaamwator in Zoid Bolland Nadere regeling dar warkzaambadan is aangskondigd Na afdoeniag van eaniga eoncinrisn is da Kamsr verdaagd tot Dinadag Da Eenta Kamer haaft banoand tot rapportaurs ovsr hst wetsontwerp betreffende den peraoonlgken dienetplicbt de bwrèn Van Alpbsn Oodin de Geanfort Van Marie Itatgers vu Razeabarg en Scbimmelpenninck ran der Oye De anttu van Siak aal badea vergeteld door den oad aaistent Schoutee eea basoek brengen aaa dan miuistrr van EoloniSn eaaai kaart dan weer naar Ngmegsn tarng De Indisohe varstis opget n over alles wat hg reads gcfien heafi Bg loont groota belangslelliag au heslt dan wensch kenbaar gimaakt varaobillsnde groota indastriiala inrichtingen ta beaoeké o Ban batoak au Dnitscbland Zwitaarland en Engelaud staal aiada op het program Da snlten volgt gabeal de Burapeeeoha laefwijta en gevoelt zieb daarhg aaar goed asgt ide Ngm Ct 1 Men eobrglt nlt Dinipario Over de goede verelandhouding welke ar Insscfasn hel Kederludeche en het Duitscha publiek lusschen arbeidere nit onze gemeeata en de Duitsche greasplutsen baitsat vial nimmer ta klagen Zaterdag had aobtec in bat naburige Isselbnrg een treurig voorval plaata waardoor die verataadhonding veel moet hobbea geleden 7 11 1 08 8 08 8 18 8 88 S 10 1 s f 10 18 10 84 10 14 ll M 7 11 8 1 87 10 1 f s 47 ff f s 0 14 s f e 10 01 f 7 41 1 80 10 07 10 80 Aan da gtargieterg Tan den heer Nering BSgel te Isaelbnrg vierde ean arbeider sga 50 jarig jubileum Zijne Holludecba en Duit fhe madearbeiders schonken elk eau bgdraga om den jubilaris aan gaKhenk aan ta biadea Da jubilaris gaf dan arhaiders gelegeahaid in da faaettent aldaar ganoeglgk samen ta tgn Er weM volop bier gedronken Tossprakaa en liederen wisMiden elkaar af Ban der dirsctenran vond in tgu toeapraak gelegenheid de Bollaudscbe arbeidere ofseboou tg daar da minderheid vormen ts prgsan wegene ban viyt en ton ook gaarne bet Bollandsehe volkslied hooran Uit volle borst klonk dan ook hal sWian Neêrlandt Muads door de taa doch daamaa was ds lontiahstkniitgaworpM Da Duitaoha arbeiden zich door het bier taede gaprikkald gavoalanda hagonaan hudkstalgk U worden en de faasttaat waa in een oogwenk ia aan aUgreld barsekapan Br rialen klappen rechts en linke tusschen Bolluders sn Duitseheri Zee der hierwoaende BalUndars werden et klappen ruim bedeeld twee hunner voaldw lavaoa dan scharpen kut vu kat mee in hoofd en mg toodat se bet werk niet konden hervatten Ook van de Duitsche arbeiders werden vier zwaar gewood Eenige der onraitstokende werden door den haer Naring B3gnl ontilagen Hal is la hopen dat de itrgdlust dsr Duitsche arbeiders door dit voorval niet gaude bigit daar de arbeidvrs dia daar van bier boa brood moetan zoeken ar de meeste schade bg konden Igden Getnengde Berichten Een 12 ari e jongen wanende op de Vlietkada no 54 te Kotterdam werd eergistsrsnavond op die ksde zoodanig door een buurjongen met ean melkkan op het hoofd geslagen dat by aan ernetige verwonding bovea z n linkeroog befcwrm Op het politieburesn in ds Meermuetraal w i hg dnor au genaaabear verboadaa Man maldt uit Den Baag Bal Igk van de vermoorde mevrouw Meyer Bervoats is bedeaochtend op oud Eik en Dainan Ur aarde beeteld Da toaatand van mavroow Veseer is sedert êërgislar niet veranderd Eergisteren is een kraamvrouw in Deo Haag toodaaig door baar man mishandeld dat zg in het Ziekenbuia moeat worden opgenomen waar zg gister overleed Nader meldt men het volgende Zaterdagavond is een hoogloopende twist ralstaan in da echtalgke woning tasseben bedoelde vrouw en haar man sn dochter over het verpanden van een stak huisraad In drift sloeg de man zgn vrouw die in hoogst twangeren toeeland verkeerde met een strgkplauk op het hoofd Toen baar toesUnd overbreaging aaar het liekenhois noodztkelgk bad gemeakt werd ig aldaar verpleegd maar is gisUr middag overleden Bet Igk wordt ter aoboowing naar het academisch ziekenhuis te Leiden overgebracht Man en doobtei tgn aangebondan Nader verneamt men omtrent bet gezin dat ar toaral door drankmiabraik van den man en van de vrouw unhoadend oneenigheid bearscbta Een paar weken geleden tgn man enTronw dicht bg ban woaiag s avonds in hel water geloopan en toaa met noaite door schippers gered Zatardsg tvwid loan de IC jarifie docbtsr thnis kwam haar Boejar om barakleadsren vroeg kretg zg een wéinig vïiendelgk aotwoord j toen bleek dat bet goed te gelde was gemaakt Era woordenwisseling ontstond hiaroigsr waarin zich ook mengde de maa dia niet geheel nuchter was Baweard wordt dat i dochter hare moeder een vrouw vu ongeveer 38 jaar bg dia gelegenheid getrapt en met een strgkgzer gedreigd zon hebban Man en dochter zgn voorloopig in bewaring geeteld uu de Qroenmarkt Mèn aebrgfl ons uit Baarlem In ean likenrelokerg en slgterg in de Pietaratrut wur andera niet in bet klein wordt verkocht kwam Mn Pran aise een type met ean echt Oastsrsah galaat fraai feklatd en zich zeer wel voordoende Zg wae vreemdetings aprak niet udars daa Frauach en voad dia bonrl aan eckte acbterboart zoo eigenaaidig 4ai jj aial aaders koa doe dta daar eens eea kgkje te nemen Bier drinken fi done in haar Uad was allsen wgn iets wat damaa kondea gebraikan vudaar de bestelling u eu halve fleach Zg vond het aardig nn juist in Holland te weup omdat het na het kroningsjaar was wtai sla jolie reina da hl Hollandas had tg raada varacheiden taalea getien en hit ton kaar aaagsaaam lüa klaina en groote muntatgkkaa aade ta namen waarop de beeltenis vu dia jolie reine prgkta om daarmede haar vrieodiaaaa ta vanaren No de eigenaar der aiytery en groala likaaratokarg toevallig aanweaig wilde haar wel daaraan helpen en apraidda een sak zilvergeld ait iuboodende auiga boaderden guldens ri ksdaaldsrs enz Er werd gszoobi en gewisseld en de schoons dama ging met hur geleider bain Maar toen er ward opgemaakt hoeveel inge iaaald wae blaak het dat er 21 guldens eu avinveal ryksdulders wann vsrdwenen Eerst twee nar later werd daarvan au de politie kaania gagsrsB sn deze wist toea nit te visaaban dat da schoons en hur geleider per tram ia da rilhting van Leiden waren ver dwaa £ aa inspaetanr ia ze nn aageraisd N K a Baeds laag h d zakara v da E ta Utrecht Tanaocdra dat tgn nuweiyka 16 jtrig toon VM dia mat hard werken al Ha gulden in la waak kan vaidiaaan au hal varkaarea wai Hat voorwerp vu diena mio had hgavaawel nog nimmer la zien kunnen krggen hoeveel moeite hg tich daartoe reede had gegeven Wel badden de buren ham verteld dattg op dat pnot gelukkiger waren gcreeet enhet minnend paartje meermalen te menhaddan gaaien doch deien hadden hsTm dutevens medegedeeld dat zg asnvaakelgk haddengedacht dst hg mei zgn grootmoeder wudeldeenz V d K stoorde zich echter un al diepraaljea niets in da hoop van toch wel sens te zullen sUffsn En dit gebeurde dan ookeergisterenmiddsg toen bj welwitleud dooreeae bnarvrouv ingelicht dat g in de Croeselau dwaalden zich derwaarta begaf en henoverviel De zoon ging zoodra hg zgn vadergewaar werd op de vlocht welk voorbeeldzgn liefje sooals later bleek rene ruim 48jarige gehuwde vrouw moeder van 8 kinderen volgde Zg mostt zelfs bg een der bewonerealdaar beecberming lagan den vertoorndenvader zoeken Het behoeft niet gaiegd teworden dat zich in een oogsnblik een aantalmensebeo voor die woning had verzameld endat zg menig woordje beeft moeten hooreo dat baar minder aangenaam in de oorsn zalbebben geklenkan mur wellicht tea evolgazal bebben dat zg van hare verliefdheid zalzgn genezen U D Op de kermie te Koekelberg is Muodagavond tgdans een onweer de blikssm io een druimolen geslagen watrdoor dere grootendeels vernield werd Een untal kinderen werden onder den voet getredeo en meer of minder ernstig verwond Van aene dienstbode geraskte de klearen in brand Benevens tal van andere sieraden van veel waarde zgn bg de politie te s Oravenhsge als vsrmist aangegeven 1 collier bailuade ait ovale smalle kleine schaksltjes van gepolgst goud aan de onderigde waarvan afhangen vier enkele kèttiukjea In het midden van den keltiug zit een groote briljant wuraan aan parel heugt van 58 grein Ter weerssgdeD van dezen parel bevindt zich een psrel tusschen bet Ie en het 2e afhangende kettinkje elk wegende ongeveer 18 rein De grootste parel heeft een waarde van f 5000 de twee andara ieder ven f 8U0 aao elke zgde van den grooten briljaot bevinden zich twee wat kleinere brilTsnten eu verder ia de collier nog beset met 55 kleinere briljsctsn ven nog kleinare afmeting Het geheel beeft een wurde van f TOGO 1 paar oorbellen bestaaude elk uit een bgzooder grooten parel waarde pi m Alle voorwerpen die vermist worden vertegenwoordigen ta samen eeoe waarde van ongeveer f 20 000 Sommige dezer sieraden waren geborgen in etuis en cartonnen dooijss dia ook verdwenen tgn Enkele doosjes kunnen gemsrkt zgn sBooke juwelier Amsterdam Alles erti nog aanwezig gezien op G of 7 April 18 J8 De vermissing werd ontdekt op 30 Mei II De commissaris van politie der 2de afdeelingte aOraveabaga verzoekt eene nauwkeurigerecherche naar deze sieraden bg vindiog inbeslsgaeming en ialichliogen omtrent deu verkooper In drie opeenvolgende weken zijn van Teessl rnim 17000 lammeren verzonden ea varkooki Onschuldig varoordaald In het jaar 1804 had ta Delft een diefsUI met braak en inklimming plaats De politie bg ean dadelgk ingesteld onderzoek legda de hand op twee bg haar wellwkende mannen en deien werden respertievelgk tot 4 en 5 jsren gevangenisstraf veroordeeld in verlenging van een straf die zg nog te goed baddan Het is an echter gebleken dat da beide veroordeelden un den diefstal te Delft onschuldig zgn en dat de werkelgks daders de Rotterdammer W M en de Hagegaar M dejl zga Date beiden zatea voor een ander ifeiict in de Leeuwarder strafgevugenis waar zg onderling brieQea wisselden in verbu mat de Delflecbe inbmk Er waa te dezer zake nog een kleine veete tusschen de twee omdat bg ds vsrdeeliog de een deD ander met seerIgkc behandeld bad Natunrijjk vielen de briefjea in handan van den diredaur der gevangenis en daaruit bleek de sohnld der beids gevanienen tevens de onschuld dsr andere veroordeelden Een partg geetolen zilver was door hsn verkocht op het echterklooster te Rotterdam ea vu daar naar Schoonhoven gebracht waar nn nog aan deel koa worden in beleg genomen Op Donderdag 23 dezer zilleu voor de Haagsobe rechtbank de beids sehuldiiisn W U en M de G terecbUtaan ter zake van dezen voor vier jaren in Delft gepleegden diefsUl Vsrzekering tegen unbranden 1 Een dokter van een groot ziekenhais in Dnitschli nd die zich tegen brandrabade bg de Breelaaer FaverversicberaDgi Gesellichaftc bad verzekerd zon op zaketco dag eens een gaolenbontje eten Maar door da overgroote hilte van het vuur brandde bet bontje un Dat dit dan dokiar taganvial ipraakt van nlf Rg wiel schier raad Zga eigendom wu bg bovangenoemde mutsehappg verzekerd tegen brandschade waarom zou hg dan gsneschadsvargoediag vragen voor de aangebrande gans dia toch sga eigendom ea door vuur badorven waa Man scheen bet bg da maatschappg tla aana grap aao te marken want werkelgk betaalde zg ds schadarergoeding nit en raadde den goneeehser aan ala het nog niet gaecbied waa dan hisad aan de plutaelgLe politie bekend ta makes Het kan echter wel gebeoren dat se zich daarmede een gevaarlijk precedent baefi geschapen en er nog menigeen schsdevergoading tal komaa eischen voor aaagsbrawl u Woaaadagavond omstreeks vgf nur hsd in da Kaodiacbtsatrut ta EolUrdam een treurig ongaval plaats Terwgl de moeder afwasig was opende een vüfjarig kind een rum en het tweejarig zusje kroop nur boven op de veniterbank om moeder te zien uukomsn sg begaf sicb ts ver nur buiUn en stortte uur omlaag De ongelukkige kleine oomiddellgk opgenomen werd naar het Ziekeuhnie gebracht wur allsa werd beproefd wat de wetenschap beden ten dage vermag maar te vergeefs het kind is un de gevolgen overleden Die weet wat een aarlgk mensch toekomt Dsssr dagen liet een Doilaoh reiziger in getelaohap van eeu schoons uit Gorioohsm bij zgn vsrtrsk richting Osldermalses zgn valisa in da wachtkamer stun Terstond werd ean oadersoek ingeeteld en bleek bet dat het open valiea o a inhield tachtig doizend gulden I Nog denielfden daü kwam de rsitiger tgn valies terugvorderen en schonk toen hem dit oageeehondeu werd overhandigd den bediende de belangrgke gilt van 50 zegge vgftig cent Voor de iubnidiginhafeeeten is te Leiden rnim f 16000 bgeengebracbt De rechtbank te e Qravanhaga reee Woensdsg ds echtscheiding tusschen msvroow Vemer en haren echtgenoot uit in het voordeel van InaUtgeooemde Naar het Dbl t verneemt verklaren dr Ie Ratte en dr Lammere van Bueren dat kapitein Vemar kranktiueig is Esrsigsnoamde had hem juist Zaterdag vóór den aanslag ungeraden voor een zeeul weken naar Isldcrl nd ta gun om uo zga geschokt zenuwgestel rust te geven eu verkisart voorts V rsediop 17 jarigen leeftgd te hebben bebaedsld wsgene afwjfking in bet zennwgaste terwgl het oordeel van dr Lammere van Bueren eveoeane op de ondsrvindiag bg vroegere behandeling most berusten Kapitein Vemer moest trouwene ook van Atji b wegens groote zeanwachtigfaeid naar Kuropa wonleo gezoodeo STADSNIEUWS üdUDA 10 Juni 18 8 Gisteravond omstreeks 6 uur is de 4 jarige V d T bezig zïnde met visscben in het water der Nieuwe Haven gerukt Daar de kleine ongemerkt te water was gerukt zou bij zeker verdronken zgn indien niet zekere T het had bemerkt die niet urzelde gekleei zich te water te begeven Deze mocht het evenwel nog niet gelukken den knup te redden totdat een tweede persoon zich te water begat wurdoor het gelukte met vereende krachten den drenkeling op het drooge te brengen De jongau die eenigen tgd b jwusteloos waa ia echter weder bggebracht wurna hg door een persoon ia thuisgebracht Bg kon besluit is un dao heer G J Prince op zgp verzoek eervol ontslag verleend als 2s lait by ds dienstd achnttarg alhier Bg kon beel is benoemd met ingang van 16 Juni tot hnrgemeeeter van Ilekendorp van LaogeRuiga Weide au van Papekop de heer W B M Doormaa secretarie dier gemeenten VllRliADERIN6VANDEN6BN8l NTER4iD VKUDAO 10 JUNI 1898 Voorzitter De Burgemeester R L MARTENS Tegenwoordig de bh Noothoven tu Goor Jager Herman Nederborst floogenboom van de Velde van Iterson Bellaart Krook Brunt en Dessing Afwezig de bh Prince van Galen Struter Viogerling Jaspers en de Raadt Do Vooriitter De bh Jaspers Prince Vingerligg en de Raadt hebhen kennis gegeven verhinderd te zgn deze vergadering bg te wonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Ik kan den raadmededeelen dat door Ged Staten zgn goedgekeurd de raadsbesluiten van 20 M tot verpachting van bet overzetveer aan de EattenBingelgracht en dat tot aankoop van een hnis en erf op de Markt Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 De Rekeningen der geinbaidiaarda io Blattingm vu weldadigheid ovw 1897 Deze worden gesteld in handen eaner CotB missie waarin worden benoemd de hh Vingerhag vu de Velde en Bellaart 2 D Bakaningu vu hat HofTmuagasticht u de Volksgaarkauku Dete worden gaataU in handu euer Commissie wurin worden benoemd de hh Bemuu van Galen en Struter Gen brief vu B en W vooratalludaeen proef te nemen met het oprichten aenercursus voor koku uu de herbalingnchoolvoor meiajea Ter viaia K adrea vu de afd Ooada vu het Ned Onderwgten Qencotsehap vertoekudaook hunne weduwen en weezen op ta nemanin bet op te nchten penaioeufonde deaar gameanle Ter viaia om la hehudelen hg da peneioan verorden ing 5 B adrea vu A H Schefler verso endehem vergunning te verleenen tot bat plutaauvan een handwegen voor zgn woning De Voorzitter Dit verzoek behoort tot de competentie van B en W soodal ik vooraial dit naar dit collega ta renvoyeersn Ë Een adrea van Maj V G Koch Tttzoekeode eervol ontslag als oaderwgsaree un de 2e Burgerschool voor Meisjsa Dit ontalag wordt eervol velleud tsgaa 1 Jnli Aan de orde Bet voorstel om opnieuw vaat te stellen de verordeningen op de heffing ea op de invordering van marktgelden Werdt laalgssUld Aaa de ordet Bet vooratat tot verhooging der jaarwedde van den 2en learaar in het nand en rachUgnig teekenen en tot deflnitieve aanstelling vau de tgdelgke leeraren aan de Avondschool voor AmhacbUlieden W Fattor u A vu Dutaig Wordt vaatgaatabl Aan da orda Het voorstel tot het leggen vu een linker in de Gouwe en vu eene gasleiding in bet Plutsoen hg de Katteasingslgracht Wordt vaatgaalald Aan de ordai De voorstellen betreffende do bediening van bruggen en sinizen in de Haven on de Gouwe Wordt vastgesteld Aan de orde i Bet voorstel tot versterking vu den knaimunr au het Nieuwe Veerslal Ds heer Nederborst Ik dacht dat die som verbalend groot waa voor die 20 Mater ik heb dit eens oiigenomeu en kan mg er wel mede veraenigmi alleen do f 500 voor diep werk kunnen wel wegvallen het is dur diep genpog i uu wg het nog meer uitdiepen dan loopen wg gevaar dat bat meer zal kosten an in de tweede plaats zou ik in pluta van eiken palen eu gordingen willen voorstellen daarvoor Amerikuiisch greenenhout to nemen dat aal een voordeel vu f 1000 geven De Voorzitter B en W nemen gurne het voorstel van don heer Nederborst over De beer Deeeing Ik bah ook begrepen dat ds cgfsrs zeer hoog gerumil sgo en watda beer Nederborst omtrent de palen en gordingen zegt durmede kan ook ik volkomen meegun eiken palen zullen wel op dep danrlanger stand houden Da heer vaa de Vslds Ik zon dea haar Nederborst wel eens willen vragen waarom hg Amerikunsoh hout voorstelt M geen eiken kout De beer Nsdsrhotst Dur hal esu tgdsigks vsrsterking is kunnen die Amerikaauscbe palen ket best 30 jaar uitbondeo sn moeten wg Ister dia eiken palen er nitbalu du babbaa m er t toh niets un De heer Dessing Zooals nu wordt voorgesteld zal die kuiiauur zeer lang darsn ik geloof dat dis hst wel M jur zal nitbondan De heer van de Velde Da haar Daasing sUll dal hst 50 jur ui luren de heer Nederborst de hoift ik ben durdoor nog niet overlnigd daarom ben ik er voor om over dit voorstal te stemmen De heer van Goor Er is geen voorstal de heer Dessin heeft geen voorstel gemukt De Voorzitter Er is maar een vooratel en wel dat van B en W veranderd door de ovorneming van hetgeen de haer Medarhorst hattt voorgMteld Dit voorstel wordt augenomen et 10 togen 1 stem dia van den heer Dessing Aan de orde De benoeming van aan lid in da Commisak van Toezicht op het Middelbaar ündarwiia Benoemd wordt de haer II J Nederhorat met O St 2 biljetten waren iu blanco Aan de orde De benoeming van een aluiaknecht ao ras een assistent slnisknecht Benoemd wordt tot slnisknecht S Sanden met 10 St tot aadaiatent sluisknacht word benoemd S Koog met 10 st Aan de orde De benoeming voor de verkiezing van dril leden der Provinciale Statca van a twee leden ia het atambnrun vu bat eerste diatrict Benoemd worden de bh P de Baadt ei a W van do Velde b eeu voorzitter en twee leden in bat atembureau vai het tweade district Tot voorzitter wordt benoemd de haar P J Ballurt